Manual

gkwebonline.no

Manual

Manual

Mosefjerner TM-L46

Mossrivare TM-L46

540290

1


DEFINISJON AV SYMBOLER

Viktig!

Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene

nøye. Gjør deg godt kjent med

styring og korrekt bruk av utstyret.

Sørg for god avstand til andre personer ved

bruk!

Advarsel!

Roterende tinn-valse!

Husk at tinnene er skarpe. Tinnene fortsetter

å rotere etter at motoren er slått av. Trekk ut

kontakten før vedlikehold, eller hvis strømkabelen

er skadet.

Bruk vernebriller og hørselsvern.

Hold strømkabelen unna tinnene.

Grad av beskyttelse mot vann: IPX4

Støynivå, malt i henhold til 2000/14/EC:

TM-L46 merket med 101 dB(A).

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER

Les denne bruksanvisningen grundig, og følg alle anbefalte

forhåndsregler (ADVARSLER) før, under og etter all bruk av

maskinen. Sørg for godt vedlikehold av maskinen.

Gjør deg kjent med styringen av maskinen før du forsøker

å ta den i bruk. Fremfor alt, vær sikker på at du vet

hvordan du stopper maskinen i en nødssituasjon. Ta vare

på denne bruksanvisningen og alle instrukser som følger

med maskinen for fremtidig referanse.

ADVARSLER OG SIKKERHETSFORANSTALTINGER

1. Trekk alltid ut kontakten før du rengjør, ser over eller

justerer maskinen, eller dersom strømkabelen har blitt

skadet eller sammenfiltret.

2. Bruk alltid kraftige sko eller støvler for å beskytte

føttene dine. Bruk aldri maskinen med bare føtter eller

sandaler.

3. Sjekk alltid at plenen er fri for pinner, steiner, ståltråd

eller andre fremmedlegemer. Kontakt med slike

fremmedlegemer kan skade maskinen og/ eller slynges

ut i stor fart.

4. Bruk lange bukser for å beskytte beina dine –

fremmedlegemer fra plenen kan bli slynget ut av

tinn-valsen.

5. Bruk aldri maskinen i regn, og unngå at den blir våt.

Unngå å bruke maskinen i vått gress om mulig.

6. Kontroller alltid maskinen visuelt før du bruker den.

Ikke bruke den om noe av sikkerhetsutrustningen

(f.eks. slagbeskyttelse), deler av skjæreutrustningen

eller skruer savnes, er slitte eller skadd. Inspiser

strømkabelen og startspaken særlig nøye for å oppdage

skader. For å unngå ubalanse i valsen, bytt alle

stpltinger samtidlig, evnt. parvis.

7. Bruk aldri maskinen hvis noen del av den er defekt.

Erstatt alle defekte deler med nye deler før du tar

maskinen i bruk igjen. Sørg for at maskinen alltid er i

orden, slik at den er trygg å bruke. Bruk bare originale

reservedeler. Deler som ikke er produsert av maskinens

produsent kan passe dårlig, og kanskje forårsake

personskader.

8. Hold barn, dyr og uvedkommende personer på god

avstand av maskinen når den er i bruk - minst 6 meter.

9. Start maskinen forsiktig, og hold føttene på god

avstand fra tinn-valsen.

10. Når motoren er i gang må du holde trygg avstand fra

tinn-valsen, dvs. håndtakets lengde.

11. La aldri maskinen være uten tilsyn mens den er koblet

til et strømuttak. Trekk ut kontakten.

12. Barn og personer som ikke er kjent med disse

instruksene må aldri bruke maskinen.

13. Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller skader

på andre personer eller deres eiendom.

2


14. Denne maskinen er utstyrt med en brems som stopper

tinn-valsens rotasjon i løpet av 3 sekunder straks

styrespaken slippes.

Du bør aldri under noen omstendigheter forsøke å

legge maskinen over på siden mens motoren fremdeles

er i gang, eller forsøke å stoppe tinn-valsen. Vent

alltid til det stopper av seg selv.

15. Hvis tinn-valsen treffer et fremmedlegeme, slipp styrespaken

straks og trekk ut kontakten. Når tinn-valsen

har stoppet å rotere, legg maskinen på siden og sjekk

om tinner er skadet. La i så fall kvalifisert personell

reparere skadene før du slår på mosefjerneren igjen.

