420730 - Bruksanvisning

gkwebonline.no

420730 - Bruksanvisning

530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 1

ELECTRIC CHAIN SAW

ELEKTRISK KEDJESÅG

ELEKTRISK KJEDESAG

K1635X

INSTRUCTION MANUAL

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

K1635X

K1635X

1


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 2

Elektrisk kedjesåg K1635X

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

TEKNISKE DATA:

Spänning:

230V~50 Hz

Effekt:

1600W

Tomgångsvarv:

6800 o/min

Hastighet:

13 m/s

Svärd längd:

14” ( 35 cm)

Vikt:

4,7 kg

Olja kapacitet:

120 ml

Bromstid:

0,1 s

Vibration, max: 4,66 m/s 2

Ljudnivå:

97,3 dB(A)

Skyddklass:

IP20

Art. no.: 530780

SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

NB! Dessa instruktioner måste följas.

1. Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan

maskinen tas i bruk.

2. Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon,

hörselskydd, handskar, stövlar och skydds byxor.

3. Rengör såg området så att det inte är några främ

mande föremål vid arbetsområdet..

4. Se till att du står stadigt under arbetsmomentet.

5. Se upp för spänningar i trävirket, dessa kan ge bak

slag ev. rotvälta mot utövare.

6. Utsätt aldrig sågen för regn eller hög luftfuktighet.

7. Håll barn borta från arbetsområdet.

8. Förvara sågen på en torr plats där barn inte kan nå den.

9. Sågen får endast användas för bearbetning an trä.

10. Undvik att ha armband, ringar, och löst sittande

kläder.

11. Bär sågen i fronthandtaget när sågen är avstängd

och håll fingrarna borta från brytaren.

12. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.

13. Slå av och ta ut kontakten föra all form av underhåll.

14. Kontrollera att maskinen ej är påslagen när du sätter

i kontakten.

15. Använd förlängningskabel som är godkänd för

utomhusbruk.

16. Arbeta ej med sågen om du är trött eller ouppmärksam.

17. Använd ej sågen om några delar är trasiga eller slitna.

18. Använd endast original reservdelar.

19. Service och reparationer får endast utföras av auktoriserad

personal.

20. Håll sågen ordentlig med båda händerna.

21. Såga ej över skulderhöjd.

22. Se till att handtaget är torrt och rent.

23. Rengör sågen efter varje användning.

24. Starta avverkning först när sågen är i gång och kedjan går.

25. Kontrollera alltid så att det ej är någon skada på elkabel

och förlängningssladd innan start.

26. Använd aldrig sågen i närhet av brännbart eller

explosivt material.

27. Håll personer och djur på tryggt avstånd från arbet

sområdet.

Svensk

28. Kontrollera att spänning och frekvens som anges på

sågen överensstämmer med nätspänningen.

VIKTIGT:

Backslag kan uppstå om fronten på svärdet träffar en

hård punkt, ev. kilar fast i arbetsstycket vid fällning/kapning.

Om detta uppstår kan det bli ett backslag av sågen

med följd av att man kan mista kontrollen över sågen.

Genom att förstå hur dessa backslag kan uppstå

och hur man kan förhindra detta, minskas risk för olyckor.

Håll alltid ordentligt med båda händerna i sågen

samt kontrollera att arbetsområdet är rent från hinder.

VIKTIGT:

Om sågen kilar fast i trät, stoppa motorn, lyft stocken

och ändra dets position. Prova aldrig att frigöra sågen

genom att vrida och dra i sågen mens den går. Arbetar

du med stockar som ligger på marken bör du vara försiktig

så att kedjan ej träffar marken.

ANVÄNDNING AV KEDJESÅGEN

Denne såg är tillverkad för hobby brukare, ej för proffs

bruk. Får endast användas till sågning i trä.

På en ny såg skall man göra följande innan bruk:

- Justera kedjan.

- Fyll på olja.

Sågen får ej startas innan dessa punkter uppfylls

SVÄRDET/KEDJAN

1. Lossa muttern (pos. 5), och skruva fast muttern med

händerna.

2. Skruva justeringsskruven (pos. 18) medurs för att

sträcka kedjan, moturs för att släppa efter. Justera

tills avståndet mellan svärd och kedja är 5mm

(se ill.) mitt på svärdet..

