14.10.2014 Views

Evaluering av prosjektet - minoritetsspråklige foreldre - en ... - Udir.no

Evaluering av prosjektet - minoritetsspråklige foreldre - en ... - Udir.no

Evaluering av prosjektet - minoritetsspråklige foreldre - en ... - Udir.no

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UNN-DORIS KARLSEN BÆCK OG INGER MARIE KILENG<br />

EVALUERING AV PROSJEKTET<br />

”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”<br />

Foto: Microsoft


NORUT Samfunnsforskning AS<br />

Rapport nr 09/2005<br />

EVALUERING AV PROSJEKTET<br />

”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs<br />

for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”.<br />

Unn-Doris Karls<strong>en</strong> Bæck og Inger Marie Kil<strong>en</strong>g<br />

NORUT Samfunnsforskning AS<br />

desember 2005


Prosjektn<strong>av</strong>n<br />

Ealuering <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for<br />

elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”.<br />

Oppdragsgiver(e)<br />

Utdanningsdirektoratet<br />

Prosjektnr<br />

4501<br />

Oppdragsgivers ref<br />

Dokum<strong>en</strong>tnr Dokum<strong>en</strong>ttype Status<br />

SF 09/05 Rapport Åp<strong>en</strong><br />

ISSN ISBN Ant sider<br />

0804-6069 82-7697-204-7 88<br />

Prosjektleder Signatur Dato<br />

Unn-Doris Karls<strong>en</strong> Bæck 14.12.2005<br />

Forfatter (e)<br />

Unn-Doris Karls<strong>en</strong> Bæck og Inger Marie Kil<strong>en</strong>g<br />

Tittel<br />

<strong>Evaluering</strong> <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”<br />

Resymé<br />

D<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> evaluering <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for<br />

elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”. <strong>Evaluering</strong><strong>en</strong> er gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette<br />

<strong>prosjektet</strong> har hatt som hovedmål at <strong>foreldre</strong> med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn skal få økt trygghet og styrke i sin rolle<br />

som <strong>foreldre</strong>, slik at barna kan fungere godt i et flerkulturelt samfunn. Og videre at samarbeidet mellom hjem<br />

og skole skal styrkes. Prosjektets delmål omhandler ulike tiltak for å øke bevissthet<strong>en</strong> om samarbeidet mellom<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige hjem og skole og å utvikle modeller for økt og bedre kommunikasjon mellom disse<br />

grupp<strong>en</strong>e.<br />

D<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> gir <strong>en</strong> systematisering <strong>av</strong> de erfaringer og kunnskaper som <strong>prosjektet</strong> har tilført <strong>foreldre</strong>ne,<br />

skol<strong>en</strong> og lærerne samt samarbeidet mellom disse. Helt til slutt i rapport<strong>en</strong> gis det dessut<strong>en</strong> <strong>en</strong> del innspill til<br />

videre retning for hjem-skole-samarbeidet i forhold til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>.<br />

Med utgangspunkt i det datamaterialet som er samlet inn i forbindelse med d<strong>en</strong>ne evaluering<strong>en</strong> framstår<br />

<strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>” i et positivt lys.<br />

Foreldr<strong>en</strong>e er godt fornøyd med tiltak<strong>en</strong>e og m<strong>en</strong>er at de gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m tiltak<strong>en</strong>e er blitt bedre kj<strong>en</strong>t med skol<strong>en</strong>,<br />

lærerne og barnas skolehverdag. Også lærerne vurderer <strong>prosjektet</strong> positivt. D<strong>en</strong> største gevinst<strong>en</strong> i forhold til<br />

lærerne ser ut til å være bevisstgjøringsprosess<strong>en</strong> som dette <strong>prosjektet</strong> har ført med seg.<br />

Emneord<br />

FUG-<strong>prosjektet</strong><br />

Noter<br />

Postadresse:<br />

NORUT Samfunnsforskning<br />

Postboks 6434<br />

N-9294 TROMSØ<br />

Telefon: Telefaks: E-post:<br />

+47 77 62 94 00 +47 77 62 94 61 admin@samf.<strong>no</strong>rut.<strong>no</strong>


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

FORORD<br />

D<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> utgjør dokum<strong>en</strong>tasjon<strong>en</strong> fra d<strong>en</strong> forskningsbaserte evaluering<strong>en</strong><br />

<strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i<br />

skol<strong>en</strong>”. <strong>Evaluering</strong><strong>en</strong> er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og ble<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført i period<strong>en</strong> april til september 2005.<br />

Inger Marie Kil<strong>en</strong>g og undertegnede har stått for gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong>.<br />

Vi retter <strong>en</strong> stor takk til de skol<strong>en</strong>e som stilte opp i evaluering<strong>en</strong>. <strong>Evaluering</strong><strong>en</strong><br />

har vært lagt til d<strong>en</strong> tr<strong>av</strong>leste del<strong>en</strong> <strong>av</strong> skoleåret, med både skoleslutt og<br />

skolestart, og dette har bydd på utfordringer både for oss som forskere og for<br />

skol<strong>en</strong>e som deltok.<br />

Unn-Doris Karls<strong>en</strong> Bæck<br />

Tromsø, desember 2005<br />

v


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

INNHOLDSFORTEGNELSE<br />

FORORD............................................................................................................... V<br />

INNHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................VII<br />

TABELLREGISTER ........................................................................................... IX<br />

1 INNLEDNING................................................................................................ 13<br />

1.1 FORMÅL, BAKGRUNN OG AVGRENSNING .................................... 13<br />

1.2 PROSJEKTET ”MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE – EN<br />

RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN”...................... 14<br />

1.2.1 Prosjektets målsettinger ................................................................... 14<br />

1.2.2 Prosjektskol<strong>en</strong>e ................................................................................ 15<br />

1.2.3 Tiltak<strong>en</strong>e........................................................................................... 15<br />

1.2.4 FUGs rolle i <strong>prosjektet</strong>..................................................................... 15<br />

1.3 PROBLEMSTILLINGER I EVALUERINGEN...................................... 16<br />

1.4 OM METODE OG EMPIRITILFANG.................................................... 18<br />

1.4.1 Surveys............................................................................................. 18<br />

1.5 KVALITATIVE INTERVJU ................................................................... 21<br />

1.6 METODISKE UTFORDRINGER ........................................................... 22<br />

1.6.1 Utforming <strong>av</strong> spørreskjema til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>............ 22<br />

1.6.2 Lærernes deltakelse i utfylling <strong>av</strong> spørreskjema.............................. 23<br />

1.6.3 Språkpolitiske utfordringer .............................................................. 23<br />

1.6.4 Intervju med bare <strong>no</strong>rskspråklige <strong>foreldre</strong>....................................... 24<br />

2 RESPONDENTENE....................................................................................... 25<br />

2.1 FORELDRESURVEY: KJENNETEGN VED RESPONDENTER OG<br />

FAMILIER................................................................................................ 25<br />

2.2 LÆRERSURVEY..................................................................................... 26<br />

2.3 HVEM AV FORELDRENE DELTAR MEST I SAMARBEIDET<br />

MED SKOLEN?....................................................................................... 27<br />

3 INFORMASJON FRA SKOLEN................................................................... 28<br />

3.1 HVORDAN BLIR FORELDRENE INFORMERT AV SKOLEN OG<br />

HVORDAN ØNSKER DE Å BLI INFORMERT?................................... 28<br />

3.2 ØNSKER FORELDRENE INNKALLING PÅ SITT MORSMÅL?....... 29<br />

3.3 ER FORELDRENE FORNØYD MED INFORMASJONEN FRA<br />

SKOLEN?................................................................................................. 30<br />

4 ERFARINGER MED SAMARBEIDET MED SKOLEN ............................. 32<br />

4.1 OM FORVENTNINGER OG LEKSEHJELP.......................................... 32<br />

4.2 OM RELASJONEN TIL LÆRERNE OG SKOLEN............................... 33<br />

4.3 ER DET FORSKJELLER I OPPLEVELSE AV SAMARBEIDET<br />

BLANT ULIKE FORELDREGRUPPER?............................................... 34<br />

vii


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

4.4 HVA MENER LÆRERNE OM SAMARBEIDET MED<br />

FORELDRENE? .......................................................................................38<br />

5 DE ULIKE TILTAKENE................................................................................40<br />

5.1 SPESIELLE FORELDREMØTER ...........................................................40<br />

5.1.1 Hva m<strong>en</strong>er lærerne om tiltaket?........................................................43<br />

5.1.2 Sosiale aktiviteter..............................................................................44<br />

5.1.3 Hva m<strong>en</strong>er lærere om tiltaket?..........................................................47<br />

6 HVA MENER LÆRERNE OM PROSJEKTETS VELLYKKETHET? ........49<br />

7 OPPSUMMERING OG INNSPILL TIL VIDERE RETNING FOR<br />

SKOLE-HJEMSAMARBEIDET I FORHOLD TIL<br />

MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE .....................................................53<br />

7.1 FORSLAG TIL TILTAK ..........................................................................54<br />

REFERANSER.....................................................................................................56<br />

APPENDIKS 1: FAKTA OM SKOLENE I PROSJEKTET................................58<br />

Kjølberg skole............................................................................................58<br />

Cicig<strong>no</strong>n barne- og ungdomsskole ............................................................59<br />

Trara skole .................................................................................................59<br />

Nøkleby skole............................................................................................61<br />

Sandbekk<strong>en</strong> ungdomsskole og oppveksts<strong>en</strong>ter .........................................62<br />

Blystadlia skole..........................................................................................62<br />

Skjønnhaug skole.......................................................................................63<br />

Lindeberg skole .........................................................................................64<br />

Vahl skole..................................................................................................65<br />

Bryn skole..................................................................................................65<br />

Hauger skole..............................................................................................66<br />

Fjell skole ..................................................................................................67<br />

Galterud skole............................................................................................68<br />

Brand<strong>en</strong>g<strong>en</strong> skole ......................................................................................69<br />

APPENDIKS 2: INTERVJUGUIDER .................................................................71<br />

Intervjuguide for <strong>foreldre</strong> ................................................................................71<br />

Intervjuguide for lærere ...................................................................................73<br />

APPENDIKS 3: SPØRRESKJEMA TIL FORELDRE OG LÆRERE................75<br />

viii


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

TABELLREGISTER<br />

Tabell 2.1 Foreldresurvey: Kj<strong>en</strong>netegn ved respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e og famili<strong>en</strong>e. Andeler<br />

i pros<strong>en</strong>t........................................................................................................ 25<br />

Tabell 2.2 Hvem <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne har fylt ut skjema<strong>en</strong>e?........................................ 26<br />

Tabell 2.3 Famili<strong>en</strong>es geografiske opprinnelse.................................................... 26<br />

Tabell 2.4 Lærersurvey: Kj<strong>en</strong>netegn ved respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e. Andeler i pros<strong>en</strong>t....... 27<br />

Tabell 2.5 Hvem deltar mest i samarbeidet med skol<strong>en</strong>? Pros<strong>en</strong>t ....................... 27<br />

Tabell 3.1 Andel <strong>foreldre</strong> som oppgir at de blir informert om møter og andre<br />

aktiviteter på skol<strong>en</strong> på ulike måter. Pros<strong>en</strong>t, n=194................................... 28<br />

Tabell 3.2 Andel <strong>foreldre</strong> som oppgir at de ønsker å blir informert på d<strong>en</strong>ne<br />

måt<strong>en</strong>. Pros<strong>en</strong>t, n=194.................................................................................. 29<br />

Tabell 3.3 Hvor viktig er det for deg at innkalling til møter blir s<strong>en</strong>dt på ditt<br />

morsmål? ...................................................................................................... 30<br />

Tabell 3.4 Andel<strong>en</strong> <strong>foreldre</strong> som m<strong>en</strong>er at utsagn<strong>en</strong>e om informasjon stemmer<br />

ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter................................................................ 30<br />

Tabell 4.1 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om forv<strong>en</strong>tninger og<br />

leksehjelp stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter................................ 32<br />

Tabell 4.2 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om relasjoner til lærere<br />

og skole stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter. ................................. 33<br />

Tabell 4.3 Oppsummering <strong>av</strong> <strong>en</strong>heter og faktorladninger for prinsipiell<br />

kompon<strong>en</strong>tanalyse ved hjelp <strong>av</strong> varimax-rotasjon med Kaiser <strong>no</strong>rmalisering<br />

for spørsmålet "Hvor <strong>en</strong>ig er du i påstand<strong>en</strong>e?". Rotert kompon<strong>en</strong>tmatrise.<br />

...................................................................................................................... 35<br />

Tabell 4.4 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter<br />

opprinnelsesområde, n=140. ........................................................................ 36<br />

Tabell 4.5 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter fars<br />

utdanningsnivå, n=141 ................................................................................. 37<br />

Tabell 4.6 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter mors<br />

utdanningsnivå, n=141 ................................................................................. 37<br />

Tabell 4.7 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter fars<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper, n=141 .............................................................................. 38<br />

Tabell 4.8 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter mors<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper, n=141 .............................................................................. 38<br />

Tabell 4.9 Andel <strong>av</strong> lærerne som er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i påstand<strong>en</strong>e om d<strong>en</strong><br />

flerkulturelle skol<strong>en</strong>. Pros<strong>en</strong>ter. ................................................................... 39<br />

Tabell 4.10 Andel <strong>av</strong> lærerne som er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i påstander om<br />

kommunikasjon og samarbeid med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

...................................................................................................................... 39<br />

Tabell 5.1 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om spesielle<br />

<strong>foreldre</strong>møter stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter.......................... 42<br />

ix


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tabell 5.2 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om spesielle<br />

<strong>foreldre</strong>møter stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter. ........................ 43<br />

Tabell 5.3 Andel <strong>av</strong> lærerne som m<strong>en</strong>er at utsagn om spesielle <strong>foreldre</strong>møter<br />

stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter................................................. 43<br />

Tabell 5.4 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om sosiale aktiviteter<br />

stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter................................................. 46<br />

Tabell 5.5 Lærernes respons på spørsmål om sosiale aktiviteter rettet mot<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>. Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsverdier på <strong>en</strong> skala fra 1=stemmer svært<br />

dårlig til 5=stemmer svært godt, n=17......................................................... 47<br />

Tabell 6.1 Andel <strong>av</strong> lærerne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om <strong>prosjektet</strong>s vellykkethet<br />

stemmer ganske eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter................................................. 50<br />

x


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

xi


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

1 INNLEDNING<br />

1.1 FORMÅL, BAKGRUNN OG AVGRENSNING<br />

D<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> evaluering <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”. <strong>Evaluering</strong><strong>en</strong> er<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har hatt som<br />

hovedmål at <strong>foreldre</strong> med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn skal få økt trygghet og styrke i sin<br />

rolle som <strong>foreldre</strong>, slik at barna kan fungere godt i et flerkulturelt samfunn. Og<br />

videre at samarbeidet mellom hjem og skole skal styrkes. Prosjektets delmål<br />

omhandler ulike tiltak for å øke bevissthet<strong>en</strong> om samarbeidet mellom<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige hjem og skole og å utvikle modeller for økt og bedre<br />

kommunikasjon mellom disse grupp<strong>en</strong>e.<br />

Rapport<strong>en</strong> gir <strong>en</strong> systematisering <strong>av</strong> de erfaringer og kunnskaper som <strong>prosjektet</strong><br />

har tilført <strong>foreldre</strong>ne, skol<strong>en</strong> og lærerne samt samarbeidet mellom disse. Helt til<br />

slutt i rapport<strong>en</strong> gis det dessut<strong>en</strong> <strong>en</strong> del innspill til videre retning for hjem-skolesamarbeidet<br />

i forhold til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>.<br />

I rapport<strong>en</strong>s første kapittel pres<strong>en</strong>teres <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> –<br />

<strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>” med sine ulike mål, delmål og tiltak. I<br />

første kapittel pres<strong>en</strong>teres også de problemstillinger som har gitt retning til<br />

evaluering<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong>. Her gis og <strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tasjon <strong>av</strong> de metodiske aspekter<br />

ved evaluering<strong>en</strong>; forskningsdesign og utfordringer. I andre kapittel introduseres<br />

respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e fra 2 spørreskjemaundersøkelser som har vært gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført.<br />

Deretter pres<strong>en</strong>teres funn fra spørreskjemaundersøkels<strong>en</strong>e og kvalitative<br />

intervjuer. Pres<strong>en</strong>tasjon<strong>en</strong>e er systematisert i forhold til tema og type tiltak. Det<br />

er således ikke lagt vekt på å pres<strong>en</strong>tere funn fra hver <strong>en</strong>kelt skole, m<strong>en</strong> heller<br />

referere til <strong>en</strong>keltskoler der dette er naturlig. Rapport<strong>en</strong> inneholder 4 kapitler med<br />

empiriske pres<strong>en</strong>tasjoner; kapittel 3 som handler om informasjon, kapittel 4 som<br />

handler om erfaringer med samarbeidet med skol<strong>en</strong>e, kapittel 5 som tar for seg<br />

erfaringer med de ulike tiltak<strong>en</strong>e og kapittel 6 som handler om hva lærerne m<strong>en</strong>er<br />

om <strong>prosjektet</strong>s vellykkethet. I kapittel 7 oppsummeres konklusjon<strong>en</strong>e fra<br />

evaluering<strong>en</strong> samt at det gis innspill til videre retning for skole-hjem-samarbeidet<br />

i forhold til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>.<br />

13


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

1.2 PROSJEKTET ”MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE – EN<br />

RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN”<br />

Prosjektet ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i<br />

skol<strong>en</strong>” var et 3-årig prosjekt som pågikk i period<strong>en</strong> 2002-2004. Prosjektet ble<br />

finansiert <strong>av</strong> Utdannings- og forskningsdepartem<strong>en</strong>tet. Foreldreutvalget for<br />

grunnskol<strong>en</strong> (FUG) drev <strong>prosjektet</strong> på oppdrag fra departem<strong>en</strong>tet. Prosjektet ble<br />

blant annet omtalt i Utdannings- og forskningsdepartem<strong>en</strong>tets strategiplan<br />

”Likeverdig utdanning i praksis” (Utdannings- og forskningsdepartem<strong>en</strong>tet<br />

2003). I det følg<strong>en</strong>de gis <strong>en</strong> kortfattet pres<strong>en</strong>tasjon <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong><br />

”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”. For<br />

mer omfatt<strong>en</strong>de pres<strong>en</strong>tasjoner <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> h<strong>en</strong>viser vi til dokum<strong>en</strong>ter fra<br />

Foreldreutvalget for grunnskol<strong>en</strong> (FUG), som referert i referanselist<strong>en</strong>.<br />

1.2.1 Prosjektets målsettinger<br />

Hovedmålet med <strong>prosjektet</strong> var at <strong>foreldre</strong> med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn skulle få økt<br />

trygghet og styrke i sin rolle som <strong>foreldre</strong> slik at barna skulle kunne fungere godt<br />

i et flerkulturelt samfunn. Dette skulle oppnås gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m å styrke samarbeidet<br />

mellom hjem og skole.<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m <strong>prosjektet</strong> ønsket <strong>en</strong> også å gi lærere kunnskap om andre kulturer for å<br />

skape økt forståelse mellom lærere og <strong>foreldre</strong>. Utgangspunktet for dette ønsket<br />

var <strong>en</strong> idé om at dette ville bidra til bedre grunnlag for samarbeid. Kunnskap og<br />

bevisstgjøring skulle bidra til å dyktiggjøre <strong>foreldre</strong>ne i å være veiledere og<br />

ressurser for sine barn. Prosjektet skulle også bidra til å utvikle <strong>en</strong> helhetlig<br />

strategi for inkludering <strong>av</strong> mi<strong>no</strong>ritetsspråklige på alle nivå ved å arbeide i forhold<br />

til lærere, <strong>foreldre</strong> og barn. Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m ulike delprosjekter ble fokus rettet mot tre<br />

deler: 1) hjem-skole-samarbeid, 2) informasjon om d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong> og 3)<br />

styrking <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong>.<br />

I FUGs pres<strong>en</strong>tasjon <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> trekkes følg<strong>en</strong>de delmål fram som s<strong>en</strong>trale:<br />

• Øke bevissthet<strong>en</strong> om samarbeid mellom mi<strong>no</strong>ritetsspråklige hjem og skole<br />

og utvikle modeller for økt og bedre kommunikasjon.<br />

• Gi ansatte i skol<strong>en</strong> økt kompetanse om samarbeid med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>.<br />

• Utvikle og utprøve materiell som kan brukes i forhold til lærere, <strong>foreldre</strong><br />

og elever, samt inkorporere heftet ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong><br />

ubrukt ressurs” på skol<strong>en</strong>e.<br />

• Gjøre <strong>foreldre</strong>ne så sikre på seg selv at de kan delta på ”tradisjonelle”<br />

<strong>foreldre</strong>møter som også er tilrettelagt for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige.<br />

14


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

• Samle inn erfaringer som FUG kan legge til grunn for det videre arbeidet<br />

med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>.<br />

• Gjøre FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte skole i stand til<br />

å inkludere mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> i samarbeidet mellom hjem og<br />

skole.<br />

1.2.2 Prosjektskol<strong>en</strong>e<br />

Prosjektet omfattet i utgangspunktet 14 skoler fra i alt fem kommuner. En skole<br />

har imidlertid falt fra underveis. (Se App<strong>en</strong>diks 1 for <strong>en</strong> nærmere pres<strong>en</strong>tasjon <strong>av</strong><br />

prosjektskol<strong>en</strong>e.) Prosjektskol<strong>en</strong>e ble rekruttert med utgangspunkt i at de på <strong>en</strong><br />

eller ann<strong>en</strong> måte hadde demonstrert interesse for problemstilling<strong>en</strong>e i <strong>prosjektet</strong>,<br />

for eksempel gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m at skol<strong>en</strong>e hadde vært i kontakt med FUG for å få tips om<br />

dette arbeidet eller at FUG hadde hørt om <strong>en</strong>keltskoler som var interessert i å<br />

bedre samarbeidet mellom skole og hjem.<br />

De 13 prosjektskol<strong>en</strong>e besto <strong>av</strong> <strong>en</strong> variasjon <strong>av</strong> barne- og ungdomsskoler med<br />

ulike erfaringer med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever og <strong>foreldre</strong>, og med ulik andel<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige i elevgrupp<strong>en</strong>. Skol<strong>en</strong>e var lokalisert både i byområder og<br />

bynære områder. Ved de respektive skol<strong>en</strong>e ble det dannet prosjektgrupper som<br />

drev <strong>prosjektet</strong> lokalt. D<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte skole valgte selv hvor mange klassetrinn som<br />

skulle delta i <strong>prosjektet</strong>. No<strong>en</strong> skoler deltok med ett eller flere utvalgte trinn,<br />

m<strong>en</strong>s andre skoler involverte samtlige elever og <strong>foreldre</strong>. Skol<strong>en</strong>e satte samm<strong>en</strong><br />

prosjektgrupper som besto <strong>av</strong> minst én repres<strong>en</strong>tant fra administrasjon<strong>en</strong>, én fra<br />

lærerstab<strong>en</strong> og én fra <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong>.<br />

10 <strong>av</strong> de 13 gj<strong>en</strong>vær<strong>en</strong>de skol<strong>en</strong>e har deltatt i evaluering<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong>. Av<br />

disse er 8 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 kombinert barne- og ungdomsskole.<br />

1.2.3 Tiltak<strong>en</strong>e<br />

Skol<strong>en</strong>e valgte selv hvilke tiltak de ønsket å jobbe med. De vanligste tiltak<strong>en</strong>e<br />

var ulike former for <strong>foreldre</strong>møter, sosiale aktiviteter for <strong>foreldre</strong> (og ev<strong>en</strong>tuelt<br />

barn) som mødretreff, fedretreff, utflukter, <strong>foreldre</strong>treff, <strong>no</strong>rskopplæring samt<br />

treff for kurdere. Se App<strong>en</strong>diks 1 for <strong>en</strong> oversikt over tiltak. De ulike tiltak<strong>en</strong>e<br />

pres<strong>en</strong>teres mer utførlig under hvert delkapittel hvor det i stor grad er tatt<br />

utgangspunkt i FUGs dokum<strong>en</strong>t ”Sluttrapport utviklingsprosjekt 2002-2004:<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”.<br />

1.2.4 FUGs rolle i <strong>prosjektet</strong><br />

FUGs rolle i <strong>prosjektet</strong> var å veilede og diskutere tiltak<strong>en</strong>e og gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring<strong>en</strong><br />

med skol<strong>en</strong>e. FUG gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mførte også <strong>en</strong> kartlegging <strong>av</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

15


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

prosjektskole som ble brukt som bakgrunnsmateriale for valg <strong>av</strong> tiltak. I tillegg<br />

hadde FUG det overordnede ansvaret for <strong>prosjektet</strong> og sto for rapportering og<br />

informasjonsspredning både mellom skol<strong>en</strong>e og til andre skoler og kommuner. I<br />

følge FUGs egne dokum<strong>en</strong>ter har FUG:<br />

• Utviklet materiell for målgrupp<strong>en</strong>.<br />

• Arrangert faglige konferanser hvert halvår der prosjektskol<strong>en</strong>e<br />

og andre s<strong>en</strong>trale samarbeidspartnere har deltatt.<br />

• Opprettet et mi<strong>no</strong>ritetsspråklig ressursnettverk (MiR) med<br />

ressurspersoner fra ulike nasjonaliteter.<br />

• Laget to internettsider som blant annet inneholder informasjon<br />

om hjem-skole-samarbeid på forskjellige språk samt <strong>en</strong> oversikt<br />

med eksempler på ulike tiltak (www.<strong>foreldre</strong>nettet.<strong>no</strong> og<br />

www.fug.<strong>no</strong>).<br />

• Holdt innlegg på eksterne konferanser.<br />

1.3 PROBLEMSTILLINGER I EVALUERINGEN<br />

D<strong>en</strong> overordnede problemstilling<strong>en</strong> i evaluering<strong>en</strong> er:<br />

Hvilke erfaringer og kunnskaper har <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> –<br />

<strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>” tilført <strong>foreldre</strong>ne, skol<strong>en</strong> og lærerne?<br />

Følg<strong>en</strong>de 4 delproblemstillinger har vært retningsgiv<strong>en</strong>de for datainnsamling<strong>en</strong>:<br />

1) Opplevelse <strong>av</strong> trygghet i forhold til <strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong>.<br />

I følge Loona (1995) kan møt<strong>en</strong>e mellom mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> og d<strong>en</strong><br />

<strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong> ofte karakteriseres gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m underkastelse og passivitet fra<br />

<strong>foreldre</strong>nes side. Mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne overlater ofte det fulle ansvar for barnas<br />

utdanning til utdanningssystemet fordi de tror at skol<strong>en</strong> vet best. Ericsson og<br />

Lars<strong>en</strong> (2000) hevder at det er et asymmetrisk forhold mellom lærere og <strong>foreldre</strong><br />

hvor lærerne setter premiss<strong>en</strong>e for samarbeidet m<strong>en</strong>s <strong>foreldre</strong>ne er mottakere.<br />

Språklige barrierer kan også ha d<strong>en</strong> samme effekt<strong>en</strong>, og det samme kan mangel<br />

på kunnskap om <strong>foreldre</strong>s muligheter til å bli hørt i skol<strong>en</strong>. FUGs<br />

kartleggingsundersøkelse i begynnels<strong>en</strong> <strong>av</strong> prosjektperiod<strong>en</strong> (FUG 2002) pekte<br />

også på de samme t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e. På hvilk<strong>en</strong> måte har <strong>prosjektet</strong> bidratt til <strong>en</strong>dringer<br />

i forhold til <strong>foreldre</strong>nes opplevelse <strong>av</strong> trygghet i forhold til <strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong>? Tar<br />

