Last ned kvartalsrapporten for SpareBank 1 Gruppen.

investor.sparebank1.no

Last ned kvartalsrapporten for SpareBank 1 Gruppen.

1

Rapport

SpareBank 1 Gruppen

1. halvår og 2. kvartal 2011


2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

Innhold

03 Resultatutvikling

12 Resultatregnskap

14 Utvidet resultatregnskap

15 Balanse

16 Egenkapital

17 Kontantstrømoppstilling

18 Kapitaldekning

19 Noter til regnskapet

Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – August 2011 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no

Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as


3

Resultatutvikling for

1. halvår og 2. kvartal 2011

RESULTAT HITTIL I ÅR PÅ LINJE MED FJORÅRET.

SVEKKET RESULTATET I 2. KVARTAL SOM FØLGE AV

SVAKE AKSJEMARKEDER OG NATURSKADER

• Konsernresultat før skatt for 1. halvår ble 307,7 (295,2)

mill. kroner. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde

145,4 (163,9) mill. kroner. Annualisert egenkapitalavkastning

ble 10,1 (11,9) % hittil i år

• Betydelig forbedret rente- og administrasjonsresultat i

SpareBank 1 Livsforsikring, samtidig som uføreerstatninger

økte

• God bestandsvekst i SpareBank 1 Skadeforsikring

konsern, med en premiebestand i 1. halvår på ca. 5,0

mrd. kroner (opp 5,9 % hittil i år). Høyere finansinntekter

sammenlignet med fjoråret bidro til resultatfremgang

i 1. halvår

• Svake aksjemarkeder medførte et fall på 2,2 mrd. kroner

i forvaltningskapitalen hittil i år i ODIN Forvaltning

• Argo Securities AS endret navn til SpareBank 1

Markets AS og sikrer representasjon i London

gjennom kjøp av selskapet UB Securities London LLP

inntektsføring på 84,3 mill. kroner som ble gjort i 1. halvår

2010, hvorav 69,3 mill. kroner i 2. kvartal, i forbindelse med

avvikling av ektefelle- og barnepensjon samt opphør av

gammel AFP-ordning, var det en underliggende resultatøkning

på 96,8 mill. kroner. Resultatfremgangen er drevet hovedsakelig

av et godt renteresultat i SpareBank 1 Livsforsikring

AS og et forbedret finansresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring

konsern hittil i år.

Konsernresultat før skatt*:

500

461

400

374

300

295

308

200

164

145

100

0

2009

2010

2011

Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern:

Resultat før skatt - 2. kvartal

Resultat før skatt - 1. halvår

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Sum resultat datterselskaper

før skatt 175,9 185,1 373,1 343,3 1 036,0

Driftskostnader

morselskap -15,6 -11,9 -43,2 -31,9 -7,6

Netto finans

morselskap -15,0 -9,3 -22,1 -16,2 -43,2

Resultat før skatt 145,4 163,9 307,7 295,2 985,1

Skattekostnad -48,1 -8,3 -58,6 -46,8 -153,6

Resultat etter skatt 97,2 155,6 249,1 248,4 831,6

Kontrollerende

interesses andel 98,0 155,9 250,4 249,2 841,0

Ikke-kontrollerende

interesses andel -0,8 -0,3 -1,3 -0,8 -9,5

KONSERN

SpareBank 1 Gruppen oppnådde i 1. halvår 2011 et resultat

før skatt på 307,7 mill. kroner, som er en forbedring på 12,5

mill. kroner fra samme periode i fjor. Korrigert for netto

* Konsernresultat før skatt for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern

Skattekostnaden var 19,1 % i 1. halvår, opp 3,3 prosentpoeng

fra i fjor. Resultat etter skatt ble 249,1 mill. kroner, mot

248,4 mill. kroner i 1. halvår 2010. Dette ga en annualisert

egenkapitalavkastning på 10,1%, sammenlignet med 11,9%

for samme periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt i

2. kvartal isolert ble 97,2 (155,6) mill. kroner, med en

egenkapitalavkastning på 7,8% (14,8%).

Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,5 mrd. kroner

ved utgangen av juni, som var en økning på 0,8 mrd. kroner

siden årsskiftet.

Kapitaldekningen per 1. halvår var 16,2%, mot 16,1% ved

årsskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,9%, opp 1,3

prosentpoeng fra årsskiftet.


4 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

Ved utgangen av 1. halvår var det i SpareBank 1 Gruppen i

alt 1.186 faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall årsverk

økt med 24. Det var en økning på syv årsverk i både

SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Markets

AS. Antall årsverk i morselskapet økte med ni fra årsskiftet

knyttet til SpareBank 1 Alliansens IT-avdeling.

Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per juni var

3,7%. Sykefraværet i 2. kvartal isolert var 3,0% og legemeldt

sykefravær var 2,4%

RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER

Resultat datterselskaper før skatt:

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Resultat datterselskaper

før skatt

SpareBank 1

Livsforsikring AS 109,0 100,3 238,4 192,2 350,4

SpareBank 1

Skadeforsikring

konsern* 56,2 43,4 106,5 79,7 641,1

ODIN Forvaltning AS 12,2 16,7 24,1 31,1 64,6

SpareBank 1

Markets AS -22,1 -1,9 -25,5 -4,6 -57,6

SpareBank 1

Medlemskort AS 2,5 3,3 5,6 6,6 11,1

SpareBank 1 Gruppen

Finans konsern** 3,0 7,0 9,8 6,9 8,6

Konsernjusteringer 15,1 16,3 14,2 31,3 17,6

Sum resultat datterselskaper

før skatt 175,9 185,1 373,1 343,3 1 036,0

*) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring

fra og med 1. juli 2010.

**) Conecto AS ble 100% eid av SB1 Gruppen Finans med regnskapsmessig

virkning fra og med 10. september 2010. Resultat

før dette er ført direkte mot egenkapitalen.

Resultatbidraget fra datterselskapene ble 373,1 mill. kroner

i 1. halvår 2011, mot 343,3 mill. kroner for samme

periode året før. SpareBank 1 Livsforsikring AS hadde en

resultatforbedring på 46,2 mill. kroner, mens SpareBank 1

Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat som var 26,8

mill. kroner bedre enn i 1. halvår 2010. Det var også

positiv resultatutvikling innen alle forretningsområdene i

SpareBank 1 Gruppen Finans konsern.

SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS

Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS:

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Risikoresultat etter

tekniske avsetninger 70,1 96,7 139,5 188,5 325,4

Administrasjonsresultat -24,2 -39,8 -42,9 -80,6 -186,9

Renteresultat 108,0 128,5 313,8 197,8 317,3

Oppreservering 0,0 -12,0 -33,0 -24,0 -45,3

Vederlag for rentegaranti 5,9 9,7 11,3 14,9 29,9

Samlet resultat før

tilleggsavsetninger 159,8 183,1 388,7 296,6 440,4

Ufordelt resultat

til kunder -60,0 -79,3 -178,9 -121,5 -161,7

Avkastning på

selskapets midler 9,2 -3,5 28,7 17,0 71,6

Resultat til eier

før skatt 109,0 100,3 238,4 192,2 350,4

Skattekostnad -35,3 -17,8 -34,7 -17,8 -60,2

Resultat til eier

etter skatt 73,8 82,5 203,6 174,3 290,2

SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før

skatt på 238,4 mill. kroner i 1. halvår, opp 46,2 mill.

kroner fra 1. halvår i fjor. I 2. kvartal ble resultatet før skatt

109,0 mill. kroner, mot 100,3 mill. kroner for samme

kvartal i 2010.

Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 139,5 mill.

kroner, en nedgang på 49,0 mill. kroner fra 1. halvår i fjor.

Svekkelsen skyldes hovedsakelig høyere kostnader i

forbindelse med meldte uføreerstatninger. Det forventes

en økning i nivået på uføreerstatninger fremover i

forbindelse med at personer som har vært på arbeidsavklaringspenger,

etter hvert blir varig uføre.

Netto administrasjonsresultat ble minus 42,9 mill. kroner i

1. halvår, som var 37,7 mill. kroner bedre enn ved utgangen

av juni i fjor. Korrigert for inntektsføringen på 16,0 mill.

kroner knyttet til endringen i AFP-ordningen i 2010 er

den underliggende bedringen i administrasjonsresultatet på

53,7 mill. kroner. Driftskostnadene eksklusive provisjoner

utgjorde 268,2 mill. kroner, mot 275,6 mill. kroner for

samme periode i fjor.

Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kundeporteføljene

redusert med garantert avkastning) ble 313,8

mill. kroner, som var 116,0 mill. kroner bedre enn i 1.

halvår i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 33,0

mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven grunnet

økt levealder. Denne avsetningen ansees nå å være tilstrekkelig.

Vederlaget for rentegarantien utgjorde 11,3 mill.

kroner, mot 14,9 mill. kroner i samme periode i fjor.


5

Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i

år, 2.155 mill. kroner. Dette tilsvarte 14,0% av de forsikringsmessige

avsetningene. De samlede forsikringsmessige

avsetningene for livsforsikringer med kontraktsfastsatte

forpliktelser var 15.719 mill. kroner ved utgangen av 1.

halvår 2011, mot 16.127 mill. kroner ved årsskiftet.

Kursreguleringsfondet utgjorde 326,3 mill. kroner ved

utgangen av juni, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet.

Avkastningen i selskapsporteføljen var 1,7% per 30. juni.

Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær

bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual

bestand var henholdsvis 1,7%, 1,7% og 1,5%. Bokført

avkastning ble henholdsvis 3,4%, 3,8% og 3,5%. Eiendomsverdiene

ble nedregulert med 40,8 mill. kroner, som tilsvarte

1,0% av bokført verdi, ved utløpet av andre kvartal 2011.

Selskapets to direkte-eide eiendommer ble i juni utskilt og lagt

til egne datterselskaper.

Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis 1 :

Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings-

20

15

13,0 %

15,4 %

16,1 %

14,6 %

15,2 %

14,0 %

valg utgjorde 6,8 mrd. kroner per 30. juni 2011, mot 6,7

mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 1,2%.

Midlene fordelte seg med 57,7% i aksjefond, 24,9% i

obligasjonsfond og 17,4% i pengemarkedsfond.

Prosent

10

5

Utvikling i premieinntekter:

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

0

1. kv

2010

2. kv

2010

Kursreguleringsfond

Delårsresultat

3. kv

2010

4. kv

2010

1. kv

2011

2. kv

2011

Tilleggsavsetninger

Kjernekap. utover minstekrav

Selskapets kapitaldekning var 17,1% ved utgangen av 1.

halvår, mot 19,3% ved årsskiftet. Et tidsbegrenset ansvarlig

lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni 2016

ble med Finanstilsynets godkjennelse innfridd (call opsjon)

15. juni 2011. Hele den ansvarlige kapitalen består nå av

kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen av juni

var 268%, mot 290% ved årsskiftet.

Forvaltningskapitalen utgjorde 25,8 mrd. kroner per 30. juni.

Dette var 0,7 mrd. kroner lavere enn ved utgangen av 2010.

Reduksjonen tilsvarte 2,5%. Nedgangen skyldtes i hovedsak

innfrielsen av det ansvarlige lånet samt markedsutviklingen.

Individuelle rente-/

pensjonsforsikringer 71,1 83,1 144,1 158,3 306,7

Individuelle

kapitalforsikringer 141,1 128,9 279,6 255,9 519,1

Kollektive

pensjonsforsikringer 55,2 72,1 297,9 324,1 549,5

Ulykkesforsikringer 49,0 45,4 97,0 89,9 183,1

Gruppelivsforsikringer 131,5 125,8 348,9 335,6 587,7

Unit Link -

Renteforsikringer 9,5 10,8 20,2 24,5 46,6

Unit Link -

Kapitalforsikringer 46,6 55,4 98,2 114,3 237,0

Innskuddstjenestepensjon

235,6 216,6 471,8 416,6 864,2

Sum brutto forfalte

premieinntekter 739,5 737,9 1 757,7 1 719,3 3 293,8

Overførte premiereserver

fra andre selskaper 113,5 80,5 255,5 161,3 352,5

Avgitt

gjenforsikringspremie -40,8 -42,0 -81,1 -85,5 -152,0

Premieinntekter for

egen regning 812,1 776,4 1 932,1 1 795,0 3 494,2

Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble 1.758

mill. kroner etter 1. halvår, mot 1.719 mill. kroner for samme

Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2011:

Kollektivporteføljen

Selskapsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen

Sum: 15,6 mrd. kroner

Sum: 2,6 mrd. kroner

Sum: 6,8 mrd. kroner

Obligasjoner

markedsverdi 34,9%

Obligasjoner

amortisert kost 27,9%

Eiendom 21,6%

Obligasjoner

markedsverdi 59,8%

Obligasjoner

amortisert kost 19,0%

Eiendom 24,3%

Annet 0,9%

Annet -3,3%

Obligasjoner 42,3%

Aksjer 14,7%

Aksjer 0,1%

Aksjer 57,7%

1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.


