FAGNYTT I NORD - Universitetet i Tromsø

tromso.kommune.no

FAGNYTT I NORD - Universitetet i Tromsø

FAGNYTT I NORDNR 4. - DESEMBER 2012

Velkommen

som medarbeider!

Side 2

Smerter hos personer

med demens i sykehjem

side 3

“Fagfordypning gjør at vi

føler oss tryggere i

faglige sammenhenger”

side 6

Avlastning i omsorgsbolig

side 7

«Et fyrtårn er en fyrlykt

montert i en slik høyde

at signalene kan oppfanges

i nødvendig avstand»

Vi har «miljøfyrtårn» og fyrtårn innen utdanningsetaten. Et demensfyrtårn skal ha et særlig

ansvar for oppgaver knyttet til Demensplan 2015 «Den gode dagen». Utviklingssenter (USH)

for sykehjem i Troms er Demensfyrtårn.

SIDE 4-5

Foto: Elisabet Sausjord


2

NYHETSBREV

Merethe Dalseth fra Personalavdelinga.

Foto: Elisabet Sausjord

Velkommen

som medarbeider!

Nyansatte sykepleiere i hjemmetjenesten

etterlyste mer systematisk informasjon

og relevant opplæring. Som et

resultat av dette ble det arrangert kurs

for nyansatte fagpersoner i pleie- og

omsorg i Tromsø kommune den 30. og

31. oktober. Kurset ble godt mottatt

og bør arrangeres en gang i halvåret.

Vi har i mange år hatt «Basiskurs» for nye assistenter

i pleie- og omsorg, men ikke for nye faste medarbeidere.

På et møte med fagkonsulentene våren 2012

ble det derfor nedsatt ei arbeidsgruppe som fikk i

oppdrag å arrangere en nyansattdag. Gruppen har

bestått av to nyansatte sykepleiere (sykehjem og

hjemmetjeneste), to fagkonsulenter og en fagleder

fra Utviklingssenteret for hjemmetjenester.

Vi valgte å arrangere den første dagen som en

felles dag for alle faggrupper med følgende innhold:

Rettigheter og plikter som ansatt i Tromsø kommune,

Organisering av pleie- og omsorgstjenesten,

Datasystemer/dataressurser, Arbeidsmiljøsenteret/

rutiner ved stikkskader, Kurs og opplæringsplaner,

Kommunen som praksissted, Dokumentasjon av

helsehjelp. Siste post på programmet var presentasjon

av aktuelle fagressurser/samarbeidspartnere

både innad i kommunen og fra spesialisthelsetjenesten.

De fikk 10 minutter hver til å presentere

sin avdeling.

Dag to var et tilbud til nyansatte sykepleiere i

sykehjem og hjemmetjeneste. Her fulgte vi opp med

tema som spesifikt var aktuelt for denne gruppen.

I kommunens «Strategiplan for rekruttering

og kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten 2010

-2030» er det beskrevet en slik Felles «nyansattdag»

for nyansatte i PLO. Målsettingen er at alle nyansatte

skal ha en felles innføring i, og informasjon om sitt

ansettelsesforhold i kommunen. Et slikt kurs vil

kunne bidra til å skape relasjoner og kjennskap til

andre enheter, og stimulere til økt samarbeid og

tverrfaglighet. Kurset ble godt mottatt, og alt ligger

nå til rette for at det vil bli arrangert flere slike kurs

i Tromsø kommune.

Kari Torgersen

Fagkonsulent Nordøya hjemmetjeneste


3

Smerter hos personer

med demens i sykehjem

Personer med demens kan ha språkproblemer

og vansker med å fortelle

om egen smerte. Det vil ofte være

kroppslig adferd som signaliserer

smerte til omgivelsene. Personlighet og

erfaringer fra eget liv er medvirkende

til hvordan smerte oppleves.

