PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

biltema.se

PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

Art. 17-961, 17-963

Pumpautomat

Pumpeautomat

Automaattipumppu

17-961/PA 800 W

17-963/PA 1100 W

Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

1

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

2


Art. 17-961, 17-963

Pumpautomat

17-961/PA 800 W

17-963/PA 1100 W

1. Produkten uppfyller nedanstående

CE direktiv:

EMC 2004/108/EC

LVD 2006/95/EC

2. Introduktion

Denna manual skall anses som en del av

pumpen och de ska alltid förvaras tillsammans.

Om pumpen säljs vidare, så skall manualen

överlämnas till den nye ägaren. Förvara manualen

på en för operatören lättillgänglig plats och

se till att den bevaras i gott skick. Läs noga

igenom hela manualen innan montering, start

och användning av pumpen. Kontrollera och

anlita den alltid om eventuellt tvivel uppstår

beträffande drift.

3. Tekniska data

17-961

Spänning / Frekvens ........... 230 V/50 Hz

Max Effekt ................... 800 W

Tankvolym ................... 20 l

Max Vattentemperatur ......... 35 °C

Max Tryckhöjd ............... 40 m

Max Sughöjd ................. 8 m

Max Vattenflöde .............. 60 l/min

Anslutningsrörgänga .......... Invändig 1"

Ljudtryck 10 m (LPA) ........... 74 dB(A)

Ljudvolym (LWA) .............. 87 dB(A)

Isolationsklass ............... B

Kapslingsklass ............... IP X4

Dimension .................. 46 x 27 x 55

Vikt ........................ 11 kg

17-963

Spänning / Frekvens ........... 230 V/50 Hz

Max Effekt ................... 1100 W

Tankvolym ................... 20 l

Max Vattentemperatur ......... 35 °C

Max Tryckhöjd ............... 45 m

Max Sughöjd ................. 8 m

Max Vattenflöde .............. 60 l/min

Anslutningsrörgänga .......... Invändig 1"

Ljudtryck 10 m (LPA) ........... 77 dB(A)

Ljudvolym (LWA) .............. 90 dB(A)

Isolationsklass ............... B

Kapslingsklass ............... IP X4

Dimension .................. 46 x 27 x 55

Vikt ........................ 14 kg

4. Användningsområde

Pumpautomaten är konstruerad för att pumpa

rent vatten. Den är avsedd att användas till

bevattning, tömning av tankar eller bassänger.

Pumpautomaten kan också distribuera vatten

till en stuga eller mindre hus.

Pumpautomaten får således ej användas

till pumpning havsvatten och brandfarliga,

explosiva, frätande eller andra farliga vätskor.

5. Allmänna Säkerhetsanvisningar

För att göra viss information speciellt tydlig

har nedanstående symboler använts i denna

manual. Det är dock viktigt att du noga läser

igenom hela manualen. Underlåtenhet att följa

föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt,

brand och/eller allvarlig personskada.

VARNING: Säkerhetsföreskrifter som ska

följas för att garantera maximal säkerhet för

såväl operatören som för de personer som

befinner sig i arbetsområdet eller intill själva

vattenpumpen.

FACKPERSONAL: Symbolen anger åtgärder

som endast får utföras av auktoriserad

personal.

Innan maskinen används

Arbetsområde

Starta inte elektriska maskiner i explosiva

miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig

vätska, gas eller damm. Elektriska maskiner

avger gnistor som kan antända dammet eller

ångorna.

Elsäkerhet

1. Undvik att komma i kontakt med jordade

ytor, såsom rör, radiatorer och kylanläggningar.

Du löper större risk att få en elstöt

om din kropp är jordad.

3

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

2. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller blöta förhållanden. Vatten som tränger in i en

elektrisk maskin kan leda till ökad risk för elstöt.

3. Misshandla inte elkabeln. Dra inte i kabeln för att dra ut stickproppen ur vägguttaget. Se till att

kabeln inte utsätts för värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadad elkabel skall omedelbart

bytas ut med motsvarande originalkabel och får endast bytas ut av behörig elektriker.

Skadad elsladd ökar risken för elstöt.

4. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall alltid en förlängningssladd godkänd och

avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förlängningssladd minskar risken för elstöt.

5. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av elmaskiner, speciellt utomhus.

6. Reparation av maskinen får endast utföras av behörig reparatör.

7. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Välj därför alltid korrekt typ av

maskin för det arbete du skall utföra. Pressa inte en maskin med liten kapacitet att utföra ett

arbete som kräver en maskin med större kapacitet. Använd inte maskinen till sådant den inte

är avsedd för.

8. Se till att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. Ev. skyddsanordningar får EJ plockas bort

eller kopplas bort.

9. Koppla bort maskinen från eluttaget så snart den inte används, innan service eller justeringar

sker, samt vid byte av tillbehör.

10. Lämna aldrig maskinen obevakad vid arbete. Släpp inte uppmärksamheten förrän maskinen

stannat helt. Bryt sedan strömmen.

6. Översiktsbild

A. Tryckströmbrytare

B. Inlopp - anslutning till sugledning

C. Pumphus

D. Rostfri slang

E. Gavel på tank

F. Fastskruvningshål

G. Utlopp - anslutning till tryckledning

H. Manometer - utgående vattentryck

I. Elbox

J. Motor

K. Fläktkåpa

L. Tank

M. Luftventil (för bil) och skydd

A

G

H

I

7. Monteringsanvisning

Pumpen levereras monterad och kan installeras

utan ytterligare åtgärder.

C

D

B

J

K

8. Särskilda säkerhetsregler

och säkerhetsanordningar

Strömbrytare (A)

Tryckströmbrytaren startar pumpen då vattentrycket

understiger ett förinställt starttryck

och den stannar vid förinställt stopptryck.

Fabriken har ställt in starttrycket till ca 1,4 bar

och stopptrycket till ca 2,8 bar.

L

E

M

F

F

F

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

4


Art. 17-961, 17-963

Vid nödstopp - Avlägsna nätkontakten

från eluttaget.

Tryckströmbrytaren får enbart justeras av

auktoriserad personal.

Överbelastningsskydd

• Pumpen har ett inbyggt överhettningsskydd.

Motorn stannar vid överbelastning.

Efter avkylning startar motorn automatiskt.

Om överbelastningsskyddet löser ut skall

nätkontakten avlägsnas ur vägguttaget och

orsaken identifieras och åtgärdas.

Bevattningspumpen identifieras av

typskylten som innehåller följande

data:

1 Modell

2 Spänning/frekvens

3 Max effekt

4 Max varvtal

5 Max sughöjd

6 Max tryckhöjd

7 Max vattenflöde

8 Kapslingsklass

9 Nettovikt

10 Max vattentemperatur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Installation

1. Sugledning – armerad så att den ej sjunker

ihop vid undertryck

2. Vattenlinje – så nära pumpen som möjligt

för maximalt flöde

3. Backventil förhindrar att pumpen skadas av

en tryckvåg

4. Insugsfilter

5. Utlopp från pumphuset (trycksida)

6. Backventil

7. Ventil/vattenkran får ej stängas då motorn

är igång.

8. Inlopp till pumphuset (sugsida)

9. Luftningsplugg

10. Dräneringsplugg

a) Lokalisera ett lämpligt läge eller utrymme

att placera pumpen på. Det skall vara:

• Torrt och frostfritt.

• Så nära vattenytan som möjligt.

• På sugledningens högsta punkt. Försök att

enbart ha sugledningen lutande uppåt från

vattnet till pumpen. Då bildas inga luftfickor

i sugledningen.

• Välventilerat.

OBS! Vattenflödet påverkas förhållandevis mer

av:

• sughöjd än tryckhöjd

• sugledningens längd än tryckledningens

• sugledningens dimension än tryckledningens

9. Förberedelser före användning

• Kontrollera att pumpens tekniska specifikationer

överensstämmer med vägguttagets.

• Kontrollera att sughöjd ej överstiger pumpens

kapacitet.

• Vid installation, se till att pumpen är urkopplad

från elnätet.

