ÅRSRAPPORT - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no

ÅRSRAPPORT - Sør-Norge Aluminium AS

ÅRSRAPPORT

2009

Sør-Norge Aluminium AS


Innhold

Hovedtall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Styrets beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kontantstrømanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Revisjonsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bedriftforsamlingens uttalelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Aksjonærer, styrende organer og

administrasjon pr. 31.12.09

Administrerende direktør

Per Øyvind Sævartveit

Aksjonærer

Alcan Holdings

Switzerland Ltd. 50,0 %

Hydro Aluminium as 49,9 %

Andre norske aksjonærer,

totalt 144 0,1 %

Styre

Tom Petter Johansen - Formann

Wolfgang Stiller - Viseformann

Ørjan Normann

Ove Sjo

Jean-Philippe Puig

Mario Trepanier

Knut Meel

Truls Gautesen

Bedriftsforsamling

Geir Mikalsen

Terrance Conley

Lars G. Norheim

Jan Øyri

Amund Utne

Tor Thorsen

Håvard Skogseth

Åge Vik

- Formann

- Observatør

- Observatør

Administrasjon

Per Øyvind Sævartveit - Adm. Direktør

Finn Are Berntzen - Vern og Sikkerhet

Kenneth Blom - Teknisk

Jonny Flatebø - Økonomi / IT

Hermann Hovland - Logistikk / Innkjøp

Svein Tore Kvamme - Støperi og Marked

Terje Johansen - Elektrolyse

Styreformann

Tom Petter Johansen

Revisjon

Ernst & Young AS,

Statsautoriserte Revisorer

2 Sør-Norge Aluminium AS


Hovedtall for SØRAL

(i mill. NOK, hvis ikke annet er oppgitt)

2005 2006 2007 2008 2009

Resultatregnskap

Driftsinntekter 2 193 3 045 3 295 3 070 1 385

Driftsresultat 404 616 574 472 -126

Resultat før skattekostnad 410 666 590 329 -93

Skattekostnad -115 -186 -165 -92 26

Årsresultat 295 480 425 237 -67

INNHALD

Balanseregnskap

Anleggsmidler 901 808 809 861 949

Omløpsmidler 994 1 119 1 041 1 292 638

Sum eiendeler 1 895 1 927 1 850 2 153 1 587

Egenkapital 1 029 959 1 134 1 372 1 305

Langsiktig gjeld 141 81 22 28 6

Kortsiktig gjeld 725 887 694 753 276

Sum gjeld og egenkapital 1 895 1 927 1 850 2 153 1 587

Lønnsomhet

Driftsmargin (%) 18,4 20,2 17,4 15,4 -9,1

Fortjenestemargin (%) 18,7 21,9 17,9 10,7 -6,7

Egenkapitalrentabilitet (%) 28,6 48,3 40,6 18,9 -5,0

Kapitalens omløpshastighet 1,2 1,6 1,8 1,5 0,7

Likviditet

Kontantstrøm 401 448 527 247 94

Likviditetsgrad 1,4 1,3 1,5 1,7 2,3

Soliditet

Egenkapitalandel (%) 54,3 49,8 61,3 63,7 82,2

Personal

Antall årsverk pr. 31.12 389 380 383 383 278

Produksjon

Produksjon elektrolyse (tonn) 163 190 163 620 160 460 171 310 98 050

Kapasitetsutnyttelse (%) 99,5 99,5 96,5 99,4 56,7

Definisjoner:

Driftsmargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Driftsresultat / Driftsinntekter) x 100

Fortjenestemargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Resultat før skatter / Driftsinntekter) x 100

Egenkapitalrentabilitet % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Årsresultat / Gj.snittlig egenkapital) x 100

Kapitalens omløpshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Driftsinntekter / Gj.snittlig totalkapital

Kontantstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontantstrøm tilført fra årets virksomhet

Likviditetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Egenkapitalandel % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Egenkapital / Totalkapital) x 100

Sør-Norge Aluminium AS

3


Gj.sn. LME 3 mnd. noteringer primæralum.

3600

3100

2009

USD pr. tonn

2600

2100

1600

Årsberetning

1100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Årlig

Månedlig

Spesielle forhold

I begynnelsen av 2009 førte den

globale finanskrisen til sviktende

internasjonal etterspørsel etter

aluminium etterfulgt av en

vesentlig reduksjon i markedsprisene.

Basert på kostnadsposisjonen,

hovedsakelig forårsaket

av høye energipriser, var SØRAL

i mars 2009 tvunget til å midlertidig

stenge 50 % av kapasiteten

(en ovnshall). Ved utgangen av

2009 er en ovnshall fremdeles

midlertidig nedstengt. En eventuell

oppstart er avhengig av akseptable

langsiktige energipriser.

Den videre årsberetningen er

sterkt influert av den midlertidige

nedstengningen.

Med bakgrunn i redusert produksjon

har selskapet innført en rullerende

permitteringsordning.

Virksomhetens art og

lokalisering

Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL)

driver et primæraluminiumsverk

på Husnes i Kvinnherad kommune.

Årlig produksjonskapasitet,

med begge elektrolysehallene i

drift, var ved utgangen av året ca

179 000 tonn elektrolysemetall

(173 000) 1 . Elektrolysemetallet

blir støpt til legert pressbolt i et

moderne støperi. Den legerte

pressbolten blir solgt gjennom

Rio Tinto Alcan og Hydro for levering

til pressverk i Europa.

Markedsforhold

LME-noteringene var i gjennomsnitt

USD 1 682 pr. tonn (2 621).

Den oppnådde LME-prisen var i

gjennomsnitt USD 1 659 (2 776).