Hensikten med masteroppgaven var å få fram sykepleieres

erfaring med smerter hos personer med

demens. Fire sykepleiere fra skjermet avdeling i

forskjellige sykehjem ble intervjuet. De forteller

at pasientens smerteuttrykk kan være diffust eller

tydelig. Akutte smerter oppfattes ofte som tydelige.

Diffuse smerter kan være vanskelig å tolke, særlig

kroniske smerter. Ved å være nær pasienten, studere

ulike kroppsuttrykk, spesielt fra ansikt, lytte etter

lyder, forsto sykepleierne at noe var på gang. Ingen

av dem hadde brukt smertekartleggingsverktøy.

Forskning viser at personer med demens ofte må

repetere samme adferd før det blir oppfattet og forstått

som smerter. Endret adferd kan bety smerte,

men kan også være utvikling av demenssykdommen

eller et resultat av relasjon mellom pleier og pasient.

Sykepleierne forteller hvor viktig det er å kjenne

personen for å kunne forstå. De bruker tid i avdelingen,

pårørende og pasientens livshistorie for

å bli kjent med den demenssykes vaner og dagligdagse

uttrykk. Sykepleierne beskriver hvor viktig

det er at pasienten opplever trygghet og nærhet.

Dette kan være med på å dempe smerter.

Kommunikasjon erfares forskjellig. En sykepleier

fortalte at de skrev rapport på data og så formidlet

de muntlig bare det mest nødvendige. En fortalte

at de hadde daglige morgenmøter for å diskutere


Illustrasjonsfoto: Colourbox

pasientene, men det tok tid. En sykepleier beskrev

at mange kortvakter til ulike tidspunkt gjorde

kommunikasjon utfordrende. Studien viser at godt

samarbeid innad i avdelingen og med tilsynslegen

er viktig. Pårørende må tidlig inkluderes som samarbeidspartner.

Det må i tillegg sikres gode rutiner

for muntlig og skriftlig formidling av smerter hos

personer med demens.

Marit Sørensen

Avdelingsleder, Karlsøy Sykehjem

15.01.13 arrangeres Vinterlys – en konferanse

med fokus på tjenesten for utviklingshemmede

Konferansen arrangeres i år for første gang, men dette

tenkes å bli en årlig foreteelse. Årets tema er ernæring

og aktivitet, og tre hovedforelesere vil forelese om

emnet. Det vil også bli presentasjoner av fagutviklingsprosjekt

innen de samme temaene, hvor ansatte fra

boliger for utviklingshemmede legger fram resultater

fra sine prosjekt. Prosjektene er kommet i gang ved

hjelp av ”Frie midler”, en tildeling av midler som skjer

årlig i regi av USHT Troms.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og

andre interesserte innen kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Konferansen er gratis og det er inkludert kaffe

og enkel lunsj.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom

UHT Troms, Tromsø kommune, Norsk forbund for

utviklingshemmede, UNN og Senter for omsorgsforskning,

UIT.

Frist for påmelding 5.1.12. Program og skjema for

påmelding finner du på http://www.tromso.

kommune.no/konferanser.228078.no.html


4

NYHETSBREV

«Et fyrtårn er en fyrlykt m

at signalene kan oppfang


Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Vi har «miljøfyrtårn» og fyrtårn innen utdanningsetaten. Et demensfyrtårn skal

ha et særlig ansvar for oppgaver knyttet til Demensplan 2015 «Den gode dagen».

Utviklingssenter (USH) for sykehjem i Troms er Demensfyrtårn.

Helsedirektoratet har utfordret tre Utviklingssenter

for sykehjem til å påta seg ansvar som demensfyrtårn.

Dette er i tillegg til USH Troms, Utviklingssenter for

sykehjem i Oslo og Utviklingssenter for sykehjem

i Vest-Agder. Ordningen med Demensfyrtårn ble

utvidet i 2012 ved at det ble etablert tre Demensfyrtårn

også blant Utviklingssentrene for hjemmetjenester.

