Himmel og Jord - Mediamannen

mediamannen.no

Himmel og Jord - Mediamannen

Til informasjon

Både himmel og jord 5

N y t t f r a D e n n o r s k e k i r k e i H a m a r 7 2 . å r g a n g 2 0 0 9


HAMAR KIRKEKONTOR

HAMAR RÅDHUS

Postboks 4063, 2306 Hamar

Besøksadresse: Vangsvegen 51

Fax: 62 51 03 43

TELEFONER

Daglig leder menighet Eli Haugum Brekne

Tlf. 62 51 05 35

Administrasjonssekretær Åsta Austlid

Tlf. 62 51 05 50

Kirkeverge Daniel Flugstad

62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20

Kirkevergens sekretær:

Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36

Daglig leder drift Roy Wiktor Bakke

Tlf. 62 51 05 29 / 916 73 581

Domprost Ole Elias Holck

Tlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31

Domprostens sekr.: Inger Lise Jarmund

Tlf. 62 51 05 27

Sokneprest Trond Tveit Selvik

Tlf. 62 51 05 52 / Priv. 62 52 73 76

Kapellan Gyrid Gunnes

Tlf. 62 51 05 54

Seniorprest Helge Hognestad

Tlf. 62 51 05 59

Kateket Iver Mosvold

Tlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96

Menighetspedagog Eli Kristine Smebye

Tlf. 62 52 26 26 / 996 30 443

Ungdomsarbeider Elisabeth Hoel

Tlf. 916 96 243 / 62 52 57 17

Soknediakon Ole-Lars Schjerpen

Tlf. 62 51 05 83 / 975 19 629

Domkantor Per-Edvard Hansen

Tlf. 62 51 05 49 / 412 51 463

Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirke

Tlf. 62 55 04 20

Kirketjener i Hamar domkirke:

Birgit Steffensen Schau Tlf. 476 42 853

Kirketjener i Storhamar kirke:

Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 51 05 90

Kirketjener Olav Gjerstad

Tlf. 975 21 507

Menighetsrådets leder:

Jan Merok Paulsen Tlf. 62 53 38 34

ALLTID

NOEN Å GLEDE

FOR ENHVER SMAK

Både himmel og jord

utgis av Hamar menighetsråd.

Opplag: 9.850

Redaksjon:

Torbjørn Hummelvoll

Kari Nes

Jan Merok Paulsen

Redaktør:

Torbjørn Hummelvoll

Redaksjonens adresse: Bekkegt. 24,

2317 Hamar

E-post: torbhumm@online.no

Bladets bankkto.: 7162 05 48183

Produksjon:

Hartz Offsettrykkeri AS, Rena

Frist for stoff til neste nr: 15. januar

Forsidebildet: Lys i advent...

Foto: Svein Bjørtomt

www.rim.no

Foto: Istock

2


Lyset

som ikke kan

overvinnes

Apostelen Johannes skriver i sitt første kapittel:

Lyset skinner i mørket,

og mørket har ikke overvunnet det.

”Julen er min favoritthøytid,” sa forfatteren Levi

Henriksen i et intervju på radio nylig. Det er ikke

fordi alt er så lyst og lett i julen, at han liker den,

men fordi livet er så tydelig da. Det som er godt

blir ekstra godt, og det som er vondt blir også tydeligere,

sa han. For mange er akkurat det grunnen til

at de gruer seg til jul. Men kanskje kan denne tydeligheten

hjelpe oss til å se hverandre bedre, se sannheten

bedre. Gi et klarhetens lys over livet.

Når lyset blir sterkt, så ser vi også skyggesidene i

livet sterkere. Livet blir mer ekte. Det hadde vært

fint om vi ikke lot oss blende av julen, men i stedet

så det sannhetens lys som den bringer til oss: Hvor

godt og underfullt det gode er. Hvor sårt det såre

er, og hvor lindrende det er, når det vonde blir delt.

Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel. Et folk

som var okkupert av en fremmed hersker, ei ung

mor som ennå ikke var gift, ei lang reise like før

fødselen, og natt over stallen der barnet ble født.

Men fødselsfortellingen skinner likevel for oss som

en dyrebar skatt. Et bilde som mennesker fester sitt

håp og sin tro til. Det barneansiktet som lyste mot

Maria og Josef, ble et tegn på at Guds lys er kommet

nær oss. Mørket kan ikke overvinne Kristi lys.

Hans kjærlige lys holder oss fast i sannhet og håp.

Hvem skal vi gå til Herre

vi som famler i mørket,

gi oss ditt lys la det skinne klart.

Herre, miskunne deg.

Slik skriver Svein Ellingsen og gir ord til en tro

som famler og tviler, men holder fast i at mørket

ikke har overvunnet lyset.

Fremdeles skinner dette lyset i mørket. Barnet født

i Betlehem er dette lyset!

Vi aner noe om dette barnet. Aner og gjenkjenner

noe som gjør at vi retter ryggen og lar oss berøre av

dette barnet som er Gud.

Jesusbarnet som selv

måtte flykte, utfordrer til

å være medmennesker i

det nære og verdensvide

perspektiv. Til å tenne

håpets flamme! Til å tro

og formidle det som evangelisten

Johannes skriver:

Lyset skinner i mørket,

og mørket har ikke

overvunnet det.

Velsignet julehøytid!

Solveig Fiske, biskop

Foto: Svein Bjørtomt

Foto: Atelier Klingwall

3


En moderne

Tekst og foto: Erik Brøntveit

Arne Bakken ved bispekontoret i Hamar er noe så

sjeldent som pilegrimsprest. Pilegrim? Ordet virker

på en måte utrangert. Det får en til å tenke på

middelalderen og på en livsforståelse som vi i dag

på mange måter er svært fremmede for.

- Kan dette være noe for livet i vår moderne verden,

eller er det bare kirkas forsøk på å holde liv i

en tom tradisjon under betegnelsen kultur?

Det glimter bak pilegrimsprestens brilleglass. Så

kommer tankene han har finslipt i mer enn halvannet

tiår.

Pilegrimsvandringene i moderne tid oppsto spontant

en gang på 70-80-tallet. Verken prester eller

biskoper sto bak dette. Det kom på en måte bakpå

oss som et gåtefullt fenomen, men det har skjedd

innenfor alle kirkesamfunn. Folk har følt at livet

og troen krever nye uttrykk og tar konsekvensen av

det. Vandringene er et slikt uttrykk, tror Arne

Bakken.