<strong>foreldre</strong> mer ansvar og de er mer aktive i forhold til barnas skolegang, for<br />

eksempel gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m å gi uttrykk for m<strong>en</strong>inger og komme med innspill overfor<br />

skol<strong>en</strong>?<br />

16


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

2) Hjem-skole samarbeid.<br />

En viktig del <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>nes involvering i skol<strong>en</strong> handler om d<strong>en</strong> direkte<br />

kontakt<strong>en</strong> mellom hjem og skole. Dette omfatter blant annet deltakelse på<br />

konferansetimer, <strong>foreldre</strong>møter og andre arrangem<strong>en</strong>ter i regi <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>. I<br />

NOVA-rapport<strong>en</strong> Mi<strong>no</strong>ritetsspråklig ungdom i skol<strong>en</strong> fremkommer det at det er<br />

l<strong>av</strong>ere andel mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>en</strong>n majoritetsspråklige elever som rapporterer<br />

at <strong>foreldre</strong> har deltatt på møter på skol<strong>en</strong> (Bakk<strong>en</strong> 2003). FUGs<br />

kartleggingsundersøkelse i begynnels<strong>en</strong> <strong>av</strong> prosjektperiod<strong>en</strong> (FUG 2002) viste at<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> i stor grad unnlot å delta på <strong>foreldre</strong>møter, blant<br />

annet fordi de ikke behersket <strong>no</strong>rsk godt <strong>no</strong>k til at de klarte å følge med på<br />

møt<strong>en</strong>e. Spesielt gjaldt dette <strong>foreldre</strong>møter hvor de måtte forholde seg til flere<br />

ulike personer samtidig. Mange visste heller ikke hvorfor de burde delta på<br />

<strong>foreldre</strong>møter. Har <strong>foreldre</strong>ne gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m <strong>prosjektet</strong> fått økt kunnskap om hva som<br />

ligger i begrepet <strong>foreldre</strong>involvering? Fokuserer de nå mer på hvordan og på<br />

hvilke områder de bør <strong>en</strong>gasjere seg for å øke elev<strong>en</strong>es prestasjoner i d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske<br />

skol<strong>en</strong>?<br />

3) Lærernes opplevelse <strong>av</strong> trygghet i forhold til lærerroll<strong>en</strong> og samarbeidet<br />

med de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne.<br />

Studier har vist at forholdet mellom skole og mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

ganger kan karakteriseres som <strong>en</strong> kulturkollisjon (Arneberg 1995, Ericsson og<br />

Lars<strong>en</strong> 2000, Loona 1995). Som understreket <strong>av</strong> Ericsson og Lars<strong>en</strong> (2000)<br />

bringer mange mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> med seg kulturell ballast, tradisjoner og verdier<br />

som ikke nødv<strong>en</strong>digvis ivaretas i d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>, og skol<strong>en</strong>e kommuniserer<br />

kultur, tradisjoner og verdier som ikke har oppslutning blant alle<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>. Selv om dette <strong>no</strong>k også kan stemme for <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>, er<br />

pot<strong>en</strong>sialet for slike uover<strong>en</strong>sstemmelse større når det gjelder mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>.<br />

D<strong>en</strong> kulturelle kapital<strong>en</strong> som er forutsatt og f<strong>av</strong>orisert inn<strong>en</strong>for det <strong>no</strong>rske<br />

utdanningssystemet er forskjellig fra d<strong>en</strong> som mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> ’eier’.<br />

Loona (1995) hevder at det er <strong>en</strong> ujevn distribusjon <strong>av</strong> kulturell makt mellom<br />

skol<strong>en</strong> og mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne. D<strong>en</strong>ne maktforskjell<strong>en</strong> sikrer at skol<strong>en</strong> har d<strong>en</strong><br />

totale sosiale og pedagogiske autoritet i diskusjoner knyttet til skolerelaterte<br />

saker.<br />

I <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> - <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>s opplæring i<br />

skol<strong>en</strong>” har også skol<strong>en</strong>e/lærernes rolle vært vektlagt, og<br />

kartleggingsundersøkels<strong>en</strong> i begynnels<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong> viste at mange lærere var<br />

usikre på hvordan de skulle samarbeide med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>. Har<br />

lærerne og annet s<strong>en</strong>tralt skolepersonell tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om<br />

d<strong>en</strong> religion og kultur mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> og elever bringer med seg inn<br />

i d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>? Føler lærerne seg trygge på å undervise elever med <strong>en</strong><br />

ann<strong>en</strong> kultur og språkbakgrunn, og har de fått <strong>no</strong>k kunnskap om hvordan de på<br />

17


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> god og forsvarlig måte skal håndtere samarbeidet med <strong>foreldre</strong>ne? Har lærerne<br />

tilstrekkelig kj<strong>en</strong>nskap til hvordan man bør formidle informasjon til <strong>foreldre</strong> som<br />

ikke behersker <strong>no</strong>rsk?<br />

4) Strategi for inkludering.<br />

Forskning viser at relasjon<strong>en</strong>e mellom mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> og skole <strong>no</strong><strong>en</strong><br />

ganger kan være preget <strong>av</strong> at mi<strong>no</strong>ritetsfamilier har andre ideer knyttet til deres<br />

relasjon til skol<strong>en</strong>, slik Hidalgo et al. (1995) viser. M<strong>en</strong>s <strong>no</strong><strong>en</strong> legger vekt på å<br />

holde på sin kulturelle id<strong>en</strong>titet og derfor ønsker å bli anerkj<strong>en</strong>t og respektert <strong>av</strong><br />

skol<strong>en</strong>e for sin forskjellighet, har andre som mål å bli assimilert inn i<br />

storsamfunnet, og ønsker derfor å unngå oppmerksomhet fra eller<br />

spesialbehandling fra skol<strong>en</strong>e. Strategier for inkludering og innspill i så måte må<br />

ta høyde for dette. Selv om familier fra ulike sosiale og kulturelle grupper deler<br />

oppfatning<strong>en</strong> om at utdanning er viktig for barna (Hidalgo et al. 1995, Lareau<br />

1997), er det samtidig slik at <strong>foreldre</strong> fra ulike sosiale og kulturelle bakgrunner<br />

konstruerer forskjellige veier mot å nå målet om utdanning for sine barn. Har<br />

skol<strong>en</strong>e utviklet strategier for inkludering som ivaretar ulike gruppers tilnærming<br />

til d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>? Hvordan følges disse strategi<strong>en</strong>e opp <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>e, og<br />

hvordan blir strategi<strong>en</strong>e mottatt <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne?<br />

1.4 OM METODE OG EMPIRITILFANG<br />

Det empiriske grunnlaget for evaluering<strong>en</strong> er g<strong>en</strong>erert gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m <strong>en</strong> kombinasjon<br />

<strong>av</strong> surveys og halvstrukturerte kvalitative intervju. I det følg<strong>en</strong>de gis <strong>en</strong> nærmere<br />

beskrivelse <strong>av</strong> innh<strong>en</strong>ting<strong>en</strong> <strong>av</strong> data. Som forberedelse til datainnsamling<strong>en</strong> ble<br />

det gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført intervju med prosjektleder for <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>” samt intervju med leder<strong>en</strong> i<br />

<strong>prosjektet</strong>s første styringsgruppe. Vi ønsket i utgangspunktet å rekruttere alle de<br />

13 1 prosjektskol<strong>en</strong>e til evaluering<strong>en</strong>. 10 <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>e ble til slutt <strong>en</strong> del <strong>av</strong><br />

evaluering<strong>en</strong>.<br />

1.4.1 Surveys<br />

Det er gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført 2 spørreskjemaundersøkelser ved 10 prosjektskoler:<br />

I. Spørreskjemaundersøkelse blant mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> på<br />

prosjektskol<strong>en</strong>e.<br />

II. Spørreskjemaundersøkelse blant lærere som har hatt med tiltak<strong>en</strong>e å gjøre<br />

på prosjektskol<strong>en</strong>e.<br />

1 Opprinnelig deltok 14 skoler i <strong>prosjektet</strong>, m<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>e trakk seg i løpet <strong>av</strong> prosjektperiod<strong>en</strong>.<br />

18


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Foreldresurvey:<br />

Det ble gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført <strong>en</strong> survey blant alle mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne ved 10<br />

prosjektskoler. 192 <strong>foreldre</strong> fylte ut spørreskjemaet, <strong>no</strong>e som utgjør cirka 25 %<br />

<strong>av</strong> alle mi<strong>no</strong>ritetsspråklige ved disse skol<strong>en</strong>e. Antall som deltok på tiltak på de 10<br />

skol<strong>en</strong>e var 362. 20 <strong>av</strong> de 192 utfylte skjema<strong>en</strong>e var fylt ut <strong>av</strong> personer som ikke<br />

hadde deltatt på <strong>no</strong><strong>en</strong> tiltak. Dette gir <strong>en</strong> svarpros<strong>en</strong>t blant de <strong>foreldre</strong>ne som<br />

deltok på tiltak<strong>en</strong>e på cirka 48 %. Dette er <strong>en</strong> l<strong>av</strong> svarpros<strong>en</strong>t, <strong>no</strong>e som det må tas<br />

h<strong>en</strong>syn til i fortolkning<strong>en</strong>e <strong>av</strong> det statistiske materialet. Skol<strong>en</strong>e har i lit<strong>en</strong> grad<br />

lagt vekt på å registrere antall deltakere på de ulike tiltak<strong>en</strong>e. Det har derfor ikke<br />

vært mulig å purre for å få inn flere skjemaer, <strong>no</strong>e som er med på å forklare d<strong>en</strong><br />

l<strong>av</strong>e svarpros<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Se for øvrig kapittel 2 om respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e for <strong>en</strong> diskusjon <strong>av</strong><br />

reservasjoner i forhold til skjevheter i utvalget <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>.<br />

Å gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføre spørreskjemaundersøkelser blant <strong>foreldre</strong> med<br />

mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn stiller forskerne overfor spesielle utfordringer. Utfordring<strong>en</strong>e<br />

handler i ves<strong>en</strong>tlig grad om språklige problemer, m<strong>en</strong> også om kulturelle<br />

forskjeller hva angår å forholde seg til skriftlige dokum<strong>en</strong>ter. Survey<strong>en</strong> som gikk<br />

ut til <strong>foreldre</strong>ne ble oversatt til 7 språk. Kostnad<strong>en</strong>e ved oversetting var<br />

omfatt<strong>en</strong>de. Grunnet begr<strong>en</strong>sede øko<strong>no</strong>miske rammer var det ikke mulig å<br />

oversette spørreskjemaet til alle språk skol<strong>en</strong>e samlet ønsket, dette dreide seg om<br />

17 språk. Vi valgte å oversette survey<strong>en</strong> til de språk majoritet<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne i<br />

de 13 skol<strong>en</strong>e behersket 2 .<br />

For å øke <strong>foreldre</strong>survey<strong>en</strong>s validitet og reliabilitet, dvs. sikre både at <strong>foreldre</strong>ne<br />

svarer på det vi ønsker at de skal svare på (at de forstår innholdet i spørsmål<strong>en</strong>e<br />

slik vi ønsker at de skal forstås) og at de faktisk svarer på spørreskjemaet, ble<br />

spørreskjema<strong>en</strong>e distribuert <strong>av</strong> kontaktlærerne. Erfaringer fra tidligere og<br />

pågå<strong>en</strong>de prosjekter viser at det å involvere skol<strong>en</strong>e i distribusjon og innsamling<br />

<strong>av</strong> spørreskjema bidrar til økt svarpros<strong>en</strong>t i tillegg til at undersøkels<strong>en</strong> sikres<br />

legitimitet (Karls<strong>en</strong> 2002, Bæck 2005).<br />

I utgangspunktet ønsket vi at kontaktlærerne skulle distribuere spørreskjema<strong>en</strong>e<br />

på <strong>foreldre</strong>konferans<strong>en</strong>e slik at de kunne fylles ut i løpet <strong>av</strong> konferansetim<strong>en</strong>.<br />

Bakgrunn<strong>en</strong> for dette var <strong>en</strong> idé om at det kunne være h<strong>en</strong>siktsmessig, blant<br />

annet fordi <strong>en</strong> tolk er tilstede på <strong>foreldre</strong>konferanser i de tilfeller hvor det er<br />

nødv<strong>en</strong>dig. Av flere grunner viste det seg at d<strong>en</strong>ne strategi<strong>en</strong> vanskelig lot seg<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføre. For det første hadde flere skoler <strong>av</strong>viklet konferansetim<strong>en</strong>e på det<br />

tidspunkt evaluering<strong>en</strong> startet. For det andre møtte vi <strong>en</strong> del motstand fra lærere<br />

som ikke ønsket å bruke konferansetid på å bistå <strong>foreldre</strong> med å fylle ut<br />

spørreskjema.<br />

2 Disse språk<strong>en</strong>e er arabisk, farsi, serbokroatisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.<br />

19


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Det ble derfor gjort <strong>av</strong>taler med skol<strong>en</strong>e om at de skulle s<strong>en</strong>de spørreskjemaet til<br />

<strong>foreldre</strong>ne med elevpost i de tilfeller hvor <strong>foreldre</strong>ne ikke fikk anledning til å<br />

fylle ut skjemaet som <strong>en</strong> del <strong>av</strong> semesterets <strong>foreldre</strong>konferanse. Ytterpunkter i<br />

skol<strong>en</strong>es distribusjonsstrategier var følg<strong>en</strong>de: 1: Skol<strong>en</strong>e som klart meldte fra om<br />

at de ikke ønsket å bruke konferansetid på å fylle ut skjema samm<strong>en</strong> med<br />

<strong>foreldre</strong>ne og 2: Skol<strong>en</strong> som arrangerte eget møte hvor de delte <strong>foreldre</strong>ne inn i<br />

språkgrupper der <strong>en</strong> lærer var tilstede for å svare på spørsmål i forbindelse med<br />

utfylling<strong>en</strong> <strong>av</strong> spørreskjema.<br />

Spørreskjema<strong>en</strong>e ble s<strong>en</strong>d til skol<strong>en</strong>e i løpet <strong>av</strong> mai måned med melding om at de<br />

umiddelbart skulle distribueres til <strong>foreldre</strong>ne. Svarfrist ble satt til <strong>en</strong> uke. Det<br />

viste seg at et fåtall skoler klarte å distribuere skjema<strong>en</strong>e raskt <strong>no</strong>k. Begrunnels<strong>en</strong><br />

skol<strong>en</strong>e oppg<strong>av</strong> var at mai og juni måned er <strong>en</strong> svært tr<strong>av</strong>el periode med<br />

t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>er, eksam<strong>en</strong>er og påfølg<strong>en</strong>de forberedelser til skole<strong>av</strong>slutning. Samtlige<br />

skoler påpekte at det er svært uheldig å bli pålagt evalueringer som involverer<br />

lærerstab<strong>en</strong> samt <strong>en</strong> stor <strong>foreldre</strong>gruppe like før sommerferi<strong>en</strong>. Dette er <strong>en</strong><br />

lærdom <strong>en</strong> bør ta med seg i s<strong>en</strong>ere evalueringer, ideelt sett burde evaluering<strong>en</strong><br />

vært lagt til januar/februar.<br />

Spørreskjemaet til <strong>foreldre</strong>ne besto <strong>av</strong> spørsmål knyttet til:<br />

• Trygghet i <strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong><br />

• Samarbeidet med skol<strong>en</strong><br />

• Vurdering <strong>av</strong> spesifikke tiltak<br />

Lærersurvey:<br />

Det ble gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført <strong>en</strong> survey blant lærerne ved 10 prosjektskoler. Målgrupp<strong>en</strong><br />

var lærere som hadde vært involvert i <strong>prosjektet</strong> og tiltak<strong>en</strong>e. Survey<strong>en</strong> skulle<br />

fylles ut på internett. 34 lærere responderte. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål<br />

om:<br />

• Trygghet i lærerroll<strong>en</strong><br />

• Kommunikasjon med ulike <strong>foreldre</strong>grupper<br />

• Kunnskap om <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong>es ressurser/kulturelle kapital som de<br />

bringer med seg inn i d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong><br />

• Vurdering <strong>av</strong> spesifikke tiltak<br />

20


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

1.5 KVALITATIVE INTERVJU<br />

Kvalitativ og kvantitativ metode utgjør hovedinndeling<strong>en</strong> for<br />

samfunnsvit<strong>en</strong>skapelig empiriinnsamling. Uttrykk<strong>en</strong>e ”kvantitative metoder” og<br />

”kvalitative metoder” er betegnelser på fremgangsmåter i samfunnsforskning<br />

som vanligvis gir forskjellige typer resultater. De førstnevnte frembringer<br />

kvantitative data, altså opplysninger som kan uttrykkes i m<strong>en</strong>getermer, m<strong>en</strong>s de<br />

sistnevnte gir kvalitative data (også kalt ”mykdata”). Karakteristisk for de<br />

kvalitative metod<strong>en</strong>e er at forsker<strong>en</strong> kommer i nærkontakt med de utforskede, og<br />

at forskningsopplegget og registrering<strong>en</strong>e justeres underveis i d<strong>en</strong> gj<strong>en</strong>sidige<br />

påvirkningsprosess<strong>en</strong> mellom informant og forsker. En kombinasjon mellom<br />

intervjustudie og spørreskjema er vanligvis å foretrekke i forskningsprosjekter<br />

(Kvale 1997). For å få et så godt analysegrunnlag som mulig i evaluering<strong>en</strong><br />

valgte vi derfor å b<strong>en</strong>ytte både kvalitativ og kvantitativ metode.<br />

I og med at det har gått <strong>en</strong> del tid sid<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> ble påbegynt var det <strong>en</strong> styrke<br />

for evaluering<strong>en</strong> at informant<strong>en</strong>e i tillegg til å fylle ut spørreskjema også muntlig<br />

fikk anledning til å pres<strong>en</strong>tere sin deltakelse i ulike tiltak. Etter å ha deltatt i<br />

prosess<strong>en</strong> med survey<strong>en</strong> hadde mange <strong>foreldre</strong> t<strong>en</strong>kt gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m sine erfaringer<br />

med <strong>prosjektet</strong>, og fikk i intervjuet anledning til å fremme m<strong>en</strong>inger <strong>av</strong> både<br />

positiv og negativ art. Intervju<strong>en</strong>e ble gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført som telefonintervju med<br />

utgangspunkt i <strong>en</strong> strukturert intervjuguide. Spørsmål<strong>en</strong>e ble tilpasset<br />

informant<strong>en</strong>e underveis. No<strong>en</strong> spørsmål måtte for<strong>en</strong>kles på grunn <strong>av</strong><br />

informant<strong>en</strong>es begr<strong>en</strong>sede <strong>no</strong>rskkunnskaper, og spørsmål om tiltak<strong>en</strong>e ble justert<br />

i forhold til informant<strong>en</strong>es deltakelse i ulike tiltak. I de tilfeller hvor<br />

informant<strong>en</strong>e ønsket å utdype et spesielt tema fikk de anledning til det. Dette<br />

innebærer at selv om intervjuguid<strong>en</strong> var strukturert ble d<strong>en</strong> praktiske<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring<strong>en</strong> <strong>av</strong> intervju<strong>en</strong>e halvstrukturert. D<strong>en</strong>ne type intervju defineres<br />

som intervju hvor h<strong>en</strong>sikt<strong>en</strong> er å oppnå beskrivelser <strong>av</strong> informant<strong>en</strong>s livsverd<strong>en</strong><br />

sånn at forsker<strong>en</strong> skal kunne fortolke m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> bak de beskrevne f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>er<br />

(Kvale 1996). En slik dialog går ut over d<strong>en</strong> spontane utveksling <strong>av</strong> m<strong>en</strong>inger<br />

man finner i <strong>en</strong> hverdagslig konversasjon, og har <strong>en</strong> spørr<strong>en</strong>de og lytt<strong>en</strong>de<br />

tilnærming med d<strong>en</strong> h<strong>en</strong>sikt å oppnå ny, grundig testet kunnskap. Tema for<br />

intervjuet introduseres <strong>av</strong> forsker<strong>en</strong>, som også kritisk følger opp informant<strong>en</strong>s<br />

svar på spørsmål<strong>en</strong>e.<br />

Det ble gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført intervjuer med 6 lærere, 2 repres<strong>en</strong>tanter fra skoleledels<strong>en</strong><br />

(rektorer) samt 6 <strong>foreldre</strong>repres<strong>en</strong>tanter fra 2 <strong>av</strong> prosjektskol<strong>en</strong>e. I<br />

utgangspunktet ønsket vi å rekruttere informanter fra to skoler som kunne<br />

repres<strong>en</strong>tere ytterpunkt<strong>en</strong>e i forhold til <strong>prosjektet</strong>s vellykkethet. Det viste seg<br />

imidlertid problematisk med <strong>no</strong><strong>en</strong> rimelig grad <strong>av</strong> sikkerhet å skulle betegne<br />

<strong>no</strong><strong>en</strong> skoler som mer vellykkede <strong>en</strong>n andre. Vi gikk derfor bort fra d<strong>en</strong>ne<br />

21


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

utvalgsstrategi<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> <strong>en</strong>e skol<strong>en</strong> hvor vi rekrutterte informanter var <strong>en</strong> skole<br />

som hadde vært spesielt aktiv i forhold til <strong>prosjektet</strong> og som hadde gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført<br />

mange tiltak. D<strong>en</strong> andre skol<strong>en</strong> var mer gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlig i forhold til antall tiltak,<br />

m<strong>en</strong> var <strong>en</strong> skole som relativt lett lot seg rekruttere. D<strong>en</strong>ne skol<strong>en</strong> kan imidlertid<br />

ikke karakteriseres som mindre vellykket på <strong>no</strong><strong>en</strong> måte.<br />

1.6 METODISKE UTFORDRINGER<br />

1.6.1 Utforming <strong>av</strong> spørreskjema til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

En rekke metodiske utfordringer meldte seg i forhold til å designe spørreskjema<br />

for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>. Spørreskjema<strong>en</strong>e måtte være lett forståelige for<br />

å unngå at informant<strong>en</strong>e opplevde unødv<strong>en</strong>dig frustrasjon i forbindelse med<br />

utfylling<strong>en</strong>. Til tross for bestrebelser etter å gjøre spørreskjemaet så lettfattelig<br />

som mulig fremkom det i datamaterialet fra lærerintervju<strong>en</strong>e at <strong>no</strong><strong>en</strong> <strong>foreldre</strong><br />

hadde oppfattet skjemaet som vanskelig å håndtere selv om det var oversatt til<br />

deres morsmål. En lærer forteller:<br />

”Vi har sett at evaluering<strong>en</strong> som har vært gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført har vært veldig<br />

vanskelig for <strong>foreldre</strong>ne. Vi gjorde det sånn at vi samla <strong>foreldre</strong>ne i<br />

språkgrupper hvor det var <strong>no</strong><strong>en</strong> som kunne oversette og forklare. Og vi<br />

opplevde frustrerte <strong>foreldre</strong>. De ville ikke krysse <strong>av</strong> det som ble riktig i<br />

forhold til det de m<strong>en</strong>te, hvis du skjønner meg. Fordi utsagnet var<br />

formulert sånn at det var vanskelig for dem å krysse <strong>av</strong>... Det hjalp<br />

nest<strong>en</strong> ikke at det var oversatt til et annet språk fordi de har så lit<strong>en</strong><br />

kj<strong>en</strong>nskap til d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske t<strong>en</strong>kemåt<strong>en</strong> og skolekultur<strong>en</strong> at det er på <strong>en</strong><br />

måte ikke bare å oversette det fra et språk til et annet. Så der tror jeg at<br />

skal man lage spørreundersøkelser og evaluere i forhold til <strong>foreldre</strong> så<br />

må det gjøres veldig <strong>en</strong>kelt og veldig klart sånn at det ikke blir feil.”<br />

Her er det flere faktorer som kan spille inn i forhold til skjemaets utforming. For<br />

<strong>en</strong> del mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> er situasjon<strong>en</strong> slik at når de ikke <strong>en</strong> gang<br />

behersker sitt eget morsmål skriftlig vil spørreskjema uansett språk være umulige<br />

å lese. Andre mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> har bodd i Norge <strong>en</strong> årrekke og<br />

behersker <strong>no</strong>rsk fullt ut. For sistnevnte gruppe vil et skjema med overfor<strong>en</strong>klet<br />

språk kunne betraktes som <strong>en</strong> nedvurdering <strong>av</strong> disse <strong>foreldre</strong>nes <strong>no</strong>rskspråklige<br />

evner. I og med at skjemaet var det samme for hele <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong> i de 13<br />

skol<strong>en</strong>e måtte det språklige innholdet tilpasses ”gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsforelder<strong>en</strong>”. Dette<br />

innebærer at analfabeter ville få problemer med utfylling<strong>en</strong> uansett, m<strong>en</strong>s de som<br />

er 100 % <strong>no</strong>rskspråklige ville finne det overfor<strong>en</strong>klet. Når det er stor sprik i<br />

22


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

informantgrupp<strong>en</strong>s <strong>no</strong>rskbeherskelse må man påregne metodiske utfordringer, og<br />

akseptere at ikke hele informantgrupp<strong>en</strong> håndterer utfylling<strong>en</strong> like<br />

tilfredsstill<strong>en</strong>de. Det er sannsynlig at spørreskjema som metode har vært med på<br />

å redusere antall <strong>foreldre</strong> som deltok i evaluering<strong>en</strong>, og dette har trolig ført til<br />

<strong>no</strong><strong>en</strong> skjevheter i forhold til utvalget <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong> (se <strong>av</strong>snitt 2.1. for nærmere<br />

drøfting <strong>av</strong> dette). Imidlertid er det ikke <strong>no</strong>e som tyder på at de som har fylt ut<br />

skjemaet ikke har forstått spørsmål<strong>en</strong>e.<br />

1.6.2 Lærernes deltakelse i utfylling <strong>av</strong> spørreskjema<br />

Lærernes tilstedeværelse ved utfylling <strong>av</strong> spørreskjema var <strong>no</strong>k viktig i forhold<br />

til å <strong>av</strong>klare språklige misforståelser og for å sikre at innholdet ble forstått. En<br />

lærer hadde imidlertid følg<strong>en</strong>de komm<strong>en</strong>tar i forhold til sin tilstedeværelse under<br />

utfylling<strong>en</strong>:<br />

”Jeg føler at det kanskje blir feil at vi sitter samm<strong>en</strong> med dem, for de vil<br />

så gjerne, og de har fått et så godt forhold til oss lærere, og de vil på <strong>en</strong><br />

måte gi uttrykk for at alt er så veldig bra. Og jeg tror kanskje de m<strong>en</strong>er<br />

det og... M<strong>en</strong> kanskje vi hadde fått frem andre nyanser hvis det hadde<br />

vært <strong>en</strong>klere spørsmål på skjemaet, og vi ikke hadde behøvd å være<br />

tilstede. For jeg tror ikke det er lurt at vi kj<strong>en</strong>te, nære er tilstede, m<strong>en</strong> nå<br />

måtte vi det for å organisere det. Jeg sa til dem at ”nå må vi t<strong>en</strong>ke på at<br />

