Lunheim kommunale barnehage - Tromsø kommune

tromso.kommune.no

Lunheim kommunale barnehage - Tromsø kommune

2009

Lunheim kommunale

barnehage

1


Innhold

LUNHEIM KOMMUNALE BARNEHAGE. 3

HOVEDMÅL LUNHEIM BARNEHAGE 5

STYRINGSVERKTØY FOR PERSONALET 5

TILNÆRMING HOVEDMÅLET 6

BRUK AV FAGOMRÅDENE I BARNEHAGEN 8

HOVEDFOKUS; KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 9

OVERGANG 10

FRA 0-3 TIL 3-6 ÅRS AVDELING 10

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 10

SAMARBEIDSPARTNERE 11

INTERNE 11

EKSTERNE 11

VURDERING AV VIRKSOMHETEN 12

OVERSIKTSKALENDER 2009 13

2


Lunheim kommunale barnehage.

Lunheim kommunale barnehage er en av Tromsøs eldste barnehager. Den har

vært i drift i 29 år. Barnehagen har fire avdelinger med 50 barn fra 0-6 år.

Barnehagen ligger i tilknytning til Lunheim skole og har gangavstand til en flott

skog og ei perle av en strand.

Uteområdet ble renovert høsten 2008, og fremstår som innbydende til lek,

læring og glede. Sosiale tilstelninger skjer gjerne på barnehagens flotte grillsted

der både store og små samles. Barnehagen benytter seg av fotballbaner sammen

med skolen og er ofte på tur i nærområdet.

Lunheim barnehage tilhører Fastlandet Nord barnehager sammen med

Tomsasjordneset, Kroken, Elvestrand, og Skjelnan barnehage.

Barnehagen har personal som har arbeidet sammen over tid og de bærer

visjonen videre:

Lek og

glede,

med

voksne

til

stede

Lunheim Kommunale barnehage Åpningstid 0730-1630

Siriusveien 52 Telefon 77 63 55 41

9024 Tomasjord Barbro.johansen@tromso.kommune.no

3


Ta ikke leken fra meg

Du kan klø meg og klå meg og kalle meg lat

du kan ta alt jeg eier og nekte meg mat,

men ta ikke leken fra meg

La meg være et barn, og la meg leke nå

for alle store har en gang vært små.

Så ta ikke leken fra meg.

Du kan drikke min saft eller spise min kjeks,

du kan kalle meg nisse, troll eller heks,

men ta ikke leken fra meg.

La meg være et barn, og la meg leke nå

for alle store har engang vært små.

Så ta ikke leken fra meg.

Lek, ja lek for livet

Lek med hvem du vil

Lek deg glad i hjertet.

Lek med sang og spill

Du kan sperre meg inne med kjetting og lås,

du kan kalle meg fjols eller fjomp eller gås.

Men ta ikke leken fra meg.

Jeg vil leke en stund,

jeg vil leke meg sunn,

jeg vil leke meg stor.

Jeg vil leke for livet på menneskets jord.

-ukjent-

4


Hovedmål Lunheim barnehage

”Å skape et godt omsorgsmiljø

som sikrer barn trygghet, trivsel og utvikling”

I Lunheim barnehage skal barna få et variert, utviklende

pedagogisk tilbud basert på lyttende, anerkjennende og

reflektert personal. Personalet skal formidle gode holdninger

når det kommer til respekt for hverandre, kulturer og

bakgrunn.

Styringsverktøy for personalet

Lov om barnehager 10.juni 2005 gir blant annet føringer

om formål og innhold i barnehagen, om barns og foreldres

medvirkning

Rammeplan 1.juni 2006 er fastsatt av

kunnskapsdepartementet og gir forskrifter for barnehagens

innhold og oppgaver. Den gir blant annet føringer om

hvordan hverdagslig og faglig innhold skal prege hverdagen

i Lunheim barnehage og hva som skal synliggjøres i

barnehagens årsplan

Samfunnet, samfunnsendringer og holdninger påvirker og

gjør at personalet hele tiden må være tilpassningsdyktig for

å sikre god kvalitet i barnehagen

Miljø og miljøvern er satsningsområder i kommunen.

Barnehagen er miljøfyrtårn bedrift og har fokus på miljøet i

hverdagen og i planlegging.

Les mer om lov om barnehager og rammeplanen for

barnehager på www.barnehage.dep.no og miljøfyrtårn

på www.miljofyrtarn.no

5


Tilnærming hovedmålet

Lek er den viktigste læringsarena for barna. Gjennom lek utvikler barna seg

både fysisk, motorisk, kognitivt, språklig, emosjonelt og sosialt. Lek er lystbetont,

frivillig og sprer glede. Barns identitet og selvfølelse styrkes og utvikles gjennom

erfaringer de gjør seg i relasjoner med andre barn. Personalet vet at barn lærer

og motiveres best av andre barn, og har dette som utgangspunkt i planleggingen

av hverdagen. I barnehagen tilrettelegger personalet for at barna skal få ulikt

lekemateriale, tid og ro for den frie leken. Personalet ser at lekende barn trives i

barnehagen.

