MonteringsMaskin för däck MonteringsMaskin for dekk ... - Biltema

biltema.fi

MonteringsMaskin för däck MonteringsMaskin for dekk ... - Biltema

Art. 17-300

Monteringsmaskin för däck

Monteringsmaskin for dekk

Renkaanvaihtokone

Monteringsmaskine til dæk

© 2010 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-300

© 2010 Biltema Nordic Services AB

2


SE

Art. 17-300

Halvautomatisk monteringsmaskin för däck

1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motoreffekt (1-fas): 1 hk (0,75 kW)

Nätanslutning: 230 V, 50 Hz

Max. däckdiameter: 38" (960 mm)

Max. fälgbredd: 13" (330 mm)

Utvändig fastspänning: 10"–18"

Invändig fastspänning: 12"–20"

Max. klinchlossaröppning: 13" (330 mm)

Max. arbetstryck: 8 bar (116 psi)

Max. presstryck. 2500 kg

Max. roterande vridmoment: 1078 N

Ljudnivå: < 70 dB

2. ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Denna bruksanvisning skall anses som en del av monteringsmaskinen

för däck och ska alltid förvaras tillsammans

med denna. Om maskinen säljs, så skall bruksanvisningen

överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid

bruksanvisningen på en för operatören lättillgänglig plats

och se till att den bevaras i gott skick.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan start av maskinen

och anlita den alltid om tvivel uppstår beträffande

driften av den.

Bruksanvisningen innehåller viktig information som

rör din säkerhet. Följ noga anvisningarna för att undvika

risk för skador på personer och på utrustningen. Dessutom

finns här nyttig information som kommer att underlätta

användandet och underhållet av maskinen.

Tillverkaren tar inget ansvar för personskador eller materiella

skador som uppstår p.g.a. att dessa instruktioner

inte har följts, samtidigt som det upphäver garantin på

maskinen.

Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk

förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt

EN 60335-1/A2:2006.

1. Håll arbetsområdet rent, torrt och väl upplyst.

Belamrade, fuktiga och mörka arbetsplatser inbjuder

till olyckor och därmed skador.

2. Håll barn och åskådare på behörigt avstånd från

maskinen. Låt absolut ej barn använda maskinen.

3. Förvaring. När maskinen inte används, måste

verktyg och utrustning förvaras i torrt utrymme för

att förhindra rost. Om maskinen inte skall användas

under en längre tid, koppla bort både el- och tryckluftsanslutning.

4. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande

kläder och bär inga smycken. Använd hårnät om du

har långt hår. Se till att hålla hår, kläder och handskar

borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken

och långt hår kan fastna i rörliga delar.

5. Var uppmärksam. Se på det du arbetar med och

använd sunt förnuft vid användning av maskinen.

Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad

av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av

bristande uppmärksamhet kan räcka för att du skall

skadas allvarligt.

6. Kontrollera om det finns skadade delar. Innan maskinen

används, kontrollera noggrant att den fungerar

och uträttar det arbete som den är avsedd att göra.

Kontrollera att det inte finns delar som är skadade

eller annat som kan påverka användningen av maskinen.

Byt ut eller reparera genast skadade eller slitna

delar.

7. Reservdelar och tillbehör. Använd endast original

reservdelar och tillbehör vid service och reparation av

maskinen.

8. Var noga med underhållet på denna maskin. Håll

maskinen ren och torr för bättre och säkrare användning.

9. Underhåll. Service och underhåll får endast utföras

av behörig serviceverkstad.

10. Använd rätt produkt till rätt arbete. Tvinga inte maskinen.

Använd endast maskinen till den typ av arbete

den är avsedd för. Rätt maskin gör arbetet bättre och

säkrare.

3. SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• Innan någon typ av service eller underhåll görs

på maskinen, koppla bort den från elanslutningen

resp. tryckluftsanslutningen. Pumpa på pedalen (1)

flera gånger för att tömma maskinen på all tryckluft.

• Använd ren, torr och reglerad tryckluft 8 bar

(116 psi). Överskrid EJ rekommenderat högsta

tryck (8 bar).

• Pumpa inte ett däck med lägre eller högre lufttryck

än vad som rekommenderas av däcktillverkaren.

• Uttjänta däck ska alltid tas om hand enligt de regler

som gäller för avfallshantering i din kommun.

• För att undvika personskada och/eller skada på

maskinen, se alltid till att fälgen är ordentligt fastlåst

på maskinen via klämbackarna.

• Placera aldrig fingrar eller händer mellan fälg och

klämbackar när fastlåsning av fälgen sker.

4. MONTERING

Fig. 1

3 © 2010 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-300

4.1 Transport

All transport av maskinen måste ske med handtruck.

Gafflarna måste placeras enligt figur 1.

4.2 Uppackning

När maskinen packas upp, kontrollera noga så att den är

komplett och att det inte finns några synliga skador. Om

någon del fattas eller om någon skada upptäcks, kontakta

omgående närmaste Biltema-varuhus.

4.3 Produktbeskrivning

1. Sidoskydd

Fig. 3

2. Monteringsbult

3. Komplett tornstativ med svängbar bom

4. Torn

4.5 Montering

1. Skruva bort brickorna och muttrarna från de fyra

monteringsbultar som sitter på ovansidan av maskinens

bottensektion.

2. Få hjälp med att lyfta upp tornstativet och placera det

så att de fyra monteringshålen centreras över de fyra

monteringsbultarna.

3. Fäst stativet ordentligt med hjälp av brickor och muttrar.

4.6 Anslutning, tryckluft

1. Tryck ner fotpedalen (2) helt och hållet, så att klämbackarna

inte öppnas oavsiktligt.

2. Anslut en tryckluftsslang till tryckregulatorn (11) på

nedre delen av tornet.

3. Anslut luftpåfyllaren till tryckluftsanslutningen på baksidan

av maskinens bottensektion.

4. Anslut tryckluftsslangen från tryckregulatorn till ett

lämpligt kompressoraggregat (rekommenderat arbetstryck

8 bar).

Fig. 2

1. Fotpedal för aktivering av klinchlossaren

2. Fotpedal för öppning/stängning av klämbackarna

3. Fotpedal för aktivering av det roterande bordet (medurs)

4. Roterande bord

5. Klämbackar (för fastlåsning av fälgen)

6. Monteringhuvud

7. Spindel för monteringshuvud

8. Svängbar bom

9. Låsspak

10. Torn

11. Tryckregulator med vattenavskiljare och dimsmörjare

12. Klinchlossare

13. Gummibuffert

14. Däckjärn

4.4 Krav på arbetsplatsen

Maskinen kräver en arbetsyta på 1400 x 1685 mm (b x d)

och minst 500 mm till närmaste vägg. Placera maskinen

på ett stadigt, jämnt och oskadat golv. Med de fyra hålen

i maskinens golvfundament som borrmall, borra fyra hål

Ø 10 mm i golvet med håldjup 80 mm. Montera maskinen

med expanderbult och dra fast med en 10 mm fast

nyckel.

4.7 Anslutning, el

1. Innan anslutningen till eluttaget sker, kontrollera att

nätspänningen överensstämmer med märkspänningen

på maskinskylten.

2. Maskinen måste anslutas till ett jordat eluttag.

3. Maskinen måste kopplas till ett eluttag som är avsäkrat

för 10 A.

5. ANVÄNDARINSTRUKTIONER

5.1 Förberedande maskintest

1. Anslut maskinen till eluttaget resp. kompressoraggregatet

och låt det gå så pass lång tid att lufttrycket

i tryckluftssystemet når upp till det rekommenderade

arbetstrycket på 8 bar (116 psi).

2. När fotpedalen (3) trycks ner ska bordet (4) rotera

medurs. När fotpedalen (3) lyfts uppåt ska bordet (4)

rotera moturs.

3. När fotpedalen (1) trycks ner ska en kolvstång aktiveras

och dra klinchlossaren (12) inåt mot gummibufferten

(13). När fotpedalen (1) släpps ska kolvstången

återgå till sitt ursprungliga läge, varvid klinchlossaren

(12) manuellt kan dras ut igen.

4. När fotpedalen (2) trycks ner ”öppnas” de fyra klämbackarna.

När man trycker på fotpedalen (2) igen så

ska de fyra klämbackarna ”stängas”.

© 2010 Biltema Nordic Services AB

4


SE

Art. 17-300

5. Låsanordning

Fig. 4

6. Munstycke

7. Manometer

8. Avtryckare

5. Tryck in avtryckaren på luftpåfyllaren så att luften i

munstycket släpps ut (fig. 4).

5.2 Lossning av däckvulsten

1. VARNING! Innan detta moment utförs, måste däcket

tömmas på all luft och ev. balanseringsvikter plockas

bort från fälgen.

2. Stäng det roterande bordets klämbackar helt och hållet.

3. Öppna klinchlossaren (12) genom att manuellt trycka

spaken ut från maskinen. Placera hjulet mot gummibufferten

(13). För klinchlossaren (12) mot däcksidan/

däckvulsten, så att kanten på klinchlossaren hamnar

ca. 10 mm från fälgkanten (se fig. 5).

4. Tryck ner pedalen (1) helt för att aktivera kolvstången

som drar klinchlossaren (12) inåt mot gummibufferten

(13). Släpp trycket på pedalen när klinchlossaren

dragits ända in och/eller när däckvulsten ”släppt” från

fälgens spår.

5. Vrid sedan hjulet ett stycke i taget och upprepa proceduren

tills däckvulsten ”släppt” längs hela fälgens

omkrets (fig. 5).

6. Vänd sedan på hjulet och upprepa proceduren för

däckets andra sida enligt ovan.

Fig. 5.

3. Fälg

1. Klinchlossare

2. Däckvulst

5.3. Demontering av däcket

1. VARNING! Innan detta moment utförs, måste däcket

tömmas på all luft och ev. balanseringsvikter plockas

bort från fälgen.

2. Pensla generöst med däckfett (eller liknande fett)

längs hela däckvulsten. OBS! Att inte fetta in däckvulsten

kan medföra allvarlig skada på denna.

3. Placera hjulet centrerat på bordet (4).

4. För att låsa fast fälgen på bordet, gör så här, beroende

på fälgdiametern:

Fälgdiameter 10–18":

Ställ in positionen på de fyra klämbackarna (5) enligt

referensmärkena på bordet (4) genom att trycka ner

fotpedalen (2) till hälften. Placera hjulet på de fyra

klämbackarna och, samtidigt som du trycker fälgen

neråt, tryck ner fotpedalen (2) så långt det går.

Kontrollera därefter att fälgen är ordentligt fastlåst vid

bordet (4) med hjälp av de fyra klämbackarna (5).

Fälgdiameter 12–20":

Ställ in positionen på de fyra klämbackarna (5) så

att de är helt stängda. Placera hjulet på de fyra

klämbackarna och tryck ner fotpedalen (2) så att

klämbackarna öppnas och därmed låser fast fälgen.