VI må bli bedre, så dere må ikke bare si ting som dere vil at vi skal være<br />

fornøyde med at dere sier”. Det er sånn høflighetsgreie, ikke sant? De<br />

vil si at det er bra sånn at ikke vi blir skuffa.”<br />

Dette er et svært viktig metodisk po<strong>en</strong>g. Vurdering<strong>en</strong> som lå til grunn for å la<br />

lærerne være behjelpelige under utfylling<strong>en</strong> var imidlertid å få besvarelser også<br />

fra de som behersket sitt eget skriftspråk og <strong>no</strong>rsk for dårlig til å klare å fylle ut<br />

skjemaet på eg<strong>en</strong> hånd. Sid<strong>en</strong> det empiriske grunnlaget i tillegg besto <strong>av</strong><br />

kvalitative intervju hadde vi dessut<strong>en</strong> til <strong>en</strong> viss grad mulighet til å sikre oss mot<br />

at analys<strong>en</strong>e skulle bli for preget <strong>av</strong> ev<strong>en</strong>tuell påvirkning fra lærerne i forhold til<br />

spørreskjemautfylling.<br />

1.6.3 Språkpolitiske utfordringer<br />

Skjemaet ble blant annet oversatt til serbokroatisk. Fra et par skoler har vi fått<br />

tilbakemeldinger på at kurdiske og albanske <strong>foreldre</strong> ikke behersker<br />

serbokroatisk. For albanere, kroatere, serbokroatere og kurdere er<br />

språksituasjon<strong>en</strong> politisk et svært br<strong>en</strong>nbart tema. Dette hadde vi på grunn <strong>av</strong><br />

begr<strong>en</strong>sede øko<strong>no</strong>miske ressurser ikke anledning til å ta h<strong>en</strong>syn til. Etter råd fra<br />

språkkonsul<strong>en</strong>t valgte vi å oversette skjemaet til serbokroatisk, da flest <strong>foreldre</strong><br />

23


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

behersket dette språket. Et fåtall kurdiske og albanske <strong>foreldre</strong> returnerte<br />

skjemaet blankt med melding om at de ikke behersker serbokroatisk.<br />

1.6.4 Intervju med bare <strong>no</strong>rskspråklige <strong>foreldre</strong><br />

Det er utelukk<strong>en</strong>de gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført telefonintervju med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

som behersker <strong>no</strong>rsk godt <strong>no</strong>k til å gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføre intervju ut<strong>en</strong> tolk. Ideelt burde<br />

man rekruttert informanter også fra d<strong>en</strong> del<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong> som ikke<br />

behersker <strong>no</strong>rsk. Det lot seg ikke gjøre å rekruttere informanter til intervju der<br />

tolk måtte delta. Imidlertid har repres<strong>en</strong>tanter fra hele <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong> svart på<br />

spørreskjemaet, så hele <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong>s m<strong>en</strong>inger om skole-hjem samarbeid<br />

kommer frem i d<strong>en</strong> kvantitative del<strong>en</strong> <strong>av</strong> materialet.<br />

24


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

2 RESPONDENTENE<br />

I dette kapitlet pres<strong>en</strong>terer vi <strong>foreldre</strong>ne og lærerne som har deltatt i<br />

undersøkels<strong>en</strong>.<br />

2.1 FORELDRESURVEY: KJENNETEGN VED RESPONDENTER OG<br />

FAMILIER<br />

192 <strong>foreldre</strong> har deltatt i undersøkels<strong>en</strong>. Tabell 2.1 gir <strong>en</strong> oversikt over <strong>en</strong> del<br />

nøkkelkj<strong>en</strong>netegn ved de <strong>foreldre</strong>ne som har fylt ut spørreskjema<strong>en</strong>e samt de<br />

famili<strong>en</strong>e disse <strong>foreldre</strong>ne er del <strong>av</strong>.<br />

Tabell 2.1 Foreldresurvey: Kj<strong>en</strong>netegn ved respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e og famili<strong>en</strong>e. Andeler i pros<strong>en</strong>t.<br />

Alle<br />

n=192<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsalder mor 38<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsalder far 42<br />

Andel gift/sambo<strong>en</strong>de 91<br />

Høyeste fullførte utdanning:<br />

Har ing<strong>en</strong> utdanning 9<br />

Grunnskole 36<br />

Mor<br />

Videregå<strong>en</strong>de skole 40<br />

Høyskole/universitet inntil 4 år 12<br />

Høyskole/universitet mer <strong>en</strong>n 4 år 3<br />

Har ing<strong>en</strong> utdanning 4<br />

Grunnskole 25<br />

Far<br />

Videregå<strong>en</strong>de skole 37<br />

Høyskole/universitet inntil 4 år 28<br />

Høyskole/universitet mer <strong>en</strong>n 4 år 6<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlig antall år famili<strong>en</strong> har bodd i Norge 14<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlig antall barn i skole 2<br />

Norskkunnskaper:<br />

Kan verk<strong>en</strong> snakke eller skrive <strong>no</strong>rsk 5<br />

Mor<br />

Snakker litt <strong>no</strong>rsk, m<strong>en</strong> kan ikke skrive 27<br />

Snakker bra <strong>no</strong>rsk, og kan skrive litt 38<br />

Flyt<strong>en</strong>de <strong>no</strong>rsk muntlig og skriftlig 29<br />

Kan verk<strong>en</strong> snakke eller skrive <strong>no</strong>rsk 5<br />

far<br />

Snakker litt <strong>no</strong>rsk, m<strong>en</strong> kan ikke skrive 14<br />

Snakker bra <strong>no</strong>rsk, og kan skrive litt 39<br />

Flyt<strong>en</strong>de <strong>no</strong>rsk muntlig og skriftlig 43<br />

Andel<strong>en</strong> gifte eller sambo<strong>en</strong>de er høy, 91 %. Fedr<strong>en</strong>e i famili<strong>en</strong>e har et <strong>no</strong>e<br />

høyere utdanningsnivå <strong>en</strong>n mødr<strong>en</strong>e. Famili<strong>en</strong>e har i gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnitt bodd 14 år i<br />

Norge og de har i gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnitt 2 barn i grunnskol<strong>en</strong>. Når det gjelder<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper oppgis det at 5 % <strong>av</strong> både mødre og fedre verk<strong>en</strong> kan snakke<br />

eller skrive <strong>no</strong>rsk. Norskkunnskap<strong>en</strong>e framstår som bedre blant fedr<strong>en</strong>e <strong>en</strong>n blant<br />

mødr<strong>en</strong>e. Det er grunn til å tro at datamaterialet har <strong>en</strong> del skjevheter i forhold til<br />

språkkunnskaper og utdanningsnivå blant informant<strong>en</strong>e. I survey<strong>en</strong> har vi trolig<br />

25


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

først og fremst fått de mest ressurssterke <strong>foreldre</strong>ne i tale, i betydning<strong>en</strong> de som<br />

snakker best <strong>no</strong>rsk og de som har relativt høy utdanning. Dette er imidlertid et<br />

problem knyttet til surveyer g<strong>en</strong>erelt, også når målgrupp<strong>en</strong> er befolkning<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>erelt. Det er da ikke uvanlig at respond<strong>en</strong>ter med høy utdanning og gode<br />

akademiske evner er overrepres<strong>en</strong>terte (Bæck 2005). Dette kan blant annet<br />

skyldes at metod<strong>en</strong> stiller visse kr<strong>av</strong> til leseevne, evne til å fylle ut skjema og til å<br />

ta standpunkt til mange ulike spørsmål.<br />

Tabell 2.2 Hvem <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne har fylt ut skjema<strong>en</strong>e?<br />

Antall<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

Mor 97 51<br />

Far 60 31<br />

Begge 27 14<br />

Andre 7 4<br />

Total 191 100<br />

Cirka halvpart<strong>en</strong> <strong>av</strong> spørreskjema<strong>en</strong>e er fylt ut <strong>av</strong> mødre. 31 % er fylt ut <strong>av</strong> fedre,<br />

m<strong>en</strong>s 14 % <strong>av</strong> skjema<strong>en</strong>e er fylt ut <strong>av</strong> far og mor samm<strong>en</strong>.<br />

Tabell 2.3 viser <strong>en</strong> oversikt over famili<strong>en</strong>es geografiske opprinnelse. I<br />

inndeling<strong>en</strong> har vi tatt utgangspunkt i Lødding (2003). D<strong>en</strong> største<br />

mi<strong>no</strong>ritetsgrupp<strong>en</strong> blant de som har svart på spørreskjemaet er grupp<strong>en</strong> fra<br />

Tyrkia, Nord-Afrika, Midtøst<strong>en</strong>, Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan. Inn<strong>en</strong>for<br />

d<strong>en</strong>ne grupp<strong>en</strong> igj<strong>en</strong> er Pakistan d<strong>en</strong> største grupp<strong>en</strong>. I så godt som alle tilfell<strong>en</strong>e<br />

oppgis det at far og mor har samme geografiske opprinnelse.<br />

Tabell 2.3 Famili<strong>en</strong>es geografiske opprinnelse<br />

Geografisk opprinnelse Antall Pros<strong>en</strong>t<br />

Øst-Europa og tidligere Sovjetunion<strong>en</strong> 42 22<br />

Tyrkia, Nord-Afrika, Midtøst<strong>en</strong>, Iran, Irak, Afghanistan, 104<br />

Pakistan<br />

55<br />

Vietnam, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka 24 13<br />

Asia for øvrig 2 1<br />

Afrika sør for Sahara 16 8<br />

Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Karibi<strong>en</strong> 3 2<br />

Total 191 100<br />

2.2 LÆRERSURVEY<br />

34 lærere har deltatt i undersøkels<strong>en</strong>. Tabell 2.4 viser <strong>en</strong> oversikt over <strong>no</strong><strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>trale kj<strong>en</strong>netegn ved lærerne som har deltatt. Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsalder<strong>en</strong> blant<br />

lærerne er relativt høy, 49 år. På landsbasis var gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsalder<strong>en</strong> blant lærere<br />

i grunnskol<strong>en</strong> 44,8 år i 2003 (SSB 2003). Lærerne som har deltatt har i<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnitt jobbet som lærer i 20 år og de har i gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnitt jobbet 17 år ved<br />

26


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

d<strong>en</strong> skol<strong>en</strong> de er ansatt ved nå. Av de som har svart på spørreskjemaet er det 91<br />

% kvinner. De aller fleste har sin utdanning fra lærerhøyskole.<br />

Tabell 2.4 Lærersurvey: Kj<strong>en</strong>netegn ved respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e. Andeler i pros<strong>en</strong>t.<br />

Alle<br />

n=34<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsalder 49<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlig antall år som lærer 20<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlig antall år ved d<strong>en</strong>ne skol<strong>en</strong> 17<br />

Andel kvinner 91<br />

Type utdanning:<br />

Andel lærerhøgskole 79<br />

Andel universitet 21<br />

Andel annet 0<br />

2.3 HVEM AV FORELDRENE DELTAR MEST I SAMARBEIDET MED<br />

SKOLEN?<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble bedt om å svare på hvem <strong>av</strong> dem som deltok mest i samarbeidet<br />

med skol<strong>en</strong>; mor, far, mor og far deltar like mye eller andre. Vi finner at i 44 %<br />

<strong>av</strong> tilfell<strong>en</strong>e oppgis det at mor al<strong>en</strong>e deltar mest i samarbeidet. I 17 % <strong>av</strong><br />

tilfell<strong>en</strong>e oppgis det at far al<strong>en</strong>e deltar mest i samarbeidet, m<strong>en</strong>s far og mor deltar<br />

like mye i 38 % <strong>av</strong> tilfell<strong>en</strong>e.<br />

Tabell 2.5 Hvem deltar mest i samarbeidet med skol<strong>en</strong>? Pros<strong>en</strong>t<br />

N %<br />

Mor 83 44<br />

Far 32 17<br />

Far og mor deltar like mye 71 38<br />

Andre 1 1<br />

Total 187 100<br />

27


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

3 INFORMASJON FRA SKOLEN<br />

Det går <strong>en</strong> jevn strøm <strong>av</strong> informasjon mellom skole og hjem - det meste <strong>av</strong> d<strong>en</strong> i<br />

skriftlig form og i ves<strong>en</strong>tlig grad fra skole til hjem. Det er <strong>av</strong> <strong>av</strong>gjør<strong>en</strong>de<br />

betydning at d<strong>en</strong>ne informasjonsflyt<strong>en</strong> foregår på <strong>en</strong> måte som sikrer at både<br />

s<strong>en</strong>der og mottaker er trygge på at budskapet blir forstått <strong>av</strong> part<strong>en</strong>e. Dette er<br />

ikke alltid tilfelle når det gjelder informasjonsflyt<strong>en</strong> mellom skole og<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige hjem. Blant annet er språklige problemer med på å skape<br />

utfordringer for kommunikasjon og forståelse. I evaluering<strong>en</strong> har vi derfor vært<br />

opptatte <strong>av</strong> hvilk<strong>en</strong> form for informasjonsflyt <strong>foreldre</strong>ne ønsker, hvordan de<br />

synes at informasjonsflyt<strong>en</strong> fungerer og hvordan lærerne oppfatter dette.<br />

3.1 HVORDAN BLIR FORELDRENE INFORMERT AV SKOLEN OG<br />

HVORDAN ØNSKER DE Å BLI INFORMERT?<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble spurt om hvordan de blir informert om møter og andre aktiviteter<br />

på skol<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> aller vanligste måt<strong>en</strong> å informere <strong>foreldre</strong>ne på er gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m at<br />

elev<strong>en</strong>e tar med informasjon hjem, 80 % oppgir at dette er tilfelle. 14 % svarer at<br />

morsmålslærer ringer hjem for å informere, m<strong>en</strong>s 8 % oppgir at lærer ringer hjem<br />

til dem. I tillegg oppgir 20 % at de får informasjon via post.<br />

Tabell 3.1 Andel <strong>foreldre</strong> som oppgir at de blir informert om møter og andre aktiviteter på skol<strong>en</strong> på<br />

ulike måter. Pros<strong>en</strong>t, n=194.<br />

Andel som blir informert på d<strong>en</strong>ne måt<strong>en</strong><br />

morsmålslærer ringer hjem 14<br />

lærer ringer hjem 8<br />

morsmålslærer besøker oss hjemme 1<br />

ann<strong>en</strong> lærer besøker oss hjemme 1<br />

barnet tar med info hjem 80<br />

Post<strong>en</strong> 20<br />

Sms 1<br />

e-mail 1<br />

Annet 1<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble også spurt om hvordan de ønsker å bli informert om møter og<br />

andre aktiviteter <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>. 64 % svarte at de ønsker at elev<strong>en</strong> skal ta med<br />

informasjon hjem. 23 % foretrekker at morsmålslærer ringer hjem, m<strong>en</strong>s 11 %<br />

28


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

kunne t<strong>en</strong>ke seg at lærer ringer hjem. 18 % ønsker å bli informert via post<strong>en</strong>. Det<br />

er også <strong>no</strong><strong>en</strong> få som kunne t<strong>en</strong>ke seg å bli informert via sms eller e-mail, m<strong>en</strong><br />

disse er i et klart mindretall. Det er altså flere som kunne t<strong>en</strong>ke seg mer direkte<br />

informasjon via telefonsamtale med morsmålslærer eller lærer <strong>en</strong>n de som har<br />

d<strong>en</strong>ne mulighet<strong>en</strong> i dag.<br />

Tabell 3.2 Andel <strong>foreldre</strong> som oppgir at de ønsker å blir informert på d<strong>en</strong>ne måt<strong>en</strong>. Pros<strong>en</strong>t, n=194.<br />

Andel som ønsker å bli informert på d<strong>en</strong>ne måt<strong>en</strong><br />

morsmålslærer ringer hjem 23<br />

lærer ringer hjem 11<br />

morsmålslærer besøker oss hjemme 2<br />

ann<strong>en</strong> lærer besøker oss hjemme 1<br />

barnet tar med info hjem 64<br />

Post<strong>en</strong> 18<br />

Sms 4<br />

e-mail 9<br />

Annet 3<br />

3.2 ØNSKER FORELDRENE INNKALLING PÅ SITT MORSMÅL?<br />

Majoritet<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne i undersøkels<strong>en</strong> m<strong>en</strong>er at det ikke er viktig at<br />

innkalling til møter blir s<strong>en</strong>dt på deres morsmål. 37 % m<strong>en</strong>er at dette er ganske<br />

eller svært viktig. Her bør <strong>en</strong> imidlertid ta med i betraktning at d<strong>en</strong> grupp<strong>en</strong> <strong>av</strong><br />

<strong>foreldre</strong> som har svart på spørreskjemaet etter all sannsynlighet er de med best<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper. Resultat<strong>en</strong>e viser videre at det å motta innkalling på morsmål<br />

ikke overrask<strong>en</strong>de er viktigere for de som har bodd kortere tid i Norge <strong>en</strong>n for de<br />

som har bodd l<strong>en</strong>gre i landet, og det er viktigere for de som vurderer sine<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper som relativt dårlige <strong>en</strong>n de som vurderer sine <strong>no</strong>rskkunnskaper<br />

som gode.<br />

29


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tabell 3.3 Hvor viktig er det for deg at innkalling til møter blir s<strong>en</strong>dt på ditt morsmål?<br />

ikke viktig/ing<strong>en</strong> betydning<br />

ganske uviktig<br />

ganske viktig<br />

svært viktig<br />

N %<br />

114 60<br />

5 3<br />

30 16<br />

41 22<br />

Total 190 100<br />

3.3 ER FORELDRENE FORNØYD MED INFORMASJONEN FRA<br />

SKOLEN?<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble bedt om å vurdere <strong>no</strong><strong>en</strong> utsagn knyttet til d<strong>en</strong> informasjon de får<br />

fra skol<strong>en</strong>. 81 % <strong>av</strong> de som deltok i undersøkels<strong>en</strong> m<strong>en</strong>te at utsagnet ”Jeg er<br />

meget godt fornøyd med d<strong>en</strong> informasjon jeg får fra skol<strong>en</strong>” stemte ganske eller<br />

svært godt. Nest<strong>en</strong> alle oppga at de alltid leste d<strong>en</strong> informasjon de fikk fra<br />

skol<strong>en</strong>.<br />

Tabell 3.4 Andel<strong>en</strong> <strong>foreldre</strong> som m<strong>en</strong>er at utsagn<strong>en</strong>e om informasjon stemmer ganske eller svært godt.<br />

Pros<strong>en</strong>ter.<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

Jeg er meget godt fornøyd med d<strong>en</strong> info jeg får fra skol<strong>en</strong> 81 153<br />

Jeg leser alltid informasjon<strong>en</strong> barnet mitt har med hjem fra skol<strong>en</strong> 93 172<br />

Også intervju<strong>en</strong>e med <strong>foreldre</strong>ne viser stor tilfredshet med informasjon<strong>en</strong> de får<br />

fra skol<strong>en</strong>e. En mor forteller:<br />

”De er veldig flinke til å s<strong>en</strong>de ut informasjon og ringe hjem. De passer<br />

på oss hele tid<strong>en</strong>, hvis vi glemmer og ikke går, så får vi brev. Hver gang<br />

det skal være møte ringer de sånn at vi ikke skal glemme å gå på møtet.<br />

De er veldig koselig, og det er veldig fint at de ringer. For du skjønner,<br />

vi har mye å t<strong>en</strong>ke på… Når man har familie der nede, og… Etter krig<strong>en</strong><br />

er det <strong>en</strong>nå ikke stabilt der, vi har mye å t<strong>en</strong>ke på… Og kanskje vi da<br />

glemmer at vi har fått brev fra skol<strong>en</strong>, og vi glemmer å dra på det<br />

møtet… Vi har mye å t<strong>en</strong>ke på”.<br />

Et viktig po<strong>en</strong>g som kommer frem her er at det er lett å overse møter og det som<br />

skjer på skol<strong>en</strong> når man har mye å t<strong>en</strong>ke på i forhold til situasjon<strong>en</strong> i hjemlandet.<br />

Mange <strong>av</strong> de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige famili<strong>en</strong>e har slektninger og v<strong>en</strong>ner i<br />

30


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

krigssoner, og mye <strong>en</strong>ergi blir brukt på bekymring rundt disses situasjon i<br />

hjemlandet. At lærerne da viser forståelse for d<strong>en</strong>ne situasjon<strong>en</strong>, og påtar seg<br />

jobb<strong>en</strong> med å ringe <strong>foreldre</strong>ne hjemme blir møtt med takknemlighet i<br />

<strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong>.<br />

31


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

4 ERFARINGER MED SAMARBEIDET MED SKOLEN<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble bedt om å vurdere <strong>en</strong> del utsagn som handlet om sine erfaringer<br />

med samarbeidet med skol<strong>en</strong>. Utsagn<strong>en</strong>e skulle vurderes på <strong>en</strong> skala fra 1 til 5,<br />

hvor 1=stemmer svært dårlig, 2=stemmer ganske dårlig, 3=stemmer <strong>no</strong>e/litt,<br />

4=stemmer ganske godt og 5=stemmer svært godt. I tillegg var det også med <strong>en</strong><br />

vet ikke-kategori.<br />

4.1 OM FORVENTNINGER OG LEKSEHJELP<br />

No<strong>en</strong> <strong>av</strong> utsagn<strong>en</strong>e <strong>foreldre</strong>ne ble bedt om å vurdere handlet om de forv<strong>en</strong>tninger<br />

som stilles fra skol<strong>en</strong>. Tabell 4.1 viser <strong>en</strong> oversikt over hvor mange pros<strong>en</strong>t <strong>av</strong> de<br />

spurte som oppga at utsagn<strong>en</strong>e stemmer ganske eller svært godt.<br />

Tabell 4.1 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om forv<strong>en</strong>tninger og leksehjelp stemmer ganske<br />

eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong> meg når det<br />

gjelder samarbeid med skol<strong>en</strong><br />

Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong> meg når det<br />

gjelder å hjelpe barnet mitt med lekser<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger mer informasjon fra skol<strong>en</strong> for å kunne følge opp<br />

mitt barns skolearbeid<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger mer hjelp fra skol<strong>en</strong> for å kunne hjelpe barnet<br />

med leks<strong>en</strong>e<br />

Jeg snakker ofte med barnet om hvordan han/hun trives på<br />

skol<strong>en</strong><br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

37 174<br />

45 172<br />

61 177<br />

51 179<br />

90 180<br />

Nest<strong>en</strong> alle som deltok i undersøkels<strong>en</strong> oppgir at de ofte snakker med barnet om<br />

hvordan han/hun trives på skol<strong>en</strong>. Det ser ut til å råde <strong>en</strong> del usikkerhet blant<br />

<strong>foreldre</strong>ne når det gjelder hvilke forv<strong>en</strong>tninger skol<strong>en</strong> har til <strong>foreldre</strong>ne når det<br />

gjelder leksehjelp og samarbeid med skol<strong>en</strong> mer g<strong>en</strong>erelt. 37 % oppgir at<br />

påstand<strong>en</strong> ” Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong> meg når det gjelder<br />

samarbeid med skol<strong>en</strong>” stemmer ganske eller svært godt, m<strong>en</strong>s 45 % <strong>av</strong><br />

<strong>foreldre</strong>ne oppgir at påstand<strong>en</strong> ”Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong><br />

meg når det gjelder å hjelpe barnet mitt med lekser” stemmer ganske eller svært<br />

godt. Når det gjelder leksehjelp understrekes <strong>foreldre</strong>nes usikkerhet ytterligere<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m at mange slutter seg til at de tr<strong>en</strong>ger mer informasjon fra skol<strong>en</strong> for å<br />

kunne følge opp barnets skolearbeid, og at de tr<strong>en</strong>ger mer hjelp fra skol<strong>en</strong> for å<br />

kunne hjelpe barnet med leks<strong>en</strong>e. Det ser med andre ord ut til å være nettopp i<br />

forhold til det å kunne yte leksehjelp til barna sine at de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>ne opplever d<strong>en</strong> største usikkerhet<strong>en</strong>.<br />

32


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Dette underbygges gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m de kvalitative intervju<strong>en</strong>e.<br />

”Det er forskjellig kultur fra land til land. På mødretreff<strong>en</strong>e lærte man<br />

mye om hvordan man må gjøre ting i Norge. Selv om vi har bodd ganske<br />

l<strong>en</strong>ge her lærte jeg mye på disse treff<strong>en</strong>e, man tr<strong>en</strong>ger dem. Vi lærte mye<br />

om hvordan barna skal gjøre leks<strong>en</strong>e sine, hvordan de skal være på<br />

skol<strong>en</strong>, om mat og alle sånne ting lærte vi på skol<strong>en</strong>”.<br />

D<strong>en</strong>ne mor<strong>en</strong> påpeker nødv<strong>en</strong>dighet<strong>en</strong> <strong>av</strong> å få informasjon om hvordan<br />

skolesamfunnet fungerer i Norge. Et annet sitat viser samme t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s:<br />

”Barnet mitt gjør lekser i spisestu<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> jeg kan ikke hjelpe han så mye.<br />

M<strong>en</strong> heldigvis har han søsk<strong>en</strong> som er store, og han er veldig flink selv.<br />

M<strong>en</strong> selv om han er flink tr<strong>en</strong>ger han hjelp fra <strong>foreldre</strong>ne. Jeg passer på<br />

at han gjør lekser hver dag. Etter at jeg deltok i <strong>prosjektet</strong> har jeg blitt<br />

mer opptatt <strong>av</strong> det som skjer på skol<strong>en</strong>. Jeg er blitt bedre kj<strong>en</strong>t, og jeg<br />

har lært så mye om hvor viktig det er å følge opp barna på skol<strong>en</strong>”.<br />

4.2 OM RELASJONEN TIL LÆRERNE OG SKOLEN<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble også pres<strong>en</strong>tert for utsagn som handler om de forv<strong>en</strong>tninger som<br />

stilles fra skol<strong>en</strong>. Tabell 4.2 viser <strong>en</strong> oversikt over hvor mange pros<strong>en</strong>t <strong>av</strong> de<br />

spurte som oppga at utsagn<strong>en</strong>e stemmer ganske eller svært godt.<br />

Tabell 4.2 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om relasjoner til lærere og skole stemmer ganske<br />

eller svært godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

Jeg har god kontakt med barnets lærere 69 186<br />

Jeg føler meg velkomm<strong>en</strong> på skol<strong>en</strong> 86 186<br />

Lærerne respekterer mine m<strong>en</strong>inger 78 182<br />

Lærerne gjør mye for å involvere <strong>foreldre</strong>ne 70 178<br />

Jeg er redd for å si hva jeg m<strong>en</strong>er om skol<strong>en</strong> og<br />

lærerne <strong>av</strong> frykt for at mitt barn skal bli behandlet dårlig<br />

16 181<br />

Jeg er ofte u<strong>en</strong>ig med lærernes måte å gjøre ting på 22 179<br />

Jeg synes det er vanskelig å ta kontakt med skol<strong>en</strong> 27 180<br />

Samarbeidet med skol<strong>en</strong> er svært godt 81 190<br />

D<strong>en</strong> store majoritet<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne føler seg velkomne på skol<strong>en</strong>, og de fleste<br />

vurderer det slik at de også har god kontakt med lærerne. Mange <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne<br />

33


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>er at lærerne gjør mye for å involvere <strong>foreldre</strong>ne. Foreldr<strong>en</strong>e føler også i stor<br />

grad at deres m<strong>en</strong>inger blir respektert. 22 % <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne opplever sp<strong>en</strong>ninger i<br />

forhold til u<strong>en</strong>ighet mellom <strong>foreldre</strong> og lærere når det gjelder måt<strong>en</strong> å gjøre ting<br />

på. 27 % <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne er ganske eller svært <strong>en</strong>ig i påstand<strong>en</strong> om at det er<br />

vanskelig å ta kontakt med skol<strong>en</strong>. Problemstilling<strong>en</strong> om hvorvidt <strong>foreldre</strong>ne<br />

opplever at de er redde for å si hva de m<strong>en</strong>er om skol<strong>en</strong> og lærerne <strong>av</strong> frykt for at<br />

barnet skal bli behandlet dårlig framstår som <strong>en</strong> lite relevant problemstilling for<br />

de fleste, m<strong>en</strong> likevel er det 16 % <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som er ganske eller svært <strong>en</strong>ig i<br />

påstand<strong>en</strong>. Uttalelser som fremkom i de kvalitative intervju<strong>en</strong>e tydet også på at<br />

dette er <strong>en</strong> reell problemstilling for <strong>no</strong><strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne. En far sa følg<strong>en</strong>de:<br />