• Pumpen skall placeras på en plats skyddad

från regn och frost.

• Inlopps och utloppsslangen/röret skall vara

placerade i frostfri miljö.

• Stoppa aldrig in fingrarna i pumpens in eller

utlopp.

5

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


) Vid permanenta installationer skall pumpen

skruvas fast på ett fundament med vibrationsdämpare

av gummi mellan fundamentet

och pumpens fastskruvningshål (F).

c) Kontrollera att pumpen står stadigt och ej

kan välta.

d) Kontrollera att backventilen (3) på sugledningen

inte läcker och att silen (4) ej är

skadad.

e) Sugledningen (1) skall ha en invändig diameter

på minst 25 mm och vara armerad

så att den inte sjunker ihop vid undertryck.

Desto högre sughöjd, desto större

diameter på ledningen. Fyll sugledningen

med vatten. Var noga med att det inte finns

luftfickor eller luftläckage i sugledningen.

Placera ej sugledningen i öppet solsken.

Solen kan då värma upp vattnet i slangen till en

sådan temperatur att pumpen skadas då den

startar.

f) Backventilen (3) skall placeras ca 50 cm

under vattenytan och minst 50 cm över

botten. Sand och smuts i vattnet kan skada

pumpen och kan undvikas med ett filter

som monteras på sugledningen.

g) Skruva fast sugledningen (1) i inloppet (8/B)

på pumphuset. Täta med lämpligt tätningsmaterial

exempelvis gängtejp eller lin.

Var noga med att anslutningen är absolut

(100%) tät.

Minsta lilla luftläckage på sugsidan

medför driftsstörningar och kan skada

pumpen.

h) Fyll pumphuset med vatten genom utloppet

(5/G) på ovansidan av pumphuset. Avvakta

en minut och kontrollera om vattnet har

sjunkit. Om så är fallet, fyll på med mer vatten.

På en pumpautomat skall även tanken

vara fylld med vatten, vilket kan medföra

att vatten får fyllas på i flera omgångar.

i) Skruva fast utgående tryckledning på

utloppet (5) och montera helst en backventilen

(6) som förhindrar att tryckvågor,

som kan uppstå då ventilen (7) stängs, når

pumphuset.

j) Öppna ventilen/vattenkranen(7).

k) Anslut nätkontakten i ett vägguttag. Pumpen

skall då starta direkt. Pumpa vatten i

några minuter tills vattnet flödar i en jämn

ström och eventuella små luftfickor har

avlägsnats från sugsidan.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

6

Art. 17-961, 17-963

Om vattnet slutar att flöda, stäng omedelbart

av pumpen genom att avlägsna nätkontakten

från eluttaget. Kontrollera och drag åt alla

anslutningar på sugsidan. Lossa utloppsledningen

och fyll på med mer vatten i pumphuset

enligt punkt h.

Om detta behöver upprepas mer än tre

gånger så kommer det in luft i systemet.

Kontrollera och demontera sugledningens alla

kopplingar. Var ytterst noga med att täta dem

ordentligt och skruva ihop kopplingarna igen.

l) Stäng av pumpautomaten genom att

stänga ventilen/vattenkranen (7)

Användning

Inspektera alltid pumpen visuellt innan du

använder den, kontrollera särskilt elkabeln och

stickkontakten. Använd inte pumpen om den

är skadad.

Pumpautomaten är automatisk och regleras

av tryckströmbrytaren.

Endast auktoriserad personal får justera

tryckströmbrytaren (A).

Kontrollera regelbundet att pumpen inte

går torrt. Stäng i så fall av den omgående.

10. Förvaring

Om pumpen inte ska användas under en längre

tid och skall förvaras frostfritt:

• Dra ut nätkontakten från eluttaget.

• Öppna luftningspluggen (9) och dräneringspluggen

(10) och töm ut vattnet.

• Förvara pumpen torrt och frostfritt.

Om pumpen skall förvaras med risk för frost

• Dra ut nätkontakten från eluttaget.

• Töm ut vattnet och skruva av pumphuset (C).

• Förvara pumpen torrt i två delar. Om det

finns vatten kvar i pumphuset så är risken

stor att pumphuset eller pumphuskonsollen

spricker.


Art. 17-961, 17-963

11. Reparation och underhåll

Innan reparation eller underhåll utförs,

skall nätkontakten avlägsnas från elnätet.

Underhåll en gång per halvår – kontroll

av tryck runt gummiblåsan

I normala fall behöver pumpen inget underhåll.

För att förhindra eventuella problem bör du regelbundet

kontrollera trycket runt gummiblåsan

en gång i halvåret.

a. Kontrollera att nätkontakten är avlägsnad

från eluttaget.

b. Öppna vattenkranen så att det inte finns

något vattentryck i systemet.

c. Skruva av skyddet på ventilen (M)

d. Kontrollera på luftpåfyllaren att lufttrycket

är 1,2 bar. Vid behov pumpa in mer luft.

Pumpautomatens manometer (H) visar

vattentrycket och inte lufttrycket runt gummiblåsan.

Om det inte finns ett lufttryck runt gummiblåsan

så kommer den att spricka vid drift.

OBS! Har du ingen luftpåfyllare för bilventiler

med manometer så brukar det finnas på en

bensinstation.

Byte av gummiblåsa

1. Lossa skruvarna på den gavel där den

rostfria slangen går in i tanken.

2. Avlägsna den trasiga gummiblåsan, torka

rent och torrt inuti tanken med en trasa,

sätt i den nya blåsan.

3. Montera gaveln på plats igen och dra åt

bultarna korsvis lagom hårt.

4. Skruva av den svarta plastpluggen på den

andra gaveln av tanken. Pumpa in luft till

ett tryck av 1,2 bar, det skall vara ca 0,2

bar under det tryck som pumpen startar

på då vattnet släpps ut. Lufttrycket avläses

på den manometer som finns på luftpåfyllaren

och inte på pumpen. Manometern på

pumpen visar enbart vattentrycket.

5. Kontrollera med läcksökare eller såpalösning

att ventilen håller tätt.

12. Miljöskydd

Återvinn oönskat material i stället för

att slänga det bland soporna.

Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial

skall sorteras och lämnas

till en återvinningscentral och där

kasseras på ett miljövänligt sätt.

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Motorn går inte. Ingen ström. Kontrollera att det är ström i elnätet och

att stickkontakten är ansluten till elnätet.

Motorn går men det kommer inget

vatten.

Pumpen stannar till eftersom ett av

motorns termoskydd utlöses.

Pumpen hackar

(startar snabbt och

stänger av sig snabbt)

Motorskyddet har löst

ut.

Kondensatorn är defekt.

Pumpen suger luft.

Elnätets data överensstämmer

inte med

maskinskyltens.

Blockerad impeller.

Inget lufttryck runt

gummiblåsan.

Ta reda på orsaken och avvakta tills

dess motorn svalnar och därmed startar

automatiskt.

Kontakta auktoriserad reparatör

• Kontrollera att alla kopplingar på sugsidan

är absolut täta

• Kontrollera att vattenivån inte sjunkit

under bottenventilen

• Kontrollera att bottenventilen inte är

blockerad.

Kontrollera spänningen.

• Lossa motorns fläktskydd (K) och

snurra på fläkthjulet.

• Kontakta kundservice.

Kontrollera lufttrycket i tanken. Fyll på

eller byt ut gummiblåsan.

7

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

Pumpeautomat

17-961/PA 800 W

17-963/PA 1100 W

1. Produktet oppfyller nedenstående

EFdirektiv:

EMC 2004/108/EC

LVD 2006/95/EC

2. Innledning

Denne bruksanvisningen skal anses som en

del av pumpen, og de skal alltid oppbevares

sammen. Dersom pumpen selges videre, skal

bruksanvisningen overlates til den nye eieren.

Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig

sted for operatøren, og sørg for at den tas

godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen

før montering, start og bruk av

pumpen. Slå alltid opp i den i tilfelle det skulle

oppstå tvil om drift av pumpen.

