Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

4.2 Vei led ning til Læ re plan i mors mål

for språk li ge mi no ri te ter (undervisningseksempler)

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Morsmal/

Morsmal/Morsmal/

Den ne vei led nin gen gir kon kre te råd om og eks emp ler på hvor dan du

kan ar bei de med Læ re plan i mors mål for språk li ge mi no ri te ter. Her

er det undervisningseksempler til pas set bar ne trinn, ung doms trinn og

vi de re gå en de opp læ ring på ni vå ene 1, 2 og 3.

4.3 Kart leg gings verk tøy

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Grunnleggende-norsk/

Grunnleggende-norsk/Grunnleggendenorsk/Hoyremeny/Kartleggingsverktoyog-veileder-til-lareplaner-for-minoritetsspraklige/

Kartleggingsmateriellet er tilpasset hovedområdene,

nivåene og kompetansemålene i

læreplanen og skal være et hjelpemiddel i

ar bei det med å vur de re om må le ne er nådd.

Materiellet skal gi støtte for beslutningen

om overgang for elevene til ordinær opplæring.

Arbeid med materiellet kan også bidra

til å gi fore sat te inn sikt i bar nas ut vik ling

av norskspråklige ferdigheter. Kartleggingsmateriellet

er til dels la get et ter møns ter av

det europeiske rammeverket for språklæring,

som byg ger på kjen te prin sip per for

læring og undervisning av fremmedspråk.

27

More magazines by this user
Similar magazines