16. Trekk alltid ut strømkontakten før du forsøker å løfte

eller bære maskinen.

17. Stopp tinn-valsen hvis mosefjerneren må vippes opp

for å trilles over andre overflater enn gress, eller når

du frakter mosefjerneren til og fra området som skal

klippes.

18. Ikke vipp mosefjerneren når du skrur på motoren,

dersom den ikke må vippes opp for at motoren skal

starte. i så fall må den ikke vippes mer enn absolutt

nødvendig, og bare slik at den siden som er lengst fra

brukeren vippes opp.

19. Du må ikke trekke maskinen mot deg eller gå baklengs

mens du klipper.

20. Gå når du bruker maskinen. Løp aldri.

21. Bruk maskinen bare i dagslys eller med god belysning.

22. Sjekk jevnlig om gressposen er slitt eller skadet.

23. Slå av motoren og vent til tinn-valsen har stoppet helt

før du fjerner gress fra utblåsningsåpningen.

24. Forsøk aldri å justere hjulhøyden mens motoren er i

gang.

25. Slå aldri på motoren når du står foran utblåsningsåpningen.

26. Stikk aldri hender eller føtter nær eller under roterende

deler. Hold til enhver tid god avstand til utblåsningsåpningen.

27. Hvis utstyret begynner å vibrere unormalt mye, slå av

motoren og sjekk straks hva det kan skyldes.

Vibrasjoner er som regel et tegn på trøbbel.

28. Du bør vise forsiktighet ved alle reparasjoner eller

vedlikehold på eller omkring tinn-valsen.

29. Bruk aldri løsemidler eller rengjøringsmidler til

rengjøring av maskinen – bruk en butt skrape til å

fjerne gress og skitt. Trekk alltid ut kontakten før

rengjøring.

30. Oppbevar maskinen på et tørt sted når den ikke er i

bruk, helst der den ikke kan nås av barn.

31. Dette verktøyet er ikke tenkt brukt av personer

(inkludert barn) med nedsatte sanser, fysiske eller

mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap,

dersom de ikke har fått opplæring eller instrukser om

korrekt bruk av apparatet av en person med ansvar for

deres sikkerhet.

32. Pass på at barn aldri leker med maskinen.

STRØMSIKKERHET

33. Maskinen er beregnet brukt kun på elektrisitetsnett

med vekselstrøm – ikke prøv å bruke den med andre

strømkilder. Plugg maskinen i en stikkontakt med

tilstrekkelig kapasitet.

34. Dobbel isolasjon

Maskinen er dobbeltisolert. Dette betyr at alle

utvendige metalldeler er elektrisk isolert fra strømforsyningen.

Dette er oppnådd ved at en ekstra

isolasjonsbarriere er plassert mellom de elektriske og

mekaniske delene. Dobbel isolasjon innebærer større

sikkerhet, og eliminerer behovet for at maskinen må

jordes.

35. Sørg alltid for å holde strømkabelen unna tinn-valsen –

vær alltid oppmerksom på kabelens plassering.

36. Skjøtekabelen bør alltid henge trygt på støttekroken (på

toppen av håndtaket) for å unngå at den blir skadet når

maskinen er i bruk.

37. Maskinen må aldri bæres etter kabelen, og du må aldri

rykke i kabelen for å trekke ut støpselet. Hold kabelen

godt unna varmekilder, oljer eller skarpe kanter. Sjekk

kabelens tilstand før bruk, og bruk den ikke hvis den er

skadet.

38. Maskinen skal alltid slås av ved strømforsyningen, før

kontakten trekkes ut.

39. Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av

produsent, forhandler, autorisert reparatør eller andre

kvalifiserte personer for å unngå fare.

40. ADVARSEL:

BRUK ALDRI EN SKJØTELEDNING MED TEGN PÅ

SKADE. BRUK EN NY, HEL LEDNING I STEDET. IKKE

UTFØR PERMANENTE ELLER MIDLERTIDIGE

REPARASJONER.

3


GENERELT OVERBLIKK (Fig.1)

1. Styrespake

2. Plugg-bryter kombinasjon

3. Kabelfeste

4. Strømkabel

5. Gresspose

6. Motordeksel

7. Justering for tilkoblingsrør

8. Justering for arbeidshøyde

9. Hjul

10. Bakdeksel

11. Tilkoblingsrør

2

12. Vrider

13. Håndtaksrør

14. Krok for skjøteledning

3

1

MONTERING OG BRUK

MONTERING AV KOMPONENTER

Noen av mosefjernerens deler har blitt tatt fra hverandre

for transport. Skruene, vriderene, kabelklipsene, kabelkrokene

og skrujernene ligger i plastposer.