6 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 2,2 %. Brutto

utbetalte erstatninger ble 899,5 mill. kroner ved utgangen av

juni, som er en reduksjon på 37,2 mill. kroner i forhold til

samme tidspunkt i fjor. Erstatningsavsetningene økte med

106,7 mill. kroner hittil i år, mot en tilsvarende økning

på 108,6 mill. kroner hittil i fjor. Erstatningskostnader i

forbindelse med uførhet forklarer store deler av økningen.

Selskapets salgsvolumer etter andre kvartal 2011 viste en

vekst på 9,8% i forhold til samme periode forrige år.

Forbedringen var hovedsakelig innen pensjonsforsikringer i

bedriftsmarkedet.

Selskapets skattekostnad ved utløpet av 1. halvår 2011 var

34,7 mill. kroner (14,6 %), mot 17,8 mill. kroner (9,3 %) i 1.

halvår 2010. Årsaken til den lave skattekostnaden sammenlignet

med en normal skattesats på 28 % var beregnet effekt

av fritaksmetoden for aksjerelaterte investeringer.

SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN

Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern:

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Forfalt brutto premie 1 380,6 1 171,9 2 933,9 2 497,1 4 731,8

Opptjente premier f.e.r. 1 137,7 1 007,0 2 238,5 1 972,4 4 184,4

Påløpne

erstatninger f.e.r. -903,9 -764,0 -1 824,6 -1 616,6 -3 208,5

Forsikringsrelaterte

driftskostnader f.e.r -255,2 -171,8 -496,3 -366,9 -880,6

Andre forsikringsrelaterte

inntekter/kostnader 8,2 -0,5 12,7 -0,8 132,0

Andre tekniske

avsetninger 21,4 4,6 47,9 34,5 39,6

Forsikringsresultat 8,2 75,3 -21,7 22,5 266,9

Netto finansinntekter 66,8 -14,6 161,8 83,0 433,1

Andre kostnader 0,0 -1,0 0,0 -2,0 -2,7

Driftsresultat 75,0 59,7 140,1 103,5 697,3

Endring av

sikkerhetsavsetning -18,8 -15,9 -33,6 -23,4 -55,8

Resultat før skatt 56,2 43,8 106,5 80,1 641,5

Skattekostnad -14,4 -12,6 -25,0 -7,1 -60,5

Resultat etter skatt 41,8 31,2 81,6 73,0 581,1

Resultat før skatt for konsernet utgjorde 106,5 mill. kroner

i 1. halvår, mot 80,1 mill. kroner for samme periode i fjor.

I 2. kvartal isolert ble resultatet før skatt 56,2 mill. kroner,

opp fra 43,8 i 2. kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes

i hovedsak et høyere finansresultat.

skyldes økt avkastning på obligasjoner grunnet et høyere

rentenivå, samt økt avkastning på aksjeporteføljen i

1. halvår i år. Finansavkastningen utgjorde 1,8% hittil i år,

mot 1,0% i 1. halvår 2010.

Forsikringsresultatet ble minus 21,7 mill. kroner, som er en

nedgang på 44,3 mill. kroner fra 1. halvår 2010. I 2. kvartal

var forsikringsresultatet 8,2 mill. kroner, mot 75,3 mill.

kroner samme kvartal i fjor. Resultatet hittil i år er påvirket

av et lavere naturskaderesultat som følge av flomskader og

et negativt resultat fra Unison Forsikring AS, som ble kjøpt

opp og regnskapsmessig konsolidert fra og med 1. juli

2010. I tillegg inneholdt 2010-resultatet en inntektsføring

av engangseffekter knyttet til pensjon som følge av avvikling

av barne- og ektefellepensjon, samt opphør av gammel

AFP ordning på til sammen 42 mill. kroner.

Skadeprosenten for egen regning ble 81,5% i 1. halvår

2011, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende

periode i fjor. På bruttobasis ble skadeprosenten 81,9%,

som var en reduksjon på 2,3 prosentpoeng. Forbedringen

i forhold til 1. halvår 2010 skyldes redusert omfang av

frost og vannskader på grunn av en mildere vinter i 2011.

Selskapet har også oppnådd forbedringer i skadeprosenten

for motor-produktgruppene.

Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 22,2% ved

utgangen av juni, som er 3,6 prosentpoeng høyere enn på

tilsvarende tidspunkt i fjor. Brutto kostnadsprosent ble

21,7%, mot 18,6% i fjor. Korrigert for inntektsføringen av

engangseffekten på pensjon i 2010 er den underliggende

økning i kostnadsprosenten på ca 1,1 prosentpoeng,

hvorav Unison Forsikring AS bidro med en økning på 1,0

prosentpoeng.

Combined ratio for egen regning utgjorde 103,7% i 1. halvår,

som var en økning på 3,1 prosentpoeng sammenlignet

med samme periode i fjor.

Finansinntektene i 1. halvår ble 161,8 mill. kroner,

sammenlignet med 83,0 mill. kroner samme periode i fjor.

I 2. kvartal ble finansinntektene 66,8 mill. kroner, mot

minus 14,6 mill. kroner samme kvartal i fjor. Forbedringen


7

Prosent

Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis:

120

100

80

60

40

20

0

108,5

20,2

88,3

1. kv

2010

92,9

17,1

75,9

2. kv

2010

Kostnadsprosent

89,8

22,7

67,1

3. kv

2010

100,3

23,8

76,6

4. kv

2010

Skadeprosent

105,5

21,9

83,6

1. kv

2011

101,9

22,4

79,4

2. kv

2011

Premieinntekt for egen regning var 2.239 mill. kroner i 1.

halvår, som er en økning på 266 mill. kroner sammenlignet

med samme periode i fjor. Veksten skyldes hovedsakelig

tarifføkninger, og at inntektene fra Unison Forsikring AS er

konsolidert inn.

Konsernet har hatt en positiv bestandsutvikling. Den totale

bestandsøkningen har vært på 277 mill. kroner hittil i år,

hvorav morselskapet står for en bestandsøkning på 180 mill.

kroner, og Unison Forsikring AS for 97 mill. kroner.

Konsernet hadde ved utgangen av juni en premiebestand på

ca. 5 mrd. kroner.

Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, var 29,0%

ved utgangen av juni, sammenlignet med 32,5% ved årsskiftet.

Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på

1.111 mill. kroner.

Endringer gjort i desember 2010 i Forsikringsvirksomhetsloven

(FVL) kapittel 12 om skadeforsikring, innebar blant

annet oppheving av kravet til administrasjonsavsetningen.

Til tross for dette, er ikke forskriftsbestemmelser som

omhandler avsetningen endret. Ved utarbeidelsen av regnskapet

for 1. halvår 2011 ble det bestemt å ikke gjøre noen

endringer i behandlingen av administrasjonsavsetningen

grunnet fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppløsningen av

avsetningen. Det tas sikte på nærmere avklaringer, både

internt i selskapet og i forhold til eksterne parter i løpet av

3. kvartal.