Kontrollera därefter att fälgen är ordentligt fastlåst vid

bordet (4) med hjälp av de fyra klämbackarna (5).

5. Lossa spindeln (7) med hjälp av låsspaken (9) och

sänk den tills monteringshuvudet (6) vilar tätt mot fälgen

och däcksidan. Lås sedan fast spindeln (7) med

hjälp av låsspaken (9).

6. Stick in däckjärnet (14) mellan däckvulsten och främre

delen av monteringshuvudet (6) (fig. 6).

Fig. 6

7. Genom att trycka ner fotpedalen (3) så kommer

däckvulsten att lyftas upp över monteringshuvudet (6)

i samband med att bordet (4) börjar rotera.

8. OBS! För att undvika att förstöra ev. innerslang (när

sådan är monterad) rekommenderas att utföra detta

moment med början från en punkt där innerslangens

luftventilskaft hamnar ca. 2,5 cm till höger om monteringshuvudet

(6).

9. Med däckjärnet (14) på plats, låt bordet rotera medurs

genom att trycka ner fotpedalen (3) helt och hållet.

Fortsätt proceduren tills däckvulsten helt demonterats

från fälgen.

10. Avlägsna ev. innerslang (när sådan är monterad) och

upprepa sedan proceduren med att demontera däckvulsten

på däckets andra sida.

5.4 Montering av däcket

1. VARNING! Innan monteringen påbörjas, plocka bort

ev. balanseringsvikter från fälgen. Kontrollera samtidigt

att det inte finns några främmande partiklar på

däckvulsten, fälgen eller ventilen.

2. Pensla generöst med däckfett (eller liknande fett)

längs med hela däckvulsten för att undvika skada på

däckvulsten och däcket, samt för att underlätta monteringen

av däcket.

3. Lås fast fälgen med hjälp av insidan av klämbackarna

(5).

5 © 2010 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-300

4. OBS! När du arbetar med fälgar av samma storlek är

det inte alltid nödvändigt att höja/sänka spindeln (7)

mellan de olika jobben. Låt istället spindeln (7) vara

fastlåst i sin position och flytta den svängbara bommen

(8) i sidled.

5. Flytta däcket så att däckvulsten passerar under

främre delen av monteringshuvudet (6) och lyfts upp

mot kanten av den bakre delen på monteringshuvudet

(fig. 7).

Luftpåfyllarens munstycke

Ventilskaft

Låsanordning

Fig. 8

Fig. 7

6. Tryck med hjälp av händerna ner däckvulsten i

fälgens spår. Tryck därefter ner fotpedalen (3) för att

rotera bordet (4) medurs. Fortsätt sedan denna procedur

tills däcksvulsten tryckts ner längs hela däckets

omkrets.

7. Lägg i innerslangen (om sådan skall användas).

8. Upprepa sedan proceduren för däckets/hjulets andra

sida.

5.5. Pumpning av däcket

1. VARNING! Ett däck som exploderar kan medföra allvarlig

personskada eller t.o.m. dödsfall hos den som

pumpar däcket. Kontrollera alltid till att fälg och däck

har matchande storlek. Kontrollera att däcket är i gott

skick och se till att det inte har några skador innan

pumpningen påbörjas. Håll händerna och kroppen så

långt ifrån däcket som möjligt. Pumpa däcket genom

kortvariga pumpningar, samtidigt som man kontrollerar

däcktrycket med korta mellanrum. Pumpa ej

däcket med lägre eller högre lufttryck än vad som

rekommenderas av däcktillverkaren.

2. För att pumpa däcket, anslut luftpåfyllarens munstycke

(se fig. 4) till däckets ventilskaft. Se till att

luftpåfyllarens munstycke blir helt nedtryckt över

ventilskaftets gängor.

3. När luftpåfyllarens munstycke är på plats, lås fast det

på ventilskaftet genom att släppa låsanordningen

(fig. 8).

4. Kom ihåg att pumpa däcket genom kortvariga pumpningar,

samtidigt som man kontrollerar däcktrycket

med korta mellanrum. Så snart däcket har uppnått

rätt däcktryck, lossa luftpåfyllarens munstycke från

ventilskaftet och skruva på ventilhatten.

OBS!

1. Underlåtenhet att följa alla varningar och instruktioner

i manualen kan leda till allvarlig personskada eller

dödsfall hos användaren eller person som står bredvid.

Överskrid ALDRIG ett tryck på 3,5 bar (50 psi)

när du pumpar upp däcket för att däckvulsten skall

pressas in i fälgspåret eller vid pumpning av däcket.

2. Om det krävs ett högre däcktryck, demontera hjulet

från monteringsmaskinen och fortsätt sedan pumpningen

med däcket inuti en speciell säkerhetsbur

(finns i handeln). Överskrid dock ALDRIG det maximala

däcktryck som rekommenderas av däcktillverkaren.

3. Håll ALLTID händer och kropp så långt som möjligt

från däcket som pumpas. ENBART specialutbildad

personal har tillåtelse att använda monteringsmaskinen.

Låt inga andra personer använda eller vara i

närheten av monteringsmaskinen.

6. UNDERHÅLL

1. VARNING! Koppla alltid bort maskinen från elanslutning

resp. tryckluftsanslutning innan service eller

underhåll sker. Pumpa fotpedalen (1) flera gånger för

att tömma maskinen på all luft.

2. Före varje användning, inspektera det allmänna

skicket på maskinen. Kontrollera så att det inte finns

några lösa skruvar och bultar, detaljer som är felaktigt

inriktade, rörliga delar som kärvar, skadade delar,

lösa och skadade tryckluftsslangar/elektriska kablar

eller andra saker som kan påverka en säker användning.

Om onormala ljud eller vibrationer förekommer,

koppla bort maskinen från el- resp. tryckluftsanslutning

och se till att problemet blir löst innan maskinen

används igen. Använd inte utrustning som är skadad!

3. Minst en gång per vecka ska bordet (4) rengöras med

rengöringsmedel eller ett icke eldfängt lösningsmedel.

Dessutom ska klämbackarnas styrspår fettas in.

4. Minst en gång i månaden ska oljenivån i tryckregulatorns

dimsmörjbehållare kontrolleras. Vid behov,

skruva bort den svarta oljepåfyllningsskruven och

fyll på med dimsmörjolja och skruva tillbaka oljepåfyllningsskruven.

Kontrollera så att en liten mängd

(en droppe) dimsmörjolja sprutas in var 3-4:e gång

som fotpedalen (1) trycks ner. Om så krävs, justera

oljemängden som sprutas in med hjälp av tryckregulatorns

oljereglerskruv.

© 2010 Biltema Nordic Services AB

6


SE

Art. 17-300

5. Efter några veckors användning av maskinen, efterdra

samtliga bult- och skruvförband, speciellt de som

håller fast klämbackarna (5) på undersidan av bordet

(4), samt de som håller fast tornet (10) vid maskinens

underdel.

6. Om maskinen verkar kraftlös, kontrollera så att om

drivremmen är korrekt spänd. För att spänna drivremmen,

avlägsna plåtluckan på vänster sida av

maskinens underdel genom att skruva bort de fyra

insexskruvarna (5 mm). Spänn drivremmen med hjälp

av justerskruven som finns på motorstativet (se fig. 9).

Mittre chuckventil

Luftslang

Tryckluftsljuddämpare

Fig. 11.

Fig. 9

7. Om låsspaken (9) inte låser fast spindeln (7) ordentligt

eller om monteringshuvudet (6) inte kan lyftas minst

3 mm över fälgen, vilket är nödvändigt för korrekt

funktion, justera muttrarna enligt fig. 10.

Fig. 10

8. För att rengöra eller byta ut den mittre chuckventilen,

avlägsna plåtluckan på vänster sida av maskinens underdel

genom att skruva bort de fyra insexskruvarna

(5 mm).

9. Ta bort tryckluftsslangarna från chuckventilen.

10. Rengör den mittre chuckventilen med tryckluft (renblåsningspistol)

eller byt ut den om så krävs.

11. För att rengöra eller byta ut ventilen till klinchlossarens

kolvstång, följ punkt 8, 9 och 10 ovan (fig. 11).

7 © 2010 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-300

7. FELSÖKNING

Bordet roterar ej.

Problem Orsak Lösning

Bordet låser sig vid montering/demontering

av däcket.

a. Stickkontakten är ej ansluten/

det finns ingen ström i elnätet.

b. Motorproblem.

c. Fotpedalen (3) fungerar ej.

d. Drivremmen är dåligt spänd eller trasig.

Lös eller dåligt spänd drivrem.

a. Anslut stickkontakten/ koppla på strömmen.

b. Kontrollera så att det inte finns några lösa

motorkablar.

c. Kontrollera och reparera det roterande

bordet.

d. Justera eller byt ut drivremmen.

Spänn drivremmen.

Klämbackarna öppnar/stänger långsamt. Tryckluftsljuddämparen är tilltäppt av smuts. Rengör eller byt ut tryckluftsljuddämparen.

Bordet låser inte fast fälgen ordentligt.

Monteringshuvudet vidrör fälgen vid montering

/ demontering av däcket.

a. Slitna klämbackar.

b. Defekt kolv.

a. Spindellåsningen felaktigt justerad eller

defekt.

b. Lös skruv på spindellåsningen.

a. Byt ut klämbackarna.

b. Byt ut topplocks-packningen.

Fotpedalen (1) och (2) spärras i fel position. Pedalens returfjäder är trasig. Byt ut returfjädern.

Svårt att aktivera klinchlossaren.

8. SPRÄNGSKISSER

a. Tryckluftsljuddämparen är tilltäppt.

b. Ventilskaftets O-ring är trasig.

c. Kolvens tätningsring eller O-ring är trasig.

a. Justera eller byt ut spindellåsningen.

b. Dra åt skruven.

a. Rengör eller byt ut tryckluftsljuddämparen.

b. Byt ut O-ringen.

c. Byt ut tätningsringen eller O-ringen.

8.2

8.1

8.3

© 2010 Biltema Nordic Services AB

8


SE

Art. 17-300

9. SCHEMA, EL och TRYCKLUFT

8.4

9.1 Elschema

8.5

9.2 Tryckluftsschema

8.6

9 © 2010 Biltema Nordic Services AB


NO

Art. 17-300

Monteringsmaskin for dekk

1. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Motoreffekt (1-fas): 1 hk (0,75 kW)

Nettilkobling: 230 V, 50 Hz

Maks. dekkdiameter: 38" (960 mm)

Maks. felgbredde: 13" (330 mm)

Utvendig fastspenning: 10"–18"

Innvendig fastspenning: 12"–20"

Maks. avpresseråpning: 13" (330 mm)

Maks. arbeidstrykk: 8 bar (116 psi)

Maks. presstrykk. 2500 kg

Maks. roterende moment: 1078 N

Lydnivå: < 70 dB

2. GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne bruksanvisningen skal anses som en del av

monteringsmaskinen for dekk, og skal alltid oppbevares

sammen med denne. Dersom maskinen selges, skal

bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar

bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig sted

operatøren, og sørg for at den tas godt vare på.

Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før start av

maskinen, og slå alltid opp i den i tilfelle det skulle oppstå

tvil om bruken.

Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som

angår din sikkerhet. Følg anvisningene nøye for å unngå

risiko for skade på personer og utstyr. I tillegg finnes det

her nyttig informasjon som vil lette bruk og vedlikehold av

maskinen.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for personskade eller

materiell skade som oppstår pga. at disse instruksjonene

ikke er fulgt, samtidig som dette opphever garantien på

maskinen.

Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk

funksjonsevne skal ikke bruke produktet uten tilsyn i

samsvar med EN 60335-1/A2:2006.

1. Hold arbeidsområdet rent, tørt og godt opplyst.

Uryddige, fuktige og mørke arbeidsplasser innbyr til

ulykker og dermed skader.

2. Hold barn og tilskuere på behørig avstand fra maskinen.

La under ingen omstendigheter barn bruke

maskinen.

3. Oppbevaring. Når maskinen ikke er i bruk, må

verktøy og utstyr oppbevares i et tørt rom for å forhindre

rust. Om maskinen ikke skal brukes på en god

stund, koble fra både strøm- og trykkluftstilkobling.

4. Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær og

smykker. Bruk hårnett om du har langt hår. Pass på å

holde hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler.

Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg

fast i bevegelige deler.

5. Vær oppmerksom. Se etter på det du arbeider med,

og bruk sunn fornuft ved bruk av maskinen. Bruk ikke

maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske

stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende

oppmerksomhet er alt som skal til for at du kan

bli alvorlig skadet.

6. Kontroller om det finnes skadede deler. Før maskinen

brukes, kontroller nøye at den fungerer og utretter

det arbeidet som den er ment å gjøre. Kontroller

at det ikke finnes deler som er skadet eller annet som

kan påvirke bruken av maskinen. Skift ut eller reparer

straks skadede eller slitte deler.

7. Reservedeler og tilbehør. Bruk kun originale reservedeler

og tilbehør ved service og reparasjon av

maskinen.

8. Vær nøye med vedlikeholdet på denne maskinen.

Hold maskinen ren og tørr for bedre og sikrere bruk.

9. Vedlikehold. Service og vedlikehold skal kun utføres

av godkjent serviceverksted.

10. Bruk riktig produkt til riktig arbeid. Press ikke maskinen.

Bruk maskinen kun for den typen arbeid den

er beregnet for. Riktig maskin gjør arbeidet bedre og

sikrere.

3. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

• Før enhver type service eller vedlikehold på maskinen

skal den kobles fra strøm- og trykkluftstilkobling.

Pump på pedalen (1) flere ganger for å

tømme maskinen for all trykkluft.

• Bruk ren, tørr og regulert trykkluft 8 bar (116 psi).

Overskrid IKKE anbefalt høyeste trykk (8 bar).

• Pump ikke et dekk med lavere eller høyere lufttrykk

enn det som er anbefalt av dekkprodusenten.

• Brukte dekk skal alltid kasseres i samsvar med

kommunale regler for avfallshåndtering.

• For å unngå personskade og/eller skade på maskinen,

se alltid til at felgen er ordentlig fastlåst

på maskinen via klembakkene.

• Plasser aldri fingre eller hender mellom felg og

klembakker når fastlåsing av felgen skjer.

4. MONTERING

Fig. 1

© 2010 Biltema Nordic Services AB

10


NO

Art. 17-300

4.1 Transport

All transport av maskinen må skje med jekketralle. Gaflene

må plasseres som vist i figur 1.

4.2 Oppakking

Når maskinen pakkes opp, kontroller nøye at den er komplett,

og at det ikke finnes noen synlige skader. Dersom

en del mangler eller en skade oppdages, kontakt straks

nærmeste Biltema-varehus.

4.3 Produktbeskrivelse

1. Sidedeksel

Fig. 3

2. Monteringsbolt

3. Komplett tårnstativ med svingbar bom

4. Tårn

4.5 Montering

1. Skru av skiver og mutre fra de fire monteringsboltene

som sitter oppå maskinens bunnseksjon.

2. Få hjelp med å løfte opp tårnstativet, og plasser det

slik at de fire monteringshullene sentreres over de fire

monteringsboltene.

3. Fest stativet ordentlig ved hjelp av skiver og muttere.

4.6 Tilkobling, trykkluft

1. Trykk pedalen (2) helt ned, slik at klembakkene ikke

åpnes utilsiktet.

2. Koble en trykkluftslange til trykkregulatoren (11) på

den nedre delen av tårnet.

3. Koble luftpåfylleren til trykkluftstilkoblingen på baksiden

av maskinens bunnseksjon.

4. Koble trykkluftslangen fra trykkregulatoren til et egnet

kompressoraggregat (anbefalt arbeidstrykk 8 bar).

Fig. 2

1. Pedal for aktivering av avpresser

2. Pedal for åpning/stenging av klembakker

3. Pedal for aktivering av roterende bord (med klokka)

4. Roterende bord

5. Klembakker (for fastlåsing av felg)

6. Monteringshode

7. Spindel for monteringhode

8. Svingbar bom

9. Låsespak

10. Tårn

11. Trykkregulator med vannavskiller og tåkesmører

12. Avpresser

13. Gummibuffer

14. Dekkjern

Krav til arbeidsplassen

Maskinen krever en arbeidsflate på 1400 x 1685 mm (bxd)

og minst 500 mm til nærmeste vegg. Plasser maskinen

på et stødig, jevnt og uskadet gulv. Med de fire hullene

i maskinens sokkel som boremal, bor fire hull Ø10 mm

i gulvet med hulldybde 80 mm. Monter maskinen med

ekspanderbolt og stram med en 10 mm fastnøkkel.

4.7 Tilkobling, elektrisk

1. Før tilkoblingen til strømuttak, kontroller at nettspenningen

er i samsvar med merkespenningen på

maskinskiltet.

2. Maskinen skal kobles til et jordet strømuttak.

3. Maskinen skal kobles til et strømuttak som er avsikret

for 10 A.

5. BRUKERINSTRUKSJONER

5.1 Forberedende maskintest

1. Koble maskinen til hhv. strømuttak og kompressoraggregat,

og la det gå så pass lang tid at lufttrykket i

trykkluftsystemet kommer opp i anbefalt arbeidstrykk

på 8 bar (116 psi).

2. Når pedalen (3) trykkes ned, skal bordet (4) rotere

med klokka. Når pedalen (3) løftes oppover, skal bordet

(4) rotere mot klokka.

3. Når pedalen (1) trykkes ned, skal en stempelstang

aktiveres og dra avpresseren (12) innover mot gummibufferen

(13). Når pedalen (1) slippes, skal stempelstangen

gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, slik at

avpresseren (12) manuelt kan dras ut igjen.

4. Når pedalen (2) trykkes ned, ”åpnes” de fire klembakkene.

Når man trykker på pedalen (2) igjen, skal de

fire klembakkene ”stenges”.

11 © 2010 Biltema Nordic Services AB


NO

Art. 17-300

5. Låseanordning

Fig. 4

6. Munnstykke

7. Manometer

8. Avtrekker

5. Trykk in avtrekkeren på luftpåfylleren slik at luften i

munnstykket slippes ut (fig. 4).

5.2 Løsning av dekkvulst

1. ADVARSEL! Før denne operasjonen utføres, må dekket

tømmes for all luft og eventuelle balansevekter

fjernes fra felgen.

2. Steng det roterende bordets klembakker helt.

3. Åpne avpresseren (12) ved å manuelt trykke spaken

ut fra maskinen. Plasser hjulet mot gummibufferen

(13). Før avpresseren (12) mot dekkside/dekkvulst,

slik at kanten på avpresseren havner ca. 10 mm fra

felgkanten (se fig. 5).

4. Trykk pedalen (1) helt ned for å aktivere stempelstangen

som drar avpresseren (12) innover mot gummibufferen

(13). Slipp trykket på pedalen når avpresseren

er dratt helt inn og/eller når dekkvulsten har

”sluppet” fra felgens spor.

5. Vri så hjulet et stykke om gangen, og gjenta prosedyren

til dekkvulsten har ”sluppet” langs hele felgens

omkrets (fig. 5).

6. Snu deretter hjulet og gjenta prosedyren for dekkets

andre side som angitt ovenfor.

Fig. 5.

3. Felg

1. Avpresser

2. Dekkvulst

5.3. Demontering av dekk

1. ADVARSEL! Før denne operasjonen utføres, må dekket

tømmes for all luft og eventuelle balansevekter

fjernes fra felgen.

2. Pensle rikelig med dekkfett (eller lignende fett) langs

hele dekkvulsten. OBS! Om dekkvulsten ikke settes

inn med fett, kan det medføre alvorlig skade på

denne.

3. Plasser hjulet sentrert på bordet (4).

4. For å låse fast felgen på bordet, gå fram som beskrevet

nedenfor, avhengig av felgdiameter:

Felgdiameter 10–18":

Still inn posisjonen på de fire klembakkene (5) i

samsvar med referansemerkene på bordet (4) ved å

trykke pedalen (2) halvt ned. Plasser hjulet på de fire

klembakkene, og trykk pedalen (2) ned så langt den

går samtidig som du trykker felgen nedover. Kontroller

deretter at felgen er ordentlig fastlåst til bordet (4)

ved hjelp av de fire klembakkene (5).

Felgdiameter 12-20”:

Still inn posisjonen på de fire klembakkene (5) slik at

de er helt stengt. Plasser hjulet på de fire klembakkene,

og trykk pedalen (2) ned slik at klembakkene

åpnes og dermed låser fast felgen. Kontroller deretter

at felgen er ordentlig fastlåst til bordet (4) ved hjelp av

de fire klembakkene (5).

5. Løsne spindelen (7) ved hjelp av låsespaken (9), og

senk den til monteringshodet (6) hviler tett mot felg og

dekkside. Lås deretter fast spindelen (7) ved hjelp av

låsespaken (9).

6. Stikk dekkjernet (14) inn mellom dekkvulst og fremre

del av monteringshodet (6) (fig. 6).

Fig. 6

7. Når du trykker ned pedalen (3), vil dekkvulsten løftes

opp over monteringshodet (6) i forbindelse med at

bordet (4) begynner å rotere.

