Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

fysio.no

Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

Observasjonsmetoder for

risikovurdering (mest av mekanisk belastning).

Hvordan finne den best egnede?

Fagseminar Faggruppen for Ergonomi,

Scandic Hotel, Hamar

26 mars 2009

Bo Veiersted, overlege

Statens arbeidsmiljøinstitutt

bove@stami.no


Disposisjon:

•Hvorfor gjøre risikovurdering?

•Bakgrunn for observasjonsmetoder

•Begreper

•Problemstilling

•Arbeidsgruppens jobb under Nordisk

ministerråd

– Hvilken observasjonsmetode skal jeg velge?

– Utvelgelseskriterier

•Eksempel på tilnærming

•Hvor finner jeg den best egnede metode?

2

BV / 2009


Hvorfor gjøre risikovurdering?

•Økt forekomst av plager eller mistanke

om økt risiko for dette

•Vurdering av hvilken del av den totale

arbeidsbelastning som utgjører risiko

•Behov for dokumentasjon i forbindelse

med prioriteringer

•Evaluering av tiltak

•FINGRENE AV FATET: Hvis det er

innlysende hvor risikoen ligger!

BV / 2009


Bakgrunn (1):

• Ramazzini 1700

• Over hundre observasjoner av ergonomiske

belastninger relatert til plager (arbeidsstillinger,

repetivitet, tunge løft og statisk belastning)

• Gilbreth 1911 (og Taylor)

• ”Scientific management”

• Delte opp arbeidet i 17

• basale bevegelser (therbligs)

• Samlebånd

• Task analysis

• ”Tidsstudiemannen”

Opp gjennom 1900-tallet økt kunnskap om sammenheng

mellom arbeidsbelastning og muskelskjelettplager BV / 2009


Bakgrunn (2):

Spaeth RA. The prevention of fatigue in

manufacturing industries.

The Journal of Industrial Hygiene,

1919,1,435-447

BV / 2009


Spaeth 1919

BV / 2009


Begreper (1):

Risiko = sannsynlighet * konsekvens

•Risikovurdering (risk assessment):

– Vurdere grad av sannsynlighet for at en

eksponering kan gi en skade/sykdom (risiko)

og om hvilke konsekvenser tiltak vil ha på

denne risiko og evt på andre forhold

(”bivirkninger”).

•Risikohåndtering (risk management):

•Risikokommunikasjon (risk communication):

7

”Understanding risk analysis”, American Chemical Society, 1998 BV / 2009


Begreper (2):

Vurdering av mekanisk eksponering:

•Ekspertvurdering (subjektiv)

•Spørreskjema / intervju (subjektiv)

Observasjonsmetoder (subjektiv / objektiv)

– Metode som bruker observatør for vurdering av arbeidsbelastning,

gjennom sjekkliste, direkte PC registrering eller video med

forskjellig grad av modellering

•Direkte målinger (objektiv)

BV / 2009


Problemstilling:

•Det finnes hundrevis av observasjonsmetoder

•Hvilken metode skal jeg velge i forhold til mitt

problem?

Hvordan får jeg tilgang til dem?

BV / 2009


Arbeidsgruppe:

•Initiativ fra det Finske arbeidsmiljøinstitutt

(Esa-Pekka Takala)

•Inviterte forskere fra de Nordiske land

(dessverre ikke praktikere)

•Utarbeidet søkeprofil og metode-vurderingsmal

•Datasøk og egne arkiv sporet opp 580 artikler

•29 observasjonsmetoder (beskrevet i ca 100

artikler) ble valgt i forhold til utbredelse,

tilgjengelighet og dokumentasjon

•Hver metode ble vurdert av 2 forskere

•Initiativtaker utvikler for øyeblikket hjemmeside

med metodebank og søkeverktøy…

BV / 2009


Vurderingspunkter:

•Formål (belastningsmål, risiko- og

tiltaksvurdering)

•Målgruppe (undersøker og undersøkt)

•Datainnsamlingsmetode (penn/papir, video,

data etc)

•Hva måles (kroppsdel/helkropp, type

arbeidsoppgave, arbeidsstilling, bevegelse,

kraftbruk, andre ikke mekaniske faktorer)

•Brukervennlighet (opplæring og tidsbruk)

•Tilgjengelighet og pris

•Pålitelighet (reliabilitet)

•Anbefalt bruksområde

BV / 2009


Inndeling:

Metoder for vurdering av:

•Manuell håndtering

– Eks. NIOSH lifting equation, ManTRA

•Belastning av overekstremitet

– Eks. HSE-UL, RULA, Strain index

•Generell arbeidsbelastning

– Eks. OWAS, PLIBEL, QEC (Ergorisk)

•Datorisert datainnsamling

– Eks. HARBO, PEO, VIDAR

•Nordiske metoder

BV / 2009


General methods to assess workload.