Som følge av dette tok Riksantikvaren og Direktoratet

for naturforvaltning i 1994 hovedansvaret for

å merke den gamle pilegrimsleden mellom Oslo og

Nidaros, og Den norske kirke ble en selvsagt medaktør

i tenkningen om hvordan veiene skulle brukes.

I 1993 hadde Nidaros nedsatt en arbeidsgruppe

som het ”Pilegrimsvandring i vår tid”. Her

ble Arne Bakken leder med tittelen pilegrimsprest.

Leden Oslo – Nidaros ble for øvrig ferdigstilt i

1997.

- Så hva i all verden får moderne mennesker til å

bruke dager, uker, ja kanskje måneder av sitt liv

på å vandre på sine ben til Hamardomen, Nidarosdomen

eller Santiago di Compostella i Spania?

Å være pilegrim er en måte å forholde seg til livet

på. Erik Bye sier i sin pilegrimssang:

Vi skaptes til å søke,

vi fødtes til å gå

mot mål som vi kan ane,

men aldri helt forstå.

Til alle tider har mennesket hatt behov for å

uttrykke de dypeste ting i livet på ulike måter.

Pilegrimstradisjonen gir både et personlig og felles

uttrykk for menneskers søken og tro. Pilegrimen i

oss er det som våger oppbruddet, fordypningen,

undringen, og forvandlingen for vår eget livs og

fellesskapets skyld. Det er det i oss som er i stadig

bevegelse, som er villig til oppbrudd fra fastlåste

syn på oss selv og andre, og fra levemåter som ikke

tar hensyn til at jorden er et felles hjem for alt

levende. Det handler om den uredde tro, om å

være åpen for evangeliets arbeid med oss slik at vi

avdekker verdighet og helhet der vi ikke før har

sett det. Utviklingen i kirka har i så måte vært en

slags pilegrimsvandring. Vi har fått kvinnelige

prester, og grupper som før var fratatt sin verdighet

er blitt inkludert. I dag er dette naturlig.

- Men hvordan kommer dette til uttrykk gjennom

pilegrimsvandringene?

Ingen vei et menneske vandrer på sine bein, har

så mange dimensjoner i seg som en pilegrimsvei.

Så har også mange som har vandret pilegrimsveiene,

uttrykt at de derigjennom har fått igjen

sin ”åndelige verdighet”. Gjennom å kalle seg

pilegrim – om det så er for noen timer, noen dager

eller uker – så har det løftet mennesker opp, og de

har bokstavelige talt begynt å vandre i en verden

hvor det materielle og åndelige knyttes nærmere

sammen. Den møysommelige vandringen til fots

gir ”himmel gjennom jord”.

4


Dette med at det hellige og det alminnelige er

vevet i hverandre opplevde Arne Bakken for første

gang som sjuåring under en gudstjeneste i sin

barndoms Tolga kirke. Klokkeren Egil Storbekken

sto fram i koret og leste inngangsbønnen på dialekt.

Opplevelsen av avstanden til det hellige forsvant.

Det ble jo formidlet på det språket som var

kjent og nært!

- Hvorfor ble dette så viktig for deg?

Det var jo først som voksen at jeg kunne sette ord

på denne opplevelsen, men da ble den også et slags

program for min prestetjeneste. Jeg pleier å si at

jeg er vokst opp med en kristendom uten angst. I

min hjembygd gikk folk både på dans og i kirka.

Det var ingen avstand mellom trosliv og hverdagsliv.

Det ene var vevet inn i det andre, og det

hellige ga hverdagslivet verdighet.

- Du er også opptatt av det hellige rom og har

skrevet bok om både Nidarosdomen og Hamardomen?

Det hellige rom – kirken – er nettopp stedet der

det hellige og det hverdagslige kan møte hverandre.

Det handler om å kunne komme med sitt liv

slik det er. Det var dette pilegrimene gjorde, og

gjør. Det handler om å komme i dialog med seg

sjøl, med det hellige og med kulturen. Derfor har

jeg vært opptatt av å trekke det kulturelle uttrykk

inn i kirken. Kulturen er en del av livet. Et annet

element er også viktig, og det blir særlig tydelig i

Hamardomen: naturen kommer inn i kirkerommet.

Det synliggjør ikke bare at naturen omgir

oss, men at vi er en del av naturen.

I boka si om Hamardomen kaller Arne Bakken

den for ”et pilegrimsmål for vår tid”. Blant annet

fordi den trekker naturen inn i det hellige rom og

minner oss om ansvaret for alt det skapte. Men

Domen gir også rom for en opplevelse av det han

kaller ”det sublime” og ”det grensesprengede”.

Geir Vestad gjør i sin anmeldelse av boka i HA

29.juli bruk av følgende sitat:

” At et kirkerom er sublimt, betyr at det på en

eller annen måte løfter oss ut over de dimensjoner

som andre bygninger besitter. …. Rommet er

grensesprengende, løfter oss opp og er oversanselig.

Det sublime har løftning og gys, hvelv og skjulte

skremmende dyp. Vi løftes ut over de snevre grenser

som vi kan kjenne oss fanget innenfor”.

Det er kanskje dette som er noe av målet for

pilegrimens vandring?

Julehilsen fra lederen av menighetsrådet

Vi går mot nyttårsskifte, og kan se tilbake på et år med

stor aktivitet i Hamar menighet. Vi er avhengige av at

både frivillige og ansatte står sammen i den viktige tjenesten.

Svært mange frivillige medarbeidere har gjort en

stor innsats på ulike felt. Hver enkelt er en viktig brikke

av helheten. En hjertelig takk til dere alle!

Det har også vært menighetsrådsvalg. Det avtroppende

rådet vil takke for all forbønn og støtte. Vi ønsker det

nye rådet Guds ledelse og velsignelse i arbeidet.

Nå går vi inn i en travel adventstid. Måtte det også bli

rom for mye varme, glede og forventning til julehøgtiden

som snart kommer. Da skal vi igjen få høre det glade

budskapet og feire at Gud sendte sin Sønn til verden.

En god og velsignet jul ønskes for den enkelte!

Solveig Fjøsne Saltvik

5


Din lokale kompetansepartner innen

revisjon og rådgivning

Tlf. 952 60 900

Gratis

Parkering

Hamar

Begravelsesbyrå AS

Jacobsens Begravelsesbyrå AS

Parkgt. 24 - 2317 Hamar

Tlf.: 62 54 04 30

GULLSMEDEN I STRANDGATA

Tlf.: 62 53 64 50

BLOMSTER AS

e-post: astoria.blomster@interflora.no

www.astoriablomster.no

Torggt. 23 - 2317 Hamar

Vi bringer

Ring 62 52 32 88 - 62 52 83 47

Byggmester

Einar Kristiansen AS

Strandgt. 53, 2317 Hamar

Postboks 362, 2303 Hamar

Tlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.no

Tlf. 62 52 38 84

NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKING

Vi utfører alle typer elektrisk

installasjon for privat og næring!

