produktark. - Proplan AS

proplan.no

produktark. - Proplan AS

Proplan Entreprenør

Bransjeløsning som integrerer ISY ByggOffice og Visma økonomisystem

Proplan har gått sammen med ByggOffice, Visma og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

(EBA) for å utvikle en integrert løsning som ivaretar alle prosesser og rutiner som inngår i en

byggeprosess. Ved å integrere kalkulasjons- og produksjonsmodulene i ISY ByggOffice med

økonomisystem fra Visma er det enkelt å holde oversikten.

I en byggeprosess er det mye data å

holde styr på, og det er gjerne ett

system for hvert arbeidsfelt. For å

utnytte ressursene optimalt er det

hensiktsmessig at alle systemene

“snakker sammen.”

Med denne integrasjonsløsningen

får du sammenkoblet alle systemene

til ett. Plattformen i løsningen er

økonomisystemet Visma Business

eller Visma Global som er solide

regnskaps- og logistikksystemer.

Disse er deretter integrert med

modulene fra ISY ByggOffice som

dekker områder som blant annet

kalkulasjon, produksjonsoppfølging,

priser, avvik og prosjektoversikt .

Bedriften kan dermed drive detaljert

planlegging og oppfølging av alle

prosjektene, med smidig drift og

ressursutnyttelse som resultat.

All data vil være lett tilgjengelig,

man unngår dobbelt registrering og

får nye rapportmuligheter.

Hva består løsningen av?

Produksjon

Proplan Entreprenør integrerer tre kritiske arbeidsfelt:

Økonomisystem (Visma), Produksjon (ISY ByggOffice) og Kalkyle (ISY

ByggOffice).

Økonomi

Kalkyle

Denne integrasjonen gir din bedrift:

- Bedre kostnadskontroll

- Økt effektivitet og tidsbesparelser

- Oversikt over både inntekts- og kostnadssiden av prosjektene

www.proplan.no/entreprenor


ISY ByggOffice Kalkyle består av 3 moduler:

Kalkulasjonsmodulen

- Ivaretar alle former for kalkulasjon.

- Ressurskalkulasjon basert på selvkostprinsippet gir produksjonsgrunnlag for oppfølging, fremdrift og logistikk.

- Ressursbanken gir brukeren tilgang til erfaringsdata som sikrer og effektiviserer kalkulasjonsprosessen.

- Støtte for å håndtere flere prosjekter. Mulig å benytte eksisterende kalkyler og dra poster/elementer mellom prosjektene.

- For ferdighusleverandørene er det utviklet nyttige funksjoner som setter fokus på leveranseplanlegging og logistikk.

Elementmodulen

- Godt egnet i forbindelse med kalkulasjon av prosjekter hvor det ikke foreligger beskrivelser.

- Kan brukes til forenkelt kalkulasjon i en tidlig fase av prosjektet.

Prisforespørselsmodulen

- Brukeren kan innhente underentrepriser og foreta nøyaktige evalueringer av priser.

- Rutiner for elektronisk innhenting av priser med direkte knytning til kalkyle.

ISY ByggOffice Produksjon består av 3 moduler:

Avregningsmodulen

- Benyttes som fakturagrunnlag til byggherren og som produksjonsunderlag i produksjonsoppfølgingen.

- Det er mulig å skille mellom fakturert og produsert mengde på postene i kalkylene.

- Modulen tar hensyn til innestående ihht. kontrakt samt avgiftfri og pliktig håndtering av de fakturerte postene.

Avvik og endringsmodulen

- Holder orden på avvikene og endringene i et byggeprosjekt.

- Er integrert med kalkylen, produksjonsoppfølgingen og avregningen og vil påvirke prosjektets resultat og sluttprognose.

Produksjonsoppfølgingsmodulen

- Holder orden på utgift og inntektssiden i prosjektet.

- Programmet skal sørge for å synliggjøre økonomiske avvik i forhold til budsjett/kalkyle i en tidlig fase.

- Presenterer dette i form av sluttprognose og status på prosjekt.

- Med utgangspunkt i kalkylen kan prosjektet deles inn i ulike produksjonskoder/aktiviteter.

- På produksjonskodenivå får brukeren oversikt over alle kostnadsvariabler fra både kalkylen og regnskapet og det er mulig å

se detaljeringsgrad helt ned på ressursnivå.

- Når ferdiggrad (avregningsmodulen) blir definert i kalkylen vil det synliggjøre seg i produksjonsoppfølgingsmodulen.

- Med grunnlag i dette tallmateriale, budsjett kalkyle, avregnet kalkyle og påløpte kostnader skal brukeren være i stand til å få

fram resultat pr. dato og sluttprognose for prosjektet. Dette gjelder både økonomiske tall og timeforbruk.

Flere integrasjonsmuligheter:

Visma CRM: Salgs- og kundestøttesystem med dokumentlagring

www.proplan.no

Proplan NyttBygg: CRM funksjonalitet og ByggSøk Portalen integrert i samme system

www.proplan.no/nyttbygg

Ressursplanlegging: Integrasjon med planleggingsverktøyet ROB-EX Gantt

Din kontakt: Din kontakt:

www.proplan.no

Hassan Hassan Jacobsen Jacobsen

Proplan Proplan AS AS

Mob: 982 Mob: 60982 911 60 911

hassan.jacobsen@proplan.no

Proplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no

More magazines by this user
Similar magazines