8. OBS! For å unngå å ødelegge eventuell slange (når

slik er montert) bør denne operasjonen utføres med

begynnelsen fra et punkt der slangens luftventilskaft

havner ca. 2,5 cm til høyre for monteringshodet (6).

9. Med dekkjernet (14) på plass, la bordet rotere med

klokka ved å trykke pedalen (3) helt ned. Fortsett prosedyren

til dekkvulsten er helt demontert fra felgen.

10. Ta ut eventuell slange (når slik er montert), og gjenta

deretter prosedyren med å demontere dekkvulsten

dekkets andre side.

5.4 Montering av dekk

1. ADVARSEL! Før montering igangsettes, fjern eventuelle

balansevekter fra felgen. Kontroller samtidig at

det ikke finnes noen fremmedlegemer på dekkvulst,

felg eller ventil.

2. Pensle rikelig med dekkfett (eller lignende fett) langs

hele dekkvulsten for å unngå skade på dekkvulst og

dekk, og for å gjøre monteringen av dekket lettere.

3. Lås fast felgen ved hjelp av innsiden av klembakkene

(5).

4. OBS! Når du arbeider med felger av samme størrelse,

er det ikke alltid nødvendig å heve/senke spindelen

(7) mellom de ulike jobbene. La i stedet spindelen (7)

© 2010 Biltema Nordic Services AB

12


NO

Art. 17-300

være fastlåst i sin posisjon, og flytt den svingbare

bommen (8) sideveis.

5. Flytt dekket slik at dekkvulsten passerer under fremre

del av monteringshodet (6) og løftes opp mot kanten

av den bakre delen på monteringshodet (fig. 7).

Luftpåfyllerens munnstykke

Ventilskaft

Låseanordning

Fig. 8

Fig. 7

6. Trykk ved hjelp av hendene dekkvulsten ned i felgens

spor. Trykk deretter ned pedalen (3) for å rotere bordet

(4) med klokka. Fortsett deretter denne prosedyren

til dekksvulsten er trykt ned langs hele dekkets

omkrets.

7. Legg i slangen (om slik skal brukes).

8. Gjenta så prosedyren for dekkets/hjulets andre side.

5.5. Pumping av dekk

1. ADVARSEL! Et dekk som eksploderer, kan medføre

alvorlig personskade eller t.o.m. være livsfarlig for

den som pumper dekket. Kontroller alltid at felg og

dekk har matchende størrelse. Kontroller at dekket er

i god stand, og se etter at det ikke har noen skader

før pumping igangsettes. Hold hender og kropp på

så god avstand fra dekket som mulig. Pump opp

dekket med kortvarige pumpinger, samtidig som du

kontrollerer dekktrykket med korte mellomrom. Pump

ikke dekket med lavere eller høyere lufttrykk enn det

anbefalt av dekkprodusenten.

2. For å pumpe dekket, koble luftpåfyllerens munnstykke

(se fig. 4) til dekkets ventilskaft. Se til at luftpåfyllerens

munnstykke blir helt nedtrykt over ventilskaftets

gjenger.

3. Når luftpåfyllerens munnstykke er på plass, lås det fast

på ventilskaftet ved å slippe låseanordningen (fig. 8).

4. Husk på å pumpe opp dekket med kortvarige pumpinger,

samtidig som du kontrollerer dekktrykket

med korte mellomrom. Så snart dekket har fått riktig

dekktrykk, løsne luftpåfyllerens munnstykke fra ventilskaftet

og skru på ventilhetten.

OBS!

1. Dersom du ikke følger alle advarsler og instruksjoner

i bruksanvisningen, kan det føre til alvorlig personskade

eller ulykke med dødelig utgang for bruker eller

person som står ved siden. Overskrid ALDRI et trykk

på 3,5 bar (50 psi) når du pumper opp dekket for at

dekkvulsten skal presses inn i felgsporet eller ved

pumping av dekket.

2. Om det kreves et høyere dekktrykk, demonter hjulet

fra monteringsmaskinen og fortsett så pumpingen

med dekket i et spesielt sikkerhetsbur (finnes i handelen).

Overskrid likevel ALDRI det maksimale dekktrykket

anbefalt av dekkprodusenten.

3. Hold ALLTID hender og kropp så langt som mulig fra

dekket som pumpes. KUN spesialutdannet personell

har tillatelse til å bruke monteringsmaskinen. La ingen

andre personer bruke eller oppholde seg i nærheten

av monteringsmaskinen.

6. VEDLIKEHOLD

1. ADVARSEL! Koble alltid maskinen fra strøm- og

trykklufttilkobling før service eller vedlikehold. Pump

pedalen (1) flere ganger for å tømme maskinen for all

luft.

2. Før hver bruk, inspiser generell tilstand på maskinen.

Kontroller at det ikke finnes løse skruer og bolter, deler

som er feil justert, bevegelige deler som går tregt,

skadede deler, løse og skadede trykkluftslanger /

elektriske kabler eller andre ting som kan påvirke sikker

bruk. Om unormale lyder eller vibrasjoner skulle

forekomme, koble maskinen fra strøm- og trykklufttilkobling,

og sørg for at problemet blir løst før maskinen

brukes igjen. Bruk ikke utstyr som er skadet!

3. Minst én gang per uke skal bordet (4) rengjøres med

rengjøringsmiddel eller et løsemiddel som ikke er

lettantennelig. I tillegg skal klembakkenes styrespor

settes inn med fett.

4. Minst én gang i måneden skal oljenivået i trykkregulatorens

tåkesmøringsbeholder kontrolleres. Ved behov,

skru av den sorte oljepåfyllingsskruen, fyll på tåkesmøreolje

og skru på igjen oljepåfyllingsskruen. Kontroller

at en liten mengde (en dråpe) tåkesmøreolje

sprøytes inn hver 3-4. gang pedalen (1) trykkes ned.

Om nødvendig, juster oljemengden som sprøytes inn

ved hjelp av trykkregulatorens oljereguleringsskrue.

5. Etter noen ukers bruk av maskinen skal samtlige boltog

skrueforbindelser etterstrammes, spesielt de som

13 © 2010 Biltema Nordic Services AB


NO

Art. 17-300

holder fast klembakkene (5) på undersiden av bordet

(4), og de som holder fast tårnet (10) til maskinens

nedre del.

6. Om maskinen virker kraftløs, kontroller at drivremmen

er korrekt strammet. For å stramme drivremmen, ta

av metalluken på venstre side av maskinens nedre del

ved å skru ut de fire umbracoskruene (5 mm). Stram

drivremmen ved hjelp av justeringsskruen som finnes

på motorstativet (se fig. 9).

Midtre chuckventil

Luftslange

Trykkluftlyddemper

Fig. 11.

Fig. 9

7. Om låsespaken (9) ikke låser spindelen (7) ordentlig

fast, eller om monteringshodet (6) ikke kan løfte minst

3 mm over felgen, noe som er nødvendig for korrekt

funksjon, juster mutrene i samsvar med fig. 10.

Fig. 10

8. For å rengjøre eller skifte ut den midtre chuckventilen,

ta av metalluken på venstre side av maskinens nedre

del ved å skru ut de fire umbracoskruene (5 mm).

9. Fjern trykkluftslangene fra chuckventilen.

10. Rengjør den midtre chuckventilen med trykkluft (renblåsingspistol)

eller skift den om nødvendig ut.

11. For å rengjøre eller skifte ut ventilen til avpresserens

stempelstang, følg punkt 8, 9 og 10 ovenfor (fig. 11).

© 2010 Biltema Nordic Services AB

14


NO

Art. 17-300

7. FEILSØKING

Bordet roterer ikke.

Problem Årsak Løsning

Bordet låser seg ved montering/demontering

av dekket.

a. Støpselet er ikke satt i / ikke strøm i strømnettet.

b. Motorproblem.

c. Pedalen (3) fungerer ikke.

d. Drivremmen er dårlig strammet eller i stykker.

Løs eller dårlig strammet drivrem.

a. Sett i støpselet / koble til strøm.

b. Kontroller at det ikke finnes noen løse

motorkabler.

c. Kontroller og reparer det roterende bordet.

d. Juster eller skift ut drivremmen.

Stram drivremmen.

Klembakkene åpnes/stenges langsomt. Trykkluftlyddemperen er tilstoppet av smuss. Rengjør eller skift ut trykkluftlyddemperen.

Bordet låser ikke felgen ordentlig fast.

Monteringshodet berører felgen ved montering

/ demontering av dekket.

a. Slitte klembakker.

b. Defekt stempel.

a. Spindellåsingen feil justert eller defekt.

b. Løs skrue på spindellåsingen.

a. Skifte ut klembakkene.

b. Skift ut topplokks-pakningen.

a. Juster eller skift ut spindellåsingen.

b. Stram skruen.

Pedal (1) og (2) sperres i feil posisjon. Pedalens returfjær er i stykker. Skift ut returfjæren.

Vanskelig å aktivere avpresseren.

8. SPRENGSKISSER

a. Trykkluftlyddemperen er tilstoppet.

b. Ventilskaftets O-ring er i stykker.

c. Stempelets tetningsring eller O-ring er i

stykker.

a. Rengjør eller skift ut trykkluftlyddemperen.

b. Skift ut O-ringen.

c. Skift ut tetningsringen eller O-ringen.

8.2

8.1

8.3

15 © 2010 Biltema Nordic Services AB


NO

Art. 17-300

9. SKJEMA, ELEKTRISK OG TRYKKLUFT

8.4

9.1 Elskjema

8.5

9.2 Trykkluftskjema

8.6

© 2010 Biltema Nordic Services AB

16


FI

Art. 17-300

Renkaanvaihtokone

1. TEKNISET TIEDOT

Moottorin teho (1-vaihe): 1 hv (0,75 kW)

Verkkoliitäntä: 230 V, 50 Hz

Renkaan suurin läpimitta: 38" (960 mm)

Vanteen suurin leveys: 13" (330 mm)

Ulkopuolinen kiinnitys: 10"–18"

Sisäpuolinen kiinnitys: 12"–20"

Palteenirrottajan aukko suurimmillaan:13" (330 mm)

Suurin työpaine: 8 baaria (116 psi)

Suurin puristuspaine: 2500 kg

Suurin pyörivä vääntömomentti: 1078 N

Äänitaso: < 70 dB

2. YLEISET TURVAOHJEET

Tämä käyttöohje on tuotteeseen kuuluva osa. Se on aina

säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos tuote myydään,

käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä

käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se

hyvässä kunnossa.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käynnistämistä.

Jos sen käyttämiseen liittyy epäselvyyksiä, katso

lisätietoja käyttöohjeesta.

Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen

liittyviä tietoja. Noudata niitä henkilö- ja laitevahinkojen

vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on

hyötyä käytettäessä ja huollettaessa tuotetta.

Valmistaja ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jos

syynä on ollut tämän käyttöohjeen laiminlyönti. Samalla

takuu raukeaa.