Tlf. 62 54 11 20

Døgnvakt 917 98 520

Faks. 62 54 11 21 • Brugata 56 • Pb. 4160 • 2307 Hamar

6


Prest, klokker og ministranter (konfirmanter) i Storhamar kirke.

Fra venstre Jan Ming Lam, Kristine Djønne Koch, Lars Barmoen Halvorsen, Anne Marie Flensborg (klokker), Gyrid

Gunnes ( kapellan), Miriam Kjølmoen Vingebakken, Martine Østvold og Frida Negård.

Klokker – jeg??

I kirkene i Hamar er klokkeroppgavene utført av

frivillige.

Det gjør at mer penger kan brukes på for eksempel

barne- og ungdomsarbeid. Ca 15 kvinner og

menn veksler på å bistå ved gudstjenestene. Hva

er det de gjør, og hvorfor gjør de det?

Vi har truffet noen av klokkerne.

- Det betyr mye for meg å få være med og lese de

bibelske tekstene, sier Erik Brøntveit. Dette er en

av de sentrale oppgavene for en klokker. En annen

oppgave er å hjelpe til ved barnedåp, og ofte og

delta i prosesjoner sammen med dåpsfolk og

andre i gudstjenesten. Konfirmantene – eller

ministrantene – er aktive medhjelpere i mange

gudstjenester, og det å være med og legge til rette

for konfirmantenes deltakelse, er også en klokkeroppgave.

Mange av klokkerne forteller at de setter stor pris

på dette, jf. bildet med klokker Anne Marie Flensborg,

prest og ministranter etter endt dyst i Storhamar

kirke en søndag i oktober.

Erik Brøntveit synes også det er fint å assistere ved

nattverdsutdelingen. Dette er en frivillig oppgave

for klokkerne,

men mange er

med på dette

også.

Det settes opp

en turnus for

klokkertjenesten;

det blir et

par tre ganger i

halvåret på

dager som passer

for den

enkelte.

Det er fint om

enda flere vil

være med, så

hvis du og

kan tenke deg

dette, ring

kirkekontoret

625 10550.

Tekst og foto: Kari Nes

Solveig Fjøsne Saltvik er en av klokkerne

som er med som frivillig medarbeider

i Hamar domkirke.

7


Bispevisitas i Hamar og Vang

Fra 1. s. i advent holdes det

bispevisitas i Hamar og

Vang menigheter. Biskop

Solveig Fiske har altså lagt

årets siste visitas til Hamar

kirkekommune, og vi kan

imøtese en spennende uke,

der biskopen blir kjent med

vår virksomhet og med

noen av våre mange samarbeidspartnere.

Slik kan visitasprogrammet

speile litt av

vår virksomhet, og gi biskopen et godt grunnlag

for det visitasforedrag hun etter tradisjonen holder

ved visitasens avslutning. Vi kan glede oss til en

uke og en visitas som gir innspill og inspirasjon for

videre arbeid i våre menigheter.

Programmet for uken er omfattende, og favner

både samtaler med de ansatte, møter med menighetsråd

og fellesråd, formannskap, politi, skole-,

barnehage- og pleie og omsorgssektor m.m. Også

Hamartiltakene v/Kirkens Sosialtjeneste står på

agendaen.

Fullstendig visitasprogram vil bli lagt ut på Kirken

i Hamars hjemmeside.

For menighetene og folk flest blir det også mange

muligheter for å møte biskopen og delta ved ulike

arrangement. Av de treffpunkter som er åpne for

alle nevnes:

❏ Adventsfestgudstjeneste i Storhamar kirke søndag

29. november kl. 11.00

❏ Solidaritetskonsert i Storhamar kirke søndag

29. november kl. 18.00

❏ Fremføring av trosopplæringsspillet ”Kristines

Sølvfat” i Øvre Vang kirke mandag 30. november

kl. 19.00

❏ Morgenbønn med nattverd i domkirken tirsdag

1. desember kl. 08.30.

❏ Markering av den internasjonale HIV/AIDSdagen

med fakkeltog fra Hamar Rådhus til domkirken

tirsdag 1. desember kl. 17.00

❏ Stor kveldsgudstjeneste i domkirken onsdag 2.

desember kl. 19.00

❏ Åpen inspirasjonskveld i Storhamar kirke torsdag

3. desember kl. 19.00 hvor særlig alle frivillige

i Hamar og Vang menigheter er spesielt invitert.

❏ Visitasgudstjeneste i Vang kirke søndag 6.

desember kl. 11.00 med påfølgende enkel kirkekaffe

på Toneheim folkehøgskole, hvor biskopen

også holder sitt visitasforedrag.

❏ ❏ ❏ Visitasen avsluttes med Hamar domkors

julekonsert i domkirken søndag 6. desember

kl. 18.00 (billetter ved inngangen).

Trond Tveit Selvik

Vang kirke 200 år

I 2010 feirer Vang kirke sitt 200-års jubileum, og det er lagt opp

til et omfattende og spennende jubileumsprogram. Og kirken

fremstår i jubileet på en verdig måte – denne høsten har kirken

vært stengt i lange perioder for å bli pusset opp slik at alt skal

skinne i jubileumsåret.

Allerede søndag 3. januar blir jubileet markert ved en fellesgudstjeneste

i Vang kirke for Vang og Hamar menigheter. Det blir derfor

ingen gudstjenester i Hamar denne søndagen.

Søndag 17. februar – fastelavnssøndag - blir det stor jubileumsgudstjeneste,

og det holdes derfor ingen gudstjeneste i domkirken

denne søndagen, mens den tradisjonelle Karnevalsgudstjeneste i

Storhamar hvor Levende Lys medvirker går som normalt.

Foto: Kåre Skagestad

8


Gudstjenestene i julen

… er alltid godt besøkt, og ved enkelte gudstjenester

kan det være trangt - særlig ved

❏ gudstjenestene i Domkirken kl. 15.00 og

16.15. Husk at det er gudstjenester der også kl.

13.00 og 14.00.

❏ I år blir det julaftensgudstjenester i Storhamar

kirke kl. 14.00 og 15.30, og (deler av) Levende Lys

medvirker ved gudstjenestene.