3. Skruva fast muttern väl. (pos. 5).

OBS! Vid byte av svärd/kedja; se till så att du har rätt

ROTATIONSRIKTNING! Se skyddet/svärd.

NB! Nya sågkedjor vill

sträcka sig och behöver

kontinuerlig kontroll.

Justering/kedjespänning

skal endast ske när

sågkedjan är avkyld.

PÅFYLLNING AV OLJA

Fyll olja på tanken.

På denna såg är det automatisk oljesmörjning.

NB! Kontrollera att det alltid är olja på tanken när du

använder sågen.

2


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 3

Elektrisk kedjesåg K1635X

ANDÄDNING

- Kontrollera att kedjebromsen (pos. 8) inte är på.

För att slå av den dra den mot dig.

- Sätt i kontakten.

- Håll sågen med båda händerna.

- Tryck på låsknappen med höger tumme.

- Tryck in start brytaren, så att sågen startar.

- Sågen vill stoppa när du släpper brytaren.

KEDJEBROMS/SKYDD

Denna såg är utrustad med en kedjebroms (pos. 8).

Detta är för att sågen skal stanna fortare om något

oförutsett sker. Denna fungerar även som ett skydd för

handen.

Om denna förs fram vill sågen stanna med en gång.

Detta kan testas genom att starta sågen som vanligt,

för därefter kedjebromsen framåt. Sågen skall då

omedelbart stanna

NB! Om detta ej fungerar, kontakt service personal.

Svensk

INSTRUKTIONER FÖR FÄLLNING AV TRÄD

Små träd upp till 15-18 cm kan sågas rakt över i ett stycke.

Ved tjockare träd, följ dessa instruktioner:

- Pass på at ingen er i trädets fallzon.

- Pass på att du har en reträttväg.

- Stå stadigt.

- Pass på att det inte är några främmande elementer

der du skal såga.

- Stå på siden av trädet.

- Bestäm dig för vilket håll trädet skall falla.

- På den sidan trädet skall falla, kapa 1/4 in i trädet.

- Därefter kapa på samma sida i 45o vinkel ned mot

det första snittet. Ta ut biten.

- Därefter kapas på motsatt sida rakt mot de första

två snitten.

- Såga ej helt igenom trädet, låt det vara ca. 1/10

av trädets diameter kvar.

- Putta in en kil i det sista snittet samt pressa trädet

i fallriktningen.

NB! Kontrollera att fallzonen är fri.

RESERVDELS LISTA :

1. Bakre handtag

2. Olje topp

3. Start brytare

4. Sido skydd

5. Mutter

6. Elektrisk motor

7. Ledning

8. Kedjebroms/skydd

9. Lås knapp

10. Främre handtag

11. Svärd

12. Kedja

13. Tänder

14. Skydd

15. Svärd front

16. Oljenivå mått

17. Kabel fäste

18. Kedjejusterskruv

10

8

UNDERHÅLL

Före all form av rengöring och underhåll skall kontakten

tas ut.

RENGÖR ALLTID KEDJESÅGEN EFTER VARJE

ANVÄNDNING.

Tag bort allt sågspån, smuts och olja.

- Tag av svärd och kedja samt rengör dessa. Smörj

därefter kedja och fronten på svärdet.

- Blås bort all smuts från motor.

- Förvara sågen på et torrt ställe oåtkomligt för barn.

- Om några delar är skadade eller defekta, kontakta

service.

- Använd endast original reservdelar.

- Om sågen ej går kontakta service.

12

9

2

1

11

15

5

18

17

3

14

16

4

13

6

7

3


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 4

Elektrisk kjedesag K1635X

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

TEKNISKE DATA:

Spenning:

230V~50 Hz

Effekt:

1600W

Tomgangshastighet:

6800 o/min

Kutte hastighet:

13 m/s

Sverd lengde:

14” ( 35 cm)

Vekt:

4,7 kg

Olje kapasitet:

120 ml

Bremse tid:

0,1 s

Vibrasjoner: 4,66 m/s 2

Lydnivå, maks:

97,3 dB(A)

Beskyttelsesklasse:

IP20

Art. nr.: 530780

Norsk

ADVARSEL:

Tilbakeslag kan oppstå hvis fronten på sverdet treffer et

hardt punkt, evt. kiler seg fast i arbeidsstykket ved

felling/kapping. Hvis dette oppstår kan det plutselig bli

et tilbakeslag av sagen med det som følge at man kan

miste kontrollen over sagen. Ved å forstå hvorfor slike

tilbakeslag oppstår og hva man kan gjøre for å forhindre

dette, vil man minske muligheten for at ulykker oppstår.

