Søknad om midler til drift av Tannhelsetjenestens kompetansesenter ...

g35.aktiweb.no

Søknad om midler til drift av Tannhelsetjenestens kompetansesenter ...

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 1

Helsedirektoratet 09. februar 2012

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130 Oslo

Søknad om midler til drift av Tannhelsetjenestens

kompetansesenter for Midt-Norge/IKS – 2012

AVTALE MED STATEN:

Det er ikke formalisert noen avtale mellom staten og TkMN IKS vedr drift og aktivitet. Vi har imidlertid

helt fra TkMN IKS ble etablert lagt til grunn at intensjonene/innhold i avtalen mellom staten og Sør-

Trøndelag fylkeskommune skulle videreføres. Dette innebærer bla at staten dekker 100% av

kostnadene knyttet til prosjekter initiert av staten (desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi,

forskning, IKT, TOO, Amalgam prosjekt mm – jf søknaden), og at øvrige prosjekter finansieres i et

«spleiselag». «Spleiselagsprosenten» er så langt ikke definert.

AVTALE OM TILSKUDD FRA FYLKENE:

De tre fylkene som er eier av kompetansesenteret (fylkeskommunene Møre- og Romsdal, Nord og

Sør-Trøndelag) bidrar hver år med tilskudd. Tilskuddsbeløpet er i 2012 ca 530.000,- pr

fylkeskommune. Tilskuddet reguleres årlig i samsvar med SSB`s konsumprisindeks.

KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2011:

Leder for TkMN tiltrådte sent i 2011. Dette har nødvendigvis medført en relativ lav aktivitet på de fleste

områder for selskapet i foregående år. Det fremgår av nedenstående tabell hvor store ubrukte tilskudd

selskapet hadde ved årsskiftet fra henholdsvis staten og fylkeskommunene. Regnskap for TkMN 2011

er vedlagt søknaden.

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 2

BESKRIVELSE AV DE ULIKE PROSJEKTENE I SØKNADEN for 2012:

0. Generell administrasjon/drift/lønn/sosiale utgifter etc: 2.950.000,-

o Merkantil støtte

o Tannhelsefaglig administrasjonsstøtte

1. Desentralisert spesialistutdanning: 2.730.000,-

o

o

Desentralisert utdanning i kjeveortopedi

Evaluering av desentralisert spesialistutdanning

2. Etablering av desentralisert odontologisk fagnettverk i Region Midt-Norge: 1.900.000,-

o

o

o

o

Rekruttering av spesialister til fagnettverk

Samarbeid med prosjektet Orale tannhelsetjenester i sykehus

Etablering av Regionalt IT Test Nett

IKT applikasjonsstøtte

3. Forskningsprosjekt og kvalitetsarbeid: 1.141.000,-

o

o

o

o

o

Phd ”Oral Healt in Norway – the HUNT study”

Stimulere til ”Små-forsk prosjekter” i Region Midt-Norge

TOO-kurs: Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt

for tortur, overgrep eller har odontofobi

Kjøp av psykologspesialist timer for TOO-aktivitet

UniHelse, Prosjekt amalgam eksponering

I det etterfølgende er det gitt mer utfyllende informasjon og kommentarer til de ulike prosjekter som er

tatt med i tilskuddsøknaden fra TkMN IKS for 2012. Noen av disse tiltakene har nødvendigvis lengre

tidsperspektiv enn 2012. Disse er ytterligere belyst i TkMN Strategidokument 2012-2015, som er

vedlagt søknaden.

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 3

Strategidokument 2012 - 2015:

Styret i TkMN IKS vil 10. februar 2012 ha sin første formelle behandling av Strategidokumentet.

Representantskapet skal få dette framlagt på sitt ekstraordinære møte 2. mars 2012.

Strategidokumentet tar for seg følgende:

• Visjon

• Mål

• Handlingsplan

Mål og handlingsplan er utarbeidet for perioden 2012 - 2015. Dette er operasjonalisert og delt opp i 2

faser: kort fase 2012 – 2013, og mellomlang fase 2014 – 2015. I dette arbeidet har følgende styrende

dokumenter vært sentrale:

• Stortingsmelding nr. 16 (2002/2003) Folkehelsemeldingen, resept for et sunnere Norge

• Stortingsmelding nr. 20 (2006/2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale forskjeller

• Stortingsmelding nr. 35 (2006/2007) Tannhelsemeldingen, tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

• Stortingsmelding nr. 47 (2008/2009) Samhandlingsreformen, rett behandling, på rett sted, til rett tid

I dette strategidokumentet er det tre hovedfokusområder som vil bli belyst innenfor den tidsramme

som er definert som 2012 - 2015.