❏ Vi gjentar også julaften i Hamardomen – men

i år holdes gudstjenesten kl. 16.00. Den eldgamle

katedral blir rammen om julesangen, og gir en helt

spesiell stemning. Og Fredslysflammen hentet fra

fødselskirken i Betlehem står og brenner – ta med

fjøslykter eller lignende. Tenn ditt lys og ta med

deg lyset fra Betlehem hjem til julefesten.

Som vanlig blir det innsamling til Kirkens Nødhjelp

ved alle gudstjenester.

Vi ønsker ikke å avvise folk som kommer til kirken

julaften, men må samtidig bære ansvar for sikkerheten

på en så god måte som mulig. Og så ønsker

vi jo at alle som kommer i kirkene våre skal få en

fin opplevelse… Og da kan det være at noen kan

velge andre alternativer enn gudstjenester hvor det

er størst ”trøkk”!

❏ 1. juledag slår vi gjerne et slag for

Høytidsgudstjenestene – i Domkirken kl. 11.00

hvor også biskop Solveig Fiske medvirker.

❏ Dessuten – for de som ønsker seg en lang juledagsfrokost

er det et alternativ å delta på Høytidsgudstjenesten

i Storhamar kirke kl. 13.00. Da

medvirker også medlemmer fra Storhamar blandede

kor.

Julemarkeringer på institusjonene

Som tidligere år vil kirken markere julaften på våre eldreinstitusjoner. Vi

leser julevangeliet og synger julesanger sammen. Både personalet og pårørende

er hjertelig velkommen til å delta på disse samlingene sammen med

beboerne.

Julaften:

Kl. 10.30 Kløverenga Dagligstua

Kl. 11.15 Prestrudsenteret Aktivitetsrommet i 1.etasje

Kl. 12.00 Prestrudsenteret Dagligstua, Avd. 2

Kl. 12.15 Parkgården Dagligstua i 2. etasje

Kl. 13.00 Parkgården Dagligstua i 1. etasje

1. Juledag:

Kl. 11.30 Prestrudsenteret Dagligstua på den nye avdelingen

Førjuls solidaritetskonsert

i Storhamar kirke

Det har blitt en tradisjon at Fagforeningenes

mannskor og Sangkoret Villvin inviterer til solidaritetskonsert

1. søndag i advent – 29. nov. kl. 18.

Sokneprest Trond Tveit Selvik medvirker også, og

det blir solidaritetsinnslag ved Oddvar Karvainen

Øieren. Biskop Solveig Fiske vil komme med en

hilsen.

Denne kvelden innledes advent- og julefeiringen

ved at vi viser vår solidaritet med mennesker som

lider og trenger vår støtte. Samtidig skal vi og

glede oss over hva vi får tilbake – vi er barn av

samme jord!

Under konserten blir det kollekt til Kirkens Nødhjelps

arbeid i Kongo.

9


Gode opplevelser i vente......

❏ Lørdag 28. nov. kl. 13.00 er det orgelkonsert

i Domkirken (i stedet for lørdag 6. desember).

Samme ettermiddag samles 11-åringene som deltar

på ”Lys Våken”-opplegget i Domkirken – før

de drar til Storhamar kirke og overnatting der.

❏ Søndag 29. nov. kl. 11.00 blir det som vanlig

familiegudstjeneste i Storhamar kirke hvor

”Levende Lys” medvirker, og hvor biskop Solveig

Fiske markerer innledningen på bispevisitasen i

Hamar og Vang menigheter. Gudstjenesten markerer

også avslutningen for 11-åringene som har

deltatt på ”Lys Våken”-opplegget.

❏ Samme kveld er det solidaritetskonsert

kl. 18.00 i

Storhamar kirke med bl.a.

Fagforeningenes mannskor

og sangkoret Villvin.

❏ Tirsdag 1. des. kl. 17.00

markeres den internasjonale HIV/AIDSdagen

med fakkeltog fra Østre torg til Hamar

domkirke.

❏ Onsdag 2. des. kl. 19.00 markeres bispevisitasen

i Hamar domkirke med gudstjeneste hvor

bl.a. Toneheim jentekor medvirker.

❏ Søndag 6. des. kl. 11 er det visitasgudstjeneste

i Vang kirke kl. 11 med påfølgende kirkekaffe

og visitasforedrag på Toneheim folkehøgskole.

Ingen gudstjenester i Hamar denne søndagen.

Samme kveld avsluttes bispevisitasen med

Domkorets julekonsert i Hamar domkirke kl.

18.00

❏ Tirsdag 8. des. kl. 19.00 er det kulturkveld

i Storhamar kirke hvor HEBU (Hedemarken

barne-og ungdomsorkester) medvirker. Vi får oppleve

ca. 30 unge strykere i alderen 10-18 ledet av

sine dirigenter Eilert Kolberg, Marit Lindquist og

Malte Winje.

❏ Søndag 14. des. kl. 17.00 er det lysmesse i

Domkirken hvor bl.a. speiderne medvirker. Fakkeltog

til Adventsstallen/Frelsesarmeens julegryte.

❏ Samme dag er det også Gudstjeneste på Velferdssentralen

i Østre gate kl. 11.00

❏ Tirsdag 15. des. kl. 19.00 inviteres det til den

tradisjonelle aften i Storhamar kirke med English

Christmas Carols.

❏ Onsdag 16. des. kl.19.00 holder Storhamar

blandede kor sin tradisjonelle førjulskonsert i

Storhamar kirke i samarbeid med Hamar musikkorps/Jernbanens

musikkorps.

❏ Torsdag 17. des. kl. 18.00 er det adventsgudstjeneste

i Storhamar kirke spesielt tilrettelagt

for døve.

❏ Fredag 18. des. kl. 18.00 holder

Hamar musikkorps førjulskonsert

i Domkirken.

❏ Søndag 20. des. kl. 14.00

blir det Torggudstjeneste

på Østre Torg ved

Adventsstallen, hvor vi

markerer at stallen nå stenges,

og at det stunder mot jul i våre kirker – vi beveger

oss fra stallen til julekrybben i Domkirken.

❏ Søndag 20. des. kl. 11.00 holdes gudstjenesten

i Domkirken som Nine Lessons and Carols

etter anglikansk tradisjon. Hamar domkor medvirker.

❏ Ingen gudstjeneste i Storhamar kirke denne

søndagen, men søndagsskolen har allikevel sin

juleavslutning kl. 11.00.

❏ Tirsdag 22. des. kl. 21.00 inviteres vi til den

tradisjonelle konserten ”Det kimer nu til julefest”

i Domkirken med Hamar Brass Quintet

❏ Nyttårsaften blir det tradisjonen tro Midnattsmesse

i Hamardomen kl. 23.30.