De er lette å montere hvis du følger disse instruksene:

13

Fig. 1.

4

12

10

6

11

5

7

8

9

Modell

Spenningsforsyning

Strømforbruk

Motorens tomgangshastighet

Arbeidsbredde

Arbeidsdybde

Nettovekt

Kapasitet gressoppsamler

Støynivå (2000/14/EC)

Støytrykknivå

Vibrasjon

TM-L46

230V-50Hz

600 W

2500 min-1

330 mm

-1~10 mm

10.0 kg

40 L

101 dB(A)

96 dB(A)

3.68 m/s2

4

1. Gresspose

Sett sammen tøyposen og stålrammen. (Fig.2)

2. Håndtak

Ta ut mosefjerneren av emballasjen. Esken inneholder

to tilkoblingsrør og håndtakrøret. Finn tilkoblingsrøret

på siden av hovedenheten med tilhørende skruer

(Fig.3).

Du har 2 valgfrie posisjoner for å stille inn håndtakets

høyde.

Plasser mutterne i de vedlagte plastvriderene. Skyv

kroken for skjøteledningen inn på håndtaksrøret og

koble håndtaket til tilkoblingsrørene med de vedlagte

rund-hodete skruene (Fig. 4).

Fest kabelen som går fra bryterkontakten til motoren


langs tilkoblingsrørene ved hjelp av de vedlagte

kabelklipsene (Fig.5).

3. Justering av arbeidshøyde

Arbeidshøyden justeres med justeringsspaken (fig.1).

Husk at du må løsne skruen i vrideret, før du trekker

justeringsspaken til ønsket stilling. Fest skruen i

vrideret igjen (Fig.6). Ulike innstillinger for arbeidshøyde

er tilgjengelige.

For å stille håndtaket til en mer komfortabel høyde, kan

du justere tilkoblingsrøret (fig.1) ved å løsne vrideren.

Husk å skru fast vrideren etterpå.

4. Gressamler: Åpne bakdekselet, koble gressamleren til

klipperen med de 2 krokene (Fig.6).

5. Avlastningskrok for skjøteledning

For å unngå at skjøteledningen i vanvare løsner fra

bryterkontakten, sørg for å tre skjøteledningen

gjennom kroken på riktig måte (Fig. 7, 8).

6. Start av mosefjerner

Før du begynner å klippe, pass på at tinnene og

festene deres ikke er sløve eller skadet på annet vis.

Bytt sløve eller skadede tinner om nødvendig. Trekk

ut kontakten før du sjekker tinn-valsen. For å unngå

at mosefjerneren starter på et uheldig tidspunkt,

er bryterkontakten utstyrt med sikkerhetsbryter

(Fig.8A) som må klemmes inn før du kan trekke i

bryterspaken (Fig.8B). Når bryterspaken slippes, må

sikkerhets-bryteren gå tilbake til sin utgangsposisjon.

Sørg for at skjøteledningen ikke kommer i nærheten

av tinn-valsen. Slipp ut sikkerhetsbryteren og trekk i

bryterspaken (Fig.8).

Før du begynner å klippe, øv noen ganger på denne

operasjonen for å sikre at alt fungerer slik det skal.

Før du utfører noen justeringer eller reparasjoner på

mosefjerneren, vent til tinn-valsen slutter å rotere.

Trekk alltid ut strømmen før du utfører noen form for

justering, vedlikehold eller reparasjoner.

SKIFTE AV TINNER

Vennligst ta kontakt med din forhandler. Husk å kun bruke

originale reservedeler for alt vedlikehold og reparasjon.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

• Sørg for at alle skruer, muttere, o.l. alltid er trygt

strammet, slik at det er trygt å arbeide med

mosefjerneren.

• Skift alle slitte eller skadde deler.

Jevnlig vedlikhold av mosefjerneren vil ikke bare forlenge

dens levetid, men også gjøre det lettere og mer behagelig

å klippe med den. Rengjør mosefjerneren med børster eller

kluter. Bruk aldri vann eller vaskemidler for å fjerne skitt.

