Avtale Levering Internetaksess BÃ¥ndbredde/priser/bi

g35.aktiweb.no

Avtale Levering Internetaksess BÃ¥ndbredde/priser/bi

Avtale Levering Internetaksess

___________________________________________________________________________

Kundenavn: Fødselsdato: Kundenummer:

Postadresse: Postnummer: Poststed:

E-post: Telefon_1 Telefon_2

Båndbredde/priser/bindingstid:

Se egen prisliste. Avtalen gjelder for 12 måneder.

Kommentarer:

Disse vilkår kan sendes på forespørsel. Vilkårene kan leses på våre hjemmesider www.ballangenenergi.no

. Avtale og vilkår regnes som godtatt når bestilling er gjort av kunde. Klientutstyr som

monteres opp hos kunden er Ballangen Energi AS sin eiendom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undertegnede bekrefter å ha lest gjennom denne avtale i sin helhet samt å ha

innhentet informasjon om priser.

Ballangen Energi AS, BalNett

Ballangen den 19. mars 2013

________________________________________

Dato og underskrift fra kunde


Avtale Levering Internetaksess

___________________________________________________________________________

VILKÅR FOR TRÅDLØST INTERNETT AKSESS

1. Avtaleforholdet:

Disse alminnelige leveringsvilkår (”vilkårene”) gjelder for de internettjenester (”teletjenester”) som leveres av Ballangen Energi

AS, BalNett (heretter BalNett) til kunden.

Avtalen mellom BalNett og Kunden om levering av teletjenester er inngått når BalNett har mottatt Kundens bestilling, eller når

teletjenesten tas i bruk av Kunden dersom dette skjer først. Avtalen består bl.a. av følgende:

- Kundens muntlige, skriftlige eller elektroniske bestilling

- Alminnelige leveringsvilkår for teletjenester

For den enkelte teletjenesten er det utarbeidet infoskriv som fastsetter krav og spesifikasjoner til tjenesten. Dette får Kunden

tilsendt per e-post eller brev.

Adgang til Internett er åpen så lenge Kunden er tilknyttet BalNett `s teletjenester. Særskilte tilleggsbestemmelser for Internetttjenesten

fremgår av vilkårenes pkt.9.

2. Overdragelse av avtalen:

Avtalen mellom BalNett og Kunden kan ikke overdras uten etter skriftlig samtykke fra BalNett. Ved overdragelse til medlem av

samme husstand kan samtykke kun nektes dersom det foreligger saklig grunn.

3. Avgifter:

For bruk av teletjenesten skal Kunden betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for BalNett `s

teletjenester.

BalNett har rett til å foreta endringer i avgiftene, herunder innføre ny avgift, dog ikke før første avtaleperiode utgår. Ved

eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles skriftlig i god tid før endringen trer i kraft.

4. Betalingsvilkår

Fastavgift betales forskuddsvis pr. kvartal.

BalNett sender faktura til den som er registrert som kunde. Kunden er ansvarlig for betaling av de teletjenester som er bestilt

eller benyttet.

Faktura skal betales innen oppgitt forfallstidspunkt.

5. Reklamasjon på faktura

Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp. Så lenge saken er

til behandling hos BalNett forfaller ikke fakturabeløpet til betaling. BalNett kan likevel kreve en foreløpig innbetaling basert på

Kundens gjennomsnittlige tidligere bruk av teletjenesten.

6. Tilknytning til Telenettet/Leveringstidspunkt

Ved radiotilknytning plikter BalNett å sørge for nettforbindelsen gjennom eget nett frem til oppgitt radiodistribusjonspunkt.

Tilknytningen og levering av teletjenesten skal skje til avtalt tidspunkt. BalNett er berettiget til å utsette leveringstidspunkt

dersom dette er forårsaket av forsinkelser fra andre operatører. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles om utsettelsen.