”Lærer<strong>en</strong> var ikke snill mot barna. Hun klemte hardt i hånda og sånne<br />

ting når det var uroligheter. Barnet fortalte det etterpå. Jeg stolte ikke<br />

helt på han, m<strong>en</strong> det var litt sånn… Lærer<strong>en</strong> ringte, og da skjønte jeg at<br />

et eller annet skjedde - at barnet snakket sant. M<strong>en</strong> jeg klaget ikke på det,<br />

for jeg liker ikke at barna mine får problemer på skol<strong>en</strong> på grunn <strong>av</strong><br />

det”.<br />

4.3 ER DET FORSKJELLER I OPPLEVELSE AV SAMARBEIDET<br />

BLANT ULIKE FORELDREGRUPPER?<br />

For å for<strong>en</strong>kle analys<strong>en</strong>e <strong>av</strong> ulike <strong>foreldre</strong>gruppers vurderinger <strong>av</strong> påstander<br />

knyttet til deres erfaringer med samarbeidet med skol<strong>en</strong> har vi brukt<br />

faktoranalyse for å redusere antall variabler. 3 Tabell 4.3 viser <strong>en</strong> oppsummering<br />

<strong>av</strong> <strong>en</strong>heter og faktorladninger for faktoranalys<strong>en</strong>. Faktoranalys<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ererte 3<br />

dim<strong>en</strong>sjoner som <strong>foreldre</strong>ne vurderer samarbeidet med skol<strong>en</strong> i forhold til; <strong>en</strong><br />

samarbeidsdim<strong>en</strong>sjon, <strong>en</strong> forv<strong>en</strong>tningsdim<strong>en</strong>sjon og <strong>en</strong> konfliktdim<strong>en</strong>sjon.<br />

Samarbeidsdim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> handler om hvorvidt <strong>foreldre</strong>ne opplever samarbeidet<br />

mellom dem og skol<strong>en</strong>/lærerne som positivt eller negativt. Elem<strong>en</strong>ter i d<strong>en</strong>ne<br />

dim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> er hvorvidt <strong>foreldre</strong>ne opplever at de har god kontakt med lærerne,<br />

hvorvidt de føler seg velkomm<strong>en</strong> på skol<strong>en</strong>, hvorvidt de føler at lærerne<br />

respekterer deres m<strong>en</strong>inger, hvorvidt de opplever samarbeidet med skol<strong>en</strong> som<br />

godt og hvorvidt de er fornøyd med d<strong>en</strong> informasjon de får i fra skol<strong>en</strong>. Inkludert<br />

i d<strong>en</strong>ne dim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> er også hvorvidt de snakker med barnet om hvordan<br />

han/hun trives på skol<strong>en</strong>, hvorvidt de føler at lærerne gjør mye for å involvere<br />

<strong>foreldre</strong>ne og hvorvidt de leser d<strong>en</strong> informasjon<strong>en</strong> de får i fra skol<strong>en</strong>.<br />

Forv<strong>en</strong>tningsdim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> handler om hvorvidt <strong>foreldre</strong>ne opplever usikkerhet i<br />

3 I faktoranalys<strong>en</strong> er respons<strong>en</strong>e på vet ikke-kategori<strong>en</strong> tatt bort og vet ikke-respons<strong>en</strong>e er behandlet som<br />

missing Det ble også foretatt <strong>en</strong> faktoranalyse hvor vet ikke-respons<strong>en</strong>e ble behandlet som ”stemmer<br />

<strong>no</strong>e/litt”. Resultat<strong>en</strong>e fra d<strong>en</strong>ne faktoranalys<strong>en</strong> stemmer i høy grad over<strong>en</strong>s med d<strong>en</strong> faktoranalys<strong>en</strong> vi har<br />

valgt å bruke.<br />

34


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

forhold til skol<strong>en</strong>s forv<strong>en</strong>tninger knyttet til samarbeid og leksehjelp og hvorvidt<br />

<strong>foreldre</strong>ne føler at de tr<strong>en</strong>ger mer informasjon fra skol<strong>en</strong> for å kunne hjelpe til<br />

med lekser og følge opp barnas skolegang. Konfliktdim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> handler om<br />

hvorvidt <strong>foreldre</strong>ne opplever konflikt i møtet med skol<strong>en</strong> og/eller lærerne, i d<strong>en</strong><br />

forstand at de er redd for å si hva de m<strong>en</strong>er <strong>av</strong> frykt for at deres barn skal bli<br />

skadelid<strong>en</strong>de, at de ofte er u<strong>en</strong>ig med lærernes måte å gjøre ting på og at de<br />

opplever det som vanskelig å ta kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

De 3 nye faktorvariabl<strong>en</strong>e ble brukt i videre analyser hvor formålet har vært å<br />

lete etter mønstre i <strong>foreldre</strong>nes vurdering <strong>av</strong> samarbeidet med skol<strong>en</strong>.<br />

Tabell 4.3 Oppsummering <strong>av</strong> <strong>en</strong>heter og faktorladninger for prinsipiell kompon<strong>en</strong>tanalyse ved hjelp <strong>av</strong><br />

varimax-rotasjon med Kaiser <strong>no</strong>rmalisering for spørsmålet "Hvor <strong>en</strong>ig er du i påstand<strong>en</strong>e?". Rotert<br />

kompon<strong>en</strong>tmatrise.<br />

Jeg er meget godt fornøyd med d<strong>en</strong><br />

informasjon jeg får fra skol<strong>en</strong><br />

Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong><br />

forv<strong>en</strong>ter mht samarbeid...<br />

Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong><br />

forv<strong>en</strong>ter mht leksehjelp<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger mer informasjon fra<br />

skol<strong>en</strong> for å kunne følge opp mitt<br />

barns skolearbeid<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger mer hjelp fra skol<strong>en</strong> for<br />

å kunne hjelpe barnet med leks<strong>en</strong>e<br />

Jeg snakker ofte med barnet om<br />

hvordan han/hun trives på skol<strong>en</strong><br />

Jeg har god kontakt med barnets<br />

lærere<br />

Faktordim<strong>en</strong>sjon<br />

samarbeid forv<strong>en</strong>tning konflikt Kommunalitet<br />

0.732 0.035 -0.198 0.576<br />

0.045 0.783 0.151 0.638<br />

0.055 0.843 0.206 0.756<br />

-0.102 0.859 0.140 0.768<br />

-0.044 0.844 0.048 0.717<br />

0.746 -0.077 -0.002 0.562<br />

0.626 -0.248 -0.087 0.461<br />

Jeg føler meg velkomm<strong>en</strong> på skol<strong>en</strong> 0.850 -0.039 -0.047 0.727<br />

Lærerne respekterer mine m<strong>en</strong>inger 0.762 -0.009 -0.015 0.582<br />

Lærerne gjør mye for å involvere<br />

<strong>foreldre</strong>ne<br />

0.668 0.304 0.123 0.554<br />

Jeg leser alltid informasjon<strong>en</strong> barnet<br />

mitt har med hjem fra skol<strong>en</strong><br />

0.719 -0.012 -0.196 0.556<br />

Jeg er redd for å si hva jeg m<strong>en</strong>er<br />

om skol<strong>en</strong> og lærerne <strong>av</strong> frykt for at<br />

-0.215 0.218 0.779 0.700<br />

mitt barn skal bli behandlet dårlig<br />

Jeg er ofte u<strong>en</strong>ig med lærernes<br />

måte å gjøre ting på<br />

0.020 0.020 0.842 0.710<br />

Jeg synes det er vanskelig å ta<br />

kontakt med skol<strong>en</strong><br />

-0.065 0.350 0.734 0.666<br />

Samarbeidet med skol<strong>en</strong> er svært<br />

godt<br />

0.784 0.030 0.014 0.615<br />

Extraction Method: Principal Compon<strong>en</strong>t Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.<br />

35


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tabell 4.4 viser <strong>foreldre</strong>nes gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på de 3 faktordim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong>e<br />

etter <strong>foreldre</strong>nes opprinnelsesområde. 4 Det er signifikante forskjeller mellom de<br />

ulike opprinnelsesområd<strong>en</strong>e når det gjelder <strong>foreldre</strong>nes score på dim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong>e<br />

samarbeid og forv<strong>en</strong>tning. Foreldre fra Afrika sør for Sahara er d<strong>en</strong><br />

<strong>foreldre</strong>gruppa som har mest positive erfaringer med samarbeidet med skol<strong>en</strong>.<br />

Foreldre fra Øst-Europa og tidligere Sovjetunion<strong>en</strong> scorer også høyt på d<strong>en</strong>ne<br />

dim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> og har positive erfaringer med samarbeidet med skol<strong>en</strong>. Foreldre fra<br />

Tyrkia, Nord-Afrika, Midtøst<strong>en</strong>, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan og <strong>foreldre</strong> fra<br />

Vietnam, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka har langt mer negative<br />

erfaringer med samarbeidet med skol<strong>en</strong>. Når det gjelder dim<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>tning<br />

finner vi at <strong>foreldre</strong> fra Tyrkia, Nord-Afrika, Midtøst<strong>en</strong>, Iran, Irak, Afghanistan,<br />

Pakistan i gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnitt uttrykker langt høyere grad <strong>av</strong> usikkerhet og misnøye<br />

<strong>en</strong>n de andre <strong>foreldre</strong>ne. Foreldre fra Vietnam, Thailand, India, Bangladesh, Sri<br />

Lanka utrykker også relativt mye usikkerhet og misnøyde, m<strong>en</strong>s dette er et<br />

atskillig mindre problem for <strong>foreldre</strong> fra Øst-Europa og tidligere Sovjetunion<strong>en</strong><br />

og Afrika sør for Sahara. En kunne t<strong>en</strong>ke seg at forskjeller i utdanning eller<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper blant <strong>foreldre</strong>ne fra de ulike opprinnelsesområd<strong>en</strong>e kunne bidra<br />

til å forklare forskjell<strong>en</strong>e i gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsscore. Det er imidlertid ing<strong>en</strong> ting i<br />

datamaterialet som tyder på at dette er tilfelle. Det er ing<strong>en</strong> signifikante<br />

forskjeller mellom de ulike opprinnelsesområd<strong>en</strong>e verk<strong>en</strong> når det gjelder<br />

<strong>foreldre</strong>nes utdanningsnivå eller <strong>no</strong>rskkunnskaper.<br />

Tabell 4.4 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter opprinnelsesområde, n=140.<br />

FAKTORDIMENSJONER<br />

Opprinnelsesområde Samarbeid Forv<strong>en</strong>tning Konflikt<br />

Øst-Europa og tidl. Sovjetunion<strong>en</strong> 0.36 -0.30 0.08<br />

Tyrkia, Nord-Afrika, Midtøst<strong>en</strong>, Iran, Irak, Afghanistan,<br />

Pakistan<br />

-0.19 0.24 -0.10<br />

Vietnam, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka -0.23 0.03 0.37<br />

Afrika sør for Sahara 0.49 -0.40 0.05<br />

Total 0.00 0.03 0.01<br />

(**) (*)<br />

Signifikansnivåer ***p


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Opplevels<strong>en</strong> <strong>av</strong> samarbeidet som positivt er sterkere jo høyere utdanning far og<br />

mor har.<br />

Tabell 4.5 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter fars utdanningsnivå, n=141<br />

FAKTORDIMENSJONER<br />

Fars høyeste utdanning Samarbeid Forv<strong>en</strong>tning Konflikt<br />

Grunnskole eller mindre -0.37 0.05 0.08<br />

Videregå<strong>en</strong>de 0.10 -0.02 -0.11<br />

Høyere utdanning 0.24 -0.06 0.05<br />

total 0.01 -0.01 0.01<br />

Signifikansnivåer ***p


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tabell 4.7 Foreldr<strong>en</strong>es gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittlige score på 3 faktordim<strong>en</strong>sjoner etter fars <strong>no</strong>rskkunnskaper, n=141<br />

FAKTORDIMENSJONER<br />

Fars <strong>no</strong>rskkunnskaper Samarbeid Forv<strong>en</strong>tning Konflikt<br />

ing<strong>en</strong>/svake <strong>no</strong>rskkunnskaper -0.34 0.06 0.17<br />

snakker bra og kan skrive litt -0.17 -0.05 0.19<br />

Flyt<strong>en</strong>de 0.28 -0.07 -0.34<br />

Signifikansnivåer ***p


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

lærere er usikre på hvorvidt de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne forstår innholdet i<br />

d<strong>en</strong> informasjon de får fra skol<strong>en</strong>. 34 % <strong>av</strong> lærerne er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i at<br />

de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne sjeld<strong>en</strong> leser d<strong>en</strong> informasjon elev<strong>en</strong>e tar med<br />

seg hjem fra skol<strong>en</strong>. Halvpart<strong>en</strong> <strong>av</strong> lærerne er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i at de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne tar kontakt med skol<strong>en</strong> i mindre grad <strong>en</strong>n etnisk<br />

<strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>. De fleste <strong>av</strong> lærerne synes likevel ikke at det er spesielt mye<br />

vanskeligere å samarbeide med de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>en</strong>n med <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>.<br />

Tabell 4.9 Andel <strong>av</strong> lærerne som er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i påstand<strong>en</strong>e om d<strong>en</strong> flerkulturelle skol<strong>en</strong>.<br />

Pros<strong>en</strong>ter.<br />

Det store mangfoldet i skol<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> viktig<br />

ressurs.<br />

Skoleledels<strong>en</strong> har ikke nødv<strong>en</strong>dig kompetanse for å<br />

kunne møte d<strong>en</strong> øk<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>gd<strong>en</strong> flerkulturelle elever<br />

og <strong>foreldre</strong>.<br />

Lærere har ikke d<strong>en</strong> nødv<strong>en</strong>dige kompetans<strong>en</strong> for å<br />

kunne møte d<strong>en</strong> øk<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>gd<strong>en</strong> flerkulturelle elever<br />

og <strong>foreldre</strong>.<br />

Det stilles for mange kr<strong>av</strong> til lærerne når det gjelder å<br />

ivareta de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>es behov.<br />

Lærere som selv har mi<strong>no</strong>ritetsspråklig bakgrunn er <strong>en</strong><br />

viktig ressurs for elever med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn og for<br />

andre lærere.<br />

Det innebærer flere utfordringer og mer arbeid for d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kelte lærer i <strong>en</strong> skole med <strong>en</strong> høy andel<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever.<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

91 32<br />

25 32<br />

31 32<br />

27 30<br />

90 30<br />

90 31<br />

Tabell 4.10 Andel <strong>av</strong> lærerne som er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i påstander om kommunikasjon og samarbeid<br />

med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

Jeg er ofte usikker på hvilke forv<strong>en</strong>tninger de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne har til meg som lærer.<br />

Jeg er ofte usikker på om de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>ne forstår innholdet i informasjon<strong>en</strong> de får fra<br />

skol<strong>en</strong>.<br />

Det er vanskeligere å samarbeide med<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklig <strong>en</strong>n med <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>.<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> tar kontakt med skol<strong>en</strong> i<br />

mindre grad <strong>en</strong>n etnisk <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>.<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> leser sjeld<strong>en</strong> d<strong>en</strong><br />

informasjon elev<strong>en</strong>e tar med seg hjem fra skol<strong>en</strong>.<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

52 29<br />

84 32<br />

37 30<br />

50 32<br />

34 32<br />

39


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

5 DE ULIKE TILTAKENE<br />

Skol<strong>en</strong>e valgte selv hvilke tiltak de skulle satse på. De vanligste tiltak<strong>en</strong>e var<br />

ulike former for <strong>foreldre</strong>møter, sosiale aktiviteter for <strong>foreldre</strong> (og ev<strong>en</strong>tuelt barn)<br />

som mødretreff, fedretreff, utflukter, <strong>foreldre</strong>treff, <strong>no</strong>rskopplæring samt treff for<br />

kurdere. Se App<strong>en</strong>diks 1 for <strong>en</strong> oversikt over hvilke tiltak de ulike skol<strong>en</strong>e valgte<br />

å jobbe med.<br />

5.1 SPESIELLE FORELDREMØTER<br />

Ulike former for spesielle <strong>foreldre</strong>møter er tiltaket som har vært hyppigst<br />

b<strong>en</strong>yttet i prosjektskol<strong>en</strong>e. Dette kan være <strong>foreldre</strong>møter på eget språk<br />

(språkhomog<strong>en</strong>e <strong>foreldre</strong>møter), <strong>foreldre</strong>møter for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige,<br />

<strong>foreldre</strong>møter på alternative steder eller <strong>foreldre</strong>møter med dialogmetode.<br />

Nyere forskning dokum<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g mellom deltakelse på<br />

<strong>foreldre</strong>møter og barns skoleprestasjoner (Bakk<strong>en</strong> 2003). Ettersom<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige i mindre grad <strong>en</strong>n etniske <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong> stiller på<br />

<strong>foreldre</strong>møter er det viktig at skol<strong>en</strong>e legger forhold<strong>en</strong>e til rette for at <strong>foreldre</strong> til<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever i større grad deltar på møter. Hvilk<strong>en</strong> form og hvilket<br />

innhold møt<strong>en</strong>e til <strong>en</strong>hver tid skal ha vil variere fra skole til skole. Ved <strong>no</strong><strong>en</strong><br />

skoler er det mange ulike mi<strong>no</strong>ritetsspråklige grupper med l<strong>av</strong>t elevtall inn<strong>en</strong><br />

hver gruppe, m<strong>en</strong>s det ved andre skoler er mange elever fra et fåtall<br />

språkgrupper. D<strong>en</strong> praktiske gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring<strong>en</strong> <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e vil derfor<br />

variere.<br />

Et eksempel på et opplegg for <strong>foreldre</strong>møter som både <strong>foreldre</strong> og lærere<br />

vurderer som vellykket skisseres i det følg<strong>en</strong>de: Kjølberg skole har vært spesielt<br />

aktiv når det gjelder å utvikle konseptet med spesielle <strong>foreldre</strong>møter.<br />

Utgangspunktet for å delta i <strong>prosjektet</strong> var at skol<strong>en</strong> betraktet<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne som <strong>en</strong> ressurs for skol<strong>en</strong> som helhet, og de ønsket å jobbe<br />

for å finne gode samarbeidsar<strong>en</strong>aer. Skol<strong>en</strong> organiserte <strong>foreldre</strong>møter for<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige på følg<strong>en</strong>de måte: Foreldr<strong>en</strong>e fikk tilbud om å delta på møter<br />

i forkant <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e. På disse møt<strong>en</strong>e ble dagsord<strong>en</strong> for <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mgått samm<strong>en</strong> med tolk. Foreldr<strong>en</strong>e hadde også anledning til å stille<br />

spørsmål i etterkant <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e med tolk tilgj<strong>en</strong>gelig.<br />

Skol<strong>en</strong> har på d<strong>en</strong>ne måt<strong>en</strong> sikret seg at de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne forstår<br />

og kj<strong>en</strong>ner innholdet i sak<strong>en</strong>e som drøftes på det ordinære møtet. Dette i tillegg<br />

til at lærerne har invitert <strong>foreldre</strong>ne til å stille spørsmål eller lufte ideer og behov<br />

i etterkant <strong>av</strong> møt<strong>en</strong>e har medført at mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> føler seg mer<br />

40


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

velkomne til å fremme innspill. Oppmøte på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e har økt ves<strong>en</strong>tlig i<br />

d<strong>en</strong>ne grupp<strong>en</strong>, og skol<strong>en</strong> opplever <strong>foreldre</strong> som ser frem til å delta på møter i<br />

regi <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>. Lærerne rapporter om mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> som mer<br />

utadv<strong>en</strong>dte og tryggere <strong>en</strong>n tidligere. Ved d<strong>en</strong>ne skol<strong>en</strong> gis de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne i tillegg <strong>en</strong> halv time ekstra på<br />

<strong>foreldre</strong>konferans<strong>en</strong>e for å komp<strong>en</strong>sere for språklige problemer i<br />

kommunikasjon<strong>en</strong> mellom <strong>foreldre</strong> og lærere. Kjølberg skole har svært gode<br />

erfaringer med å <strong>av</strong>vikle <strong>foreldre</strong>møter på d<strong>en</strong>ne måte.<br />

Et ves<strong>en</strong>tlig po<strong>en</strong>g er imidlertid at hver skole må finne sin eg<strong>en</strong> måte å organisere<br />

møter på som er tilpasset elevsamm<strong>en</strong>setning<strong>en</strong> og skolekultur<strong>en</strong>. I tillegg er det<br />

viktig at både skoleledelse, lærere og <strong>foreldre</strong> samarbeider om å finne d<strong>en</strong> mest<br />

optimale løsning<strong>en</strong> for sin skole, og at dialog<strong>en</strong> pågår kontinuerlig.<br />

Elevsamm<strong>en</strong>setning<strong>en</strong> og lærerstab<strong>en</strong> er i stadig <strong>en</strong>dring, og <strong>en</strong> varig løsning på<br />

hvordan møter skal <strong>av</strong>vikles finnes neppe, derfor er et viktig po<strong>en</strong>g at samtaler<br />

om gode løsninger er i <strong>en</strong> kontinuerlig prosess og dialog.<br />

Foreldr<strong>en</strong>e i evaluering<strong>en</strong> ble bedt om å vurdere <strong>en</strong> del utsagn som handlet om<br />

sine erfaringer med d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> spesielle <strong>foreldre</strong>møter. (Utsagn<strong>en</strong>e skulle<br />

vurderes på <strong>en</strong> skala fra 1 til 5, hvor 1=stemmer svært dårlig, 2=stemmer ganske<br />

dårlig, 3=stemmer <strong>no</strong>e/litt, 4=stemmer ganske godt og 5=stemmer svært godt. I<br />

tillegg var det også med <strong>en</strong> vet ikke-kategori.) Tabell 5.1 viser <strong>en</strong> oversikt over<br />

hvor mange pros<strong>en</strong>t <strong>av</strong> de spurte som oppga at utsagn<strong>en</strong>e stemmer ganske eller<br />

svært godt.<br />

Svært mange <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne vurderer det slik at de har fått bedre kontakt med<br />

skol<strong>en</strong> og lærerne gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> <strong>foreldre</strong>møter. De opplever også at de<br />

har lært mer om barnas skolehverdag, og at det er blitt lettere å ta kontakt med<br />

skol<strong>en</strong>. De opplever i mindre grad at dette har ført til at de er blitt mer kj<strong>en</strong>t med<br />

andre <strong>foreldre</strong>. Mange <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne opplever at de er blitt mer kj<strong>en</strong>t med <strong>no</strong>rsk<br />

kultur, m<strong>en</strong>s de i mindre grad opplever at lærerne er blitt bedre kj<strong>en</strong>t med deres<br />

kultur. Svært mange m<strong>en</strong>er at <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte, at<br />

dette er et viktig tiltak og de ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å arrangere tiltaket.<br />

41


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tabell 5.1 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om spesielle <strong>foreldre</strong>møter stemmer ganske eller<br />

svært godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

DENNE TYPEN SPESIELLE FORELDREMØTER … Pros<strong>en</strong>t N<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong> 73 138<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne 78 139<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med andre<br />

<strong>foreldre</strong><br />

… har gjort at jeg har lært mer om mitt barns<br />

skolehverdag<br />

53 139<br />

82 141<br />

… har gjort at jeg har lært mer om <strong>no</strong>rsk kultur 65 138<br />

… har gjort at lærerne har lært mer om vår kultur 50 138<br />

… har gjort at det er blitt lettere å snakke med barnet<br />

mitt om skol<strong>en</strong> og skolearbeidet<br />

72 138<br />

… har gjort at det er blitt lettere å ta kontakt med skol<strong>en</strong> 70 141<br />

… har gjort at jeg har lært mye om barns opplæring og<br />

utvikling<br />

76 139<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt 21 126<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte 71 132<br />

… er et svært viktig tiltak 71 126<br />

… er et tiltak jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å<br />

arrangere<br />

78 131<br />

Foreldr<strong>en</strong>e ble også pres<strong>en</strong>tert for påstander knyttet til mer spesifikke tiltak som<br />

ble utprøvd i forbindelse med <strong>en</strong> del <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e; at morsmålslærer skulle<br />

være til stede på møt<strong>en</strong>e, at skol<strong>en</strong> har <strong>en</strong> MIR-kontakt samt bruk <strong>av</strong> dialogspillet<br />

på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e. Når det gjelder påstand<strong>en</strong> om hvorvidt det er viktig at<br />

morsmålslærer er til stede på møt<strong>en</strong>e oppgir i overkant <strong>av</strong> halvpart<strong>en</strong> <strong>av</strong> de som<br />

har svart at dette er <strong>en</strong> påstand som de m<strong>en</strong>er stemmer ganske eller svært godt.<br />

Mange m<strong>en</strong>er at det er svært positivt at skol<strong>en</strong> har <strong>en</strong> MIR-kontakt. De som har<br />

erfaring med dialogspillet opplevde dette som positivt. Det ser ikke ut til å være<br />

viktig for d<strong>en</strong>ne <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong> hvor <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e arrangeres.<br />

42


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tabell 5.2 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om spesielle <strong>foreldre</strong>møter stemmer ganske eller<br />

svært godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

SPESIELLE FORELDREMØTER<br />

Det er svært viktig for meg at morsmålslærer er tilstede<br />

på møt<strong>en</strong>e<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

57 131<br />

Det er svært positivt at skol<strong>en</strong> har <strong>en</strong> MIR-kontakt 63 114<br />

Dialogspillet på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e fungerte kjempebra 64 125<br />

Jeg vil føle meg tryggere hvis <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e<br />

arrangeres et sted hvor jeg føler meg hjemme (for<br />

eksempel moske<strong>en</strong>, templet)<br />

20 124<br />

5.1.1 Hva m<strong>en</strong>er lærerne om tiltaket?<br />

Lærerne ble også bedt om å vurdere de ulike tiltak<strong>en</strong>e. Tabell 5.3 viser <strong>en</strong><br />

oversikt over hvor stor pros<strong>en</strong>tandel <strong>av</strong> lærerne som m<strong>en</strong>er at forskjellige utsagn<br />

om de spesielle <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e stemmer ganske eller svært godt.<br />

Tabell 5.3 Andel <strong>av</strong> lærerne som m<strong>en</strong>er at utsagn om spesielle <strong>foreldre</strong>møter stemmer ganske eller svært<br />

godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

DENNE TYPEN SPESIELLE FORELDREMØTER … Pros<strong>en</strong>t N<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har fått bedre kontakt med<br />

skol<strong>en</strong><br />

79 29<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med <strong>foreldre</strong>ne. 72 29<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har lært mer om sine barns<br />

skolehverdag<br />

78 27<br />

… har gjort at jeg har lært mer om mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>nes kultur 59 29<br />

… har gjort at det er blitt lettere for meg å ta kontakt med<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> om skolerelaterte ting<br />

66 29<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt 7 29<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte 79 29<br />

… er et svært viktig tiltak 83 29<br />

… er et tiltak jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å arrangere 79 29<br />

De aller fleste lærerne m<strong>en</strong>er at dette tiltaket har ført til at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne<br />

har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong> og at de selv er blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

<strong>foreldre</strong>ne. De opplever også at det er blitt lettere for dem som lærere å ta kontakt<br />

med <strong>foreldre</strong>ne. De fleste lærerne er også <strong>en</strong>ig i at tiltaket har ført til at<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har lært mer om sine barns skolehverdag. Lærerne er <strong>no</strong>e<br />

mindre <strong>en</strong>ig i påstand<strong>en</strong> om at tiltaket har ført til at de har lært mer om<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>nes kultur. Dette er i god over<strong>en</strong>sstemmelse med <strong>foreldre</strong>nes<br />

oppfatning om at lærerne i mindre grad har lært om deres kultur. Lærerne er godt<br />

fornøyd med måt<strong>en</strong> tiltaket er blitt gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mført på, og tiltaket vurderes som svært<br />