EN 60335-1/A2:2006-standardin mukaisesti lapset

ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat

alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta.

1. Työskentelyalueella on oltava kuivaa, siistiä ja

hyvä valaistus. Epäjärjestys, kosteus ja pimeys

työskentelypaikalla lisää onnettomuuksien ja samalla

vahingoittumisen vaaraa.

2. Pidä lapset ja sivustaseuraajat riittävän kaukana

koneesta. Älä anna lasten käyttää konetta missään

tapauksessa.

3. Säilyttäminen. Kun konetta ei käytetä, se ja sen varusteet

on säilytettävä kuivassa paikassa ruostumisen

estämiseksi. Jos kone on pitkään käyttämättä, irrota

se sähkö- ja paineilmaliitännästä.

4. Pukeudu sopiviin vaatteisiin. Älä käytä löysiä

vaatteita tai koruja. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä

hiusverkkoa. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla

liikkuvista osista. Pitkät hiukset, korut ja löysät vaatteet

voivat tarttua liikkuviin osiin.

5. Ole tarkkaavainen. Kiinnitä huomiosi työhösi.

Käytä tervettä järkeä käyttäessäsi konetta. Älä käytä

konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai

lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos tarkkaavaisuutesi

herpaantuu hetkeksikin, voit saada vakavan vamman.

6. Tarkista, ettei koneessa ole vaurioituneita osia.

Ennen koneen käyttämistä tarkista huolellisesti, että

se toimii ja että sen avulla tehtävä työ vastaa sen

käyttötarkoitusta. Tarkista, että koneen osissa ei ole

vaurioita tai muita koneen toimintaan vaikuttavia ongelmia.

Vaihda tai korjaa kuluneet tai vaurioituneet osat

heti.

7. Varaosat ja tarvikkeet. Käytä vain alkuperäisiä

varaosia konetta korjattaessa tai huollettaessa.

8. Pidä tämä kone hyvässä kunnossa. Pídä kone puhtaana

ja kuivana, jotta se toimii paremmin ja turvallisemmin.

9. Kunnossapito. Koneen saa huollattaa vain valtuutetussa

huoltokorjaamossa.

10. Valitse oikea kone oikeaan työhön. Älä pakota

konetta. Älä käytä konetta muihin tarkoituksiin kuin

sen omaan käyttötarkoitukseen. Oikea kone selviytyy

työstä paremmin ja turvallisemmin.

3. ERITYISET TURVAOHJEET

• Ennen koneen huoltamista tai kunnossapitoa

irrota se sähkön ja paineilman syötöstä. Pumppaa

poljinta (1) useita kertoja kaiken paineilman

tyhjentämiseksi koneesta.

• Käytä puhdasta, kuivaa ja säädeltyä 8 baarin

(116 psi:n) paineilmaa. Suurinta suositeltua painetta

(8 baaria) EI saa ylittää.

• Älä täytä renkaaseen renkaan valmistajan suositusta

pienempää tai suurempaa ilmanpainetta.

• Loppuun kuluneet renkaat on aina toimitettava

kierrätykseen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

• Henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi

varmista aina, että puristuskiinnikkeet kiinnittävät

vanteen koneeseen kunnolla.

• Älä koskaan aseta sormia tai käsiä vanteen ja

puristuskiinnikkeiden väliin, kun vannetta kiinnitetään

paikalleen.

4. ASENTAMINEN

Kuva 1

4.1 Kuljetus

Konetta on aina siirrettävä pumppukärryn avulla. Haarukat

on asetettava kuvassa 1 näkyvällä tavalla.

17 © 2010 Biltema Nordic Services AB


FI

Art. 17-300

4.2 Purkaminen pakkauksesta

Kun kone puretaan pakkauksesta, tarkista huolellisesti,

että se on ehjä ja että siinä ei ole näkyviä vaurioita. Jos

havaitset vaurion tai jotain puuttuu, ota heti yhteys lähimpään

Biltema-tavarataloon.

2. Asennuspultti

3. Koko torniteline ja kääntyvä puomi

4. Torni

4.3 Tuotekuvaus

1. Sivusuojus

Kuva 3

4.5 Asentaminen

1. Irrota aluslevyt ja mutterit koneen pohjaosan yläosan

asennuspulteista.

2. Pyydä apua tornitelineen nostamiseen. Aseta se siten,

että neljä asennusaukkoa tulevat asennuspulttien

kohdalle.

3. Kiinnitä teline tiukasti aluslevyjen ja mutterien avulla.

4.6 Paineilmaliitäntä

1. Paina jalkapoljin (2) kokonaan pohjaan, jotta puristuskiinnikkeet

eivät avaudu vahingossa.

2. Yhdistä paineilmaletku tornin alaosan painesäätimeen

(11).

3. Yhdistä ilmantäyttöosa laitteen pohjaosan paineilmaliitäntään.

4. Yhdistä painesäätimestä lähtevä paineilmaletku tarkoitukseen

soveltuvaan kompressoriin. Työpainesuositus

on kahdeksan baaria.

Kuva 2

1. Jalkapoljin palteenirrottajan käyttämiseksi

2. Jalkapoljin puristuskiinnikkeiden avaamiseksi ja sulkemiseksi.

3. Jalkapoljin myötäpäivään pyörivän pöydän käyttämiseksi.

4. Pyörivä pöytä

5. Puristuskiinnikkeet vanteen lukitsemiseksi

6. Asennuspää

7. Asennuspään kara

8. Kääntyvä puomi

9. Lukitusvipu

10. Torni

11. Painesäädin, jossa vedenerotin ja öljysumutin

12. Palteenirrottaja

13. Kumipuskuri

14. Rengasrauta

4.4 Työntekopaikalle asetettavat vaatimukset

Kone tarvitsee tilaa 1400 x 1685 mm (l x s). Etäisyyden

lähimpään seinään on oltava vähintään 500 mm. Aseta

kone vakaalle, suoralle ja ehjälle lattialle. Käytä koneen

lattiaan osuvaa perustusta mallina ja tee lattiaan neljä Ø

10 mm:n reikää, joiden syvyys on 80 mm. Asenna kone

kiila-ankkureiden avulla ja kiinnitä 10 mm:n kiintoavaimella.

4.7 Sähköliitäntä

1. Ennen sähkönsyötön yhdistämistä tarkista, että sähköverkon

jännite vastaa koneen tyyppikilpeen merkittyä

jännitettä.

2. Kone on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan.

3. Kone on yhdistettävä sähkönsyöttöön, jossa on 10 A:n

vikavirtakytkin.

5. KÄYTTÖOHJEET

5.1 Valmisteleva koneen testaus

1. Yhdistä kone sähkön ja paineilman syöttöön. Anna

sen käydä niin kauan, että paineilmajärjestelmän

ilmanpaine saavuttaa suositellun työpaineen eli 8

baaria (116 psi).

2. Kun jalkapoljinta (3) painetaan, pöytä (4) pyörii myötäpäivään.

Kun jalkapoljinta (3) nostetaan, pöytä (4)

pyörii vastapäivään.

3. Kun jalkapoljinta (1) painetaan, mäntätanko aktivoituu

ja vetää palteenirrottajaa (12) sisäänpäin kumipuskuria

(13) kohden. Kun jalkapoljin (1) vapautetaan,

mäntätanko palaa alkuperäiseen asentoonsa. Palteenirrottaja

(12) voidaan nyt vetää takaisin ulos käsin.

4. Kun jalkapoljinta (2) painetaan, neljä puristuskiinnikettä

aukeaa. Kun jalkapoljinta (2) painetaan uudelleen,

neljä puristuskiinnikettä sulkeutuu.

© 2010 Biltema Nordic Services AB

18


FI

Art. 17-300

5. Lukituslaite

Kuva 4

6. Suutin

7. Painemittari

8. Laukaisin

5. Paina ilmantäytön laukaisinta, jotta suuttimesta pääsee

ilmaa (kuva 4).

5.2 Renkaan liepeen irrottaminen

1. VAROITUS! Tätä ennen renkaasta on tyhjennettävä

ilma ja mahdolliset tasapainotuspainot on irrotettava

vanteesta.

2. Sulje pyörivän pöydän puristuskiinnikkeet kokonaan.

3. Avaa palteenirrotin (12) painamalla vipu käsin irti

koneesta. Aseta rengas kumipuskurille (13). Vie palteenirrotin

(12) renkaan liepeen puolelle, jotta palteenirrottimen

reuna tulee noin 10 mm:n päähän vanteen

reunasta (ks. kuva 5).

4. Paina jalkapoljin (1) pohjaan. Mäntätanko aktivoituu ja

vetää palteenirrottajaa (12) sisäänpäin kumipuskuria

(13) kohden. Vapauta poljin, kun palteenirrotin on vetäytynyt

sisään ja/tai kun renkaan lieve on vapautunut

vanteen urasta.

5. Käännä pyörää tämän jälkeen vähitellen. Toista

toimet, kunnes renkaan lieve on vapautunut koko

vanteen mitalta (kuva 5).

6. Käännä tämän jälkeen pyörää ja toista edelliset toimet

renkaan toisella puolella.

Kuva 5.

3. Vanne

1. Palteenirrottaja

2. Renkaan lieve

5.3. Vanteen irrottaminen

1. VAROITUS! Tätä ennen renkaasta on tyhjennettävä

ilma ja mahdolliset tasapainotuspainot on irrotettava

vanteesta.

2. Sivele rengas- tai vastaavaa rasvaa reilusti renkaan

koko liepeen mitalle. HUOMIO! Jos renkaan liepeeseen

ei levitetä rasvaa, se voi vaurioitua vakavasti.

3. Aseta rengas pöydän (4) keskelle.

4. Voit lukita vanteen pöytään toimimalla seuraavasti

vanteen läpimitan mukaan.

Vanteen läpimitta 10–18":

Aseta neljä puristuskiinnikettä (5) paikalleen pöytään

(4) tehtyjen merkintöjen mukaan painamalla jalkapoljin

(2) puoliväliin. Aseta pyörä neljän puristuskiinnikkeen

päälle. Paina vannetta alaspäin ja paina samalla jalkapoljin

(2) pohjaan saakka. Tarkista tämän jälkeen, että

neljä puristuskiinnikettä (5) kiinnittää vanteen pöytään

(4) kunnolla.

Vanteen läpimitta 12-20":

Aseta neljä puristuskiinnikettä (5) paikalleen siten,

että ne sulkeutuvat kokonaan. Aseta pyörä neljän

puristuskiinnikkeen päälle. Paina jalkapoljinta (2),

jotta puristuskiinnikkeet avautuvat ja vanne lukittuu.

Tarkista tämän jälkeen, että neljä puristuskiinnikettä

(5) kiinnittää vanteen pöytään (4) kunnolla.

