510116 Manual

gkwebonline.no

510116 Manual

SUBMERSIBLE PUMP INOX

DRÄNKBAR PUMP ROSTFRI

VANNPUMPE NEDSENKBAR RUSTFRI

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

PD550A 1

Vnr. 510122


Vannpumpe nedsenkbar PD550A

Viktig informasjon før bruk !

Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

nettspenning 230 V – 50 Hz, sikringer minst 6 Ampere.

OBS!

Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer

er pumpen bare tillatt å benyttes med jordingskontakt

med utløsende nominell strøm inntil 30 mA (ifølge

VDE 0100 del 702,738).Dersom personer opp-holder seg

i svømmebassenget eller hagedammen må ikke pumpen

være i drift. Spør autorisert elektriker om råd!

Forsiktig!

(For din egen sikkerhet).Før den nedsenkbare motorpumpen

settes i drift bør en elektriker sjekke:

• Jordingen

• Nullinnstillingen

• At jordingskontakten fungerer som den skal

og er i overensstemmelse med sikkerhets-forskriftene

til energiverket på stedet

• At elektriske stikkforbindelser er beskyttet mot

fuktighet

• At stikk-forbindelsene er på et sikkert sted i tilfelle

oversvømmelse

• At aggressive væsker holdes fjernt så vel som

slipende stoff (smergelvirkende)

• At den nedsenkbare motorpumpen beskyttes mot

kulde

• At pumpen er beskyttet mot tørrgang

• At barn ikke har adgang ved hjelp av egnede

sikkerhetstiltak

Bestandighet

Den nedsenkbare motorpumpen De nettopp har kjøpt er

bestemt for transport av vann med maksimal temperatur

35 O C. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesielt

ikke motordrivstoff, rengjøringsmiddel eller andre

kjemiske produkt!

Installasjon

Installasjon av den nedsenkbare motorpumpen skje enten:

stasjonært med fast rørledning eller stasjonært

med fleksibel slangeledning.

Pass på!

Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldri

henger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen.

Den nedsenkbare motorpumpen må henges

etter bærehåndtaket som følger med, eller legges i

bunnen av sjakten. For at pumpen skal sikres en god

funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre

forurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet i

sjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra å

starte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbare

motorpumpen sjekkes regelmessig (foreta startforsøk).

Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring til

enhver tid er mulig.

Råd

Pumpesjakten bør minst ha dimensjoner 40x40x50 cm,

slik at flottørbryteren kan bevege seg fritt.

Norsk

Nettilkopling

Den nye dykkermotorpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel.

Pumpen er bestemt for til-kopling til en

jordingsstikkontakt 230V-50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten

er sterk nok (minst 6A), og i perfekt stand. Før

pumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar til

start.

Råd!

Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til

skade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres!

Kabelen må skiftes ut.

Advarsel!

Dette arbeidet kan bare utføres av autorisert elektriker.

Bruksområder

Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe.

Innebygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser.

Men den kan også brukes overalt hvor

vann skal transporteres, for eksempel i husholdningen,

i jordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og på

mange andre områder.

Igangkjøring

Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisning nøye,

kan pumpen settes i drift under følgende betingelser:

Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten. Sjekk at

trykkledningen ligger slik den skal. Vær sikker på at

den elektriske tilkoplingen er 230V-50Hz. Sjekk at den

elektriske stikkontakten er i orden. Vær sikker på at

det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til nett-tilkoplingen.

Unngå at pumpen går tørr.

Vedlikeholdsanvisninger!

Pumpen er et vedlikeholdsfritt og gjennomprøvet produkt,

som er utsatt for streng sluttkontroll. For at den

skal få lang levetid og ubrutt drift anbefales likevel en

regelmessig kontroll og vedlikehold.

Advarsel! Viktig!

Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikkkontakten

dras ut. Når pumpen transporteres bør den

etter hver bruk vaskes med rent vann. Ved stasjonær installasjon

anbefales det å sjekke flottørbryteren hver 3.

måned.

Lo- og trådaktige partikler som eventuelt har festet seg i

pumpehuset fjernes med vannstråle.Hver 3. måned må

sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres

Flottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann.

Rengjøring av skovlhjulet.

Ved sterk avleiring i pumpedekkselet, må den underste

delen av pumpen demonteres på følgende måte:1: Fjern

de 4 skruene på innsugningskurvens underside.2:

Løsne innsugningskurven fra pumpedekslet.3:Rengjør

skovlhjulet med rent vann. OBS! Still eller støtt ikke

pumpen på skovlhjulet!4: Sammenbyggingen skjer i omvendt

rekkefølge.