43


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

viktig, og er et tiltak som de ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å arrangere. Følg<strong>en</strong>de<br />

uttalelse fra <strong>en</strong> lærer illustrerer dette:<br />

”Samarbeidet mellom skol<strong>en</strong> og mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> har blitt<br />

lettere etter at skol<strong>en</strong> deltok i <strong>prosjektet</strong> fordi <strong>foreldre</strong>ne føler at de får<br />

lov til å komme og at de er velkomne her på skol<strong>en</strong>. De kan komme når<br />

de vil, de kan ringe når de vil – og de tar kontakt akkurat når de vil. Og<br />

de blir tatt på alvor når de kommer.”<br />

5.1.2 Sosiale aktiviteter<br />

En del <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>e har arrangert sosiale aktiviteter, <strong>en</strong>t<strong>en</strong> bare for <strong>foreldre</strong> eller for<br />

<strong>foreldre</strong> og barn samm<strong>en</strong>. De ulike aktivitet<strong>en</strong>e har vært mødretreff, fedretreff,<br />

<strong>foreldre</strong>treff, utflukter, åp<strong>en</strong> skoledag for <strong>foreldre</strong>, åp<strong>en</strong> skole etter skoletid for<br />

elever og <strong>foreldre</strong> samt kulturuker og åp<strong>en</strong> svømmehall.<br />

Samtlige skoler som har arrangert sosiale aktiviteter for <strong>foreldre</strong> eller for <strong>foreldre</strong><br />

og elever rapporterer om <strong>en</strong> positiv utvikling i <strong>foreldre</strong>nes involvering og<br />

<strong>en</strong>gasjem<strong>en</strong>t i skol<strong>en</strong>. Foreldr<strong>en</strong>e beskriver seg som tryggere i forhold til skol<strong>en</strong>,<br />

og de opplever færre barrierer i forhold til å ta kontakt med lærerne etter at de har<br />

deltatt på de samme sosiale aktivitet<strong>en</strong>e som lærere og repres<strong>en</strong>tanter fra<br />

skoleledels<strong>en</strong>. En skole har erfart at <strong>foreldre</strong> som aldri tidligere har h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>dt seg<br />

til <strong>no</strong><strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tanter for skol<strong>en</strong> nå tar direkte kontakt med rektor. Skol<strong>en</strong> tar<br />

dette til inntekt for at satsing<strong>en</strong> på sosiale aktiviteter for <strong>foreldre</strong> ved skol<strong>en</strong> har<br />

fungert som ønsket – at de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne er blitt tryggere og har<br />

fått økt selvtillit i sin omgang med skol<strong>en</strong>s personell, u<strong>av</strong>h<strong>en</strong>gig om det er på<br />

lærernivå eller ledernivå.<br />

Et sosialt tiltak som har vært svært vellykket er mødretreff. Kjølberg skole<br />

arrangerte mødretreff for alle tospråklige mødre. Tank<strong>en</strong> bak tiltaket ved d<strong>en</strong>ne<br />

skol<strong>en</strong> var <strong>en</strong> erkj<strong>en</strong>nelse fra skol<strong>en</strong>s side om at skol<strong>en</strong> måtte etablere <strong>en</strong> god<br />

dialog med mødr<strong>en</strong>e fordi det slik skol<strong>en</strong> vurderte det i hovedsak er mødr<strong>en</strong>e<br />

som følger opp barnas skolegang. Selv om dette er <strong>en</strong> påstand som <strong>no</strong>k må<br />

modereres, jmfr. resultat<strong>en</strong>e fra kapittel 2.3, er det ikke urimelig å anta at i de<br />

aller fleste tilfeller er det mor som har d<strong>en</strong> daglige oppfølging i forhold til skol<strong>en</strong>.<br />

Et annet mom<strong>en</strong>t som kom fram i flere <strong>av</strong> lærerintervju<strong>en</strong>e er problem<strong>en</strong>e med i<br />

det hele tatt å få kontakt med mange <strong>av</strong> mødr<strong>en</strong>e. Det er i stor grad far som<br />

repres<strong>en</strong>terer famili<strong>en</strong> utad, også på skol<strong>en</strong>s ar<strong>en</strong>a.<br />

Kjølberg skole ønsket å velge tiltak som kunne oppleves som <strong>en</strong> trygg ar<strong>en</strong>a for<br />

<strong>en</strong> åp<strong>en</strong> dialog, både mødr<strong>en</strong>e imellom og mellom mødr<strong>en</strong>e og skol<strong>en</strong>.<br />

44


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

”Vi så mødretreff som viktig for å skape trygghet hos <strong>foreldre</strong>ne. Hva de<br />

var kj<strong>en</strong>t med fra sin eg<strong>en</strong> skolehverdag og sitt eget land var <strong>no</strong>k veldig<br />

ulikt sånn som de opplevde d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>. Så de måtte først starte<br />

med å bygge både kj<strong>en</strong>nskap og v<strong>en</strong>nskap og trygghet før de begynte<br />

med <strong>en</strong>keltoppg<strong>av</strong>er som ble tema på ulike mødregrupp<strong>en</strong>e”.<br />

Når det gjaldt utforming<strong>en</strong> <strong>av</strong> mødretreff<strong>en</strong>e var mødr<strong>en</strong>e selv aktivt med på å<br />

bestemme form og innhold på treff<strong>en</strong>e. Ulike tema ble drøftet, som v<strong>en</strong>nskap,<br />

egne skoleerfaringer, svømmeundervisning, lekser og kosthold. Yngre barn<br />

kunne tas med til skol<strong>en</strong> når treff<strong>en</strong>e skulle <strong>av</strong>holdes, og barna ble passet på <strong>av</strong><br />

personalet ved SFO eller ann<strong>en</strong> innleid barnepass. Mødretreff<strong>en</strong>e fremstår som et<br />

<strong>av</strong> de mest vellykkede tiltak<strong>en</strong>e i følge både <strong>foreldre</strong> og lærere. Dette kan<br />

illustreres med følg<strong>en</strong>de uttalelse fra <strong>en</strong> lærer:<br />

”Mødr<strong>en</strong>e ved skol<strong>en</strong> har et sosialt udekket behov. Mødre ønsker<br />

mødretreff, og disse treff<strong>en</strong>e har foregått <strong>en</strong> gang pr. måned i gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m<br />

de tre år<strong>en</strong>e vi har holdt på. Mødr<strong>en</strong>e har uttrykt at de ønsker at disse<br />

treff<strong>en</strong>e skulle ha foregått hver uke, og kanskje oftere <strong>en</strong>n det. M<strong>en</strong> det er<br />

jo <strong>no</strong>e som vi ikke klarer å få til, m<strong>en</strong> det er tydelig at de har et udekket<br />

sosialt behov for å møtes og treffes. For å få alle mødre til å komme har<br />

det vært stor grad <strong>av</strong> oppfølging i forkant <strong>av</strong> møt<strong>en</strong>e, så vi har hatt 100<br />

% oppmøte de aller, aller fleste gang<strong>en</strong>e. Og mer <strong>en</strong>n bare mødr<strong>en</strong>e,<br />

fordi de eldste døtr<strong>en</strong>e møter også opp. Og vi har også laget<br />

tilsyn/barnehage i møtetid<strong>en</strong> for de barna som mødr<strong>en</strong>e vanligvis tar<br />

hånd om og som da også må være med på møter. Vi har brukt SFOlokal<strong>en</strong>e<br />

til det. Vi har brukt SFO-personell, m<strong>en</strong> det har også vært<br />

innleid personell i d<strong>en</strong> forstand, eldre j<strong>en</strong>ter som går i videregå<strong>en</strong>de<br />

skole.”<br />

Egne fedretreff ble arrangert ved Kjølberg skole. D<strong>en</strong>ne skol<strong>en</strong>, som var <strong>en</strong> <strong>av</strong> de<br />

mest aktive i <strong>prosjektet</strong> i forhold til antall tiltak som ble igangsatt, arrangerte<br />

også utflukter <strong>av</strong> forskjellig slag for <strong>foreldre</strong>ne. I de kvalitative intervju<strong>en</strong>e kom<br />

det fram at selv om fedr<strong>en</strong>e som hadde deltatt på fedretreff<strong>en</strong>e var godt fornøyd<br />

med tiltaket, m<strong>en</strong>te de at det kunne vært lagt opp på <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> måte. Mange fedre<br />

ønsket å kunne møtes med utgangspunkt i <strong>en</strong> eller ann<strong>en</strong> aktivitet, gjerne fysisk.<br />

En lærer uttalte følg<strong>en</strong>de:<br />

”Det er viktig at fedr<strong>en</strong>e får møtes på sine egne premisser. Å sitte å<br />

snakke samm<strong>en</strong> er kanskje ikke <strong>no</strong>e for dem, m<strong>en</strong> fysiske aktiviteter<br />

hadde kanskje vært fint, kanskje samm<strong>en</strong> med sønn<strong>en</strong>e sine”.<br />

45


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

I spørreskjemaet har vi ikke differ<strong>en</strong>siert mellom ulike former for sosiale<br />

aktiviteter. Foreldr<strong>en</strong>e ble bedt om å vurdere <strong>en</strong> del utsagn som handlet om sine<br />

erfaringer med de sosiale aktivitet<strong>en</strong>e. (Utsagn<strong>en</strong>e skulle vurderes på <strong>en</strong> skala fra<br />

1 til 5, hvor 1=stemmer svært dårlig, 2=stemmer ganske dårlig, 3=stemmer<br />

<strong>no</strong>e/litt, 4=stemmer ganske godt og 5=stemmer svært godt. I tillegg var det også<br />

med <strong>en</strong> vet ikke-kategori.) Tabell 5.4 viser <strong>en</strong> oversikt over hvor mange pros<strong>en</strong>t<br />

<strong>av</strong> de spurte som oppga at utsagn<strong>en</strong>e stemmer ganske eller svært godt. For svært<br />

mange <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne ser det ut til at de sosiale aktivitet<strong>en</strong>e har vært <strong>en</strong> positiv<br />

opplevelse. Svært mange m<strong>en</strong>er at de har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne, barnas<br />

skolehverdag og <strong>no</strong>rsk kultur. Mange m<strong>en</strong>er at tiltaket har gjort det lettere å<br />

snakke med barnet om skol<strong>en</strong> og skolearbeidet, og at det er blitt lettere å ta<br />

kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

Tiltak<strong>en</strong>e ser ikke ut til å ha hatt riktig så stor betydning hva angår å bli kj<strong>en</strong>t<br />

med andre <strong>foreldre</strong>. Heller ikke opplever så mange <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne at lærerne<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m tiltak<strong>en</strong>e har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med deres kultur. Svært mange m<strong>en</strong>er at<br />

de sosiale aktivitet<strong>en</strong>e ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte, at dette er et viktig tiltak og at<br />

de ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å arrangere slike aktiviteter.<br />

Tabell 5.4 Andel <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om sosiale aktiviteter stemmer ganske eller svært<br />

godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

DE SOSIALE AKTIVITETENE… Pros<strong>en</strong>t N<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong> 63 121<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne 74 121<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med andre<br />

<strong>foreldre</strong><br />

… har gjort at jeg har lært mer om mitt barns<br />

skolehverdag<br />

61 118<br />

78 120<br />

… har gjort at jeg har lært mer om <strong>no</strong>rsk kultur 69 118<br />

… har gjort at lærerne har lært mer om vår kultur 46 121<br />

… har gjort at det er blitt lettere å snakke med barnet<br />

mitt om skol<strong>en</strong> og skolearbeidet<br />

68 120<br />

… har gjort at det er blitt lettere å ta kontakt med skol<strong>en</strong> 69 116<br />

… har gjort at jeg har lært mye om barns opplæring og<br />

utvikling<br />

74 117<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt 16 106<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte 71 106<br />

… er et svært viktig tiltak 67 105<br />

… er et tiltak jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å<br />

arrangere<br />

77 109<br />

46


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

De kvalitative intervju<strong>en</strong>e bekrefter <strong>foreldre</strong>nes fornøydhet med tiltak<strong>en</strong>e. En<br />

mor uttalte følg<strong>en</strong>de:<br />

”Jeg er ganske fornøyd fordi vi har vært på turer og sånne ting. Det har<br />

vært gøy. For vi har ikke så mange steder å gå her. For eksempel hvis vi<br />

er i vårt land er det helt annerledes, m<strong>en</strong> når du kommer til et land hvor<br />

du ikke kj<strong>en</strong>ner <strong>no</strong><strong>en</strong> er det veldig viktig med sånne møter. Det har vært<br />

utrolig fint”.<br />

Det ser også ut til at de sosiale tiltak<strong>en</strong>e har hatt <strong>en</strong> funksjon i forhold til å bedre<br />

relasjon<strong>en</strong> mellom skole og hjem. Følg<strong>en</strong>de uttalelse tyder på det:<br />

”Etter at vi deltok i sosiale aktiviteter har vi blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

lærerne. Det er litt lettere når man kj<strong>en</strong>ner dem”.<br />

5.1.3 Hva m<strong>en</strong>er lærere om tiltaket?<br />

De sosiale tiltak<strong>en</strong>e vurderes positivt <strong>av</strong> lærerne. Dette kommer fram både i<br />

intervju<strong>en</strong>e og i spørreskjemamaterialet. Tabell 5.5 viser at lærerne sitter igj<strong>en</strong><br />

med et godt inntrykk <strong>av</strong> gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring og konsekv<strong>en</strong>ser <strong>av</strong> de sosiale tiltak<strong>en</strong>e.<br />

På alle spørsmål<strong>en</strong>e som er positivt formulert finner vi gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsscorer på<br />

over 4.<br />

Tabell 5.5 Lærernes respons på spørsmål om sosiale aktiviteter rettet mot mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>.<br />

Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnittsverdier på <strong>en</strong> skala fra 1=stemmer svært dårlig til 5=stemmer svært godt, n=17.<br />

De sosiale aktivitet<strong>en</strong>e… Minimum Maksmimum Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>msnitt Standard<strong>av</strong>vik<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har fått<br />

bedre kontakt med skol<strong>en</strong><br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t<br />

med <strong>foreldre</strong>ne.<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har<br />

lært mer om mitt barns skolehverdag<br />

… har gjort at jeg har lært mer om<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>nes kultur<br />

… har gjort at det er blitt lettere for meg<br />

å ta kontakt med mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> om<br />

skolerelaterte ting<br />

3 5 4.56 0.73<br />

3 5 4.37 0.81<br />

3 5 4.41 0.87<br />

1 5 4.06 1.29<br />

1 5 4.25 1.13<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt 1 3 1.69 0.79<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte 3 5 4.63 0.72<br />

… er et svært viktig tiltak 4 5 4.82 0.39<br />

… er et tiltak jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal<br />

fortsette å arrangere<br />

3 5 4.76 0.56<br />

47


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Slik lærerne vurderer det har de sosiale tiltak<strong>en</strong>e i stor grad hatt <strong>en</strong> betydning<br />

både i forhold til at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong> og at<br />

lærerne har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med <strong>foreldre</strong>ne og deres kultur. Lærerne oppfatter<br />

det også slik at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har lært mer om barnas skolehverdag.<br />

Mange <strong>av</strong> lærerne opplever at det har blitt lettere å kontakte <strong>foreldre</strong>ne om<br />

skolerelaterte ting. Lærerne som har svart på undersøkels<strong>en</strong> anser sosiale<br />

aktiviteter som svært viktige tiltak som de ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å<br />

arrangere. En lærer forteller følg<strong>en</strong>de:<br />

”Vi hadde vårt fokus på mødr<strong>en</strong>e og gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m mødr<strong>en</strong>e få bedret<br />

kontakt<strong>en</strong> og skape d<strong>en</strong> nødv<strong>en</strong>dige trygghet<strong>en</strong>, og at disse<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne også ble kj<strong>en</strong>t med hverandre. Jeg er<br />

meget fornøyd med hva vi klarte å oppnå, og hva som så langt har blitt<br />

resultatet. Et resultat kan man jo måle på ulike vis, m<strong>en</strong> at man ser at<br />

<strong>foreldre</strong>ne og at barna til de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige nå føler <strong>en</strong> mye større<br />

grad <strong>av</strong> trygghet. De har ikke l<strong>en</strong>gre <strong>no</strong>e problem med å komme på<br />

kontoret. De banker på og kommer inn og føler at de blir tatt hånd om –<br />

og det føler jeg er et resultat <strong>av</strong> d<strong>en</strong> jobb<strong>en</strong> vi har gjort”.<br />

48


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

6 HVA MENER LÆRERNE OM PROSJEKTETS VELLYKKETHET?<br />

Lærerne ble bedt om å vurdere <strong>en</strong> del utsagn som handler om hvor vellykket<br />

<strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i<br />

skol<strong>en</strong>” var ved deres skole. Tabell 6.1 viser <strong>en</strong> oversikt over lærernes vurdering<br />

<strong>av</strong> disse utsagn<strong>en</strong>e.<br />

Hovedinntrykket <strong>av</strong> lærernes vurderinger er <strong>en</strong> slags form for betinget bifall.<br />

No<strong>en</strong> <strong>av</strong> lærerne er svært godt fornøyd, andre er mindre fornøyd. Halvpart<strong>en</strong> <strong>av</strong><br />

lærerne er ganske eller helt <strong>en</strong>ig i at samarbeidet med de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>ne er blitt mye bedre etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>.<br />

Når det gjelder lærernes vurderinger kan det se ut til at d<strong>en</strong> største verdi<strong>en</strong> <strong>av</strong><br />

<strong>prosjektet</strong> har vært at man har greid høyne lærernes bevissthet rundt de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråkliges situasjon i skol<strong>en</strong>. Tre fjerdedeler <strong>av</strong> lærerne er ganske eller<br />

helt <strong>en</strong>ig i at de er blitt mer bevisste på tiltak for å forbedre mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

elevers skolesituasjon etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>. Mange <strong>av</strong> lærerne<br />

rapporterer også at de gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m <strong>prosjektet</strong> har fått mer kunnskap om de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>es og <strong>foreldre</strong>nes skolesituasjon. Å bevisstgjøre<br />

lærerne i forhold til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever og <strong>foreldre</strong> er <strong>en</strong> problemstilling<br />

som flere <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>e har jobbet aktivt med, gjerne i forkant <strong>av</strong> de ulike tiltak<strong>en</strong>e.<br />

I de kvalitative intervju<strong>en</strong>e med lærere og skoleledere understrekes dette som<br />

positivt.<br />

Majoritet<strong>en</strong> <strong>av</strong> lærerne opplever ikke d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> prosjekter som for tidkrev<strong>en</strong>de<br />

og belast<strong>en</strong>de. Her bør <strong>en</strong> imidlertid huske at de <strong>av</strong> lærerne som har tatt seg tid til<br />

å fylle ut spørreskjemaet <strong>no</strong>k er de lærerne som i utgangspunktet har vært mest<br />

positivt innstilt til <strong>prosjektet</strong>. Dette kan illustreres gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m følg<strong>en</strong>de sitat fra <strong>en</strong><br />

kvinnelig lærer:<br />

”Jeg syns ikke <strong>prosjektet</strong> har vært <strong>en</strong> ekstra belastning. M<strong>en</strong> det kan jo<br />

være fordi utgangspunktet mitt er at jeg har tatt utdannelse seint, og når<br />

man tar utdannelse som voks<strong>en</strong>person så har i hvert fall jeg opplevels<strong>en</strong><br />

<strong>av</strong> at jeg har <strong>en</strong> inspirasjon, og er aktiv og gjerne vil være deltak<strong>en</strong>de i<br />

ting, og synes også at det er viktig. Så for meg personlig har det ikke<br />

vært <strong>no</strong><strong>en</strong> belastning. M<strong>en</strong> det har vært diskutert at man bruker for mye<br />

tid og ressurser på mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> og barn.”<br />

Når det gjelder hvorvidt <strong>prosjektet</strong> har ført til at flere <strong>av</strong> de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>ne stiller opp på <strong>foreldre</strong>møter, viser tall<strong>en</strong>e i Tabell 6.1 at det i <strong>no</strong><strong>en</strong><br />

grad er slik. I de kvalitative intervju<strong>en</strong>e ble det imidlertid understreket fra flere<br />

49


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

<strong>av</strong> lærerne at det ofte er de samme <strong>foreldre</strong>ne år etter år som unnlater å komme<br />

på <strong>foreldre</strong>møter, og disse <strong>foreldre</strong>ne er det uansett svært vanskelig å rekruttere<br />

til møter. På <strong>en</strong> <strong>av</strong> skol<strong>en</strong>e ble det diskutert på et <strong>foreldre</strong>møte hvorvidt <strong>no</strong><strong>en</strong> <strong>av</strong><br />

<strong>foreldre</strong>ne som bodde i nærhet<strong>en</strong> <strong>av</strong> famili<strong>en</strong>e som ikke pleide å stille på møter<br />

kunne ta direkte kontakt med dem og oppfordre dem til å komme. Skol<strong>en</strong> ønsket<br />

å ufarliggjøre d<strong>en</strong>ne oppfordring<strong>en</strong> ved å unngå at d<strong>en</strong> kom fra skol<strong>en</strong>, <strong>no</strong>e som<br />

slik skol<strong>en</strong> så det, kunne oppfattes som <strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlig instans som kunne skremme<br />

dem ytterligere fra å komme. Erfaring<strong>en</strong> fra skol<strong>en</strong>s side var imidlertid at<br />

<strong>foreldre</strong>ne ikke ønsket å oppsøke andre <strong>foreldre</strong>. De hadde mer <strong>en</strong>n <strong>no</strong>k med seg<br />

selv, og så det som skol<strong>en</strong>s oppg<strong>av</strong>e å oppfordre de passive <strong>foreldre</strong>ne til å<br />

komme. D<strong>en</strong>ne respons<strong>en</strong> gjorde at skol<strong>en</strong> gikk bort fra ide<strong>en</strong>. Skol<strong>en</strong>e anser<br />

språkproblemer for å være d<strong>en</strong> viktigste årsak<strong>en</strong> til hvorfor <strong>no</strong><strong>en</strong> <strong>foreldre</strong> alltid<br />

uteblir fra <strong>foreldre</strong>møter. I tillegg er det hovedsaklig fedr<strong>en</strong>e som kommer, og<br />

skol<strong>en</strong>e forklarer dette med at det er de som kan språket best.<br />

Foreldr<strong>en</strong>e stiller alltid opp på konferansetim<strong>en</strong>e, m<strong>en</strong> også her er det oftest far<br />

som kommer.<br />

Tabell 6.1 Andel <strong>av</strong> lærerne som m<strong>en</strong>te at utsagn<strong>en</strong>e om <strong>prosjektet</strong>s vellykkethet stemmer ganske eller<br />

svært godt. Pros<strong>en</strong>ter.<br />

Samarbeidet med de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne er blitt<br />

mye bedre etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>.<br />

Jeg er mer bevisst på tiltak for å forbedre mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

elevers skolesituasjon etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG<strong>prosjektet</strong>.<br />

Flere mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> kommer på <strong>foreldre</strong>møter<br />

etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>.<br />

Etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong> har jeg fått mer<br />

kunnskap om de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>es og <strong>foreldre</strong>nes<br />

situasjon i d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>.<br />

Jeg føler meg tryggere i lærerroll<strong>en</strong> når det gjelder å<br />

håndtere de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>es læringssituasjon i<br />

d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>.<br />

FUG-<strong>prosjektet</strong> har ikke <strong>en</strong>dret <strong>no</strong>e i forhold til<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever og <strong>foreldre</strong>s situasjon i skol<strong>en</strong>.<br />

Slike prosjekter som bla FUG-<strong>prosjektet</strong> er for tidkrev<strong>en</strong>de,<br />

og <strong>en</strong> ekstra belastning i forhold til jobb<strong>en</strong> vi skal gjøre.<br />

Pros<strong>en</strong>t<br />

N<br />

50 28<br />

74 28<br />

39 28<br />

54 28<br />

57 28<br />

14 28<br />

14 28<br />

På spørsmål om hva man synes om at skol<strong>en</strong> var med på dette <strong>prosjektet</strong> uttalte<br />

<strong>en</strong> <strong>av</strong> lærerne:<br />

”Jeg synes det er helt på sin plass at man setter fokus på det. M<strong>en</strong> vi har<br />

ikke i utgangspunktet kommet så veldig mye l<strong>en</strong>ger, føler jeg, <strong>en</strong>n at det<br />

ligger på klassestyrer som må forfølge det og ta det direkte med famili<strong>en</strong>.<br />

Noe mer <strong>en</strong>n det kan <strong>en</strong> ikke gjøre, m<strong>en</strong>er jeg, fra min side. Det må<br />

50


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

komme andre instanser inn, ev<strong>en</strong>tuelt, for å få dette inn tror jeg.<br />

Ev<strong>en</strong>tuelt at ledels<strong>en</strong> på et eller annet vis får til <strong>no</strong>e. Jeg vet ikke.”<br />

D<strong>en</strong>ne lærer<strong>en</strong> etterlyser <strong>en</strong>da bedre kommunikasjon med disse hjemm<strong>en</strong>e, m<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>er at han som kontaktlærer gjør det han har anledning til. Utover dette må det<br />

bli <strong>en</strong> ledelsesoppg<strong>av</strong>e. Han vil ikke si at målsetting<strong>en</strong>e er blitt oppfylt ved sin<br />

skole, fordi det fremdeles er et større frafall på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e fra de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne <strong>en</strong>n fra de <strong>no</strong>rske. Han m<strong>en</strong>er imidlertid at<br />

bevissthetsnivået blant lærerne rundt d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> problematikk er blitt økt<br />

gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m <strong>prosjektet</strong>. Dette har også smittet over på <strong>foreldre</strong>ne. Når lærerne legger<br />

opp til <strong>en</strong> litt tettere kontakt blir det også <strong>en</strong>klere for <strong>foreldre</strong>ne å ta initiativ til<br />

kontakt. Foreldr<strong>en</strong>e føler seg mer velkomne.<br />

51


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

52


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

7 OPPSUMMERING OG INNSPILL TIL VIDERE RETNING FOR<br />

SKOLE-HJEMSAMARBEIDET I FORHOLD TIL<br />

MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE<br />

Med utgangspunkt i datamaterialet som er samlet inn i forbindelse med d<strong>en</strong>ne<br />

evaluering<strong>en</strong> framstår <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for<br />

elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>” i et positivt lys. Prosjektet har g<strong>en</strong>erert flere<br />

verdifulle tilløp til strategier som kan fungere godt i forhold til å sikre god<br />

kommunikasjon og godt samarbeid mellom skol<strong>en</strong> og de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>ne. Når det gjelder lærersid<strong>en</strong> er d<strong>en</strong> viktigste gevinst<strong>en</strong> at <strong>prosjektet</strong> og<br />

tiltak<strong>en</strong>e har ført til <strong>en</strong> økning i lærernes bevissthet knyttet til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>s og elevers situasjon og utfordringer i møtet med d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong>.<br />

Dette peker også mot at skoleledernes rolle i arbeidet med d<strong>en</strong>ne sid<strong>en</strong> <strong>av</strong><br />

skolehverdag<strong>en</strong> er svært s<strong>en</strong>tral. Det er <strong>av</strong> <strong>av</strong>gjør<strong>en</strong>de betydning <strong>av</strong> skoleledels<strong>en</strong><br />

jobber fram gode og helhetlige strategier for hvordan skol<strong>en</strong>e skal håndtere<br />

d<strong>en</strong>ne problematikk<strong>en</strong>. Dette er viktig også for å unngå at utfordring<strong>en</strong>e knyttet<br />

til mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> og elevers situasjon i skol<strong>en</strong> blir gjort til <strong>en</strong> sak<br />

for d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte lærer. I stedet for må dette løftes opp på et ledelses- og skol<strong>en</strong>ivå.<br />