3. Tekniske data

17-961

Spenning / frekvens ........... 230 / 50 V/Hz

Maks. effekt ................. 800 W

Tankvolum ................... 20 l

Maks. vanntemperatur ......... 35 °C

Maks. temperatur omgivelsesluft . 40 °C

Maks. trykkhøyde ............. 40 m

Maks. sugehøyde ............. 8 m

Maks. kapasitet. . . . . . . . . . . . . . . 60 l/min

Tilkoblingsrørgjenger .......... Invändig 1"

Lydtrykk 10 m (LPA) ........... 74 dB(A)

Lydvolum (LWA) .............. 87 dB(A)

Isolasjonsklasse .............. B

Beskyttelsesgrad ............. IP X4

Dimensjon .................. 46 x 27 x 55

Vekt ........................ 11 kg

17-963

Spenning / frekvens ........... 230 / 50 V/Hz

Maks. effekt ................. 1100 W

Tankvolum ................... 20 l

Maks. vanntemperatur ......... 35 °C

Maks. temperatur omgivelsesluft . 40 °C

Maks. trykkhøyde ............. 45 m

Maks. sugehøyde ............. 8 m

Maks. kapasitet. . . . . . . . . . . . . . . 60 l/min

Tilkoblingsrørgjenger .......... Invändig 1"

Lydtrykk 10 m (LPA) ........... 77 dB(A)

Lydvolum (LWA) .............. 90 dB(A)

Isolasjonsklasse .............. B

Beskyttelsesgrad ............. IP X4

Dimensjon .................. 46 x 27 x 55

Vekt ........................ 14 kg

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

8

4. Bruksområde

Vanningspumpen er konstruert for å pumpe

rent vann. Den er beregnet for bruk til vanning

og tømming av tanker eller bassenger. Pumpeautomaten

kan også distribuere vann til en

hytte eller et mindre hus.

Pumpeautomaten må ikke brukes til

pumping av sjøvann og brannfarlige, eksplosive,

etsende eller andre farlige væsker.

5. Generelle sikkerhetsanvisninger

For å gjøre bestemt informasjon spesielt

tydelig er symbolene nedenfor brukt i denne

bruksanvisningen. Det er likevel viktig at du

leser nøye gjennom hele bruksanvisningen.

Dersom du ikke følger forskriftene i denne, kan

det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig

personskade.

ADVARSEL: Sikkerhetsforskrifter skal

følges for å garantere maksimal sikkerhet for så

vel operatør som for personer som befinner

seg i arbeidsområdet eller nær selve vannpumpen.

FAGPERSONALE: Symbolet angir tiltak som

kun må utføres av autorisert personale.

Før maskinen brukes

Arbeidsområde

Start ikke elektriske maskiner i eksplosive miljøer,

f.eks. ved forekomst av brannfarlig væske,

gass eller støv. Elektriske maskiner avgir gnister

som kan antenne støvet eller dampene.

Elsikkerhet

1. Unngå å komme i kontakt med jordede

flater, så som rør, radiatorer og kjøleanlegg.

Du løper større risiko for å få elektrisk støt

om kroppen din er jordet.


Art. 17-961, 17-963

2. Utsett ikke elektriske maskiner for regn eller våte forhold. Vann som trenger inn i en elektrisk

maskin, kan føre til økt risiko for elektrisk støt.

3. Behandle kabelen forsiktig. Dra ikke i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Se til

at kabelen ikke utsettes for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet kabel

skal straks skiftes ut med tilsvarende originalkabel av godkjent elektriker. En skadet kabel

øker risikoen for elektrisk støt.

4. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det alltid brukes en skjøteledning som er godkjent

og beregnet for bruk utendørs. En slik skjøteledning reduserer risikoen for elektrisk støt.

5. Bruk alltid jordfeilbryter ved all bruk av elektriske maskiner, spesielt utendørs.

6. Reparasjon av maskinen skal kun utføres av godkjent reparatør.

7. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg. Velg derfor alltid korrekt type maskin

for arbeidet du skal utføre. Press ikke en maskin med liten kapasitet til å utføre et arbeid som

krever en maskin med større kapasitet. Bruk ikke maskinen til noe den ikke er beregnet for.

8. Se til at alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger

må IKKE fjernes eller frakobles.

9. Koble maskinen fra strømnettet så snart den ikke brukes, før service eller justeringer og ved

skifte av tilbehør.

10. Gå aldri fra maskinen ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før maskinen har

stanset helt. Bryt så strømmen.

6. Oversiktsbilde

A. Trykkbryter

B. Innløp - tilkobling til sugeledning

C. Pumpehus

D. Rustfri slange

E. Kortside på tank

F. Fastskruingshull

G. Utløp - tilkobling til trykkledning

H. Manometer - utgående vanntrykk

I. Elboks

J. Motor

K. Viftedeksel

L. Tank

M. Luftventil (for bil) og deksel

A

G

H

I

7. Monteringsanvisning

Pumpen leveres montert og kan installeres

uten ytterligere tiltak.

C

D

B

J

K

L

8. Spesielle sikkerhetsregler og

sikkerhetsanordninger

Trykkbryter (A)

Trykkbryteren starter pumpen når vanntrykket

er lavere enn et forhåndsinnstilt starttrykk, og

den stanser ved forhåndsinnstilt stopptrykk.

Fabrikken har stilt inn starttrykket til ca. 1,4 bar

og stopptrykket til ca. 2,8 bar.

E

M

F

F

F

9

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

Ved nødstopp – trekk støpselet ut av

stikkontakten.

Trykkbryteren skal kun justeres av autorisert

personale.

Overbelastningsvern

Pumpen har et innebygd overopphetingsvern.

Motoren stanser ved overbelastning. Etter

avkjøling starter motoren automatisk.

Om overbelastningsvernet løser ut, skal

støpselet trekkes ut av stikkontakten og årsaken

identifiseres og rettes opp.

Vanningspumpen identifiseres av

typeskiltet som inneholder følgende

data:

1 Modell

2 Spenning/frekvens

3 Maks. effekt

4 Maks. turtall

5 Maks. sugehøyde

6 Maks. trykkhøyde

7 Maks. kapasitet

8 Beskyttelsesgrad

9 Nettovekt

10 Maks. vanntemperatur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Installasjon

1. Sugeledning – armert slik at den ikke synker

sammen ved undertrykk

2. Vannlinje – så nær pumpen som mulig for

maksimal strømning

3. Tilbakeslagsventil hindrer at pumpen skades

av en trykkbølge

4. Innsugsfilter

5. Utløp fra pumpehuset (trykkside)

6. Tilbakeslagsventil

7. Ventil/vannkran må ikke stenges når motoren

er i gang.

8. Innløp til pumpehuset (sugeside)

9. Lufteplugg

10. Dreneringsplugg

a) Finn et egnet sted for plassering av pumpen.

Det skal være:

• Tørt og frostfritt.

• Så nær vannflaten som mulig.

• På sugeledningens høyeste punkt. Forsøk

å kun ha sugeledningen skrånende oppover

fra vannet til pumpen. Da dannes ingen

luftlommer i sugeledningen.

• Velventilert

OBS! Vannstrømningen påvirkes forholdsvis

mer av:

• sugehøyde enn trykkhøyde

• sugeledningens lengde enn trykkledningens

• sugeledningens dimensjon enn trykkledningens

9. Forberedelser før bruk

• Kontroller at pumpens tekniske spesifikasjoner

er i samsvar med stikkontaktens.

• Kontroller at sugehøyden ikke overstiger

pumpens kapasitet.

• Ved installasjon, se til at pumpen er koblet

fra strømnettet.

• Pumpen skal plasseres på et sted beskyttet

mot regn og frost.

• Innløps- og utløpsslangen/røret skal være

plassert i frostfritt miljø.

• Stapp aldri fingrene inn i pumpens inn- eller

utløp.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

10


Art. 17-961, 17-963

b) Ved permanente installasjoner skal pumpen

skrus fast på et fundament med vibrasjonsdemper

av gummi mellom fundament

og pumpens fastskruingshull (F).

c) Kontroller at pumpen står stødig og ikke

kan velte.

d) Kontroller at tilbakeslagsventilen (3) på

sugeledningen ikke lekker, og at silen (4)

ikke er skadet.

e) Sugeledningen (1) skal ha en innvendig diameter

på minst 25 mm og være armert slik

at den ikke synker sammen ved undertrykk.