Holder man skikkelig tak i sagen med begge hender reduserer

man muligheten for tilbakeslag. Sjekk at arbeidsområdet

er fri for hindringer.

ADVARSEL:

Hvis sagen kiler seg fast i treet, stopp motoren, løft

stokken opp fra bakken og endre dets posisjon. Prøv

aldri å frigjøre sagen ved å vri og dra i sagen mens den

går. Arbeider du med stokker som ligger på bakken må

du være forsiktig slik at kjedet ikke treffer bakken.

SIKKERHETSINSTUKSJONER:

NB! Disse instruksjonene må følges.

1. Les og forstå bruksanvisningen nøye før bruk.

2. Bruk sikkerhetsutstyr slik som vernebriller, hørselvern,

støvmaske, hansker og vernestøvler.

3. Rengjør sageområdet, pass på at det ikke er noen

fremmedelementer der.

4. Pass på st du står stødig når du skal arbeide.

5. Pass på spenninger i treverket, disse kan gi tilbakeslag

evt. rotvelt mot utøver.

6. Utsett aldri sagen for regn eller høy luftfuktighet.

7. Hold barn borte fra arbeidsområdet.

8. Lagre sagen på en tørr plass der barn ikke kan nå den.

9. Må kun brukes til saging i tre.

10. Unngå bruk av armbånd, ringer, og løstsittende klær.

11. Bær sagen i fronthåndtaket når sagen er stoppet og

hold fineren borte fra bryteren.

12. Pass på at arbeidsstykket er godt festet.

13. Slå av og ta ut kontakten før noen form for vedlikehold.

14. Pass på at maskinen er slått av når du setter i kon

takten.

15. Bruk skjøteledninger for utendørs bruk.

16. Ikke bruk sagen når du er trøtt og sliten.

17. Ikke bruk sagen hvis noen deler er skadet.

18. Bruk kun original deler.

19. Service og reparasjoner må kun utføres av kvalifisert

personell.

20. Hold sagen ordentlig med begge hender.

21. Sag ikke over skulderhøyde.

22. Pass på at håndtaket er tørt og rent, slik at du ikke

mister sagen.

23. Rengjør sagen etter bruk.

24. Start saging først når sagen er i gang og kjedet går.

25. Før bruk sjekk at det ikke er noen skade på kabelen.

26. Ikke bruk sagen i nærheten av brennbart eller eksplo

sivt materiale.

27. Hold personer og dyr på trygg avstand fra arbeidsområdet.

28. Sjekk at spenning og frekvens angitt på sagen er i

samsvar med spenning og frekvens på nettverket.

BRUK AV KJEDESAGEN

Denne sagen er kun beregnet for hobby bruk, og ikke for

profesjonelt bruk. Må kun brukes til saging i tre.

På en ny sag må man gjøre følgende før bruk:

- Justere kjeden.

- Fylle olje.

Ikke bruk sagen før alt dette er gjort riktig.

SVERDET/KJEDEN

1. Løsne mutter (pos. 5), og skru mutteren fast med

hendene.

2. Skru justeringsskrue (pos. 18) medurs for å stramme

kjedet, moturs for å slakke. Juster til avstanden fra

sverd til kjede er 5mm (se ill.) midt på sverdet.

3. Skru til mutteren godt (pos. 5).

NB! Ved bytte av sverd/kjede; pass på at du har rett

ROTASJONSRETNING! Se deksel/sverd.

NB! Nye sagkjeder vil

strekke seg og behøver

jevnlig kjedestramming.

Justering/kjedestramming

skal kun foregå når sagkjedet

er avkjølt.

PÅFYLLING AV OLJE

Fyll olje på tanken.

På denne sagen er det automatisk oljesmøring.