Foreldr<strong>en</strong>e framstår som godt fornøyd med d<strong>en</strong> innsats i forhold til<br />

informasjonsflyt som gjøres fra skol<strong>en</strong>s side. Likevel er det tydelig at <strong>en</strong> del<br />

<strong>foreldre</strong> er usikre i forhold til hvilke forv<strong>en</strong>tninger skol<strong>en</strong> stiller, og da kanskje<br />

spesielt i forhold til å støtte barna i skolearbeidet, spesielt når det gjelder<br />

leksehjelp.<br />

Dataanalys<strong>en</strong>e viser imidlertid forskjeller i opplevelse <strong>av</strong> samarbeidet med<br />

skol<strong>en</strong> blant <strong>foreldre</strong> fra ulike opprinnelsesområder. Foreldre fra Tyrkia, Nord-<br />

Afrika, Midtøst<strong>en</strong>, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan og <strong>foreldre</strong> fra Vietnam,<br />

Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka har mer negative erfaringer med<br />

samarbeidet med skol<strong>en</strong>, samm<strong>en</strong>lignet med <strong>foreldre</strong> fra områd<strong>en</strong>e Øst-Europa<br />

og tidligere Sovjetunion<strong>en</strong> og Afrika sør for Sahara. Disse <strong>foreldre</strong>ne uttrykker<br />

også høyere grad <strong>av</strong> usikkerhet knyttet til hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong> dem i forhold<br />

til involvering og samarbeid og de uttrykker i større grad behov for mer<br />

informasjon fra skol<strong>en</strong> for å kunne hjelpe til med lekser og følge opp barnas<br />

skolegang. Selv om det her må tas forbehold om at konklusjon<strong>en</strong>e bygger på et<br />

relativt lite datamateriale, er det ikke <strong>no</strong>e i materialet som tyder på at forskjeller i<br />

utdanning eller <strong>no</strong>rskkunnskaper blant <strong>foreldre</strong>ne fra de ulike<br />

opprinnelsesområd<strong>en</strong>e forklarer disse forskjell<strong>en</strong>e. Det datamaterialet som er<br />

samlet inn i forbindelse med evaluering<strong>en</strong> gir ikke mulighet til å si <strong>no</strong>e om hva<br />

som da kan forklare forskjell<strong>en</strong>e, m<strong>en</strong> det er nærligg<strong>en</strong>de å t<strong>en</strong>ke seg at kulturelle<br />

forskjeller spiller <strong>en</strong> rolle her. Kulturelle forskjeller kan være med på å<br />

vanskeliggjøre kommunikasjon<strong>en</strong> og dermed samarbeid mellom hjem og skole,<br />

53


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

slik blant andre Arneberg (1995), Ericsson og Lars<strong>en</strong> (2000) og Loona (1995) har<br />

vist. Foreldre fra Øst-Europa og tidligere Sovjetunion<strong>en</strong> opplever mindre grad <strong>av</strong><br />

kulturelle forskjeller i møtet med det <strong>no</strong>rske samfunnet <strong>en</strong>n andre<br />

mi<strong>no</strong>ritetsgrupper.<br />

Foreldr<strong>en</strong>es utdanningsnivå har betydning for opplevelse <strong>av</strong> samarbeidet med<br />

skol<strong>en</strong> på d<strong>en</strong> måt<strong>en</strong> at <strong>foreldre</strong> med høy utdanning opplever samarbeidet som<br />

mer positivt <strong>en</strong>n <strong>foreldre</strong> med l<strong>av</strong>ere utdanning. Foreldre med gode<br />

<strong>no</strong>rskkunnskaper opplever samarbeidet med skol<strong>en</strong> som mer positivt <strong>en</strong>n <strong>foreldre</strong><br />

med dårligere <strong>no</strong>rskkunnskaper. Analys<strong>en</strong>e viser i tillegg at <strong>no</strong>rskkunnskaper har<br />

betydning for opplevelse <strong>av</strong> samarbeidet som konfliktfylt. Foreldr<strong>en</strong>e med<br />

dårligere <strong>no</strong>rskkunnskaper opplever at de er redde for å si hva de m<strong>en</strong>er <strong>av</strong> frykt<br />

for at deres barn skal bli skadelid<strong>en</strong>de, at de ofte er u<strong>en</strong>ig med lærernes måte å<br />

gjøre ting på og at de opplever det som vanskelig å ta kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

Det er vanskelig å vurdere hvorvidt <strong>prosjektet</strong> har bidratt til <strong>en</strong>dringer i forhold<br />

til <strong>foreldre</strong>nes opplevelse <strong>av</strong> trygghet i <strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong>. Det er imidlertid ting som<br />

tyder på at dette er tilfelle. En del <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne ser ut til å ha blitt mer aktive i<br />

forhold til barnas skolegang i d<strong>en</strong> forstand at de lettere og hyppigere tar kontakt<br />

med skol<strong>en</strong>. Foreldr<strong>en</strong>e gir likevel i relativt lit<strong>en</strong> grad uttrykk for m<strong>en</strong>inger og<br />

kommer med få innspill overfor skol<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> dette er jo i og for seg et problem<br />

ikke bare blant mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>. Det synes som om skol<strong>en</strong> som<br />

institusjon eller system omgir seg med <strong>en</strong> del strukturer som ikke ut<strong>en</strong> videre<br />

innbyr til økt <strong>en</strong>gasjem<strong>en</strong>t og involvering fra <strong>foreldre</strong>nes side, og dette gjelder<br />

spesielt i forhold til <strong>foreldre</strong>grupper som selv har hatt relativt lit<strong>en</strong> befatning med<br />

utdanningssystemet. En del <strong>av</strong> tiltak<strong>en</strong>e i <strong>prosjektet</strong> ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

– <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>” har imidlertid pot<strong>en</strong>siale i seg til å<br />

kunne redusere d<strong>en</strong>ne <strong>av</strong>stand<strong>en</strong> mellom skole og <strong>foreldre</strong>/hjem, og <strong>en</strong> kan derfor<br />

t<strong>en</strong>ke seg at <strong>en</strong> del <strong>av</strong> disse ide<strong>en</strong>e kan fungere godt også i forhold til andre<br />

<strong>foreldre</strong>grupper <strong>en</strong>n de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige.<br />

7.1 FORSLAG TIL TILTAK<br />

• Hjemmebesøk <strong>av</strong> kontaktlærer ved skolestart<br />

Et tiltak som kan rettes mot mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> er<br />

hjemmebesøk i forbindelse med skolestart. Dette kan være med på å<br />

minske usikkerhet og minimere mulighet<strong>en</strong>e for misforståelser mellom<br />

lærere og hjemmet. Her kan kontaktlærer ta opp tema som gj<strong>en</strong>sidige<br />

forv<strong>en</strong>tinger, lekser, <strong>foreldre</strong>møter, utfordringer rettet mot gym/KRL,<br />

skolerutiner etc. Et ves<strong>en</strong>tlig mom<strong>en</strong>t ved slike hjemmebesøk er å<br />

54


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

legge grunnlaget for gj<strong>en</strong>sidig tillit, respekt og forståelse for<br />

hverandres kulturelle bakgrunn. Dette kan man oppnå gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m<br />

personlige møter hvor individet står i s<strong>en</strong>trum. Det er <strong>en</strong> forutsetning at<br />

lærerne får innføring i <strong>en</strong> metodikk i forhold til gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring <strong>av</strong><br />

d<strong>en</strong>ne type hjemmebesøk. D<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte skole bør <strong>av</strong>klare<br />

komp<strong>en</strong>sasjonsregler/<strong>av</strong>spaseringsordninger for lærere som skal på<br />

hjemmebesøk.<br />

• Foreldremøter i forkant <strong>av</strong> ordinære <strong>foreldre</strong>møter<br />

Mange <strong>foreldre</strong> unngår å stille på <strong>foreldre</strong>møter fordi de føler at de<br />

ikke behersker <strong>no</strong>rsk godt <strong>no</strong>k. Dette kan unngås ved at skol<strong>en</strong><br />

arrangerer <strong>foreldre</strong>møter i forkant <strong>av</strong> de ordinære <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e. Her<br />

kan <strong>en</strong> gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mgå saksliste, oppklare uklarheter og svare på spørsmål<br />

fra <strong>foreldre</strong>ne.<br />

• Mødre- og fedretreff<br />

Mødre- og fedretreff framstår i evaluering<strong>en</strong> som svært vellykkede.<br />

Det er viktig at mødre og fedre selv har innflytelse over form og<br />

innhold på treff<strong>en</strong>e. For eksempel viser erfaring at mødre ønsker<br />

aktiviteter som matlaging, turer etc m<strong>en</strong>s fedre gjerne vil at treff<strong>en</strong>e<br />

skal ta utgangspunkt i felles fysiske aktiviteter.<br />

• Leksehjelp for <strong>foreldre</strong><br />

Usikkerhet i forhold til leksehjelp fremkom som et problem for mange<br />

<strong>foreldre</strong>. Skol<strong>en</strong> kan <strong>av</strong>hjelpe dette ved å fokusere mer på hvordan<br />

<strong>foreldre</strong> kan bidra hjemme med leksehjelp. Innspill til <strong>foreldre</strong> bør<br />

være så konkrete som mulig.<br />

55


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

REFERANSER<br />

Arneberg, P. 1995: ”Introduksjon. Samarbeid skole–hjem. Premisser og<br />

forutsetninger”. I P. Arneberg & B. R<strong>av</strong>n (red.): Mellom hjem og skole. Oslo:<br />

Praxis Forlag.<br />

Bakk<strong>en</strong>, A. 2003: Mi<strong>no</strong>ritetsspråklig ungdom i skol<strong>en</strong>. Reproduksjon <strong>av</strong> ulikhet<br />

eller sosial mobilitet? Rapport 15/03. Oslo: Norsk institutt for forskning om<br />

oppvekst, velferd og aldring.<br />

Bæck, U.-D. K. 2005: ”School as an ar<strong>en</strong>a for activating cultural capital.<br />

Understanding differ<strong>en</strong>ces in par<strong>en</strong>tal involvem<strong>en</strong>t in school.” Nordisk<br />

Pedagogik (Nordic Journal of Educational Research) 3/2005.<br />

Bæck, U.-D. K. 2005: ”Befolkning<strong>en</strong> og fastlegeordning<strong>en</strong>: Forv<strong>en</strong>tninger og<br />

fornøydhet”, i B. Abels<strong>en</strong> & U.-D. K. Bæck (red.): L<strong>av</strong> stillingsstabilitet som<br />

utfordring for fastlegeordning<strong>en</strong> i Finnmark og Nord-Trøndelag. Sluttrapport.<br />

Norut Samfunnsforskning rapport 06/05.<br />

Ericsson, K. & Lars<strong>en</strong>, G. 2000: Skolebarn og skole<strong>foreldre</strong>. Om forholdet<br />

mellom hjem og skole. Oslo: Pax Forlag AS.<br />

Foreldreutvalget for grunnskol<strong>en</strong> (FUG) 2002: Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> - <strong>en</strong><br />

ressurs for elev<strong>en</strong>s opplæring i skol<strong>en</strong>. Resultat fra <strong>en</strong> kartleggingsundersøkelse<br />

om hjem-skole-samarbeid på 12 skoler i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.<br />

Foreldreutvalget for grunnskol<strong>en</strong> (FUG) 2004: Sluttrapport utviklingsprosjekt<br />

2002-2004: ”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> - <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>s opplæring i<br />

skol<strong>en</strong>”.<br />

Hidalgo, N. M., Bright, J., Siu, S., Swap, S. & Epstein, J. 1995: “Research on<br />

families, schools and communities: A multicultural perspective.” I J. Banks<br />

(red.): Handbook of Research on Multicultural Education. New York:<br />

Macmillan.<br />

Karls<strong>en</strong>, U. D. 2001: Ung i sp<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>s land. Analyser <strong>av</strong> preferanser knyttet til<br />

valg <strong>av</strong> utdanning, yrke og bosted blant <strong>no</strong>rd<strong>no</strong>rsk ungdom.<br />

Doktorgrads<strong>av</strong>handling ved Institutt for sosiologi, Det samfunnsvit<strong>en</strong>skapelige<br />

fakultet, Universitetet i Tromsø.<br />

Kvale, S. 1996: Interviews. An introduction to qualitative research interviewing.<br />

London: SAGE Publications.<br />

56


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Kvale, S. 1997: Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam Gyld<strong>en</strong>dal.<br />

Lareau, A. 1997: “Social-class differ<strong>en</strong>ces in family-school relationships: The<br />

importance of cultural capital.” I A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown & A. S.<br />

Wells (red.): Education: Culture, eco<strong>no</strong>my, and society. Oxford: Oxford<br />

University Press.<br />

Loona, S. 1995: ”D<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong> og innvandrer<strong>foreldre</strong> – er et jevnbyrdig<br />

samarbeid mulig?”. I P. Arneberg & B. R<strong>av</strong>n (red.): Mellom hjem og skole. Oslo:<br />

Praxis Forlag.<br />

Lødding, B. 2003: Frafall blant mi<strong>no</strong>ritetsspråklige. Om frafall og <strong>no</strong>rsk som<br />

andrespråk blant mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever i overgang<strong>en</strong> fra 10. klasse til<br />

videregå<strong>en</strong>de opplæring. NIFU skriftserie nr. 29/2003.<br />

Statistisk s<strong>en</strong>tralbyrå (SSB) 2003: Utdanningsstatistikk, lærarar, 1. oktober<br />

2003.<br />

Utdannings- og forskningsdepartem<strong>en</strong>tet 2003: Likeverdig utdanning i praksis.<br />

Strategi for bedre læring og større deltakelse <strong>av</strong> språklige mi<strong>no</strong>riteter i<br />

barnehage, skole og utdanning 2004-2009.<br />

57


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

APPENDIKS 1: FAKTA OM SKOLENE I PROSJEKTET<br />

H<strong>en</strong>tet fra Foreldreutvalget for grunnskol<strong>en</strong> (FUG) 2002 og 2004.<br />

Kjølberg skole<br />

- I Fredrikstad kommune i Østfold.<br />

- Mange kosovoalbanere i Fredrikstad.<br />

- Barneskole.<br />

- 380 elever, 70 tospråklige, ca 18 % min språklige.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Skol<strong>en</strong> anser mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> som <strong>en</strong> ressurs.<br />

- Ønsker å finne gode samarbeidsar<strong>en</strong>aer.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Mødretreff<br />

For mødre imellom og mellom mødre og skole.<br />

Tema: V<strong>en</strong>nskap, egne skoleerfaringer, svømmeundervisning,<br />

lekser, kosthold.<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• SFO passet småbarna m<strong>en</strong>s mødr<strong>en</strong>e samtalte.<br />

Utflukter<br />

Treff for kurdere<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• MiR (mi<strong>no</strong>ritetsspråklig ressursnettverk) og lokal<br />

morsmålslærer ansvarlig.<br />

• Skol<strong>en</strong> kontaktet hjemm<strong>en</strong>e både pr telefon og<br />

hjemmebesøk i tillegg til at elev<strong>en</strong>e informerte <strong>foreldre</strong>ne.<br />

Fedretreff<br />

(ble iverksatt i ettertid)<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Mer utadv<strong>en</strong>dte mødre med bedre selvtillit.<br />

- Trygge familier.<br />

- Bedre hjem-skole samarbeid.<br />

- Dobbel tid på konferansetimer.<br />

- Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> er <strong>en</strong> ressurs til barnas opplæring.<br />

Utfordringer:<br />

- Viktig å få til samarbeidet allerede fra 1. klasse.<br />

58


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

- Tydeliggjøre at alle (lærere, <strong>foreldre</strong> og elever) er inkludert i skole –hjem<br />

samarbeid.<br />

- Informere om hvordan mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> kan bidra.<br />

- Tilrettelegge overgang mellom barne- og ungdomsskole.<br />

Cicig<strong>no</strong>n barne- og ungdomsskole<br />

- I Fredrikstad kommune i Østfold.<br />

- Barne- og ungdomsskole.<br />

- Av de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e er det flest elever med somalisk og<br />

kurdisk bakgrunn.<br />

- 430 elever, ca 25 % min språklige elever.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Mange <strong>foreldre</strong> behersket <strong>no</strong>rsk svært dårlig, vanskelig for dem å få<br />

kunnskap om skol<strong>en</strong> på ordinære <strong>foreldre</strong>møter.<br />

Tiltak 1:<br />

Foreldremøter med tolk for språkhomog<strong>en</strong>e grupper<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Innkalling s<strong>en</strong>dt på morsmål, <strong>foreldre</strong> i tillegg kontaktet pr<br />

telefon.<br />

• Tilstede på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e: Rektor, inspektør, koordinator<br />

for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elever, medlemm<strong>en</strong>e i<br />

prosjektgruppa, helsesøster og MiR-kontakt.<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Gode rutiner for <strong>foreldre</strong>samarbeid.<br />

Utfordringer:<br />

- Opprettholde fokus på <strong>foreldre</strong>gruppa.<br />

- Andre <strong>foreldre</strong> må også med i arbeidet.<br />

Trara skole<br />

- I Fredrikstad kommune i Østfold.<br />

- Barneskole.<br />

- Av de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e er det flest elever med kosovoalbansk<br />

og kurdisk bakgrunn.<br />

- 360 elever, ca 20 % min språklige elever.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Videreføre arbeidet med fra før eksister<strong>en</strong>de skole–hjem prosjekt.<br />

Tiltak 1:<br />

Styrking <strong>av</strong> det sosiale miljøet på klass<strong>en</strong>ivå<br />

59


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Hvis <strong>foreldre</strong>ne kj<strong>en</strong>ner hverandre blir barna trygge.<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Ulike arrangem<strong>en</strong>ter i klass<strong>en</strong>.<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Inkludere de nyankomne <strong>foreldre</strong>ne i klass<strong>en</strong> på <strong>en</strong> god og trygg<br />

måte<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Klassekontakt<strong>en</strong>e hadde ansvaret for at dette arbeidet ble<br />

gjort, og for å informere andre lærere underveis.<br />

Arrangere språkhomog<strong>en</strong>e <strong>foreldre</strong>møter<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Skol<strong>en</strong> arrangerer barnepass.<br />

• Skol<strong>en</strong> kontakter <strong>foreldre</strong>ne både pr. skriftlig invitasjon på<br />

morsmål og pr. telefon.<br />

<strong>Evaluering</strong> <strong>av</strong> tiltak<strong>en</strong>e underveis<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring <strong>av</strong> spørreundersøkelser om arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e i<br />

klass<strong>en</strong>e.<br />

• Opptelling <strong>av</strong> deltakelse på språkhomog<strong>en</strong>e MiR-møter.<br />

• Utarbeiding <strong>av</strong> klasseperm for hvert trinn der tema rundt<br />

skole-hjem-samarbeid kan legges inn.<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Oppslutning om <strong>foreldre</strong>møter og <strong>av</strong>slutninger har økt.<br />

- Foreldr<strong>en</strong>e blir lettere kj<strong>en</strong>t med skol<strong>en</strong> nå.<br />

- Både skol<strong>en</strong>s administrasjon, lærere, <strong>foreldre</strong> og elever får sine<br />

ansvarsområder i mottakelse <strong>av</strong> nye familier.<br />

- Skol<strong>en</strong> kan lettere tilpasse opplæring<strong>en</strong> når de kj<strong>en</strong>ner famili<strong>en</strong>e og deres<br />

situasjon.<br />

- Mange flyktninger har <strong>en</strong> del å slite med, slik at det tar l<strong>en</strong>gre tid før de tar<br />

initiativ til aktiviteter, m<strong>en</strong> de er deltar gjerne med matlaging og lign<strong>en</strong>de.<br />

- Lærere som får kunnskap og bevissthet om hjem-skole samarbeid blir mer<br />

oppmerksomme på at de må satse mer på dette.<br />

- Foreldre som får oppmuntring og støtte til å hjem-skole samarbeidet blir<br />

mer motiverte til å gjøre dette.<br />

- Foreldre med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn kommer på møter hvis de blir fulgt opp.<br />

Utfordringer:<br />

- Om arbeidet lykkes eller ikke er svært lærer<strong>av</strong>h<strong>en</strong>gig. Der lærerne tok<br />

initiativ har det går veldig bra.<br />

60


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

- Det må jobbes mer slik at alle får informasjon om fadderordninger.<br />

- Det er viktig å få alle lærerne med.<br />

- Skol<strong>en</strong> satser videre på dette arbeidet, og vurderer oppstart <strong>av</strong><br />

mødregrupper.<br />

Nøkleby skole<br />

- I Fredrikstad kommune i Østfold.<br />

- Barneskole.<br />

- Av de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e er det flest elever med albansk, bosnisk<br />

og kurdisk bakgrunn.<br />

- 500 elever, ca 16 % min språklige elever.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Imøtekomme <strong>foreldre</strong>nes behov for informasjon.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Kurdiske og albanske MiR-møter<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Invitasjon<strong>en</strong> til møter tilpasset <strong>foreldre</strong>ne.<br />

• Klassekontakt<strong>en</strong>e tilbød seg å h<strong>en</strong>te <strong>foreldre</strong>ne hjemme.<br />

Mødretreff<br />

Mødretreff med tema som forv<strong>en</strong>tninger til hverandre,<br />

<strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong> og konfliktløsning.<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Møt<strong>en</strong>e tilrettelagt for å skape best mulig dialog.<br />

Dialogspillet svært vellykket.<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Skol<strong>en</strong> har fått innarbeidet gode rutiner ved blant annet at NOA-lærere nå<br />

deltar på <strong>foreldre</strong>møter/konferansetimer og på førskoledager. I tillegg har<br />

skol<strong>en</strong> rutine på at nye elevers <strong>foreldre</strong> inviteres til klass<strong>en</strong> for å<br />

pres<strong>en</strong>tere seg.<br />

- Foreldr<strong>en</strong>e har fått et tettere forhold til skol<strong>en</strong>.<br />

- ”Prosjektgrupp<strong>en</strong>” er blitt et etablert begrep på skol<strong>en</strong>.<br />

Utfordringer:<br />

- De mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne ønsker mer kontakt med de andre<br />

<strong>foreldre</strong>ne i klass<strong>en</strong>.<br />

- Det må jobbes mer mot klassekontakt<strong>en</strong>e og FAU.<br />

- Større satsing på skole-hjem samarbeid; Møteplass for mødre, leksehjelp<br />

og sosial kontakt.<br />

61


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Sandbekk<strong>en</strong> ungdomsskole og oppveksts<strong>en</strong>ter<br />

- I Ræling<strong>en</strong> kommune i Akershus.<br />

- Ungdomsskole.<br />

- Av de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e er det flest elever med vietnamesisk<br />

bakgrunn.<br />

- 293 elever, 20% min språklige elever.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Bedre arbeidsmiljø for elev<strong>en</strong>e og økte resultater.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Foreldremøter hvor tema blant annet var skoleprestasjoner<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Skol<strong>en</strong> b<strong>en</strong>yttet dialogmetod<strong>en</strong> på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e.<br />

Dialogmetod<strong>en</strong><br />

Skol<strong>en</strong> utviklet eget skjema for dialogmetod<strong>en</strong> som inkluderte både<br />

lærere, <strong>foreldre</strong> og elever. Skol<strong>en</strong> vi arrangere årlige møter.<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Større forståelse for at elev<strong>en</strong>e må ha mer innflytelse på ungdomsskol<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>n i barneskol<strong>en</strong>.<br />

Utfordringer:<br />

- Foreldr<strong>en</strong>e må forstå at deres deltakelse påvirker elev<strong>en</strong>e. Jo mer<br />

vellykket dialog<strong>en</strong> med <strong>foreldre</strong>ne blir, jo mer oppfølging får elev<strong>en</strong>e<br />

hjemme.<br />

Blystadlia skole<br />

- I Ræling<strong>en</strong> kommune i Akershus.<br />

- Barneskole.<br />

- Av de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e er det flest elever med vietnamesisk<br />

bakgrunn.<br />

- 249 elever, 17% min språklige elever.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Lit<strong>en</strong> deltakelse på <strong>foreldre</strong>møter, spesielt blant de vietnamesiske<br />

<strong>foreldre</strong>ne. Skol<strong>en</strong> valgte å fokusere på de vietnamesiske <strong>foreldre</strong>ne.<br />

Tiltak 1:<br />

Alternative ar<strong>en</strong>aer for <strong>foreldre</strong>møter<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Skol<strong>en</strong> b<strong>en</strong>yttet de vietnamesiske buddhistiske templet til<br />

<strong>foreldre</strong>møter. Dialogspillet b<strong>en</strong>yttet som metode.<br />

62


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tiltak 2:<br />

Svømming<br />

Foreldr<strong>en</strong>e selv opprettet <strong>en</strong> svømmegruppe <strong>en</strong> gang i uk<strong>en</strong>. Sosiale<br />

aktiviteter etter svømming.<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Skol<strong>en</strong> deltar på oppfordring fra <strong>foreldre</strong>grupp<strong>en</strong>.<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Flere h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>delser fra vietnamesiske <strong>foreldre</strong>. Viktig å møte m<strong>en</strong>nesk<strong>en</strong>e,<br />

skriftlig informasjon <strong>av</strong> mindre betydning. Ved dialog blir alle tryggere.<br />

- Dialogspillet brukes nå på alle <strong>foreldre</strong>ne. Dette er nyttig.<br />

Utfordringer:<br />

- Skol<strong>en</strong> vil i fremtid<strong>en</strong> inkludere alle språkgrupp<strong>en</strong>e.<br />

- Det tar tid før alle <strong>foreldre</strong>ne prioriterer å komme på møter, det må skol<strong>en</strong><br />

akseptere.<br />

Skjønnhaug skole<br />

- I Oslo kommune i Akershus.<br />

- Barneskole.<br />

- Av de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e er det flest urdutal<strong>en</strong>de elever.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Skol<strong>en</strong> ønsket å etablere et godt <strong>foreldre</strong>nettverk.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Åp<strong>en</strong> skoledag<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Lærerne kontaktet <strong>foreldre</strong>ne personlig.<br />

• Skol<strong>en</strong> hadde laget <strong>en</strong> utstilling over elevarbeider, og<br />

inviterte også <strong>foreldre</strong>ne til å prøve ulike aktiviteter.<br />

• Skol<strong>en</strong> hadde bedt <strong>foreldre</strong>ne om å ta med mat til åp<strong>en</strong> dag.<br />

Språkhomog<strong>en</strong>e møter<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Lærerne kontaktet <strong>foreldre</strong>ne personlig før møt<strong>en</strong>e.<br />

• Foreldr<strong>en</strong>e ble delt inn i mindre grupper hvor man diskuterte<br />

tema som matpakke, søvn og gr<strong>en</strong>sesetting.<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Oppmøte på skol<strong>en</strong> har blitt høyere.<br />

Utfordringer:<br />

- En viktig faktor for å få <strong>foreldre</strong>ne til å møte er <strong>en</strong>gasjerte lærere.<br />

63


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Lindeberg skole<br />

- I Oslo kommune i Akershus.<br />

- Barne- og ungdomsskole.<br />

- 520 elever, 40% min.språklige.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Foreldre møtte ikke på <strong>foreldre</strong>møter og <strong>foreldre</strong>konferanser. Mulige<br />

årsaker: <strong>foreldre</strong>nes erfaring med skoler der <strong>foreldre</strong>samarbeid ikke<br />

forekommer, utrygge og usikre <strong>foreldre</strong>.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Tiltak 5:<br />

