Dränkbar vattenpump neDsenkbar vannpumpe ... - Biltema

biltema.fi

Dränkbar vattenpump neDsenkbar vannpumpe ... - Biltema

Art. 17-971, -981, -983, -987

Dränkbar vattenpump

Nedsenkbar vannpumpe

Uppopumppu

Dykpumpe

DP 250 W / DP 500 W / DP 750 W / DP 900 W

Art. 17-971

Art. 17-981

Art. 17-983 Art. 17-987

© 2009 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-971, -981, -983, -987

1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT

© 2009 Biltema Nordic Services AB

2


SE

Art. 17-971, -981, -983, -987

Dränkbar vattenpump

DP 250 W / DP 500 W / DP 750 W / DP 900 W

2. Introduktion och garantivillkor

Denna bruksanvisning ska ses som en del av pumpen

och alltid förvaras tillsammans med denna. Om pumpen

säljs vidare, ska bruksanvisningen överlämnas till den nya

ägaren. Förvara bruksanvisningen på en för operatören

lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder

pumpen och konsultera den alltid om tvivel uppstår beträffande

pumpens drift.

3. Tekniska data

Tekniska data 17-971 17-981

Modell: . . . . . . . . . . . . DP 250 W ......DP 500 W

Pumphus: . . . . . . . . . . Plast ..........Rostfritt stål

Spänning: . . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Effekt: . . . . . . . . . . . . 250 W .........500 W

Varvtal (obelastad): . . 2850 rpm ......2850 rpm

Max. tryckhöjd: . . . . . 7 m . ..........7,5 m

Max vattenflöde: . . . . 8 m 3 /h ........10 m 3 /h

Max partikelstorlek

mjuka organiska

partiklar . . . . . . . . . . . 5 mm. .........5 mm

Anslutning (NPT): . . . . Inv. 1 1/4" ......Inv. 1 1/4"

Max vattentemperatur: +35°C .........+35°C

Kabellängd: . . . . . . . . 10 m ..........10 m

Kabelkvalitet: . . . . . . . H05RNF .......H05RNF

Kapslingsklass: . . . . . IP X8 ..........IP X8

Mått: . . . . . . . . . . . . . . 23 x 15 x 32 cm . 16 x 16 x 35 cm

Vikt: . . . . . . . . . . . . . . 4 kg. ..........6 kg

Tekniska data 17-983 17-987

Modell: . . . . . . . . . . . . DP 750 W ......DP 900 W

Pumphus: . . . . . . . . . . Rostfritt stål . ...Rostfritt stål

Spänning: . . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Effekt: . . . . . . . . . . . . 750 W .........900 W

Varvtal (obelastad): . . 2850 rpm ......2850 rpm

Max. tryckhöjd: . . . . . 8 m ...........36 m

Max vattenflöde: . . . . 14 m 3 /h .......6 m³/h

Max partikelstorlek

mjuka organiska

partiklar . . . . . . . . . . . 35 mm ........1 mm

Anslutning (NPT): . . . . Inv. 1 1/2" ......Inv. 1"

Max vattentemperatur: +35°C .........+35 °C

Kabellängd: . . . . . . . . 10 m ..........10 m

Kabelkvalitet: . . . . . . . H07RNF .......H07RNF

Kapslingsklass: . . . . . IP X8 ..........IP X8

Mått: . . . . . . . . . . . . . . 28 x 18 x 40 cm . 18 x 18 x 40 cm

Vikt: . . . . . . . . . . . . . . 7 kg. ..........9 kg

4. Användningsområde

Denna dränkbara pump kan användas för förflyttning

av vatten, dränering, tömning av tankar och översvämmade

utrymmen. Pumpen kan användas för att pumpa

rent eller lätt förorenat vatten med en max temperatur på

+35°C. All annan användning är förbjuden.

• Pumpen är ej avsedd att pumpa dricksvatten.

• Pumpen är ej avsedd till att pumpa lerigt vatten.

• Pumpen får inte användas för pumpning av brandfarliga,

explosiva eller frätande vätskor.

• Pumpen får ej heller användas för transport av avföringsvatten

eller i septiktankar.

• Pumpen är ej konstruerad för syresättning av akvarier,

fisk- eller kräftdammar.

• Pumpen är ej konstruerad för trädgårdsdammar.

5. Allmänna säkerhetsanvisningar

För att göra viss information speciellt tydlig har nedanstående

symboler använts i denna manual. Det är dock

viktigt att du noga läser igenom hela manualen. Underlåtenhet

att följa föreskrifterna i manualen kan leda till

elstöt, brand och/eller allvarlig personskada.

VARNING: Säkerhetsföreskrifter som ska följas för att

garantera maximal säkerhet för såväl operatören som för

de personer som befinner sig i arbetsområdet.

FACKPERSONAL: Symbolen anger åtgärder som endast

får utföras av auktoriserad personal.

5.1 Innan maskinen används

ARBETSOMRÅDE

Starta inte elektriska maskiner i explosiva miljöer, t.ex. vid

förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Elektriska

maskiner avger gnistor som kan antända dammet

eller ångorna.

ELSÄKERHET

1. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, såsom

t.ex. rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper större

risk att få en elstöt om din kropp är jordad.

2. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller blöta

förhållanden. Vatten som tränger in i en elektrisk maskin

kan leda till ökad risk för elstöt.

3 © 2009 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-971, -981, -983, -987

3. Misshandla inte elkabeln. Dra inte i kabeln för att dra

ut stickproppen ur vägguttaget. Se till att kabeln inte

utsätts för värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.

Skadad elkabel skall omedelbart bytas ut med motsvarande

originalkabel och får endast bytas ut av behörig

elektriker. Skadad elsladd ökar risken för elstöt.

4. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall

alltid en förlängningssladd godkänd och avsedd för

utomhusbruk användas. En sådan förlängningssladd

minskar risken för elstöt.

5. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av

elmaskiner, speciellt utomhus.

6. Reparation av maskinen får endast utföras av behörig

reparatör.

7. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval.

Välj därför alltid korrekt typ av maskin för det

arbete du skall utföra. Pressa inte en maskin med

liten kapacitet att utföra ett arbete som kräver en

maskin med större kapacitet. Använd inte maskinen

till sådant den inte är avsedd för.

8. Se till att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. Ev.

skyddsanordningar får EJ plockas bort eller kopplas

bort.

9. Koppla bort maskinen från eluttaget så snart den inte

används, innan service eller justeringar sker, samt vid

byte av tillbehör.

6. Översiktsbild

LYFT ALDRIG PUMPEN I ELKABELN!

Om pumpen lyfts i elkabeln kan det börja läcka in vatten

vid elkabelns anslutning. Då föreligger det stor risk för

elstöt eller kortslutning. Elkabeln kan också skadas på

grund av belastningen.

8. Särskilda säkerhetsregler och

säkerhetsanordningar

OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen

leda till att du nonchalerar dess risker.