Slå alltid av motoren og trekk ut strømmen før du utfører

noen form for vedlikehold eller rengjøring av maskinen.

Den delen i maskinen som er mest utsatt for slitasje og

skader er tinn-valsen. Sjekk tinnenes tilstand, samt at det

sitter godt, med jevne mellomrom.

Miljøet, resirkulering og avfall

Emballasje og deler som skal kastes må

behandles i henhold til gjeldende regler for slikt avfall.

Emballasje av papp og plast resirkuleres, electrisk utstyr

leveres ved et avfallsmottak eller til forhandler.

Med din hjelp kan vi hjelpe miljøet ved å resirkulere

materialer til produksjon av nye produkter.

Vennligst husk: dette produktet skal ikke kastes i vanlig

husholdningsavfall. Syntetiske deler som kan kastes blant

plastavfall er merket.

BRUK

1. Velg en arbeidshøyde som passer gressets faktiske

høyde. Unngå å klippe i omgivelser der skjøteledningen

ikke kan beveges fritt (Fig.9). For å unngå at utblås-ningsrøret

tetter seg, med unødvendig overbelastning

av motoren, bør maskinen skyves i egnet tempo,

ikke for raskt. Unngå klipping i regn eller vått gress.

2. Trekk alltid ut strømmen og sjekk at motoren er av før

du ser over tinn-valsen. Husk at valsen vil fortsette å

rotere i noen sekunder etter at motoren er slått av. Prøv

aldri å stoppe valsen selv. Sjekk med jevne mellomrom

at tinnene er trygt festet, i god stand, og skarpe.

Hvis tinn-valsen treffer et objekt under bruk, stopp

mosefjerneren og vent til valsen stopper helt. Sjekk

deretter tinnenes tilstand. Hvis det er skadet eller har

løsnet, må de umiddelbart skiftes.

5


DIAGRAM OG DELELISTE

6


Nr. Delenavn Antall

1 Kabelholder 1

2 Bryter 1

3 Kabelklips 2

4 Skrue ST4.2X25-F-H 2

5 Håndtak 1

6 Bolt M6X40 4

7 Endelokk 2

8 Skive 6 2

9 Ratt 6 4

10 Forbindelserør 2

11 Ratt 8 2

12 Skive 2

13 Festebrakett 2

14 Bolt M8x40 2

15 Høydejustering (venstre) 1

16 Lite hjul 4

17 Hjulaksel 1

18 Høydejustering (høyre) 1

19 Bladaksling 1

20 Bolt M6x10 6

21 Skive 6 6

22 Lager 60202 2

23 Lagerholder 2

24 Metalldeksel 2

25 Hjul 14

26 Fjær (tinne) 42

27 Drivhjul 1

28 Låsering 2

29 Kile 1

30 Deksel 2

31 Bolt M6X10 2

32 Skive 6 2

33 Lager 4

34 Hjul 2

Nr. Delenavn Antall

35 Lagerholder 2

36 Låsepinne ø 3X18 2

37 Brakett, venstre 1

38 Metallplate 1

39

40

41 Brakett, høyre 1

42 Holder til hjul 1

43 Frontdeksel 1

44 Skrue ST4.2X16 2

45 Kabelmater 1

46 Skrue ST4.8X16 4

47 Karbonbørste 2

48 Skrue ST4.2x10 2

49 Børsteholder 2

50 Bakdeksel for motor 1

51 Hjullager 60608 1

52 Skrue M5X70 2

53 Stator 1

54 Armatur 1

55 Rund låsepinne Ø3X18 1

56 Hjullager 60629 1

57 Framdeksel for motor 1

58 Mutter M5 2

59 Vifte 1

60 Drivreim 474-3M9 1

61 Skrue ST4.2X16 4

62 Motordeksel 1

63 Oppsamler 1

64 Tverrstag 1

65 Bakdeksel 1

66 Skrue ST4.2X10-F-H 2

67 Bakdekselmater 2

7


ANVÄNDA SYMBOLER

Viktigt!

Läs och förstå bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna

noga.

Se till att hålla ca 6 meters avstånd till andra

personer eller djur vid användning!

Varning!

Roterande rivfjädrarna!

Rivfjädrarna är vassa. Rivfjädrarna fortsätter

att rotera efter att motorn är avslagen. Dra ur

kontakten vid underhåll, eller om strömkabeln

är skadad.

Använd skyddsglasögon och hörselskydd.