2


Vannpumpe nedsenkbar PD550A

Innstilling av koblingspunktene.

Inn- og utkobling i flottørbryteren justeres ved å flytte på

flottørbryteren i flottørrastreringen.

Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk:

Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktet

for innkobling og koblingspunktet for utkobling nås

lett og med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved å

stille pumpen i et fat med vann og løfte flottørbryteren

Norsk

forsiktig for hånd og derpå senke den igjen. Du kan da

observere om pumpen starter og stopper.

Pass også på at avstanden mellom flottørkroppen og

flottørrastreringen ikke er for snau. Er avstanden for liten,

kan virkemåten bli hindret. Pass på når du innstiller

flottørbryteren at denne ikke berører bunnen før pumpen

kobles ut.Obs: Risiko for at pumpen går tørr.

FEIL – ÅRSAKER – LØSNINGER

Feil Årsaker Løsninger

Pumpen starter ikke – Ingen nettspenning – Sjekk nettspenningen

– Flottørbryteren kopler ikke – Sett flottørbryteren lenger opp

Pumpen virker ikke – Innløpssilen er tett – Rens innløpssilen med rennende vann

– Trykkslangen har en sprekk – Reparer sprekken

Pumpen stopper ikke – Flottørbryteren synker ikke – Sett pumpen i riktig stilling på sjaktbunnen

Ikke tilstrekkelig – Innløpssilen er tett – Rens innløpssilen, rengjør pumpen og skift

kapasitet – Pumpeeffekten er svakere, ut låsedeler

pga sterk forurensing og

slipende vanniblanding

Pumpen kopler ut – Motorvernet kopler ut – Dra ut kontakten og rengjør pumpen

etter kort tid pumpen pga. for sterk og sjakten

vannforurensing

– Sørg for, at den maksimalevann-

– Vanntemperaturen er for høy, temperatur ikke overstiger 35 O C!

motorvernet kopler ut

Dette er ikke innbefattet i garantien:

Pakningen på glideringen er ødelagt under tørrgang eller

iblanding av fremmedlegemer i vannet. Løpehjulet er

tett pga. fremmedlegemer. Transportskader. Skader forårsaket

av fremmede.

Reservedelsbestilling

Ved behov for eventuelle reservedeler skal følgende

oppgis:

• Pumpetype

• Pumpens artikkelnr.

• Pumpens identifikasjonsnr.

• Reservedelsnr. til den ønskede reservedelen

TEKNISKE DATA KAPASITETSDATA (Fig. 2 s. 6)

PD550A

Nett tilkobling

230v–50Hz

Merkeeffekt

550 Watt

Pumpekapasitet maks. 10000 l/h

Pumpehøyde maks.

7,5 m

Nedsenking maks.

8 m

Vanntemperatur maks. 35 O C

Slangetilkobling 1”, 1 1 /4”, 1 1 /2”

Smusspartikler inntil

Ø35 mm

Løftehøyde

Kapasitet

2 m max: 9000 l/h

4 m max: 7000 l/h

6 m max: 4600 l/h

(Fig. 1 s. 6)

Koplingspunkthøyde: PÅ

Koplingspunkthøyde: AV

50 cm

5 cm

3


Dränkbar pump PD550A

Observera följande innan pumpen tages i drift!

Den elektriska ansluntningen skall göras till ett jordat

skyddsuttag med nätspänningen 230V/50Hz. Minst 6

amperes säkring.

Obs!

Invid bassänger och trädgårdsdammar och innom dessas

säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas med

felströmsskyddbrytare som har en utlösande märkström

upp till 30mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702,738). Pumpen

får inte alls användas om personer befinner sig i

bassängen eller dammen. Rådgör med Din elektriker!

Observera!

(För Din säkerhet). Innan Du tar sänkmotorenpumpen i

drift skall Du fackmannamässig kontrollera:

• Jordningen

• Nollanslutningen

• Felströmsfrånkoppling motsvararande gällande säkerhetsbestämmelser

samt att de(n) fungerar problemfritt

• Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt

• Föreligger fara för översvämning skall kontaktarna

förläggas högra upp där de är säkra mot översvämningen

• Pumpning av aggresiva våtskor samt pumpning av

abrasiva ämnen (med slipande egneskap) skall under

alle omständigheter undvikas

• Skydda sänkmotorpumpen mot frost.

• Skydda pumpen mot tørrgång.

• Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till

anläggningen

Tålighet

Sänkmotorpumpen som Du har köpt avsedd för pumpning

av vatten med maximal temperatur på 35 O C.

Pumpen får inte användas för andra ämnen, spesielt

inte för motorbränslen, rengöringsmedel och andra

kemiska produkter.

Installation

Installationen av sänkmotorpumpen görs antigen:

Stationärt med fast rörledning eller stationärt med flexibel

stang.

Att beakta!

Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får

monteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln.

Den dränkbara länspumpen måste hängas upp i

det därtill avsedda bärhandtaget eller ställas på schaktets

botten. För att behålla en problemfri funktion hos

pumpen måste schaktbotten alltid vara fri från slamm

eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan

det i schaktet befintliga slammet snabbt torka in och

hindra pumpen att starta. Därfor är det nödvändigt att

den dränkbara länspumpen regelbundet testas (genomföra

startförsök) Flytbrytaren är redan inställd på sådant

sätt att pumpen kan tagas i drift direkt.

Påpekande!

Pumpschaktet/bunnen som skall pumpas, skall ha minst

mått om 40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra seg fritt.

Nätanslutning

Den sänkmotorpump som Du har köpt är försedd med

en jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för

anslutning till ett jordat skyddsuttag med 230/50Hz.

Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6A)

och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i nätuttaget.

Därmed er pumpen färdig att användas.

Observera

Skulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttre

påverkan, är det inte tillåtet att reparere kabeln.

Varning!

Detta arbete får endast utföras av en elektriker.

Svensk

Användningsområden

Denna pump anvends fremför alt som källarpump. Om

den där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet

mot översvämningar. Pumpen kan dock användas överallt

der vatten måste pumpas om, tex inom hushållet,

innom lantbruket. I trädgården, innom sanitärsektorn

och innom ett flertal andra användningsområden.

Idriftstagande

Efter att Du läst denna installations och bruksanvisnig

noggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat

följande punkter: Kontrollera att pumpen ligger på

botten av pumpschaktet. Kontrollera att tryckledningen

är riktig ansluten. Kontrollera att den elektriska anslutningen

går till 230V/50Hz. Kontrollera att nätuttaget är i

ordning. Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan komma

in i nätanslutningen. Undvik att låta pumpen gå i törrång.

Underhållspåpekande

Pumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt,

som underkastats stränga slutkontroller. För at erhäll

lång livslängd och okntinuerlig drift rekommenderar

vi änd¨regelbunden kontroll och vård.

Observera! Viktig!

Drag ut nätkontakten före varje underhållsarbete. Om

pumpen används på olika platser och transporteras

skall den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle.

Vi rekommenderar kontroll av flytbrytaren

var tredje månad vid stationär installation.

Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventuelt

fastnat i pumphuset med en vattenstråle. Var tredje månad

skall slamm på botten i pumpschaktet avlägsnas

och väggarna i pumpschaktet rengöras. Rengör flytbrytaren

från avlagringar med rent vatten.

Rengöring av skovelhjulet

Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste

pumpens undre del demonteras på följande sätt:1 Ta

bort de fyra skruvarna på insugningslådans undersida.

2 Lossa på insugningslådan från pumphuset. 3 Rengör

skovelhjulet med klart vatten. Obs! Pumpen får inte ställas

ned på eller stöttas upp av skovelhjulet! 4 Montera i

omvänd ordningsföljd.

4


Dränkbar pump PD550A

Inställning av PÅ/AV brytpunkten

Flottörställarens PÅ- resp AV- brytpunkt kan ställas in

genom ändring av flottörställaren i flottörställarrastreringen.

Kontrollera före driftstart följande punkter:

Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden:PÅ

och brytpunktshöjden:AV kan nås lätt och

med ringa kraftförbrukning. Kontrollera detta genom att

ställa pumpen i ett kärl fyllt med vatten och försiktigt

Svensk

höja flottörställaren för hånd och därefter äter

sänkaden. Da går det att se om pumpen kopplas till

resp från. Se till att avständet mellan flottörställarhuvud

och flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för litet

avstand garanteras inte en feilfri funktion.

Se till vid inställning av flottörställaren att flottöställaren

inte rör vid bottnen före urkopplimgen av pumpen.

OBS! Risk för torrkörning.