8.1 Risk för elstöt

Sänk aldrig ned pumpen eller dess kabel i bassängen

eller dammen om det finns risk för att människor eller

husdjur kan kommer i kontakt med vattnet.

8.2 Jordning

Stickkontakten är jordad vilket medför att den enbart får

användas i ett jordat eluttag.

8.3 Skydd mot överbelastning

Pumpen har ett inbyggt överhettningsskydd. Efter avkylning

startar pumpmotorn automatiskt

8.5 Jordfelsbrytare

Pumpen får enbart användas då den är inkopplad med

en jordfelsbrytare med en känslighet på 30 mA. (DIN

VDE0100T739).

8.6 Flottörströmbrytare (1)

Pumpen är utrustad med en flottörströmbrytare.

ON (1) - Flottören är hålls/pekar uppåt så att det är

kontakt mellan stålkulan och kablarna inuti

flottörhuset.

OFF (2) - Flottören hålls/pekar nedåt så att det inte är

kontakt mellan stålkulan och kablarna inuti

flottörhuset.

1. Flottörströmbrytare

2. Klämfäste för kabel till flottörströmbrytaren

3. Elkabel

4. Handtag

5. Utlopp

6. Pumphus med impeller

7. Montering

Den dränkbara pumpen får ej lyftas i elkabeln. Ta ett rep

på ca 10 m och bind fast det i handtaget (4). Repet skall

vara så kraftigt att det går att lyfta ca 100 kg. Pumpen

kan nu lyftas i handtaget eller repet.

Justering av ON/OFF utförs genom att förändra längden

på kabeln mellan klämfästet (3) och flottören.

OBS!

Repet ingår ej.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

4


SE

Art. 17-971, -981, -983, -987

8.7 Typskylt

Pumpen identifieras av typskylten som innehåller följande

data:

Bevattningspumpen identifieras av typskylten som innehåller

följande data:

1) Fabrikat

2) WEEE symbol - elektriskt avfall

3) CE-märkning

4) Art nr

5) Modell

6) Spänning

7) Frekvens

8) Max effekt

9) Max varvtal

10)

11) Max tryckhöjd

12) Max vattenflöde

13) Kapslingsklass

14) Nettovikt

15) Max vattentemperatur

16) Tillverkningsår / serienummer

9. Användnings- och

handhavandeinstruktioner

9.1 Installation och handhavande

1. Kontrollera att vattenhålet är så stort att flottörströmbrytaren

(1) kan röra sig fritt.

2. Kontrollera att repet är ordentligt fastknutet i handtaget.

3. Kontrollera att eluttagets spänning överensstämmer

med pumpens enligt typskylten.

4. Kontrollera att jordfelsbrytare är inkopplad.

5. Kontrollera att pumpen och dess kabel och stickkontakt

är oskadade.

6. Rensa insuget.

7. Anslut pumpen till en avtappningsslang med en

innerdiameter i samma eller större dimension som

pumpens anslutning. Ju grövre dimension desto mindre

förluster av vattenflöde.

8. Justera inställningen av flottörströmbrytaren genom

att minska eller öka kabellängden mellan flottören

och klämfästet (2).

9. Sänk ned pumpen med repet tills den befinner sig

0,5–1,0 m under vattenytan.

10. Anslut pumpen och kontrollera att det kommer vatten.

11. Kontrollera att flottörbrytarens fungerar genom att

hissa upp pumpen i repet.

• Sänk aldrig ned pumpen eller dess kabel i simbassänger

eller dammar om det finns risk för att människor

eller husdjur kan kommer i kontakt med vattnet.

• Stryp aldrig vattenflödet exempelvis med en kran då

motorn är igång. Det bildas då ett övertryck som kan

vara skadligt för pumpen och slangen.

• Låt aldrig pumpen suga torrt. Den överhettas och tar

då skada.

• Kontrollera alltid att pumpen hänger minst 30 cm

ovanför botten så att den ej kan suga in grus eller

sten som kan skada impellern. Om pumpen

används till dränering och måste placeras närmare

botten än drygt 30 cm, skall den placeras i en bur

med finmaskigt myggnät. Buren måste vara så stor

att flottörströmbrytaren kan flyta fritt. Kontrollera att

flottörströmbrytaren kan flyta så fritt att funktionen ej

påverkas.

OBS! Om pumpen ej sänks ned helt i vattnet

är det helt normalt att det sprutar vatten

mellan pumphuset och motorhuset.

10. Förvaring

Förvara pumpen i ett torrt och frostfritt utrymme.

11. Reparation och underhåll

Avlägsna alltid nätkontakten från eluttaget innan

reparation och underhåll utförs.

11.1 Underhåll

Pumpen kräver minimalt med underhåll. Rengör pumpen

från alger och eventuell smuts med en borste och diskmedel.

Placera pumpen i en tank med rent vatten och låt

den arbeta en stund.

5 © 2009 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 17-971, -981, -983, -987

11.2 Felsökning

Enbart auktoriserad servicepersonal får byta ut elkabel och stickkontakt.

Problem Möjlig orsak Åtgärd

1. Motorn går inte. 1. Pumpen får ingen ström 1.

• Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut.

• Kontrollera om det finns ström i uttaget.

• Kontrollera att pumpens elkabel inte är skadad.

• Kontrollera om motorskyddet löst ut.

2. Impellern har fastnat 2. Kontrollera att det inte har kommit in sjögräs eller

dylikt i pumphuset.

3. Motorskyddet har löst ut. 3. Avvakta tills pumpen svalnat och åtgärda orsaken

till att motorskyddet löst ut.

2. Motorn går men det kommer inget vatten

1. Insuget är igentäppt. Rengör insuget.

2. Impellern är trasig Kontrollera att impellern och dess flänsar är hela.

3. Tryckhöjden är för hög. 3.

• Kontrollera att tryckhöjden inte överstiger tekniska

data.

• Kontrollera att slangen har minst samma invändig

diameter som pumpens utlopp.

• Kontrollera att pumpen ej sänkts för djupt.

4. Ryckig gång. 1. Det har kommit in sten eller andra främmande

föremål i pumphuset.

Rensa från främmande föremål och sänk inte ned

pumpen så djupt..

3. Fel nätspänning. Se till att nätspänningen stämmer med maskinskylten.

Det är fel på motorn.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad

12. Miljöskydd

Återvinn oönskat material istället för att slänga det bland

soporna.

Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall

sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där

kasseras på ett miljövänligt sätt.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

6


NO

Art. 17-971, -981, -983, -987

Nedsenkbar vannpumpe

DP 250 W / DP 500 W / DP 750 W / DP 900 W

2. Innledning og garantivilkår

Denne bruksanvisningen skal anses som en del av pumpen

og alltid oppbevares sammen med denne. Dersom

pumpen selges videre, skal bruksanvisningen overlates

til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen på et lett

tilgjengelig sted for operatøren, og sørg for at den tas

godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen

før montering, start og bruk av pumpen. Slå alltid opp i

den i tilfelle det skulle oppstå tvil om drift av pumpen.