❏ Lørdag 2. jan. arrangeres Menighetens Nyttårsmiddag

i Storhamar kirke kl. 17.30

❏ Mandag 4. jan. kl. 17.00 arrangeres Menighetens

Juletrefest i Storhamar kirke kl. 17.00.

❏ Søndag 10. jan. kl. 1900 holder Storhamar

blandede kor sin tradisjonelle nyttårskonsert i

Hamar domkirke

❏ ❏ ❏ … og enda har vi ikke fått med oss alle

konserter i Vang kirke i tiden før jul…..

10


Noen av deltakerne fra Storhamar søndagsskole fikk hilse på ”fisken Gulliver” da de var på Tusenfryd 6. september i år.

Foto: Morten Saltvik

En ”sprell levende” søndagsskole

Nå har søndagsskolen i Storhamar kirke vært i

sving i lang tid. Flere nye familier har blitt med.

Oppstarten ble ekstra flott da vi 6. september

reiste til Tusenfryd for å feire søndagsskolens

bursdag.

Søndagsskoleforbundet feirer 120 års-jubileum i

år. Dette ble markert ved at det ble arrangert to

festdager på famileparken Tusenfryd. Til sammen

var det vel 7.000 som deltok. Samtidig var det tilsvarende

samlinger i Kongeparken i Ålgård utenfor

Stavanger med mange tusen deltagere.

Fra Storhamar søndagsskole var vi 34 som reiste,

og det ble en flott tur i varm høstsol.

Det var gratis inngang for alle medlemmer og

eget program fra amfiscenen. Her deltok m.a.

Lise Børud med frisk sang. Fisken Gulliver gjorde

også mye rart på scenen.

Etter at vi hadde spist sammen, lekte vi oss ved å

kjøre karuseller og ”berg og dal-baner” nesten

frem til stengetid. Da hadde flere av oss ”snurret

nesten mer enn vi ville”.

Flott opplegg og herlig for store og små!

På de vanlige søndagsskolene har vi nå brukt en

del tid på ”Kristuskransen”. Den har mange perler

som skal hjelpe oss til å tenke på viktige deler i

vår tro.

I tillegg har vi ei ny bibelfortelling til hver samling.

Vi varierer med å dramatisere fortellingene,

bruke hånddukker eller flanellografbilder. Det er

alltid noe nytt og spennende som foregår på samlingene

våre.

Vi vil så gjerne at nye generasjoner skal få en

trygg Gudstro som en viktig ballast i livet.

Vi ønsker å gi ”Jesus til barna”. Vil du være med

på det?

Ta gjerne med deg

barnet ditt, eller barnebarnet,

og besøk oss.

For Storhamar

søndagsskole,

Morten Saltvik

11


Bak fra venstre: Arild Stana, John Seem, Geir Osvald Storengen, Erik Brøntveit, Jan Merok Paulsen.

Foran fra venstre: Martha Mengshoel, Solveig Seem, Tove Konterud, Ida Kristin Lie og Carina Konterud

(Ikke alle hadde anledning til å delta ved gudstjenesten.)

Nytt menighetsråd i Hamar menighet

1. november trådte det nyvalgte menighetsrådet i

Hamar i funksjon og ble presentert ifm gudstjenesten

i Hamar domkirke på Alle helgenssøndag

(se bildet). Funksjonstiden er to år, så det blir nytt

menighetsrådsvalg allerede høsten 2011 samtidig

med kommunevalget.

Menighetsrådet har konstituert seg med Jan Merok

Paulsen som leder og Carina Konterud som nestleder

for ett år. Knut Fangberget og Arild Stana er

valgt som menighetens representanter til Hamar

kirkelige fellesråd for to år. Rådets medlemmer vil

på møte 8. desember fordele seg på ulike utvalg.

Vi gratulerer det nyvalgte menighetsrådet og

ønsker Guds velsignelse over arbeidet.

Ved valget i høst, var valgdeltakelsen adskillig

bedre enn ved foregående valg – med en valgdeltakelse

på 9,6 % ved menighetsrådsvalget og 8,9

% ved valget til nytt bispedømmeråd. Totalt ble

det avgitt 1.159 godkjente stemmer ved menighetsrådsvalget.

Til orientering ble valgresultatet ved menighetsrådsvalget

i Hamar som følger (personstemmetall

i parentes):

Medlemmer:

Arild Stana (1238)

Carina Konterud (1229)

Erik Brøntveit (1198)

Knut Fangberget (1184)

Ida Kristin Lie (1176)

Kari Nes (1175)

Jan Merok Paulsen (1134)

Terje Gloppen (1115)

Tove Konterud (1110)

Geir Storengen (1086)

Varamedlemmer:

Martha Mengshoel (1086)

Ove Geir Brimstad (1082)

Margit Hauge (971)

John Seem (864)

Solveig Seem (733)

Etter valget er Margit Hauge innvilget fritak for

sitt verv som varamedlem for valgperioden, slik at

menighetsrådet ved konstituering hadde 10 valgte

medlemmer og 4 varamedlemmer.

Trond Tveit Selvik

12


Velkommen til

Julekveldsfeiring

Vi gjentar suksessen ifra i fjor og inviterer til:

God Gammeldags Julaften

24. desember kl. 16:00 - 21:00

i Frimurerlosjen i Østre gate på Hamar.

Dette er et gratis arrangement som retter seg mot de

som av ulike årsaker ikke har mange rundt seg

på Julaften. Vi håper vårt initiativ kan glede

de som er alene i alle aldre.

Påmelding til:

Telefon: 994 33 703 innen 18. desember.

Hilsen Julaften-komiteen

Menighetens

Nyttårsmiddag

Tradisjonen tro inviteres det igjen til nyttårsmiddag

med pinnekjøtt, vossakorv, kålrabistappe,

dessert og kaffe og kaker

lørdag 2. jan. kl. 17.30 i Storhamar kirke.

Som tidligere år kan vi love et festmåltid sammen med

mange hyggelige mennesker - en koselig start på det

nye året, hvor måltidets og fellesskapets gleder står i

sentrum, men hvor det også blir

hyggelige programinnslag.

Vi må ha bindende påmelding innen 15. des., og det

er begrenset plass, så her gjelder ”første-mann-tilmølla-prinsippet”.

Prisen er 250 kr for voksne og 100

kr for barn (familier max. kr. 600).