I Helseregion Nord er det Vestvågøy

kommune som har fått oppdraget.

Tilskuddet til Demensfyrtårnet USH Troms 2012

– 2015 har fått følgende mandat:

Helsedirektoratet ber om vi spesielt prioritert

aktivitet som retter seg mot målene

• Informasjonstiltak om demens, rettet mot allmennheten,

de som selv er syke og deres pårørende.

• Kompetanseutvikling for personell som er ansatt i

helse- og omsorgstjenestene med vekt på håndtering

og mestring av utfordrende atferd og miljøterapi.

• Det vektlegges tidligere erfaringer fra arbeidet med

informasjon og kompetanseoppbygging om demens.

• Dokumentere, videreformidle og implementere gode

erfaringer

Ut fra denne bestillingen har Demensfyrtårnet i

Troms følgende satsingsområder:


5

ontert i en slik høyde

es i nødvendig avstand»

Demensdagene i Tromsø

Demens er fortsatt vanskelig å snakke om for de som

rammes. Kunnskap og informasjon er viktig. Målet

med Demensdagene i Tromsø er å spre informasjon

og kunnskap til den allmenne befolkning i Tromsø

og omegn om demenssykdommer, og opplyse

om hvilke tilbud som finnes for personer med

demenssykdom og deres pårørende både i

kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Gjennom et samarbeid mellom fagmiljø, bibliotek

og humanitære/frivillige organisasjoner, ønsket

en å skape en ”lavterskelarena” for informasjon

til innbyggere i Tromsø kommune med omegn.

Demensdagene i Tromsø gjennomføres hvert år

rundt 21. september (Alzheimerdagen). Les mer om

dette arrangementet på www.demensdagene.no

Tiltak:

• Filmkvelder, utstillinger, foredrag, samtaler,

orienteringsmøter etc. Gjennomføres på biblioteket

og Verdensteateret.

• Bokstand, med demensinformasjon på biblioteket.

Informasjonsstand med mulighet for uformelle samtaler

med helsepersonell og frivillige, også på biblioteket.

Forståelse og mestring av endret / utfordrende

atferd hos personer med demenssykdom

Når atferden endrer seg hos personer med

demenssykdom og blir utfordrende eller endra

trenger både pleiepersonell og pårørende en

handlingsberedskap. Det er utvikla et kompetanseprogram

i Demensfyrtårnet som bygger på tre

tilnærminger som skal bidra til å øke forståelsen

for utfordrende atferd for personalet, pårørende

og pasienten. Programmet er bygd opp rundt tre

samlinger med omtrent to måneders mellomrom,

der deltagerne skal utføre oppgaver på egen

arbeidsplass mellom samlingene. Programmet

gjennomgår en handlingsberedskap som skal være

til hjelp når atferden endres, gjennom følgende

tilnærming:

1. Forståelse – vår tenkning/holdninger

2. kartlegging – som gir økt kunnskap i kombinasjon

med refleksjon

3. Fysisk og verbal tilnærming – handling ut fra

økt kunnskap

4. Refleksjon – gjennomgang og refleksjon i grupper

for kunnskapsdeling

Kunnskap om alle disse fire elementene er viktig

i arbeidet med endra atferd hos personen i en

demensutvikling. Vi kan si at alle elementene har

like stor betydning i arbeidet. Men for å gjøre en

god kartlegging, og for at tilnærmingen skal være

til beste for personen med demens må forståelsen

komme i første rekke. Hensikten med programmet

er å skolere enkeltpersoner til å bli ressurspersoner

i egen avdeling. Programmet ble gjennomført i

fem Sør-Troms kommuner i 2011 – 2012. Det er nå

mulig for andre sykehjem / kommuner å melde sin

interesse for gjennomføring av dette kompetanseprogrammet.