3. Tekniske data

Tekniske data 17-971 17-981

Modell: . . . . . . . . . . . . DP 250 W ......DP 500 W

Pumpehus: . . . . . . . . . Plast ..........Rustfritt stål

Spenning: . . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Effekt: . . . . . . . . . . . . 250 W .........500 W

Turtall (ubelastet): . . . 2850 rpm ......2850 rpm

Maks. trykkhøyde: . . . 7 m . ..........7,5 m

Maks. kapasitet: . . . . 8 m 3 /h ........10 m 3 /h

Maks. partikkelstørrelse. .............

myke organiske . . . . .

partikler . . . . . . . . . . . 5 mm. .........5 mm

Tilkobling (NPT): . . . . . Innv. 1 1/4" .....Innv. 1 1/4"

Maks. vanntemperatur: +35 °C. ........+35 °C

Kabellengde: . . . . . . . 10 m ..........10 m

Kabelkvalitet: . . . . . . . H05RNF .......H05RNF

Beskyttelsesgrad: . . . IPX8 ..........IPX8

Mål:. . . . . . . . . . . . . . . 23 x 15 x 32 cm . 16 x 16 x 35 cm

Vekt: . . . . . . . . . . . . . . 4 kg. ..........6 kg

Tekniske data 17-983 17-987

Modell: . . . . . . . . . . . . DP 750 W ......DP 900 W

Pumpehus: . . . . . . . . . Rustfritt stål ....Rustfritt stål

Spenning: . . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Effekt: . . . . . . . . . . . . 750 W .........900 W

Turtall (ubelastet): . . . 2850 rpm ......2850 rpm

Maks. trykkhøyde: . . . 8 m ...........36 m

Maks. kapasitet: . . . . 14 m 3 /h .......6 m³/h

Maks. partikkelstørrelse. .............

myke organiske . . . . .

partikler . . . . . . . . . . . 35 mm ........1 mm

Tilkobling (NPT): . . . . . Innv. 1 1/2" .....Innv. 1"

Maks. vanntemperatur: +35 °C. ........+35 °C

Kabellengde: . . . . . . . 10 m ..........10 m

Kabelkvalitet: . . . . . . . H07RNF .......H07RNF

Beskyttelsesgrad: . . . IPX8 ..........IPX8

Mål:. . . . . . . . . . . . . . . 28 x 18 x 40 cm . 18 x 18 x 40 cm

Vekt: . . . . . . . . . . . . . . 7 kg. ..........9 kg

4. Bruksområde

Denne nedsenkbare pumpen kan brukes for flytting av

vann, drenering og tømming av tanker og oversvømte

rom. Pumpen kan brukes for å pumpe rent eller lett

forurenset vann med en maks. temperatur på +35 °C.

Annen bruk må ikke forekomme.

• Pumpen er ikke beregnet for pumping av drikkevann.

• Pumpen er ikke beregnet for pumping av gjørmete

vann.

• Pumpen må ikke brukes for å pumpe brannfarlige,

eksplosive eller etsende væsker.

• Pumpen må heller ikke brukes for transport av kloakkvann

eller i septiktanker.

• Pumpen er ikke konstruert for å tilføre oksygen til

akvarier og fiske- eller krepsedammer.

• Pumpen er ikke konstruert for hagedammer.

5. Generelle sikkerhetsanvisninger

For å gjøre bestemt informasjon spesielt tydelig er symbolene

nedenfor brukt i denne bruksanvisningen. Det er

likevel viktig at du leser nøye gjennom hele bruksanvisningen.

Dersom du ikke følger forskriftene i denne, kan

det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: Sikkerhetsforskrifter skal følges for å garantere

maksimal sikkerhet for så vel operatør som for

personer som befinner seg i arbeidsområdet eller nær

selve pumpen.

FAGPERSONALE: Symbolet angir tiltak som kun må

utføres av autorisert personale.

5.1 Før maskinen brukes

ARBEIDSOMRÅDE

Start ikke elektriske maskiner i eksplosive miljøer, f.eks.

ved forekomst av brannfarlig væske, gass eller støv.

Elektriske maskiner avgir gnister som kan antenne støvet

eller dampene.

ELSIKKERHET

1. Unngå å komme i kontakt med jordede flater, så som

rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større risiko

for å få elektrisk støt om kroppen din er jordet.

2. Utsett ikke elektriske maskiner for regn eller våte for-

7 © 2009 Biltema Nordic Services AB


NO

Art. 17-971, -981, -983, -987

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

hold. Vann som trenger inn i en elektrisk maskin, kan

føre til økt risiko for elektrisk støt.

Behandle kabelen forsiktig. Dra ikke i kabelen for å

trekke støpselet ut av stikkontakten. Pass på at kabelen

ikke utsettes for varme, olje, skarpe kanter eller

bevegelige deler. En skadet kabel skal straks skiftes

ut med tilsvarende originalkabel av godkjent elektriker.

En skadet kabel øker risikoen for elektrisk støt.

Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det

alltid brukes en skjøteledning som er godkjent og

beregnet for bruk utendørs. En slik skjøteledning

reduserer risikoen for elektrisk støt.

Bruk alltid jordfeilbryter ved all bruk av elektriske

maskiner, spesielt utendørs.

Reparasjon av maskinen skal kun utføres av godkjent

reparatør.

Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg.

Velg derfor alltid korrekt type maskin for arbeidet

du skal utføre. Press ikke en maskin med liten

kapasitet til å utføre et arbeid som krever en maskin

med større kapasitet. Bruk ikke maskinen til noe den

ikke er beregnet for.

Se etter at alle beskyttelsesanordninger fungerer som

de skal. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE

fjernes eller frakobles.

Koble maskinen fra strømnettet så snart den ikke

brukes, før service eller justeringer og ved skifte av

tilbehør.

LØFT ALDRI PUMPEN ETTER KABELEN!

Dersom pumpen løftes etter kabelen, kan det begynne

å lekke inn vann ved kabelens tilkobling. Det er da stor

fare for elektrisk støt eller kortslutning. Kabelen kan også

skades på grunn av belastningen.

8. Spesielle sikkerhetsregler og

sikkerhetsanordninger

OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med

maskinen, må du aldri overse farene forbundet med

bruken.

8.1 Risiko for elektrisk støt

Senk aldri pumpen eller kabelen ned i et basseng

eller en dam dersom det er fare for at mennesker eller dyr

kan komme i kontakt med vannet.

8.2 Jording

Støpselet er jordet, og kan derfor kun brukes i en jordet

stikkontakt.

8.3 Beskyttelse mot overbelastning

Pumpen har et innebygd overopphetingsvern. Etter avkjøling

starter pumpemotoren automatisk.