ODIN FORVALTNING AS

Resultat ODIN Forvaltning AS:

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Forvaltningshonorar 85,5 79,6 172,3 157,8 317,9

Sum driftsinntekter 85,5 79,6 172,3 157,8 317,9

Lønnskostnad -27,5 -24,1 -56,6 -49,8 -104,2

Avskrivninger -4,4 -3,7 -8,3 -7,5 -14,8

Andre driftskostnader -41,2 -35,8 -83,7 -70,4 -137,8

Sum driftskostnader -73,1 -63,6 -148,7 -127,7 -256,8

Driftsresultat 12,4 16,0 23,6 30,1 61,1

Netto finansinntekter -0,2 0,7 0,5 1,0 3,6

Resultat før skatt 12,2 16,7 24,1 31,1 64,6

Skattekostnad -3,3 -4,6 -6,6 -8,5 -19,3

Resultat etter skatt 8,9 12,1 17,5 22,6 45,3

ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt i 1.

halvår 2011 på 24,1 mill. kroner, mot 31,1 mill. kroner i

samme periode i fjor. Resultatutviklingen har blitt påvirket

av flere poster av engangskarakter. I løpet av 1. halvår har

det vært høye engangskostnader knyttet til blant annet

underskudd i SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning, som ODIN

Forvaltning overtok 2. februar 2011, kostnader knyttet til

overtakelsen av forvaltningen av kombinasjonsfondet, samt

en tung lansering av ODIN Forvaltnings nye markedsføringsuttrykk.

Svake aksjemarkeder medførte et fall i forvaltningskapitalen

på 2,2 mrd. kroner hittil i år. Forvaltningskapitalen

utgjorde 30,1 mrd. kroner per 30. juni 2011. Det

ble netto innløsning i aksjefond på 540 mill. kroner i 1.

halvår, hovedsakelig fra norske kunder. Markedsandelen for

aksjefond var 9,9% ved utgangen av juni, mot 10,7% ved

årsskiftet. Det ble netto nytegning i kombinasjonsfond

på 175 mill. kroner i 1. halvår. Markedsandelen for

kombinasjonsfond var 3,5% ved utgangen av juni, mot

3,0% ved årsskiftet.


8 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

SPAREBANK 1 MARKETS AS

Resultat SpareBank 1 Markets AS:

SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN

Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern:

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Sum driftsinntekter 20,9 24,5 53,3 46,8 77,9

Andre inntekter 2,6 1,1 5,0 2,4 5,3

Lønn, bonus og andre

personalkostnader -26,9 -15,1 -48,2 -30,1 -89,7

Avskrivninger -2,0 -1,5 -4,0 -3,2 -6,9

Andre driftskostnader -16,3 -10,4 -30,1 -19,6 -43,2

Driftsresultat -21,8 -1,4 -23,9 -3,7 -56,5

Netto finansinntekter -0,4 -0,5 -1,6 -0,9 -1,0

Resultat før skatt -22,1 -1,9 -25,5 -4,6 -57,6

Skattekostnad 6,2 0,5 7,1 1,3 16,8

Resultat etter skatt -15,9 -1,4 -18,4 -3,3 -40,8

Argo Securities’ generalforsamling har besluttet å endre

selskapets navn til SpareBank 1 Markets AS. Selskapet

hadde et resultat før skatt på minus 25,5 mill. kroner i 1.

halvår, mot minus 4,6 mill. kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde minus 22,1 mill.

kroner.

Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling

utgjorde 21,2 mill. kroner, som er 1,3 mill. kroner bedre enn

i 1. halvår i fjor. Corporate Finance inntekter ble 21,7 mill.

kroner hittil i år, som er en økning på 6,8 mill. kroner fra

samme halvår i fjor. I 1. halvår er det bokført en netto

inntekt på 2,0 mill. kroner på trading/market making i

aksjer og derivater. Fremmedkapitalinntekter ble 8,0 mill.

kroner, som var 0,5 mill. kroner lavere enn på samme tidspunkt

i fjor.

Driftskostnader i 1. halvår 2011 ble 82,2 mill. kroner, mot

52,9 mill. kroner i 1. halvår 2010. Kostnadsnivået er som forventet

stigende som følge av nyansettelser og rekrutteringskostnader.

Selskapet har ved halvårsskiftet 82 ansatte.

SpareBank 1 Markets har i løpet av 2. kvartal sikret seg

representasjon i London gjennom kjøp av selskapet UB

Securities London LLP. Dette er et mindre salgsmiljø

som har jobbet med norske og nordiske aksjer overfor

investeringsmiljøer i London over en lengre periode. Formålet

med denne satsingen er å ha nærhet til internasjonale

investeringsmiljøer som investerer i Norge, i tillegg til

tyngde og internasjonal identitet.

SpareBank 1 Gruppen AS eide 96,1% av aksjene i SpareBank 1

Markets AS ved utgangen av juni 2011.

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

SpareBank 1 Gruppen

Finans AS 0,1 2,4 2,0 0,2 -5,7

Ledelse -2,4 -2,9 -4,5 -4,5 -9,3

Forretningsområdet

Factoring 2,1 5,3 4,9 3,7 2,0

Forretningsområdet

Portefølje 0,4 0,0 1,6 1,0 1,7

Conecto AS* 5,1 5,9 12,2 9,4 19,5

Sum resultat datterselskaper

før skatt 5,2 8,3 14,2 9,5 13,9

Merverdiavskrivninger -2,2 -1,3 -4,5 -2,6 -5,3

Resultat før skatt 3,0 7,0 9,8 6,9 8,6

Skattekostnad -1,2 -2,3 -3,5 -2,7 -4,3

Resultat etter skatt 1,8 4,7 6,3 4,2 4,3

*) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per

1. januar 2011. Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning

fra og med 10. september slik at resultat før skatt i 1. halvår 2010

gjelder de tidligere selskapene Actor Fordringsforvaltning og Actor

Verdigjenvinning

SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et resultat

før skatt i 1. halvår på 9,8 mill. kroner, som var 2,8 mill.

kroner bedre enn for 1. halvår i fjor. Resultatfremgangen er

en følge av reduserte tap og tapsavsetninger i forretningsområdet

Factoring samt at regnskapet inkluderer datterselskapet

Conecto AS som ble kjøpt opp i 3. kvartal i fjor.

Delkonsernet har økt sine merverdiavskrivninger med 1,9

mill. kroner som følge av oppkjøpet av Conecto AS.