Jo høyere sugehøyde, jo større diameter.

Fyll sugeledningen med vann. Vær nøye

med at det ikke finnes luftlommer eller

luftlekkasje i sugeledningen.

Plasser ikke sugeledningen i direkte

solskinn. Solen kan da varme opp vannet i

slangen til en så høy temperatur at pumpen

skades når den starter.

f) Tilbakeslagsventilen (3) skal plasseres ca.

50 cm under vannflaten og minst 50 cm

over bunnen. Sand og smuss i vannet kan

skade pumpen og kan unngås med et filter

som monteres på sugeledningen.

g) Skru fast sugeledningen (1) i innløpet (8/B)

på pumpehuset. Tett med egnet tetningsmateriale,

eksempelvis gjengeteip eller lin.

Vær nøye med at tilkoblingen er 100 % tett.

Den minste lille luftlekkasjen på sugesiden

medfører driftsforstyrrelser og kan skade

pumpen.

h) Fyll pumpehuset med vann gjennom utløpet

(5/G) på toppen av pumpehuset. Vent

ett minutt og kontroller om vannet har sunket.

Om dette er tilfellet, fyll på mer vann.

På en pumpeautomat skal også tanken

være fylt med vann, noe som kan medføre

at vann må fylles på i flere omgangar.

i) Skru fast utgående trykkledning på utløpet

(5) og monter helst en tilbakeslagsventil (6)

for å hindre at trykkbølger, som kan oppstå

når ventilen (7) stenges, når pumpehuset.

j) Åpne ventilen/vannkranen (7).

k) Sett støpselet i en stikkontakt. Pumpen

skal da starte rett opp. Pump vann i noen

minutter til vannet flyter i en jevn strøm

og eventuelle små luftbobler er fjernet fra

sugesiden.

Om vannet slutter å strømme, slå straks av

pumpen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.

Kontroller og stram alle tilkoblinger på

sugesiden. Løsne utløpsledningen, og fyll på

mer vann i pumpehuset i samsvar med punkt h.

Om dette må gjentas mer enn tre ganger,

kommer det luft inn i systemet. Kontroller og

demonter alle sugeledningens koblinger. Vær

ytterst nøye med å tette dem ordentlig og skru

sammen koblingene igjen.

l) Slå av pumpeautomaten ved å stenge

ventilen/vannkranen (7).

Bruk

Inspiser alltid pumpen visuelt før du bruker

den, kontroller spesielt kabel og støpsel. Bruk

ikke pumpen om den er skadet.

Pumpeautomaten er automatisk og reguleres

av trykkbryteren.

Kun autorisert personale kan justere

trykkbryteren (A).

Kontroller jevnlig at pumpen ikke går tørt. Slå

den i så fall straks av.

10. Oppbevaring

Dersom pumpen ikke skal brukes på en god

stund og skal oppbevares frostfritt:

• Trekk støpselet ut av stikkontakten.

• Åpne luftepluggen (10/F) og dreneringspluggen

(9/C) og tøm ut vannet.

• Oppbevar pumpen tørt og frostfritt.

Dersom pumpen ikke skal brukes på en god

stund og skal oppbevares frostfritt:

• Trekk støpselet ut av stikkontakten.

• Tøm ut vannet og skru av pumpehuset (C).

• Oppbevar pumpen tørt i to deler. Om det

er vann igjen i pumpehuset, er risikoen stor

for at pumpehus eller pumpehuskonsoll

sprekker.

11

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

11. Reparasjon og vedlikehold

Før reparasjon eller vedlikehold skal

støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Vedlikehold en gang per halvår –

kontroll av trykk rundt gummiblæren

Under normale forhold trenger pumpen ikke

vedlikehold. For å hindre eventuelle problemer

bør du kontrollere trykket rundt gummiblæren

en gang i halvåret.

a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

b. Åpne vannkranen slik at det ikke er noe

vanntrykk i systemet.

c. Skru av dekselet på ventilen (M).

d. Kontroller på luftpåfylleren at lufttrykket er

1,2 bar. Ved behov, pump inn mer luft.

Pumpeautomatens manometer (H) viser

vanntrykket og ikke lufttrykket rundt gummiblæren.

Dersom det ikke er et lufttrykk rundt

gummiblæren, vil den sprekke ved drift.

Skifte av gummiblære

1. Løsne skruene på den kortsiden der den

rustfrie slangen går inn i tanken.

2. Fjern den defekte gummiblæren, tørk rent

og tørt i tanken med en klut, og sett i den

nye blæren.

3. Monter kortsiden på plass igjen, og stram

boltene kryssvis passe hardt.

4. Skru av den sorte plastpluggen på den

andre kortsiden av tanken. Pump inn luft

til et trykk på 1,2 bar, det skal være ca. 0,2

bar under det trykket som pumpen starter

på når vannet slippes ut. Lufttrykket leses

av på manometeret som finnes på luftpåfylleren

og ikke på pumpen. Manometeret på

pumpen viser kun vanntrykket.

5. Kontroller med lekkasjesøker eller såpeløsning

at ventilen holder tett.

12. Miljøvern

Gjenvinn uønsket materiale i stedet for

å kaste det i husholdningsavfallet.

Maskiner, tilbehør og emballasjemateriale

skal sorteres og leveres til en

gjenvinningssentral og der kasseres

på en miljøvennlig måte.

Problem Mulig årsak Tiltak

Motoren går ikke. Ingen strøm. Kontroller at det er strøm i strømnettet

og at støpselet er koblet til stikkontakten.

Motorvernet har

løst ut.

Kondensatoren er

defekt.

Finn ut årsaken og vent til motoren avkjøles

og dermed starter automatisk.

Kontakt autorisert reparatør.

Motoren går, men det kommer ikke vann. Pumpen suger luft. • Kontroller at alle koblinger på sugesiden

er helt tette

• Kontroller at vannivået ikke har sunket

under bunnventilen

• Kontroller at bunnventilen ikke er blokkert.

Pumpen stanser fordi ett av motorens

termovern utløses.

Pumpen hakker (starter raskt og slår seg

av raskt)

Strømnettets data er

ikke i samsvar med

maskinskiltets.

Blokkert impeller.

Ikke lufttrykk rundt

gummiblæren.

Kontroller spenningen.

• Løsne motorens viftedeksel (K) og snurr

på viftehjulet.

• Kontakt kundeservice.

Kontroller lufttrykket i tanken. Fyll på

eller skift ut gummiblæren.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

12


Art. 17-961, 17-963

Automaattipumpp

17-961/PA 800 W

17-963/PA 1100 W

1. Tuote täyttää seuraavien CEdirektiivien

vaatimukset:

EMC 2004/108/EC

LVD 2006/95/EC

2. Johdanto

Tämä käyttöohje on pumppuun kuuluva osa.

Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa.

Jos pumppu myydään, käyttöohje on luovutettava

uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje

helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä

kunnossa. Lue koko käyttöohje huolellisesti

läpi ennen kuin ryhdyt asentamaan pumppua,

käynnistät sen tai käytät sitä. Jos mieleesi

tulee kysymyksiä pumpun käyttämisestä, etsi

vastaus käyttöohjeesta.