6. Oversiktsbilde

8.5 Jordfeilbryter

Pumpen skal kun brukes når den er tilkoblet med en jordfeilbryter

med følsomhet på 30 mA. (DIN VDE0100T739).

8.6 Flottørbryter (1)

Pumpen er utstyrt med en flottørbryter.

ON (1) - Flottøren holdes/peker oppover slik at det

er kontakt mellom stålkulen og kablene inni

flottørhuset.

OFF (2) - Flottøren holdes/peker nedover slik at det

ikke er kontakt mellom stålkulen og kablene

inni flottørhuset.

1. Flottørbryter

2. Klemfeste for kabel til flottørbryter

3. Kabel

4. Håndtak

5. Utløp

6. Pumpehus med impeller

7. Montering

Den nedsenkbare pumpen må ikke løftes etter kabelen.

Ta et tau på ca. 10 m, og bind det fast i håndtaket (4).

Tauet skal være så kraftig at det kan løfte ca. 100 kg.

Pumpen kan nå løftes i håndtaket eller tauet.

Justering av ON/OFF (på/av) utføres ved å forandre lengden

på kabelen mellom klemfeste (3) og flottør.

OBS! Tau medfølger ikke.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

8


NO

Art. 17-971, -981, -983, -987

8.7 Typeskilt

Pumpen identifiseres av typeskiltet, som inneholder

følgende data:

1) Fabrikat

2) WEEE symbol - elektrisk avfall

3) CE-merking 3

4) Art.nr.

5) Modell

6) Spenning

7) Frekvens

8) Maks. effekt

9) Maks. turtall

10)

11) Maks. trykkhøyde

12) Maks. kapasitet

13) Beskyttelsesgrad

14) Nettovekt

15) Maks. vanntemperatur

16) Produksjonsår / serienummer

9. Bruks- og håndteringsinstruksjoner

9.1 Installasjon og håndtering

10. Kontroller at vannhullet er så stort at flottørbryteren

(1) kan bevege seg fritt.

11. Kontroller at tauet er ordentlig fastknyttet i håndtaket.

12. Kontroller at strømuttakets spenning er i samsvar

med pumpen som angitt på typeskiltet.

13. Kontroller at jordfeilbryter er tilkoblet.

14. Kontroller at pumpen og dens kabel og støpsel er

uskadet.

15. Rens innsuget.

16. Koble pumpen til en tappeslange med en innerdiameter

i samme eller større dimensjon som pumpens

tilkobling. Jo grovere dimensjon, jo mindre tap av

kapasitet.

17. Juster innstillingen av flottørbryteren ved å minske eller

øke kabellengden mellom flottør og klemfeste (2).

18. Senk ned pumpen med tauet til den befinner seg

0,5 – 1,0 m under vannflaten.

19. Foreta tilkobling av pumpen, og kontroller at det kommer

vann.

20. Kontroller at flottørbryteren fungerer ved å heise

pumpen opp i tauet.

• Senk aldri pumpen eller kabelen ned i et basseng eller

en dam dersom det er fare for at mennesker eller dyr

kan komme i kontakt med vannet.

• Strup aldri vannstrømningen eksempelvis med en kran

når motoren er i gang. Det dannes da et overtrykk

som kan være skadelig for pumpe og slange.

• La aldri pumpen suge tørt. Den overopphetes og tar

da skade.

• Kontroller alltid at pumpen henger minst 30 cm over

bunnen, slik at den ikke kan suge inn grus eller stein

som kan skade impelleren. Om pumpen brukes til drenering

og må plasseres nærmere bunnen enn drøyt 30

cm, skal den plasseres i et bur med finmasket myggnett.

Buret må være så stort at flottørbryteren kan

flyte fritt. Kontroller at flottørbryteren kan flyte så fritt

at funksjonen ikke påvirkes.

OBS! Dersom pumpen ikke senkes helt ned i

vannet, er det helt normalt at det spruter

vann mellom pumpehus og motorhus.

10. Oppbevaring

Oppbevar pumpen i et tørt og frostfritt rom.

11. Reparasjon og vedlikehold

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før

reparasjon og vedlikehold.

11.1 Vedlikehold

Pumpen krever minimalt med vedlikehold. Rengjør

pumpen for alger og eventuelt smuss med en børste og

oppvaskmiddel. Plasser pumpen i en tank med rent vann

og la den arbeide en stund.

9 © 2009 Biltema Nordic Services AB


NO

Art. 17-971, -981, -983, -987

11.2 Feilsøking

Kun autorisert servicepersonale kan skifte ut kabel og støpsel.

Problem Mulig årsak Tiltak

1. Motoren går ikke. 1. Pumpen får ikke strøm. 1.

• Sjekk om jordfeilbryteren er løst ut.

• Sjekk om det er strøm i uttaket.

• Sjekk at pumpens kabel ikke er skadet.

• Sjekk om motorvernet har løst ut.

2. Impelleren har satt seg fast. 2. Sjekk at det ikke har kommet grønnalger eller annet

inn i pumpehuset.

3. Motorvernet har løst ut. 3. Vent til pumpen er avkjølt og rett opp årsaken til at

motorvernet ble utløst.

2. Motoren går, men det kommer ikke vann. 1. Innsuget er tettet til. Rengjør innsuget.

2. Impelleren er i stykker. Sjekk at impelleren og dens flenser er hele.

3. Trykkhøyden er for høy. 3.

• Sjekk at trykkhøyden ikke overstiger tekniske

data.

• Sjekk at slangen har minst samme innvendige

diameter som pumpens utløp.

• Sjekk at pumpen ikke er senket for dypt ned.

4. Rykkete gange. 1. Det har kommet stein eller andre fremmedlegemer

inn i pumpehuset.

Rens for fremmedlegemer, og senk ikke pumpen så

dypt ned.

3. Feil nettspenning. Se etter at nettspenningen er i samsvar med maskinskiltet.

Det er feil på motoren.

Kontakt et autorisert serviceverksted.

12. Miljøhensyn

Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet.

Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en

miljøvennlig måte.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

10


FI

Art. 17-971, -981, -983, -987

Uppopumppu

DP 250 W / DP 500 W / DP 750 W / DP 900 W

2. Johdanto ja takuuehdot

Tämä käyttöohje on pumppuun kuuluva osa. Se on aina

säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos pumppu myydään,

käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä

käyttöohje helppopääsyisessä paikassa ja pidä se

hyvässä kunnossa. Lue käyttöohje huolellisesti ennen

pumpun käynnistämistä. Jos pumpun käyttämiseen liittyy

epäselvyyksiä, katso lisätietoja käyttöohjeesta.

4. Käyttöalue

Tätä uppopumppua voidaan käyttää veden siirtämiseksi

esimerkiksi tyhjennettäessä säiliöitä ja kuivattaessa.

Pumpun avulla voidaan pumpata puhdasta tai hieman

likaantunutta vettä lämpötilaltaan enintään +35 °C. Muunlainen

käyttö on kielletty.

3. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot 17-971 17-981

Malli: . . . . . . . . . . . . . . DP 250 W ......DP 500 W

Pumpun runko:. . . . . . Muovi ...... Ruostumaton teräs

Jännite:. . . . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Teho: . . . . . . . . . . . . . 250 W .........500 W

Kierrosluku (kuormittamattomana):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2850 kierr./min.. .2850 kierr./min.

Suurin painekorkeus: . 7 m ...........7,5 m

Suurin virtaama: . . . . 8 m 3 /h ........10 m 3 /h

Suurin hiukkaskoko: (pehmeitä orgaanisia hiukkasia):

5 mm. .........5 mm

Liitäntä (NPT):. . . . . . . Sisäpuolella 1 1/4" Sisäpuolella 1 1/4"

Korkein vedenlämpötila: +35 °C. .......+35 °C

Johdon pituus: . . . . . . 10 m ..........10 m

Johdon laatu: . . . . . . . H05RNF .......H05RNF

Kotelointiluokka:. . . . . IP X8 ..........IP X8

Mitat: . . . . . . . . . . . . . 23 x 15 x 32 cm 16 x 16 x 35 cm

Paino: . . . . . . . . . . . . . 4 kg. ..........6 kg

Tekniset tiedot 17-983 17-987

Malli: . . . . . . . . . . . . . . DP 750 W ......DP 900 W

Pumpun runko: Ruostumaton teräs ...Ruostumaton teräs

Jännite:. . . . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Teho: . . . . . . . . . . . . . 750 W .........900 W

Kierrosluku (kuormittamattomana):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2850 kierr./min.. .2850 kierr./min.

Suurin painekorkeus: . 8 m ...........36 m

Suurin virtaama: . . . . 14 m 3 /h .......6 m³/h

Suurin hiukkaskoko: . .

(pehmeitä orgaanisia .

hiukkasia):. . . . . . . . . . 35 mm. ........1 mm

Liitäntä (NPT):. . . . . . . Sisäpuolella 1 1/2" Sisäpuolella 1"

Korkein vedenlämpötila: +35 °C. .......+35 °C

Johdon pituus: . . . . . . 10 m ..........10 m

Johdon laatu: . . . . . . . H07RNF .......H07RNF

Kotelointiluokka:. . . . . IP X8 ..........IP X8

Mitat: . . . . . . . . . . . . . 28 x 18 x 40 cm 18 x 18 x 40 cm

Paino: . . . . . . . . . . . . . 7 kg. ..........9 kg

• Tätä pumppua ei ole tarkoitettu juomaveden pumppaamiseen.

• Tätä pumppua ei ole tarkoitettu savisen veden pumppaamiseen.

• Tämän pumpun avulla ei saa pumpata syttyviä,

räjähtäviä eikä syövyttäviä nesteitä.

• Tämän pumpun avulla ei saa pumpata ulostepitoista

vettä eikä septitankin sisältöä.

• Tätä pumppua ei ole tarkoitettu akvaarioiden sekä

kala- tai rapualtaiden hapettamiseen.

• Tätä pumppua ei ole suunniteltu käytettäväksi puutarhalammikoissa.

5. Yleiset turvaohjeet

Alla näkyviä symboleita käytetään tiettyjen tietojen korostamiseksi.

On kuitenkin tärkeää, että luet koko käyttöohjeen

huolellisesti. Jos tätä käyttöohjetta ei noudateta,

seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava

henkilövahinko.

VAROITUS: Käyttäjän sekä työskentelyalueella olevien

henkilöiden suojaamiseksi on noudatettava turvallisuusohjeita.

AMMATTIKÄYTTÄJÄT: Vain ammattilaiset saavat tehdä

tämän symbolin avulla kuvatut toimet.

5.1 Ennen koneen käyttämistä

TYÖSKENTELYALUE

• Älä käynnistä sähkötoimisia koneita paikoissa, joissa

on esimerkiksi syttyvän nesteen, kaasun tai pölyn aiheuttama

räjähdysvaara. Sähkölaitteiden aiheuttamat

kipinät voivat sytyttää pölyn tai höyryn.

SÄHKÖTURVALLISUUS

1. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten

putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin. Jos kehosi

on maadoitettu, sähköiskun vaara kasvaa.

11 © 2009 Biltema Nordic Services AB


FI

Art. 17-971, -981, -983, -987

2. Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle tai kosteudelle.

Jos niihin pääsee vettä, sähköiskun vaara

kasvaa.

3. Älä käsittele sähköjohtoa väärin. Älä irrota pistoketta

pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta. Älä altista

sähköjohtoa lämmölle, öljylle, teräville reunoille tai liikkuville

osille. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava

heti alkuperäistä johtoa vastaavaksi. Vain valtuutettu

sähköasentaja saa vaihtaa sähköjohdon. Vaurioitunut

sähköjohto lisää sähköiskun vaaraa.

4. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatkojohdon on

oltava hyväksytty ulkokäyttöön. Tällainen jatkojohto

vähentää sähköiskun vaaraa.

5. Käytä aina vikavirtakatkaisinta käyttäessäsi sähkökäyttöisiä

koneita varsinkin ulkona.

6. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata koneen.

7. Kun valitset koneen oikein, työ sujuu turvallisemmin

ja nopeammin. Valitse siksi tehtävää työtä varten

aina oikeantyyppinen kone. Älä paina heikkotehoista

konetta, jotta voisit tehdä sen avulla työn, joka vaatii

tehokkaampaa konetta. Älä käytä koneita muihin

tarkoituksiin kuin niiden omiin käyttötarkoituksiin.

8. Varmista, että kaikki suojalaitteet toimivat oikein. Mahdollisia

suojalaitteita EI saa irrottaa eikä kytkeä irti.

9. Irrota kone sähköpistorasiasta, kun sitä ei käytetä

sekä ennen huoltamista, säätämistä ja varusteen

vaihtamista.

6. Yleiskuva

ÄLÄ KOSKAAN NOSTA PUMPPUA SÄH-

KÖJOHDOSTA!

Jos pumppua nostetaan sähköjohdosta, sen liitännästä

voi vuotaa vettä. Tällöin on olemassa suuri sähköiskun tai

oikosulun vaara. Lisäksi kuormittaminen voi vaurioittaa

sähköjohtoa.

8. Erityiset turvallisuussäännöt ja

turvalaitteet

HUOMIO! Muista aina vaarat. Älä aliarvioi tämän koneen

käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut

käyttämään sitä.

8.1 Sähköiskun vaara

Älä koskaan laske pumppua tai sen sähköjohtoa

veteen, jos ihmisiä tai eläimiä voi joutua kosketuksiin

veden kanssa.

8.2 Maadoitus

Pistoke on maadoitettu, joten sen saa työntää vain maadoitettuun

pistorasiaan.

8.3 Suojaaminen ylikuormitukselta

Pumpussa on sisäinen ylikuormitussuoja. Moottori käynnistyy

automaattisesti jäähdyttyään.

