Kirkeblad-2011-1.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2011-1.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

1

2011

SKALBORG SOGN


Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Afrikansk fastelavn

Søndag den 6. marts er det fastelavn.

Det fejres med familiegudstjeneste kl. 14 og

bagefter med fastelavnsfest i Sognesalen.

Her vil FDF sørge for tøndeslagning og fastelavnsboller

til alle.

Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 hloh@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Hanne Pahuus

Egehusvej 4, 9520 Skørping

Tlf. 98 65 68 64 hkp@km.dk

Mobiltlf. 21 60 00 90

Kordegn Bente Schüsler

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Tlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Tlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Vi får besøg af en gruppe elever fra Silkeborg

Højskole, der lige har været på nødhjælpsarbejde

i Afrika. De vil lave et løb med

spændende poster med leg, afrikansk sang og

fortællinger om Afrika.

Hvad med at komme udklædt som zebra,

elefant eller måske en varm, brændende sol?

Korleder Mette Kamstrup Christensen

Tlf. 20 95 66 72 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)

korleder@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69 skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69 www.skalborgkirke.dk

Mandag lukket

Tirsdag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00

Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92

2

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dk

Næste nummer udkommer 21. maj 2011

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

Billederne er fra sidste års fastelavnsfest.

Kom og vær med. Det koster ikke noget.

Det bliver en god eftermiddag!

Forsiden: Forsidebilledet er fra den kopi af Erik Hagens

”Esbjergevangelium”, der var udstillet i Sognesalen

i ugerne 3-5.


Sprogets og ordenes betydning

af Hanne Pahuus

Der var engang en fransk konge, der mente,

at fransk var det naturlige sprog. Han mente,

at et lille barn helt af sig selv ville komme til

at tale fransk, hvis man isolerede barnet som

spædt.

Bag den franske konges forestilling ligger en

vældig nationalistisk bevidsthed om, at fransk

er det sande og naturlige, og der ligger også

en fejlagtig opfattelse af, at vi kan lære at tale

uden at have kontakt.

Sproget lærer vi kun i et samspil med andre

mennesker. Vi lærer det ved at blive talt til

og ved selv at udtrykke os. Sproget er vigtigt

for den samhørighed, vi kan føle. Det gælder

hvad enten vi taler dansk, fransk, arabisk eller

kinesisk - eller vi som døvstumme må betjene

os af tegnsprog.

Med vores ord kan vi skabe en ond eller en

god virkelighed for hinanden. Onde ord, som

er blevet udtalt, kan vedblive at have en negativ

virkning imellem os længe efter, de er blevet

sagt. Hvis ord har gjort så ondt, at vi ikke

kan genvinde tilliden, afbryder vi kontakten.

Ord kan imidlertid og heldigvis også være

opbyggelige og gode. Et kærligt ord kan gøre

underværker. Er der en umiddelbar tillid imellem

os, og kan vi frit give udtryk for vores

tanker og følelser, kan selve det at tale være

en måde at skabe en slags klarhed på.

Senere omtales Jesus

Kristus som skaberordet

i Johannes evangeliets

første kapitel. Bag

sådanne udtryk ligger

en erkendelse af ordenes

og sprogets afgørende

betydning for vores liv.

Guddommelige ord kan vi lytte til i kirken, og

vi kan blive opbygget af dem og finde fornyet

mod på tilværelsen. Vi kan lytte til det skaberord,

som Jesus Kristus er og høre fortællinger,

hvori Jesus møder stumme, som han får til at

tale.

Vi kan høre, hvorledes tilgivelsen og kærligheden

genlyder i hans ord til mennesker, som

har levet med en skam og en skyld, som har

gjort dem ensomme. Vi ser og hører, hvordan

ensomheden brydes i kraft af Jesu ord til dem.

Når ensomheden er svær at være i, når noget

er svært at komme til rette med, kan vi lytte

til Guds ord. Når vi gerne vil udtrykke vores

taknemmelighed over noget stort, som er blevet

os til del, kan vi låne salmedigternes ord

og synge med på en lovsang til Gud, som har

skabt os med levende ord på vor tunge.

Går vi alene og tumler med et problem, kan

det vokse sig større, end det behøver at være.

Ved at vende det med et medmenneske, kan

vi få sat det rette perspektiv på det, lade noget

ligge og åbne os for noget nyt.