NB! Sjekk at det alltid er olje på tanken når du bruker

sagen.

4


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 5

Elektrisk kjedesag K1635X

BRUK

- Sjekk at kjedebremsen (pos. 8) ikke er på. For å

slå den av dra den mot deg.

- Sett i kontakten.

- Hold sagen med begge hendene.

- Trykk på låseknapp med høyre tommeltott.

- Trykk inn start bryteren, slik at sagen starter.

- Sagen vil stoppen når du slepper bryteren.

KJEDEBREMS/BESKYTTELSE

Denne sagen er utstyrt med en kjedebrems (pos. 8).

Dette er for at sagen skal stoppe fortere hvis noe

uforutsett skjer. Dette fungerer også som en beskyttelse

for hånden.

Hvis denne skyves frem vil sagen stoppe med en gang.

Dette kan testes ved å starte sagen på vanlig måte, og

deretter skyve kjedebremsen fremover. Den skal da

stoppe med en gang.

NB! Hvis dette ikke fungere, kontakt service personell.

Norsk

INSTRUKSJONER FOR FELLING AV TRE

Små trær opp til 15-18 cm kan sages rett over i et kapp.

Ved større trær følg disse instuksene:

- Pass på at ingen er i fall sonen for treet.

- Pass på at du har en rømningsvei.

- Stå stødig.

- Pass på at det ikke er noen fremmed elementer

der du skal sage.

- Stå på siden av treet.

- Bestem deg for hvilken vei treet skal falle.

- På den siden treet skal falle kapp 1/4 inn i treet.

- Deretter kapp på samme side i 45° vinkel ned mot

det første kappet. Ta ut biten.

- Nå kapp på motsatt side rett mot de første to

kappene.

- Ikke sag helt igjennom treet, la det være igjen

ca. 1/10 av treets diameter.

- Putt in en kile på det siste kappet og bikk treet i

ønsket retning.

NB! Pass på at fallsonen er fri.

DELELISTE :

1. Bak håndtak

2. Olje topp

3. Start bryter

4. Side deksel

5. Mutter

6. Elektrisk motor

7. Ledning

8. Kjedebrems/Beskyttelse

9. Låse knapp

10. Front håndtak

11. Sverd

12. Kjede

13. Tenner

14. Beskyttelse

15. Sverd front

16. Olje nivå måler

17. Kabel feste

18. Kjedejusterings skrue

10

8

VEDLIKEHOLD

Før alt rengjøring eller vedlikehold må sagen slåes av og

kontakten taes ut.

RENGJØR ALLTID KJEDESAGEN ETTER BRUK

Ta bort alt sagspon, støv og olje.

- Ta av sverd og kjede og rengjør også dette. Smør

deretter kjede og fronten på sverdet.

- Blås bort alt støv fra motoren.

- Lagre kjedesagen på et tørt sted utilgjengelig for

barn.

- Hvis noen deler er skadet eller ødelagt, kontakt

service personell.

- Må kun brukes original deler.

- Hvis sagen ikke går kontakt service personell.

12

9

2

1

11

15

5

18

17

3

14

16

4

13

6

7

5


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 6

6


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 7

7


530780 BlackLineManual 19-09-06 08:27 Side 8

Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Kedjesåg

Märke ................Black Line

Modell typ............K1635X

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle

tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Kjedesag

Merke ................Black Line

Modell ................K1635X

överensstämmer med följande norm

EN50144-1/A1:2002, EN50144-2-13:2002,

EN55014-1/A2:2002, EN61000-3-2:2000,

EN61000-3-11:2000, EN55014-2/A1:2001

er i overensstennelse med normene

EN50144-1/A1:2002, EN50144-2-13:2002,

EN55014-1/A2:2002, EN61000-3-2:2000,

EN61000-3-11:2000, EN55014-2/A1:2001

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans

med hushållsavfall. För säker hantering,

lämna kedjesågen vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic

Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen

med husholdningsavfall. Lever kjedesagen ved

nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i

henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic

Equipment) direktiv gjeldende fra august 2005.

Halmstad, 2006-08-01

Trondheim, 01.08.2006

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2006 © Gisle Krigsvoll AB

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 530780

8

More magazines by this user
Similar magazines