Språket og sosiale relasjoner er med på å utvikle identiteten til barnet. Det

sies at et barn har hundre språk og de alle er redskaper til utvikling av tanke,

begrep og følelser. Personalet er språklig bevisste i samtale med barna, både i

hverdagsaktiviteter, her og nå situasjoner og i planlagte aktiviteter.

Personalet bruker

rutinesituasjonene

bevisst når det gjelder

språklig stimulering

og sosial trening.

Språklig gjennom

benevnelser av bl.a.

klær og matvarer,

sosialt gjennom

trening på sosiale

ferdigheter. I

samlingsstunden legges det vekt på

språket gjennom sang, rim og regler, fortellinger, høylesing og samtaler. Samtidig

erfarer og lærer barna sosiale ferdigheter som å vente på tur, rekke opp handen,

lytte og spørre.

Omsorg er viktig og har en verdi i seg selv og skal prege hverdagen i Lunheim

barnehage. Personalet skal være lyttende og lydhøre overfor det barna vil

formidle, det vektlegges å se hvert enkelt barn og dets behov. Gjennom denne

arbeidsmetoden er målet at barna skal lære å vise empati og få erfaring i å gi

omsorg.

6


Barns medvirkning er et spennende område å arbeide med. Barna skal oppleve

at deres meninger blir hørt. Målet er å skape et demokratisk miljø der barna skal

få utøve selvbestemmelse og utrykke egne intensjoner. Dette krever blant annet

at personalet lytter og leser kroppsspråket til hvert enkelt barn. Barna

oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og følelsesmessige

uttrykk blir tatt på alvor. Det er viktig å presisere at barns medvirkning ikke er det

samme som at barna skal bestemme og planlegge alt. Personalet har ansvaret og

skal vurdere graden av innflytelse på avgjørelser. Gjennom denne

arbeidsmetoden får barna ut fra egne forutsetninger medvirke på hverdagen sin.

Fordi medbestemmelse i hverdagen er mer enn å la barna bestemme hvilket

pålegg som skal på brødskiven kan det skape utfordringer for personalet i

forbindelse med dagsrytme, planer og egne meninger. Personalets holdninger er

at i Lunheim barnehage skal barna kunne være med å påvirke bl.a. hvor turer

skal gå, hva de vil leke/ gjøre og innhold i samlinger og klubber. Dette krever at

personalet tar barna med i planlegging og vurdering av virksomheten ut fra

modenhet. Det skal være rom for å uttrykke tanker, følelser og meninger.

Personalet skal derfor tilrettelegge for en dagsrytme som gjør det mulig å la barn

ha medbestemmelse på hverdagen sin.

Faste aktiviteter er med på å gi trygghet, ro og forutsigbarhet for barn og

personal. I Lunheim barnehage har vi ”skoleklubben” og ”toårsklubben” ukentlig.

Felles for begge klubbene er at barn som skal bytte avdeling/starte på skolen skal

bli bedre kjent med andre barn. Barna gjør spesielle ting sammen for å utvikle

vennskap og gjøre noe annet enn hverdagslige aktiviteter. Mål for klubbene

utarbeides og gis ut i til foreldrene om høsten.

I Lunheim barnehage er det å ha turdag tradisjon. Turene planlegges på

bakgrunn av barnas alder og tema for perioden, avdelingene planlegger hver for

seg eller i fellesskap.

Barnehagen benytter seg av gymsalen på Lunheim skole en gang i uken,

avdelingene bytter på dette.

Ca. en gang pr. mnd. har Gaute Norbye, prest fra Kroken menighet sangsamling

med hele barnehagen. Samlingene avsluttes på våren med kirkekonsert i Kroken

kirke.

7


Bruk av fagområdene i barnehagen

Kommunikasjon, språk og tekst

Personalet gir barna ulike erfaringer med eget og andres språk. De er

bevisst på kroppsspråk uttrykt gjennom glede og fortvilelse.

Samlingsstunder brukes til språklig stimulering. Bruker bokstaver og

merker utstyr i hverdagen.

Kropp, bevegelse og helse

Barna skal få gode hygieniske vaner gjennom bl.a. handvask og

rydding. Personalet er bevisst at sunn mat serveres og at måltidet er

en viktig del av hverdagen. Se hovedfokus side 9

Etikk, religion og filosofi

Lunheim barnehage har et godt samarbeid med Kroken menighet.