SpareBank 1 Gruppen Finans konsern hadde ved utgangen

av juni en ansvarlig kapital på 137,9 mill. kroner. Kapitalog

kjernekapitaldekning for delkonsernet utgjorde begge

16,9%, som innebærer en overdekning i forhold til kapitaldekningskravet

på 72,7 mill. kroner. Kapital- og kjernekapitaldekning

utgjorde henholdsvis 21,5% og 19,4% per

31.12.10.

SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS

Forretningsområdet Factoring

Forretningsområdet Factoring oppnådde et resultat før

skatt i 1. halvår på 4,9 mill. kroner, som er en økning på 1,2

mill. kroner fra samme periode i fjor. Bedringen skyldes at

det ikke har vært tap i 1. halvår i år, mens det i 1. halvår i

fjor ble avsatt 5,0 mill. kroner i tap. Resultat før skatt i 2.

kvartal ble 2,1 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i samme

kvartal i fjor. Nedgangen skyldes en økt kostnadsbase, i

forbindelse med fastsatt vekststrategi.


9

Klientomsetningen ved utgangen av juni var 6,6 mrd.

kroner, som er en økning på 4,8 mrd. kroner sammenlignet

med samme periode i fjor.

Forretningsområdet Portefølje

Forretningsområdet Portefølje hadde et resultat før skatt i

1. halvår på 1,6 mill. kroner, opp 0,6 mill. kroner fra 1. halvår

i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 0,4 mill.

kroner. Forretningsområdet hadde ved utgangen av juni et

samlet porteføljevolum på 964 mill. kroner, mot 620 mill.

kroner ved årsskiftet. Bokført verdi på porteføljene

utgjorde 55,1 mill. kroner.

CONECTO AS

Resultat før skatt hittil i år ble 12,2 mill. kroner, som var 2,8

mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Resultat før

skatt i 2. kvartal var 5,1 mill. kroner, mot 5,9 mill. kroner

i 2. kvartal 2010. Selskapet er i god utvikling, og saksutviklingen

har en svakt stigende trend over de siste 24

neder.

SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS

Resultat SpareBank 1 Medlemskort AS:

SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes

felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet

krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt

drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for

omlag 870.000 medlemmer. Selskapet samarbeider tett

med LO og forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i

SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. halvår 2011 ble

5,6 mill. kroner, mot 6,6 mill. kroner for samme periode i

fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal isolert utgjorde 2,5 mill.

kroner, som er 0,7 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal 2010.

Inntektene utgjorde 29,7 mill. kroner hittil i år, sammenlignet

med 31,4 mill. kroner i fjor. Nedgangen i driftsinntektene

skyldes hovedsakelig at inntekter fra LOfavør var

2,3 mill. kroner lavere enn i 1. halvår i fjor. Inntekter fra

LOfavør utgjorde 16,3 mill. kroner hittil i år.

SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP)

Driftskostnadene i morselskapet ble 43,2 mill. kroner

hittil i år, sammenlignet med 31,9 mill. kroner for samme

periode i fjor. Korrigert for blant annet inntektsføringen som

ble gjort i 1. halvår 2010 i forbindelse med endringen i AFPordning

og avvikling av ektefelle- og barnepensjon, er

kostnadene hittil i år omtrent på nivå med fjoråret. Driftskostnader

i 2. kvartal utgjorde 15,6 mill. kroner, mot 11,9

mill. kroner fra samme kvartal i fjor.

Netto finanskostnader i morselskapet ble 22,1 mill. kroner

hittil i år, mot 16,2 mill. kroner per juni i fjor. Økningen

skyldes økt netto rentebærende gjeld.

Det ble i 1. halvår 2011 utbetalt utbytte på 440 mill. kroner

fra SpareBank 1 Gruppen AS. Samtidig ble det gjennomført

en aksjeemisjon på 440 mill. kroner mot selskapets aksjonærer,

slik at SpareBank 1 Gruppen AS’ soliditet opprettholdes.

2. kvartal Per 1. halvår Året

Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010

Driftsinntekter 15,3 16,5 29,7 31,4 62,2

Lønnskostnader -2,0 -0,9 -4,0 -2,7 -6,1

Driftskostnad

Medlemskort -1,5 0,2 -1,1 -0,8 -2,8

Driftskostnad LOfavør -7,9 -11,6 -16,3 -18,6 -36,4

Driftskostnad Reskontro -1,6 -1,1 -3,2 -3,0 -6,5

Sum driftskostnader -13,1 -13,4 -24,6 -25,1 -51,8

Driftsresultat 2,2 3,0 5,1 6,2 10,4

Netto finans 0,3 0,2 0,5 0,4 0,8

Resultat før skatt 2,5 3,3 5,6 6,6 11,1

Skattekostnad -0,7 -0,9 -1,6 -1,9 -3,1

Resultat etter skatt 1,8 2,3 4,0 4,8 8,0

RISIKOFORHOLD

En omfattende gjennomgang av de risikoer som SpareBank 1

Gruppen står overfor er gjengitt i selskapets årsberetning for

2010, årsregnskapets note 3 om finansiell risikostyring,

samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten («Offentliggjøring

av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften»).

De viktigste risikofaktorene for SpareBank 1 Gruppen

konsernnivå er:

• Markedsrisiko knyttet til aksje-, eiendoms- og rentemarkedet

utgjør den største risikoen for resultatsvingninger

for SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1

Skadeforsikring AS og spesielt SpareBank 1 Livsforsikring

AS har betydelige porteføljer av finansielle eiendeler.

Disse gir opphav til prisrisiko som følge av verdiendringer

i markedet. Så langt i år har både rente- og

aksjemarkedene vært svært volatile, noe som har påvirket

finansresultatet negativt sett i forhold til en normalavkastning.

SpareBank 1 Livsforsikring har fortsatt

store kursreserver, noe som har medført at svak finans-


10 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

avkastning i markedet så langt ikke har fått vesentlig

resultatmessige konsekvenser. Det bør likevel nevnes at

livselskapet har påtatt seg en betydelig renterisiko

innenfor rente- og pensjonsforsikring. Et vedvarende

lavt rentenivå vil derfor kunne øke risikoen tilknyttet

rentegarantien. Likevel, det forventes en forsiktig oppgang

i markedsrentene den kommende tiden som alt

annet likt vil redusere risikoen.

• Som et forsikringsdominert finanskonsern utgjør

forsikringsrisiko den nest største risikoen for SpareBank 1

Gruppen. Det er tett oppfølging av forsikringsmessige

avsetninger og det vurderes at konsernet har god

kontroll på denne risikoen. Ekstreme enkelthendelser

kan imidlertid påvirke avsetningene i enkelte perioder.

Ett eksempel på dette er den lange kuldeperioden

vinteren 2010 som i sterk grad økte antallet vannskader.

