(A)BM 3529 (A)BM 3553 - Biltema

biltema.fi

(A)BM 3529 (A)BM 3553 - Biltema

Art. 24-137, 24-138

17

29

Utomhusantenn

Utendørsantenne

Ulkoantenni

Udendørs antenne

53

24-137

e

n

e

24-138

вке

a

Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors.

Puh.: +358-207 609 609. Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: +45-96 32 38 80. www.biltema.com

Original manual

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-137, 24-138

Utomhusantenn

Introduktion

Denna manual beskriver digitalantenn 24-137,

24-138. Läs manualen noga före installation

och spara den för framtida behov.

Tekniska data

24-137 24-138

Kanal* VHF/UHF VHF/UHF

Aktiv/passiv Aktiv Passiv

Räckvidd (km) 55 45

Vinst (dBi) 19-21/16 3-5/13

Fram/back (dB) 25 26

Element 29 53

Längd (cm) 68 138

Vikt (kg 0,985 1,235

Lobbredd, horisontell 42-30° 42-24°

Lobbredd, vertikal 58-40° 48-28°

Av guldeloxerad aluminium.

Av guldeloxerad aluminium.

*UHF: Kanaler 21-69, Frekvens 470-862 MHz.

*VHF: Kanaler 5-12, Frekvens 174-230 MHz.

Användningsområde

Utomhusantenn för digital-TV. HDTV- och

3DTV-kompatibel. Monteras horisontellt eller

vertikalt.

Montering/installation

OBS! Artikel 24-137 är en aktiv antenn som

matas med ström via antennkabeln. Kontrollera

att digitalboxen är utrustad med 5 V-funktion.

Annars montera en 5 V power inserter på

antennkabeln.

Tips för installation av utomhusantenn:

• Antennen bör installeras 7 – 10 meter ovan

mark, beroende på omgivning.

• Installeras antennen i ett vindsutrymme får

antennen en skyddad miljö, men signalmottagningen

påverkas och placeringen

kan bli för låg.

• Sträva efter en så fri omgivning som möjligt.

Träd och andra hinder framför antennen

kan störa mottagningen.

• Säkerställ att antennen är stabilt monterad

så att den inte svajar när det blåser, annars

finns risk för bildstörningar.

• För att hitta rätt sändare/TV-mast, kontakta

din leverantör av digital-TV.

Service och underhåll

Produkten är underhållsfri.

Miljö

Återvinn oönskat material i stället för att slänga

det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner,

tillbehör och förpackningsmaterial och

lämna dem till en återvinningscentral

så att de där kan kasseras på ett

miljövänligt sätt.

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB

2


Art. 24-137, 24-138

Utendørsantenne

Innledning

Denne bruksanvisningen beskriver digitalantenne

24-137, 24-138. Les bruksanvisningen

nøye før installasjon, og ta vare på den for å

kunne slå opp i den senere.

Tekniske data

24-137 24-138

Kanal* VHF/UHF VHF/UHF

Aktiv/passiv Aktiv Passiv

Rekkevidde (km) 55 45

Gevinst (dBi) 19-21/16 3-5/13

Foran/bak (dB) 25 26

Element 29 53

Lengde (cm) 68 138

Vekt (kg) 0,985 1,235

Strålebredde, horisontal 42-30° 42-24°

Strålebredde, vertikal 58-40° 48-28°

Av gulleloksert aluminium

Av gulleloksert aluminium

*UHF: Kanaler 21-69, frekvens 470-862 MHz.

*VHF: Kanaler 5-12, frekvens 174-230 MHz.

Bruksområde

Utendørsantenne for digital-TV. HDTV- og

3DTV-kompatibel. Monteres horisontalt eller

vertikalt.

Montering/installasjon

OBS! Artikkel 24-137 er en aktiv antenne som

tilføres strøm via antennekabelen. Kontroller at

digitalboksen er utstyrt med 5 V-funksjon. Om

ikke, monter en 5 V power inserter på antennekabelen.

Tips for installasjon av

utendørsantenne:

• Antennen bør installeres 7 – 10 meter over

bakken, avhengig av omgivelsene.

• Dersom antennen installeres i et loftsrom,

får den et beskyttet miljø, men signalmottaket

påvirkes, og plasseringen kan bli for lav.

• Prøv å finne så frie omgivelser som mulig.

Trær og andre hindringer foran antennen

kan gi forstyrrelser av mottaket.

• Forsikre deg om at antennen er stabilt

montert slik at den ikke svaier når det blåser,

ellers kan det oppstå bildeforstyrrelser.

• For å finne riktig sender/TV-mast, kontakt

din leverandør av digital-TV.

Service og vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt.

Miljø

Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste

det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner,

tilbehør og emballasjemateriale, og lever

dem til en gjenvinningssentral, slik at

de der kan kasseres på en miljøvennlig

måte.

3 © 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-137, 24-138

Ulkoantenni

Johdanto

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan digitaalisesta

antennista 24-137, 24-138. Lue käyttöohje

perusteellisesti ennen asentamista ja säästä se

tulevaa käyttöä varten.

