Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017

helse.forde.no

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-2017

Oversikt over tabellar:

Tabell 1: Legeheimlar og turnuskandidatar, budsjett knytt til kirurgisk aktivitet, kostnader pr DRG-poeng og

omfang av private aktørar knytt til helseføretaksområda 2011

Tabell 2: Kirurgisk aktivitet i føretaka målt i avdelingsopphald, fordelt på omsorgsnivå og liggetider 2011

Tabell 3: Reinnleggingar

Tabell 4: Nytilviste pasientar fordelt på kirurgiske fagområde, omsorgsnivå og føretak august 2012

Tabell 5: Ventetider for kirurgiske behandling august 2012

Tabell 6: Langtidsventande august 2012

Tabell 7: Befolkningsutvikling 2012 – 2025 etter helseføretaksområde

Tabell 8: Tal på sjukehusopphald og pasientar per 1000 innbyggar etter HF-område og region. Faktiske og

kjønns- og aldersstandardiserte rater. Døgnpasientar – kirurgisk DRG 2009.

Tabell 9: Utvikling i omfang av øyeblikkeleg hjelp – innleggingar

Tabell 10: Kirurgisk aktivitet hos private sjukehus med avtale med Helse Vest 2011

Tabell 11: Sjukehusopphald for Helse Vest-pasientar hos private sjukehus i andre regionar 2011

Tabell 12: Ventetider knytt til 20-dagarsregelen for kreftbehandling – tykktarmskreft, lungekreft og brystkreft

Tabell 13: Del kreftoperasjonar av totalt tal episodar knytt til kreftdiagnosar i Helse Vest

Tabell 14: Førekomst av kreft i perioden 2005-2009 og framskriving for krefttilfelle og framskriving samla,

(alle ICD-10 kodar) i Helse Vest, fordelt på helseføretak

Tabell 15: Tabell 15: Førekomst av kreft i perioden 2005-2009 og framskriving for krefttilfelle i Helse Vest for

utvalte diagnosegrupper, fordelt på helseføretak

Tabell 16: Gastroenterologisk kirurgi med «kurativ intensjon» i Helse Vest

Tabell 17: Gjeldande funksjonsfordeling for kreftkirurgi alle regionar

Tabell 18: Gjeldande funksjonsfordeling for kreftkirurgi i Helse Vest 2012

Oversikt over figurar:

Figur 1: Forholdet mellom tal overlegar 50 år + og tal LIS-kandidatar i Helse Vest

Figur 2: Variasjonar UK (2009 -2010)

Figur 3: Preoperativ ventetid for hoftebrudd i Helse Vest

Oversikt over vedlegg (eige dokument):

Vedlegg 1: Mål og tiltak for oppfølging i oppdragsdokumenta 2007-2012

Vedlegg 2: Oversikt styrevedtak i Helse Vest som vedkjem kirurgien i åra 2005 - 2010

Vedlegg 3: Fagspesifikke omtaler

Vedlegg 4: Storvolumkirurgi

Vedlegg 5: Oversikt over lokale og nasjonale register

Vedlegg 6: Oversikt over retningslinjer i regionen

Vedlegg 7: Førekomst kreft i perioden 2005-2009 og framskriving for krefttilfelle i Helse Vest

Vedlegg 8: Definisjonar knytt til utvalte tabellar

4

More magazines by this user
Similar magazines