SpareBank 1 Gruppen har de siste årene foretatt flere

oppkjøp av mindre selskaper. Det er risiko knyttet til

slike oppkjøp både i forhold til den prisen som betales

for selskapet og risiko knyttet til implementering av

virksomheten i SpareBank 1 Gruppen. Det vurderes at

oppkjøpene som er foretatt i SpareBank 1 Gruppen i

hovedsak utvikler seg etter plan. Når det gjelder

etableringen av SpareBank 1 Markets har dette vært mer

krevende enn hva som var forventet ved oppstart. Det

er foretatt betydelig investeringer i selskapet i 2011 ut

fra en forretningsplan som baserer seg på at selskapet

skal bli en av de ledende norske marketsaktørene i

løpet av en 2–4 års periode. Selv om det fortsatt er

risiko knyttet til den satsingen som er foretatt, er det

grunn til optimisme i forhold til at selskapet nå har lagt

nødvendig grunnlag for å nå sine ambisjoner.

SpareBank 1 Gruppen AS fremstår som godt kapitalisert og

vurderes å ha god risikobærende evne i forhold til risikoeksponeringen

som er knyttet til selskapets drift. Det

vurderes også at selskapet er godt posisjonert i forhold til

å møte forventede kapitalkrav under Solvency II regelverket

som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2013.

LO forbund. Eierbankene er også konsernets primære

distribusjonskanal. Konsernets eierbanker er meget godt

kapitalisert og viser god drifts- og markedsutvikling. Dette

gir SpareBank 1 Gruppen AS et godt grunnlag for videre

vekst samt for å møte finansmarkedenes utfordringer.

Innenfor livsforikringsvirksomheten forventes i år forbedret

adminstrasjonsresultat. Økt fokus på pensjon gir forventning

om vekst i markedet for sparing. Dette samt eierbankenes

gode markedsutvikling gir SpareBank 1 Livsforikring et

godt grunnlag for fortsatt vekst.

Innen skadeforsikring forventes bedret lønnsomhet gjennom

økende fokus på skadekostnadseffektivitet innen utvalgte

produktgrupper. Det forventes at de planlagte tiltak vil gi

økt lønnsomhet i 2. halvår 2011.

Konsernets inkasso- og factoringvirksomhet opplever

intensivert konkurranse og marginpress. Sunn vekst og

sterk kostnadskontroll forventes å sikre en fortsatt god

resultatutviking innen disse forretningsområdene.

SpareBank 1 Markets vil i resten av inneværende år fortsette

arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø.

Det forventes ikke måloppfyllende lønnsomhet i 2011 men

styret mener det i løpet av dette året vil være etablert en god

plattform for fremtidig markedsvekst og lønnsomhetsutvikling.

De internasjonale finansmarkedene viser en negativ

utvikling. Dette skyldes gjeldsproblemer både i USA og

store deler av Europa. Styret vurderer det slik at dette gir

økt volatilitet i verdipapirmarkedene noe som fører til økt

risiko for svakere finansresultater. Finansresultatene utgjør

en betydelig del av SpareBank 1 Gruppens samlede resultat.

Imidlertid vurderes den realøkonomiske situasjonen i

Norge som positiv noe som til en viss grad vil dempe den

negative effekten av den internasjonale finansuroen.

REVISJON

Regnskapet per 1. halvår 2011 er ikke revidert.

UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET

SpareBank1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 SR-Bank,

SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken

Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS samt LO og

Oslo, 10. august 2011

Styret i SpareBank 1 Gruppen AS


11

Erklæring fra styret og administrerende direktør

i henhold til verdipapirhandelslovens § 5-6

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2011 er utarbeidet

i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av

SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat

som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over

viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risikoog

usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.

Oslo, 10. august 2011

Arne Austreid Bjørn Engaas Hans Olav Karde

STYRETS LEDER

Richard Heiberg Finn Haugan Sally Lund-Andersen

Knut Bekkevold Tor-Arne Solbakken Kirsten Idebøen

ADM. DIREKTØR


12 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN

Konsernet

Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10

Brutto premieinntekter forsikring 4 498 4 037 2 118 1 941 8 214

- avgitt reassuranse -327 270 -168 157 -535

Netto premieinntekter forsikring 4 171 3 767 1 950 1 783 7 679

Renteinntekter 67 40 37 29 98

Rentekostnader -55 38 -27 20 -85

Netto renteinntekter 12 2 9 9 13

Provisjonsinntekter 398 356 197 181 716

Provisjonskostnader -454 415 -228 211 -846

Netto provisjonsinntekter -56 -59 -31 -29 -131

Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 37 33 -85 -511 1 547

Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 15 5 14 31

Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 26 57 13 42 75

Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 127 130 65 67 259

Netto inntekter investeringseiendommer 99 228 23 149 399

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 3 - - - -

Andre inntekter 173 137 82 51 384

Sum inntekter 4 593 4 311 2 030 1 574 10 257

Forsikringsytelser og erstatninger 3 616 3 377 1 527 1 253 7 497

Reassurandørens andel av erstatninger -226 -187 -105 -102 -488

Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -291 -106 -122 -233 290

Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 158 107 60 77 142

Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - -

Tap på utlån, garantier mv - 5 - 5 10

Driftskostnader 964 744 496 353 1 674

Avskrivninger og nedskrivninger 40 47 20 29 91

Andre kostnader 25 29 9 28 55

Sum kostnader 4 285 4 016 1 885 1 410 9 272

Driftsresultat 308 295 145 164 985

Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert

virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden

Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 308 295 145 164 985

Skattekostnad 59 47 48 8 154

Resultat etter skatt 249 248 97 156 832

Delårsresultatet tilordnes:

Kontrollerende interesses andel 250 249 98 156 841

Ikke-kontrollerende interesses andel -1 -1 -1 - -9

Resultat per aksje i hele kroner 140 139 55 87 467

Utvannet resultat per aksje i hele kroner 140 140 55 87 472


13

RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.)

Morselskapet

Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10

Brutto premieinntekter forsikring - - - - -

- avgitt reassuranse - - - - -

Netto premieinntekter forsikring - - - - -

Renteinntekter 17 9 5 5 16

Rentekostnader -42 27 -21 15 -61

Netto renteinntekter -25 -18 -15 -10 -46

Provisjonsinntekter - - - - -

Provisjonskostnader - - - - -

Netto provisjonsinntekter - - - - -

Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi - -1 - -1 -1

Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - 4

Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost - - - - -

Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall - - - - -

Netto inntekter investeringseiendommer - - - - -

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 574 610 571 573 606

Andre inntekter - - - - -

Sum inntekter 549 590 556 562 563

Forsikringsytelser og erstatninger - - - - -

Reassurandørens andel av erstatninger - - - - -

Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring - - - - -

Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring - - - - -

Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - -

Tap på utlån, garantier mv - - - - -

Driftskostnader 32 16 54 4 -26

Avskrivninger og nedskrivninger 11 16 17 8 33

Andre kostnader - - - - -

Sum kostnader 43 32 71 12 8

Driftsresultat 506 558 627 550 555

Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert

virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden

Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 506 558 627 550 555

Skattekostnad 60 110 49 108 109

Resultat etter skatt 446 449 677 442 446


14 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

UTVIDET RESULTATREGNSKAP

Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer.

