Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

og sikre at de minoritetsspråklige elevene får opplæring tilpasset evner og

forutsetninger. Det vil også være viktig at de tospråklige lærerne motiveres

til å byg ge på sin ut dan ning fra hjem lan det med stu di er spe si elt ret tet

mot deres arbeidssituasjon eller i noens tilfelle få godkjent den pedagogiske

utdanningen de allerede har.

Lederen for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), An-Magritt

Hau ge (2007), me ner at en vik tig side ved re la sjo ne ne i sko len er hvordan

majoritetslærere og minoritetslærere forholder seg til hverandre. Hauge

har hatt sam ta ler med majoritetslærere om sam ar bei det. I sam ta le ne

sier de for eks em pel at «Den tospråklige læreren bruker jeg til …». Hauge

me ner at når en sier at en bru ker den and re til noe, da ser en på den and re

som en gjenstand. I en slik situasjon mener Hauge at dominansforholdet

og definisjonsmakten ligger hos den majoritetsspråklige læreren. Når den

ene par ten i en re la sjon har en do mi ne ren de rol le og makt til å de fi ne re

for hol det, da blir sam ar bei det en form for læ rer–as si stent-for hold. Og i et

slikt forhold bestemmer læreren, og assistenten bare gjennomfører ordrene

(Mousavi 2005 og 2006). Hau ge me ner at sam ar bei det mel lom den nor ske

læreren og den tospråklige læreren må være likeverdig og fungere slik at de

for eks em pel kan veks le på å være ho ved læ rer i klas sen (Hau ge 2007). Når

det te skjer, kan det ha en god hold nings ska pen de ef fekt over for ele ve ne og

de andre ansatte ved skolen og overfor foreldregruppen.

For en del tospråklige lærere er tilværelsen strevsom. Særlig gjelder det dem

som har få ti mer på man ge for skjel li ge sko ler og der for rei ser rundt fra

sko le til sko le. Når de har sin til mål te tid ved den en kel te sko le, er det

nor malt man ge opp ga ver som ven ter. Det kan være å kon tak te for eld re,

oversettingsoppgaver eller andre oppgaver som krever deres kompetanse.

Ofte er det ikke sam svar mel lom den ti den de har til rå dig het, og opp gave

ne læ re ren øns ker å ut fø re. Det hen der også at sa ker som lig ger på si den

av en tospråklig lærers arbeidsinstruks, havner i dennes fang, for eksempel

å føl ge en elev til lege el ler op ti ker. For de to språk li ge læ rer ne som er an satt

i hel el ler halv stil ling på én sko le, er si tua sjo nen bed re. De res ar beids da ger

17

More magazines by this user
Similar magazines