11-Transportbransjens framtid.pdf

g35.aktiweb.no

11-Transportbransjens framtid.pdf

Transportbransjen framtid

- Det blir økt etterspørsel etter

transporttjenester


NHO Transport

• NHO Transport

• Dekker rundt 90 prosent av kollektivtransporten i Norge, målt i

antall reiser

• Medlemmene frakter årlig 450 millioner passasjerer

• Har omkring 7 800 rute- og turbusser, 2 000 godsbiler og i

overkant av 300 skinnegående vogner

• Arbeidsgiverorganisasjon for NHO-delen av buss, gods og

skinnegående transport

2


Globalisering

Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010

Mill. US Dollar i løpende priser Kilde: WTO


Befolkningsvekst

• Byene vokser

• Flere eldre

Befolkningsutvikling i Norge. Antall år

mellom økning på en million. Kilde: SSB

Gjennomsnittlig

befolkningsendring

per år. Kommuner

2005-2009. Kilde: SSB

Kartgrunnlag: Statens

kartverk

Antall innbyggere i 2011 og 2040 – aldersfordelt

for de største byene og for landet for øvrig. Kilde: SSB


Økonomisk vekst

BNP (1970=100)

Reallønn (1970=100)

1600

250

1400

1200

200

1000

800

600

150

100

400

200

50

0

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

0

1970 1980 1990 2000 2010


Strukturen i transportbransjen

Busstransporten

• Mot få nasjonale enheter,

9 "selskaper" har 90 % av

kontraktene

• Høy organisasjonsgrad

• Konkurranse om

kontrakter med

fylkeskommune

• Anbudskontrakter med

bruttoavtaler

Godstransport

• Mange små enheter;

• 74 % mindre 10 ansatte,

• 97% færre enn 50 tilsatte

• Lav organisasjonsgrad

• Sterk konkurranse også

fra utenlandske selskap i

enkelte segment

6


Satsing på kollektivtransport gir lavere kostnader

for samfunnet enn om forventet trafikkvekst tas

med bil

En bilbasert trafikkvekst vil dessuten bety mer kø og kork på vegene og

føre til økte miljøutslipp

Antatt investeringsbehov i antall milliarder kroner. Rapport på oppdrag for KS.

7


Det er mulig å utvikle et kollektivtilbud som gir en

fordobling av antall reiser med en kostnad på

cirka kr 10 pr ny reise

1200

1000

800

188

205

600

154

171

400

200

137

346

459

572

684

797

0

2009 2015 2020 2025 2030

10 største byområder (4% vekst) Landet for øvrig (1,9% vekst)

8


Manglende infrastruktur og vedlikehold av

vegnettet

• Mer stressende trafikkbilde

• Trafikksikkerhets utfordringer

• Infrastruktur for elektronisk billettering

‣ Satsing på gi vegnettet, nok hvileplasser,

holdeplassene og kollektivtrafikken en

framkommelighet som bidrar til bedre

arbeidsbetingelser for sjåførene.

9


Hovedutfordringer i rekrutteringsarbeidet

• Rekruttering

• 18-årsgrense

• Utenlandsk arbeidskraft

• Kvinner

• Beholde og utvikle dagens sjåfører

• Seniortiltak

• Sykefravær

• Kompetanseutvikling og karriereutvikling

10


Rekruttering

• Prøveprosjekt med for å starte opplæringen som

bussjåfør.

• Bedriftene må være flinke til å tilpasse arbeidstid og

skift til ulike gruppers behov.

• Bidra til sjåfører som ikke er yrket kan ved å starte som

sjåfør få etterutdanning.

11


Sykefravær

• Høyt fokus – høy kostnad

• Lønn utgjør over 50 % av bedriftens kostnader

• Syke sjåfører må erstattes, ofte med overtid

• Få alternative oppgaver, men bransjen arbeider aktivt

for å redusere sykefraværet

• Opplæring av både ledere og ansatte

• Inkludering av og medvirkning fra de ansatte

• Teamorganisering/Tettere oppfølging fra nærmeste leder

• Forsøk med treningsmuligheter/-tilskudd

• Samarbeid med BHT

12


Seniorpolitikk

• Ønskelig å holde på erfarne sjåfører

• En god seniorpolitikk henger i stor grad sammen med

et godt arbeid mot sykefravær

• En som sliter med høyt fravær forsvinner ofte tidligere ut

• Skiftordningene kan være attraktive

• Utfordringene med nytt pensjonssystem

• Pensjonere seg og kjøre når en selv vil?

13

More magazines by this user
Similar magazines