Konsernet

Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10

Resultat fra resultatregnskapet 249 248 97 156 832

Estimatavvik i pensjonsavtalen -36 -112 -36 -111 -76

Revaluering eiendom -3 -15 -3 -15 -13

Justering av forsikringsforpliktelser - 6 - 6 3

Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - - -1

Skatt 11 34 11 33 24

Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 222 162 70 70 769

Andel kontrollerende interesse 223 163 70 69 779

Andel ikke-kontrollerende interesse -1 -1 -1 1 -9

Morselskapet

Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10

Resultat fra resultatregnskapet 446 449 471 441 446

Estimatavvik i pensjonsavtalen -10 -23 -10 - -1

Skatt 3 7 3 5 -

Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 440 432 464 426 446


15

BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN

Morselskapet

Konsernet

30.06.11 31.12.10 Mill. kroner 30.06.11 31.12.10

EIENDELER

37 94 Eiendel ved utsatt skatt - -

- - Goodwill 852 851

- - Andre immaterielle eiendeler 188 143

4 823 4 470 Investering i datterselskaper - -

10 10 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap 9 9

128 128 Eiendom, anlegg og utstyr 1 171 1 340

- - Fordring på reassurandør 1 463 1 494

- - Fordring på forsikringstaker 1 620 1 394

126 243 Andre eiendeler 936 616

- - Investeringseiendommer 4 213 4 095

- - Obligasjoner holdt til forfall 4 460 4 679

- - Obligasjoner til amortisert kost 1 364 1 249

18 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 20 20

153 123 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 648 658

- - Verdipapirer til virkelig verdi 23 332 23 024

- 1 Finansielle derivater 36 131

225 94 Bankinnskudd og kontanter 1 208 985

5 518 5 179 SUM EIENDELER 41 520 40 690

EGENKAPITAL OG GJELD

2 470 2 030 Innskutt egenkapital 2 470 2 030

727 728 Opptjent egenkapital 2 524 2 692

- - Verdireguleringsfond 69 71

- - Minoritetsinteresser 3 15

3 198 2 758 Sum egenkapital 5 067 4 809

434 434 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 634 849

- - Kursreguleringsfond 326 617

- - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 22 286 22 316

- - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 8 738 8 067

79 75 Netto pensjonsforpliktelser 343 325

- - Forpliktelse ved utsatt skatt 262 253

- - Betalbar skatt 33 85

1 710 1 377 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 710 1 377

- - Gjeld vedrørende gjenforsikring 75 78

- - Finansielle derivater 160 160

97 535 Andre forpliktelser 1 288 1 130

- - Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 598 624

5 518 5 179 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 520 40 690


16 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL

Konsernet

Ikke

Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum

Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital

Egenkapital 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163

Delårsresultat - - 249 - -1 248

Estimatavvik pensjon - - -81 - - -81

Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10

Utbetalt utbytte - - -120 - - -120

Avgang minoritetsaksjonær - - - - -1 -1

Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - -

Andre føringer direkte mot egenkapital - - -4 - - -4

Egenkapital 30.06.10 1 782 248 2 066 70 29 4 195

Egenkapital 01.01.11 1 782 248 2 692 71 15 4 809

Delårsresultat - - 250 - -1 249

Estimatavvik pensjon - - -26 - - -26

Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -3 - -3

Utbetalt utbytte - - -440 - - -440

Kapitalforhøyelse 88 352 - - - 440

Avgang minoritetsaksjonær - - - - -11 -11

Korrigeringer tidligere år - - -6 - - -6

Andre føringer direkte mot egenkapital - - 54 - - 54

Egenkapital 30.06.11 1 870 600 2 524 69 3 5 067

Morselskapet

Aksje- Overkurs- Opptjent Sum

Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital

Egenkapital per 01.01.10 1 782 827 823 3 432

Delårsresultat - - 449 449

Estimatavvik pensjon - - -17 -17

Utbetalt utbytte - - -120 -120

Kapitalnedsettelse - -579 -421 -1 000

Egenkapital per 30.06.10 1 782 248 714 2 744

Egenkapital per 01.01.11 1 782 248 728 2 758

Delårsresultat - - 446 446

Estimatavvik pensjon - - -7 -7

Utbetalt utbytte - - -440 -440

Kapitalforhøyelse 88 352 - 440

Egenkapital per 30.06.11 1 870 600 727 3 198


17

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Morselskapet

Konsernet

3.06.11 30.06.10 31.12.10 Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 31.12.10

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

446 449 446 Årsresultat etter skatt 249 248 832

Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og

felleskontrollert virksomhet

- - - regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - -

11 16 33 Avskrivninger og nedskrivninger 40 47 91

- - - Verdiregulering investeringseiendommer 45 56 -148

- - - Tap på utlån/garantier - 5 10

- - - Økning fordring på reassurandør - -65 -343

- - - Reduksjon fordring på reassurandør 32 - -

-30 -53 - Økning av utlån til kunder - - -

- - 127 Reduksjon av utlån til kunder 10 20 782 20 612

- - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 350 903 3 007

-630 -307 -566 Endring i andre tidsavgrensningsposter -493 -471 -651

Økning innskudd fra og gjeld til

- - - kunder og kredittinstitusjoner - - -

Reduksjon innskudd fra og gjeld til

-202 -74 -502 kunder og kredittsinstitusjoner -26 -16 456 -16 835

-404 31 -461 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 206 5 050 6 575

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

- -1 -1 Økning av verdipapirer til virkelig verdi -213 - -

1 - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - 3 499 1 004

- - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall 105 - -143

- - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall - 62 -

- - - Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - - -

167 256 256 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg - 17 23

-167 -258 -258 Utbetaling av konsernbidrag - - -

- - - Tilgang investeringseiendommer -163 - -25

Vederlag ved avhending av

- - - investeringseiendommer - 300 804

- - -51 Økning av egne eiendom anlegg og utstyr - - -872

- -5 - Reduksjon av egne eiendom anlegg og utstyr 169 15 -

1 -8 -53 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -102 3 892 790

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

- - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - -

Utbetalinger ved tilbakebetalinger av

- - -250 ansvarlig lånekapital -215 -671 -921

440 - - Innbetalinger av ny egenkapital 440 - -

Likviditetseffekt som følge av

- - - utskilling av Bank 1 Oslo AS - -1 130 -1 130

-440 -120 -120 Utbetaling av utbytte -440 -120 -120

Økning av gjeld stiftet ved

333 158 876 utstedelse av verdipapirer 333 - -

Reduksjon av gjeld stiftet ved

- - - utstedelse av verdipapirer - -6 222 -5 504

333 38 506 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 118 -8 143 -7 674