Tiltak 6:<br />

Tiltak 7:<br />

Foreldremøter for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

Sosiale aktiviteter for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Som sosial/faglig aktivitet <strong>en</strong> fredsuke ”Kultur ut<strong>en</strong><br />

gr<strong>en</strong>ser”.<br />

Hjemmebesøk <strong>av</strong> sosiallærer i forbindelse med førskoledag<strong>en</strong>e<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Sosiallærer vurderer elev<strong>en</strong>es språkkunnskaper på<br />

hjemmebesøket før skolestart.<br />

Førskoledag<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• Alle morsmålslærere deltar på førskoledag<strong>en</strong>.<br />

• Førsteklassing<strong>en</strong>e får <strong>en</strong> bok med bilder og ord på <strong>no</strong>rsk og<br />

<strong>en</strong>gelsk.<br />

Norskopplæring for mødre med barn i 1. – 3. klasse<br />

Tilrettelegging fra skol<strong>en</strong>:<br />

• To morsmålslærere og <strong>en</strong> småsolelærer er ansvarlige for<br />

kurset.<br />

• Mødre med elever i 1 – 3. klasse deltar.<br />

Motivasjonsforedrag for lærere<br />

En del <strong>av</strong> prosjektgrupp<strong>en</strong> gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mførte eksterne kurs<br />

Tiltak 8: NOA-lærere deltok på <strong>en</strong> kursrekke om opplæring <strong>av</strong><br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

Tiltak 9:<br />

Rektor og tre lærere besøkte Pakistan<br />

64


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tiltak 10:<br />

Elever brevveksler med elever i Pakistan<br />

Tiltak 11:<br />

Tiltak 12:<br />

Skol<strong>en</strong>s lokaler er tilgj<strong>en</strong>gelige for <strong>foreldre</strong> og elever ut<strong>en</strong>om<br />

skoletid til ulike aktiviteter, blant annet ramadanfeiring og IDfeiring.<br />

Skol<strong>en</strong> tilbyr koranlesing<br />

Vahl skole<br />

- I Oslo i Akershus.<br />

- Barneskole.<br />

- 255 elever, 90 % min språklige, ing<strong>en</strong> homog<strong>en</strong> mi<strong>no</strong>ritetsgruppe.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Skol<strong>en</strong> ønsket <strong>foreldre</strong> som tar mer initiativ, m<strong>en</strong> påpeker at det er stor<br />

<strong>foreldre</strong>deltakelse.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Møte på urdu med MiR-repres<strong>en</strong>tant<br />

En mor har satt i gang diskusjonsgruppe for <strong>foreldre</strong>ne<br />

En arabisktal<strong>en</strong>de lærer arrangerte møter med de arabisktal<strong>en</strong>de<br />

<strong>foreldre</strong>ne<br />

Hva m<strong>en</strong>er skol<strong>en</strong> <strong>prosjektet</strong> har bidratt til:<br />

- Skol<strong>en</strong> følte ikke eierskap til <strong>prosjektet</strong> da <strong>en</strong> <strong>foreldre</strong>repres<strong>en</strong>tant hadde<br />

tatt initiativ til prosjektstart. Fa forelder<strong>en</strong> sluttet trakk skol<strong>en</strong> seg fra<br />

konferans<strong>en</strong>e, og FUG foreslo at skol<strong>en</strong> trakk seg ut <strong>av</strong> <strong>prosjektet</strong>.<br />

Utfordringer:<br />

- Skol<strong>en</strong> s<strong>av</strong>net mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>s <strong>en</strong>gasjem<strong>en</strong>t i FAU.<br />

NB: Skol<strong>en</strong> trakk seg fra <strong>prosjektet</strong>.<br />

Bryn skole<br />

- I Oslo i Akershus.<br />

- Barneskole.<br />

- 350 elever, 15 % min språklige, ing<strong>en</strong> homog<strong>en</strong> mi<strong>no</strong>ritetsgruppe.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

65


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

- Lærerne følte seg for dårlig kvalifisert til å jobbe med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>. Mange lærere gruet seg til å kontakte <strong>foreldre</strong> med<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklig bakgrunn.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

ICDP (International Child Developm<strong>en</strong>t Programme)<br />

Metode i arbeidet med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>.<br />

Åtte <strong>foreldre</strong>møter i vårsemesteret<br />

Foreldresamling én gang pr uke i ti uker<br />

Infomøter der målet har vært å jobbe med lærernes holdninger<br />

Utfordringer:<br />

- Skol<strong>en</strong> vil arbeide mer med å trekke inn andre lærere og videreføre ICDP<br />

for alle mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> på hele skol<strong>en</strong>. Lærerne får jobbe med<br />

<strong>prosjektet</strong> 2 timer pr uke i 2003/04 mot bare én time pr uke året før.<br />

Hauger skole<br />

- I Bærum kommune.<br />

- Ungdomsskole.<br />

- 20 % min.språklige.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Behov for kunnskap og systematisk arbeid overfor min. språklige <strong>foreldre</strong>.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Tiltak 5:<br />

Tiltak 6:<br />

Øke lærernes kunnskap om og forståelse <strong>av</strong> flerkulturelle elever og<br />

<strong>foreldre</strong><br />

Rekruttere flerkulturelle lærere, miljøarbeidere og assist<strong>en</strong>ter som<br />

kan være gode rollemodeller<br />

Møte om islam blant ansatte på skol<strong>en</strong><br />

Aktiviteter i storefri for elev<strong>en</strong>e<br />

Lekselesing etter skoletid<br />

Åp<strong>en</strong>t bibliotek med tilgang til data etter skoletid<br />

Judo og ballaktiviteter i gymsal<strong>en</strong> etter skoletid<br />

66


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tiltak 7:<br />

Tiltak 8:<br />

Markering <strong>av</strong> skol<strong>en</strong> som flerkulturell ved flerkulturell kal<strong>en</strong>der i<br />

alle klasserom, markering <strong>av</strong> FN-dag<strong>en</strong> og ID<br />

Egne <strong>foreldre</strong>møter for flerkulturelle.<br />

Skol<strong>en</strong> informerte om skolerelaterte tema i tillegg til at det ble<br />

ori<strong>en</strong>tert om ungdomsmiljøet i nærområdet. Diskusjon med tema<br />

<strong>foreldre</strong>ne brakte på bane.<br />

Særtiltak 1: Prosjekt ”Satsing om frafall”.<br />

Bevisst studievalg i videregå<strong>en</strong>de fører til mer motiverte elever.<br />

Svært viktig at <strong>foreldre</strong>ne vet mest mulig om hva studievalg<br />

innebærer. Kursing <strong>av</strong> lærere og spesielle rådgivere for å kunne gi<br />

<strong>foreldre</strong>ne best mulig informasjon om hva studievalg innebærer.<br />

Særtiltak 2: Eg<strong>en</strong> klasse for elever som er svake i <strong>no</strong>rskfaget.<br />

6 elever i klass<strong>en</strong>. Lærer og assist<strong>en</strong>t som også er realfaglig lærer<br />

med mi<strong>no</strong>ritetsspråklig bakgrunn. Lettere å ha kontakt med<br />

hjemmet, eg<strong>en</strong> sosial læreplan i klass<strong>en</strong>, løsere undervisning.<br />

Utfordringer:<br />

- Foreldr<strong>en</strong>e vil bli trukket med i løsning <strong>av</strong> konflikter. Skol<strong>en</strong> jobber også<br />

med å lage faste rutiner i hjem-skole samarbeid med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige<br />

<strong>foreldre</strong>.<br />

Fjell skole<br />

- I Dramm<strong>en</strong> kommune.<br />

- Barneskole.<br />

- 500 elever, 70 % min.språklige.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Behov for å spre <strong>en</strong>keltlæreres gode tiltak i organisasjon<strong>en</strong>. 10 lærere<br />

involvert.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Tiltak 5:<br />

Ukeplaner som samarbeidsar<strong>en</strong>a<br />

Foreldrestyrte ettermiddagsaktiviteter<br />

International Child Developm<strong>en</strong>t programme<br />

Lesing som samarbeidsar<strong>en</strong>a<br />

Organisering <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>møter<br />

67


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tiltak 6:<br />

Tiltak 7:<br />

Overgang til ungdomsskole: nabo<strong>prosjektet</strong><br />

Organisering <strong>av</strong> konferansetimer<br />

Tiltak 8:<br />

Samarbeid med morsmålslærere:<br />

Morsmålslærere er tilknyttet undervisning<strong>en</strong> ved at de har jevnlige<br />

planleggingsmøter med klasseforstander og vet hvilke temaer<br />

elev<strong>en</strong>e går gj<strong>en</strong><strong>no</strong>m. Foreldr<strong>en</strong>e informeres og anmodes om å<br />

snakke om det med elev<strong>en</strong>e hjemme.<br />

Morsmålslærerne deltar på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e som tolker og ledere i<br />

diskusjonsgrupp<strong>en</strong>e.<br />

Man arbeider med de samme begrep<strong>en</strong>e i <strong>no</strong>rsk og på morsmålet.<br />

Morsmålslærer oversetter begrep<strong>en</strong>e slik at de kan tr<strong>en</strong>es på<br />

hjemme.<br />

Galterud skole<br />

- I Dramm<strong>en</strong> kommune.<br />

- Ungdomsskole.<br />

- 360 elever, 50 % min.språklige.<br />

Utgangspunkt for prosjektdeltakelse:<br />

- Målet med skole- hjem samarbeid: Fremme god språk og fagutvikling.<br />

Stikkord: elevroll<strong>en</strong>, respekt, skoledeltakelse, samarbeid, styrking <strong>av</strong><br />

elev<strong>en</strong>es selvbilde.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Tiltak 5:<br />

Tiltak 6:<br />

Dansegrupper for j<strong>en</strong>ter<br />

Musikkband<br />

Idrettsaktiviteter<br />

Leseprosjekt for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige j<strong>en</strong>ter<br />

Leksehjelp via internett<br />

(samarbeid med Røde kors)<br />

Lekser<br />

Elev<strong>en</strong>e har hver dag som lekse å fortelle <strong>foreldre</strong>ne om det de har<br />

forstått eller lest. 30 min øvelse.<br />

Foreldr<strong>en</strong>e får tilbud om å skrive meldinger på sitt eget språk<br />

68


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tiltak 7:<br />

Tiltak 8:<br />

Tiltak 9:<br />

Tiltak 10:<br />

Foreldr<strong>en</strong>e kan <strong>av</strong>tale møter med lærerne i skoletid<strong>en</strong> og får hjelp<br />

til dette fra motsmålslærerne.<br />

Informasjon på morsmålet for alle elever som starter på 8. trinn.<br />

Diskusjonstema for nye elever 8. trinn:<br />

”Hva er kultur?” Foreldregruppe som skal jobbe videre med temaet<br />

velges.<br />

Språkhomog<strong>en</strong>e <strong>foreldre</strong>møter.<br />

Utfordringer:<br />

- Jobbe med overgang<strong>en</strong> fra barne- til ungdomsskol<strong>en</strong> og hvordan ivareta<br />

elev<strong>en</strong>es interesse for å lære.<br />

- Alle møter skal repres<strong>en</strong>teres med morsmålslærer som tolk<br />

- Hver språkgruppe skal velge 4 personer som skal kurses og bli<br />

ressurspersoner på sitt språk..<br />

Brand<strong>en</strong>g<strong>en</strong> skole<br />

- I Dramm<strong>en</strong> kommune.<br />

- Barneskole.<br />

- 370 elever, 40 % min.språklige.<br />

Tiltak 1:<br />

Tiltak 2:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 3:<br />

Tiltak 4:<br />

Tiltak 5:<br />

Tiltak 6:<br />

Foreldremøte for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> i 1. klasse<br />

Tema: Foreldres og læreres forv<strong>en</strong>tinger til hverandre.<br />

Språkhomog<strong>en</strong>e møter for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige og morsmålslærere<br />

En foreleser fra MIRA-s<strong>en</strong>tret deltok Språkhomog<strong>en</strong>e<br />

diskusjonsgrupper på møtet.<br />

Mødregruppe for tyrkiske mødre<br />

Språkskattprosjekt koordinert <strong>av</strong> kommun<strong>en</strong> for de minste elev<strong>en</strong>e<br />

Tyrkisk leseprosjekt<br />

Innkjøp <strong>av</strong> fagbøker<br />

Administrasjon<strong>en</strong> på studietur til Nederland der de har lært om<br />

tospråklig opplæring<br />

69


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Tiltak 7:<br />

Eget NOA-rom på skol<strong>en</strong> der undervisning og materiale er<br />

systematisert<br />

Tiltak 8: 2 kurskvelder med tema flyktningebarn og traumer, NOA og L-97<br />

Utfordringer:<br />

- Viktig å unngå at arbeidet blir isolert ved at bare et fåtall lærere får ansvar<br />

for skol<strong>en</strong>s skole-hjem tiltak.<br />

- Viktig at <strong>foreldre</strong>ne får informasjon på et språk de forstår. Tolk der det er<br />

nødv<strong>en</strong>dig.<br />

70


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

APPENDIKS 2: INTERVJUGUIDER<br />

Intervjuguide for <strong>foreldre</strong><br />

1 Om <strong>foreldre</strong>ne<br />

- Hvilket land kommer du fra?<br />

- Har famili<strong>en</strong> bodd l<strong>en</strong>ge i Norge<br />

- Hvem består famili<strong>en</strong> <strong>av</strong>? Mor? Far? Hvor mange barn? Barn på<br />

skol<strong>en</strong>?<br />

- Hvilk<strong>en</strong> utdanning har du (og d<strong>en</strong> andre forelder<strong>en</strong>)?<br />

- Hva er mor og fars hovedaktiviteter på dagtid?<br />

2 Prosjekt: Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es<br />

opplæring i skol<strong>en</strong>”<br />

- Hva vet du om <strong>prosjektet</strong> Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs<br />

for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>`<br />

- Hvordan fikk du vite om <strong>prosjektet</strong>? Skoleledels<strong>en</strong> s<strong>en</strong>dte ut<br />

informasjon? Lærer<strong>en</strong> s<strong>en</strong>dte brev hjem eller ringte? Barnet ditt tok<br />

med informasjon hjem? Andre <strong>foreldre</strong>?<br />

- Hvilke tiltak har din skole satt i gang i forbindelse med FUG<strong>prosjektet</strong>?<br />

Spesielle <strong>foreldre</strong>møter (<strong>foreldre</strong>møter på eget<br />

morsmål, kun for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige, med tolk, på alternative<br />

steder, dialogmetod<strong>en</strong>)?, Sosiale aktiviteter (mødregrupper,<br />

fedregrupper, åp<strong>en</strong> skoledag, svømmegruppe, utflukter etc)? Treff<br />

for kurdere?, Opplæring i <strong>no</strong>rsk for kurdere?<br />

- Hva tror du var målet med at <strong>foreldre</strong>ne skulle delta i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Deltok du i <strong>no</strong><strong>en</strong> <strong>av</strong> aktivitet<strong>en</strong>e som ble satt i gang? Hvilke?<br />

- Hvis du ikke deltok i <strong>no</strong><strong>en</strong> <strong>av</strong> tiltak<strong>en</strong>e, hvorfor ikke?<br />

- Hadde du utbytte <strong>av</strong> å delta i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Hvilket tiltak hadde du mest utbytte <strong>av</strong> å delta i? Hvorfor?<br />

- Hvilket tiltak hadde du minst utbytte <strong>av</strong> å delta i? Hvorfor?<br />

- Hva er din m<strong>en</strong>ing om skol<strong>en</strong>s igangsetting og gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring <strong>av</strong><br />

<strong>prosjektet</strong>?<br />

- Er du fornøyd med tiltak<strong>en</strong>e som ble satt i gang ved din skole?<br />

- Kunne du t<strong>en</strong>kt deg å vært med på andre/flere tiltak? Hvilke?<br />

- Kunne skol<strong>en</strong> gjort ting annerledes når du vurderer <strong>prosjektet</strong> i<br />

ettertid?<br />

- Er du blitt tryggere i <strong>foreldre</strong>roll<strong>en</strong> etter å ha deltatt i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Vet du mer om hvordan du kan bidra hjemme for at barnet ditt skal<br />

fungere godt på skol<strong>en</strong> og klare seg bra faglig etter at skol<strong>en</strong> deltok<br />

i FUG-<strong>prosjektet</strong>?<br />

71


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

- Er du blitt mer opptatt <strong>av</strong> hva som skjer på skol<strong>en</strong> etter at du deltok<br />

i tiltak<strong>en</strong>e på skol<strong>en</strong>?<br />

- M<strong>en</strong>er du at målsetting<strong>en</strong>e med FUG-<strong>prosjektet</strong> ble oppfylt?<br />

Hvorfor?/Hvorfor ikke?<br />

- M<strong>en</strong>er du at tiltak<strong>en</strong>e som ble igangsatt bør videreføres?<br />

Hvorfor?/Hvorfor ikke?<br />

- Hva er din m<strong>en</strong>ing om at skol<strong>en</strong> valgte å delta i <strong>prosjektet</strong>?<br />

3 Kommunikasjon med skol<strong>en</strong> og lærerne etter prosjektperiod<strong>en</strong><br />

- M<strong>en</strong>er du samarbeidet med lærerne har <strong>en</strong>dret seg etter at du deltok<br />

i <strong>prosjektet</strong>? På hvilk<strong>en</strong> måte?<br />

- Har du hatt mer eller mindre eller samme kontakt med<br />

skoleledels<strong>en</strong> etter at skol<strong>en</strong> deltok i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Er det lettere for deg å ta kontakt med lærerne etter FUG<strong>prosjektet</strong>?<br />

Hvorfor? Fordi du har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med dem<br />

personlig? Du føler deg tryggere på at du er velkomm<strong>en</strong> på skol<strong>en</strong><br />

og at du ikke ”plager” lærerne?<br />

- Tar lærerne mer kontakt med deg etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG<strong>prosjektet</strong>?<br />

- Hvordan tar lærerne kontakt? Skriftlig informasjon? Ringer hjem?<br />

Annet?<br />

- Hvis du fikk velge, hvordan ønsker du å bli kontaktet <strong>av</strong> lærerne?<br />

- Syns du lærerne kontakter deg for lite, passe eller for mye?<br />

- Føler du at samarbeidet mellom hjem og skole er blitt styrket etter<br />

at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>?<br />

- Føler du at lærerne er blitt tryggere på å kommunisere med deg<br />

etter at skol<strong>en</strong> deltok i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Alt i alt, hvor vellykket m<strong>en</strong>er du <strong>prosjektet</strong> har vært? (På <strong>en</strong> skala<br />

fra 1 – 10?)<br />

- M<strong>en</strong>er du at <strong>prosjektet</strong> bør videreføres?<br />

72


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Intervjuguide for lærere<br />

- Hva oppfatter du som hovedmålet med å delta i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Delmål<strong>en</strong>e?<br />

- Hvilke tiltak/aktiviteter har din skole satt i gang i forbindelse med<br />

FUG-<strong>prosjektet</strong>?<br />

- På hvilk<strong>en</strong> måte har du deltatt/bidratt i <strong>prosjektet</strong>?<br />

- Hva er din m<strong>en</strong>ing om igangsetting og gj<strong>en</strong><strong>no</strong>mføring <strong>av</strong><br />

<strong>prosjektet</strong>?<br />

- Er du fornøyd med tiltak<strong>en</strong>e som ble satt i gang ved din skole?<br />

- Kunne du t<strong>en</strong>kt deg andre/flere tiltak?<br />

- Hvilket <strong>av</strong> tiltak<strong>en</strong>e m<strong>en</strong>er du <strong>foreldre</strong>ne hadde mest utbytte <strong>av</strong>?<br />

Minst utbytte <strong>av</strong>?<br />

- Har <strong>no</strong><strong>en</strong> språkgrupper hatt mer utbytte <strong>en</strong>n andre? Hvorfor?<br />

- Kunne <strong>no</strong>e vært gjort annerledes når du vurderer <strong>prosjektet</strong> i<br />

ettertid?<br />

- M<strong>en</strong>er du at målsetting<strong>en</strong>e med FUG-<strong>prosjektet</strong> ble oppfylt?<br />

Hvorfor?/Hvorfor ikke?<br />

- Er tiltak<strong>en</strong>e som ble igangsatt videreført? Hvorfor?/Hvorfor ikke?<br />

- Hva er din m<strong>en</strong>ing om at skol<strong>en</strong> valgte å delta i <strong>prosjektet</strong>?<br />

Kommunikasjon med <strong>foreldre</strong> og kollegaer etter prosjektperiod<strong>en</strong><br />

- M<strong>en</strong>er du samarbeidet med de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne har<br />

<strong>en</strong>dret seg etter at skol<strong>en</strong> deltok i <strong>prosjektet</strong>? På hvilk<strong>en</strong> måte?<br />

Forskjell på språkgrupp<strong>en</strong>e? Hvorfor?<br />

- Er det lettere for deg å ta kontakt med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong><br />

etter FUG-<strong>prosjektet</strong>? Hvorfor? Fordi du har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

dem personlig? Du føler deg tryggere på deres kulturelle og<br />

religiøse bakgrunn? Lettere å bruke morsmålslærer som<br />

språkformidler?<br />

- Tar mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> mer kontakt med deg etter at<br />

skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>? Forskjell på språkgrupper?<br />

Forskjell på fedre/mødre?<br />

- Hvorfor tror du de tar mer/ mindre kontakt? Hvis mer kontakt:<br />

Fordi der har lært mer om hvordan d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rske skol<strong>en</strong> fungerer? De<br />

er blitt tryggere? De har lært at det er viktig at <strong>foreldre</strong> involverer<br />

seg? De føler seg mer velkomne på skol<strong>en</strong>?<br />

- Føler du at de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne får med seg<br />

informasjon som s<strong>en</strong>des fra skol<strong>en</strong> i samme grad, i større grad eller<br />

i mindre grad etter at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>? Hvorfor tror<br />

du det er slik?<br />

73


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

Til slutt<br />

- Har du inntrykk <strong>av</strong> at elev<strong>en</strong>e har økt sin innsats/prestasjoner etter<br />

at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>?<br />

- Har du inntrykk <strong>av</strong> at <strong>foreldre</strong>ne i større grad bidrar hjemme med<br />

leksehjelp/i større grad påser at lekser blir gjort?<br />

- Har du inntrykk <strong>av</strong> at <strong>foreldre</strong> med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn har fått økt<br />

trygghet og styrke i sin rolle som <strong>foreldre</strong> etter at skol<strong>en</strong> deltok i<br />

FUG-<strong>prosjektet</strong>? Har du <strong>no</strong><strong>en</strong> eksempler fra skolehverdag<strong>en</strong>?<br />

- Føler du at samarbeidet mellom hjem og skole er blitt styrket etter<br />

at skol<strong>en</strong> deltok i FUG-<strong>prosjektet</strong>?<br />

- Alt i alt – hvor vellykket m<strong>en</strong>er du <strong>prosjektet</strong> har vært? (På <strong>en</strong> skala<br />

fra 1 – 10?)<br />

- M<strong>en</strong>er du at <strong>prosjektet</strong> bør videreføres?<br />

74


Rapport 09/2005<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong><br />

APPENDIKS 3: SPØRRESKJEMA TIL FORELDRE OG LÆRERE<br />

75


SPØRRESKJEMA TIL MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE<br />

VED XX SKOLE<br />

+<br />

Språk:<br />

Litt om hvorfor vi ber deg fylle ut dette<br />

spørreskjemaet:<br />

I 2002 – 2004 deltok XX skole i <strong>prosjektet</strong><br />

”Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> – <strong>en</strong> ressurs for<br />

elev<strong>en</strong>es opplæring i skol<strong>en</strong>”. Formålet med<br />

dette <strong>prosjektet</strong> var å gjøre <strong>foreldre</strong> med<br />

mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn trygge i forhold til skol<strong>en</strong>,<br />

slik at barna kunne klare seg bra i et flerkulturelt<br />

samfunn. Samarbeidet mellom skole og hjem<br />

skulle styrkes.<br />

Skol<strong>en</strong> har hatt flere tiltak for<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige familier. Prosjektet er nå<br />

ferdig, og utdanningsdirektoratet ønsker å<br />

samle informasjon om hva <strong>foreldre</strong> og lærere<br />

har lært.<br />

Spørsmål 1: Hvem i famili<strong>en</strong> svarer på skjemaet?<br />

Mor Far Andre. Hvem?_________________<br />

Spørsmål 2: I hvilket land er mor og far født?<br />

Mor er fra:___________________________<br />

Far er fra:___________________________<br />

Spørsmål 3: Fødselsår:<br />

Mor:___________________________<br />

Far:___________________________<br />

Spørsmål 4: Morsmål:<br />

Mor:___________________________<br />

Far:___________________________<br />

Vi ber om at du/dere tar dere tid til å svare på<br />

dette skjemaet. De som svarer på skjemaet på<br />

konferansetim<strong>en</strong> leverer det til lærer før<br />

konferansetim<strong>en</strong> er slutt. De som svarer<br />

hjemme må s<strong>en</strong>de skjemaet med barnet så<br />

snart som mulig. Barnet må få beskjed om å<br />

levere skjemaet til sin kontaktlærer.<br />

Skjemaet må leveres til ditt barns kontaktlærer<br />

snarest, s<strong>en</strong>est inn<strong>en</strong> <strong>en</strong> uke.<br />

Spørsmål 5: Sivilstand<br />

Gift/sambo<strong>en</strong>de <strong>en</strong>slig <strong>en</strong>ke/<strong>en</strong>kemann.<br />

Spørsmål 6: Mors og fars utdanning<br />

Har ing<strong>en</strong><br />

utdanning<br />

Grunnskole<br />

Videregå<strong>en</strong>de<br />

skole<br />

Høyskole/<br />

Universitet<br />

inntil 4 år<br />

Høyskole/<br />

universitet<br />

mer <strong>en</strong>n 4 år<br />

Far <br />

Mor <br />

Spørsmål 7: Hvor l<strong>en</strong>ge har famili<strong>en</strong> bodd i Norge?<br />

Antall år: _________<br />

Antall måneder: ________<br />

Spørsmål 8: Hvor l<strong>en</strong>ge har famili<strong>en</strong> bodd i Dramm<strong>en</strong>?<br />

Antall år: _________<br />

Antall måneder: ________<br />

Spørsmål 9: Hvor mange barn i famili<strong>en</strong> går på barne- eller<br />

ungdomsskole?<br />

Antall barn: ________<br />

1


Spørsmål 10: Norskkunnskaper<br />

Kan verk<strong>en</strong> Snakker litt<br />

snakke <strong>no</strong>rsk, m<strong>en</strong><br />

eller skrive kan ikke<br />

<strong>no</strong>rsk skrive<br />

Snakker bra<br />

<strong>no</strong>rsk og kan<br />

skrive litt<br />

Flyt<strong>en</strong>de <strong>no</strong>rsk<br />

muntlig<br />

og skriftlig<br />

Mor <br />

Far <br />

Spørsmål 11: Hvem <strong>av</strong> <strong>foreldre</strong>ne deltar mest i<br />

samarbeidet med skol<strong>en</strong> – eller deltar dere like mye?<br />

mor<br />

far<br />

like mye<br />

Er det andre <strong>en</strong>n mor/far som deltar mest i<br />

samarbeidet med skol<strong>en</strong>?<br />

Hvem?___________________________<br />

Spørsmål 12 Hvordan blir du vanligvis informert om<br />

møter og andre aktiviteter på skol<strong>en</strong>?<br />

At morsmålslærer ringer hjem<br />

At <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> lærer ringer hjem<br />

At morsmålslærer besøker oss hjemme<br />

At <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> lærer besøker oss hjemme<br />