Forskjellen mellom oppnådd pris

og offisielle noteringer skyldes

etterslep i prisingen. Markedet

for pressbolt var dårlig i første

halvår. Da ble det produsert

ca 15 800 tonn T-barrer for

omsmelting på bekostning av

pressbolt. Aluminiumsmarkedet

bedret seg betydelig i annet

halvår, men produktmarginene

var lavere enn forrige år. Kursen

på USD var i gjennomsnitt kr 6,35

(5,64). Oppnådd produktpris i

norske kroner ble betydelig lavere

enn i 2008. Totalt salgskvantum

ble 115 920 tonn (184 200).

Produksjon og driftsforhold

Det ble i 2009 produsert 98 050

tonn elektrolysemetall (171 310).

Elektrolysedriften var svært god,

og økt strømstyrke bidrog til en

høy produksjon på tross av en

ovnshall nedstengt en stor del av

året. Kvaliteten på råvarene var

jevnt over god.

Støperiet produserte 100 300

tonn legert pressbolt (174 120)

og 15 800 tonn T-barrer (10 240).

Det var god tilgang på metall til

omsmelting i 4. kvartal.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under

forutsetning av fortsatt drift. Til

grunn for analysen er selskapets

soliditet, finansiering og framtidsutsikter.

Finansiell risiko

Bedriften har deler av sine fremtidige

inntekter og kostnader i

utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter

er inngått for en del av

denne kontantstrømmen. I tillegg

har selskapet inngått finansielle

kontrakter for prissikring av forventet

fremtidig strømforbruk.

Finansiering

I mars 2009 besluttet de 2 største

eierne å yte en eiergaranti for å

sikre selskapet finansiering i en

turbulent periode for bedriften

med finanskrise i verdensøkonomien.

Eiergarantien ble opprinnelig

gitt med utløp begynnelsen

av april 2010. Pr 31.12.09. var ei-

4 Sør-Norge Aluminium AS

1) Tall i parentes viser korresponderende tall for samme periode i 2008.


Gjennomsnitt dollarkurs

3 mnd. LME i NOK pr tonn

18 000

NOK / USD

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

2000

2001

2002

2003

2004

Årlig

2005

2006

Månedlig

2007

2008

2009

2 000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ergarantien på totalt EUR 29 mill.

(15% av selskapets balanseverdi

pr 31.12.09.). Selskapets styre og

administrasjon jobber med ulike

alternativer for å sikre den videre

finansieringen.

Regnskap

Driftsinntektene ble kr 1 385 mill.

(3 070). Grunnen til nedgangen

var nedgang i salgskvantum,

samt lavere oppnådde priser i

norske kroner. Driftsresultatet ble

kr -126 mill. (472). Nedgangen

skyldes hovedsakelig lavere oppnådde

priser.

Resultatet av finansposter ble kr

33 mill. (-143). Resultatet før skatt

endte på kr -93 mill. (329).

Årsresultatet ble på kr -67 mill.

(237).

Selskapets likviditetsbeholdning

pr 31.12.09 var kr 131 mill. (284).

Kr 97 mill. (283) av likviditetsbeholdningen

var bundne midler,

hovedsakelig i forbindelse med

kraftkjøp på Nord Pool.

Selskapet har ikke langsiktig

gjeld, men det er trukket kr 51

mill (118) på driftskreditten ved

årets utløp. Kontantstrøm fra

årets virksomhet var kr 94 mill.

(247).

Personalforhold

Ved utgangen av året hadde

selskapet 278 årsverk (383). Lønn

og andre ytelser til adm. direktør,

honorar til styret, bedriftsforsamling

og revisor er omtalt i noter til

regnskapet.

Likestilling

Av faste ansatte er i underkant av

15 % (14) kvinner. Det er ingen

kvinner i styret.

I.h.t. lønnsavtalene på SØRAL blir

likt arbeid likt lønnet uavhengig

av kjønn.

Ingen kjønnskvotering blir praktisert,

og ingen blir diskriminert

på bakgrunn av kjønn, hudfarge,

religiøs overbevisning eller seksuell

legning.

Opplæring

Timeforbruket til organisert

opplæring var ca 6 200 timer

(21 100). Dette er en betydelig

nedgang i forhold til tidligere år

der vi har ligget på over 20 000

timer. Permitteringssituasjonen

og fokus på kostnadsreduksjoner

er bakgrunnen for den sterke

nedgangen.

Dokumentert sikkerhetsopplæring

og øvinger for industrivernet

utgjør over halvparten av timeforbruket.

Resten av timene er

gått med til pålagt ekstern og

intern sertifisering.

Pr 31.12.2009 hadde vi 9 lærlinger

under kontrakt (9).

Kurskostnadene var på ca 1,1 kr

mill. (3,9). I tillegg kommer lønnskostnader.

Helse og sikkerhet

Sykefraværet var 5,65 % i 2009

(5,82) og i timer 36.200 timer

(41.800). Det ble ikke registrert

skader med fravær. Det ble registrert

totalt to H2 (TRI) -skader

(10). Av skader uten fravær var

det for egne ansatte 1 stk med

arbeidsbegrensning, og for innleid

personell var det 1 stk skade

med medisinsk behandling. Det

er ikke rapportert yrkessykdommer

i 2009. Det har vert arbeidet

aktivt med å forbedre helse- og

sikkerhetsforholdene gjennom

året.

Av spesielle aktiviteter kan nevnes:

- Gjennomføring av HMS-Runder

(1-1 runder, ergonomirunder og

vernerunder)

- Innføring av sikker-jobbanalyse

5/0 (5 trinn mot 0 skader)

- Oppfølgning av risikoanalyser,

lokale handlingsplaner og tiltak

Sør-Norge Aluminium AS

5


Driftsresultat

Elektrolyseproduksjon

Kontantstrøm

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

616

574

472

404

-126

2005 2006 2007 2008 2009

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

171 310

163 190 163 620 160 460

98 050

2005 2006 2007 2008 2009

600

500

400

300

200

100

0

527

448

401

247

94

2005 2006 2007 2008 2009

- Fokus på håndskader med

identifisering av farlige forhold

- Videre arbeid med etablering av

fysisk skille mellom kjøretøy og

gående

- Arbeidsmiljømålinger

- Uautorisert praksis

Utslipp – Ytre miljø

Elektrolysedriften var god i 2009.

