Utkast TkMN Strategidokument 2012-2015.pdf

g35.aktiweb.no

Utkast TkMN Strategidokument 2012-2015.pdf

!

!

!

!

!

! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

TkMN IKS

!

!

!

!

!

!

!

Strategiplan 2012 - 2015

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 1!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

STRATEGIDOKUMENT 2012 - 2015

Strategidokumentet er forsøkt utformet slik at det skal kunne brukes i forhold til to formål.

1. Eksternt bruk ovenfor overordnede eiere eller samarbeidsaktører som har interesser i kompetansesenterets drift.

2. Internt bruk i forhold til målrettet drift og årlig evaluering av denne.

Dokumentet skisserer mål og handlingsplan på kort (2012 – 2013) og mellomlang sikt (2014 – 2015).

Dokumentet inneholder 3 hoveddeler:

- Hoveddokument med innhold og utfyllende kommentarer

- Oversikt mål og handlingsplan 2012-2015

- Budsjett 2012 og estimert økonomiplan 2013-2015

Følgende dokumenter er vedlagt Strategidokumentet:

- Budsjett 2012

- Søknad om statlig finansiering 2012

- Kompetansenettverk MRFK

- Behovsanalyse for Region Midt-Norge på antall spesialister for perioden 2017-2022

- Phd prosjektbeskrivelse

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 2!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

Del Tittel Innhold Utfyllende kommentarer

0. Introduksjon Status på dokumentet

Dette dokumentet er klart for presentasjon i møte med

Representantskapet 11. Mai 2012

1. Hvor er TkMN nå?

Kort redegjørelse for

status:

Framdriftsplan

Dokumentets oppbygning

Fylkespolitikerne i Region

Midt-Norge besluttet i 2009 at

TkMN skal organiseres som et

IKS.

Dokumentet i sin nåværende form vil bli ferdigstilt etter

Representantskapsmøtet 11. Mai. Deretter vil ulike momenter relatert til

de konkrete mål og handlingsplaner bli videre konkretisert og

tydeliggjort.

Dokumentet er bygd opp med tradisjonell inndeling i forhold til

o Visjon

o Mål

o Handlingsplan

Viser til Fylkestingsvedtak: Etablering av Tannhelsetjenestens

kompetansesenter for Midt-Norge IKS

o Sør-Trøndelag fylkeskommune:

o Fylkesutvalget (sak 173/2009)

o Fylkestinget (sak 56/2009)

o Nord-Trøndelag fylkeskommune:

o Fylkesrådet (sak 09/106)

o Fylkestinget (sak 09/51)

o Møre og Romsdal fylkekommune:

o Fylkesutvalgsbehandlinga (sak U-70/09)

o Fylkestingsbehandlinga (sak T-37/09)

Ledelse og administrasjon

o Fra 2010 har TkMN vært etablert som IKS

o Høsten 2011 ble leder ansatt.

o Det er oppnevnt et styre med 6 medlemmer. Styret har ca 6 møter pr.

år.

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 3!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

o Fra Møre og Romsdal, Nord- og Sør Trøndelag fylke er det oppnevnt

tre politikere som sitter i Representantskapet. De møter ca 2 ganger

pr år.

Fysisk plassering

TkMN leier for 2012 kontor/arbeidsplass på Fylkeshuset i Sør-

Trøndelag.

Politiske besluttende myndigheter har vedtatt at TkMN skal være

organisert etter en desentral nettverk`s modell. Det er ønskelig at

administrasjonen lokaliseres i tilknytning til et tannhelsefaglig tverrfaglig

miljø.

Desentral nettverksmodell

2. Nettverksmodell Nettverksmodell eksterne

samarbeidsaktører

o Politiske myndigheter i de tre eierfylkene har besluttet at TkMN skal

organiseres etter en desentral nettverksmodell.

o TkMN sin stab skal være en liten og effektiv administrativ

koordinerende enhet. Den skal etablere samarbeidsavtaler med de

ulike aktørene i nettverket.

o Norges Naturvitenskapelige Universitet

o Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisin

o Regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS-Midt)

o Sintef Helse

o Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH)

o Norsk Helsenett (NHN)

o St Olavs Hospital HF

o Avdeling for Kjeve og Ansiktskirurgi

o Fremtidens operasjonssrom

o Avdeling for mikrobiologi

o Høgskolene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

o Helse Midt-Norge RHF

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 4!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

Nettverksmodell tannhelse i

Region Midt-Norge

o Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø

o Kompetansesentrene

o TkNN, TkS, TkV og TkØ

o Lokale tannlegeforeninger

o STTF, NTTF, NRTF og STF

o Offentlig tannhelsetjeneste

o Privat tannhelsetjeneste

o Spesialisttannhelsetjenesten

3. Overordnede

styrende

dokumenter

”Kompetanseklinikker”