Håll bort strömkabeln från rivfjädrarna.

IP-klassning mot vatten: IPX4

Ljudnivå, i enighet till 2000/14/EC: TM-L46

märkt med 101 dB(A).

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs den här bruksanvisningen grundligt, och följ alla

anvisande förhållningsregler (VARNING) före, under och

efter all användning av maskinen. Se till att underhålla/

rengöra maskinen.

Gör dig bekväm med styrningen av maskinen innan du

tar den i bruk. Framför allt, var säker på att du vet hur

du stoppar maskinen i en nödsituation. Ta vara på denna

bruksanvisningen och alla instruktioner som följer med

maskinen för framtida referens.

VARNING OCH SÄKERHET

1. Dra alltid ut kontakten innan du rengör, ser över eller

justerar maskinen, eller om strömkabeln har blivit

skadad eller tvinnad.

2. Använd alltid kraftiga skor eller stövlar för att skydda

fötterna. Använd aldrig maskinen när du är barfota eller

i sandaler.

3. Kontrollera alltid att gräsmattan är fri från pinnar,

stenar, ståltråd eller andra främmande föremål. Kontakt

med främmande föremål kan skada maskinen och/

eller slungas ut hög fart.

4. Använd långa byxor för att skydda dina ben –

främmande föremål från gräsmattan kan slungas ut av

rivfjädrarna.

5. Använd aldrig maskinen i regn, och undvik att den blir

våt. Undvik att bruka maskinen i vått gräs.

6. Kontrollera alltid maskinen visuellt innan du använder

den. Använd inte maskinen om någon säkerhetsutrustning

(till exempel slagskydd), delar av skärutrustningen

eller någon skruv saknas eller är sliten eller

skadad. Inspektera nätkabeln och startspaken särskilt

noggrant för att upptäcka skador. Obalans undviks

genom att byta alla skadad fjädrar samtidig, eller

parvis.

7. Använd aldrig maskinen om någon del av den är

defekt. Ersätt alla defekta delar med nya delar innan du

tar maskinen i bruk igen. Se till att maskinen alltid är i

ordning, så att den är trygg att användas. Använd bara

original reservdelar. Deler som inte är producerade

av maskinens tillverkare kan passa dåligt och kanske

förorsaka personskador.

8. Håll barn, djur och andra personer på bra avstånd från

maskinen när den är i bruk - minst 6 meter.

9. Starta maskinen försiktigt och håll fötterna på avstånd

från rivfjädrarna.

10. När motorn är igång ska du hålla tryggt avstånd från

rivfjädrarna, dvs. handtagets längd.

11. Låt aldrig maskinen vara utan tillsyn medan den är

kopplad till ett strömuttag. Dra ur kontakten.

12. Barn och övriga personer som inte har läst och förstått

dessa instruktionerna ska aldrig använda maskinen.

13. Obeservera att användaren är ansvarig för olyckor eller

skador på andra personer eller deras egendom.

8


14. Denna maskinen är utrustad med en broms som

stoppar rivfjädrarna rotation inom 3 sekunder efter

strömbytaren släppts.

Du ska aldrig under några omständigheter forsöka att

lägga maskinen på sidan medan motorn är igång, eller

forsöka att stoppa rivfjädrarna. Vänta alltid tills det

stannar av sig själv.

15. Om rivfjädrarna träffar ett främmande föremål, släpp

strömbrytaren och dra ut kontakten. När rivfjädrarna

har stannat, lägg maskinen på sidan och kontrollera

om bladet eller muttern är skadat. Låt i så fall kvalificerad

personal reparera skadorna innan du slår på

mossrivaren igen.

16. Dra alltid ut strömkontakten innan du forsöker att lýfta

eller bära maskinen.

17. Släpp strömbrytaren om mossrivaren ska tippas upp

för att förflyttas över andra ytor än gräs, eller när du

fraktar mossrivaren till och från området som skall

klippas.

18. Vinkla inte mossrivaren vid start av motorn.

Motorn skall startas med maskinen i normalt körläge.

Bedömms vinkling som nödvändigt skall den inte

vinklas mer än nödvändigt och alltid med sidan som är

längst från användaren.

19. Du ska inte köra maskinen mot dig eller gå baklänges

medans du klipper.

20. Gå när du river mossan. Spring aldrig.

21. Riv bara i dagljus eller med god belysning.

22. Kontrollera alltid om uppsamlaren är sliten eller

skadad.