3. Tekniset tiedot

17-961

Jännite/taajuus ..............230 V/50 Hz

Suurin teho .................800 W

Korkein vedenlämpötila .......35 °C

ilman lämpötila ..............40 °C

Suurin painekorkeus ..........40 m

Suurin imukorkeus ...........8 m

Suurin veden virtaama ........60 l/min

Liitäntäputken kierre ..........Sisäpuolinen 1"

Äänenpaine (LPA) 10 m .......74 dB (A)

Äänenvoimakkuus (LWA) ......87 dB (A)

Eristysluokka ................B

Kotelointiluokka .............IP X4

Mitat ......................46 x 27 x 55

Paino .....................11 kg

17-963

Jännite/taajuus ..............230 V/50 Hz

Suurin teho .................1100 W

Korkein vedenlämpötila .......35 °C

ilman lämpötila ..............40 °C

Suurin painekorkeus ..........45 m

Suurin imukorkeus ...........8 m

Suurin veden virtaama ........60 l/min

Liitäntäputken kierre ..........Sisäpuolinen 1"

Äänenpaine (LPA) 10 m .......77 dB (A)

Äänenvoimakkuus (LWA) ......90 dB (A)

Eristysluokka ................B

Kotelointiluokka .............IP X4

Mitat ......................46 x 27 x 55

Paino ......................14 kg

4. Käyttöalue

Automaattipumppu on suunniteltu pumppaamaan

puhdasta vettä. Se on tarkoitettu käytettäväksi

kastelemiseen tai säiliöiden tai altaiden

tyhjentämiseen. Automaattipumppu voi syöttää

vettä myös kesämökkiin tai pieneen taloon.

Tämän pumpun avulla ei saa pumpata

merivettä eikä syttyviä, räjähtäviä, syövyttäviä

eikä muita vaarallisia nesteitä.

5. Yleiset turvaohjeet

Alla näkyviä symboleita käytetään tiettyjen

tietojen korostamiseksi. On kuitenkin tärkeää,

että luet koko käyttöohjeen huolellisesti. Jos

tätä käyttöohjetta ei noudateta, seurauksena

voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko.

VAROITUS: Käyttäjän sekä työskentelyalueella

tai pumpun läheisyydessä olevien

henkilöiden suojaamiseksi on noudatettava

turvallisuusohjeita.

AMMATTIKÄYTTÄJÄT:

Vain ammattilaiset saavat tehdä tämän symbolin

avulla kuvatut toimet.

Ennen koneen käyttämistä

Työskentelyalue

Älä käynnistä sähkötoimisia koneita paikoissa,

joissa on esimerkiksi syttyvän nesteen, kaasun

tai pölyn aiheuttama räjähdysvaara. Sähkölaitteiden

aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn

tai höyryn.

Sähköturvallisuus

1. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin,

kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin.

Jos kehosi on maadoitettu,

sähköiskun vaara kasvaa.

2. Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle

tai kosteudelle. Jos niihin pääsee vettä,

sähköiskun vaara kasvaa.

13

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

3. Älä käsittele sähköjohtoa väärin. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta.

Älä altista sähköjohtoa lämmölle, öljylle, teräville reunoille tai liikkuville osille. Vaurioitunut

sähköjohto on vaihdettava heti alkuperäistä johtoa vastaavaksi. Vain valtuutettu sähköasentaja

saa vaihtaa sähköjohdon. Vaurioitunut sähköjohto lisää sähköiskun vaaraa.

4. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatkojohdon on oltava hyväksytty ulkokäyttöön. Tällainen

jatkojohto vähentää sähköiskun vaaraa.

5. Käytä aina vikavirtakatkaisinta käyttäessäsi sähkökäyttöisiä koneita varsinkin ulkona.

6. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata koneen.

7. Kun valitset koneen oikein, työ sujuu turvallisemmin ja nopeammin. Valitse siksi tehtävää

työtä varten aina oikeantyyppinen kone. Älä paina heikkotehoista konetta, jotta voisit tehdä

sen avulla työn, joka vaatii tehokkaampaa konetta. Älä käytä koneita muihin tarkoituksiin kuin

niiden omiin käyttötarkoituksiin.

8. Varmista, että kaikki suojalaitteet toimivat oikein. Mahdollisia suojalaitteita EI saa irrottaa eikä

kytkeä irti.

9. Irrota kone sähköpistorasiasta, kun sitä ei käytetä sekä ennen huoltamista, säätämistä ja

varusteen vaihtamista.

10. Älä koskaan jätä konetta toimimaan vartioimatta. Älä anna tarkkaavaisuutesi herpaantua

ennen kuin kone on pysähtynyt kokonaan. Katkaise tämän jälkeen virta.

6. Yleiskuva

A. Painekytkin

B. Sisääntulo: imuletkun liitäntä

C. Pumpun runko

D. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu letku

E. Säiliön pääty

F. Ruuvikiinnitysaukko

G. Ulostulo: paineletkun liitäntä

H. Lähtevän veden painemittari

I. Sähkörasia

J. Moottori

K. Puhaltimen kupu

L. Säiliö

M. Ilmaventtiili (täytetään kuin autonrenkaat) ja

suojus

G

A

H

I

7. Asennusohje

Pumppu toimitetaan koottuna, joten se voidaan

asentaa heti.

C

B

J

K

8. Erityiset turvallisuussäännöt

ja turvalaitteet

D

L

Painekytkin (A)

Painekytkin käynnistää pumpun, kun vedenpaine

alittaa valmiiksi asetetun arvon, ja pysäyttää

pumpun, kun paine saavuttaa tietyn arvon.

Aloituspaineeksi on asetettu noin 1,4 baaria, ja

pysäytyspaineeksi noin 2,8 baaria.

E

M

F

F

F

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

14


Art. 17-961, 17-963

Hätäpysäytys: irrota pistoke pistorasiasta.

Vain valtuutettu asentaja saa tehdä muutoksia

painekytkimeen.

Ylikuormitussuoja

• Pumpussa on sisäinen ylikuormitussuoja.

Moottori pysähtyy ylikuormitustilanteessa.

Moottori käynnistyy automaattisesti jäähdyttyään.

Jos ylikuormitussuoja laukeaa, pistoke on

irrotettava pistorasiasta sekä syy selvitettävä ja

korjattava.

Pumpun tyyppikilvessä on seuraavat

tiedot:

1 Malli

2 Jännite/taajuus

3 Suurin teho

4 Suurin kierrosluku

5 Suurin imukorkeus

6 Suurin painekorkeus

7 Suurin veden virtaama

8 Kotelointiluokka

9 Nettopaino

10 Korkein vedenlämpötila

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Asentaminen

1. Imujohto, suojattu kasaan painumiselta

alipaineen vaikutuksesta

2. Vesilinja, mahdollisimman lähellä pumppua

suurimman virtaaman varmistamiseksi

3. Takaiskuventtiili, estää pumppua vahingoittumasta

paineiskun seurauksena

4. Imusuodatin

5. Pumpun ulostulo (paineistettu puoli)

6. Takaiskuventtiili

7. Venttiili/vesihana, ei saa sulkea moottorin

käydessä

8. Pumpun sisäänmeno (imupuoli)

9. Ilmaustulppa

10. Tyhjennystulppa

a) Valitse pumpulle sopiva paikka tai tila. Sen

on oltava

• kuiva ja suojassa pakkaselta

• mahdollisimman lähellä vedenpintaa.

• Imuletkun korkein kohta Yritä saada imuletku

vinoon asentoon vedestä pumppuun.

Tällöin imuletkuun ei jää ilmataskuja.

• Ilmanvaihdon on oltava hyvä.

HUOMIO! Seuraavat tekijät vaikuttavat veden

virtaamaan huomattavasti:

• Jos imukorkeus on painekorkeutta suurempi

• Jos imuletku on paineletkua pidempi

• Jos imuletkun mitoitus on paineletkua

suurempi

11. Valmistelut ennen käyttämistä

• Tarkista, että pumpun tekniset ominaisuudet

vastaavat sähköpistorasian ominaisuuksia.

• Tarkasta, että imukorkeus ei ylitä pumpun

kapasiteettia.

• Kun pumppua asennetaan, varmista, että

pistoke ei ole pistorasiassa.

• Pumppu on asetettava suojaan sateelta ja

pakkaselta.

• Tulo- ja lähtöputket tai -letkut on suojattava

pakkaselta.

• Älä koskaan työnnä sormia pumpun tuloon

tai lähtöön.