STÖRNINGAR – ORSAKER – ÅTGÄRDAR

Störningar Orsaker Løsninger

Pumpen startar inte – Nätspänningen saknas – Kontrollera nätspänningen

– Flybrytaren kopplar inte om – Placera flytbrytaren i högre läge

Pumpen pumpar inte – Inloppssilen tillstoppad – Rengör inloppssilen med vattenstråle

– Tryckslangen ihopböjd – Åtgärda böjstället

Pumpen stängs inte av – Flytbrytaren kan inte sjunka ned – Placera pumpen riktig på pumpschaktets botten

Pumpmängden för liten – Inloppssilen tillstoppad – Rengör inloppssilen

– Pumpkapaciteten minskad – Rengör pumpen och byt tätningsdelar

pga starkt nedsmutsat

vatten med smörjiga substanser

Pumpen stängs av efter – Motorskyddet stänger av pumpen – Drag ut nätstickproppen och rengör pumpkort

sångtid pga. för starkt försmutsat schaktet och pumpen

vatten

– Se till at den maximala vattentemperaturen

– För hög vattentemperatur, inte överstiger 35 O C!

motorskyddat stänger av

Garantipåpekanden:

Följande omfattas inte av garantin: Förstörd glidtätningsring

pga törrpumpning eller främmande partiklar

blandade i vattnet. Löphjulet tillstoppat pga främmande

partiklar. Transportskador. Obehörigs inngrepp.

Resevedelsbeställning

Vid en ev. reservedelsbeställning skall följande uppgifter

anges:

• Typ av pump

• Pumpens artikelnummer

• Pumpens ident-nummer

• Reservdelsnummer på erforderlig reservedel

TEKNISKA DATA EFFEKTDATA (Fig. 2 s. 6)

PD550A

Nätanslutning

230v–50Hz

Effekt

550 Watt

Transportmängd max 10000 l/h

Transporthöjd max

7,5 m

Doppningsdjup max

8 m

Vattentemperatur max 35 O C

Slanganslutning 1”, 1 1 /4”, 1 1 /2”

Främmande partiklar

Ø35 mm

Pumphöjd

Kapacitet

2 m max: 9000 l/h

4 m max: 7000 l/h

6 m max: 4600 l/h

(Fig. 1 s. 6)

Omkopplingshöjd: TILL

Omkopplingshöjd: AV

50 cm

5 cm

5


PD550A

Fig. 1

50 cm

5 cm

Hm

8

Fig. 2

7

6

5

4

3

2

1

0 50 100 150 Q L/1'

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qm /h

6


PD550A Deletegning/-liste

Delskiss/-list

Item Code Specification

1 Kable and VDE plug

2 Floating switch

3 Screw ST4.2_13

4 51A03 type handle

5 Cover type screw

6 Screw ST4.2_18

7 Clean pump main pump housing T type

8 O____14_2.65

9 Rear pump cover

10 Cable sleeve

11 Cable sclamp

12 Capacicitor

13 Cable clamp block

14 Screw ST3.9_30

15 Aluminium motor rear cover

15 Aluminium rear housing rubber sleeve NBR

16 Waveform shim

17 Rear adjustment shim

18 Bearing

19 Rotor

20 Bearing

21 Spiracle nut

22 Steel ball S_6

23 O sealring ring 11.8._2.65

24 Spiracle body

25 Stator

26 Skeleton sealing ring 24

27 Motor front sleeve

28 O sealing ring 84.5_3.55

29 Motor front cover

30 Skeleton sealing ring 24

31 Skeleton sealing ring 24

32 Front adjustment shim

33 H05 type fan

34 Hex screw

35 O sealing ring 89_4.8

36 02K01 type clamp ring

37 Screw ST4.2_24

38 Grounding joint flake

39 Orienttation ring

40 Rubber sealing shim 6-4.2_2

41 51E02 tyoe base

42 03G01 type solepiece

43 Screw ST4.2_13

44 2# Elbow G1-1/2

45 O sealing ring 37.5_3

46 2# output jion G1-1/2

7


Svensk

GARANTI

Pumpen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om pumpen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Dränkbar pump

Märke ................Best Tools

Modell typ............PD550A

Norsk

GARANTI

Pumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om pumpen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning.

Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Vannpumpe nedsenkbar

Merke ................Best Tools

Modell ................PD550A

överensstämmer med följande norm

EN60335-1:2002, EN60335-2-41:2003

er i overensstennelse med normene

EN60335-1:2002, EN60335-2-41:2003

Halmstad, 2005-02-21

Trondheim, 21.02.2005

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om pumpen skulle ändras väsentligt.

2005 © Gisle Krigsvoll AB

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om pumpen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 510122

8

More magazines by this user
Similar magazines