Ressursavdelinger

Ressursavdelingene skal bli en type mønsteravdelinger

som kan være modeller i arbeidet

med endret/utfordrende atferd hos personer med

demenssykdom. Målet er at disse avdelingene skal

arbeide aktivt med tillitsskapende tiltak som

forebygger bruk av tvang, der etisk refleksjon og

miljøtiltak tilpasset den enkelte pasient vektlegges.

Dette skal nås gjennom opplærings- og kompetansetiltak

i den enkelte avdeling. Det er Sonjatun

i Nordreisa kommune og avdeling Dalheim,

omsorgstjenesten Jadeveien, i Tromsø kommune

som er med i prosjektet. Avdelingene vil sende ut

hospiteringstilbud til andre skjerma enheter i Troms

fra høsten 2013.

Miljøbehandling, samtalegrupper for pårørende på sykehjem

og omsorgsteknologi vil også bli fokusområder i

løpet av prosjektperioden. Pågående og avslutta prosjekt

beskrives på www.utviklingssenter.no / http://

www.tromso.kommune.no/demensfyrtaarn.229178.

no.html Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom

dere har spørsmål, utfordringer eller kommentarer til

Demensfyrtårnet i Troms.

Kirsti Hagen

Fagutviklingspl / prosjektleder

Demensfyrtårn

Utviklingssenter for sykehjem i Troms


6

NYHETSBREV

Studenter og lærere vår 2012.

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

har uteksaminert sine siste

studenter, men utdanning til arbeid

med gamle mennesker fortsetter ved

Universitetet i Tromsø

Foto: UiT

“Fagfordypning gjør at

vi føler oss tryggere i

faglige sammenhenger”

til deprimerte pasienter som ikke ønsker mat

eller stell, Fornøyd eller misfornøyd med hjelp fra

hjemmetjenesten og Organisering av måltider, og

nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling

av underernæring.

Fordypningsoppgavene egner seg som grunnlag

for internundervisning.

Mange sykepleier, vernepleiere, ergoterapeuter

og fysioterapeuter har økt sin kompetanse siden

videreutdanningen startet i 1987. Utdanningen har

hatt som mål å utdanne yrkesutøvere som iverksetter

og organiserer tiltak i samarbeid med eldre, deres

pårørende og andre. Tema i utdanningen har vært;

gamle menneskers livsvilkår, geriatri, demens og

alderspsykiatri, organisering og kvalitetsarbeid i

helsetjenestene til den gamle personen. Studentene

har skrevet fordypningsoppgaver som tar opp til

diskusjon utfordringer de har studert teoretisk, og

som de møter i sitt arbeid.

Studentene på bildet skrev om; Mestring av

dagliglivet for personer med demenssykdom,

Utredning av demenssykdom hos personer med

utviklingshemming, Smerter og smertekartlegging

hos den gamle, Utfordrende atferd hos personer

med demenssykdom, Hjelp med personlig hygiene

til innvandrere med muslimsk bakgrunn, Omsorg

Utdanning på høyt nivå er viktig

Yrkesutøvere fra eldreomsorgen, i kommune - og

spesialisthelsetjenesten, kan fortsatt få faglig fordypning

på høyt nivå i Tromsø. Master i helsefag

ivaretar dette i studieretning- Helse og omsorgstjenester

til eldre. Noen emner kan tas som

enkeltemner uten deltakelse i hele masterløpet.

Mastergrad i helsefag kvalifiserer for faglig ledelse

og fagutviklingsstillinger i helsevesenet, undervisning

ved høgskoler og universitet og for PhD- studier.

Høy faglig kompetanse bidrar til et høyt faglig

nivå i praksisfeltet, gode rollemodeller og faglig

kompetente ledere.

Anne-Margrethe Støback

Universitetslektor UiT


7

Avlastning i

omsorgsbolig

- utfordring for pasienter, pårørende og hjemmetjenesten?

Nordøya hjemmetjeneste i samarbeid

med Rehabiliteringstjenesten, avslutter

nå et prosjekt med fokus på en

mer sammenhengende tjeneste for

personer med nevrologiske lidelser.