Redusert produksjon størstedelen

av året førte til lavere totalutslipp

enn i et normalår. Utslippstallene

er også tilfredsstillende

sett i relasjon til produksjonsmengde:

Fluorider (F) til luft ble

0,39 kg/tonn Al (krav < 0,50). For

svoveldioksid

(SO2) ble utslippet 1,47 kg/tonn

Al (krav < 2,5). Støv til luft ble 0,57

kg/tonn Al (krav < 1,0).

Med bare en hall i drift, kunne en

del av de mest slitte kamrene i

renseanleggene kobles ut i deler

av året. Vedlikehold på de eldste

renseanleggene (RA 1 og RA 2) er

påbegynt og vil fortsette i 2010.

Det er heller ikke i 2009 mottatt

naboklager som gjelder støy.

Den gode elektrolysedriften har

også bidratt positivt på utslippene

av klimagasser (CO 2

-ekvival.).

God kontroll med bluss og lavt

netto anodeforbruk førte til at

utslippet ble så lavt som 1,59

tonn CO 2

-ekv./tonn Al. Dette er

det beste resultatet SØRAL har

oppnådd noen gang og blant de

beste i bransjen.

Energisparing og gjenvinning

Den spesielle drifts- og markedssituasjonen

i 2009 har blokkert

for større ENØK-investeringer.

Prosjektet ”Full potential”, som

var under planlegging og vurdering

i 2008, er så langt ikke

realisert. I dette prosjektet ligger

et sparepotensial på 0,6 kWh/

kg produsert Al. Dette vil utgjøre

100 GWh i årlig energibesparelse.

ENOVA sitt tilsagn om tilskudd til

prosjektet står ved lag, forutsatt

at prosjektet er igangsatt innen

31.12.2010.

Som en del av prosjektet ”Nytt

RR-anlegg”, er det montert en 300

kW varmeveksler som er tilkoblet

kjølevann fra sveisemaskin og

hydraulikkaggregat. Det er forventet

at dette anlegget vil gi et

bidrag til oppvarmingen av nytt

RR-bygg.

Avfall/Deponi

NIVA gjennomførte høsten 2008

en etterundersøkelse etter at

det sjønære deponiet ble lukket

tidlig i 2007. Endelig rapport ble

mottatt i mai 2009. Det ble tatt

prøver av sedimenter og sjøvann.

Sedimentprøvene viste høye

konsentrasjon av Al, Ni og PAH

nær deponiet. På prøvestasjon

noe lenger ute i Husnesvågen

var konsentrasjonene vesentlig

lavere. Vannprøver tatt nær deponikanten,

viste forhøyede verdier

for noen tungmetall (Cu, Zn og

Ni). Utslipp fra nærliggende småbåthamn

kan ha påvirket resultatene.

Konsentrasjonen av PAH og

PCB er lav, men noe høyere enn i

upåvirket sjøvann. Alt avfall, som

tidligere ble deponert internt, ble

også i 2009 deponert hos NOAH

på Langøya. Redusert drift har

ført til at det ikke er sendt brukte

ovnsforinger (SPL) til deponi

dette året. Det var i 2009 liten utvikling

på området resirkulering

og gjenbruk. Utfordringen er her

felles for hele bransjen.

Revisjoner og tilsyn

Tidlig i 2009 gjennomførte Det

Norske Veritas Certification AS

(DNV) periodisk revisjon etter ISO

14001 (miljø), ISO 9001 (kvalitet)

og OHSAS 18001 (helse og sikkerhet).

Hydro Aluminium har også dette

året gjennomført en kvalitets- og

prosessrevisjon i støperiet.

SØRAL sine internrevisorer har

6 Sør-Norge Aluminium AS


gjennomført 7 interne revisjoner

(8) og 1 revisjon (5) hos eksterne

leverandører. I tillegg er det

gjennomført 6 interne revisjoner

rettet mot trafikksikkerhet.

Ingen alvorlige avvik er registrert

i noen av revisjonene

Miljørapportering

SØRAL gir ut en egen miljørapport

sammen med årsrapporten.

For en mer detaljert oversikt

henvises det til denne.

Energiforsyning

Selskapets kraftbehov er hovedsakelig

dekket med langsiktige

kontrakter. Resten dekkes ved

inngåelse av kortsiktige forwardkontrakter

samt daglig spotkjøp.

P.g.a. den reduserte produksjonen

ble kraftbehovet betydelig

redusert, og selskapet har på

denne bakgrunn hatt et overskudd

av kraft i 2009. Denne

overskuddskraften ble solgt

tilbake i markedet.

Den globale finanskrisen medførte

fall i etterspørselen etter

energi, og bidro dermed til lavere

energipriser samt lavere priser

på utslippskvoter (ETS). Dette

var merkbart også i det norske

kraftmarkedet. Det totale elektrisitetsforbruket

var 123,7 TWh

(128,6). Reduksjonen skyldes

hovedsakelig redusert forbruk i

kraftintensiv industri. Den norske

kraftproduksjonen var 132,8

TWh (141). Netto krafteksport fra

Norge var 9,1 TWh (14).

Nedgang i kraftforbruket reduserte

presset på produksjonssystemet

og nettforbindelser.

Grunnet lavere brenselpriser og

kvotepriser, var marginalkostnaden

for å produsere kraft i termiske

kraftverk vesentlig lavere enn i

2008. Selv om det norske kraftsystemet

hovedsaklig består av

vannkraftproduksjon, får lavere

priser på termisk kraftproduksjon

innvirkning på verdien av vannet

i norske magasin via kabelforbindelser

til områder dominert av

termisk kraftproduksjon.

Tilsiget til de norske vannmagasinene

var lavere og jevnere

fordelt både i tid og geografisk

utstrekning sammenlignet med

både 2007 og 2008. Dermed ble

de nordiske prisene i 2009 relativt

like og stabile.