I årtusinder har man vidst, at sproget og

ordene er vigtige. Vi kan tænke på den første

skabelsesberetning i Bibelen. Her står der, at

Gud skabte himmel og jord, sol, måne, stjerner,

planter, dyr og mennesker ved sit ord.

”Bibelen”, Det Danske Bibelselskab 1992.

3


Nordjysk Kirkedag

Bag Nordjysk Kirkedag står et udvalg med

repræsentanter for Ålborg Stifts Mellemkirkelige

Udvalg, Baptistkirken, Metodistkirken

og den Romersk-katolske kirke samt

studenterpræstearbejdet.

I år foregår det lørdag den 5. marts kl. 10-16

i Vesterkær Kirke på Skydebanevej, og emnet

er yderst aktuelt: Teologiske og psykologiske

faktorer i den mellemøstlige fredsproces.

Peter Lodberg,

lektor på Århus

Universitet giver

et bud på, hvordan

jødisk, kristen og

muslimsk teologi

kan stå i vejen for

en freds proces, men

også kan fremme

samme proces.

Anders Jerichow, der

er kronikredaktør

på Politiken, giver et

bud på psykologien

i fredsprocessen

og ser på drivkraften

i den israelske

bosætter bevægelse

og i det palæstinensiske

Hamas. Han

stiller i forbindelse

hermed spørgsmålet, hvorfor tilhængerne af

et kompromis har travlt, og hvorfor modstanderne

har god tid

Samtale om sorg

Der indbydes til samtalegruppe for mennesker,

der har mistet en nærtstående ved

dødsfald eller ved skilsmisse.

Vi mødes én gang om måneden i Skalborg

kirke.

Når vi mister et menneske, vi har holdt af og

været knyttet til, kan vi ikke længere give af

os selv til dette menneske; vi kan ikke

længere tale om det, som rører sig i os med

ham eller hende; vi kan ikke mere modtage

den andens hengivenhed og kærlighed.

Når vi er i sorg, kan det være godt at møde

andre, som sørger. Sorg er aldrig ens, for den

hænger sammen med det menneske, vi er og

med den situation, vi er i som sørgende.

Alligevel kan det være hjælpsomt at fortælle

om sin sorg og opdage, at vi kan genkende os

selv i andre. Ligesom det kan være værdifuldt

at kunne give støtte til hinanden.

Henvendelse om nærmere oplysninger om

samtalegruppen og om tilmelding kan ske til:

Sognepræst Hanne Pahuus

Tlf. 98 65 68 64

hkp@km.dk

Dagen afsluttes med et musikalsk indslag.

Tilmelding til lars-m-jensen@mail.dk.

Deltagergebyret er på 150 kr. for hele arrangementet

inkl. kaffe og en frokostsandwich.

4


3.klassernes påskeuge

I samarbejde med Sofiendalskolen fortsætter

vi den gode tradition med ”3. klassernes

påskeuge”, i år fra mandag den 4. april til søndag

den 10. april. Temaet for ugens akti vi teter

vil være påsken og dens begivenheder.

Jubilæums-koncert

Det har været nødvendigt at ændre tidspunktet

for koncerten ”Barokkens mestre”, der

var programsat til den 5. marts. Koncerten

bliver i stedet holdt søndag den 13. marts kl.

19.00

Uden at røbe for

meget om ugens

program kan det

allerede nu siges,

at det bliver nogle

spændende dage med

mange forskellige

opgaver og oplevelser.

Der skal synges

og spilles teater, der

skal tegnes og males, og der skal findes vej i

et påske orienteringsløb. Måske bliver der også

en tur ind til Aalborg, til steder som ikke er så

velkendte.

Ugen slutter med en

gudstjeneste søndag

den 10. april kl.10,

hvor 3. klassebørnene

medvirker og

viser resultaterne af

ugens arbejde. Da

plejer kirken at være

helt fyldt af børn,

forældre og andre,

som kan glæde sig

til en festlig optakt

til påsken.

(Fotos fra 3.klasseugen sidste år)

Ved koncerten opføres Bachs store

kantate ”Ich habe viel Bekümmernis” og

Händels orgelkoncert i F-dur.

