REFERAT FRA ÅRSMØTE I FEVÅG BÅTFORENNG 26.11.2011

g35.aktiweb.no

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FEVÅG BÅTFORENNG 26.11.2011

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FEVÅG BÅTFORENNG 26.11.2011

Tilstede 23 medlemmer, samt 4 fra styret.

Sak 1.

John Tormod Selven ble valgt til møteleder.

Rigmor Pettersen ble valgt til referent.

Sak 2.

Per Tony Larsen og Tore Brodahl ble valgt til å signere protokoll.

Sak 3.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 4.

Årsberetningen ble lest opp av båtforeningens leder og ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet ønsker en synlig prioriteringsliste over aktuelle leietakere til båtplasser samt oversikt over antall

fristilte båtplasser. Styremedlem og båtplassansvarlig Sigurd Moen tar ansvar for å henge opp en slik liste i

båthuset. 10‐12 medlemmer meldte inn sin båtplass for utleie samt at noen ble forespurt; totalt ca 13‐14

stk. 12 medlemmer har leid ut sin plass.

Honnør til alle vertskap og ansvarlige samt til dugnadsgjengene.

Regnskapet ble meget godt lagt fram av båtforeningens kasserer og godkjent ved akklamasjon. Regnskapet

var revidert, men revisjonsberetning mangler. Regnskapet viste en beholdningsreduksjon på kr 57.239.

Årsmøtet hadde følgende kommentarer i forbindelse med regnskap og drift av båtforeningen:

Forsikringene bør gjennomgås samt at det må sjekkes pris med flere selskap. Foreningen har fått

utvidet forsikringsdekning i forbindelse med skader under dugnad. Båtforeningen eier ikke grunnen

til eiendommen og derfor må det undersøkes om dette kan gi konsekvenser i forhold til

forsikringsdekningene. Det må prioriteres å komme videre med kommune og kystverk.

Båtforeningen må ha godkjent havn; Gjensidige har tidligere godkjent havnen. Følges opp av styret.

Båtforeningen bestiller subbus til hele området, også for området ved Ungdomshuset, ballbingen og

lekeplass. Det må undersøkes hvordan disse kostnadene dekkes fra Idrettslaget, Ungdomslaget og

fra kommunen. Følges opp av styret.

Båtforeningens største inntektskilder er båtplassavgift, fiskefestival og hyggekvelder. Styret må se på

bruken av pengene fra de forskjellige inntektskildene. Molo og brygger skal prioriteres.

Kostnad plentraktor. Spørsmålsstilling rundt refusjon av kostnader fra kommunen og fra Idrettslag og

Ungdomslag (Samarbeidsgruppen). Rissa kommune bør bidra med kostnadene. Klipping av plen i

hele området blir ivaretatt av båtforeningens pensjonister. Følges opp av styret.

Opptrekksrampen er til fri benyttelse pga mottatt tilskudd på kr 10.000.

Det ble stilt spørsmål om revisorer skal komme med sine kommentarer til regnskapet på Årsmøtet

eller om spørsmålene skal gå til styret. Årsmøtet bestemte at kommentarer går til styret samt at det

legges fram en kortfattet revisjonsberetning til Årsmøtet.


Sak 5.

Valg.

Styret:

John Tormod Selven, leder (ikke på valg)

Rigmor Pettersen, sekretær (ikke på valg)

Per Kristian Rosmo ble gjenvalgt til kasserer for 2 år

Sigurd Moen ble gjenvalgt til styremedlem for 2 år

Anne Lise Gjerdet ble valgt til styremedlem for 1 år

Revisor:

Tore Brodahl ble gjenvalgt for 1 år

Terje Engan ble gjenvalgt for 1 år

Forhandlingsutvalg mot Rissa kommune:

John Tormod Selven – videreføres

Henning Johansen – videreføres

Huskomité:

Harald Bjørneberg – vaktmester

Oddvar Ellingsen – ansvar iht. egen rollebeskrivelse

Valgkomité:

Martin Larsen (leder)

Thor Hafeld

Tom Roger Olden

Web‐ansvarlig: Ulrik Hansen

Vedlikeholdskomité:

Som lederteam for 1 år ble valgt: Bjørn Langlie og John Rabben

Følgende medlemmer ble valgt for 1 år:

Åge Albert Engvik Willy Brandmo Dagfinn Mollan

Thor Hafeld Per Tony Larsen Sigurd Moen

Tom Roger Olden

Dagkomité Fiskefestival:

Kjetil Brandmo ble valgt til leder.

Paul Askim Irene Dypvik Terje Engan

Ulrik Hansen Henning Johansen Anne Kvikstad

Sven Moen Dagfinn Mollan Tor Olaussen

Rolf Sæther Hjalmar Sørgård Sigurd Torvik

Bodil Karlsen

Kveldskomité Fiskefestival:

Åge Albert Engvik ble valgt til leder.

Tor Hustad

Sissel Johannessen

Nina Johansen

Odd Olaussen John Rabben Arvid Refsland

Kurt Selven Roy Sjøbakk Torgeir Vaa


Kjell Vaage Inge Hals

Til både dagkomité og kveldskomité forventes det at alle tar med seg sine respektive.