Gjennomsnitt for hele året ble

spotpris for vårt prisområde EUR

33,74/MWh (39,15).

Selskapet arbeider fortsatt med å

bedre den langsiktige inndekningen

av energi. Ulike alternativer

blir vurdert.

Sør-Norge Aluminium AS

Investeringer / Prosjekt

Styret vedtok i desember 2006

planene for flytting og oppgradering

av det såkalte RR-anlegget.

Anlegget plasseres i tilknytning

til anodeverkstedet. All transport

av anoder vil foregå innendørs,

og farlige trafikknutepunkt er

fjernet. Prosjektet ble ferdigstilt

i 2.halvår 2009. Et større prosjekt

for oppgradering av strømforsyningen

til ovnshallene er for det

meste ferdigstilt. En ny hovedtrafo

er bestilt og er planlagt installert

i 1. halvår 2010.

Forskning og utvikling

Hovedsatsingen i 2009 har vært

å redusere det direkte energiforbruket

og utslippet av CO 2

-ekvivalenter.

Både energiforbruket og

utslippene av CO 2

-ekvivalenter er

det laveste SØRAL har oppnådd

noen gang. For første gang er det

direkte energiforbruket i ovnshallene

på under 14,0 kWh/kg Al.

Det er i løpet av 2009 lagt et godt

grunnlag for å redusere energiforbruket

ytterligere i årene som

kommer.

7


Egenkapitalandel (%)

Likviditetsgrad

Årsverk

90

80

82,2

3

2,3

450

400

389

380 383 383

70

60

50

54,3

49,8

61,3

63,7

2

2

1,4

1,3

1,5

1,7

350

300

250

278

40

30

1

200

150

20

1

100

10

50

0

2005 2006 2007 2008 2009

0

2005 2006 2007 2008 2009

0

2005 2006 2007 2008 2009

Andre forhold

Styret kjenner ikke til andre forhold som er av

vesentlig betydning for å bedømme resultatet av

driften eller selskapets stilling.

Framtidsutsikter

Markedet for pressbolt var svakt i 1. halvår, med bedret

seg betraktelig i løpet av høsten 2009.

Det ventes bedre markedsforhold og høyere priser

for primær-aluminium i 2010, sammenlignet med

2009.

Selskapets likviditet vil fortsatt være stram i 2010.

Det arbeides med ulike alternativer for å bedre

likviditeten. Selskapet vil fortsatt ha sterk fokus på

styring av kostnader, arbeidskapital og investeringer.

LME-prisen og kursen på USD har stor betydning for

selskapets resultater.

Aksjonærforhold

Alcan Holdings Switzerland Ltd., 50 %.

Hydro Aluminium as, 49,9 %.

Andre norske aksjonærer, totalt 144, 0,1 %.

Ingen styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen,

adm. direktør eller revisor eier aksjer i

selskapet.

Årsresultat og disponeringer

Årsresultatet etter skatt ble kr -66.987.195 og foreslås

disponert slik:

Fra opptjent egenkapital: kr 66.987.195

Selskapets frie egenkapital er pr. 31.12.09 på kr

1.083.466.934.

Styret takker de ansatte for god innsats.

Amsterdam, 9. mars 2010

Tom Petter Johansen Truls Gautesen Jean-Philippe Puig

Wolfgang Stiller Mario Trepanier Ove Sjo

Knut Meel

Ørjan Normann

Per Øyvind Sævartveit

Adm. Dir.

8 Sør-Norge Aluminium AS


Resultatregnskap

INNHALD

NOTE 2009 2008

Driftsinntekter

Salg av metall 1, 16 1 379 250 463 3 064 451 111

Annen driftsinntekt 1 5 870 277 5 811 708

Sum driftsinntekt 1 385 120 741 3 070 262 819

Driftskostnader

Beholdningsendring ferdigvarer 841 311 -4 945 380

Beholdningsendring varer i arbeid 28 506 492 -23 873 550

Varekostnad 1 098 398 794 1 946 296 776

Lønnskostnad 2, 17 121 012 543 290 236 923

Avskrivning 1, 8, 9 89 295 800 81 633 800

Annen driftskostnad 2 173 023 394 308 480 686

Sum driftskostnad 1 511 078 332 2 597 829 255

DRIFTSRESULTAT -125 957 592 472 433 564

Finansinntekter / Finanskostnader (-)