15

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

b) Asennettaessa pumppu kiinteästi se on

kiinnitettävä alustaan ruuvaamalla. Alustan

ja pumpun kiinnitysaukkojen (F) välissä on

käytettävä kumisia tärinänvaimentimia.

c) Tarkista, että pumppu on kiinnitetty vakaasti

ja että se ei pääse kaatumaan.

d) Tarkista, että imuletkun takaiskuventtiili (3)

ei vuoda ja että siivilä (4) on ehjä.

e) Imuletkun (1) sisähalkaisija tulee olla vähintään

25 mm. Sen on oltava vahvistettu,

jotta se ei painu kokoon alipaineen vaikutuksesta.

Mitä korkeampi imukorkeus, sitä

suurempi letkun halkaisija. Täytä imuletku

vedellä. Varo, ettei imuletkuun muodostu

ilmataskuja ja että siinä ei ole ilmavuotoja.

Älä altista imuletkua auringonpaisteelle.

Aurinko voi lämmittää letkussa olevan veden

niin kuumaksi, että pumppu vaurioituu

käynnistyessään.

f) Takaiskuventtiili (3) on asetettava noin

50 cm vedenpinnan yläpuolelle ja vähintään

50 cm pohjan yläpuolelle. Veden sisältämä

hiekka ja lika voivat vaurioittaa pumppua.

Tämä voidaan välttää asentamalla imuletkuun

suodatin.

g) Kiinnitä imuletku (1) pumpun rungon (C)

sisääntuloon (8/B). Tiivistä tarkoitukseen

soveltuvalla tiivistysmateriaalilla, kuten

kierreteipillä tai pellavalla. Varmista, että

liitos on täysin tiivis.

Pieninkin ilmavuoto imupuolella häiritsee

pumpun toiminta ja voi vaurioittaa sitä.

h) Täytä pumpun runko vedellä sen päällä

olevasta aukosta (5/G). Odota minuutti ja

tarkista, onko vedenpinta laskenut. Jos on,

lisää vettä. Myös pumppuautomaatin säiliö

on täytettävä vedellä, joten vettä on ehkä

lisättävä useita kertoja.

i) Ruuvaa lähtevä painejohto ulostuloon (5).

On suositeltavaa asentaa siihen takaiskuventtiili

(6) paineaaltojen välttämiseksi, joita

voi esiintyä, kun venttiili (7) suljetaan.

j) Avaa venttiili/vesihana (7).

k) Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan.

Pumppu käynnistyy nyt heti. Pumppaa

vettä muutaman minuutin ajan, kunnes

vesi virtaa tasaisesti ja mahdolliset pienet

ilmataskut ovat poistuneet imuletkusta.

Jos vesi lakkaa virtaamasta, katkaise pumpusta

heti virta irrottamalla pistoke pistorasiasta.

Tarkista ja kiristä kaikki imupuolen liitännät.

Irrota ulostuloletku ja täytä pumppu vedellä

kohdassa h kuvatulla tavalla.

Jos tämä on toistettava useammin kuin

kolme kertaa, syynä on ilman pääseminen

järjestelmään. Tarkista imuletkun kaikki liitokset

ja kiristä ne uudelleen. Tiivistä ne huolellisesti

ja yhdistä kaikki liitokset uudelleen.

l) Voit sammuttaa automaattipumpun sulkemalla

venttiilin/vesihanan (7).

Käyttäminen

Tarkista pumppu aina silmämääräisesti ennen

sen käyttämistä. Tarkista varsinkin sähköjohto

ja pistoke. Älä käytä vahingoittunutta pumppua.

Pumppu toimii automaattisesti painekytkimen

säätämänä.

Vain valtuutettu asentaja saa säätää

painekytkimen (A).

Tarkista säännöllisesti, että pumppu ei käy

kuivana. Jos se käy kuivana, katkaise virta heti.

10. Säilytys

Jos pumppu on pitkän aikaa käyttämättä, se

on säilytettävä suojattuna jäätymiseltä.

• irrota pistoke pistorasiasta

• Avaa ilmaamistulppa (9) ja tyhjennystulppa

(10). Tyhjennä vesi pumpusta.

• Säilytä pumppu kuivassa paikassa suojassa

pakkaselta

Jos pumppua säilytetään paikassa, jossa se

voi jäätyä

• irrota pistoke pistorasiasta

• tyhjennä vesi ja ruuvaa pumpun runko

(C) irti

• Säilytä pumppu kuivana kahdessa osassa.

Jos pumppuun jää vettä, on olemassa suuri

pumpun rungon tai konsolin rikkoutumisen

vaara.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

16


Art. 17-961, 17-963

11. Korjaaminen ja huoltaminen

Pistoke on irrotettava pistorasiasta

ennen huoltamista tai korjaamista.

Puolivuosittainen huolto: tarkista paine

kumikalvon ympärilä

Pumppu ei tarvitse tavallisesti ollenkaan

huoltoa. Mahdollisten ongelmien estämiseksi

kumikalvoa ympäröivä paine on tarkistettava.

a. Tarkista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta.

b. Avaa vesihana ja tyhjennä paine järjestelmästä.

c. Ruuvaa venttiilin (M) suojus.

d. Tarkista, että ilmantäytön ilmanpaine on 1,2

baaria. Pumppaa tarvittaessa lisää ilmaa.

Kumikalvon vaihtaminen

1. Irrota ruuvit päädystä, jonka läpi ruostumattomasta

teräksestä valmistettu letku

menee säiliöön.

2. Irrota rikkinäinen kumikalvo. Puhdista ja

kuivaa säiliö kankaalla. Aseta uusi kalvo

paikalleen.

3. Asenna pääty takaisin paikalleen ja kiristä

pultteja ristikkäin kohtuullisen voimakkaasti.

4. Ruuvaa musta muovitulppa irti säiliön toisesta

päädystä. Pumppaa ilmaa 1,2 baarin

paineeseen saakka. Paineen on alitettava

pumpun käynnistyspaine 0,2 baarilla. Lue

ilmanpaine ilman täyttölaitteen painemittarista,

älä pumpun painemittarista. Pumpun

painemittari näyttää vain vedenpaineen.

5. Tarkista venttiilin tiiviys vuotojenetsintälaitteen

tai saippualiuoksen avulla.

Automaattipumpun painemittari (H)

näyttää vedenpaineen eikä kumikalvoa

ympäröivää ilmanpainetta. Jos kumikalvon

ympärillä ei ole ilmanpainetta, se halkeaa

käytön aikana.

HUOMIO! Jos käytössäsi ei ole painemittarilla

varustettua ilmapumppua autonrenkaita varten,

sellaisia on huoltoasemilla.

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide

Moottori ei käy. Ei sähkövirtaa. Tarkista, että sähköverkossa on

virtaa ja että pistoke on yhdistetty

pistorasiaan.

Moottorisuoja on lauennut.

Kondensattori on viallinen.

Selvitä syy ja odota, kunnes

moottori on jäähtynyt, jolloin se

käynnistyy automaattisesti.

Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon.

Moottori käy mutta vettä ei tule. Pumppu imee ilmaa. • Tarkista, että imupuolen liitokset

ovat täysin tiiviitä.

• Tarkista, ettei veden pinta ole

laskenut pohjaventtiilin alapuolelle.

• Tarkista, että pohjaventtiili ei ole

tukossa.

Pumppu on pysähtynyt, koska moottorin

lämpösuojaus on lauennut.

Pumppu käy katkonaisesti (käynnistyy ja

pysähtyy jatkuvasti)

12. Ympäristönsuojelu

Älä heitä pois talousjätteiden mukana

vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet

ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja

toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi

ympäristöystävällisesti.

Sähkönsyöttö ei vastaa

tyyppikilpeen merkittyjä

tietoja.

Siipipyörä on tukossa.

Kumikalvon ympärillä ei

ole ilmaa.

Tarkista jännite.

• Irrota moottorin puhaltimen

suojus (K) ja pyöritä puhallinta.

• Ota yhteys asiakaspalveluun.

Tarkista säiliön ilmanpaine. Lisää

painetta tai vaihda kumikalvo.