Barnehagen har barn fra flere kulturer og barna lærer å vise

respekt og toleranse for likheter og ulikheter.

Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom samtaler og temaer som Forut og fokus på FN- dagen,

får barna innsikt i andre kulturer og religioner. Barna får erfare

lokale tradisjoner som møljekalas, feiring av mørketid og

soldagen. Bruk av ulike materialer og gjenbruk.

Natur, miljø og teknikk

Barna får kjennskap og holdninger til nærområdet blant annet

gjennom faste turdager. Personalet lærer barna å ta vare på miljøet

gjennom kildesortering. Innføring i tekniske forhold gjennom lego

bygning og annen konstruksjonslek er en del av hverdagen i

Lunheim. Storsidene har data som barna bruker til lek og læring.

Nærmiljø og samfunn

Personalet bruker nærområdet aktivt, turer til Rabben og

Tomasjordneset, bruker biblioteket i Kroken, og ulike museum.

Antall, rom og form

Barna får erfaring med tall og telling, former, figurer, størrelser og

mønster. gjennom baking, språklig bevissthet, lek og utfordringer.

8


Hovedfokus; kropp, bevegelse og helse

Barn liker å være i bevegelse og bør få

være i aktivitet mest mulig. De lærer

av å bruke kroppen, de får

utfordringer, begrensninger og ser

muligheter gjennom egne

erfaringer. Det går alltid fremover.

Kommer de ikke opp i treet i dag,

gjør de det i morgen eller dagen

etter. Barna har iver etter og

utforske egne ferdigheter, og det skal

de motiveres til. I Lunheim barnehage

skal personalet lære barna sunne vaner

i forhold til kropp og helse. Barna skal

lære å måle seg opp mot seg selv og være

fornøyd med det.

Personalet vil fokusere på gleden av å være ute, både i

barnehagen og på turer i nærområdet. Utemiljøet byr på

mange sanseinntrykk, gir utallige utfordringer og det

er få begrensninger. Alle kan mestre noe. Ute er

det store områder. Dette gjør at barna kan

etablere lek og fortsette den, uten og bli

avbrutt. De kan bråke, springe og

herje uten å få negative

tilbakemeldinger på leken.

Det skal i Lunheim

barnehage tilrettelegges for at

barna får inspirasjon til lek, læring

og kroppslig aktivitet i forhold til alder og

modenhet. De grovmotoriske ferdigheter er

grunnleggende for videre læring, både om seg selv og

andre. Barna skal trives i sin egen kropp, oppleve mestring og glede.

9


fra barnehage til skole

Overgang

fra 0-3 til 3-6 års avdeling

Barna som skal over på storavdeling får i april

vite om de skal på Loppa eller Homla. I Lunheim

barnehage tenker personalet helhetlig og har mange

felles aktiviteter på tvers av avdelingene gjennom

året. På grunn av dette er barna rimelig trygge på

”annet” personal og motsatt. Likevel vet personalet

at overgangen fra å være størst til å bli minst kan

være tøff både for barn og foreldre. Det blir derfor

lagt til rette for ei gradvis tilvenning. 2 ganger i

uken fra ca april vil barna sammen med kjent

personale spise frokost på sine nye avdelinger. I tillegg

deltar barna på andre aktiviteter forbeholdt storavdelingene.

Barna får en kontaktperson som skal ta seg ekstra av dem.

Det å være eldst i barnehagen skal være noe spesielt. Både i form av at det

stilles større krav til barna og at de skal oppleve noe annet enn foregående år.

Lunheim barnehage har ”skoleklubb” en gang i uka for de eldste barna. Klubben

varierer mellom å være ute og bruke SFO lokalene på Lunheim skole som base.

Klubben arbeider dette året mer strukturert og konkret med språklig tekst,

kommunikasjon og matematiske begreper.

I Fastlandet Nord er det skoletreff på våren. Da samarbeider barnehagene og

skolene med å organisere treff på Lunheim, Kroken og Skjelnan skole. Barna er

med på samling på den skolen de skal begynne på. Målet er å bli kjent med

lokalene og andre barn der de skal starte på skole.

Konkret samarbeid med Lunheim skole dette året:

- prosjekt om minoritetsspråklige barn som skal over i skolen

- Lucia markering på skolen

- bruk av gymsal og SFO lokaler ukentlig

- nettverksmøter i forbindelse med overgang mellom barnehage og skole

- planlegging av 17. mai, øver på å gå i tog.