8.5 Vikavirtakytkin

Pumppua saa käyttää vain sen ollessa yhdistettynä

herkkyydeltään 30 mA:n vikavirtakytkimeen. (DIN

VDE0100T739).

8.6 Kohokytkin (1)

Pumpussa on kohokytkin.

ON (1) - Koho osoittaa ylöspäin, jolloin teräskuula

koskettaa kohon sisällä olevia kaapeleita.

OFF (2) - Koho osoittaa alaspäin, jolloin teräskuula ei

kosketa kohon sisällä olevia kaapeleita.

1. Kohokytkin

2. Kohokytkimeen johtavan kaapelin kiinnike

3. Sähköjohto

4. Kahva

5. Ulostulo

6. Siipipyörällä varustettu pumpun runko

7. Asentaminen

Uppopumppua ei saa nostaa sähköjohdosta. Sido

kahvaan (4) noin 10 metrin köysi. Köyden on kestettävä

noin 100 kilon nostaminen. Pumppua voidaan nyt nostaa

kahvasta tai köydestä.

Päälle kytkeytymistä ja sammumista ohjataan säätämällä

kiinnikkeen (3) ja kohon välisen johdon pituutta.

HUOMIO! Köysi ei sisälly toimitukseen.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

12


FI

Art. 17-971, -981, -983, -987

8.7 Tyyppikilpi

Pumpun tyyppikilvessä on seuraavat tiedot:

Pumpun tyyppikilvessä on seuraavat tiedot:

1) Valmistaja

2) WEEE-symbol (elektroniikkaromua)

3) CE-merkintä

4) Tuotenro

5) Malli

6) Jännite

7) Taajuus

8) Suurin teho

9) Suurin kierrosluku

10)

11) Suurin painekorkeus

12) Suurin veden virtaama

13) Kotelointiluokka

14) Nettopaino

15) Korkein vedenlämpötila

16) Valmistusvuosi/sarjanumero

9. Käyttö- ja käsittelyohjeet

9.1 Asentaminen ja käyttäminen

1. Tarkista, että kohokytkin (1) mahtuu liikkumaan vapaasti.

2. Tarkista, että köysi on kiinnitetty kahvaan kunnolla.

3. Tarkista, että sähköverkon jännite vasaa pumpun

tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.

4. Tarkista, että pumppu on yhdistetty vikavirtakytkimeen.

5. Tarkista, että pumppu sekä sen sähköjohto ja pistoke

ovat ehjiä.

6. Puhdista imuosa.

7. Yhdistä pumppu tyhjennysletkuun, jonka sisäläpimitta

on vähintään yhtä suuri kuin pumpun poistoliitäntä.

Mitä suurempi läpimitta, sitä vähemmän veden virtaama

estyy.

8. Päälle kytkeytymistä ja sammumista ohjataan säätämällä

kiinnikkeen (2) ja kohon välisen johdon pituutta.

9. Laske pumppu veteen köyden avulla, kunnes se on

0,5–1.0 metriä vedenpinnan alapuolella.

10. Käynnistä pumppu ja tarkista, että siitä tulee vettä.

11. Tarkista kohokytkimen toiminta nostamalla pumppua

köyden avulla.

• Älä koskaan laske pumppua tai sen sähköjohtoa

veteen, jos ihmisiä tai eläimiä voi joutua kosketuksiin

veden kanssa.

• Älä koskaan sulje veden virtausta esimerkiksi hanan

avulla moottorin käydessä. Muutoin syntyy pumpulle

ja letkulle haitallinen ylipaine.

• Älä koskaan anna pumpun käydä kuivana. Muutoin se

ylikuumenee ja vaurioituu.

• Varmista, että pumppu on vähintään 30 cm:n korkeudella

pohjasta, jotta siihen ei joudu siipipyörää vaurioittavia

kiviä tai soraa. Jos pumppua käytetään tyhjentämiseen

ja se on asetettava lähemmäksi pohjaa

kuin 30 cm, aseta se pienisilmäisestä hyttysverkosta

valmistettuun häkkiin. Häkin on oltava riittävän tilava,

jotta kohokytkin voi liikkua vapaasti. Tarkista, että

kohokytkin pääsee kellumaan vapaasti, jotta pumppu

toimii oikein.

HUOMIO! Jos pumppu ei ole kokonaan veden alla, on

täysin normaalia, että pumpun rungon ja moottorin välistä

ruiskuaa vettä.

10. Säilytys

Säilytä pumppu kuivassa paikassa suojassa jäätymiseltä.

11. Korjaaminen ja huoltaminen

Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen huoltamista

tai kunnossapitämistä.

11.1 Kunnossapito

Pumppu vaatii vain vähän kunnossapitoa. Puhdista

pumppu levästä ja liasta harjan sekä astianpesuaineen

avulla. Aseta pumppu puhdasta vettä sisältävään säiliöön

ja anna sen käydä hetken aikaa.

13 © 2009 Biltema Nordic Services AB


FI

Art. 17-971, -981, -983, -987

11.2 Ongelmanratkaisu

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa vaihtaa sähköjohdon tai pistokkeen.

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide

1. Moottori ei käy. 1. Pumppu ei saa sähkövirtaa. 1.

• Tarkista, onko vikavirtakytkin lauennut.

• Tarkista, että pistorasia toimii.

• Tarkista, ettei pumpun sähköjohto ole vaurioitunut.

• Tarkista, onko moottorisuojaus lauennut.

2. Siipipyörä on tarttunut kiinni. 2. Varmista, että pumpun sisään ei ole päässyt

esimerkiksi meriruohoa.

3. Moottorisuoja on lauennut. 3. Odota, kunnes pumppu on jäähtynyt. Selvitä

syy moottorisuojan laukeamiseen.

2. Moottori käy mutta vettä ei tule. 1. Imuaukko on tukossa. Puhdista imuaukko.

2. Siipipyörä on rikki. Tarkista, että siipipyörä ja sen laipat ovat ehjiä.

3. Painekorkeus on liian suuri. 3.

• Tarkista, ettei painekorkeus ylitä teknisissä

tiedoissa mainittua painekorkeutta.

• Tarkista, että poistoletkun läpimitta on vähintään

sama kuin pumpun ulostulon läpimitta.

• Tarkasta, että pumppua ei ole upotettu liian

syvälle.

4. Pumppu käy epätasaisesti. 1. Pumpun sisään on päässyt kivi tai muu

vierasesine.

Poista vierasesineet äläkä upota pumppua liian

syvälle.

3. Virheellinen jännite. Varmista, että sähköverkon jännite vastaa tyyppikilvessä

mainittua jännitettä.

Moottorissa on vika.

Ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon.

12. Ympäristönsuojelu

Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan

kierrätä.

Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali

on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen

hävitettäväksi ympäristöystävällisesti.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

14


DK

Art. 17-971, -981, -983, -987

Dränkbar vattenpump

DP 250 W / DP 500 W / DP 750 W / DP 900 W

2. Introduktion og garantivilkår

Denne brugsanvisning skal opfattes som en del af pumpen

og skal altid opbevares sammen med denne. Ved

salg af pumpen, skal brugsanvisningen overleveres til ny

ejer. Opbevar brugsanvisningen på et for brugeren let tilgængeligt

sted og sørg for at den opbevares i god stand.

Gennemlæs nøje brugsanvisningen før start af pumpen

og brug den altid, hvis der opstår tvivl vedrørende pumpens

funktion.

3. Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer 17-971 17-981

Model: . . . . . . . . . . . . DP 250 W ......DP 500 W

Pumpehus: . . . . . . . . . Plast ..........Rustfrit stål

Spænding: . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Effekt: . . . . . . . . . . . . 250 W .........500 W

Omdrejningstal (ubelastet): 2850 rpm ...2850 rpm

Maks. trykhøjde:. . . . . 7 m . ..........7,5 m

Maks. kapacitet: . . . . 8 m 3 /t .........10 m 3 /t

Maks. partikelstørrelse Bløde organiske partikler:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm. .........5 mm

Tilslutning (NPT): . . . . Indv. 1 1/4" .....Indv. 1 1/4"

Maks. vandtemperatur: +35°C .........+35°C

Kabellængde: . . . . . . . 10 m ..........10 m

Kabelkvalitet: . . . . . . . H05RNF .......H05RNF

Indkapslingsklasse: . . IP X8 ..........IP X8

Mål:. . . . . . . . . . . . . . . 23 x 15 x 32 cm . 16 x 16 x 35 cm

Vægt: . . . . . . . . . . . . . 4 kg. ..........6 kg

Tekniske specifikationer 17-983 17-987

Model: . . . . . . . . . . . . DP 750 W ......DP 900 W

Pumpehus: . . . . . . . . . Rustfrit stål ....Rustfrit stål

Spænding: . . . . . . . . . 230 V ~ 50 Hz ...230 V ~ 50 Hz

Effekt: . . . . . . . . . . . . 750 W .........900 W

Omdrejningstal (ubelastet): 2850 rpm ...2850 rpm

Maks. trykhøjde:. . . . . 8 m ...........36 m

Maks. kapacitet: . . . . 14 m 3 /t ........6 m 3 /t

Maks. partikelstørrelse Bløde organiske partikler:

• Pumpen er ikke beregnet til at pumpe drikkevand.

• Pumpen er ikke beregnet til at pumpe lerholdigt vand.

• Pumpen må ikke bruges til at pumpe brandfarlige,

eksplosive eller ætsende væsker.

• Pumpen må heller ikke bruges til at pumpe spildevand

eller i septiktanke.

• Pumpen er ikke konstrueret til iltning af akvarier, fiskeeller

krebsedamme.

• Pumpen er ikke konstrueret til havedamme.

5. Generelle sikkerhedsanvisninger

For at gøre visse informationer særligt tydelige bruges efterfølgende

symboler. Det er dog vigtigt, at du nøje gennemlæser

hele brugsanvisningen. Hvis instruktionerne

ikke bliver fulgt, kan det føre til elektrisk stød, brand og/

eller alvorlige personskader.

ADVARSEL: Sikkerhedsforskrifter som skal følges for at

garantere maksimal sikkerhed for såvel brugeren som for

de personer, som er i arbejdsområdet.

FAGFOLK: Symbolet angiver, at reparationer kun må

udføres af autoriserede fagfolk.

5.1 Før pumpen tages i brug

ARBEJDSOMRÅDE

Start ikke elektriske maskiner i eksplosive områder, f.eks.

ved forekomst af brandfarlige væsker, gas eller støv.

Elektriske maskiner danner gnister, som kan antænde

støv eller dampe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 mm ........1 mm

Tilslutning (NPT): . . . . Indv. 1 1/2" .....Indv. 1"

Maks. vandtemperatur: +35°C .........+35 °C

Kabellængde: . . . . . . . 10 m ..........10 m

Kabelkvalitet: . . . . . . . H07RNF .......H07RNF

Indkapslingsklasse: . . IP X8 ..........IP X8

Mål:. . . . . . . . . . . . . . . 28 x 18 x 40 cm . 18 x 18 x 40 cm

Vægt: . . . . . . . . . . . . . 7 kg. ..........9 kg

4. Anvendelsesområde

Denne dykpumpe kan anvendes til befordring af vand,

dræning, tømning af tanke og oversvømmede rum. Pumpen

kan bruges til at pumpe rent og let forurenet vand

med en maks. temperatur på +35°C. Al anden brug er

ikke tilladt.

ELSIKKERHED

1. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader

som rør, radiatorer og køleanordninger. Risikoen for

elektrisk stød er større, hvis din krop er jordet.

2. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugt.

Vand, som trænger ind i elektriske maskiner, giver

øget risiko for elektrisk stød.

3. Elledningen må ikke beskadiges. Træk ikke i ledningen

for at få stikket ud af stikkontakten. Påse

at ledningen ikke udsættes for varme, olie, skarpe

kanter eller bevægelige dele. Hvis elledningen bliver

beskadiget, skal den straks udskiftes med en tilsvarende

original ledning og må kun udskiftes af autoriseret

elektriker. Beskadiget ledning øger risikoen for

elektrisk stød.

15 © 2009 Biltema Nordic Services AB


DK

Art. 17-971, -981, -983, -987

4. Når elektriske maskiner bruges udendørs, skal forlængerledningen

altid være godkendt og beregnet til

udendørs brug. En sådan forlængerledning mindsker

risikoen for elektrisk stød.

5. Brug altid jordfejlsafbryder ved arbejde med elektriske

maskiner, især udendørs.

6. Reparation af pumpen må kun udføres af autoriserede

fagfolk.

7. Arbejdet går sikrere og hurtigere med det korrekte

maskinvalg. Vælg derfor altid den rigtige type maskine

til det arbejde, som skal udføres. Pres ikke en

maskine med lille kapacitet til et arbejde, som kræver

en maskine med større kapacitet. Brug ikke maskinen

til noget, den ikke er beregnet til.

8. Sørg for at alle beskyttelsesforanstaltninger virker.

Eventuelle beskyttelsesforanstaltninger må IKKE fjernes

eller slås fra.

9. Tag stikket ud af stikkontakten, når pumpen ikke

anvendes eller før vedligeholdelse eller justering samt

ved udskiftning af tilbehør.

6. Oversigtsbillede

LØFT ALDRIG PUMPEN I ELLEDNINGEN

Hvis pumpen løftes i elledningen, kan der komme vand

ind ved ledningens tilslutning. Dermed er der stor risiko

for elektrisk stød eller kortslutning. Elledningen kan også

lide overlast ved belastningen.

