Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

4.3.2 Kart leg ging av sko le fag li ge fer dig he ter

hos ny an kom ne mi no ri tets språk li ge ung dom mer

http://www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO/Grunnskole/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommer

Kartleggingsverktøyet er delt inn i tre

ho ved de ler:

(1) Kart leg ging av skolebakgrunnen:

un der vis nings språk, leng de på et sko le år,

hvor man ge år det tar å full fø re grunn sko le

i hjem lan det, pe da go gis ke tra di sjo ner, fag

og fag sam men set ning. Vi de re kart leg ges

ele vens øv ri ge fer dig he ter og er fa rin ger,

her un der språk kom pe tan se, ar beids er farin

ger samt kunn ska per og fer dig he ter tileg

net uten for opp læ rings in sti tu sjo ner.

(2) Kart leg ging av fer dig he ter i fa ge ne eng elsk, na tur fag, sam funns fag

og ma te ma tikk, samt di gi ta le fer dig he ter.

(3) Kart leg ging av lese- og skri ve fer dig he ter på mors må let, el ler på et

and re språk.

Kil der

An ders sen, S.I. (2002). Lo ven, læ re pla ner og den fler kul tu rel le vir ke lig he ten.

HiO-hovedfagsrapport 2002 nr. 22.

Bak ken, A. (2003). «Mors måls un der vis ning og sko le pre sta sjo ner», i Tidsskrift for ung domsforsk

ning, nr. 1/2003.

Bøye sen, L. (2003). Le sing på to språk. En un der sø kel se av tyr kisk-nor ske grunn sko le ele vers

le sing det sis te året av mel lom trin net. HiO-rap port 2003 nr. 24.

Hau ge, A.-M. (2007). Den fel les kul tu rel le sko len. Oslo: Uni ver si tets for la get.

Hoem, A. (1978). So sia li se ring: en teo re tisk og em pi risk mo dell ut vik ling. Oslo: Uni ver si tets ­

for la get.

En gen, T.O. og L.A. Kul brand stad (2004). To språk lig het, mi no ri tets språk og mi no ri tets un dervis

ning. Oslo: Gyl den dal Aka de misk.

29

More magazines by this user
Similar magazines