§ Lover

Stortingsmelding

Styret og Representantskapet i TkMN har merket seg hva Møre og

Romsdal fylkeskommune har gjort, i forhold til å rekruttere spesialister

inn i et nettverk. Slik fylkets politiske beslutningsmyndighet tenker om

dette fagfeltet, vil man med en slik kompetanse oppbygning i offentlig

regi i meget sterkere grad enn tidligere kunne imøtekomme

”Samhandlingsreformens” målsetting om å kunne tilby spesialister der

folk bor og oppholder seg.

o Lov om tannhelsetjenester (tannhelsetjenesteloven av 1983).

o St. Melding nr. 16 (2002/2003)

“Resept for et sunnere Norge – Folkehelsemeldingen”

o St. Melding nr. 20 (2006-2007) “

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller”

o St. Melding nr. 35 (2006/2007)

“Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas

tannhelsetjenester – Tannhelsemeldingen”

o St. Melding nr. 47 (2008/2009)

“Samhandlingsreformen – Rett behandling, på rett sted, til rett tid”

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 5!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

St. Melding nr. 35 (2006/2007)

skisserer de overordnede

formål med etablering av

regionale odontologiske

kompetansesentre.

o Sikre spesialisttannlegetjenester

o Ta i mot henvisninger fra allmenntannhelsetjenesten, leger og andre

o Drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til

befolkningen

o Drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

o Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

o Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

o Drive etterutdanning av tannhelsepersonell

St. Melding nr. 47 (2008/2009)

4. Visjon TkMN IKS`s visjon som et

utgangspunkt for videre arbeid

5. Prioritering av Styret i TkMN har med

momenter i utgangspunkt i de overordnede

St.meld.nr 35 formål som er skissert i St.

Melding nr. 35 operasjonalisert

disse i en konkret

prioriteringsrekkefølge

TkMN imøtekommer med dette strategidokumentet de sentrale politiske

føringer som er gitt i ”Samhandlingsreformen”. Valg av en desentralisert

organisasjonsmodell, som skal styrke kvaliteten på tannhelsetilbudet ute

i de ulike delene av regionen, er i tydelig overensstemmelse med

reformens overordnede intensjoner.

”på lag med deg for bedre tannhelse”

1. Sikre spesialisttannlegetjenester

a. drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

b. kjøp av studieplasser for spesialistutdanning (evt utlandet)

2. Øke kompetansen blant tannhelsepersonell i regionen

a. bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

b. drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste

c. legge til rette for etterutdanning av tannhelsepersonell

d. bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i

regionen

3. Følge opp sentrale satsningsområder innen statlige prioriterte

områder

a. sørge for etterutdanning av tannhelsepersonell (TOO)

4. Økt opplysning om tannhelse i befolkningen

5. Tilrettelegge for henvisninger

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 6!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

6. Handlingsplan

MÅL:

STRATEGISKE VIRKEMIDLER:

Handlingsplan

(kortsikt 2012-2013)

1. Sikre god tilgjengelighet til

spesialisttannhelsetjenester

i regionen:

- bidra til en tilstrekkelig

dekning av spesialister i

regionen

o Avslutte prosjektet desentralisert utdanning av kjeveortopeder

o Evaluere prosjektet desentralisert spesialistutdanning

o Bidra til rekruttering av kjeveortopeder

o Utrede kjøp av studieplasser for kjeveortopeder med lønn innen EØS

o Utrede mulighetene for å etablere en økonomisk forsvarlig regional

utdanning av spesialister og hvordan den skal gjennomføres.

o Utrede hvor lang ventetid det er for de ulike spesialistbehandlingene

2. Etablere tverrfaglig

desentralisert nettverk.

o Prosjekt IT Nettverk:

o IT nett frem til forprosjekt inklusiv kostnadsoverslag for drift og

investeringer

o Etablere pilotklinikker for IT Test Nett

o Personell- og klinikknettverk, privat og offentlig tannhelsetjeneste,

spesialister og spesialisthelsetjenesten.

o Identifisere potensielle kandidater i nettverket

3. Forskning og faglig

utvikling:

- øke kompetansen blant

tannhelsepersonell

o Oppstart av PhD

o Finansieringskilder

o Etablere avtaler for kjøp av veiledertjenester for å kunne støtte

forskningsaktivitet

o Veiledningskompetanse:

epidemiologi

kirurgi

mikrobiologi

forskningsmetodikk

o Rekruttere potensielle PhD kandidater.