10


Samarbeidspartnere

Interne

Foreldre:

Personalet i Lunheim barnehage jobber aktivt med foreldrearbeid. Foreldre skal

oppleve at de blir sett, hørt og møtt i samarbeidsutvalget, foreldremøter, i

foreldresamtaler og ulike foreldrearrangementer. Aller viktigst i

foreldresamarbeidet er den daglige kontakten med foreldrene ved bringing og

henting. Personalet forteller hvordan dagen til barnet har vært, og foreldrene

kan komme med meninger, ønsker, spørsmål o.l. Tillit, fleksibilitet, åpenhet og

dokumentasjon er viktige stikkord i dette arbeidet.

Personal:

I Lunheim barnehage jobbes det for å ha et godt samarbeid på tvers av

avdelingene. Dette jobber personalet konkret med gjennom å ta i mot barn fra

andre avdelinger ved behov, gå inn på andre avdelinger ved sykdom. Personalet

samarbeider også gjennom møter og planlegging på tvers av avdelingene.

Personalet får faglig utikling gjennom intern- og ekstern kursing og veiledning.

Samarbeidsutvalget (SU)

I følge lov om barnehager skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg som

sikrer foreldres medvirkning i barnehagen. For nærmere informasjon om hvem

som sitter i utvalget og hvilke saker SU arbeider med, gå inn på hjemmesiden til

kommunen (www.tromso.kommune.no), barnehager, Lunheim barnehage.

Eksterne

Universitetet i Tromsø

Barnehagen er øvingslærerbarnehage, og tar imot førskolelærerstudenter. De

vil være tilknyttet avdelinger, delta på foreldresamtaler, foreldremøter,

personalmøter og ha spesielle opplegg med enkeltbarn og hele gruppen knyttet

til praksisen.

PPT, fysioterapeuter og barnevernstjenesten

11


Vurdering av virksomheten

Hva vurderes?

Uka som gikk

‣ aktiviteter

‣ barnegruppe/

enkeltbarn

‣ personalsamarbeid

Månedsplan

‣ innhold

‣ organisering

‣ foreldresamarbeid

Metodene for å nå hovedmålet

til Lunheim barnehage

Satsningsområde

Personalsamarbeid

Foreldresamarbeid

Personalmøtene

Når vurderes

det?

Hvert

avdelingsmøte

Hver måned

Gjennom hele

året.

Avdelingsmøter

Gjennom hele

året.

Avdelingsmøter

Våren

Hvem er

ansvarlig?

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Fagansvarlig

Årsplanen Høst Fagansvarlig/SU

Tradisjonene Driftsmøtene Driftsgruppa

TRAS står for tidlig registrering av språkutvikling, - i daglig samspill. Et

hjelpemiddel personalet bruker for å observere barnas språkutvikling. Her

registreres barnas språk både når det gjelder lyder, begrep og språkforståelse.

Skjemaet er ment som et internt hjelpemiddel.

Den nye, lille og innholdsrike årsplanen har tatt form gjennom flere prosesser,

evaluering og planlegging. Personalet har på leder-, assistent-, avdelingsmøter

evaluert layout, innhold og gjennomføringsevne av årsplanen 2008. Foreldre

hadde høsten 2008 årsplanarbeid på foreldremøtet. Årsplanen 08 er vurdert, og

årsplan 09 er skrevet i forhold til rammeplanens krav om innhold.

Samarbeidsutvalget har vært med i prosessen.

12


Oversiktskalender 2009

Måned Når Hva

JANUAR 21. Soldagen markeres

FEBRUAR

Fiskemåned

06.

Uke 6

Uke 6/8

12.-13

Samefolkets dag

Møljefest

Tur til Polaria

Planleggingsdager

MARS Uke 12/13 Vinteraktivitets dag

APRIL 02.

?

9.-13.

MAI 01.

17.

21.

22.

JUNI 01.

19.

Uke 24/25

JULI

Påskelunsj

Påskevandring i kirken

Påskeferie

Off. høytidsdag

Grunnlovsdag

Kristi Himmelfartsdag

Planleggingsdag

2. pinsedag

Karneval

Fellestur

SOMMERÅPEN BARNEHAGE

AUGUST

Oppstart / tilvenning av nye barn

SEPTEMBER 14. Planleggingsdag

OKTOBER 14.

23.

NOVEMBER Uke 45

09.

19.

DESEMBER Uke 49-52

Uke 49

11.

17.

24.-27.

28.-30.

31.

Foreldremøte

FN - dagen markeres

Brannvernuke.

Planleggingsdag

Mørketidsfest

Adventsamlinger hver mandag

Kirkebesøk

Lucia, frokost med foreldre fra 08.00

Nissefest

Juleferie

Romjulsåpent kl. 8.30 – 14.30

Nyttårsaften

13

More magazines by this user
Similar magazines