5. Irrota kara (7) käyttämällä lukitusvipua (9). Paina sitä,

kunnes asennuspää (6) on tiiviisti kiinni vanteessa

ja renkaan kyljessä. Lukitse kara (7) lukitusvivun (9)

avulla.

6. Työnnä rengasrauta (14) renkaan liepeen ja asennuspään

(6) etuosan väliin (kuva 6).

Kuva 6

7. Paina jalkapoljinta (3). Renkaan lieve nostetaan asennuspään

(6) päälle. Pöytä (4) alkaa pyöriä.

8. HUOMIO! Jos renkaassa on sisärengas, sen suojaamiseksi

on suositeltavaa tehdä tämä työvaihe alkaen

pisteestä, jossa sisärenkaan ilmaventtiilin varsi on

noin 2,5 cm asennuspään (6) oikealla puolella.

9. Kun rengasrauta (14) on paikallaan, anna pöydän pyöriä

myötäpäivään painamalla jalkapoljin (3) kokonaan

pohjaan. Jatka, kunnes renkaan koko lieve on irrotettu

vanteesta.

10. Poista mahdollinen sisärengas ja irrota renkaan toisen

puolen lieve toistamalla toimet.

5.4 Renkaan asentaminen

1. VAROITUS! Ennen asentamisen aloittamista irrota

vanteesta mahdolliset tasapainotuspainot. Tarkista,

ettei renkaan liepeessä, vanteessa tai venttiilissä ole

vieraita esineitä.

2. Sivele renkaan koko liepeeseen reilusti rengas- tai

muuta vastaavaa rasvaa. Tämä estää renkaan lievettä

ja rengasta vaurioitumasta sekä helpottaa renkaan

asentamista.

3. Lukitse vanne puristuskiinnikkeiden (5) sisäosan

avulla.

4. HUOMIO! Jos vanteiden koko ei muutu, karaa (7)

ei tarvitse nostaa ja laskea aina töiden välillä. Jätä

tällöin kara (7) paikalleen ja siirrä liikkuvaa puomia (8)

sivusuunnassa.

19 © 2010 Biltema Nordic Services AB


FI

Art. 17-300

5. Siirrä rengasta siten, että sen lieve kulkee asennuspään

(6) etuosan alta ja nousee ylös asennuspään

takaosan reunaa vasten (kuva 7).

Kuva 7

6. Paina renkaan lieve käsin vanteen uraan. Paina tämän

jälkeen jalkapoljinta (3), jotta pöytä (4) pyörii myötäpäivään.

Toista nämä toimet, kunnes renkaan lieve on

painettu alas koko matkaltaan.

7. Jos renkaan sisään tulee sisärengas, aseta se nyt

paikalleen.

8. Toista toimet renkaan/pyörän toisella puolella.

5.5. Renkaan täyttäminen ilmalla

1. VAROITUS! Räjähtävä rengas voi aiheuttaa sitä

täyttävälle henkilölle vakavan vamman tai jopa kuoleman.

Tarkista aina, että vanne ja rengas ovat samankokoiset.

Tarkista, että rengas on hyvässä kunnossa.

Varmista ennen ilmalla täyttämisen aloittamista, ettei

renkaassa ole vaurioita. PIdä kädet ja vartalo mahdollisimman

kaukana renkaasta. Täytä renkaaseen ilmaa

lyhyitä jaksoja kerrallaan. Tarkista samalla renkaan

paine säännöllisin väliajoin. Älä täytä renkaaseen

renkaan valmistajan suositusta pienempää tai suurempaa

ilmanpainetta.

2. Voit täyttää renkaan ilmalla yhdistämällä ilmantäyttösuuttimen

pyörän venttiiliin. Varmista, että ilmantäyttösuutin

menee venttiilin varren kierteisiin pohjaan

saakka.

3. Kun ilmantäyttösuutin on paikallaan, kiinnitä se venttiilin

varteen vapauttamalla lukkolaite (kuva 8).

4.) Täytä renkaaseen ilmaa lyhyitä jaksoja kerrallaan. Tarkista

samalla renkaan paine säännöllisin väliajoin. Kun

renkaassa on oikea paine, irrota ilmantäyttöventtiili

venttiilin varresta ja kierrä venttiilinhattu paikalleen.

HUOMIO!

1. Jos tämän käyttöohjeen varoituksia ja ohjeita ei noudateta,

seurauksena voi olla vakava henkilövahinko

käyttäjälle tai hänen vieressään seisovalle henkilölle

tai kuolema ÄLÄ KOSKAAN ylitä 3,5 baarin (50 psi:n)

painetta, kun täytät rengasta ilmalla, jotta renkaan

lieve painuu vanteen uraan.

2. Jos tarvitaan suurempaa rengaspainetta, irrota pyörä

asennuskoneesta ja jatka ilman täyttämistä pyörän

ollessa erityisessä turvahäkissä (myydään erikseen).

ÄLÄ KOSKAAN ylitä suurinta rengasvalmistajan suosittelemaa

painetta.

3. PIdä kädet ja vartalo AINA mahdollisimman kaukana

renkaasta, johon lisätään ilmaa. VAIN erityiskoulutuksen

saanut henkilö saa käyttää asennuskonetta. Älä

anna muiden henkilöiden käyttää sitä tai oleskella sen

läheisyydessä.

6. HUOLTO

1. VAROITUS! Irrota kone aina sähkön ja paineilman

syötöstä aina ennen huoltoa tai kunnossapitoa.

Pumppaa poljinta (1) useita kertoja kaiken paineilman

tyhjentämiseksi koneesta.

2. Tarkista koneen yleinen kunto aina ennen käyttämistä.

Tarkista, etteivät ruuvit ja pultit ole löysällä, ettei

osia ole suunnattu väärin, ettei osia ole jumissa tai

löysällä, ettei osia ole vaurioitunut, etteivät paineilmaletkut

tai sähköjohdot ole löysällä tai vaurioituneet.

Tarkista myös muut käyttöturvallisuuteen vaikuttavat

tekijät. Jos koneesta kuuluu epänormaalia ääniä tai

esiintyy tärinää, irrota koneen sähkön ja paineilman

syöttö. Korjaa vika ennen koneen käyttämisen jatkamista.

Älä käytä vaurioitunutta laitetta.

3. Pöytä (4) on puhdistettava puhdistusaineella tai syttymättömällä

liuottimella vähintään kerran viikossa.

Lisäksi puristuskiinnikkeiden ohjausurat on rasvattava.

4. Painesäätimen sumutusöljysäiliön öljyn taso on

tarkistettava vähintään kerran kuussa. Ruuvaa tarvittaessa

irti musta öljyntäyttöruuvi ja täytä sumutettavaa

öljyä. Ruuvaa öljyntäyttöruuvi takaisin kiinni.

Tarkista, että sumutettavaa öljyä ruiskutetaan pieni

määrä (yksi pisara) joka kolmas tai neljäs kerta, kun

jalkapoljin (1) painetaan alas. Säädä tarvittaessa

ruiskutettavan öljyn määrää painesäätimen öljynsäätöruuvin

avulla.

Ilmantäyttösuutin

Venttiilin varsi

Lukituslaite

Kuva 8

© 2010 Biltema Nordic Services AB

20


FI

Art. 17-300

5. Kun konetta on käytetty muutaman viikon ajan, jälkikiristä

kaikki pultti- ja ruuviliitokset, varsinkin puristuskiinnikkeet

(5) pöydän (4) alapintaan kiinnittävät sekä

tornin (1) koneen alaosaan kiinnittävät liitokset.

6. Jos laite vaikuttaa voimattomalta, tarkista, että vetohihna

on kiristetty oikein. Voit kiristää vetohihnan

poistamalla luukun koneen vasemman kyljen alaosasta.

Irrota neljä kuusioruuvia (5 mm). Kiristä vetohihnaa

moottoritelineessä näkyvän säätöruuvin avulla

(kuva 9).

Keskimmäinen istukkaventtiili

Ilmaletku

Paineilmansyötön äänenvaimennin

Kuva 11.

Kuva 9

7. Jos lukitusvipu (9) ei lukitse karaa (7) kunnolla tai jos

asennuspäätä (6) ei voi nostaa vähintään 3 mm vanteen

päälle (koneen toiminta edellyttää tätä), säädä

muttereita kuvassa 10 näkyvällä tavalla.

Kuva 10

8. Voit puhdistaa tai vaihtaa keskimmäisen istukkaventtiilin

poistamalla luukun koneen vasemman kyljen

alaosasta. Irrota neljä kuusioruuvia (5 mm).

9. Irrota paineilmaletkut istukkaventtiilistä.

10. Puhdista keskimmäinen istukkaventtiili paineilmalla

(puhalluspistoolilla) tai vaihda se tarvittaessa uuteen.

11. Voit puhdistaa tai vaihtaa palteenirrottajan venttiilin

tekemällä kohtien 8, 9 ja 10 toimet (kuva 11).

21 © 2010 Biltema Nordic Services AB


FI

Art. 17-300

7. VIANETSINTÄ

Pöytä ei pyöri.

Ongelma Syy Ratkaisu

Pöytä lukittuu rengasta irrotettaessa tai asennettaessa.

Puristuskiinnikkeet avautuvat ja sulkeutuvat

hitaasti.

Pöytä ei lukitse vannetta kunnolla.

Asennuspää koskettaa vannetta rengasta irrotettaessa

tai asennettaessa.

a. Pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan

tai sähköä ei syötetä.

b. Moottoriongelma

c. Jalkapoljin (3) ei toimi.

d. Vetohihna on rikki tai sitä ei ole kiristetty

riittävästi.

Vetohihna on löysällä.

Lika on tukkinut paineilman syötön äänenvaimentimen.

a. Puristuskiinnikkeet ovat kuluneet.

b. Männässä on vika.

a. Karan lukitus on säädetty väärin tai viallinen.

b. Irrota karan lukitusruuvi.

a. Työnnä pistoke pistorasiaan tai kytke

virta.

b. Tarkista, että moottorin johdot eivät ole

löysällä.

c. Tarkista ja korjauta pyörivä pöytä.

d. Säädä vetohihnaa tai vaihda se.

Kiristä vetohihna.

Puhdista tai vaihda paineilman syötön

äänenvaimennin.

a. Vaihda puristuskiinnikkeet.

b. Vaihda yläkannen tiivisteet.

d. Säädä karan lukitusta tai vaihda se.

b. Kiristä ruuvi.

Jalkapoljin (1) ja (2) jää väärään asentoon. Polkimen palautusjousi on rikki. Vaihda palautusjousi.

Palteenirrottaja on vaikea aktivoida.