Påmelding tas imot på menighetskontoret:

tlf.: 62510550

(evt. post.hamar@kirken-hamar.no) eller til diakon

Ole-Lars Schjerpen i Storhamar kirke.

Hjertelig velkommen!

1. Juledagstreff

Tensingkoret Praising inviterer eldre

og enslige til middag, kaffe og kaker i

Storhamar kirke 1. juledag

kl. 14.00.

Det blir sang og underholdning ved

Praising, utlodning av gaver

og gang rundt juletreet.

Hvis du trenger skyss, kan du si fra

ved påmelding.

Arrangementet er gratis.

Påmelding til Hamar kirkekontor,

tlf. 62 51 05 50 innen 18. desember.

Velkommen!

Juletrefest

i Storhamar kirke

mandag 4. jan. kl. 17.00

Det blir gang rundt juletreet, andakt,

julesanger, lekestund for de minste –

og selvsagt nisseshow!

Loddsalg blir det også (festen er

gratis - vi satser på at loddsalget

dekker våre utgifter).

Vi lover pakker til barna. Bevertningen

ordner vi som vi pleier:

Menigheten stiller med kaffe/te/brus,

mens gjestene tar med seg litt å bite i

som vi setter på et fellesbord

i gangen. Vi regner med å fylle

menighetssalen med store og små

dette året også.

Velkommen til juletrefest!

Det kimer nu til julefest…

Mange gleder seg til den tradisjonsrike Det kimer nu til julefest

22. des. i Domkirken kl. 21.00

(for 31. gang!) - en kjærkommen anledning til en “blå time” i førjulsstrevet.

Roger Andreassen er som vanlig ved orgelet, kveldens solist er Maren Myrvold,

og Hamar Brass Quintet med Karsten Dalsrud (trompet), Henning Børresen (trompet),

Trond Rusten (tuba), Trygve Hannevold (waldhorn) og Martin Fauchald (trombone).

13


Den som sparer

kjenner seg litt rikere.

Sparing er morsomt – fordi pengene

dine vokser. Du kan selv bestemme på

hvilken måte de skal gi avkastning.

Derfor gir det en god følelse å

spare penger.

Spar litt hver måned

– opprett spareavtale i dag!

Ta kontakt med oss eller se

www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

14


Avskjedsgudstjeneste for

kapellan Gyrid Gunnes

holdes i domkirken søndag 10. januar med påfølgende

kirkekaffe på Misjonshuset.

Gyrid tiltrer stilling som Studentprest i Trondheim

fra nyttår, men vi vil altså få mulighet til å

takke henne for sin aktive og inspirerende tjeneste

som kapellan i Hamar. To spennende år fikk vi ha

Gyrid hos oss som prest - og hun har satt spor

etter seg – utfordret og inspirert oss. Det blir et

stort savn når Gyrid nå velger å slutte, samtidig

som vi gratulerer henne varmt med stillingen som

studentprest og ønsker Guds rikelige velsignelse

over liv og virke.

Noen kommer og noen går…

❏ Det har det siste året vært stadige skiftninger

blant presteskapet i Hamar. Kapellan Irmelin

Grimstad Bonden sluttet formelt 30. sept. for å gå

over i rådgiverstilling ved bispekontoret (en stilling

hun da hadde vikariert i ett år). Hamar

menighet markerte avskjeden ved gudstjenesten

søndag 6. sept. i domkirken.

❏ I den ledige stillingen etter Irmelin ble Morten

Stensberg tilsatt – formelt tiltrådte han 1. okt.,

men ettersom han allerede vikarierte i stillingen,

ble tiltredelsen markert ved gudstjenesten i domkirken

søndag 20. september.

❏ Og når Gyrid nå slutter, er det klart at kapellan

Elisabeth Strøm vil være vikar fra 1. jan. og for

et halvt år. Hun vil samtidig ha ansvar for å følge

opp konfirmantene i Løten, så får vi bare se når

stillingen blir utlyst …(Hamar bispedømme er i

en vanskelig økonomisk situasjon, og det betyr at

det kun blir vikar ved enkelttjenester i Løten

utover vinteren og våren …)

Trond Tveit Selvik

Julemarked og Adventstall

på Østre torg

Også i år blir det julemarked på Østre

torg, og adventstallen blir på nytt å finne

der. Stallen er et samarbeid mellom

Hamartiltakene ved Kirkens Sosialtjeneste

og Hamar menighet, og brukere av

Hamartiltakene står sentralt i driften av

adventstallen.

Julemarkedet vil i år ha sine salgsboder

åpne onsdag 9.


– lørdag 11. des. og onsdag

16. – lørdag 19. des. i tiden 13-17

hver dag. Samtidig vil adventstallen være

åpen for servering av gløgg og pepperkaker,

lystenning og samtale.


Med dette ønsker vi å markere at julen

ikke kun er gaver og kos, men også budskapet

om at Gud blir menneske i form


av et lite barn…

Lørdag 19. desember blir det torggudstjeneste

kl. 16.00 hvor vi markerer at julefeiringen

snart tar til i byens kirker…


EFFEKTIVT


KOSTNADSFRITT


15
...og du:
City Bilpleie A/S

Midtstranda, 2306 Hamar

Tlf. 62 53 26 74


På huskelisten

❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamar

kirke hver mandag kl 17.30 og 18.30.

De yngste øver først.

❏ Tensingkoret Praising øver hver mandag

kl 18.30 på Ynglingen.

❏ Annenhver fredag er det Klubb

på Ynglingen 19.30 - 23.30.

❏ Annenhver fredag samles Kirkerottene

i Storhamar kirke kl 19.00 - 21.00

(5. - 7. klasse).

❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamar

kirke (unntatt når det er fami lie -

gudstjeneste og skoleferie).

❏ Hamar KFUK-KFUM-speidergruppe

har møter på tirsdager. For nærmere

info om tider m.m. kontakt Amund B.

Edvardsen på 48 11 38 30 eller

bruedva@online.no.

❏ Hamar Domkor øver hver torsdag

i domkirken kl 18.30.

❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonal

tjenesteklubb for KFUK/M) har sine

møter på Ynglingen - som regel annenhver

tirsdag kl 19.30.

Alle disse ønsker nye medlemmer velkommen!

❑ Trenger du kirkeskyss?

Det hjelper vi deg gjerne med. Ring enten til

Kirkekontoret tlf 62 51 05 50 innen

fredag kl. 14.00 eller Kjell aug Austad

tlf 62 52 18 09 innen fredag kl 18.00.

❑ Trenger du en telefonvenn?

Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvenner

til eldre eller uføre som føler seg

ensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennen

ringer deg til avtalt tid en bestemt dag

i uken. Telefonvennen har taushetsplikt.

Er du interessert, kan du ringe:

Frivillighetssentralen 62 51 00 96

Hyggetreff

i Storhamar kirke siste onsdag i måneden

kl 11.00 - 13.00:

27. januar, 24. februar, 24. mars,

21. april, 26. mai

På januarmøtet er temaet Jesu liv skildret av

Giotto ved døveprest Siv Elstad.

Ellers er ikke temaene fastlagt. Følg med på

HA-tavla for nærmere informasjon.

Velkommen

Trimgruppe i Storhamar kirke

torsdager kl. 10.30-11.00.

Trimgruppen er et ledd i prosjektet Trygge

Eldre i Hamar kommune. Enkelt nivå. Alle

kan delta på sitt nivå. Trimgruppen er gratis.

Velkommen!

Kaffe- og vaffelservering

Det er kaffe- og vaffelservering i Storhamar

kirke hver torsdag kl 11.00 - 13.00.

Legg gjerne formiddagsturen innom for en

hyggelig prat over en kopp nytrukket kaffe og

nystekte vafler.

Vi plukker fram leker til de minste.

Alle er hjertelig velkommen!

Musikk-kaféen

er spesielt tilrettelagt for de som bor i

omsorgsboliger. Kaféen har sine treff i Storhamar

kirke kl 11.00 på følgende lørdager:

5. desember, 9. januar, 6. februar,

6. mars, 10. april, 8. mai og 5. juni.

På desembermøtet vil biskopen

delta i forbindelse med bispevisitas.

Velkommen!

16


En varm takk til Torbjørn

Torbjørn Hummelvoll har i en årrekke vært

redaktør i vårt menighetsblad. Ved nyttår slutter

han etter å ha lagt ned en stor innsats.

Han har skrevet mye av stoffet selv, og rekruttert

mange bidragsytere til bladet. Han har også sørget

for layout.

I tillegg har han bygd opp et apparat i forhold til

distribusjon og trykking som bladet vil ha glede

av. Kontakten med menigheten har vært svært

god, og han har hatt et godt øye for det som rører

seg der. Bladet har også profittert stort på hans

brede kontaktnett.

Takk til medarbeidere og lesere

Nå er det nok på tide å overlate Både himmel og

Jord til yngre krefter når 2010 er like rundt hjørnet.

”Nye koster feier best”, heter det jo. Men det

har rett og slett vært spennende å få jobbe med

bladet i disse årene som har gått…

Ekstra godt har det vært å få samarbeide med dere

i redaksjonen, Kari Nes, Jan Merok Paulsen og

Gunvor Aalstad - alltid blide og velvillige, klare

til å løse stadig nye oppdrag!

Takk også til dere freelancere som hjalp oss med

Torbjørn har hatt nær kontakt med menighetsrådet,

og har formidlet viktige saker for menigheten.

Han har vært en god lagbygger i redaksjonen,

og det har vært et veldig godt samarbeid

med skribenter og redaksjonsmedlemmer. Han

har skapt et blad som blir lest av mange, og som

blir satt pris på.

Avtroppende menighetsråd vil sammen med hele

menigheten, rette en varm takk til ham for den

store innsatsen han har gjort!

Vi vil ønske ham alt godt, og Guds velsignelse

over livet videre.

Solveig Fjøsne Saltvik

diverse oppgaver! Spesielt nevner jeg Olav Kr. Reinertsen

med sin spennende spalte ”Som dagene

går”, Gerd Krohn-Hansen med sine fine illustrasjoner,

Erik Brøntveit med sine interessante intervjuer,

og Ragnhild Hummelvoll for sitt solide

korrekturarbeid, og Knut Hartz for svært godt

samarbeid med den grafiske produksjon!

Takk også til dere trofaste lesere

for velvilje og oppmuntrende ord!

Takk for meg!

Torbjørn Hummelvoll

- Gudstjenestelisten fortsetter fra side: 19

03.01 Kr. Åpenbaringsdag Luk 2,41-52 ”Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte”

Vang kirke kl 1100 Jubileumsgudstjeneste

Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke / Storhamar kirke

10.01 1. s. e. Kr. Åp. Joh 1,29-34 ”Han er Guds Sønn.”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste. Avskjed med kapellan Gyrid Gunnes.

Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste

Hamar domkirke kl. 1900 Nyttårskonsert Storhamar bl. kor

17.01 2. s. e. Kr. Åp. Joh 4,5-26 ”Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst…”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste. Utdeling av ”Min kirkebok”

24.01 Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 ”Vi er uverdige tjenere…”

Hamar domkirke kl. 1100 Familiegudstjeneste. Utdeling av ”Min kirkebok”.

Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste

31.01 Såmannssøndagen Mark 4,26-32 ”Hva skal vi sammenlikne Guds rike med?”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste

Metodistkirken kl. 1800 Økumenisk gudstjeneste

07.02 Kristi Forklarelsesdag Joh 17,1-8 ”Jeg har åpenbart ditt navn for de du gav meg…”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste

17


VI MØTES

I KIRKEN

Faste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:

Hver tirsdag kl. 0830: Morgenbønn (første tirsdag. i mnd. m/nattverd)

Hver onsdag kl. 1900: Onsdagsmesse

Hver lørdag kl. 11.00 -15.00: Åpen kirke

1. lørdag i måneden kl 13.00: Orgelkonsert

November

29.11 1. søndag i advent Luk 4,16-22a ”…et gledesbudskap for fattige…”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1100 Adventsfestgudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1800 Advents-/solidaritetskonsert med bl.a.

Fagforeningens mannskor og sangkoret Villvin

Desember

06.12 2. søndag i advent Luk 12,35-40 ”Vær også dere beredt!”

Vang kirke kl. 1100 Visitasgudstjeneste

Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke / Storhamar kirke

Hamar domkirke kl. 1800 Domkorets julekonsert

13.12 3. søndag i advent Matt 11,11-19 ”Se, for en storeter og vindrikker”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste. Søndagsskole.

Velferden kl. 1100 Gudstjeneste

Hamar domkirke kl. 1700 Lysmesse med speiderne

16.12

Storhamar kirke kl. 18.30 Førjulskonsert med Storhamar bl. kor og Hamar Musikkorps

17.12

Storhamar kirke kl. 18.00 Døvegudstjeneste

18.12

Hamar domkirke kl.18.00 Førjulskonsert med Hamar Musikkorps

20.12 4. søndag i advent Joh 3,26-30 ”Han skal vokse, jeg skal avta.”

Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste ”Nine lessons and carols”. Hamar domkor.

Storhamar kirke kl. 1100 Ingen gudstjeneste. Søndagsskolens juleavslutning.

Storhamar kirke kl. 1800 Gudstjeneste. ”Sinnsro i kirken”.

22.12

Hamar domkirke 21.00 ”Det kimer nu til julefest” v/Hamar Brazz Quintet

24.12 Julaften Luk 2,1-14 ”Det skjedde i de dager…”

Hamar domkirke kl. 1300 Julaftensgudstjeneste

Hamar domkirke kl. 1400 Gudstjeneste for de minste

Hamar domkirke kl. 1500 Julaftensgudstjeneste

Hamar domkirke kl. 1615 Julaftensgudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1400 Julaftensgudstjeneste. Levende Lys medvirker.

Storhamar kirke kl. 1530 Julaftensgudstjeneste. Levende Lys medvirker.

Hamardomen kl. 1600 Julaften i Domen

25.12 1. Juledag Joh 1,1-14 ”Og lyset skinner i mørket…”

Hamar domkirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste

Storhamar kirke kl 1300 Høytidsgudstjeneste. Gruppe fra Storhamar bl.kor medvirker.

Presterudsenteret kl.1130 Julegudstjeneste

Storhamar kirke kl 1400 Julemiddag for enslige og eldre ved Praising

26.12 2. Juledag Apg 7,52-60 ”Jeg ser himmelen åpen…”

Hamar domkirke kl 1100 Gudstjeneste

18


Slekters gang i Hamar - 1. mars - 18. mai

- tilhørende Den norske kirke

DØPTE

Kajsa Furuholt

Eirik Libekk Jensen

Adrian Henie

Linus Pedersen Holthe

Jonas Solbakken

Michelle Helland

Marie Bækkelien

Matilde Rønning Lille-Mæhlum

Kristoffer Tollefsen Federley

Oda Sofie Røhne Jacobsen

Kasper Wiik-Østbye

Didrik Sætre Andersen

Sofie Jevanord

Caroline Hokstad

Håvard Brattrud

Ødegårdstuen

Thea Stenhaug Katnosa

Tuva Svingen Smestad

William Alexander Stenberg

Erle Hushagen

Herman Hushagen

Emilie Enger

Stella Walhovd Paulsen

Hanna Vigdis Charlotte Larsen

Magnus Vestrum

Otine Hansen Rølvåg

Victoria Alfheim

Frida Langseth Vangen

Emil Wetten

Torje Løvaas

Mathias Nordhagen Larsen

Emely Eidhammer

Ludvig Holthe Mellbye

Nicklas Eidhammer

Lotta Ihrstad Huuse

Gustav Nesvaag Andersen

Alma Ødegård Rendalen

Emilie Heide Bredesen

Jenny Augusta Stenvåg

Henrik Nordnes Bukten

Martin Flokenes

Aleksander Hojem

Kristine Høivik Bjørkås

Madeleine Wethammer

VIEDE

Ida Bjørnerud og

Bjarne Kristiansen

Therese Mellum og

Øystein Sleveland Bækkelien

Ida Kristine Lereggen og

Jøran Kaland

Veronica Grøtlien og

Kjell Martin Månsson

Linda Marianne Klingèn og

Tomas Renberg

Linn Jordet Nygaard og

Johann Yoon

Tori Årva og

Terje Erlien

Nina Marie Haugen og

Joar Holmefjord

Tina Andersen og

Stig Tore Solbakken

Inger Lise Libakken og

Erik Sekkelsten

Marie Solberg og

Jan Bo Pedersen

Hege Mikkelsen og

Fredrik Langfeldt

Ane Måntrøen og

Helge Skaven Seierstad

Heidi Myhre og

Pål Erik Teigen

Eva Iren Lotten og

Ole Martin Kveseth

DØDE

Sofie Hagen

Magnus Solum

Stig Kjærnåsen

Agnes Louise Eriksen

Ingeborg Bjørnhaug

Else Marie Olsen

Paul Edvin Enoksen

Petra Andreassen

Tor Lykke Fredriksen

Thone Aarhus

Ruth Nilsen

Leif Flengsrud

Astrid Bakken

Fridtjof Hille Kolstad

Ella Borgny Johansen

Ingrid Horten

Aage Larsen

Randi Meyer

Kjell Molstad

Thora Bakken

Bjørg Rostad

Per Ragnar Lillehagen

Jøran Vaagan

Edel Solheim

Einar Grill Fasting

Ruth Gudrun Bækken

Stig Lunde

Grethe Blom Imerslund

Inger Sveen

Arvid Toralf Weme

Per Eigill Hanssen

Else Othilie Olaussen

Eva Marie Nybakken

Ruth Petrine Grønnæss Grambo

Bjørn Engli

Jo Håvard Wanderås

Stein Olav Bingen

Randi Margrethe Ramberg

Guttorm Fosshaug

Edith Magna Brendlien

Kjell Håkon Skude

Ingvald Iversen

Magne Nordbye

27.12 Romjulssøndag Joh 1,16-18 ”Ingen har noen gang sett Gud…”

Vang kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste

Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke / Storhamar kirke

31.12 Nyttårsaften Joh 14,27 ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere”

Hamardomen kl 2330 Midnattsmesse

Januar

01.01 Nyttårsdag Jesu navnedag Matt 1,20-21 ”...og du skal gi ham navnet Jesus”

Hamar domkirke kl 1100

Ingen gudstjeneste i Storhamar kirke

Prostigudstjeneste

- Gudstjenestelisten fortsetter på side: 17

19


Fine dager på konfirmasjonsleiren på Mesnali

Av Hamars 116 konfirmanter var 72 av disse samlet til leir på Mesnalia ungdomssenter i skolens høstferie.

Sammen med 10 ledere ble dagene tilbrakt med undervisning, friluftsliv, gudstjenester, og annet samvær til

stor glede for alle. Disse konfirmantene vil utføre ministranttjeneste i kirkene gjennom hele

konfirmasjonstiden fram til konfirmasjonen i mai. Foto: Oskar Haug

Før kvelden kjæm vil je møte deg att.

Tek du handa mi som den gongen?

Ska vi rusle ut

på Gjetryggen?

Ska vi stå og sjå slik vi gjorde da

på solnedgangen over Næs?

Du kviske åt meg uten å sjå på meg:

"Deg ska dom aldri ta fra meg."

Je tek handa di og så går vi sammen

den gamle strændvegen mot Hamar.

More magazines by this user
Similar magazines