De medvirkende er korene Sangtus og Vokalisterne

samt organister og kirkesangere fra

provstiet og musikere fra Aalborg

Symfoniorkester. Preben Nørgaard Christensen

dirigerer. Solisterne er Anne Mette

Balling, sopran, og Trygve Bjerkø, bas, samt

kirkens organist Eva-Marie Kjæhr Olesen,

der med denne koncert markerer sit 40-års

jubilæum som organist.

Preben Christensen

Anne Mette Balling

Eva-Marie Kjæhr

Olesen

Trygve Bjerkø

Koncerten indgår i Aalborg Opera Festival.

Der er gratis adgang.

Efter koncerten indbydes alle til reception i

Sognesalen.

5


Evensong

Evensong er en gammel engelsk tradition med

rødder tilbage til 1500-tallet, og i de større

anglikanske kirker holdes der evensong hver

dag.

Det er en kort liturgisk gudstjeneste, hvor især

korsang spiller en fremtrædende rolle, men

som i enhver gudstjeneste er der også tekstlæsninger,

bønner og en fællessalme.

Ved en evensong kan man komme og falde til

ro i kirkerummets stilstand og styrke, få en

energigivende pause i dagens travlhed og lade

kirkens ord og musik tale til sig.

Den første evensong i Skalborg Kirke holdes

torsdag den 7. april kl. 17.00. Den varer en

halv times tid.

Folk i kirken

I kommende numre af kirkebladet vil vi fortælle

om det omfattende frivillige arbejde, der

foregår i og ud fra kirken.

Sogneindsamling 2011

Søndag den 13. marts foretages den årlige

sogneindsamling til

Folkekirkens Nødhjælp.

Sidste år blev

der i hele landet

indsamlet over 16 millioner

kr. til bekæmpelse

af den sult, som

hver sjette menne ske i

verden lider under.

Og det kan nytte at hjælpe. FNs Fødevare- og

Landbrugsorganisation FAO skønner således,

at antallet af sultende er faldet med 98 mio.

mennesker i løbet af året 2010. Men der er stadig

meget at gøre, og derfor er Skalborg Sogn

som sædvanlig med i sogneindsam lingen.

Vi har brug for 20-25 indsamlere. Det er ikke

nødvendigt at tilmelde sig i forvejen. Mød

bare op i Sognesalen, hvorfra indsamlingen

begynder ved halvtolvtiden efter lidt spisning.

6

Fotoet er fra dette års nytårsfest for frivillige

og medarbejdere. Selv om vi var mange, er

der plads til flere, og brug for endnu flere i det

mangeartede, frivillige arbejde. Noget for dig?

Læs i kommende numre.

Vi minder om SkalborgAftenen torsdag

den 31. marts kl. 19.30 med tegneren, forfatteren

og filmskaberen Peter Madsen.

Se mere i programfolderen.

Man vælger en rute

og er tilbage igen

efter et par timer.

Som indsamler støtter

man en god sag

og får oven i købet

en god portion frisk

luft og motion. Nogle

indsamlere følges ad,

nogle gør det ligefrem

til en familietur.