17

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

Pumpeautomat

17-961/PA 800 W

17-963/PA 1100 W

1. Produkterne opfylder nedenstående

CE-direktiv:

EMC 2004/108/EC

LVD 2006/95/EC

2. Introduktion

Denne brugsanvisning skal opfattes som en

del af pumpen og skal altid opbevares sammen

med denne. Ved salg af pumpen, skal brugsanvisningen

overleveres til ny ejer. Opbevar

brugsanvisningen på et for brugeren let tilgængeligt

sted og sørg for, at den opbevares i god

stand. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt

igennem, inden du monterer, starter og bruger

pumpen. Kontroller og brug den altid, hvis der

opstår tvivl om pumpens drift.

3. Tekniske specifikationer

17-961

Spænding / Frekvens . . . . . . . .230 V/50 Hz

Maks. effekt . . . . . . . . . . . . . . .800 W

Maks. vandtemperatur . . . . . . .35 °C

Maks. omgivelsestemperatur . .40 °C

Maks. løftehøjde . . . . . . . . . . . .40 m

Maks. sugehøjde: . . . . . . . . . . .8 m

Maks. kapacitet: . . . . . . . . . . . .60 l/min

Tilslutningsrørgevind . . . . . . . .Indvendig 1"

Lydtryk 10 m(LPA) . . . . . . . . . . .74 dB(A)

Lydvolumen (LWA) . . . . . . . . . .87 dB(A)

Isolationsklasse . . . . . . . . . . . .B

Indkapslingsklasse . . . . . . . . . .IP X4

Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . .46 x 27 x 55

Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 kg

17-963

Spænding / Frekvens . . . . . . . .230 V/50 Hz

Maks. effekt . . . . . . . . . . . . . . .1100 W

Maks. vandtemperatur . . . . . . .35 °C

Maks. omgivelsestemperatur . .40 °C

Maks. løftehøjde . . . . . . . . . . . .45 m

Maks. sugehøjde: . . . . . . . . . . .8 m

Maks. kapacitet: . . . . . . . . . . . .60 l/min

Tilslutningsrørgevind . . . . . . . .Indvendig 1"

Lydtryk 10 m(LPA) . . . . . . . . . . .77 dB(A)

Lydvolumen (LWA) . . . . . . . . . .90 dB(A)

Isolationsklasse . . . . . . . . . . . .B

Indkapslingsklasse . . . . . . . . . .IP X4

Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . .46 x 27 x 55

Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 kg

4. Anvendelsesområde

Pumpeautomaten er konstrueret til at pumpe

rent vand. Den er beregnet til anvendelse ved

vanding, tømning af tanke eller bassiner. Pumpeautomaten

kan også levere vand til et rum

eller mindre hus.

Pumpeautomaten må ikke bruges i

forbindelse med havvand og brandfarlige,

eksplosive, ætsende eller andre farlige væsker.

5. Generelle sikkerhedsanvisninger

For at gøre visse informationer særligt tydelige

bruges efterfølgende symboler. Det er dog

vigtigt, at du nøje gennemlæser hele brugsanvisningen.

Hvis instruktionerne ikke bliver

fulgt, kan det føre til elektrisk stød, brand og/

eller alvorlige personskader.

ADVARSEL: Sikkerhedsforskrifter som

skal følges for at garantere maksimal sikkerhed

for såvel brugeren, som for de personer der er i

arbejdsområdet eller ved siden af selve

pumpeautomaten.

Symbolet angiver, at reparationer kun må

udføres af autoriserede fagfolk.

Før pumpen tages i brug

Arbejdsområde

Start ikke elektriske maskiner i eksplosive områder,

f.eks. ved forekomst af brandfarlige væsker,

gas eller støv. Elektriske maskiner danner

gnister, som kan antænde støv eller dampe.

Elsikkerhed

1. Undgå at komme i kontakt med jordede

overflader som rør, radiatorer og køleanordninger.

Risikoen for elektrisk stød er

større, hvis din krop er jordet.

2. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn

eller fugt. Vand, som trænger ind i elektriske

maskiner, giver øget risiko for elektrisk stød.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

18


Art. 17-961, 17-963

3. Elledningen må ikke beskadiges. Træk ikke i ledningen for at få stikket ud af stikkontakten.

Påse at ledningen ikke udsættes for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Hvis

elledningen bliver beskadiget, skal den straks udskiftes med en tilsvarende original ledning og

må kun udskiftes af elektriker. Beskadiget ledning øger risikoen for elektrisk stød.

4. Nå elektriske maskiner bruges udendørs, skal forlængerledningen altid være godkendt til

udendørs brug. En sådan forlængerledning mindsker risikoen for elektrisk stød.

5. Brug altid jordfejlsafbryder ved arbejde med elektriske maskiner, især udendørs.

6. Reparation af pumpen må kun udføres af fagfolk.

7. Arbejdet går sikrere og hurtigere med det korrekte maskinvalg. Vælg derfor altid den rigtige

type maskine til det arbejde, som skal udføres. Pres ikke en maskine med lille kapacitet til et

arbejde, som kræver en maskine med større kapacitet. Brug ikke maskinen til noget, den ikke

er beregnet til.

8. Sørg for at alle beskyttelsesforanstaltninger virker. Eventuelle beskyttelsesforanstaltninger må

IKKE fjernes eller slås fra.

9. Træk stikket ud af stikkontakten, når pumpen ikke anvendes eller før vedligeholdelse eller

justering samt ved udskiftning af tilbehør.

10. Efterlad aldrig pumpen ubevogtet, når den kører. Slip ikke pumpen af syne, før den er stoppet

helt. Afbryd derefter strømmen.

6. Oversigtsbillede

A. Trykknapafbryder

B. Indløb - tilslutning til sugeslange

C. Pumpehus

D. Rustfrit rør

E. Gavl på tank

F. Monteringshul

G. Udløb - tilslutning til trykslange

H. Manometer - udgående vandtryk

I. Elbox

J. Motor

K. Afskærmning

L. Tank:

M. Luftventil (til bil) og dæksel

A

G

H

I

7. Monteringsvejledning

Pumpen leveres samlet og kan installeres uden

yderligere foranstaltninger.

C

D

B

J

K

L

8. Særskilte sikkerhedsregler

og sikkerhedsforanstaltninger

Trykkontakt (A)

Trykkontakten starter pumpen når vandtrykket

kommer under et forudindstillet starttryk og

standser igen ved et forudindstillet stoptryk.

Producenten har indstillet starttrykket til ca. 1,4

bar og stoptrykket til ca. 2,8 bar.

E

M

F

F

F

19

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

Ved nødstop - Træk stikket ud af

stikkontakten.

Trykkontakten må kun justeres af

autoriserede fagfolk.

Hvis overbelastningssikringen udløses,

skal stikket tages ud af stikkontakten, og

årsagen skal findes og behandles.

Overbelastningssikring

Pumpen har indbygget overopvarmningssikring.

Motoren stopper ved overbelastning. Efter

afkøling starter motoren automatisk.

Havepumpen identificeres af typeskilte

som indeholder følgende data:

1 Model

2 Spænding/frekvens

3 Maks. effekt

4 Maks. omdrejningstal

5 Maks. sugehøjde

6 Maks. trykhøjde7 Maks. kapacitet

8 Indkapslingsklasse

9 Nettovægt

10 Maks. vandtemperatur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Installation

1. Sugeslange – armeret så den ikke falder

sammen ved undertryk

2. Vandspejl – så tæt på pumpen som muligt

for maks. kapacitet

3. Tilbageløbsventil forhindrer at pumpen skades

af en trykbølge

4. Indsugningsfilter

5. Udløb fra pumpehuset (tryksiden)

6. Tilbageløbsventil

7. Ventil/vandhane må ikke lukkes, når motoren

kører

8. Indløb til pumpehuset (sugesiden)

9. Udluftningsprop

10. Aftapningsprop

a) Find et godt sted at placere pumpen. Det

skal være:

• Tørt og frostfrit.

• Så tæt på vandspejlet som muligt.

• På sugeslangens højeste punkt. Forsøg at

få sugeslangen til kun at skråne opad fra

vandet til pumpen. Derved dannes der ikke

luftlommer i sugeslangen.