Aksjeutbytte 0 1 109 931

Renteinntekter 4 543 308 8 327 580

Finanstap energi, netto 1, 15 -16 047 000 -46 313 616

Valutagevinst / tap (-), netto 1, 15 56 152 708 -97 873 453

Rente og andre finanskostnader -11 796 621 -8 081 162

Sum finansinntekt / finanskostnad (-) 32 852 394 -142 830 720

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -93 105 197 329 602 844

Skattekostnad

Betalbar skatt 1, 12 -5 600 000 106 202 802

Endring utsatt skatt 1, 12 -20 518 002 -14 057 866

Sum skattekostnad -26 118 002 92 144 936

ÅRSRESULTAT -66 987 195 237 457 908

Disponering av årsresultat

Til utbytte 0 0

Fra (-) / Til annen egenkapital -66 987 195 237 457 908

Sum disponering av årsresultat -66 987 195 237 457 908

Sør-Norge Aluminium AS

9


Balanse

EIENDELER NOTE 31.12.09 31.12.08

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 12 21 136 584 618 582

Sum immaterielle eiendeler 21 136 584 618 582

Varige driftsmidler

Anlegg under utførelse 9, 10 25 569 538 169 891 390

Eiendommer 1, 9, 10, 13 155 470 944 155 470 944

Bygninger 1, 8, 9, 10 259 278 200 241 751 800

Maskiner, inventar 1, 8, 9, 10 320 410 100 241 235 300

Sum varige driftsmidler 760 728 782 808 349 434

Finansielle anleggsmidler

Investeringer 1, 5 26 450 714 26 248 714

Andre lån og fordringer 1, 6 140 399 222 25 689 870

Sum finansielle anleggsmidler 166 849 936 51 938 584

SUM ANLEGGSMIDLER 948 715 302 860 906 600

OMLØPSMIDLER

Varer

Varelager - råvarer 1, 7 189 119 903 231 736 473

Varelager - halvfabr. og under tilvirkning 1, 7 12 424 000 40 930 492

Varelager - varer for videresalg 1, 7 28 933 000 29 774 311

Sum varer 230 476 903 302 441 276

Fordringer

Kundefordringer 1, 4, 11 236 373 020 634 303 127

Andre fordringer 4 38 235 577 70 714 092

Sum fordringer 274 608 597 705 017 219

Finans investeringer

Andre markedsbaserte finansielle instrument 15 2 461 000 691 000

Sum investeringer 2 461 000 691 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Betalingsmidler 1, 3 130 505 718 283 663 950

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 130 505 718 283 663 950

SUM OMLØPSMIDLER 638 052 218 1 291 813 445

SUM EIENDELER 1 586 767 519 2 152 720 045

10 Sør-Norge Aluminium AS


Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 31.12.09 31.12.08

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 14 200 000 000 200 000 000

Sum innskutt egenkapital 200 000 000 200 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 104 603 517 1 171 590 713

Sum opptjent egenkapital 1 104 603 517 1 171 590 713

SUM EGENKAPITAL 19 1 304 603 517 1 371 590 713

GJELD

Avsetninger til forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 17 5 496 602 8 696 132

Utsatt skatt 12 0 0

Sum avsetninger til forpliktelser 5 496 602 8 696 132

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 1 000 000 19 352 972

Sum annen langsiktig gjeld 1 000 000 19 352 972

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 18 50 852 032 118 200 902

Leverandørgjeld 1 131 562 300 275 756 803

Betalbar skatt 0 106 202 802

Skyldige offentlige avgifter 25 896 864 45 447 599

Skyldig utbytte 0 0

Annen kortsiktig gjeld 15 67 356 204 207 472 122

Sum kortsiktig gjeld 275 667 400 753 080 228

SUM GJELD 282 164 002 781 129 332

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 586 767 519 2 152 720 045

Kausjonsansvar 1 142 283 1 206 210

Amsterdam, 9. mars 2010

Tom Petter Johansen Truls Gautesen Jean-Philippe Puig Knut Meel

Wolfgang Stiller Mario Trepanier Ove Sjo Ørjan Normann

Per Øyvind Sævartveit

Adm. Dir.

Sør-Norge Aluminium AS

11


Kontantstrømanalyse

(NOK 1000)

Ref. 2009 2008

Likvider tilført / brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet 1) 1 791 304 947

Endringer i lager, debitorer og kreditorer 325 700 -183 358

Endringer i andre tidsavgrensningsposter -233 391 125 739

Netto likviditetsendring fra virksomheten A) 94 100 247 328

Likvider tilført / brukt på investeringer

Investeringer i varige driftsmidler -41 675 -130 894

Salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 87

Endring i andre investeringer -116 681 12 138

Netto likviditetsendring fra investeringer B) -158 356 -118 669

Likvider tilført / brukt på finansiering

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0 136 554

Reduksjon av gammel gjeld 2) -88 902 -35 055

Utbetalt utbytte 0 -100 000

Netto likviditetsendring fra finansiering C) -88 902 1 499

Netto endring i likvider gjennom året A + B +C -153 158 130 158

Likviditetsbeholdning 01.01 283 664 153 506

Likviditetsbeholdning 31.12 130 506 283 664

1) Dette tallet fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad -93 105 329 603

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -87

Ordinære avskrivninger 89 296 81 634

Betalbar skatt 5 600 -106 203

Tilført fra årets virksomhet 1 791 304 947

2) Dette tallet fremkommer slik:

Urealisert kurstap/Urealisert kursgevinst 0 0

Redusert trekk på trekkrettighet -67 349 0

Nedbetaling av gammel gjeld -21 553 -35 055

Reduksjon av gammel gjeld -88 902 -35 055

12 Sør-Norge Aluminium AS


Sør-Norge Aluminium AS

13


Noter til årsoppgjøret 2009

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i

samsvar med regnskapslovens

bestemmelser og etter norske

regnskapsstandarder.

Inntektsføring

Inntekter resultatføres når de er

opptjent.

Valuta

Selskapet har både inntekter

og kostnader i valuta.

Valutagevinst/-tap som følge av

endring i valutakurs fra transaksjonstidspunkt

til oppgjørstidspunkt

bokføres som finanspost.

Pengeposter i utenlandsk valuta

er bokført til balansedagens kurs.

Kundefordringer

Kundefordringer i balansen er

bokført til pålydende.

Betalingsmidler

Trekk på kassekreditt som ikke

kan motregnes i bankinnskudd,

er ført opp som kortsiktig gjeld.

Varelager

Lagrene av oksid og anoder er

vurdert til den laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi. De

øvrige råvarer er vurdert til veide

innkjøpspriser. Beholdningen av

varer under tilvirkning og ferdigvarer,

er vurdert til laveste verdi

av tilvirkningskost og virkelig

verdi.

Anleggsmidler / Avskrivninger

Anleggsmidler hvor kostpris er

aktivert i regnskapet, avskrives

lineært over den økonomiske

levetid.

Aksjer

Det er foretatt en vurdering av

selskapets beholdning av aksjer.

Samtlige aksjer er klassifisert

som anleggsmidler. Investeringene

er bokført til kostpris. Er

virkelig verdi lavere enn kostpris,

og verdifallet ikke antas å være

forbigående, er aksjene nedskrevet.