23. Slå av motorn och vänta tills rivfjädrarna har stannat

helt innan du tar bort gräs ochmossa från utblåset.

24. Försök aldrig att justera rivhöjden medan motorn är

igång.

25. Slå aldrig på motorn när du står framför utblåset.

26. Stick aldrig händer eller fötter nära eller under

roterande delar. Håll avstånd till utblåset.

27. Om maskinen börjar att vibrera onormalt mycket, slå

av motorn och kontrollera vad det kan vara. Vibrationer

är som regel ett tecken på fel.

28. Du bör vara försiktig vid alla reparationer eller underhåll

på eller omkring rivfjädrarna.

29. Använd aldrig lösningsmedel eller rengöringsmedel

till rengöring av maskinen – använd en skrapa till att

ta bort gräs och smuts. Dra alltid ut kontakten före

rengöring.

30. Förvara maskinen på en torr plats när den inte

används, helst där den inte kan nås av barn.

31. Denna maskin skall inte användas av personer

(inklusive barn) med psykiska, fysiska eller mentala

hinder, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de

inte har fått rätt instruktioner om korrekt användning

av maskinen av en person med ansvar för deras

säkerhet.

32. Låt aldrig barn leka med maskinen.

STRÖMSÄKERHET

33. Maskinen är beräknad att användas på elnät med

växelström – Prova inte att använda den med andra

strömkällor. Plugga in maskinen i en stickkontakt med

tillräcklig kapacitet.

34. Dubbel isolation

Maskinen är dubbelisolerad. Detta betyder att alla

utvändiga metalldelar är elektriskt isolerade från

strömförsörjningen. Detta är uppnått genom att en

extra isolationsbarriär är placerad mellan de elektriska

och mekaniska delarna. Dubbel isolation innebär större

säkerhet och eliminerar behovet för att maskinen ska

jordas.

35. Håll alltid bort strömkabeln från rivfjädrarna – var alltid

uppmärksam på kabelns placering.

36. Förlängningskabeln ska alltid hängas tryggt på stödkroken

(på toppen av handtaget) för att undgå att den

blir skadad när maskinen används.

37. Maskinen ska aldrig bäras i kabeln och du ska aldrig

rycka i kabeln för att dra ur kontakten. Håll kabeln

undan från värmekällor, oljor eller vassa kanter.

Kontrollera kabelns tillstånd innan användning och

använd den inte om den är skadad.

38. Maskinen skall alltid slås av med strömbrytaren, innan

kontakten dras ur.

39. Om strömkabeln är skadad, ska den byttas av en elektriker,

auktoriserad reperatör eller andra kvalificerade

personer för att undvika fara.

40. VARNING:

ANVÄND ALDRIG EN FÖRLÄNGNINGSKABEL MED

TECKEN PÅ SKADA. KÖP EN NY, HEL LEDNING

ISTÄLLET.

9


GENERELL ÖVERSIKT (Fig.1)

1. Styrspak

2. Strömbrytare/kontakt

3. Kabelfäste

4. Strömkabel

5. Gräsuppsamlare

6. Motorkåpa

7. Justering för tillkopplingsrör

8. Justering för arbetshöjd

9. Hjul

10. Bakkåpa

11. Tillkopplingsrör

2

12. Vred

13. Handtagsrör

14. Krok för förlängningskabel

3

1

MONTERING OCH ANVÄNDNING

Montering av komponenter

Några av mossrivarens delar har blivit nermonterade

på grund av transport. Skruvarna, vreden, kabelclipsen,

kabelkrokarna och skruvjärnen ligger i plastpåsar.

Det är lätt att montera om du följer dessa instruktioner:

13

Fig. 1

4

12

10

6

11

5

7

8

9

Modell

Spänning

Strömförbrukning

Motorns tomgångshastighet

Arbetsbredd

Arbetsdjup

Nettovikt

Kapacitet gräsuppsamlare

Ljudnivå (2000/14/EC)

Ljudtrycksnivå

Vibration

TM-L46

230V-50Hz

600 W

2500 min-1

330 mm

-1~10 mm

10.0 kg

40 L

101 dB(A)

96 dB(A)

3.68 m/s2

10

1. Gräsuppsamlare.

Sätt samman tygpåsen och stålramen. (Fig.2)

2. Handtag

Ta ut mossrivaren ur emballaget. Lådan innehåller två

tillkopplingsrör och handtagsröret. Fäst tillkopplingsröret

på sidan av huvudenheten med tillhörande

skruvar (Fig.3).