8. POIKKILEIKKAUSKUVAT

a. Paineilman syötön äänenvaimennin on

tukkeutunut.

b. Venttiilin varren O-rengas on vaurioitunut.

b. Männän tiivistysrengas tai O-rengas on

vaurioitunut.

a. Puhdista tai vaihda paineilman syötön

äänenvaimennin.

b. Vaihda O-rengas.

b. Vaihda tiivistysrengas tai O-rengas.

8.2

8.1

8.3

© 2010 Biltema Nordic Services AB

22


FI

Art. 17-300

9. SÄHKÖ- JA PAINEILMAKAAVIO

8.4

9.1 Sähkökaavio

8.5

9.2 Paineilmakaavio

8.6

23 © 2010 Biltema Nordic Services AB


DK

Art. 17-300

Monteringsmaskine til dæk

1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motoreffekt (1-faset): 1 hk (0,75 kW)

Nettilslutning: 230 V, 50 Hz

Maks. dækdiameter: 38" (960 mm)

Maks. fælgbredde: 13" (330 mm)

Udvendig fastspænding: 10"–18"

Indvendig fastspænding: 12"–20"

Maks. vulstaftrykkeråbning: 13" (330 mm)

Maks. arbejdstryk: 8 bar (116 psi)

Maks. fritryk: 2500 kg

Maks. roterende drejningsmoment: 1078 N

Lydniveau: < 70 dB

2. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Denne brugsvejledning skal opfattes som en del af dækmonteringsmaskinen

og skal altid opbevares sammen

med denne. Hvis maskinen sælges, skal brugsvejledningen

overleveres til den ny ejer. Opbevar altid brugsvejledningen

på et for brugeren let tilgængeligt sted og sørg

for, at den holdes i god stand.

Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden

maskinen startes og brug den, hvis der opstår tvivl om

dens drift.

Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som

har betydning for din sikkerhed. Følg nøje sikkerhedsinstruktionerne

for at undgå risiko for skader på personer

og udstyr. Her er desuden nyttige oplysninger, som berører

brug og pasning af maskinen.

Producenten påtager sig intet ansvar for person- eller

tingskader, som kan opstå, hvis disse instruktioner ikke

følges, samtidigt ophører garantien på maskinen.

Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske

evner må ikke bruge produktet uden opsyn i

henhold til EN 60335-1/A2:2006.

1. Hold arbejdsområdet rent, tørt og godt belyst.

Rodede, fugtige og mørke arbejdspladser indbyder til

ulykker og dermed beskadigelser.

2. Hold børn og tilskuere på passende afstand fra

maskinen. Børn må absolut ikke anvende maskinen.

3. Opbevaring. Når maskinen ikke er i brug, skal

værktøj og udstyr opbevares tørt for at forhindre rustdannelse.

Fjern el- og tryklufttilslutninger, hvis du ikke

skal bruge maskinen i en længere periode.

4. Brug egnet beklædning. Brug ikke løstsiddende

tøj og bær ikke smykker. Brug hårnet, hvis du har

langt hår. Sørg for at holde hår, tøj og handsker væk

fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker og

langt hår kan sætte sig fast i bevægelige dele.

5. Vær opmærksom. Se på det, du arbejder med og

brug din sunde fornuft, når du bruger maskinen. Brug

ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer,

alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed

kan være skyld i, at du kommer alvorligt til skade.

6. Kontroller, om der er beskadigede dele. Inden

maskinen tages i brug, skal du nøje kontrollere, at

den fungerer, og at den udretter det arbejde, som den

er beregnet til. Kontroller, at der ikke er beskadigede

dele eller andet, som kan påvirke maskinens brug.

Slidte eller beskadigede dele skal udskiftes omgående.

7. Reservedele og tilbehør. Brug kun originale reservedele

og tilbehør ved service og reparation af maskinen.

8. Vær omhyggelig med vedligeholdelse af denne

maskine. Hold maskinen ren og tør for at opnå et

bedre og sikrere brug.

9. Vedligeholdelse. Service og vedligeholdelse må kun

udføres af autoriseret værksted.

10. Brug det rigtige produkt til det rigtige arbejde.

Pres ikke maskinen. Brug kun maskinen til det arbejde,

den er beregnet til. Den rigtige maskine gør

arbejdet bedre og sikrere.

3. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Inden der foretages nogen form for service eller

vedligeholdelse på maskinen, skal eltilslutningen

resp. tryklufttilkoblingen fjernes. Pump med pedalen

(1) flere gange for at tømme maskinen for

trykluft.

• Brug ren, tør og afpasset trykluft 8 bar (116 psi).

Overskrid ikke det højest anbefalede tryk (8 bar).

• Oppump ikke et dæk med lavere eller højere lufttryk

end det af dækproducenten anbefalede.

• Kasserede dæk skal altid behandles efter de regler

som gælder for affaldshåndtering i din kommune.

• For at undgå personskade og/eller beskadigelse

af maskinen, skal fælgen altid være ordentligt

fastlåst på maskinen med bespændingerne.

• Placer aldrig fingre eller hænder mellem fælg og

bespændinger under fastlåsning af fælgen.

4. MONTERING

Fig. 1

4.1 Transport

Al transport af maskinen skal ske med pallevogn. Gaflerne

placeres som vist på figur 1.

© 2010 Biltema Nordic Services AB

24


DK

Art. 17-300

4.2 Udpakning

Når maskinen pakkes ud, skal du omhyggeligt kontrollere,

at den er komplet, og at der ikke er synlige skader.

Hvis der mangler noget, eller hvis der opdages skader,

skal nærmeste Biltema varehus straks kontaktes.

4.3 Produktbeskrivelse

1. Sideværn

2. Monteringsbolt

3. Komplet tårnstativ med svingbom.

4. Tårn

Fig. 3

4.5 Montering

1. Fjern skiver og møtrikker fra de fire monteringsbolte,

som sidder på oversiden af maskinens bundsektion.

2. Få hjælp til at løfte tårnstativet op og placer det sådan,

at de fire monteringshuller centreres over de fire

monteringsbolte.

3. Spænd stativet ordentligt fast med skiver og møtrikker.

Fig. 2

1. Pedal til aktivering af vulstaftrykker

2. Pedal til åbning/lukning af bespændingerne

3. Pedal til aktivering af det roterende bord (med uret)

4. Roterende bord

5. Bespændinger (til fastlåsning af fælgen)

6. Monteringshoved

7. Spindel til monteringshoved

8. Svingarm

9. Låsehåndtag

10. Tårn

11. Trykregulator med vandudskiller og tågesmører.

12. Vulstaftrykker

13. Gummibuffer

14. Dækjern

4.4 Krav til arbejdspladsen

Maskinen kræver en plads på 1400 x 1685 mm (b x d) og

mindst 500 mm til nærmeste væg. Anbring maskinen på

et stabilt, jævnt og ubeskadiget gulv. Med de fire huller

i maskinens fundament som boremål, bores fire 10

mm huller i gulvet, dybde 80 mm. Monter maskinen med

ekspansionsbolte og spænd til med en 10 mm fastnøgle.

4.6 Tilkobling af trykluft

1. Tryk pedalen (2) helt ned og hold den der, så bespændingerne

ikke åbnes utilsigtet.

2. Kobl en trykluftslange på trykregulatoren (11) på tårnets

nederste del.

3. Slut luftpåfylderen til trykluftkoblingen på bagsiden af

maskinens bundsektion.

4. Slut trykluftslangen fra trykregulatoren til en passende

kompressor (anbefalet arbejdstryk 8 bar).

4.7 Tilslutning af el

1. Før tilslutning til eludtaget kontrolleres, at netspændingen

er i overensstemmelse med mærkespændingen

på maskinskiltet.

2. Maskinen skal sluttes til en jordet stikkontakt.

3. Maskinen skal sluttes til en stikkontakt, som er sikret

med 10 A.

5. BRUGERINSTRUKTIONER

5.1 Forberedende maskintest

1. Slut maskinen til stikkontakten resp. kompressoren

og lad gå så lang tid, at lufttrykket i trykluftsystemet

når det anbefalede arbejdstryk (116 psi).

2. Når pedalen (3) trykkes ned, skal bordet (4) rotere

med uret. Når pedalen (3) løftes op, skal bordet (4)

rotere mod uret.

3. Når pedalen (1) trykkes ned, skal en stempelstang

aktiveres og trække vulstaftrykkeren (12) indad mod

gummibufferen (13). Når pedalen (1) slippes, skal

stempelstangen gå tilbage til sit oprindelige leje, hvorved

vulstaftrykkeren (12) manuelt kan trækkes ud igen.

4. Når pedalen (2) trykkes ned, ”åbnes” de fire bespændinger.

Når man trykker på pedalen (2) igen, skal de

fire bespændinger ”lukkes”.

25 © 2010 Biltema Nordic Services AB


DK

Art. 17-300

5. Låseanordning

Fig. 4

6. Mundstykke

7. Manometer

8. Aftrykker

5. Tryk aftrykkeren på luftpåfylderen ind, så luften i

mundstykket slippes ud (fig. 4).

5.2 Åbning af dækvulsten

1. ADVARSEL! Før denne handling skal al luft være lukket

ud af dækket, og eventuelle afbalanceringsklodser

skal være fjernet fra fælgen.

2. Luk det roterende bords bespændinger helt til.

3. Åben vulstaftrykkeren (12) ved manuelt at trykke

håndtaget ud fra maskinen. Placer hjulet mod gummibufferen

(13). Før vulstaftrykkeren (12) mod dæksiden/

vulsten, så vulstaftrykkerens kant befinder sig ca. 10

mm fra fælgkanten (se fig. 5).

4. Tryk pedalen (1) helt ned for at aktivere stempelstangen,

som trækker vulstaftrykkeren (12) indad mod

gummibufferen (13). Slip pedaltrykket, når vulstaftrykkeren

er trykket helt ind, og/eller når vulsten ”slipper”

fælgens kant.

5. Drej derefter hjulet et stykke ad gangen og gentag

proceduren indtil vulsten ”slipper” fælgen hele vejen

rundt (fig. 5).

6. Vend derefter hjulet og gentag proceduren på den

anden side af dækket, som beskrevet ovenfor.

Fig. 5.

3. Fælg

1. Vulstaftrykker

2. Dækvulst

5.3. Afmontering af dækket

1. ADVARSEL! Før denne handling skal al luft være lukket

ud af dækket, og eventuelle afbalanceringsklodser

skal være fjernet fra fælgen.

2. Pensel rundhåndet med dækfedt (eller lignende fedt)

langs hele dækvulsten. OBS! Hvis du ikke indfedter

dækvulsten, kan det føre til alvorlige skader på

denne.

3. Placer hjulet centreret på bordet (4).

4. For at låse fælgen fast på bordet, skal du gøre som

følger, afhængigt af fælgdiameteren:

Fælgdiameter 10–18":

Indstil positionen på de fire bespændinger (5) som

vist på referencemærkerne på bordet (4) ved at trykke

pedalen (2) halvt ned. Placer hjulet på de fire bespændinger

og, samtidigt med at du trykker fælgen

nedad, tryk pedalen (2) så langt ned, som du kan.