• Godt ventileret.

OBS! Vandkapaciteten påvirkes forholdsvist

mere af:

• sugehøjde end trykhøjde

• sugeslangens længde end trykslangens

• sugeslangens dimension end trykslangens

9. Forberedelser før brug

• Kontroller at pumpens tekniske specifikationer

er i overensstemmelse med stikkontaktens.

• Kontroller at sugehøjden ikke overstiger

pumpens kapacitet.

• Forvis dig om at pumpen er frakoblet elnettet

ved installation.

• Pumpen skal placeres beskyttet mod regn

og frost.

• Indløbs- og udløbsslangen/røret må ikke

udsættes for frost.

• Stik aldrig fingre ind i pumpens ind- eller

udløb.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

20


Art. 17-961, 17-963

b) Ved permanent installation skal pumpen

skrues fast i et underlag med vibrationsdæmpning

af gummi mellem fundament og

pumpens monteringshul (F).

c) Kontroller at pumpen står stabilt og ikke

kan vælte.

d) Kontroller at tilbageløbsventilen (3) på

sugeslangen ikke lækker, og at sien (4) ikke

er skadet.

e) Sugeslangen (1) skal have en indvendig

diameter på mindst 25 mm og være

armeret, så den ikke falder sammen ved

undertryk Jo højere sugehøjde desto

større diameter. Fyld sugeslangen med

vand. Vær omhyggelig med, at der ikke er

luftlommer eller lækager i sugeslangen.

Udsæt ikke sugeslangen for sol. Solen

kan opvarme vandet i slangen til en sådan

temperatur, at pumpen skades, når den starter.

f) Tilbageløbsventilen (3) skal placeres ca.

50 cm under vandspejlet og mindst 50 cm

over bunden. Sand og snavs i vandet kan

skade pumpen og kan undgås med et filter,

som monteres på sugeslangen.

g) Skru sugeslangen (1) fast i indløbet (8/B) på

pumpehuset. Tætn med velegnet tætningsmateriale,

f.eks. gevindtape eller hør. Vær

omhyggelig med at tilslutningen er 100%

tæt.

Den mindste lille utæthed på sugesiden

medfører driftsforstyrrelser og kan skade

pumpen.

h) Fyld pumpehuset med vand gennem udløbet

(5/G) på oversiden af pumpehuset. Vent

et minut og kontroller at vandet er sunket.

Hvis det er tilfældet, fyldes mere vand på..

På en pumpeautomat skal tanken også

være fyldt med vand, hvilket kan betyde, at

der skal fyldes vand på af flere omgange.

i) Skru den udgående trykslange på udløbet

(5) og monter en tilbageløbsventil (6) for

at forhindre, at trykbølger, som opstår når

ventilen (7) lukkes, når pumpehuset

j) Åben ventilen/vandhanen (7).

k) Slut netstikket til stikkontakten. Pumpen

skal da starte straks. Pump vand i

nogle minutter indtil vandet flyder i en jævn

strøm, og eventuelle små luftlommer er

forsvundet fra sugesiden.

Hvis vandet holder op med at flyde, slukkes

straks for pumpen ved at fjerne stikket fra stikkontakten.

Kontroller og træk alle tilslutninger

ud på sugesiden.. Fjern udløbsslangen og fyld

mere vand i pumpehuset i henhold til punkt h.

Hvis dette gentages mere end tre gange,

kommer der luft ind i systemet. Kontroller og

demonter alle sugeslangens koblinger. Vær

yderst påpasselig med at tætne dem ordentligt

og skru koblingerne sammen igen.

l) Sluk for pumpeautomaten ved at lukke

ventilen/vandhanen (7).

Anvendelse

Check altid pumpen inden den skal bruges,

kontroller især elledning og stikkontakt. Brug

aldrig pumpen, hvis den er skadet.

Pumpeautomaten er automatisk og reguleres

af trykafbryderen.

Trykkontakten (A) må kun justeres af

autoriserede fagfolk.

Kontroller regelmæssigt at pumpen ikke

løber tør. I så fald, sluk den omgående.

10. Opbevaring

Når pumpen ikke er i brug i længere tid, og

opbevares frostfrit:

• Træk stikket ud af stikkontakten.

• Åben udluftningsproppen (9) og aftapningsproppen

(10) og luk vandet ud.

• Opbevar pumpen tørt og frostfrit.

Hvis pumpen skal opbevares, hvor der er risiko

for frost:

• Træk stikket ud af stikkontakten.

• Tøm for vand og skru pumpehuset (C) af.

• Opbevar pumpen tørt i to dele. Hvis der

er vand tilbage i pumpehuset, er der stor

risiko for at pumpehuset eller konsollen

revner.

21

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB


Art. 17-961, 17-963

11. Reparation og vedligeholdelse

Inden der udføres reparation eller

vedligeholdelse, skal netstikket kobles fra

elnettet.

Vedligeholdelse hvert halve år – kontrol

af tryk omkring gummiblære

Under normale omstændigheder behøver

pumpen ikke vedligeholdelse. For at imødegå

eventuelle problemer, bør du regelmæssigt

kontrollere trykket omkring gummiblæren hvert

halve år.

a. Kontroller at stikket er fjernet fra stikkontakten.

b. Åben for vandhanen, så der ikke er noget

vandtryk i systemet.

c. Skru dækslet af ventilen (M).

d. Kontroller på luftpåfylderen, at lufttrykket

er 1,2 bar. Pump mere luft i ved behov.

Pumpeautomatens manometer (H) viser

vandtrykket og ikke lufttrykket rundt om

gummiblæren. Uden lufttryk rundt om

gummiblæren, vil denne sprække når pumpen

kører. OBS! Hvis du ikke har en luftpåfylder

med manometer til bilventiler, kan den sikkert

findes på en tankstation.

Udskiftning af gummiblære

1. Løsn skruerne på gavlen, hvor det rustfri

rør går ind i tanken.

2. Fjern den ødelagte gummiblære, tør rent

og tørt indeni tanken med en klud, sæt den

nye blære i.

3. Monter gavlen igen og skru boltene passende

hårdt til korsvis.

4. Skru den sorte plastprop på tankens anden

gavl af. Pump Luft ind til trykket er 1,2 bar,

det skal være ca. 0,2 bar under det tryk,

som pumpen starter med, når vandet slippes

ud. Lufttrykket aflæses på det manometer,

som findes på luftpåfylderen og ikke

på pumpen. Manometeret på pumpen viser

kun vandtrykket.

5. Kontroller med læksøger eller sæbevand at

ventilen holder tæt.

12. Miljøbeskyttelse

Genbrug kasseret materiale i stedet

for at blande det med husholdningsaffaldet.

Alle maskiner, tilbehør og emballage

skal sorteres og afleveres på

genbrugsstationen. Der bortskaffes

det på en miljøvenlig måde.

Problem Mulig årsag Foranstaltning

Motoren kører ikke. Ingen strøm. Kontroller at der er strøm i elnettet

og at stikkontakten er tilsluttet

elnettet.

Motorens termosikring

er udløst.

Kondensatoren er

defekt.

Find årsagen og afvent at motoren

køler af og derpå starter

automatisk.

Kontakt autoriseret elinstallatør.

Motoren kører, men der kommer intet vand. Pumpen suger luft ind. • Kontroller at alle tilslutninger på

sugesiden er helt tætte.

• Kontroller at vandniveauet ikke

er sunket til et niveau under

bundventilen.

• Kontroller, at bundventilen ikke

er blokeret.

Motoren går i stå, fordi en af motorens termosikringer

udløses

Pumpen hakker

(starter hurtigt og

stopper igen hurtigt).

Elnettets data og pumpens

specifikationer

stemmer ikke overens.

Impelleren er blokeret.

Intet lufttryk omkring

gummiblæren.

Kontroller spændingen.

• Fjern motorens afskærmning (K)

og drej på rotoren.

• Kontakt kundeservice.

Kontrollér lufttrykket i tanken.

Fyld gummiblæren eller skift

den ud.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

22

More magazines by this user
Similar magazines