0. Generell Administrasjon/Drift:

Leder for TkMN IKS har ikke tannhelsefaglig utdanning. Det er behov for å avsette midler til

blant annet kjøp av nødvendig tannhelsefaglig administrasjonsstøtte.

I tillegg kommer merkantil støtte, lønn, sosiale utgifter, forsikring. Totalt omhandler dette

NOK 2.950.000,-

1. Desentralisert spesialistutdanning:

1.1 Desentralisert utdanning i kjeveortopedi:

Pågående desentral spesialistutdanning av kjeveortopeder i Midt-Norge er ferdig til sommeren 2012. I

den forbindelse vil det for kommende driftsperiode påkomme noen ekstra eksamensforberedende

utgifter. Til grunn for studentperioden ligger Det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo sin

”Aktivitetsoversikt og Semesterplan med turnusoversikt for veilederne” til grunn. Til fullføring av

prosjektet søkes det tilskudd for kr 2.480.000,- TkMN reger for 2012 med Deflator 2,9%. Se vedlagte

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 4

TkMN budsjett for 2012 ift mer detaljer på desentralisert spesialistutdanning (Kap. 02).

Kostnadene fordeler seg slik:

0. Lønn, sosiale utgifter, kompensasjon, leder og veiledere 1.130.000

1. Klinikkleie 250.000

2. Overføringer til UiO 240.000

3. Reisekostnader, eksamen, spesialistoppgave 450.000

4. VDSL linje (videokonferanse telefoni) 70.000

5. Lokalleie STTF 40.000

6. Diverse 300.000

SUM: tilskudd fra staten: 2.480.000

1.2 Evaluering av desentralisert spesialistutdanning:

Som nevnt vil spesialistutdanningsprosjektet i regi av TkMN IKS være avsluttet sommeren 2012. Det

er etter vår oppfatning riktig å benevne dette et forsøksprosjekt – bl.a. forankret i St.meld. nr.35

(2006/2007). Styret i TkMN IKS mener det må være av interesse, både for oss som ansvarlig for

gjennomføring av prosjektet og Staten som har finansiert prosjektet, at prosjektet underkastes en

grundig evaluering. Dersom man fra Statens side slutter seg til denne vurderingen er det vår

oppfatning at partene i fellesskap må definere rammene/mandatet som en slik evaluering skal skje

innenfor. Det er så langt vår oppfatning at de institusjoner/personer som har vært involvert i prosjektet,

Helsedirektoratet, TkMN IKS, den lokale praksisklinikken, spesialiststudentene/kandidatene,

veilederne, UiB og UiO må involveres i evalueringsprosessen. Det må gjennomføres en grundig og

god evaluering på ulike kvalitative måleparametre.

Dersom en slik evaluering skal gjennomføres må oppdraget konkurranseutsettes, jfr. lov om off.

anskaffelser. I en slik prosess vil man gjennom bl.a. utarbeidelse av kravspesifikasjonen i

konkurransegrunnlaget legge de nødvendige føringer slik at den oppdragstaker som velges sikrer

evalueringen nødvendig integritet og faglig kvalitet.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å stipulere en nøyaktig kostnad for en slik prosess. Basert

på erfaringstall for gjennomførte evalueringsprosesser antar vi likevel det er lite trolig å kunne realisere

dette for mindre enn ca 250.000,-

Sum kostnader for punkt 1.1 og 1.2: NOK 2.730.000,-

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 5

2. Etablering av desentralisert odontologisk fagnettverk i Region Midt-

Norge:

I mangel av et odontologisk akademisk fagmiljø i Region Midt-Norge, vil TkMN IKS

organisasjonsmodell være noe avvikende fra de øvrige helse-regionene. TkMN ønsker å etablere et

faglig nettverkssamarbeid med eksterne og interne aktører som kan være bidragsytere for økt kvalitet

innenfor tannhelsetjenesten i Midt-Norge.