At barnet vårt tar med informasjon hjem<br />

At vi får det s<strong>en</strong>dt i post<strong>en</strong><br />

SMS<br />

E-mail<br />

Annet, hva? (skriv på linj<strong>en</strong>e under)<br />

Spørsmål 13 Hvordan ønsker du å bli informert om<br />

møter og andre aktiviteter på skol<strong>en</strong>?<br />

At morsmålslærer ringer hjem<br />

At <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> lærer ringer hjem<br />

At morsmålslærer besøker oss hjemme<br />

At <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> lærer besøker oss hjemme<br />

At barnet vårt tar med informasjon hjem<br />

At vi får det s<strong>en</strong>dt i post<strong>en</strong><br />

SMS<br />

E-mail<br />

Annet, hva? (skriv på linj<strong>en</strong>e under)<br />

Spørsmål 14 Hvor viktig er det for deg at innkalling til<br />

møter blir s<strong>en</strong>dt på ditt morsmål?<br />

Ikke viktig<br />

Ganske uviktig<br />

Ganske viktig<br />

Svært viktig<br />

Har ing<strong>en</strong> betydning<br />

2


Spørsmål 15<br />

Hvor godt stemmer disse utsagn<strong>en</strong>e med dine erfaringer med samarbeidet med skol<strong>en</strong>?<br />

SETT ETT KRYSS FOR HVER LINJE.<br />

svært<br />

dårlig<br />

Dette stemmer …<br />

ganske <strong>no</strong>e/litt ganske<br />

dårlig<br />

godt<br />

svært<br />

godt<br />

Vet<br />

ikke<br />

Jeg er meget godt fornøyd med d<strong>en</strong> informasjon jeg får fra skol<strong>en</strong> <br />

Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong> meg når det<br />

gjelder samarbeid med skol<strong>en</strong><br />

Jeg er svært usikker på hva skol<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>ter <strong>av</strong> meg når det<br />

gjelder å hjelpe barnet mitt med lekser<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger mer informasjon fra skol<strong>en</strong> for å kunne følge opp mitt<br />

barns skolearbeid<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger mer hjelp fra skol<strong>en</strong> for å kunne hjelpe barnet mitt<br />

med leks<strong>en</strong>e<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Jeg snakket ofte med barnet om hvordan han/hun trives på skol<strong>en</strong> <br />

Jeg har god kontakt med barnets lærere <br />

Jeg føler meg velkomm<strong>en</strong> på skol<strong>en</strong> <br />

Lærerne respekterer mine m<strong>en</strong>inger <br />

Da barnet vårt begynte på skol<strong>en</strong> ble vi som <strong>foreldre</strong> invitert til å<br />

pres<strong>en</strong>tere oss i klass<strong>en</strong><br />

<br />

Lærerne gjør mye for å involvere <strong>foreldre</strong>ne <br />

Jeg leser alltid informasjon<strong>en</strong> barnet mitt har med hjem fra skol<strong>en</strong> <br />

Jeg er redd for å si hva jeg m<strong>en</strong>er om skol<strong>en</strong> og lærerne <strong>av</strong> frykt<br />

for at mitt barns skal bli behandlet dårlig<br />

<br />

Jeg er ofte u<strong>en</strong>ig med lærernes måte å gjøre ting på <br />

Jeg synes det er vanskelig å ta kontakt med skol<strong>en</strong><br />

Samarbeidet med skol<strong>en</strong> er svært godt<br />

<br />

<br />

3


Her kommer <strong>no</strong><strong>en</strong> spørsmål om tiltak<strong>en</strong>e du/dere har vært med på i prosjektperiod<strong>en</strong><br />

Spørsmål 16 Hvilke tiltak har du/dere vært med på?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Spesielle <strong>foreldre</strong>møter (f. eks. <strong>foreldre</strong>møter på<br />

mitt eget språk/ for mi<strong>no</strong>ritetsspråklige/på<br />

alternative steder/med dialogmetode)<br />

Sosiale aktiviteter for <strong>foreldre</strong> (f. eks.<br />

mødregrupper, fedregrupper, åp<strong>en</strong> skoledag,<br />

svømmegruppe, utflukter etc)<br />

Opplæring i <strong>no</strong>rsk for mødre/fedre<br />

Treff for kurdere<br />

Annet, hva?<br />

Spørsmål 17 Dersom du ikke var med på <strong>no</strong><strong>en</strong><br />

tiltak, hvorfor gjorde du ikke det? Kryss <strong>av</strong> for det<br />

som passer best. SETT KUN ETT KRYSS.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ing<strong>en</strong> <strong>av</strong> tiltak<strong>en</strong>e passet for meg<br />

Hadde ikke tid<br />

Ønsket å delta, m<strong>en</strong> hadde ikke mulighet<br />

Syntes ikke det så <strong>no</strong>e bra ut<br />

SPØRSMÅL 18 SKAL DE SOM HAR VÆRT MED PÅ SPESIELLE FORELDREMØTER SVARE PÅ<br />

(F. EKS. FORELDREMØTER PÅ MITT EGET SPRÅK/FOR MINORITETSSPRÅKLIGE/MED<br />

TOLK/PÅ ALTERNATIVE STEDER/MED DIALOGMETODE).<br />

Spørsmål 18<br />

Her kommer <strong>en</strong> del påstander om tiltaket SPESIELLE FORELDREMØTER. Hvor godt stemmer disse<br />

utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer? SETT ETT KRYSS FOR HVER LINJE.<br />

DENNE TYPEN SPESIELLE FORELDREMØTER …<br />

svært<br />

dårlig<br />

ganske<br />

dårlig<br />

Dette stemmer …<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

ganske<br />

godt<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne. <br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med andre <strong>foreldre</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om mitt barns skolehverdag. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om <strong>no</strong>rsk kultur. <br />

… har gjort at lærerne har lært mer om vår kultur. <br />

… har gjort at det er blitt lettere å snakke med barnet mitt om<br />

skol<strong>en</strong> og skolearbeidet.<br />

<br />

… har gjort at det har det blitt lettere å ta kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mye om barns opplæring og utvikling. <br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt. <br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte. <br />

… er et svært viktig tiltak. <br />

… er et tiltak jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å arrangere. <br />

Det er svært viktig for meg at morsmålslærer er tilstede på<br />

møt<strong>en</strong>e<br />

<br />

Det er svært positivt <strong>av</strong> skol<strong>en</strong> har <strong>en</strong> MiR-kontakt <br />

Dialogspillet på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e fungerte kjempebra. <br />

Jeg vil følge meg tryggere hvis <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e arrangeres et<br />

sted hvor jeg føler meg hjemme (eks moske<strong>en</strong>, templet)<br />

<br />

svært<br />

godt<br />

Vet<br />

ikke<br />

4


SPØRSMÅL 19 OG 20 SKAL DE SOM HAR VÆRT MED PÅ SOSIALE AKTIVITETER SVARE PÅ.<br />

Spørmål 19 HVILKEN TYPE SOSIAL AKTIVITET HAR DU VÆRT MED PÅ?<br />

<br />

Mødretreff<br />

<br />

Fedretreff<br />

<br />

Utflukt<br />

Foreldretreff/<strong>foreldre</strong>samling<br />

Svømming<br />

Annet. Hva?<br />

________________________<br />

Spørsmål 20<br />

Her kommer <strong>en</strong> del påstander om sosiale aktiviteter for <strong>foreldre</strong> (og elever) som skol<strong>en</strong> organiserer(Eks.<br />

mødregrupper, fedregrupper, åp<strong>en</strong> skoledag, svømmegruppe, utflukter etc). Hvor godt stemmer disse<br />

utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer? SETT ETT KRYSS FOR HVER LINJE.<br />

SOSIALE AKTIVITETER FOR FORELDRE (OG ELEVER) …<br />

svært<br />

dårlig<br />

ganske<br />

dårlig<br />

Dette stemmer …<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

ganske<br />

godt<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne. <br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med andre <strong>foreldre</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om mitt barns skolehverdag. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om <strong>no</strong>rsk kultur. <br />

… har gjort at lærerne har lært mer om vår kultur. <br />

… har gjort at det er blitt lettere å snakke med barnet mitt om<br />

skol<strong>en</strong> og skolearbeidet.<br />

<br />

… har gjort at det har det blitt lettere å ta kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mye om barns opplæring og utvikling. <br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt. <br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte. <br />

… er et svært viktig tiltak. <br />

… er et tiltak som jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å<br />

arrangere.<br />

<br />

SPØRSMÅL 21 SKAL DE SOM HAR VÆRT MED PÅ TREFF FOR KURDERE SVARE PÅ.<br />

Spørsmål 21<br />

TREFF FOR KURDERE …<br />

svært<br />

godt<br />

Her kommer <strong>en</strong> del påstander om treff for kurdere som skol<strong>en</strong> organiserer. Hvor godt stemmer disse<br />

utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer? SETT ETT KRYSS FOR HVER LINJE.<br />

svært<br />

dårlig<br />

ganske<br />

dårlig<br />

Dette stemmer …<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

ganske<br />

godt<br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne. <br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med andre <strong>foreldre</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om mitt barns skolehverdag. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om <strong>no</strong>rsk kultur. <br />

… har gjort at lærerne har lært mer om vår kultur. <br />

… har gjort at det er blitt lettere å snakke med barnet mitt om<br />

skol<strong>en</strong> og skolearbeidet.<br />

<br />

… har gjort at det har det blitt lettere å ta kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mye om barns opplæring og utvikling. <br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt. <br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte. <br />

… er et svært viktig tiltak. <br />

… er et tiltak som jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å<br />

arrangere.<br />

<br />

svært<br />

godt<br />

Vet<br />

ikke<br />

Vet<br />

ikke<br />

5


SPØRSMÅL 22 SKAL DE SOM HAR VÆRT MED PÅ OPPLÆRING I NORSK FOR FORELDRE<br />

SVARE PÅ.<br />

Spørsmål 22<br />

Her kommer <strong>en</strong> del påstander opplæring i <strong>no</strong>rsk som skol<strong>en</strong> organiserer for <strong>foreldre</strong>. Hvor godt stemmer<br />

disse utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer? SETT ETT KRYSS FOR HVER LINJE.<br />

SKOLENS OPPLÆRING I NORSK FOR FORELDRE …<br />

svært<br />

dårlig<br />

ganske<br />

dårlig<br />

Dette stemmer …<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

ganske<br />

godt<br />

…har gjort at jeg har fått bedre kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med lærerne. <br />

… har gjort at jeg har fått bedre kontakt med andre <strong>foreldre</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om mitt barns skolehverdag. <br />

… har gjort at jeg har lært mer om <strong>no</strong>rsk kultur. <br />

… har gjort at lærerne har lært mer om vår kultur. <br />

… har gjort at det er blitt lettere å snakke med barnet mitt om<br />

skol<strong>en</strong> og skolearbeidet.<br />

<br />

… har gjort at det har det blitt lettere å ta kontakt med skol<strong>en</strong>. <br />

… har gjort at jeg har lært mye om barns opplæring og utvikling. <br />

… har gjort at jeg føler meg tryggere på å snakke med lærerne. <br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt. <br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte. <br />

… er et svært viktig tiltak. <br />

… er et tiltak som jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette å<br />

arrangere.<br />

<br />

svært<br />

godt<br />

Vet<br />

ikke<br />

Takk for hjelp<strong>en</strong>!<br />

6


Nettsurvey til lærere<br />

1. Skole: Dette Må fylles ut for å gå videre.<br />

2. Kjønn: kvinne<br />

3. Fødselsår:<br />

mann<br />

Hvor mange år har du jobbet som lærer (antall hele år)?<br />

4.<br />

Hvor mange år har du vært ansatt ved d<strong>en</strong>ne skol<strong>en</strong> (antall hele år)?<br />

5.<br />

Sett ett eller flere kryss.<br />

6. Hvilk<strong>en</strong> utdanning har du?<br />

Lærerhøgskole<br />

Universitet<br />

Annet<br />

7. Her kommer <strong>no</strong><strong>en</strong> påstander om d<strong>en</strong> flerkulturelle skol<strong>en</strong>. Hvor <strong>en</strong>ig er du i påstand<strong>en</strong>e?<br />

Det store mangfoldet i skol<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> viktig ressurs.<br />

helt<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

ganske<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

verk<strong>en</strong> <strong>en</strong>ig<br />

eller u<strong>en</strong>ig<br />

ganske<br />

<strong>en</strong>ig<br />

helt<br />

<strong>en</strong>ig<br />

vet<br />

ikke<br />

Skoleledels<strong>en</strong> har ikke nødv<strong>en</strong>dig kompetanse for å kunne<br />

møte d<strong>en</strong> øk<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>gd<strong>en</strong> flerkulturelle elever og <strong>foreldre</strong>.<br />

Lærere har ikke d<strong>en</strong> nødv<strong>en</strong>dige kompetans<strong>en</strong> for å kunne<br />

møte d<strong>en</strong> øk<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>gd<strong>en</strong> flerkulturelle elever og <strong>foreldre</strong>.<br />

Det stilles for mange kr<strong>av</strong> til lærerne når det gjelder å ivareta<br />

de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>es behov.<br />

Lærere som selv har mi<strong>no</strong>ritetsspråklig bakgrunn er <strong>en</strong> viktig<br />

ressurs for elever med mi<strong>no</strong>ritetsbakgrunn og for andre<br />

lærere.<br />

Det innebærer flere utfordringer og mer arbeid for d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kelte lærer i <strong>en</strong> skole med <strong>en</strong> høy andel innvandrerelever.


8. Her kommer <strong>en</strong> del påstander om kommunikasjon og samarbeid med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>. Hvor<br />

<strong>en</strong>ig er du i påstand<strong>en</strong>e?<br />

Det er ing<strong>en</strong> forskjell på hvordan jeg samarbeider med<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> i forhold til etniske <strong>no</strong>rske<br />

<strong>foreldre</strong>.<br />

Jeg er ofte usikker på hvilke forv<strong>en</strong>tninger de<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne har til meg som lærer.<br />

Jeg er ofte usikker på om de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne<br />

forstår innholdet i informasjon<strong>en</strong> de får fra skol<strong>en</strong>.<br />

Å kommunisere med mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> ved hjelp <strong>av</strong><br />

tolk er helt uproblematisk.<br />

Det er vanskeligere å samarbeide med mi<strong>no</strong>ritetsspråklig <strong>en</strong>n<br />

med <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>.<br />

At de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong>ne behersker <strong>no</strong>rsk er helt<br />

<strong>av</strong>gjør<strong>en</strong>de for at skole – hjem samarbeidet skal fungere.<br />

Hvis de mi<strong>no</strong>ritetsspråklige elev<strong>en</strong>e skal klare seg bra på<br />

skol<strong>en</strong> er det viktig at både de og <strong>foreldre</strong>ne lærer seg <strong>no</strong>rsk så<br />

snart som mulig.<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> tar kontakt med skol<strong>en</strong> i mindre<br />

grad <strong>en</strong>n etnisk <strong>no</strong>rske <strong>foreldre</strong>.<br />

Mi<strong>no</strong>ritetsspråklige <strong>foreldre</strong> leser sjeld<strong>en</strong> d<strong>en</strong> informasjon<br />

elev<strong>en</strong>e tar med seg hjem fra skol<strong>en</strong>.<br />

helt<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

ganske<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

verk<strong>en</strong> <strong>en</strong>ig<br />

eller u<strong>en</strong>ig<br />

ganske<br />

<strong>en</strong>ig<br />

9. Kj<strong>en</strong>ner du til dette tiltaket på din skole? Spesielle <strong>foreldre</strong>møter, f.eks. <strong>foreldre</strong>møter på andre språk/for<br />

mi<strong>no</strong>ritetsspråklig/på alternative steder/med dialogmetode<br />

ja<br />

nei<br />

vet ikke<br />

helt<br />

<strong>en</strong>ig<br />

vet<br />

ikke<br />

10. Hvilk<strong>en</strong> kj<strong>en</strong>nskap har du til tiltaket spesielle <strong>foreldre</strong>møter?<br />

har hørt om/kj<strong>en</strong>ner til<br />

har deltatt i<br />

vet ikke<br />

Annet (v<strong>en</strong>nligst spesifiser)


11. Her kommer <strong>en</strong> del påstander om tiltaket spesielle <strong>foreldre</strong>møter. Hvor godt stemmer disse utsagn<strong>en</strong>e med<br />

dine egne erfaringer?<br />

DENNE TYPEN SPESIELLE<br />

FORELDREMØTER...<br />

stemmer<br />

svært dårlig<br />

stemmer<br />

ganske<br />

dårlig<br />

stemmer<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

stemmer<br />

ganske godt<br />

stemmer<br />

svært godt<br />

vet<br />

ikke<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har fått bedre<br />

kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

<strong>foreldre</strong>ne.<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> har lært mer<br />

om barnas skolehverdag.<br />

… har gjort at jeg har lært mer om<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>s kultur.<br />

… har gjort at det har det blitt lettere for meg å<br />

ta kontakt med mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne om<br />

skolerelaterte ting.<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt.<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte.<br />

… er et svært viktig tiltak.<br />

… er et tiltak jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal fortsette<br />

å arrangere.<br />

12. Hvor <strong>en</strong>ig er du i disse påstand<strong>en</strong>e om spesielle <strong>foreldre</strong>møter?<br />

helt<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

ganske<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

verk<strong>en</strong> <strong>en</strong>ig eller<br />

u<strong>en</strong>ig<br />

ganske<br />

<strong>en</strong>ig<br />

helt<br />

<strong>en</strong>ig<br />

vet<br />

ikke<br />

Det er svært viktig for meg at morsmålslærer er<br />

tilstede på møt<strong>en</strong>e.<br />

Det er svært positivt <strong>av</strong> skol<strong>en</strong> har <strong>en</strong> MiRkontakt.<br />

Dialogspillet på <strong>foreldre</strong>møt<strong>en</strong>e fungerte<br />

kjempebra.<br />

13. Kj<strong>en</strong>ner du til dette tiltaket på din skole? Opplæring i <strong>no</strong>rsk for mødre/fedre<br />

ja<br />

nei<br />

vet ikke<br />

14. Hvilk<strong>en</strong> kj<strong>en</strong>nskap har du til tiltaket opplæring <strong>no</strong>rsk for mødre/fedre?<br />

har hørt om/kj<strong>en</strong>ner til<br />

har deltatt<br />

vet ikke<br />

Annet (v<strong>en</strong>nligst spesifiser)


15. Her kommer <strong>en</strong> del påstander om opplæring i <strong>no</strong>rsk som skol<strong>en</strong> organiserer for <strong>foreldre</strong>. Hvor godt<br />

stemmer disse utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer?<br />

SKOLENS OPPLÆRING I NORSK FOR<br />

FORELDRE ...<br />

stemmer<br />

svært<br />

dårlig<br />

stemmer<br />

ganske<br />

dårlig<br />

stemmer<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

stemmer<br />

ganske<br />

godt<br />

stemmer<br />

svært godt<br />

vet<br />

ikke<br />

…har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har fått bedre<br />

kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne.<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har lært mer<br />

om deres barns skolehverdag.<br />

… har gjort at jeg som lærer har lært mer om<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>nes kultur.<br />

… har gjort at det er blitt lettere for meg som<br />

lærer å snakke med mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne om<br />

barnet deres og skol<strong>en</strong> og skolearbeidet.<br />

… har gjort at det har det blitt lettere for<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne å ta kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt.<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte.<br />

… er et svært viktig tiltak.<br />

… er et tiltak som jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal<br />

fortsette å arrangere.<br />

16. Kj<strong>en</strong>ner du til dette tiltaket på din skole? Treff for kurdere<br />

ja<br />

nei<br />

vet ikke<br />

17. Hvilk<strong>en</strong> kj<strong>en</strong>nskap har du til tiltaket treff for kurdere?<br />

har hørt om/kj<strong>en</strong>ner til<br />

har deltatt<br />

vet ikke<br />

Annet (v<strong>en</strong>nligst spesifiser)


18. Her kommer <strong>en</strong> del påstander om treff for kurdere som skol<strong>en</strong> organiserer. Hvor godt stemmer disse<br />

utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer?<br />

TREFF FOR KURDERE ...<br />

stemmer<br />

svært<br />

dårlig<br />

stemmer<br />

ganske<br />

dårlig<br />

stemmer<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

stemmer<br />

ganske<br />

godt<br />

stemmer<br />

svært godt<br />

vet<br />

ikke<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har fått<br />

bedre kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

<strong>foreldre</strong>ne.<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har lært<br />

mer om barnas skolehverdag.<br />

… har gjort at jeg har lært mer om<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>nes kultur.<br />

… har gjort at det er blitt lettere for meg som<br />

lærer å snakke med mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne om<br />

barnet deres og skol<strong>en</strong> og skolearbeidet.<br />

… har gjort at det har det blitt lettere for<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne å ta kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt.<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte.<br />

… er et svært viktig tiltak.<br />

… er et tiltak som jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal<br />

fortsette å arrangere.<br />

19. Kj<strong>en</strong>ner du til dette tiltaket på din skole? Sosiale aktiviteter rettet spesielt mot mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> (f.eks.<br />

mødregrupper, fedregrupper, åp<strong>en</strong> skoledag, svømmegruppe, utflukter etc.)?<br />

ja<br />

nei<br />

vet ikke<br />

20. Hvilk<strong>en</strong> kj<strong>en</strong>nskap har du til tiltaket sosiale aktiviteter rettet mot mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> (og elever)?<br />

har hørt om/kj<strong>en</strong>ner til<br />

har deltatt<br />

vet ikke<br />

Annet (v<strong>en</strong>nligst spesifiser)<br />

21. Hvilke former for sosiale aktiviteter har du hatt med å gjøre? Sett ett eller flere kryss.<br />

Mødretreff<br />

Fedretreff<br />

Utflukt<br />

Foreldretreff/<strong>foreldre</strong>samling<br />

Svømming<br />

Annet (v<strong>en</strong>nligst spesifiser)


22. Her kommer <strong>en</strong> del påstander om sosiale aktiviteter rettet mot mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong> (og elever) som skol<strong>en</strong><br />

organiserer (f. eks. mødregrupper, fedregrupper, åp<strong>en</strong> skoledag, svømmegruppe, utflukter etc). Hvor godt<br />

stemmer disse utsagn<strong>en</strong>e med dine egne erfaringer?<br />

SOSIALE AKTIVITETER FOR<br />

MINORITETSFORELDRE (OG ELEVER)<br />

stemmer<br />

svært dårlig<br />

stemmer<br />

ganske<br />

dårlig<br />

stemmer<br />

<strong>no</strong>e/litt<br />

stemmer<br />

ganske godt<br />

stemmer<br />

svært godt<br />

vet<br />

ikke<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har fått<br />

bedre kontakt med skol<strong>en</strong>.<br />

… har gjort at jeg har blitt bedre kj<strong>en</strong>t med<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne.<br />

… har gjort at mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne har lært<br />

mer om sine barns skolehverdag.<br />

… har gjort at jeg har lært mer om<br />

mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>nes kultur.<br />

… har gjort at det har det blitt lettere for<br />

meg å kontakte mi<strong>no</strong>ritets<strong>foreldre</strong>ne.<br />

… har ikke bidratt til <strong>no</strong>e spesielt.<br />

… ble arrangert på <strong>en</strong> fin måte.<br />

… er et svært viktig tiltak.<br />

… er et tiltak som jeg ønsker at skol<strong>en</strong> skal<br />

fortsette å arrangere.<br />

TAKK FOR HJELPEN!


Unn-Doris Karls<strong>en</strong> Bæck<br />

er dr. polit. i sosiologi og s<strong>en</strong>iorforsker ved NORUT<br />

Samfunnsforskning AS.<br />

Inger Marie Kil<strong>en</strong>g<br />

er cand. polit. i samfunnsplanlegging og stip<strong>en</strong>diat ved NORUT<br />

Samfunnsforskning AS.<br />

NORUT Samfunnsforskning er et <strong>av</strong> seks datterselskap i NORUT-Grupp<strong>en</strong>. NORUT Samfunn skal<br />

bidra til in<strong>no</strong>vasjon og fornyelse, og legge vekt på virksomhet <strong>av</strong> særlig betydning for Nord-Norge.<br />

Kunnskapsproduksjon og oppdragsforskning inn<strong>en</strong>for følg<strong>en</strong>de tema prioriteres:<br />

Forvaltning, in<strong>no</strong>vasjon og utnytting <strong>av</strong> naturressurser<br />

I d<strong>en</strong> <strong>no</strong>rd-europeiske periferi er det stort behov for kunnskap om ressursforvaltning, planlegging,<br />

næringsdynamikk og regionale utviklingst<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ser. Dynamikk<strong>en</strong> i kystson<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>terer d<strong>en</strong> største<br />

utfordring<strong>en</strong>, med problemstillinger knyttet til ressurser som marine arter, <strong>en</strong>ergi, utmark, kultur og<br />

miljø. Forskningsoppg<strong>av</strong>er på dette feltet vil også bli knyttet til næringsstruktur og regional konkurransedyktighet;<br />

kunnskap og in<strong>no</strong>vasjon.<br />

Utvikling og mobilisering <strong>av</strong> m<strong>en</strong>neskelige ressurser<br />

Off<strong>en</strong>tlig sektor og næringslivets situasjon preges <strong>av</strong> stadig nye utfordringer knyttet til større åp<strong>en</strong>het<br />

i øko<strong>no</strong>mi<strong>en</strong> og <strong>en</strong>dring i rammebetingelser som følge <strong>av</strong> ideologiske <strong>en</strong>dringer og tilpasninger til<br />

internasjonale regelverk. Globalisering, standardisering og s<strong>en</strong>tralisering <strong>av</strong> øko<strong>no</strong>misk og politisk makt<br />

er samfunnsform<strong>en</strong>de prosesser som utspiller seg samtidig med konstruksjon <strong>av</strong> lokal id<strong>en</strong>titet, individualisering<br />

og fleksibel spesialisering. Endringer i <strong>no</strong>rd<strong>no</strong>rsk samfunns- og id<strong>en</strong>titetsutvikling må også<br />

forstås i lys <strong>av</strong> slike globale prosesser. Økt markedsliberalisering innebærer færre off<strong>en</strong>tlige styrings- og<br />

reguleringsmuligheter, økt konkurranseutsetting og nye former for partnerskap på tvers <strong>av</strong> privat og<br />

off<strong>en</strong>tlig sektor, regioner og forvaltningsnivåer. D<strong>en</strong>ne utvikling<strong>en</strong> stiller <strong>en</strong>drede kr<strong>av</strong> på alle felt – i<br />

utdanningssystemet, arbeidslivet, forvaltning<strong>en</strong> og til demokratisk deltakelse. Forskning på utvikling og<br />

mobilisering <strong>av</strong> m<strong>en</strong>neskelige ressurser har som målsetting å bidra positivt til samfunnsutvikling<strong>en</strong> og<br />

styrke Nord-Norge som <strong>en</strong> aktiv premissleverandør for kunnskap om regionalutvikling i lys <strong>av</strong> globale<br />

<strong>en</strong>dringsprosesser.<br />

ISBN 82-7697-204-7<br />

Postadresse: Postboks 6434, 9294 TROMSØ<br />

Besøksadresse: Forskningpark<strong>en</strong> i Tromsø<br />

Telefon: (+47) 77 62 94 00<br />

Telefax: (+47) 77 62 94 61<br />

URL: www.samf.<strong>no</strong>rut.<strong>no</strong><br />

E-post: admin@samf.<strong>no</strong>rut.<strong>no</strong><br />

NORUT Samfunnsforskning AS - et selskap i NORUT-Grupp<strong>en</strong> - det anv<strong>en</strong>dte forskningsmiljøet ved Universitet i Tromsø<br />

Digitaltrykk: LUNDBLAD MEDIA AS, tlf. 77 75 32 50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!