Intervju av potensielle Phd kandidater

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 7!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

o Følge opp statlig initierte prosjekter/satsningsområder

o TOO

Avklare ansvar og oppgaver mellom ressursgrupper og

behandlerteam.

o Amalgameksponering

Etablere utøvende tannlege/klinikk

o Prosjekt ”Orale helsetjenester i sykehus”

7. Handlingsplan

forts…

Handlingsplan

(mellomlang sikt)

2014-2015

MÅL:

1. Sikre god tilgjengelighet til

spesialisttannhelsetjenester

i regionen.

- bidra til en tilstrekkelig

dekning av spesialister i

regionen

o Finansiere TkMN deltakelse i prosjektet


I forprosjektet, sammen med St Olavs Hospital,

utarbeide en behovsanalyse for hva prosjektet ønsker

av bistand fra TkMN

STRATEGISKE VIRKEMIDLER:

o Videre sikre tilbudet på spesialisttannhelsetjenester

o Utvikle kompetanse, klinikksamarbeid, spesialistnettverket

(offentlig og privat)

o Utvikling av opplæring/videreutdanningspakker

Etablere kompetanse innenfor ”eldretannpleie”

2. Etablere tverrfaglig

desentralisert nettverk

o Etablere IT drift i nettverksmodellen

o Drive vedlikehold og videre utvikling av dette

o Implementere videreutdanning som er utredet

3. Forskning og faglig utvikling.

- øke kompetansen blant

tannhelsepersonell

o Phd kandidat er i gang,

o ”små-forsk” prosjekt startet

o Struktur er etablert på:

o Spesialistutdanning

o PhD

o ”Små-forsk” prosjekt

o Avtaler med ulike interne og eksterne samarbeidsaktører er

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 8!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

formalisert

o Bidra til etterutdanning og kompetansehevende kurs som er initiert

på grunnlag av statlige føringer i henhold til prioriterte områder

o TOO

o Videre kompetansespredning i regionen

8. Evaluering

Oppsummering,

konklusjon, nyorientering

9. Kommunikasjonsplan

Hvor ofte skal

strategidokumentet evalueres?

Ny-orientering

Hvordan strategiplanen skal

presenteres til sentrale/

overordnede myndigheter

Hvordan strategiplanen skal

presenteres til fylkepolitikerne i

Region Midt-Norge

Hvordan strategiplanen skal

kommuniseres internt for

tannhelsetjenesten i regionen

Mål og handlingsplan evalueres årlig, hver vår.

Gjøres når nye beslutningsdokument kommer fra sentrale myndigheter

(departement eller direktorat). Av nye styrende og lovgivende føringer,

kommer det en ny revidert tannhelselov i løpet av høsten 2012.

TkMN IKS vil fortløpende vurdere behovet for å informere sentrale

besluttende myndigheter (Helse- og sosialkomiteen, Helsedirektorat og

eventuelt Helsedepartement).

Alle de tre fylkene i Region Midt-Norge forventes å behandle

strategiplanen for TkMN IKS i sine respektive fylkespolitiske organer i

løpet av høsten 2012.

TkMN vil sluttføre et ”Utfordringsdokument – med økonomi og

fagstrategi” som oversendes de tre Fylkeskommunale eierne, slik at

disse momentene kan taes med i de fylkesvise arbeidene med budsjett

og økonomiplan for 2013-2016.

TkMN skal i løpet av første halvår 2012 invitere seg til lokale møter i

tannlegeforeningene i Region Midt-Norge for å gi informasjon til

medlemmene. Her er det ønskelig at leder og en styrerepresentant er

representert.

TkMN skal også invitere seg inn i den offentlige tannhelsetjenestens

formelle møter (fylkestannlegemøter, samt etats- og lokale klinikkmøter).

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 9!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

10. Kontakt

informasjon

Web/Internett

Kontaktinformasjon på leder

og styreleder

11 Ordbok

12. Referanser

13. Vedlegg Dokumenter som er omtalt i

Strategidokumentet:

www.tkm-n.no

Fredrik Sunde

Gudmund O. Lode

Leder TkMN IKS

Styreleder TkMN IKS

(m) 934 34 830 (m) 915 59 953

(email) fredrik.sunde@tkm-n.no (email) gudmund.lode@mrfk.no

Budsjett 2012

Søknad om statlig finansiering 2012

Kompetansenettverk MRFK

Behovsanalyse for Region Midt-Norge på antall spesialister for perioden

2017-2022

Phd prosjektbeskrivelse, Oral Health – The HUNT study

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 10!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

OVERSIKT MÅL OG HANDLINGSPLAN 2012-2015:

