1kekaUq

pinkolai

1kekaUq

Notater 16/2011

Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

Forord

Ifølge internasjonale standarder skal nasjonalregnskapet inkludere alle aktiviteter

hvor det foregår kjøp og salg av varer og tjenester, uansett om virksomheten er

lovlig eller ikke. For å oppfylle lovpålagte forpliktelser overfor Eurostat, har

Statistisk sentralbyrå for første gang gjennomført beregninger for prostitusjon,

omsetning av narkotika og omsetning av smuglersprit i Norge. Beregninger for

prostitusjon og narkotikaomsetning ble gjennomført i 2009 og hovedresultatene ble

publisert i en magasinartikkel på hjemmesidene til Statistisk sentralbyrå i mars

2010 (se Statistisk sentralbyrå, 2010). I ettertid er beregningene utvidet til også å

omfatte omsetning av smuglersprit 1 .

Dette notatet gir en dokumentasjon av europeiske retningslinjer, tilgjengelig

datagrunnlag og det beregningsopplegget som er benyttet, i tillegg til at det gis en

presentasjon av beregningsresultatene.

Datagrunnlaget til nasjonalregnskapet er i hovedsak økonomisk statistikk og annen

informasjon som er utarbeidet av andre seksjoner i Statistisk sentralbyrå. Det

finnes, naturlig nok, ikke offisiell statistikk for illegal virksomhet. Som en del av

arbeidet med beregningene for prostitusjon, narkotikaomsetning og omsetning av

smuglersprit har vi derfor innhentet ulik informasjon og forskningsresultater fra

institusjoner utenfor Statistisk sentralbyrå.

Vi er en stor takk skyldig til personer/institusjoner som har bidratt med informasjon

ved direkte kontakt. Spesielt vil vi takke Marianne Tveit og May-Len Skilbrei ved

Fafo for kommentarer til et tidligere utkast til kapitlet om prostitusjon, Paul

Larsson ved Politihøyskolen, Tormod Bønes ved Kripos og ulike personer ved

SIRUS for verdifull informasjon knyttet til narkotikaomsetning og forbruk, samt

Toll- og avgiftsdirektoratet for informasjon knyttet til omsetning av smuglersprit.

Samlet sett må kildegrunnlaget anses som usikkert, og dette vil også gjenspeiles i

våre estimater. Statistisk sentralbyrå har alene ansvaret for feil eller svakheter i

fremstillingen av datagrunnlag, og for beregningene.

1 Beregningene for narkotika er i tillegg gjennomgått på nytt og i noen grad revidert, men uten at dette

endrer hovedresultatene.

Statistisk sentralbyrå 3

Similar magazines