Kundens aksess til BalNett `s radionett forutsetter at Kunden er innenfor dekningsområde til BalNett `s distribusjonspunkt og at

det er fri sikt mot dette. Kunden er selv ansvarlig for nødvendig utstyr for overføring av informasjon.

Det er ikke tillatt å overføre store filtransaksjoner mellom kundene på BalNett sitt trådløse nettverk.

Bruk av p2p applikasjoner er begrenset.

Kunden plikter å gi BalNett umiddelbart beskjed dersom Kunden flytter eller endrer/sier opp sin aksess. Om Kunden unnlater å

gi slik melding og Kundens tilknytning til BalNett `s telenett uberettiget benyttes av andre, er Kunden erstatningsansvarlig for

BalNett `s kostnader for et beløp begrenset oppad kr. 4000,-

Alt utstyr som Kunden bruker i forbindelse med benyttelse av teletjenesten skal oppfylle de krav som følger av de til enhver tid

gjeldende lovbestemmelser, forskrifter m.v. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke om nødvendig typegodkjenning av

utstyret foreligger. BalNett bærer intet ansvar for slikt utstyr.

Utstyret er i sin helhet Leverandørs eiendom, og Kunde tillates ikke å endre oppsett i utstyret. Leverandør kan i enkelte tilfeller

gi tillatelse til dette etter avtale. Feilsøkning på samband som ikke fungerer og som skyldes feil konfigurering av Kunde, vil bli

fakturert Kunde etter medgått tid. Oppkobling/konfigurering av Kundes nettverk og datamaskiner samt fremføring av nødvendig

nettverkskabel og strømtilførsel (220V/50Hz) frem til utstyret er Kundes ansvar, og omfattes ikke av denne avtalen. Plassering

av antenne og utstyr vil forøvrig gjøres etter nærmere avtale og Kunden er ansvarlig for å avklare slik plassering med huseier

etc.

7. Kundeopplysninger

BalNett har ikke rett til å utlevere Kundens navn, adresse, telefonnummer eller e-post adresse til opplysningstjenester,

kataloger m.v. med mindre Kunden skriftlig samtykket til slik utlevering, jfr. dog pkt. 8 ”taushetsplikt og personvern”.

8. Taushetsplikt og personvern

BalNett plikter å bevare taushet om Kundens bruk av teletjenesten og innholdet i teletrafikken. Domstoler, påtalemyndigheter

og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

For å kunne foreta korrekt fakturering, sikre kontrolladgang og hindre missbruk, kan BalNett registrere visse typer opplysninger

om Kunden.


Avtale Levering Internetaksess

___________________________________________________________________________

9. Internett-tjenesten

Tilknytning til Internett

I teletjenesten inngår fast trådløs tilknytning til BalNett `s norske del av Internett samt nasjonale og internasjonale

Internettkoblinger.

I teletjenesten inngår ikke en ikke-ekslusiv rett til å bruke den kommunikasjonsprogramvare som BalNett stiller til rådighet.

Oppgradering av distribuert programvare inngår ikke i teletjenesten.

E-post

Kunden kan få tildelt flere elektroniske postkasser. Disse faktureres etter gjeldende prisliste. Postkassene får en størrelse på

maksimalt 25 MB totalt. Størrelsen på en enkelt mail kan maksimalt være 25 MB. Elektronisk post som er eldre enn seksti dager

vil kunne fjernes av BalNett . BalNett vil varsle Kunden pr. e-post om slik sletting. BalNett er ikke forpliktet til å arkivere lest e-

post.

BalNett forbeholder seg til retten å nekte, eventuelt fjerne, postadresser som er sjenerende eller støtende. BalNett forbeholder

seg retten til å endre tildelt postadresse dersom dette er nødvendig av driftsmessige eller tekniske forhold. BalNett vil varsle

om slike endringer av tildelt postadresse i god tid.

Mulige tilleggstjenester

Flere postkasser bestilles som et tillegg til teletjenesten.

