REFERAT FRA ÅRSMØTE I FEVÅG BÅTFORENING 24.11.2012

g35.aktiweb.no

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FEVÅG BÅTFORENING 24.11.2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FEVÅG BÅTFORENING 24.11.2012

Tilstede 22 medlemmer, samt 5 fra styret.

Sak 1.

John Tormod Selven ble valgt til møteleder.

Rigmor Pettersen ble valgt til referent.

Sak 2.

Terje Engan og Thor Hafeld ble valgt til å signere protokoll.

Sak 3.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 4.

Årsberetningen ble lest opp av båtforeningens leder og ble enstemmig godkjent.

Regnskapet med budsjett for 2013 ble lagt fram. Regnskapet ble gjennomgått av båtforeningens kasserer

og godkjent ved akklamasjon. Regnskapet var revidert og funnet i orden med små kommentarer og

spørsmål som var sendt styret i forkant av årsmøtet. Dette ble punktvis gjennomgått og besvart, hvoretter

følgende følges opp videre:priser og betingelser i forbindelse med forsikringene undersøkes nærmere

ordinær renovasjonsordning kan ev. avtales bare for sommerhalvåret og priser bør innhentes for

håndtering av farlig avfall

bedre annonsering av hyggekvelder, gjerne med utvidet bruk av mail/nyhetsbrev fra hjemmesiden

Regnskapet viste en beholdningsøkning på kr 110.506. Årsmøtet presiserte viktigheten av å ha en ”buffer”

i reserve inntil vi får oppgradert bryggene.

Budsjett ble gjennomgått uten kommentarer og anses som vedtatt.

Sak 5.

Valg.

Styret:

Kristin Mauseth Vikland ble valgt som leder for 2 år

Rigmor Pettersen ble gjenvalgt som sekretær for 2 år

Per Kristian Rosmo, kasserer (ikke på valg)

Sigurd Moen, styremedlem (ikke på valg)

Henning Johansen ble valgt til styremedlem for 2 år

Avtroppende leder ble takket av.

Revisor:

Tore Brodahl ble gjenvalgt for 1 år

Terje Engan ble gjenvalgt for 1 år

Forhandlingsutvalg mot Rissa kommune:

Kristin Mauseth Vikland – ny

Henning Johansen – videreføres

Huskomité:

Astrid Halseth

Oddvar Ellingsen

Harald Bjørneberg – vaktmester


Valgkomité:

Tom Roger Olden

Terje Engan

Dagfinn Mollan

Komitéen konstituerer seg selv

Web-ansvarlig: Ulrik Hansen

Vedlikeholdskomité:

Lederteam gjenvalgt for 1 år: Bjørn Langlie og John Rabben

Følgende medlemmer ble valgt for 1 år:

Åge Albert Engvik Willy Brandmo Dagfinn Mollan

Thor Hafeld Per Tony Larsen Sigurd Moen

Anton Strand Øystein Langlie Rolf Rosmo

Dagkomité Fiskefestival:

Leder er ikke valgt og konstitueres sammen med styret.

Kjell Bjørnbeth Martin Haarberg Ulrik Hansen

Sølvi D. Lauvsnes Kjell Skarsvåg Torbjørn Strand

Jostein Stranden Tore Brodahl Åsmund Aune

Per Kvithyll Øystein Langlie Bjarne Hasselvold

Bent Berg

Kveldskomité Fiskefestival:

Arne Marius Smevik ble valgt til leder.

Roar Skjervold Hans Inge Frengen Jann Helmersen

Per Olsen Arvid Rabben Eilif Tetli

Jan Arve Voldhagen Per Bjarne Voldhagen Kjell Vold

Til både dagkomité og kveldskomité forventes det at alle tar med seg sine respektive.

Hvis noen ikke kan stille i komitéarbeidet, må den enkelte selv ordne med stedfortreder.

Sak 6.

Endring av vedtektene i Fevåg Båtforening:

Pkt. 10.10 Ny ordlyd: ”……Utleiepris faktureres for leieperiode på 6 eller 12 måneder, jfr. gjeldende

prisliste.”

Pkt. 11.7 Ny ordlyd: ”……Medlemmer som eier båtplass og som ikke kan delta på dugnad, eller ikke skaffer

stedfortreder, betaler fastsatt gebyr. ……”

Pkt. 14.3 Ny ordlyd: ”Døgnplassleien er fastsatt til enhver tid med differensiert pris for ikke-medlemmer

og for medlemmer. Gjeldende kontingent betales i konvolutt som finnes i skapet ved landgangen. I tillegg

betales fastsatt pris pr. døgn for strøm.”

