Nr. 5/2009 - Norsk Sau og Geit

nsg.no

Nr. 5/2009 - Norsk Sau og Geit

dagen ble viet til prosjektet Friskere

geiter.

Først redegjorde Tone Roaldkvam

fra TINE Rådgivning om prosjektets

betydning for meierikonsernet. Liv

Sølverød fra samme arbeidsgiver

steppet inn for en sykemeldt prosjekt -

leder Dag Lindheim, og snakket om

«Utfordringene og vegen videre».

Deretter var det lagt opp til innlegg og

meningsytringer rundt saneringsprosjektet

ved geitebøndene selv.

På godt og vondt

Olav Randen fra Hallingdal var først

ute med en økofilosofisk betraktning

av prosjektet, med utgangspunkt i at

sykdom er en del av naturen og at

menneskene ikke er i stand til å styre

den. Derfor mener han at saneringsmetodene

i prosjektet bør legges om.

Vidar Marvik fra Nord-Troms

fortalte om en vellykket sanering i

2005, men også om bivirkninger som

mastitt og diaré. I tillegg savnet han

blant annet bedre sentrale retnings -

linjer for hvordan man skal forholde

seg til nabosmitte av byllesjuke.

Marvik gav også uttrykk for at han

følte seg stemplet som motarbeider

av prosjektet når han meldte fra om

mangler, og mente han hadde

opplevd både arroganse og mistillit

fra egen organisasjon i sakens

anledning.

Håkon Gjestad fra Valdres sanerte i

2006 og har aldri hatt så friske dyr som

etter dette. Han uttrykte glede over at

prosjektet kom i rett tid, og sa at han

selv neppe hadde drevet med geit i dag,

uten saneringen.

I tillegg ba også en rekke av del -

tak erne om ordet for å sette ord på

sine synspunkter og erfaringer.

Ståstedene var mange, men de fleste

opplevde nok at man nå fikk anledning

til å «lufte» litt rundt en prosess som

har opptatt de fleste i næringen på

godt og vondt.

Behov og adferd

Lørdag formiddag var viet praktisk

nyttefagstoff knyttet til geitehold. Liv

Sølverød fra TINE snakket om geitas

behov og kroppsspråk, Inger Lise

Andersen fra UMB redegjorde for

forskning rundt «Adferdsbehov og

sosialt miljø for geit» og kollega Knut

Egil Bøe snakket om hva slags

bygninger for geit som passer best, og

hvordan de virker inn på trivsel og

produksjon.

Behov for prioritering

Yngve Rekdal fra Norsk Institutt for

skog og landskap pekte på betydningen

av å prioritere bestemte typer

utmarksbeite i en tid hvor stor grad

av gjengroing neppe kan forhindres,

og hva stølsdrift kan bety i den

sammenheng. Senere på dagen ledet

han en av de tre planlagte fagtur -

PÅ BUKKEHORN: Eilif Gundersen

underholdt lunsjgjestene med å spille på

bukkehorn.

gruppene på botani seringstur fra riksveg

51 og ned lia til Skjelstølen. Her

ble deltakerne vist ulike typer vegetasjon

og hva slags beiteverdi disse har.

De turene deltakerne ellers kunne

velge, var en fjelltur over Bitihorn eller

en busstur rundt for og se på ulike

driftsbygninger for geit.

VEGEN VIDERE: Liv Sølverød fra TINE

Rådgivning steppet inn for en sykemeldt

prosjektleder Dag Lindheim i prosjektet

Friskere geiter, og snakket om

«Utfordringene og vegen videre».

BETYDNING FOR TINE: Tone Roald -

kvam fra TINE Rådgivning redegjorde

for prosjektet Friskere geiter sin betydning

for meierikonsernet.

ØKOFILOSOFISK BETRAKTNING:

Olav Randen mener at sykdom er en del av

naturen og at menneskene ikke er i stand til

å styre den. Derfor bør saneringsmetodene i

prosjektet Friskere geiter legges om.

26 • Sau og Geit nr. 5/2009

More magazines by this user
Similar magazines