Gudstjenester

Februar

Søndag 20. 10.00 Peter A. Krogsøe Søndag septuagesima. Matt. 20.1-16 BIL

Søndag 27. 10.00 Hanne Pahuus Søndag seksagesima. Mark. 4,1-20

Marts

Tirsdag 1. 19.00 Ungdomsgudstjeneste

Søndag 6. 10.00 Peter A. Krogsøe Fastelavns søndag. Matt. 3,13-17

Søndag 6. 14.00 Helle Rosenkvist Familiegudstjeneste

Søndag 13. 10.00 Hanne Pahuus 1. s. i fasten. Matt. 4,1-11 BIL

Søndag 20. 10.00 Heine Hansen 2. s. i fasten. Matt. 15,21-28

Søndag 20. 19.00 Hanne Pahuus Musikgudstjeneste med orgel og cello

Søndag 27. 10.00 Peter A. Krogsøe 3. s. i fasten. Luk. 11,14-28

April

Søndag 3. 10.00 Heine Hansen Midfaste søndag. Joh. 6,1-15

Søndag 10. 10.00 Helle Rosenkvist Afslutning på 3. klasseugen

Tirsdag 12. 19.00 Ungdomsgudstjeneste

Søndag 17. 10.00 Helle Rosenkvist Palmesøndag. Matt. 21,1-9

Torsdag 21. 19.00 Hanne Pahuus Skærtorsdag. Matt. 26,17-30

Fredag 22. 10.00 Heine Hansen Langfredag. Matt. 27,31-56/Mark. 15,20-39

Søndag 24. 10.00 Peter A. Krogsøe Påskedag. Mark. 16,1-8 BIL

Mandag 25. 10.00 Helle Rosenkvist Anden påskedag. Luk. 24,13-35

Torsdag 28. 17.00 Helle Rosenkvist Spaghettigudstjeneste

Maj

Søndag 1. 10.00 Peter A. Krogsøe 1. søndag efter Påske. Joh. 20,19-31

Torsdag 5. 19.00 Rockgudstjeneste

Søndag 8. 10.00 Helle Rosenkvist 2. søndag efter Påske. Joh. 10,11-16

Søndag 15. 10.00 Heine Hansen 3. søndag efter Påske. Joh. 16,16-22 BIL

Fredag 20. 9.00 Helle Rosenkvist St. Bededag. Konfirmation

Fredag 20. 11.00 Heine Hansen St. Bededag. Konfirmation

Søndag 22. 10.00 Heine Hansen 4. søndag efter Påske. Konfirmation

Indsamlingerne i denne kirkebladsperiode går til Folkekirkens Nødhjælp.

Plejehjemsgudstjenester på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave

Sofiegården

1. marts Hanne Pahuus 8. marts Hanne Pahuus

5. april Peter A. Krogsøe 12. april Helle Rosenkvist

3. maj Peter A. Krogsøe 10. maj Heine Hansen

Stationsmestervej

15. marts Jørgen J. Juul

19. april Heine Hansen

17. maj Helle Rosenkvist

7


Kirkens kalender

Februar

Tirsdag 22. 19.00 Sangtime

Marts

Onsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Kaj Munk i Vedersø – præst, digter og jæger” ved biskop

Søren Lodberg Hvas

Tirsdag 8. 16.00 Studiekreds. ”Børn er antistruktur i højmessen”

Onsdag 9. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 11. 18.00 Fredagstræf. ”Seniorvoluntør i Jerusalem” ved Paul Holm, Skalborg

Søndag 13. 19.00 Koncert. ”Barokkens mestre” medlemmer fra Aalborg Symfoniorkester,

Vokalisterne, Sangtus m.fl. og Eva-Marie Kjæhr Olesen på orgel

Søndag 20. 19.00 Musikgudstjeneste ved sognepræst Hanne Pahuus, Hanne Høy

Houengaard, cello og Eva-Marie Kjæhr Olesen, orgel.

Tirsdag 29. 19.00 Sangtime

Torsdag 31. 19.30 SkalborgAften. ”Menneskesønnen” ved forfatter og tegner Peter Madsen

April

Tirsdag

Onsdag

5. 16.00 Studiekreds. ”Netværk om gudstjenesten”

6. 10.00 Højskoledag. ”Påskens motiver i dansk billedkunst” ved cand.teol. &

cand.mag. Birgitte Bech

Torsdag 7. 17.00 Evensong ved sognepræst Heine Hansen og kirkens Ungdomskor

Mandag 11. 16.30 Sigurd Barrett i Skalborg Kirke

Torsdag 14. 19.00 Menighedsrådsmøde

Lørdag 16. 10.00 Loppemarked til kl. 14.00 til fordel for venskabsmenigheden i Sierra Leone

Onsdag 27. 19.30 Koncert. ”Weyse-aften” med bl.a. Aalborg Sangforening af 1843

Maj

Torsdag 5. 19.00 Rockgudstjeneste

Tirsdag 10. 19.00 Menighedsrådsmøde

Tirsdag 17. 16.00 Studiekreds. ”Er gudstjenesten kun højmesse?”

Lørdag den 16. april kl. 10.00 til 14.00 er der

igen loppemarked til fordel for venskabsmenigheden

i Kangahun, Sierra Leone.

Kl. 11.00 vil Egon Nielsen fortælle og vise

billeder fra Kangahun, som han besøger i

februar.

Alle opfordres til at støtte dette projekt ved at

give lopper til markedet og købe lopper.

Har du ting, du gerne vil give til loppemarkedet,

kan disse afleveres ved kirkens sognesal fra den

12. til 15. april, eller der kan aftales afhentning

til den 14. og 15. april ved kontakt til:

Mogens Aarup-Jensen, 25 75 48 97

More magazines by this user
Similar magazines