Pensjonskostnader og

pensjonsmidler/-forpliktelser

Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser

overfor de

ansatte gjennom en kollektiv

pensjonsforsikringsavtale inngått

med et forsikringsselskap. I tillegg

har selskapet inngått avtalefestet

pensjonsavtaler (AFP) med

de ansatte som en del av avtaleverket

mellom NHO og LO. Videre

har selskapet inngått pensjonsavtaler

med tidligere ansatte som

finansieres over selskapets drift.

Basert på forsikringstekniske

prinsipper beregnes nåverdien av

antatt fremtidige pensjonsytelser.

Den beregnede påløpte forpliktelsen

sammenholdes med

verdien på innbetalte og oppsparte

pensjonsmidler. Netto

pensjonsmidler/-forpliktelser

balanseføres som anleggsmiddel/langsiktig

gjeld. I tillegg til

ovennevnte balanseføres som

langsiktig gjeld netto pensjonsforpliktelser

knyttet til avtalefestet

pensjonsforsikring, samt egne

inngåtte pensjonsavtaler med

tidligere ansatte.

Skattekostnader og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det

regnskapsmessige resultat og

består av to elementer:

- Betalbar skatt i

resultatregnskapet.

- Utsatt skatt i

resultatregnskapet.

Utsatt skatt i resultatregnskapet

er skatt beregnet på midlertidige

forskjeller mellom skattemessig

og regnskapsmessig resultat. Utsatt

skattefordel og utsatt skatt er

ført netto, som utsatt skattefordel

i balansen under anleggsmiddel.

Finansielle derivater

Finansielle kraftkontrakter som er

inngått for å sikre pris på deler av

forventet fremtidig kraftforbruk,

vurderes som sikringsinstrumenter,

og balanseføres ikke. Resultateffekt

av sikringskontraktene

resultatføres i samme periode

som kraftkostnaden påløper.

Finansielle derivater, som ikke er

sikringsinstrumenter, balanseføres

til markedsverdi pr. balansedato.

Realiserte og urealiserte

verdiendringer av kontraktene

resultatføres løpende.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er

utarbeidet etter den indirekte

metode.

2. Godtgjørelse og lønn

Godtgjørelse (ordinær lønn)

til bedriftsforsamlingen i 2009

utgjorde kr 48 000, og honorar

til styret var kr 429 000. Ordinær

lønn til nåværende adm.

direktør var kr 1 553 017. Adm.

direktør inngår i den kollektive

pensjonsordningen til selskapet.

Det foreligger ingen avtale

om godtgjørelse ved opphør av

arbeidsforhold for adm. direktør

eller styrets leder.

Godtgjørelse til revisor, ekskl.

mva, var kr 643 000 for lovbefalt

revisjon av årsregnskapet og

kr 53 150 for andre tjenester.

3. Bankinnskudd

I posten betalingsmidler inngår

bankinnskudd med

kr 130 448 316, herav bundne

skattetrekksmidler kr 9 301 076

og andre bundne betalingsmidler

kr 86 357 454.

14 Sør-Norge Aluminium AS


4. Kortsiktige fordringer (NOK 1000)

31.12.09 31.12.08

Kundefordringer

Pålydende 236 373 634 303

Avsetning til dekning av fremtidige tap 0 0

Bokført verdi iflg. balansen 236 373 634 303

Andre kortsiktige fordringer

Lån/forskudd til ansatte 19 174

Forskuddsbetalte kostnader 38 217 70 540

Bokført verdi iflg. balansen 38 236 70 714

5. Investeringer

Anleggsaksjer

Selskapets navn

Aksjekap.

(1000)

Totalt

antall aksjer

Pålydende

pr. aksje

Antall

aksjer

% eierandel

Bokført verdi

(NOK 1000)

Aluchemie EUR 15 032 3 300 EUR 4 555 428 12,97 26 094

Andre 357

Sum anleggsaksjer 26 451

6. Langsiktige fordringer (NOK 1000)

31.12.09 31.12.08

Lån til Aluchemie 49 651 21 891

Lån til ansatte 94 143

Netto pensjonsmidler 89 654 2 656

Andre langsiktige fordringer 1 000 1 000

Bokført verdi iflg. balansen 140 399 25 690

7. Varelager

Råvarelageret (oksid og anoder) er skrevet ned med kr 7,1 mill. til laveste av anskaffelseskost og virkelig

verdi. Beholdningen av varer under tilvirkning og ferdigvarer er skrevet ned med kr 3,5 mill. til laveste av

tilvirkningskost og virkelig verdi (salgsverdi).

8. Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger.

Planmessige avskrivninger foretas på lineær basis med følgende prosentsatser:

- Maskiner, inventar o.l.: 5 - 30 prosent

- Bygninger: 2,5 - 5 prosent

Sør-Norge Aluminium AS

15


9. Spesifikasjon av anleggsaktiva (NOK 1000)

Inv.type

Anskaff.kostnad

pr. 01.01.09

Tilgang

2009

Avgang

2009

Avskrivn.

2009

Totale avskrivninger

pr. 31.12.09

Ordinære

Ekstraordinære

Bokført verdi

31.12.09

FOU-investeringer 13 069 13 069 0

Maskiner, inv. o.l. 2 095 349 156 432 77 257 1 931 371 320 410

Bygninger 509 242 29 565 12 039 279 529 259 278

Miljøinvesteringer 227 523 227 523 0

Anlegg under utfør. 169 891 -144 321 25 570

Grunnarealer 155 471 155 471

SUM 3 170 545 41 676 0 89 296 2 210 900 240 592 760 729

Ihht. til Regnskapsloven § 5-3 tredje ledd, har selskapet plikt til å undersøke om det foreligger et nedskrivingsbehov

på anleggsmidler, dersom det er endringer i løpet av regnskapsåret som kan indikere et slikt

verdifall. I februar 2009 besluttet selskapets styre å midlertidig stenge den ene av to elektrolysehaller. På

bakgrunn av dette og den internasjonale finansuroen, med negative endringer i markedsmessige og økonomiske

rammebetingelser, har selskapet foretatt en slik vurdering pr. 31.12.09.