Adgang til bruk av tjenesten

Når teletjenesten tas i bruk tildeles Kunden en IP adresse. Teletjenesten er personlig og kan kun benyttes av en person til

ethvert tidspunkt.

Anvendelig lovgivning og etiske regler

Kunden er selv ansvarlig for den informasjon Kunden utnytter, formidler eller sprer ved hjelp av teletjenesten. Dette ansvaret

omfatter bl.a. en plikt til å iaktta gjeldende rettsregler for så vidt gjelder ytringsfrihet og immaterialrett (for eksempel lisens- og

opphavsrettigheter).

Kunden må følge de etiske regler som gjelder for teletjenesten. Teletjenesten skal ikke brukes på en måte som kan være

støtende for andre, umoralsk eller ulovlig. Dette gjelder også Kundens utformning av hjemmeside, og innholdet av denne.

Kunden må ikke rettstridig anvende, forstyrre eller ødelegge informasjonen i nettet.

Datasnoking

Kunden må ikke forsøke å forsere elektroniske sperrer, låser eller koder eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til

teletjenesten eller til andre tjenester eller tilknyttende nett. Kunden må ikke forsøke å skaffe seg uberettiget tilgang til, eller

manipulere innholdet i, systemer, filer eller data som ikke er ment for Kunden.

Kunden må heller ikke benytte, utnytte eller spre informasjon som han/hun har skaffet seg uberettiget tilgang til.

Videreformidling

Kunden har ikke rett til å kopiere, selge eller på annen måte å videreformidle den kommunikasjonsprogramvaren som BalNett

stiller til rådighet.

Ansvar for tredjemanns bruk

Kunden er ansvarlig for bruk av teletjenesten som skjer av andre personer som gjennom Kunden får tilgang til teletjenesten.

Kunden skal straks informere BalNett dersom andre personer bryter vilkårene i denne avtale.

Forbud mot kommersiell utnyttelse

Det er bare Kunden som gis rett til å gjøre bruk av teletjenesten ved inngåelse av en abonnementsavtale. Kunden har ikke

adgang til å utnytte teletjenesten kommersielt, ved for eksempel å skaffe andre tilgang til Internett eller å videredistribuere

informasjon som innhentes gjennom teletjenesten, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra BalNett .

Det må ikke sendes reklamemeddelelser, kjedebrev eller lignende meldinger til andre kunder av teletjenesten.


Avtale Levering Internetaksess

___________________________________________________________________________

10. Feil eller mangler

Reklamasjon

Kunden plikter å reklamere til BalNett innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler

ved teletjenesten.

Før feil meldes til BalNett bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. BalNett kan kreve dekket

omkostninger som er forbundet med BalNett `s feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor BalNett `s

ansvarsområde og Kunden burde ha forstått dette.

Avhjelp

Se egen informasjon for retting av meldt feil.

Prisavslag

Dersom Kunden ikke kan benytte teletjenesten på grunn av feil eller mangler, har Kunden krav på forholdsmessige prisavslag.

Erstatning

BalNett er ikke ansvarlig for driftsavbrudd og mangler ved teletjenesten som skyldes Kunden selv. Hvis feilen skyldes Kunden

selv og/eller utstyr som ikke er levert av BalNett , kan BalNett kreve sine omkostninger med feilsøk o.l dekket av Kunden. Dette

forutsetter imidlertid at Kunden, eller noen annen har gjort tjenesten tilgjengelig for, har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

BalNett er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Som indirekte tap regnes:

Tap som følger av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsbrudd).

Tap som følger av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).

Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med 3. mann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare der


Kunden uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet.

Tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har

nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk.

BalNett er ikke ansvarlig for feil ved programvare som ikke er utviklet av BalNett og som distribueres sammen med

teletjenesten. Dette gjelder nettleser og e-postleser, samt eventuelle andre tilleggsprogram.

Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra BalNett `s side.