Du har 2 valfria positioner för att ställa in handtagets

höjd.

Placera muttrarna i de medlagda plastvreden. Trä på

kroken för förlängningskabeln på handtagsröret och

koppla handtaget till tillkopplingsrören med de medlagda

kullriga skruvarna (Fig. 4).

Fäst kabeln som går från brytarkontakten till motorn


längs tillkopplingsrören med hjälp av de medlagda

kabelclipsen (Fig.5).

3. Justering av arbetshöjd

Arbetshöjden justeras med justeringsspaken (fig.1).

Du måste lossa skruven i vredet, innan du drar

justeringsspaken till önskat läge. Fäst skruven i vredet

igen (Fig.6). Olika inställningar för arbetshöjden är

tillgängliga.

För att ställa handtaget till en mer komfortabel höjd,

kan du justera tillkopplings-röret (fig.1) genom att

lossa vredet. Glöm ej att skruva fast vredet efteråt.

4. Gräsuppsamlare: Öppna bakkåpan, koppla gräsuppsamlaren

till klipparen med de 2 krokarna (Fig.6).

5. Avlastningskrok för förlängningskabel

För att undgå att förlängningskabeln lossnar från

brytarkontakten, se till att trä förlängningskabeln

genom kroken på rätt sätt (Fig.7, 8).

6. Start av mossrivaren

Innan du börjar att riva, se till att rivfjädrarna och dess

fästen inte är skeva eller skadade på annat vis. Byt

skeva eller skadade rivfjädrar om nödvändigt. Dra ut

kontakten innan du kontrollerar skärbladet. Mossrivaren

är utrustad med säkerhetsbrytare (Fig.8A) som

ska klämmas in före du kan trycka in brytarspaken

(Fig.8B). När brytarspaken släpps, ska säkerhetsbrytaren

gå tilbaka till sin utgångsposition. Se till

att förlängningskabeln inte kommer i närheten av

rivfjädrarna. Släpp ut säkerhetsbrytaren och släpp

brytarspaken (Fig.8).

Innan du börjar att klippa, prova några gånger på

denna operation för att försäkra dig om att allt fungerar

som det skall.

Innan du utför några justeringar eller reparetioner på

mossrivaren, vänta tills skärbladet slutar att rotera.

Dra alltid ut kontakten innan du utför någon form av

justering, underhåll eller reperationer.

BYTE AV RIVFJÄDRAR

Vänligen ta kontakt med din handlare. Använd bara original

reservdelar för allt underhåll och reperation.

UNDERHÅLL OCH LAGRING

• Se till att alla skruvar, muttrar, o.l. alltid är ordentligt

åtskruvade, så att det är säkert att arbeta med

mossrivaren.

• Byt alla slitna eller skadade delar.

Regelbundet underhåll av mossrivaren inte bara förlänger

dess livstid, utan gör det lättare och mer behagligt att riva

med den. Rengör mossrivaren med borste eller skrapa.

Använd aldrig vatten eller tvättmedel för att ta bort smuts.

Slå alltid av motorn och dra ut kontakten innan du utför

någon form av underhåll eller rengöring av maskinen. Den

delen i maskinen som är mest utsatt för slitage och skador

är skärbladet. Kontrollera bladets tillstånd, samt att det

sitter ordentligt, med jämna mellanrum.

Miljö, återvinning och avfall

Emballage och delar som skall kastas ska

behandlas i förhållande till gällande regler för sådant avfall.

Emballage av papp och plast återvinns, elektrisk utrustning

lämnas till en återvinningsstation.

Med din hjälp kan vi hjälpa miljön genom att återvinna

material till produktion av nya produkter.

Vänligen observera: denna produkt skall inte kastas i

vanligt hushållsavfall. Syntetiska delar som kan kastas

bland plastavfall är märkta.

ANVÄND MASKINEN

1. Välj en rivhöjd som passar gräsets faktiska höjd.

Undvik att riva i omgivningar där förlängningskabeln

inte kan röras fritt (Fig.9). För att undvika att utblåsningsröret

täpps igen, med onödig överbelastning av

motorn, bör maskinen köras i eget tempo, inte för fort.