8. Særskilte sikkerhedsregler og

sikkerhedsforanstaltninger

OBS! Vær altid bevidst om risici. Lad ikke vanens magt

ved maskinen få dig til at overse disse risici.

8.1 Risiko for elektrisk stød

Sænk aldrig pumpen eller ledningen ned i bassinet

eller dammen, hvis der er risiko for, at mennesker eller

dyr kan komme i kontakt med vandet.

8.2 Jord

Elstikket er jordet, hvilket betyder at det kun må bruges i

en jordet stikkontakt.

8.3 Sikring mod overbelastning

Pumpen har indbygget overopvarmningssikring. Efter

afkøling starter motoren automatisk.

8.5 Jordfejlskontakt

Pumpen må kun anvendes i forbindelse med en

jordfejlskontakt med en følsomhed på 30 mA. (DIN

VDE0100T739).

1. Flyderafbryder

2. Klemmefastgøring af ledning til flyderafbryder.

3. Elledning

4. Håndtag

5. Udløb

6. Pumpehus med impeller

8.6 Flyderafbryder (1)

Pumpen er udstyret med en flyderafbryder.

ON (1) - Flyderen holdes/peger opad, så der er

kontakt mellem stålkuglerne og ledningerne

indeni flyderhuset.

OFF (2) - Flyderen holdes/peger nedad, så der ikke

er kontakt mellem stålkuglerne og ledningerne

inde i flyderhuset.

7. Montering

Dykpumpen må ikke løftes i elledningen. Tag et reb på

ca. 10 m og bind det fast på håndtaget (4).. Rebet skal

være så stærkt, at det kan løfte ca. 100 kg. Nu kan pumpen

løftes i håndtaget eller i rebet.

OBS! Rebet medfølger ikke.

Justering af ON/OFF foretages ved at ændre længden af

ledningen mellem klemmefastgøringen (3) og flyderen.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

16


DK

Art. 17-971, -981, -983, -987

8.7 Typeskilt

Dykpumpen identificeres af typeskilte, som indeholder

følgende data:

1) Fabrikat

2) WEEE symbol – elektronik affald

3) CE-mærkning

4) Art. nr.

5) Model

6) Spænding

7) Frekvens

8) Maks. effekt

9) Maks. omdrejningstal

10)

11) Maks. trykhøjde

12) Maks. kapacitet

13) Indkapslingsklasse

14) Nettovægt

15) Maks. vandtemperatur

16) Fabrikationsår / serienummer

9. Brugs- og

vedligeholdelsesinstruktioner

9.1 Installation og vedligeholdelse

1. Kontroller, at vandhullet er så stort, at flyderafbryderen

(1) kan bevæge sig frit.

2. Kontroller, at rebet er bundet ordentligt fast til håndtaget.

3. Kontroller, at stikkontaktens spænding er i overensstemmelse

med pumpens typeskilt.

4. Kontroller, at der er tilsluttet en jordfejlsafbryder.

5. Kontroller, at pumpen og dens ledning og stik er

uskadet.

6. Rens indsugningen.

7. Slut pumpen til en aftapningsslange, hvis indre

diameter er den samme eller større end pumpens

tilslutning. Jo større dimension des mindre tab i vandflowet.

8. Juster indstillingen af flyderkontakten ved at mindske

eller øge længden af ledningen mellem klemmefastgøringen

(2) og flyderen.

9. Sænk pumpen ned med rebet, indtil den befinder sig

0,5 – 1,0 m under vandoverfladen.

10. Tilslut pumpen og kontroller, at der kommer vand ud.

11. Kontroller at flyderkontakten fungerer ved at hejse

pumpen op med rebet.

• Sænk aldrig pumpen eller ledningen ned i svømmebassiner

eller damme, hvis der er risiko for, at mennesker

eller dyr kan komme i kontakt med vandet.

• Reducer aldrig vandflowet med f.eks. en hane, når

motoren kører. Der dannes da et overtryk, som kan

skade pumpen og slangen.

• Lad aldrig pumpen køre tør. Den bliver overophedet

og tager skade.

• Kontroller altid, at pumpen er mindst 30 cm over bunden,

så den ikke suger grus og sten, som kan skade

impelleren. Hvis pumpen bruges til dræning og skal

placeres tættere ved bunden end de 30 cm, skal den

være indkapslet i et finmasket net. Indkapslingen skal

være så stor, at flyderafbryderen kan bevæge sig frit.

Kontroller, at flyderafbryderen kan bevæge sig så frit,

at funktionen ikke påvirkes.

OBS! Hvis pumpen ikke sænkes helt ned i vandet, er det

helt normalt, at der sprøjter vand ud mellem pumpehuset

og motorhuset.

10. Opbevaring

Opbevar pumpen i et tørt og frostfrit rum.

11. Reparation og vedligeholdelse

Inden der udføres reparation og vedligeholdelse,

skal netstikket kobles fra elnettet.

11.1 Vedligeholdelse

Pumpen kræver minimal vedligehildelse. Gør pumpen ren

for alger og eventuelt snavs med en børste og opvaskemiddel.

Placer pumpen i en beholder med rent vand og

lad den arbejde en stund.

17 © 2009 Biltema Nordic Services AB


DK

Art. 17-971, -981, -983, -987

11.2 Fejlfinding

Kun autoriserede elektrikere må skifte elledning og stik.

Problem Mulig årsag Løsning

1. Motoren kører ikke. 1. Pumpen får ingen strøm. 1.

• Kontroller, om jordfejlskontakten er udløst.

• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

• Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget.

• Kontroller om motorsikringen er udløst.

2. Impelleren har sat sig fast. 2. Kontroller at der ikke er kommet søgræs eller

lignende i pumpehuset.

3. Motorens termosikring er udløst. 3. Vent til pumpen er kølet af og find årsagen

til, at termosikringen udløstes.

2. Motoren kører, men der kommer intet

vand.

1. Indsugningen er tilstoppet. Rens indsugningen.

2. Impelleren er i stykker. Kontroller at impelleren og den flanger er

uskadet.

3. Trykhøjden er for høj. 3.

• Kontroller, at trykhøjden ikke overstiger de

tekniske data.

• Kontroller, at slangen har mindst samme

indvendige diameter som pumpens udløb.

• Kontroller, at pumpen ikke er sænket for

dybt.

4. Ujævn gang. 1. Der er sten eller andre fremmedlegemer i

pumpehuset.

Rens for fremmedlegemer og sænk ikke pumpen

så dybt.

3. Forkert netspænding. Påse at netspændingen er som på typeskiltet.

Der er fejl i motoren.

Kontakt autoriseret værksted.

12. Miljøbeskyttelse

Genbrug kasseret materiale i stedet for at blande det

med husholdningsaffaldet.

Alle maskiner, tilbehør og emballage skal sorteres og

afleveres på genbrugsstationen. Der bortskaffes det

på en miljøvenlig måde.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

18


Art. 17-971, -981, -983, -987

More magazines by this user
Similar magazines