Vurderingene bygger på en analyse av nåverdien av forventet fremtidige kontantstrømmer. Beregningene

og vurderingene bygger på ulike framtidige scenarier, der sensitiviteten i forutsetningene er tatt inn. Modellen

er spesielt sensitiv for utviklingen på LME og USD, noe mindre sensitiv på endringer i markedspris på

kraft. Et negativ skift i forward LME kurven på ca. 6 %, eller ca. 5% på USD-kursen, ville medført at en nærmere

seg en nedskrivningssituasjon, gitt alt annet likt. Et negativt skift i markedsprisen på kraft på ca. 20 %

ville medført samme situasjon.

Prisbildet på viktige faktorer for SØRAL har endret seg mye i løpet av året, og spesielt LME har stabilisert seg

på et akseptabelt nivå i slutten av 2009. Basert på dette, og observerbare priser fram i tid er det pr. 31.12.09

ikke behov for nedskriving av anleggsmidlene.

10. Investeringer og avgang (NOK 1000)

2005 2006 2007 2008 2009

Anleggsaktiva Inv Avg Inv Avg Inv Avg Inv Avg Inv Avg

Mask., inv. o.l. 40 558 937 41 008 325 45 720 0 44 433 87 156 432 0

Bygninger 8 827 0 662 0 2 925 0 4 139 0 29 565 0

Anlegg under utf. 8 020 0 9 600 0 45 009 0 82 321 0 -144 321 0

Grunnarealer 1 134 0 129 0 334 0 0 0 0 0

SUM 58 539 937 51 399 325 93 988 0 130 893 87 41 676 0

11. Pantstillelser (NOK 1000)

Selskapets kundefordringer er pantsatt.

16 Sør-Norge Aluminium AS


12. Skatt

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige

og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%.

Forskjeller hvor reversering påvirker skattepliktig inntekt:

Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet henholdsvis øker eller reduserer

skattepliktig inntekt, utlignes når reversering antas å skje innenfor samme tidsintervall. Det er beregnet

utsatt skatt på nettogrunnlaget.

Forskjeller hvor reversering ikke påvirker skattepliktig inntekt eller faller utenfor intervall

for mulig utligning:

Påvirker ikke reverseringen skattepliktig inntekt, kan den midlertidige forskjellen ikke inngå i grunnlaget for

utligning. Utsatt skatt på slike forskjeller er beregnet separat, og balanseført med øvrig utsatt skatt under

langsiktig gjeld. Utsatt skattefordel i tilknytning til direkte pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdi, og

balanseført under anleggsmidler.

Midlertidige forskjeller (NOK 1000)

31.12.09 31.12.08

Positive

forskjeller

Negative

forskjeller

Positive

forskjeller

Negative

forskjeller

Gevinst- og tapskonto 638 797

Varereserve råvarer 7 085 13 032

Varereserve egenproduserte varer 4 873 6 747

Varereserve innkjøpte varer 10 730 8 807

Avskrivbare anleggsmidler 20 026 32 752

Netto pensjonsmidler 89 654 2 657

MTM kraftkontrakter 16 047 0

Urealisert – valutaterminer 2 461 18 567

Oppskriving av tomt 69 444 69 444

Udekkede pensjonsforpliktelser 5 496 8 696

Underskudd til fremføring 183 174 0

Sum 167 070 242 558 79 645 81 854

NETTO - 75 488 - 2 209

Utsatt skatt(e) / fordel (-) 28% - 21 136 - 619

Årets grunnlag for betalbar skatt fremkommer som følger (NOK 1000):

Regnskapsmessig resultat -93 105

+ Ikke fradragsberettigede kostnader 559

- Ikke skattepliktig inntekt 733

+ Reduksjon midlertidige forskjeller -109 895

= Skattepliktig resultat -203 174

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster (NOK 1000):

Skatt på tilbakeført underskudd - 5 600

- Reduksjon utsatt skatt - 20 518

= Årets skattekostnad - 26 118

Sør-Norge Aluminium AS

17


13. Regulering av verdi tomt

Tomteverdien ble oppskrevet i 1987 med kr 50 mill. til kr 55,6 mill. etter at takst var avholdt.

Oppskrivningsbeløpet ble anvendt til fondsemisjon. Taksten på tomten ble satt til kr 100 mill.

I forbindelse med innføring av utsatt skatt i regnskapet er tomteverdien oppregulert med

kr 19 444 444. Oppreguleringsverdien tilsvarer verdien for utsatt skatt på det totale oppskrivnings-/

oppreguleringsbeløp kr 69 444 444.

14. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital, kr 200 000 000, er fordelt på 500 000 A-aksjer hver pålydende kr 200 og 500 000

B-aksjer hver pålydende kr 200. B-aksjer kan overdras fritt, mens A-aksjer kan eies bare av norske statsborgere/selskaper.

Aksjene av klasse A og B har lik stemmerett. I alle avstemminger som finner sted i selskapets

generalforsamling, skal stemmeretten for aksjer av klasse A utøves av gruppens medlemmer i fellesskap, slik

at det standpunkt som inntas av flertallet av aksjonærer innenfor A-gruppen, anses vedtatt som gruppens

kollektive standpunkt.

Aksjonæroversikt :

Alcan Holdings Switzerland Ltd. 50,0 %

Hydro Aluminium as 49,9 %

Andre norske aksjonærer (totalt 144) 0,1 %

15. Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

Bedriften har deler av sine fremtidige inntekter og kostnader i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter er

inngått for en del av denne kontantstrømmen. Disse kontraktene er vurdert til markedsverdi pr. 31.12.09.

Resterende løpetid for inngåtte kontrakter pr. 31.12.09. er fra 0 til 2 måneder.