2.1 Rekruttering av spesialister til fagnettverk:

For å kunne aktivisere dette organisasjonsutviklingsarbeidet trenger TkMN å knytte til seg spesialister i

et desentralisert fagnettverk. Bruk av nye IKT løsninger må tas i bruk for effektivt å knytte nettverkets

aktører sammen. For å kunne danne et fagnettverk over de tre fylkesgrensene, er det for 2012 behov

for å knytte til seg spesialister fra 6 av de ulike 8 fagspesialitetene. Det er behov for å lønne 6

spesialister på timebasis til 8 heldags arbeidsseminar (spesialist timehonorar: 2500,- X 6 personer X 8

dager)

Dette spesialistnettverket planlegges å videreutvikles i de kommende år. Disse personene vil

planlegges å kunne inngå som fagpersoner i en videre oppbygningen av et spesialist fagnettverk på

den overnevnte IT løsningen med virkning for 2013.

I eget vedlegg til søknaden framgår hva Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort og vil gjøre i

forhold til å rekruttere spesialister inn i sitt nettverk – et nettverk som inngår i TkMN`s nettverk.

Det søkes om 900.000,- for å etablere dette nettverket av spesialister for 2012.

2.2 Samarbeid med prosjektet Orale tannhelsetjenester i sykehus:

TkMN er kjent med at St Olav Hospital HF/Avdeling for Kjeve og Ansiktskirurgi er gitt prosjektmidler til

gjennomføring av forsøksordningen ”tannhelsetjenester i tverrfaglige miljø. Vi viser for øvrig til

Oppdragsdokument Helse Midt-Norge, Kap 770, post 21. Helseforetakets plan for etablering av

pilotprosjektet skal sendes Helsedirektoratet for godkjenning innen 15. Juni 2012.

TkMN IKS har i samband med søknaden fra St Olav Hospital vedrørende ovennevnte prosjektmidler

allerede innledet en dialog om deltakelse/bistand i prosjektet. TkMN ønsker å fokusere på de

utfordringer som er skissert i Stortingsmelding nr. 47 (2008/2009) ”Samhandlingsreformen – rett

behandling, på rett sted, til rett tid”. Med dette som utgangspunkt ønsker TkMN å være en aktiv

deltager og samarbeidspartner i dette prosjektet ved St. Olavs Hospital. For siste halvdel av 2012

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 6

ønsker TkMN å ansette en spesialist som i en redusert stillingsprosent skal være TkMN sin delaktige

aktør i prosjektet. En fokusering på erfaringsoverføring vil kunne bidra i TkMN sitt videre arbeid med å

etablere et nettverk mot samarbeidende odontologiske fagmiljø i regionen.

TkMN ønsker å etablere et samarbeid sammen med St. Olavs Hospital for hele prosjektperioden på 3 år.

Det søkes om 200.000,-

2.3 Etablering av Regionalt IT Test Nett:

Viser til ovenstående punkt 2.1) og 2.2) hvor TkMN IKS ønsker å etablere et tverrfaglig miljø som skal

forberede og utvikle et ”IKT Test Nettverk”. Dette gjelder innenfor elementer som:

o

o

o

o

o

o

o

o

Utprøvning av IKT utstyr i tannklinikkene

Linjekapasitet hos NHN for ”lyd og bilde”

Ulike kamera og optiske løsninger som kan brukes i et klinisk fagmiljø.

Belyse ulike tekniske og praktiske muligheter for videre utvikling i Nasjonalt

Helsenettverk for tannhelsetjenesten.

Belyse de IKT muligheter og begrensninger som finnes i Helsenettet og hos den enkelte

offentlige og private kliniske enhet i vår region.

Etablering av gode informasjonssikkerhetsrutiner ute i klinikkene.

Videreutvikle de erfaringer som TkMN IKS har gjort seg i forbindelse med

gjennomføring av desentralisert spesialistutdanning, hvor undervisning har foregått bl.a.

med videokonferanseutstyr.

Ift å etablere IT Test Nett i Region Midt-Norge vil involverte aktører kunne være TkMN,

St Olavs Hospital, samt 3 større tannklinikker i regionen (en i hvert fylke. Se vedlagte

prosjektdokumentasjon ”Kompetansenettverk” fra Møre og Romsdal fylkeskommune).