Kontroller derefter, at fælgen er ordentligt fastlåst på

bordet (4) ved hjælp af de fire bespændinger (5).

Fælgdiameter 12-20":

Indstil positionen på de fire bespændinger (5), så de

er helt lukkede. Placer hjulet på de fire bespændinger

og tryk pedalen (2) så langt ned, at bespændingerne

åbnes og dermed fastlåser fælgen. Kontroller derefter,

at fælgen er ordentligt fastlåst på bordet (4) ved

hjælp af de fire bespændinger (5).

5. Gør spindelen (7) løs ved hjælp af låsehåndtaget (9)

og sænk den indtil monteringshovedet (6) hviler tæt

mod fælgen og dækkets side. Lås derefter spindelen

(7) fast ved hjælp af låsehåndtaget (9).

6. Stik dækjernet (14) ind mellem dækvulsten og den

forreste del af monteringshovedet (6) (fig. 6).

Fig. 6

7. Ved at trykke pedalen (3) ned, løftes dækvulsten op

over monteringshovedet (6) samtidigt med, at bordet

(4) begynder at rotere.

8. OBS! For at undgå at ødelægge en eventuel inderslange

(hvis der er én) anbefales det at udføre denne

handling ved at begynde fra et punkt, hvor inderslangens

ventil er ca. 2,5 cm til højre for monteringshovedet

(6).

9. Med dækjernet (14) på plads, lader du bordet rotere

med uret ved at trykke pedalen (3) helt ned. Fortsæt

proceduren, indtil dækvulsten har sluppet fælgen helt.

10. Fjern eventuelt inderslangen (hvis den findes) og

gentag proceduren med at afmontere dækvulsten på

dækkets anden side.

5.4 Montering af dækket.

1. ADVARSEL! Inden monteringen påbegyndes, fjernes

eventuelle afbalanceringsklodser fra fælgen. Kontroller

samtidigt, at der ikke er fremmedlegemer på

dækvulsten, fælgen eller ventilen.

2. Pensel rundhåndet med dækfedt (eller lignende fedt)

langs hele dækvulsten for at undgå skader på dækvulsten

og dækket samt for at lette monteringen af dækket.

3. Lås fælgen fast ved hjælp af indersiden af bespændingen

(5).

© 2010 Biltema Nordic Services AB

26


DK

Art. 17-300

4. OBS! Når du arbejder med fælge med samme størrelse,

er det ikke nødvendigt at hæve/sænke spindelen

(7) imellem de forskellige job. Lad i stedet spindelen

(7) være fastlåst i sin position og flyt svingarmen (8) til

siden.

5. Flyt dækket, så dækvulsten passerer under den forreste

del af monteringshovedet (6) og løftes op mod kanten af

den bagerste del af monteringshovedet (fig. 7).

Luftpåfylderens mundstykke

Ventil

Låseanordning

Fig. 8

Fig. 7

6. Med hænderne trykkes dækvulsten ned i fælgens

kant. Tryk derefter pedalen (3) ned for at få bordet (4)

til at rotere med uret. Fortsæt denne fremgangsmåde,

indtil dækvulsten er trykket ned hele dækket rundt.

7. Læg inderslangen i (hvis en sådan skal bruges).

8. Gentag derefter proceduren på den anden side af

dækket.

5.5. Oppumpning af dækket

1. ADVARSEL! Et dæk, som eksploderer, kan medføre

alvorlig personskade eller ligefrem dødsfald for den,

som oppumper dækket. Kontroller altid, at fælg og

dæk har samme størrelse. Kontroller, at dækket er

i god stand, og at det ikke er beskadiget før oppumpningen.

Hold hænder og krop så langt væk fra

dækket som muligt. Pump dækket med kortvarige

oppumpninger samtidigt med, at dæktrykket kontrolleres

med korte mellemrum. Oppump ikke et dæk

med lavere eller højere lufttryk end det af dækproducenten

anbefalede.

2. For at pumpe dækket op sluttes luftpåfylderens

mundstykke (se fig. 4) til dækkets ventil. Sørg for at

luftpåfylderens mundstykke trykkes helt ned over

ventilens gevind.

3. Når luftpåfylderens mundstykke er på plads låses det

fast på ventilen ved at slippe låseanordningen (fig.. 8).

4. Husk at pumpe dækket med kortvarige oppumpninger

samtidigt med, at dæktrykket kontrolleres med

korte mellemrum. Når dækket har opnået det rette

dæktryk, løsnes luftpåfylderens mundstykke fra ventilen

og ventilhætten skrues på.

OBS!

1. At undlade at følge alle advarsler og instruktioner i

vejledningen kan føre til alvorlige personskader eller

dødsfald for brugeren eller personer, som opholder

sig i nærheden. Overskrid ALDRIG et tryk på 3,5 bar

(50 psi) når du pumper dækket op for at presse dækvulsten

ind i fælgkanten, eller når dækket oppumpes.

2. Hvis der kræves et højere dæktryk afmonteres hjulet

fra monteringsmaskinen, og oppumpningen fortsættes

i et specielt sikkerhedsbur (findes i handelen).

Overskrid dog ALDRIG det maksimale dæktryk, som

anbefales af dækproducenten.

3. Hold ALTID hænder og krop så langt væk som muligt

fra dækket, der skal oppumpes som muligt. KUN

specialuddannet personale har tilladelse til at bruge

monteringsmaskinen. Tillad ikke andre at bruge eller

være i nærheden af monteringsmaskinen.

6. VEDLIGEHOLDELSE

1. ADVARSEL! Fjern altid maskinens eltilslutning resp.

tryklufttilslutning før service og vedligeholdelse.

Pump med pedalen (1) flere gange for at tømme maskinen

for al luft.

2. Før hvert brug efterses maskinens generelle stand.

Kontroller så, at der ikke er løse skruer, bolte og dele,

som er forkert sat i, bevægelige dele som går trægt,

beskadigede dele, løse og beskadigede trykluftslanger/elektriske

ledninger eller andre ting, som påvirker

sikker brug. Hvis der forekommer unormale lyde eller

vibrationer, fjern maskinens el- resp. tryklufttilslutning

og sørg for, at problemet løses inden maskinen

anvendes igen. Brug ikke beskadiget udstyr!

3. Mindst én gang om ugen skal bordet (4) rengøres

med rengøringsmiddel eller et ikke let antændeligt

opløsningsmiddel. Desuden skal bespændingens

styrespor indfedtes.

4. Mindst en gang om måneden skal olieniveauet i

trykregulatorens tågesmørebeholder kontrolleres.

Efter behov skrues den sorte oliepåfyldningsskrue

af og der fyldes tågesmøreolie på, hvorefter oliepåfyldningsskruen

skrues på igen. Kontroller så, at

en smule (en dråbe) tågesmøreolie sprøjtes ind hver

3.-4. gang pedalen (1) trykkes ned. Hvis det kræves

justeres oliemængden, som sprøjtes ind ved hjælp af

trykregulatorens oliereguleringsskrue.

5. Efter nogle ugers brug af maskinen skal samtlige

bolte og skruer efterspændes, især dem som holder

27 © 2010 Biltema Nordic Services AB


DK

Art. 17-300

bespændingen (5) på bordets underside, og de som

fastholder tårnet (10) på maskinens underdel.

6. Hvis maskinen virker kraftløs, kontrolleres, at drivremmen

er spændt korrekt. For at spænde drivremmen

skal pladen til betjeningslugen på venstre side af

maskinens underdel fjernes ved at skrue de fire unbrakoskruer

(5 mm) af. Spænd drivremmen ved hjælp

af justerskruen på motorrammen (se fig. 9).

Midterste trykreguleringsventil

Luftslange

Trykluftlyddæmper

Fig. 11.

Fig. 9

7. Hvis låsehåndtaget (9) ikke låser spindelen (7) ordentligt,

eller hvis monteringshovedet (6) ikke kan løftes

mindst 3 mm over fælgen, hvilket er nødvendigt for

den korrekte funktion, skal møtrikkerne justeres som

vist på fig. 10.

Fig. 10

8. For at rengøre eller udskifte den midterste trykreguleringsventil

skal pladen til betjeningslugen på venstre

side af maskinens underdel fjernes ved at skrue de

fire unbrakoskruer (5 mm) af.

9. Fjern trykluftslangerne fra trykreguleringsventilen.

10. Rengør den midterste trykreguleringsventil med trykluft

(renblæsningspistol) eller udskift den, hvis nødvendigt.

11. For at rengøre eller udskifte ventilen til vulstaftrykkerens

stempelstang, følges punkt 8, 9 og 10 ovenfor

(fig. 11).

© 2010 Biltema Nordic Services AB

28


DK

Art. 17-300

7. FEJLFINDING

Bordet roterer ikke.

Problem Årsag Løsning

Bordet låses fast ved montering/afmontering

af dækket.

a. Stikket er ikke tilsluttet/strømmen er gået

i elnettet.

b. Motorproblem.

c. Pedalen (3) fungerer ikke.

d. Drivremmen er dårligt spændt til eller er

slidt.

Drivremmen er dårligt spændt til eller løs.

a. Sæt stikket i/tænd for strømmen.

b. Kontroller, at der ikke er løse ledninger til

motoren.

c. Kontroller og reparer det roterende bord.

d. Juster eller udskift drivremmen.

Spænd drivremmen.

Bespændingerne åbner/lukker langsomt. Trykluftlyddæmperen er tilstoppet af snavs. Rengør eller udskift trykluftlyddæmperen.

Bordet låser ikke fælgen ordentligt fast.

Monteringshovedet berører fælgen ved montering

/ afmontering af dækket.

a. Slidte bespændinger.

b. Defekt stempel.

a. Spindellåsen er justeret forkert eller

defekt.

b. Løsn skruen på spindellåsen.

a. Udskift bespændingerne.

b. Udskift topstykkepakningen.

a. Juster eller udskift spindellåsen.

b. Stram skruen til.

Pedalen (1) og (2) låses i forkert stilling. Pedalens returfjeder er slidt. Udskift returfjederen.

Svært at aktivere vulstaftrykkeren.

8. SKITSE

a. Trykluftlyddæmperen er tilstoppet.

b. Ventilstangens O-ring er slidt.

c. Stemplets tætningsring eller O-ring er

slidt.

a. Rengør eller udskift trykluftlyddæmperen.

b. Udskift O-ringen.

c. Udskift tætningsringen eller O-ringen.

8.2

8.1

8.3

29 © 2010 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-300

9. SKEMA, EL og TRYKLUFT

8.4

9.1 Elskema

8.5

9.2 Trykluftskema

8.6


Art. 17-300

More magazines by this user
Similar magazines