View/Open - Digitalt Universitetsbiblioteket i Bergen

digitalt.uib.no

View/Open - Digitalt Universitetsbiblioteket i Bergen


Ru ...d\jrn t:..tt byun E • 310 trie'-!y~~~P'ri~~~~

B cr ~r~t. ~y rrwmg~n~ 1 onots- y 9v km.

~~sunsut. Allicrt fr~m~~6 1 Tunis. r~mry \lnq~n skj~r fr&

!Jo tnj per. 11 det 1 tre

og Fr£.nrlko. Et -Jomurlk.:.nsk b ndr.L _ ~vS~1J t of: i Tunll h&.r brltlske etyrker

sk1p a:.nk",t \. t. f1undt11' aX1p 1 'll- 'J' I ,'!.i ··1 fr&.msan~. hr. & t1l l er1

dulh vote .lar S2,tt 19an~ ny bombd.rderlng &v

10 : Tyd{:;,rn., h., r .Jv;'.l~.:,rt 20 in{,r M a rethl1nJ en. .

i :';onots'oLsonBout. Voldaommc :Det er erkleert b~ 1r1n st1lk

,mpcr vod Oh ..:..rwov hVOf tyskl"lrn h'.r stdnd 1 Haute S vole 1 P'r r1k.

e..;:,tt inn 26 t~nkdl.vJ.ojon\:.r. T1mcsj 'n V~pn9de frci~ske patr10ter h ekt

k~ h, ,r ny fr,:.mg n~ pel N rdfront ~n. tl1flukt 1 fj ellene for t1 unndJ'"& seg

Krcft1g orit1sk oomb1n& ~v V.uncbon. nou11 .r1ng. et er stige de harme

18 nors!t..... f,ne;",r ur d du p":' vu1 fr,~ 9ver hele FrJlnrik •

T':"l\..vJ.g t11 Tyslcl,;,nd. ~ tyt~J~ n:{1p . Churc11l kom t11b_ke til Underor

ualc":,dc..11g;-j ort .:-v norskv p..;..tr10t\. r. .huset for terate 8 r...rte- ldag ettar s1n

1 Trondh:1II1Efjord..n. 6 ~r .:rrc..::tort. sykdom. HE-on utte;.J.te bl~a•. t den &111-

11 • l2uSB.)rn0 ryk1(c.r m t VJJ,an.a. erte off€ns1v ar 1 ferCl med 4 utv1kl~

mosj vl1ko fortsct.t ... r s1n fr&1IJrykk1n Seg pA aIle 1'renter. Bri.t1ske lettlll

Dr. o~, .:.m. fly ,.ngr,:;p j r.p,

, ,

- c. -

JE!SQ1X~~. Brlti3kc fly cngrep ub.t 18vn~ i S&nt

.~4/3: VoIds Intre kam" aI:' ldQer Ie-nBs ~ Nazalr; O~ ...RI)tterdCllIl'l'Over Berlln ble

'b.rethlinjen, hvor tyskcrne' h~r gc\t l det V'3Ci slute r. ~.relJ .{r. ..:-tot 900 to~ _....--..----- _

noe {ram 2000 tyske fdon er ble 't'dot .: b~mber. I syd Rus'~land h~r NSP. tatt "',- ~. c1rgang

10 te::.nks f.·;dolc. t. Alllerte fly bom , 100 :l&.stabiler" 3 tanltA, 11 bombekd.Bt .; (


•• ••••••••• •••• #

b. V RSEL.

.' .... - - -_ ..

L0rdag 10. april

bet Blserta kraI tlg. HArdt trykk I ere 0, 7 forsynll1~stOP.'. _ SIDEN 31ST ER TItS .. f: LATENDE IN

~ot Donetsllnj en 1 Russl ....nd, !ten ::l Amerilta. produs0rer nc\ 5550 fly pr. GEN LI ORE REGIVENl :"TER 1NUTRUF

~uss;_ hoJder den. Ny russ, fram- '. mclned. FET P D~ YTRi!.. FflONT: SIrrUA:::JO