Det vil også ila februar bli utarbeidet en prosjektbeskrivelse sammen med St Olavs

Hospital på hvilke IKT løsninger som skal utprøves. Dette test nettet skal etablere

samarbeid mot ”fremtidens operasjonsrom” ved Avdeling for Kjeve og Ansiktskirurgi,

med fokus på formidling av ”lyd og bilde” mellom tannhelsetjenesten og

spesialisthelsetjenesten. En videre breding og implementering av dette IT

nettverksamarbeidet til flere tannklinikker i regionen planlegges å gjennomføres ila

2013.

TkMN nettverksmodell ”eksterne nettverksaktører”:

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

RVTS-midt

Sintef Helse

Kith

NHN

St. Olavs Hospital HF

NTNU

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 7

-­‐

-­‐

-­‐

HiST

HiNT

Helse Midt-Norge RHF

TkMN nettverksmodell tannhelse:

-­‐ UiO

-­‐ UiB

-­‐ UiT

-­‐ Privat tannhelsetjeneste

-­‐ Offentlig tannhelsetjeneste

-­‐ Lokal tannlegeforening i Midt-Norge

-­‐ Spesialister

For etablering av et ”IT Test Nettverk” søkes det herved om en oppstartsbevilgning på kr 700.000,-

2.4 IKT applikasjonsstøtte: 100.000,-

IKT støtte i forbindelse med “Små-forsk” arbeid. I den forbindelse er det ønskelig at

kompetansesenteret har lisenstilgang til ulike IKT-støttesystem og applikasjoner, slik som eksempelvis

SPSS, Questback, PubMed. Kostnadene ift kjøp av nødvendige lisenser er estimert til ca kr 100.000,-

Sum kostnader for punkt 2.1) 2.2) 2.3) 2.4) NOK 1.900.000,-

3. Forskningsprosjekt og kvalitetsarbeid:

TkMN ønsker å følge opp de nasjonale og regionale forskningsstrategier. Det er tidligere besluttet å

etablere en unik databank på folkehelse, basert på de tidligere Nord-Trøndelag undersøkelsene. Den

framstår i dag som HUNT studien. I dette datamaterialet er det også målt på ulike parameter innen

tannhelse.

3.1 Phd ”Oral Healt in Norway – the HUNT study”:

TkMN har i samarbeid med NTNU og UiO utarbeidet Phd søknad “Oral Health in Norway – The HUNT

Study” (se fullstendig prosjektbeskrivelse finnes på www.tkm-n.no Forskning). Datamaterialet er

basert på HUNT undersøkelsen fra Nord-Trøndelag. TkMN ønsker med dette å søke om midler til Phd

stipend for siste halvår 2012. Det vil bli søkt om videre finansiering for de kommende årene, slik at

Phd kan fullføres innen normert tid (2012-2015). Phd stipend for 2012: 440.000,-

• Sammen med NTNU og UiO vil TkMN iverksette et arbeid med å identifisere potensielle Phd

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 8

kandidater. Reise og nødvendig evalueringsarbeid, samt utlysning av Phd i tidsskrift for

involverte aktører må gjennomføres. TkMN søker om 50.000,- for å gjennomføre dette

arbeidet.

• Kjøp av veiledertjenester fra NTNU og UiO for oppstart av Phd kandidat: 50.000;-

Dersom et fullverdig Phd ikke blir støttet med midler fra staten, ønsker TkMN sekundært for 2012 å

søke om oppstartsmidler for delfinansiering av en enkeltartikkel som er beskrevet i prosjektsøknaden

(4 stk).

1. Oral Health in a Norwegian Country

2. Self perceived oral health and health related behavior

3. Health perception, an indicator of oral health or oral disease

4. Inflammation and periodontal health

Oppstart med en enkelt artikkel: 50.000,- For de 3 øvrige artiklene vil det da bli søkt midler for 2013-

2015.

3.2 Stimulere til klinikknær ”små-forsk” prosjekter i Region Midt-Norge:

TkMN har i samarbeid med TAKO senteret, UiO og den offentlige tannhelsetjenesten I Møre og

Romsdal fylkeskommunesom mål om innen desember 2012 å ferdigstille artikkel “Kefalometriske

analyse av en gruppe individer med Prader-Willi Syndrom” (se vedlagte word.dok for ytterligere

informasjon). I den forbindelse er det nødvendig at TkMN kan delta med støtte til:

1. 6 reiser t/r til Oslo for veiledningssamtaler og diskusjoner (1500,- t/r X 6 = 9.000,-)

2. Ca 30 veiledningstimer ved TAKO-senteret (1500,- X 30 timer = 45.000,-)

3. Tilgang til ulike IKT system: SPSS, Questback og PubMed (er kommentert under

punktet 2. d) IKT applikasjonsstøtte).