Et av delmålene til prosjektet var å se

på i hvilken grad man var i stand til å

gi en sammenhengende tjeneste når

brukeren pendlet mellom egen bolig og

avlastning i omsorgsbolig.

I over to år har Nordøya Hjemmetjeneste disponert

en bolig på Mortensnes Omsorgboliger som avlastningsbolig

for pasienter med nevrologiske lidelser.

Dette er pasienter som hovedsakelig bor hjemme og

som har vedtak om fast avlastning. Tidligere har disse

pasientene hatt tilbud om avlastning på sykehjem.

Både pårørende og pasientene mener at avlastning i

omsorgsbolig er et bedre tilbud både sosialt og fysisk.

Sosialt fordi at naboene på omsorgsboligene er generelt

mer aktive og oppegående enn på sykehjemmet og at

leilighet gir mulighet for litt privatliv. Fysisk fordi de

har mer plass å bevege seg på.

Prosjektet har bl.a. vist at:

• Det er utfordrende å tilrettelegge for like mye

egenaktivitet og funksjonstrening som hjemme.

Man har sett tegn til fallende funksjon i avlastningsperioden.

Det må være en økt bevissthet i forhold til

å skape en aktiv dag i avlastningsboligen

Torunn Fagerli og Dag Mosesen

• Det er vanskelig å få til god nok kommunikasjon mellom

hjemmetjenesten i boligen og i avlastningsboligen.

Det må lages rutiner som sikrer god informasjonsflyt

• Pasienter med sammensatte problemstillinger og som

benytter seg av mange faggrupper og institusjoner,

bør ha en fast koordinator og individuell plan (IP)

• Det er utfordrende å få til god nok kommunikasjon

mellom ansatte og pårørende. Det er behov for et

bedre system for elektronisk kommunikasjon.

• Nevrologiske sykdommer er komplekse. Det er behov

for personell i hjemmetjenesten som har spesialkompetanse

i forhold til sykdommene.

Dette er noen av de ”barnesykdommene” prosjektet

har avdekket. Funnene gir mulighet til å rette opp i

rutiner og arbeidsmåter slik at man kan tilby brukerne

en bedre tjeneste.

Dag Mosesen

Sykepleier Nordøya hjemmetjeneste


Kontaktpersoner

Sykehjem

Toril Bülow

FoU-leder sykehjem

toril.bulow@tromso.kommune.no

Tlf 480 34 599

Kirsti Hagen

Fagutviklingssykepleier sykehjem

kirsti.hagen@tromso.kommune.no

Tlf 901 14 969

Lisbeth Remlo Abelsen

Fagutviklingssykepleier sykehjem

lisbeth.remlo.abelsen@tromso.kommune.no

Tlf. 906 64 977

Jan Erik Risvik

Enhetsleder Kroken sykehjem

jan.erik.risvik@tromso.kommune.no

Tlf 77 79 13 22

Hjemmetjeneste

Elisabet Sausjord,

Fagleder hjemmetjenesten

elisabet.sausjord@tromso.kommune.no

Tlf 456 38 074

May Iren Bendiksen

Fagleder hjemmetjenesten

may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Tlf 907 32 983

Arne Kjell Johansen

Enhetsleder Kvaløya hjemmetjeneste

arne.kjell.johansen@tromso.kommune.no

Tlf 77 60 48 20

Bodil E. Skotnes

Enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste

bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no

Tlf 77 79 17 06

Senter for omsorgsforskning

Torunn Hamran

Faglig leder

torunn.hamran@uit.no

Tlf. 77 64 48 58

Anne Serine Fottland

Daglig leder

anne.serine.fottland@uit.no

Tlf. 77 64 57 18

Redaksjonens e-postadresse

usht@tromso.kommune.no

Utvikling gjennom kunnskap

More magazines by this user
Similar magazines