TEKST 2012 2013 2014 2015

Sikre god tilgjengelighet til Desentralisert utdanning i

Oppstart av

spesialisttannhelsetjenester i

regionen

kjeveortopedi avsluttes

spesialistutdanning

Evaluere desentralisert

spesialistutdanning

Rekruttere spesialister til

fagnettverket

Forberede oppstart av

spesialistutdanning

(lokalt eller innen

EØS)

Videre oppfølging og

drift av

spesialistutdanning

Etablering av desentralisert

odontologisk fagnettverk i

Region Midt-Norge

Avklare behov for evt

regional utdanning og

hvordan den skal

gjennomføres

Etablering av Regionalt IT

Test Nett (prosjekt

organiseres)

Videre

implementering av

Regionalt IT Nettverk

Drift av Regionalt IT

Nettverk

Drift av Regionalt IT

Nettverk

Spesialister rekrutteres

inn i nettverket

Flere klinikker knyttes

til nettverket

Flere klinikker knyttes

til nettverket

Flere klinikker knyttes

til nettverket

Samarbeid med St Olavs

Hospital ”prosjekt orale

helsetjenester i sykehus”

Være aktiv

bidragsyter i prosjekt

”orale helsetjenester i

sykehus”

Være aktiv

bidragsyter i prosjekt

”orale helsetjenester i

”sykehus”

Forskning og faglig utvikling PhD ”Oral healt in Oppfølging PhD Oppfølging PhD Oppfølging PhD

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 11!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

Norway – the HUNT kandidat

study”

kandidat

kandidat

”Små forsk” prosjekter

Støtte nye ”små-forsk”

prosjekter

Støtte nye ”små-forsk”

prosjekter

Støtte nye ”små-forsk

prosjekter

IKT applikasjonsstøtte

TOO-kurs

TOO kompetanse

breddes videre i

Regionen

TOO kompetanse

opprettholdes

TOO kompetanse

opprettholdes

Amalgam eksponering

Avslutter prosjektet

amalgam eksponering

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 12!


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2013-2015:

ØKONOMIPLAN 2013-2015 (i 1000,-)

KAP/BUDSJETTPOSTER BUDSJETT 2012 2013 2014 2015

Kap 1. Administrasjon/drift:

- daglig leder

- merkantil og tannhelsefaglig administrasjons støtte

- kjøpte driftstjenester

- representantskap, styre, revisjon

SUM KAP 1.

Kap 2. Desentralisert spesialistutdanning:

- lønn, sosiale utgifter, kompensasjon, leder og veiledere

- klinikkleie

- overføringer UiO

- reisekostnader, eksamen, spesialistoppgave

- VDSL (video telefoni)

- lokalleie STFK

- evaluering av desentral spesialist utdanning

- diverse

SUM Kap 2.

Kap 3. Desentralisert fagnettverk:

- spesialister i fagnettverk

- prosjekt ved St. Olavs Hospital HF

- Regionalt IT Test Nett

- IKT applikasjonsstøtte

SUM Kap 3.

1.400.

350.

360.

660.

2.770.

1.430.

500.

500.

700.

3.100.

1.460.

600.

700.

740.

3.200.

1.490.

700.

700.

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 13!

3.300

1.130.

250.

240.

450.

70.

40.

250.

300.

2.730. 4.000. 4.000.

900.

200.

700.

100.

1.900.

1.800.

500.

1.500.

100.

3.900.

1.900.

550.

1.550.

100.

4.000.

Kap 4. Forskning og kvalitetsarbeid:

- PhD stipendiat 440. 500. 500 500

1.900.

550.

1.550.

100.

4.000.


! ! !Tannhelsetjenestens!kompetansesenter!for!Midt4Norge!IKS!

- intervju PhD kandidater

50.

- kjøp av veiledertjenester

50.

- ”små-forsk” prosjekt

54.

- T.O.O.

100.

- kjøp av psykolog spesialist

160.

- kjøp av ”tann-team”

140.

- amalgam eksponering

152.

SUM Kap 4.

1.146.

1.280. 1.285. 750.

Kap 5. Reserve:

- til styrets disposisjon, alle prosjekter

SUM Kap 5. 421. 400. 400. 400.

SUM KOSTNADER 8.967.

Inntekter:

- Fylkeskommunale tilskudd 2012

- Statlige tilskudd 2012

- Statlige overføringer fra 2011

1.591.

5.414.

1.962.

SUM INNTEKTER: 8.967.

!

100.

100.

200.

200.

180.

100.

150.

200.

200.

180.

100.

150.

!

www.tkm4n.no! ! Strategidokument!201242015! ! ! ! ! ! ! 14!

More magazines by this user
Similar magazines