Method

Correspondence

with

valid

reference

Association

with MSDs

Repeatability

between observers

Potential

users

OWAS M X M R

AET - - - R

Posture

targetting

- - - O, R

PLIBEL M(?) - M O

PATH M - M O, R

REBA - - M O, R(?)

LUBA - - - O(?),R(?)

QEC M X M O, W, R(?)

Washington state

ergonomic rule

M X M O, W(?)

H = high, M = Moderate, L= Low, - = No information or conflicting result,

X = Association in cross-sectional studies,

Users:

W = Workers/ supervisors,

O = Occupational safety/health practioners,

R = Researchers

BV / 2009


Eksempel:

Filetarbeidere på ”Frys og fisk AS” har hatt et

sykefravær på 25% gjennom flere år. Ny adm

direktør ønsker å gjøre noe med dette men

bedriften har en trengt økonomi. Han kontakter

BHT for å få hjelp, og det besluttes at man

starter med en risikovurdering.

Eksempel på problemstillinger:

• Hvilken overordnet strategi ønskes brukt?

• Hvilke hensyn ønsker man å ta ved analysen?

• Hvis noen av nevnte risikovurderingsmetoder

– hvilken?

Hvordan skal tiltak / ikke tiltak prioriteres?

Hvordan skal resultater kommuniseres?

15

BV / 2009


General methods to assess workload.

Method

Correspondence

with

valid

reference

Association

with MSDs

Repeatability

between observers

Potential

users

OWAS M X M R

AET - - - R

Posture

targetting

- - - O, R

PLIBEL M(?) - M O

PATH M - M O, R

REBA - - M O, R(?)

LUBA - - - O(?),R(?)

QEC M X M O, W, R(?)

Washington state

ergonomic rule

M X M O, W(?)

H = high, M = Moderate, L= Low, - = No information or conflicting result,

X = Association in cross-sectional studies,

Users:

W = Workers/ supervisors,

O = Occupational safety/health practioners,

R = Researchers

BV / 2009


PLIBEL (Kemmlert 1986 og 1995)

17


”PLIBEL”- vurdering

(PLan för Identifiering av BELastningsfaktorer)

• Relativt omfattende risikovurdering – bruker bl.a.

kjente risikofaktorer, vurderer hver kroppsregion

for seg

• Definerer eksponeringstype

• Enkel sjekkliste for hurtig kartlegging

• Definerer dårlig eksponeringsgrad eller tid – men

har mulighet for kvalitative vurderinger

• Utgangspunkt i plaget region eller total belastning

• Delvis helhetsbetraktning ”mek. + mindre psyk.”

• Billig, tilgjengelig, mye brukt, akseptabel reliabilitet

Kemmlert 1986 og 1995

18

BV / 2009


”HSE-UL” (Upper limb disorders in the workplace, Health and Safety

Executive, UK, 2002)

•Risikoanalyse for plager i nakke og

overekstremitet (Upper Limb)

– Beskriver organisering, deltakelse,

kompetanse

– ”Risikofilter”

– Detaljert risikovurdering

•Tiltak, forslag og gjennomføring

•Opplæring og informasjon

•Kartlegging av plager og miljø

20

BV / 2009


21 BV / 2009


www.hse.gov.uk/

msd/pdfs/riskfilter.pdf

22

BV / 2009


”HSE-UL” Risikovurdering

(Upper limb disorders in the workplace, Health and Safety Executive, UK, 2002)

•Repetisjon

•Arbeidsstillinger

•Kraftbruk

•Varighet av

eksponering

•Fysiske

arbeidsmiljøfaktorer

•Psykososiale

faktorer

•Individuelle

forskjeller

23

BV / 2009


”HSE-UL” - vurdering

• Helhetlig analyse – ser på kjente risikofaktorer –

men bare overekstremitet

• Generiske faktorer

• Først enkel vurdering (”filter”) – så mer grundig

opplegg med informasjon om risici; oppfølging

• Helhetsbetraktning ”mek. + mindre psyk.”

• Billig, tilgjengelig, mye brukt, ukjent reliabilitet

24

BV / 2009


Konklusjon:

Hvor finner jeg den best egnede

observasjonsmetode?

www.ttl.fi/workloadexposuremethods

FRA SLUTTEN AV APRIL 2009!

BV / 2009


BV / 2009

More magazines by this user
Similar magazines