I tillegg vil det vil bli søkt Møre og Romsdal fylkeskommune om permisjon med lønn for kandidaten for

fullføring av artikkelen. Det søkes derfor om 54.000,-

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 9

3.3 Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep

eller har odontofobi:

Viser til TKØ sitt budsjett forslag som har estimert en økonomisk fordeling kompetansesentrene

imellom. TkMN skal dekke reise og opphold for de 3 kandidatene som skal være kursdeltagere fra

Region Midt-Norge:

Reiseutgifter pr kursdeltager pr samling:

Fly T/R: 1500,- X 4 seminar = 6000,-

Flytog + buss T/R: 370,- X 4 seminar = 1480,-

Hotell/overnatting pr natt: 1500,- X 12 hotelldøgn = 18.000,-

Diet 640,- X 12 døgn = 7680,-

Antall kursdeltagere: 3 stk personer: tannlege, tannlegesekretær og psykolog

TOT: = 100.000,-

Ytterligere personell utgifter ift TOO kurs:

Alternative kostnader relatert til frikjøp av tannlege og sekretær team fra Sør-Trøndelag

fylkeskommune estimert til 1600,- pr time. Divisjon for psykisk helsevern har timehonorar på frikjøp av

psykologspesialist på 1700,- pr time.

Kjøp av psykologspesialist timer for TOO-aktivitet:

TkMN ønsker å kjøpe psykologspesialist timer fra Divisjon psykisk helsevern ved St Olavs Hospital.

Vedkommende bør være fra et klinisk fagmiljø, helst med erfaring fra ”Kognitiv eller

Eksponeringsbehandling”. Vedkommende vil bli en del av det Regionale TOO-tann team som videre

skal bredde den fag kompetansen som de har ervervet ved deltagelse på overnevnte TOO-kurs til

andre tannteam i de tre fylkene i Midt-Norge. Totalt behov for kjøp av psykologspesialist tid (utover

deltagelse på TOO-kurs) estimeres til 12 virkedager, ca 160.000,-

”Tannteam” 1600,- X 90 timer = 140.000,-

Psykologspesialist 1700,- X 90 timer = 160.000,-

TOT: = 300.000,-

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge www.tkm-n.no 10

3.4 UniHelse, Prosjekt amalgam eksponering:

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å iverksette et prosjekt i samarbeid med de Regionale

kompetansesentrene. Prosjektet omfatter utprøvende behandling av pasienter som misstenker ha

helsebesvær som forårsakes eller påvirkes av amalgam eksponering. Det er tenkt at

kompetansesentrene skal bidra med følgende i prosjektet:

o Undersøkelse av pasienter etter amalgamutskiftninger (spesiell protokoll skal følges).

o Økonomiadministrasjon relatert til tannlegebehandlingen (utbetaling av behandlingskostnader til

behandlende tannlege).

Etter planen skal pasientene som inngår i prosjektet undersøkes i kompetansesenteret regi etter

amalgamutskiftningen. Helsedirektoratet har estimert et økonomisk oppsett pålydende 152.000,- for

2012.

Sum kostnader punkt 3.1) 3.2) 3.3) 3.4) NOK 1.141.000,-

ØKONOMISK SAMMENDRAG FOR SØKNADSPERIODEN 2012:

Pnkt: Tekst: Kostnad: Stat: Fylker:

0. Generell adm/drift: 2.950.000 1.600.000 1.350.000

1. Desentralisert spes.utd kjeveort: 2.730.000 2.730.000

2. Desentraliser fagnettverk: 1.900.000 1.900.000

3. Forskning og kvalitetsarbeid 1.141.000 1.141.000

SUM: 8.721.000

Samlet totalt tilskudd Staten drift/prosjekt 2012 7.371.000

Merforbruk desentralisert spes.utd. 205.000

Samlet totalt tilskuddsbehov fra Staten 7.576.000

Overført fra 2011 (1.600.000 + 362.000) 1.962.000

Søknad om friske midler i 2012 5.614.000

Vennlig hilsen

Gudmund Lode

Styreleder/TkMN

Fredrik Sunde

Leder/TkMN

TkMN/IKS Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Organisasjonsnummer: 995 442 345

More magazines by this user
Similar magazines