Undvik rivning i regn eller vått gräs.

2. Dra alltid ut kontakten och kontrollera att motorn är

av innan du kontrollerar rivfjädrarna. Fjädrarna kan

fortsätta att rotera i någon sekund efter att motorn är

avslagen. Prova aldrig att stoppa fjädrarna själv.

Kontrollera med jämna mellanrum att fjädrarna sitter

ordentligt fast, är i bra skick och vassa. Om rivfjädrarna

träffar ett föremål under rivningen, stoppa mossrivaren

och vänta tills rivfjädrarna stannat helt. Kontrollera

därefter rivfjädrarnas tillstånd. Om de är skadat eller

har lossnat, ska det omeddelbart bytas ut.

11


ARTIKELLISTA OCH SPRÄNGSKISS

12


Nr. Benämning Antal

1 Kabelhållare 1

2 Brytare 1

3 Kabelclips 2

4 Skruv ST4.2X25-F-H 2

5 Handag 1

6 Bolt M6X40 4

7 Ändplugg 2

8 Bricka 6 2

9 Vred 6 4

10 Förbindelserör 2

11 Vred 8 2

12 Bricka 2

13 Fäste 2

14 Bult M8x40 2

15 Höjdjustering (vänster) 1

16 Litet hjul 4

17 Hjulaxel 1

18 Höjdjustering (höger) 1

19 Bladaxel 1

20 Bult M6x10 6

21 Bricka 6 6

22 Lager 60202 2

23 Lagerhållare 2

24 Metallkåpa 2

25 Hjul 14

26 Fjäder (tinne) 42

27 Drivhjul 1

28 Låsring 2

29 Kil 1

30 Navkapsel 2

31 Bult M6X10 2

32 Bricka 6 2

33 Lager 4

34 Hjul 2

Nr. Benämning Antal

35 Lagerhållare 2

36 Låspinne ø 3X18 2

37 Fäste, vänster 1

38 Metallplatta 1

39

40

41 Fäste, höger 1

42 Hållare till hjul 1

43 Frontkåpa 1

44 Skruv ST4.2X16 2

45 Kabelmatare 1

46 Skruv ST4.8X16 4

47 Kol 2

48 Skruv ST4.2x10 2

49 Kolhållare 2

50 Bakkåpa för motor 1

51 Hjullager 60608 1

52 Skruv M5X70 2

53 Stator 1

54 Rotor 1

55 Rund låspinne ø 3X18 1

56 Hjullager 60629 1

57 Framkåpa for motor 1

58 Mutter M5 2

59 Fläkthjul 1

60 Drivrem 474-3M9 1

61 Skruv ST4.2X16 4

62 Motorkåpa 1

63 Uppsamlare 1

64 Tvärstag 1

65 Bakkåpa 1

66 Skruv ST4.2X10-F-H 2

67 Bakkåpe matare 2

13


SVENSK

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material eller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej

följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift.

Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för

köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller

Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer.

FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

Industrivägen 3

S-30241 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att produktet

Produkt................ Mossrivare

Märke.................. Park & Garden

Modell typ............ TM-L46

överensstämmer med följande norm

EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13,

EN 60335-2-92:2005, EN 13681:2004,

EN 6223:2008

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

2006/95/EC, 2002/95/EC, 2002/96 EEC

NORSK

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt,

eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift.

Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning.

Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industriveien 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at produktet

Produkt................ Mosefjerner

Merke.................. Park & Garden

Modell.................. TM-L46

er i overensstemmelse med normene

EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13,

EN 60335-2-92:2005, EN 13681:2004,

EN 6223:2008

samt bestemmelser gitt i direktiv

2006/95/EC, 2002/95/EC, 2002/96 EEC

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas

tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering,

lämna mossrivaren vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and

Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti

2005.

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes

sammen med husholdningsavfall.

Lever mosefjerneren ved nærmeste avfallsmottak for

sikker behandling. Dette i henhold til WEEE

(Waste from Electrical and Electronic Equipment)

direktiv gjeldende fra August 2005.

Halmstad, 2009-03-01

Trondheim, 01.03.2009

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om mossrivaren skulle ändras väsentligt.

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går

i trykken. Om mosefjerneren skulle endres vesentlig, forbeholder vi

oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2009 © Gisle Krigsvoll AB

2009 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 540290

16

More magazines by this user
Similar magazines