Hvis noen ikke kan stille i komitéarbeidet, må den enkelte selv ordne med stedfortreder.

Dieselansvarlige:

John Rabben og Anton Strand + en ny må avklares v/styret.

Årsmøtet ønsker en nærmere redegjørelse for om det skal videreføres dieselfylling i Fevåg havn? Styret

diskuterer og legger fram på neste årsmøte.

Sak 6.

Endring av vedtektene i Fevåg Båtforening:

Pkt. 4.5 Ny ordlyd: ”Sekretæren fører en nøytral og upartisk protokoll over alle møter. Vedkommende skal i

samråd med leder ivareta Foreningens korrespondanse inklusive alle innkallinger til møter etc., samt ivareta

kontakten med lokalpressen.”

Pkt. 5.1 Ny ordlyd: ”Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av november. Kunngjøringen av

Årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Utsendelse av innkalling med eventuelle vedlegg kan sendes

pr. mail til alle som har oppgitt mailadressen sin. Hvert medlem er ansvarlig for å informere om sin aktuelle

mailadresse til enhver tid.”

Pkt. 10.10 Ny ordlyd: ”Båtplasseiere som ikke benytter sin plass har plikt til å stille den til disposisjon for

utleie og plikt til å varsle styret om dette. All utleie skal administreres gjennom Foreningen. Utleiepris for

båtplass er kr 400 pr. måned og minimum leieperiode er 6 måneder. Årspris er kr 4.000. Styret disponerer

ledige plasser etter dialog med båtplasseier. Eier av båtplass mottar oppgjør etter halv takst av sin gjeldende

årsavgift. Utleieforholdet fortsetter fra år til år inntil det blir sagt opp av båtplasseieren, senest innen 1. mars

før kommende båtsesong.”

Årsmøtet ønsket vurdering av følgende punkter, noe som styret må se videre på:

mulighet for at kortere leietid kan avtales i enkelttilfeller dersom det er ønskelig fra begge parter,

spesielt fra utleiers side

vurdering av hvor lenge en båtplasseier kan leie ut sin plass uten å selge den til medlemmer som står på

venteliste

avklaring om hvem som skal ta dugnadsansvar og forpliktelser i forhold til båtplassen

Pkt. 14.4 Punktet fjernes.

Sak 7.

Jubileumsfeiring av Foreningens 25års‐jubileum april 2012. Fevåg Båtforening ble stiftet 26.4.1987.

Det etableres en jubileumskomité bestående av Foreningens ledere gjennom alle år. Som leder av denne

komitéen ble valgt Rolf Rosmo. Aktuell jubileumshelg ble satt til siste lørdag i april, 28.4.2012. Årsmøtet ytret

ønske om at det må være saluttering samt musikk og dans i forbindelse med jubiléet.

Sak 8.

Innkomne saker til Årsmøtet:

I: Forslag fra Anne Berg: Endring av kveldsarrangementet i forbindelse med Fiskefestival. Det foreslås at

båtforeningen benytter eget klubbhus til kveldsarrangementet.

Det er en utviklingstrend med økte kostnader og reduserte inntekter fra festen i Ungdomshuset. Årsmøtet

diskuterte forslaget og konkluderte med at eget klubbhus benyttes i 2012. Årsmøte ser for seg at det blir en

glidende overgang fra dag til kveldsarrangementet, med fortsettelse utover ettermiddag og kveld.


Foreningen slipper ekstra kostnader til leie av hus/lokaler samt leie av musikk. Kveldskomiteen sammen med

styret utarbeider nytt konsept basert på diskusjonen på årsmøte, og dette kjøres som en forsøksordning i

2012. Forslag godkjennes.

II: Sak fra John Tormod Selven: Ferdigstilling av molo. Det er lang ventetid på båtplasser. Vi venter på Rissa

kommune. Det er ikke planlagt nytt område for havn med molo. Det foreslås at Årsmøtet gjør vedtak om

hvor en ny molo skal plasseres, sør for sørmolo, slik at stein fra Roy Sjøbakk kan plasseres etter at nordmolo

er forhøyet og forbedret.

Nødvendige dokumenter er sendt til Rissa kommune av entreprenøren samt at det er utsendt nabovarsel.

Styret godkjenner bruk av nødvendige steinmasser til ferdigstilling av nordmoloen, ref. mottatt tilbud. Antatt

forbruk er 2 x 2000 m3 steinmasser. Hvis det er behov for ytterligere steinmasser vil dette bli tatt opp på

nytt møte.

Styret undersøker muligheten for å få tilskudd til utbedring av molo.

III: Viktig jobb som må prioriteres er sammenkoblinger på bryggene.

IV: Web‐siden blir mer og mer viktig og det må vurderes om det skal brukes litt ekstra penger på den.

Det ble orientert om at styrets leder og kasserer har vært i møte i Trondheim Båtforening, og det stilles

spørsmål om foreningen bør tegne medlemsskap i Kongelig Norsk Båtforening.

Referent:

Rigmor Pettersen

……………………………………..

Per Tony Larsen

……………………………………..

Tore Brodahl

More magazines by this user
Similar magazines