" ~~ng 1 Kubanomrc1det. Pc\ midtfronten' ?elvis unntag Isestl15t~nd pJ. Rjuka.n. W..1N PA KR1GSS:a.rEPtASSEN3 HAl

h~r russ. t~tt tilbake Dukovina,5o :.r,6 arrestasjoner 1 Trondheim, derl- NJEm,~EST Vj;:;RT PR i,C:':;;T i.V ,3'1'ILL~

Inn. fra StnolBnsk. Ved Brjansk har b .Ent en professor v€;d H0yskolen. FOR STOmffi"'N.

russ. tatt 100 tanks o~, drept 7000 I 30/3: Gaba.s .0, El H".ID1la lnntatt av I Tunis har de allierto l,a.3j,3r'i;

tyskere. Eombin n d-V MElsin&.. en 8. ,·lrme. Fre:a.mg ngoD fo rtse 1 . t:er nord oPP sine styrker, oe, idet n cr tutt ,~v russorne.

....rn J tvln r u t11. u....:.:'w 01." ~. roth· I 'Ji. l'Ic.~ heir 341 ski 1 /3Att [;.v st...bel

11njsn Gr' a c.lliF.:.:ltr Lcnd.r. 5i, en 'If'ln sidon 1. 1"n. L~r. Siden Amerika

28. h'::'r br1tt rn, t .tt. '000 Id,n~.(,r. 'pom r..- i kri[!en CJr -J('satt 1183 sklp.

S ty~h.. 81 i

J.(;,n.l~ uke.

sonl~et 1 .r1ul~(.1 c;.~(;t I Skip 0" ki sverft,~r 1 Rotterdam bomb.

Vi.

on stcrstG fo s1 1 tiuhet. ...

Ang1vcrne ar 1 11vll~ aktlvitot

V~r alltld ~l vakt mot dl~se. Ha s

hovedregel ,{OLD K.TEFl'. Gu lkke !

fortell tll an~re det ~u vet. Utnllige

ulykker er b11tt tOrt 1nn over

Gode nordmo'1J1 p grunn av 1 smun!1ethet.

1 t

Denue gang advarer v mo

Severin Jev~ncr. gn Haveby. Oslo

og Olav Rueslatten, Bel 1 Hal11ncdnl

Merk deg n vnene Of v ....r po. v:::l:t.

- ....- -- - --

N~. 5 - 1943. =,,

ItVOR 'SK ,L D~ _~.D.~.?

Johan Salberg 1 Sarps rg fo be

sokte neen slektn1ngot i.byen torleden

veld. Hjemover iBJen rulgte

han hovodve1en 80m r,Ar tett torbl

lie tygke brakkar. Plutsel1s blir

Ih n skutt pA g ~jennomhullet 8V

7 l


,

..

- 2 -

;5]i!~Q·§NXl'l'. Brit i ~leu fly c.ngrep ub.. t lavne.. i Sant

.'2.4/3: Voldsonu:e kamper.· :ra~er lc...n88 ~ Nazalr: ~e- Rot~erddm.,·o~er Berlin ble

'~~~e~,~~nj ~~~o h~~~k~y; ~~ r~~' ~l ~ .~.~ ~!~~~b~~~ I 1 ~;~ R~~;~~n~ r'h~~ t ~~~. t~utr~' __~_-~~~-."--~c1~r~g~~an§-.g-...o.- __.---. ~L~0~r~d~~a§g-~1~.!.•....::.a~p~r~1~1:....- ...:N;.r;.~:'.IlIIIIII~;:-__.-;;1.;.S_4~,..;..~:l

.,

I

1-


10 tc:.nks (!;do}c-· t. Allierte fly bom , 100 :lastabiler, 3 tankA, 11 bombelec:l.st· ::" c

bet Blserta kraltlg. HArdt trykk I ere o. 7 forsynin"sto~. SIDEN 31ST ER TILSYN:,LATEIIDE IN

mot Donetsllnj en 1 Russla,nd, tI:en ::l Amerikh. produsorer nc1 5550 fly Pl". GEN &I ORE BEGlVENH:-.TER 1NNTRUF

~uss; - holder den. Ny russ. fram- 'm~ned. FET p D~ YTR~ FflONT: SIrrUA:JJO

/) f'

More magazines by this user
Similar magazines