Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Digitale morsmålsressurser lærerveiledning - Fagbokforlaget

Sett ring

I den ne opp ga ve ty pen skal man klik ke på bil der/ord som opp fyl ler kriteriene

i oppgaveteksten.

Eks em pel fra morsmålsmodul Urdu Gu li stan

Rik ti ge svar vi ses med en grønn ring, gale svar med en rød boks. Rik tig

ord vi ses un der bil det der det er ak tu elt, el lers vi ses or det «rik tig» el ler

«galt».

49

More magazines by this user
Similar magazines