Selskapets navn

Underliggende

verdi i valuta

Anskaff.kostn

i NOK

Virkelig verdi

NOK

Resultatført

verdi-endring

NOK

Valutaterminkontrakter – USD 6,0 mill 0 2,6 mill 12,2 mill

Valutaterminkontrakter – EUR 5,0 mill 0 -0,1 mill 8,8 mill

Sum 0 2,5 mill 21,0 mill

I tillegg har selskapet inngått finansielle kraftkontrakter for prissikring av forventet fremtidig spothandel som

ikke er dekket av fysiske kraftleveranseavtaler. I en normalsituasjon, med stabil og forutsigbar produksjon,

har denne måten å inndekke kraftbehovet på, ikke medført balanseføring i regnskapet. I forbindelse med at

selskapet for tiden kun produserer med 50 % kapasitetsutnyttelse, medfører dette at selskapet er overdekket

med tidligere inngåtte kraftkontrakter. Denne overskuddsandelen selges tilbake til kraftmarkedet.

Ihht. Regnskapsloven § 5-8 skal finansielle kontrakter som ikke gjelder prissikring av selskapets kraftbehov

vurderes til virkelig verdi. Markedsverdien pr. 31.12.09 for den perioden selskapet vil være overdekket er

kr -16,0 mill. Beløpet er balanseført under posten ”Annen kortsiktig gjeld.”

Total markedsverdi pr. 31.12.09 for kontraktenes fullstendige løpetid er kr -50,5 mill.

18 Sør-Norge Aluminium AS


16. Salgsinntekter

Salg av metall er salg til Rio Tinto Alcan og Hydro Aluminium. Metallet blir levert til pressverk innen Europa.

17. Lønnskostnad (NOK 1000)

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2009 var 296.

2009 2008

Lønninger 166 831 206 931

Arbeidsgiveravgift 29 841 36 527

Netto pensjonskostnader -75 141 45 216

Andre ytelser -518 1 563

Sum 121 013 290 237

Lønnskostnadene er i 2009 redusert med kr 720 000 gjennom tilskudd frå Skattefunn. Endelig vurdering og

avgjørelse av tilskuddet vil bli foretatt av ligningsmyndighetene i forbindelse med ligningsbehandling av

selskapets selvangivelse.

Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har en

pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Selskapet har foretakspensjonsordning i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ordningen omfatter

445 aktive medlemmer og 319 pensjonister. Ordningen omfatter alderspensjon fra fylte

67 år som løper livsvarig. Det er også tilknyttet uføre-, etterlatte- og barnepensjon.

Netto pensjonskostnad (NOK 1000)

2009 2008

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden 12 398 16 192

Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner 22 681 29 892

Forventet avkastning på pensjonsmidler - 22 477 - 22 922

Administrasjonskostnader 470 3 010

Periodisert arbeidsgiveravgift 1 843 3 691

Resultatført planendring - 149 764 -

Resultatført estimatavvik 59 708 15 353

Netto pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift - 75 141 45 216

Beregnede pensjonsmidler (-) / -forpliktelser (NOK 1000):

31.12.09 31.12.08

Estimerte forsikrede pensjonsforpliktelser 419 498 541 100

Estimerte usikrede pensjonsforpliktelser 26 199 48 706

Estimerte pensjonsmidler - 409 384 - 411 117

Netto pensjonsforpliktelser 36 312 178 689

Periodisert arbeidsgiveravgift 5 120 25 195

Ikke resultatført estimatavvik - 125 590 - 197 844

Netto pensjonsmidler(-) / -forpliktelser - 84 158 6 040

Sør-Norge Aluminium AS

19


Netto pensjonsmidler/-forpliktelser er klassifisert som følger i balansen (NOK 1000):

31.12.09 31.12.08

Anleggsmidler, andre lån og fordringer 89 654 2 656

Langsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser 5 496 8 696

Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn:

31.12.09 31.12.08

Diskonteringsrente 5,00 % 5,20 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,20 % 5,70 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,50 % 3,75 %

Pensjonsregulering 1,00 % 1,50 %

Forventet G-regulering 4,00 % 4,25 %

Turnover 2,00 % 2,00 %

Uttakstilbøyelighet AFP (62 - 67 år) 90 % / 33 % 90 % / 33 %

Dødelighetstabell K2005 K2005

I 2009 gjennomførte selskapet en planendring hvor pensjonsreguleringen ble endret fra

G-regulering til regulering på grunnlag av avkastningen på pensjonistenes overskuddsfond.

Selskapet har usikrede pensjonsavtaler overfor 48 personer, herav 48 personer som mottar gavepensjon.

Selskapet er også tilsluttet ordning om Avtalefestet Pensjon (AFP) fra 62 til 67 år. Selskapet betaler en egenandel

av utbetalt pensjon. Forpliktelsene knyttet til AFP anses som usikret.

Beregningene er i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger

amortiseres over gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid. Arbeidsgiveravgift er behandlet i

henhold til NRS 6 punkt 41 C. Arbeidsgiveravgift inngår som et tillegg til netto pensjonsforpliktelse. Arbeidsgiveravgift

er ikke inkludert i brutto pensjonsforpliktelse.

Selskapets juridiske forpliktelser er ikke påvirket av den regnskapsmessige behandlingen av pensjonsforpliktelsene.

18. Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet hadde pr 31.12.2009 trekk på kassekreditten på kr. 50,9 mill. Total trekkrettighet på balansedagen

var kr. 106 mill.

19. Endring egenkapital (NOK 1 000)

Aksjekapital Annen egenkapital Sum

Egenkapital pr. 31.12.2008 200 000 1 171 591 1 371 591

Årsresultat for 2009 -66 987 -66 987

Avsatt utbytte for 2009 0 0

Egenkapital pr.31.12.2009 200 000 1 104 604 1 304 604

20 Sør-Norge Aluminium AS


Sør-Norge Aluminium AS

21


22 Sør-Norge Aluminium AS


Sør-Norge Aluminium AS

23


Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS

Onarheimsvegen 54

N-5460 Husnes

Telefon +47 53 47 50 00

Telefax +47 53 47 53 90

www.soral.no

More magazines by this user
Similar magazines