131 61 -8 Netto kontantstrøm for perioden 222 800 -309

Beholdning av kontanter og

94 101 101 kontantekvivalenter per 01.01. 985 1 295 1 295

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

225 163 94 per utgangen av perioden 1 208 2 094 985


18 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN

Konsernet

Mill. kroner 30.06.11 31.12.10

Kjernekapital

Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 706 3 701

Fondsobligasjon 200 200

- 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4 -5

- Minstekrav til reassuransedekning -37 -34

- Fradrag for foreslått utbytte 0 -440

- Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler -69 -71

- Goodwill -852 -851

- Andre immaterielle eiendeler -188 -143

Sum kjernekapital 2 757 2 357

Tilleggskapital

Evigvarende ansvarlig lån 283 283

Tidsbegrenset ansvarlig lån 151 351

45 % av urealisert gevinst på eiendom 31 32

50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4 -5

Sum tillegskapital 461 661

Sum netto ansvarlig kapital 3 218 3 018

Risikovektet balanse 19 824 18 718

Kjernekapitaldekningsgrad 13,9 % 12,6 %

Kapitaldekningsgrad 16,2 % 16,1 %


19

Noter

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapene for 2. kvartal og 1. halvår 2011 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Regnskapene for 2. kvartal og 1. halvår 2011 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapene for 2. kvartal og

1. halvår 2011 inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte

regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2011. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av

regnskapene fremkommer i årsrapporten for 2010. Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU.

NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende

og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværende

omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og

antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftes i note 4

og 21 i årsrapporten for 2010.

SpareBank 1 Livsforsikring AS har i 2011 fortsatt gjort avsetninger til oppreserveringer i forbindelse med økt levealder. Hele det anslåtte resterende

oppreserveringsbehovet knyttet til økt levealder er avsatt i regnskapet for 1. halvår.

SpareBank 1 Skadeforsikring AS kjøpte i 2010 Skandia Lifeline Norge. Den endelige oppkjøpsanalysen forelå i 2. kvartal 2011 og det ble inntektsført

en negativ goodwill på 10,5 mill. kroner i konsernet.

NOTE 3: NÆRSTÅENDE PARTER

Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige

forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper

og Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom

SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner.

NOTE 4: SEGMENTINFORMASJON

Resultat per 30.06.11 fordelt på de ulike primærsegmenter

Livs- Skade- Fonds- Inkasso og

forsikrings- forsikrings- forvaltning Megler- factoring- Øvrige Konsernvirksomhet

virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum

Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10

Sum inntekter 1) 1 994 2 110 2 251 1 903 167 152 58 57 114 73 580 622 -571 -606 4 593 4 311

Nedskrivninger - 7 3 - - - - - - - - - - 3 7

Andel av resultat

fra TS - - - - - - - - - - - - - - - -

Segmentresultat 252 218 107 80 24 31 -26 -5 10 7 512 565 -571 -601 308 295

Resultat etter skatt 213 193 82 57 17 23 -18 -3 6 4 451 453 -501 -479 249 248

Minoritetens andel

av resultat - - - - - - -1 -1 - - - - - - -1 -1

Eiendeler

pr. segment 25 811 25 063 12 739 10 806 256 248 821 391 997 661 5 561 5 121 -4 727 -4 545 41 458 37 746

Sum forpliktelser 23 635 22 916 9 275 7 923 84 74 580 264 580 426 2 353 2 366 -116 -418 36 391 33 551

1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert.

SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering.


20 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

NOTE 5: FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON

SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen:

30.06.11 31.12.10 30.06.10

Diskonteringsrente 3,50 % 3,50 % 3,50 %

G-regulering 3,75 % 3,75 % 4,25 %

Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,00 % 4,50 %

Forventet avkastning på midlene 4,60 % 4,60 % 5,80 %

Forventet AFP-uttak fra 62 år 40 % 40 % 40 %

Pensjonsregulering 1,60 % 1,30 % 2,50 %

Dødelighet K2005 K2005 K2005

Uførhet IR2003 IR2003 IR2003

Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og

2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år

SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen.

Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen.

SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.

NOTE 6: NØKKELTALL

Nøkkeltall per segment for periode 2. kvartal 2009 - 2. kvartal 2011.

Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt.

Mill. kroner 2. kv. 2011 1. kv. 2011 4. kv. 2010 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009

Konsern*

Kapitaldekning (%) 16,2 % 16,1 % 16,1 % 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 %

Kjernekapitaldekning (%) 13,9 % 12,6 % 12,5 % 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 %

Resultat e.skatt akk. (mill. kroner) 249,1 151,9 831,6 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7

EK-avkastning p.a. (%) 10,1 % 12,4 % 18,7 % 15,8 % 11,9 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % 12,5 %

Livsforsikring

Brutto forfalt premie (mill. kroner) 739,5 1 018,2 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3

Bedrift 422,3 696,4 465,0 460,1 414,4 661,9 390,0 423,2 403,1

Privat 317,2 321,9 340,9 308,6 323,5 319,4 330,5 307,9 315,2

Forvaltningskapital (mill. kroner) 25 811 26 215 26 483 25 616 25 072 25 218 24 294 23 783 22 934

Kapitaldekning (%) 17,1 % 19,2 % 19,3 % 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 %

Skadeforsikring

Opptjente premie f.e.r (mill. kroner) 1 137,7 1 100,8 1 135,1 1 077,0 1 007,0 965,4 983,1 971,8 940,2

Privat 977,7 938,1 951,8 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8

Bedrift 138,7 141,2 158,4 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7

div. reass. og pooler 21,3 21,5 24,9 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7

Netto finansinntekter (mill. kroner) 66,8 95,1 201,1 149,0 -15,0 97,6 126,3 160,3 174,6

Finansavkastning (%) 1,80 % 1,10 % 4,90 % 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 %

Skadeprosent f.e.r (%) 79,4 % 83,6 % 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 %

Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,4 % 21,9 % 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 %

ODIN

Forvaltningskapital (mill. kroner) 30 101 33 348 32 292 29 034 26 845 30 354 27 981 25 388 22 347

Markedsandel aksjefond (%) 9,9 % 10,6 % 10,7 % 11,4 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 %

Markedsandel kombinasjonsfond (%) 3,5 % 3,2 % - - - - - - -

*) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern


22 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

More magazines by this user
Similar magazines