Pkt. 15 Ny ordlyd: ” Kategori 1: Bredde 2,00 – 3,00 meter

Kategori 2: Bredde 3,01 – 3,50 meter

Kategori 3: Bredde 3,51 – 4,00 meter

Kategori 4: Bredde over 4,00 meter

Pris innskudd og årlig leie i henhold til gjeldende prisliste.”


Sak 7.

Prisendringer vedtatt som følger:

Gebyr for ikke oppmøte på dugnad:

Pris økes til kr 600 pr. båtplass

Leiepriser for klubbhuset:

Medlem, pr. døgn (kl 1200 – 1200): Pris økes til kr 1.500 Helgepris: kr 2.500

Ikke-medlem, pr. døgn (kl 1200 – 1200): Pris økes til kr 2.000 Helgepris: kr 3.000

Campinggjester betaler på lik linje med båtgjester.

Utleiepris for båtplass:

Pris økes til kr 3.000 (for 6 måneder) og kr 4.000 (for hele året)

Sak 8.

Ansvar for drift av båthus og drift av båthavn splittes i større grad.

Huskomitéen er utvidet med ett medlem og større ansvar tillegges denne. Lås- og nøkkelsystem må

vurderes, spesielt bør lås på innerdører oppgraderes.

Når det gjelder plenklippingen så tar Line Leira ansvar for å sjekke nærmere vedr. finansiering av klipper

og rundt samarbeid mellom Ungdomslaget, Idrettslaget og Båtforeningen. Tidligere har Rissa kommune

tatt ansvar for finansiering av plenklipper og bensinutgifter.

Sak 9.

Rollebeskrivelser.

Huskomité; beskrivelse utarbeides av komitéen sammen med sekretær. Det foreslås laget et utleieskjema.

Vedlikeholdskomité; Lederteam og styret tar en gjennomgang av rollebeskrivelse og instruks iht.

gjeldende vedtekter.

Sak 10.

Evaluering av fiskefestivalen. Dagkomitéens leder har levert en skriftlig evaluering av årets arrangement,

noe som er til god nytte for videreføring av arrangementet. Styret i samarbeid med årets festivalkomitéer

lager en god plan for kommende års arrangement. Sykkelrittet ønskes videreført. Sigurd Moen og Kjetil

Brandmo har sagt seg villig til å ta ansvar for dette. Moen tar ansvar for snarlig utsendelse av invitasjoner.

Sak 11.

Molo-påbygging. Det foreslås tydelig merking av moloen i første omgang. Tore Brodahl vil være

behjelpelig med lysstolpe. Kommunen kontaktes slik at strøm kan føres fra eksisterende punkt på kaia og

ut til molo. Denne jobben skal være en prioritert oppgave på dugnad til våren/sommeren.

Det har tidligere vært 2 grunnundersøkelser i havna. Dersom det besluttes å forlenge molo med 15 – 20

meter og forhøye den med ca 1 meter, må det lages en plan for utvidelsen. Videre må grunnundersøkelsene

oppdateres, og da skal firma som tidligere har utført jobben kontaktes.

Sak 12.

Utbygging av småbåtplasser. Årsmøtet besluttet at utbygging skal prioriteres, gjerne med hjelp til

prosjektering fra Rissa kommune. Det skal allerede foreligge tegninger. Det ble foreslått satt ned en

komité som skal jobbe aktivt med denne saken. Dette medførte at Forhandlingsutvalget ble utvidet med

Line Leira og Anne Lise Gjerdet. Komitéen kontakter i første omgang Siri Vannebo i Rissa kommune.


Sak 13.

Dieseltank. Det må enten kjøpes ny tank eller støpes et kar for å sette eksisterende dieseltank på. Tore

Brodahl undersøker priser på ny tank eller hva det ev. vil koste å lage en godkjent tank. Hvis mulig, så

ønsker Årsmøtet å videreføre dieselfylling i Fevåg havn.

Sak 14.

Innsendte forslag fra Tom Roger Olden:

1. Fristilling av båtplass fra de som eier 2 båtplasser: Årsmøtet stemte nei.

2. Maksbegrensning (f.eks. 5 år) for båtplasser som kun leies ut: Årsmøtet stemte nei.

3. Bedre tilgang på oppdatert venteliste for båtplass: Liste er hengt opp på oppslagstavla utvendig på

båthuset. For øvrig anses det som et godt forslag også å få listen på egnet plass på hjemmesiden.

Årsmøtet bad styret om å diskutere kriteriene for å få båtplass og ev. legge fram endringer til neste

Årsmøte.

4. Båtplasser som tilfaller eier som ikke har bosteds-tilhørighet i Fevåg, foreslås solgt til Båtforeningen.

Årsmøtet stemte nei med begrunnelsen at bosted og tilknytning ikke kan legges til grunn.

Referent:

Rigmor Pettersen

…………………………………………….

Terje Engan

…………………………………………….

Thor Hafeld

More magazines by this user
Similar magazines