11. Bruksrestriksjoner Force Majeure

Bruksrestriksjoner Force Majore

BalNett har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer av telenettet som anses nødvendig av tekniske

vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Kunden skal om mulig gis skriftlig forhåndsvarsel om tidspunkt for og årsaken

til restriksjonen. Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter telelovens $ 1-4 er nødvendig (liv, helse, nettintegritet m.v.),

kan bruksbegrensingen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående deretter.

I nødssituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller

krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har BalNett rett til

å gjennomføre følgende tiltak:

Avbrudd i tjenesten.

Begrensninger av tjenestefasiliteter.

Avskjæring av adgangen til teletjenesten for nye kunder.

BalNett er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak.

12. Kundens mislighold

Betalingsmislighold fra Kunden

Ved forsinket betaling har BalNett rett til å kreve morarenter med lov om renter ved forsinket betaling m.m. samt erstatning til

dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter.

Dersom Kunden ikke betaler gjeld til BalNett , kan ikke annet medlem av samme husstand tegne ny avtale uten å innfri gjeld

som er stiftet etter at samlivet begynte.


Avtale Levering Internetaksess

___________________________________________________________________________

Stenging

BalNett kan stenge teletjenesten uten ytterligere varsel dersom Kunden ikke har betalt det han skylder innen betalingsfrist i

betalingspåminnelsen (minimum 14 dager). I forbrukerforhold kan bare den tilknytningen hvor betaling mangler stenges.

BalNett kan videre stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden bruker utstyr som ikke er tillatt brukt ifølge

gjeldende lover og forskrifter. Kunden skal gis anledning til å rette opp uregelmessighetene ved et skriftlig forhåndsvarsel på 14

dager. Bruksbegrensing etter dette avsnitt skal avvikles så snart Kunden godtgjør at feil er rettet eller ulovlig teleutstyr er

frakoblet.

BalNett kan slette informasjon/opplysninger i strid med forbudet mot kommersiell utnyttelse av teletjenesten, eller regler om

skikk og bruk av Internett. Det samme gjelder informasjon/opplysninger som er i strid med gjeldende lovgivning. Ved Kundens

brudd på vilkårenes pkt. 9 kan tjenesten stenges etter at Kunden er gitt anledning til å rette opp forholdet ved et skriftlig

forhåndsvarsel på 14 dager.

BalNett kan også foreta stenging av teletjenesten dersom Kundens benyttelse av disse medfører vesentlig trusler mot helse

eller sikkerhet m.v.., jfr. telelovens $ 1-4. Slik stenging kan skje uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående

deretter.

Krav fra tredjemann

Kunden forplikter seg til å holde BalNett skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot BalNett som følge av

Kundens egen bruk av Tjenesten. Kunden skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med BalNett gis

anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot BalNett , skal

Kunden dekke det direkte økonomiske tap, utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter

som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

13. Oppsigelse/opphør

Kunden kan ikke si opp abonnementet før kontraktens utløp. Etter kontraktsperiodens utløp forlenges avtaleperioden inntil

abonnementet sies opp.

Opphør av offentlig teletjeneste fra BalNett kan kun skje etter at berørte kunder er varslet med to måneders frist. Varselet skal

inneholde begrunnelse for opphør.

14. Endring av vilkår

BalNett kan endre vilkårene. Endringer av vilkårene må varsles Kunden og kan tidligst tre i kraft to måneder etter at slikt varsel

er sendt. Informasjon vedrørende vilkårsendringer for Internett-tjenestene vil bli tilgjengeliggjort via e-post eller brev.

15. Tvister

Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelser av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og norske domstoler.

Kunden som mener BalNett ved levering av teletjenesten ikke har forholdt seg i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter,

kan bringe saken inn for Post- og teletilsynet til avgjørelse. Tvister kan også bringes inn for Forbrukerrådet eller eventuelt

offentlig opprettet klageorgan for avgiftsklager.

More magazines by this user
Similar magazines