Tekniset tiedot

24-137 24-138

Kanava* VHF/UHF VHF/UHF

Aktiivinen/passiivinen Aktiivinen Passiivinen

Kantama (km) 55 45

Vahvistus (dBi) 19-21/16 3-5/13

Eteen/taakse (dB) 25 26

Osat 29 53

Pituus (cm) 68 138

Paino (kg 0,985 1,235

Keilan leveys vaakasuunnassa 42-30° 42-24°

Keilan leveys pystysuunnassa 58-40° 48-28°

Kullanväriseksi eloksoitua alumiinia. Kullanväriseksi eloksoitua alumiinia.

*UHF: Kanavat 21-69, taajuus 470-862 MHz

*VHF: Kanavat 5-12, taajuus 174-230 MHz

Käyttökohteet

Ulkoantenni digitaalisten tv-lähetysten katselemiseen.

HDTV- ja 3DTV-yhteensopiva. Asennetaan

pysty- tai vaaka-asentoon.

Asentaminen

HUOMIO! Aktiiviantenniin 24-137 syötetään

sähkövirtaa antennikaapelin välityksellä.

Tarkista, että digitaalivastaanottimessa on 5

voltin sähkönsyöttö antennikaapeliin. Muussa

tapauksessa antennikaapeliin on yhdistettävä 5

voltin virtaa syöttävä laite.

Ulkoantennin asennusvihjeitä

• Antenni on asennettava 7–10 metrin

korkeuteen maan pinnasta asennuspaikan

mukaan.

• Jos antenni asennetaan vintille, se on suojassa

säältä, mutta signaalin vastaanotto

voi vaikeutua ja asennuspaikka voi olla liian

matala.

• Antenni on asennettava mahdollisimman

kauas esteistä. Jos antennin edessä on

esimerkiksi puita, vastaanotto voi häiriintyä.

• Antenni on asennettava tukevasti, jotta

se ei huoju tuulessa. Muutoin kuvassa voi

näkyä häiriöitä.

• Kysy oikean lähettimen/tv-maston sijaintia

digitaali-tv-kanavien tarjoajalta.

Huolto ja kunnossapito

Antenni on huoltovapaa.

Ympäristö

Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan

kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja

pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava

kierrätykseen hävitettäväksi

ympäristöystävällisesti.

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB

4


Art. 24-137, 24-138

Udendørs antenne

Introduktion

Denne manual beskriver digitale antenner

24-137, 24-138. Læs omhyggeligt manualen

igennem før installation, og gem den til senere

brug.

Tekniske data

24-137 24-138

Kanal* VHF/UHF VHF/UHF

Aktiv/passiv Aktiv Passiv

Rækkevidde (km) 55 45

Gevinst (dBi) 19-21/16 3-5/13

For/bag (dB) 25 26

Element 29 53

Længde (cm) 68 138

Vægt (kg 0,985 1,235

Fligbredde, vandret 42-30° 42-24°

Fligbredde, lodret 58-40° 48-28°

Af guldeloxeret aluminium.

Af guldeloxeret aluminium.

*UHF: Kanaler 21-69, Frekvens 470-862 MHz.

*VHF: Kanaler 5-12, Frekvens 174-230 MHz.

Anvendelsesområde

Udendørs antenne til digital-TV. HDTV- og

3DTV-kompatibel. Monteres lodret eller vandret.

Montering/installation

OBS! Artikel 24-137 er en aktiv antenne, som

tilføres strøm via antennekablet. Kontroller, at

den digitale box er udstyret med 5 V funktion.

Hvis ikke, skal der monteres en 5 V power

inserter på antennekablet.

Tips til installation af udendørs

antenne:

• Antennen bør installeres 7 – 10 meter over

jorden, afhængigt af omgivelserne.

• Hvis antennen installeres i et loftsværelse,

vil den være i beskyttede omgivelser, men

signalmodtagelsen påvirkes og placeringen

kan være for lav.

• Forsøg at få så frie omgivelser som muligt.

Træer og andre forhindringer foran antennen

kan forstyrre modtagelsen.

• Sørg for, at antennen monteres stabilt, så

den ikke svajer, når det blæser. Ellers er der

risiko for billedforstyrrelser.

• For at finde den rigtige sender/TV-mast

skal du kontakte din leverandør af digitalt

TV.

Service og vedligeholdelse

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

Miljø

Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande

det i husholdningsaffaldet. Sorter

alle maskiner, tilbehør og emballage

og indlever det på en genbrugsplads,

så det kasseres miljøvenligt.

5 © 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-137, 24-138

Digital TV

1

(A)BM 4515 1

1 0

(A)BM Art. 24-137 4527

1

1

0

(A)BM Art. 24-138 4551

3 3

2

(A)BM 4515

2x

(A)BM Art. 24-137 4527

5x

(A)BM Art. 24-138 4551

11x

ABM 4551

8

2 x

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB

6

Clearly the Best


Digital TV

Art. 24-137, 24-138

2

Digital TV

3

Clearly the Best

7 © 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB


Digital TV

Art. 24-137, 24-138

4

Digital TV

5

Clearly the Best

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB

8


Art. 24-137, 24-138

Digital TV

ABM

3553 4551

(A)BM

Art. 24-138

Clearly the Best

9 © 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-137, Digital 24-138 TV

6

Clearly the Best

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB

10


Digital TV

Art. 24-137, 24-138

7

Digital TV

8

Clearly the Best

11 © 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB


Digital TV

Art. 24-137, 24-138

9

NOT

INCLUDED

Digital TV

10

Clearly the Best

© 2013-01-18 Biltema Nordic Services AB

12


Art. 24-137, 24-138

More magazines by this user
Similar magazines