Protokoll fra ordinær generalforsamling i ... - Herborvi.no

herborvi.no

Protokoll fra ordinær generalforsamling i ... - Herborvi.no

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag den

10.05.2012 kl. 18.00. Møtested: Manglerud barneskole i Plogveien 22.

Tilstede var 33 andelseiere og 3 med fullmakt

til sammen 36 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Monica Wilhelmsen.

Møtet ble åpnet av Thor Linell.

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Morten Pettersen.

Vedtak: Godkjent

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier

var tilstede.

Vedtak: Godkjent

C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Monica Wilhelmsen foreslått, og til å underskrive protokollen

Unni Karlsen og Hans Erik Guin.

Vedtak: Godkjent

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,

og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2011

A. Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått

og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 120 000.

Vedtak: Godkjent

4 – Forslag

A) Ny avfallsordning for borettslaget

Forslag til vedtak: Styret utarbeider forslag til en avfallsording hvor beboerene på vestsiden

av Plogveien slipper å krysse veien for å kaste avfall.

Vedtak: Forslaget falt mot en stemme. Styrets innstilling vedtatt, dagens ordning fortsetter.


B) Etablere praksis ved utskiftning av ytterdører

Alt 1) Borettslaget skal i fremtiden fortsatt ha mørke ytterdører av teak, eventuelt eik. Ved

enkeltvis utskifting skal styret på forhånd godkjenne døren, eventuelt foreslå alternativer.

Alt 2) Borettslaget skal i fremtiden ha hvitmalte ytterdører. Det blir opp til styret å velge når

dette skal gjennomføres. Det er ikke tillatt å skifte til hvit dør enkeltvis.

Vedtak: Alt.1) 23 for

Alt. 2) 5 for

Alternativ 1 er valgt.

C) Husordensregler - endringer

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 2 år ble det foreslått

Thor Linell

Plogveien 61 A

Vedtak: Valgt

B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Ingvild Hopland Plogveien 34 A

Jon T. Bonde Plogveien 64

Vedtak: Valgt

C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

1. Vibeke Larsen Plogveien 89

2. Berit Evensen Plogveien 68

3. Finn G. Karlsen Plogveien 77 B

4. Tor Stensbak Plogveien 46 A

Vedtak: Valgt

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Lars Almåsbakk Plogveien 81 B

Berit Evensen Plogveien 68

Jorid Tyldum

Plogveien 73 B

Vedtak: Valgt

E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Thor Linell Plogveien 61 A

Varadelegert Morten Pettersen Plogveien 50

Vedtak: Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.40.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Morten Pettersen /s/

Møteleder

Unni H. Karlsen /s/

Protokollvitne

Monica Wilhelmsen /s/

Referent

Hans Erik Guin /s/

Protokollvitne


Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått

følgende sammensetning:

Navn Adresse Valgt for

Leder Thor Linell Plogveien 61 A 2012-2014

Nestleder Morten Pettersen Plogveien 50 2011-2013

Styremedlem Markus Rawcliffe Plogveien 73 A 2011-2013

Styremedlem Ingvild Hopland Plogveien 34 A 2012-2014

Styremedlem Jon T. Bonde Plogveien 64 2012-2014

Oslo 10.05.2012

More magazines by this user
Similar magazines