Menighetsbladet - Mediamannen

mediamannen.no

Menighetsbladet - Mediamannen

MENIGHETSBLADET

for

EIDE BREMSNES KORNSTAD KVERNES

Nr. 4 DESEMBER 2008 56. årgang

Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling

fra keiser Augustus om at hele verden skulle

innskrives i manntall. Denne første innskrivning

ble holdt mens Kvirinius var landshøvding

i Syria. Og alle dro av sted for å la seg

innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp

til Judea, til Davids by Betlehem, siden han

var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive

sammen med Maria, sin trolovede,

som ventet barn. Og mens de var der, kom

tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin

sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham

i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted.

Det var noen gjetere der i nærheten som var

ute på markene og holdt nattevakt over flokken

sin. Med ett sto en Herrens engel foran

dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De

ble overveldet av redsel. Men engelen sa til

dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en

stor glede, en glede for hele folket: I dag er

det født dere en frelser i Davids by; han er

Messias, Herren. Og dette skal dere ha til

tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og

ligger i en krybbe." Med ett var engelen

omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste

Gud og sang:

"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden

blant mennesker som Gud har glede i!"

Luk. 2.1-14


2

Familiegudstjeneste og kakefest for søndagsskolen

I år er det 100 år siden vi fikk søndagsskoler

i Eide. Eide søndagsskole og Eide

menighets barne- og aspirantkor gikk

sammen om markeringen søndag 16.

november med gudstjeneste på barnas

premisser og påfølgende bursdagsfeiring

på bedehuset med mange gode kaker.

Dagens prest, Tommy Stormo, fikk god

hjelp av korene og søndagsskolen under

dagens gudstjeneste. Menigheten lærte

flere søndagsskolesanger med tilhørende

bevegelser og barna deltok med dagens

bønneemner, tekstlesning og en flott

musikal om Amademus som bor på kirkeloftet.

Tommy prestevikar intervjuet Hans Orset om

hvordan det var på søndagsskolen for blant

annet 100 år siden.

På bursdagsfesten ble det danseinnslag ved

Gunn Kristine Brandsæter (foran), Agnes

Beate Holden (t.h) og Sara Elise Holberg

Hafstad (bak). Dansegruppa heter forresten

Butterfly.

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Eide menighets aspirantkor (fra venstre), Eide søndagsskole og Eide menighets barnekor var

med og feiret søndagsskolenes 100 år her på Nordmøre.

Søndagsskolekonsulent

Hans Orset, fra Nordmøre

krets av Søndagsskoleforbundet,

orienterte

om søndagsskolearbeidet

opp gjennom

tiden. Allerede i 1908

var det søndagsskoler på

Øien, Strand, Visnes og

Lyngstad. Senere ble det

etablert søndagsskoler i

alle bygdene og det har

vært opptil 7 samtidig. I

dag er det bare Eide søndagsskole

som fortsatt er

i drift. I tillegg er Eide

menighets aspirant- og

barnekor meldt inn i

Norsk Søndagsskole-forbund,

slik at det er to

søndagsskoler (aktiviteter)

som er registrert fra

Eide kommune.

Garantert store overraskelser var utgangspunkt

for Eli Brandsæters preken under

100-årsfeiringen i Eide kirke. Med god

hjelp av dukka Fredrikke holdt hun preken.

Tidligere og nåværende søndagsskolelærere i alle aldre ble takket

for innsatsen. Bakerst fra venstre: Jon Fyllingsnes, Edel Fyllingsnes,

Kristian Brandshaug, Solveig Halås og Magnhild Hansen.

Andre rekke fra venstre: Anne Hilde Haraldsvik, Eli Brandsæter,

Inger Kristin Kristiansen, Inger Marie Silseth, Anders Robert

Sandvik, Gunn Mari Solbakk og Merete Sund. Foran de to hjelpelederne

Agnes Beate Holden og Gunn Kristine Brandsæter.

Ordfører, Arnfinn

Storvik, overrakte blomster

og gavesjekk på

vegne av Eide kommune.

Pengene skal gå til

videre kor- og søndagsskolearbeid,

og er et kjærkomment tilskudd til et arbeid som

ellers er basert på frivillig innsats. Takk for gaven!

Til dagens hundreårsmarkering var alle de tidligere søndagsskolelærerne

spesielt invitert. Mange av dem som deltok

kunne vise til en frivillig innsats som strekker seg over mer

enn 30 år, mens andre har holdt på så lenge at de ikke husker

hvor lenge de har vært med i søndagsskolearbeidet. De har lagt

ned en beundringsverdig innsats, spesielt med tanke på at

mange har stått i arbeidet helt alene i sin krets i en årrekke.

Etter gudstjenesten ble det ordentlig bursdagsfest med bursdagssang,

kaker og ballonger. Hans Orset og SLUSH-hjelpelederne

(på søndagsskolen) blåste figurballonger

som både barna og ordføreren (en flott ballongblomst)

fikk med seg hjem etter festen!

Innhold:

Glimt fra menighetene side 4

Andakten side 5

Kirkereformen side 5

G2-konferanse i Oslo side 5

Misjonsprosjektet side 6

Juniorklubb på Sørheim side 6

Min salme side 7

Pilgrimstur side 7

Gudstjenesteliste Averøy side 8

Gudstjenesteliste Eide side 9

Slekt følger slekt side 10

Accordeonkonsert i Eide side 10

Skaper juletradisjoner side 11

50-årskonfirmanter side 12

Vi ønsker alle våre

lesere og deres familier

en riktig fin førjulstid,

en God Jul og

et Godt nytt år!


Menighetsbladet

for menighetene

i Eide og Kvernes

Utgiver: Menighetsrådene

i Eide og Kvernes

Redaksjonskomite/styre:

Bjørg Bergem (leder),

Anne Grete Qvam, Kjellaug Fagereng,

Kristian Brandsæter

Redaktør: Tommy Stormo

Frivillige gaver til bladets drift

mottas med STOR takk.

SpareBank1Nordvest 3931.20.33775

Kasserer: Anne Grete Qvam,

Bremsnes, 6530 Averøy

Bladets adresse: Postboks 18,

Bruhagen, 6538 AVERØY

Grafisk produksjon:

FriFoto - Tommy Stormo

Trykk: Holm Design Kr.sund

KIRKENS FOLK I EIDE

MENIGHETSKONTORET I EIDE

Tlf 71 29 61 84 / Faks 71 29 60 70

e-post: anne-lise@eideprestegjeld.no

Kirkevergen: Man-fredag: 09.00-15.30

Soknepresten: Kan treffes etter avtale.

Sokneprest i Eide

Kari Synnøve Gaustadnes Hoel

Telefon 71 29 69 66 / 916 94 419

Kirkevergen i Eide

Anne Lise Johnsen - tlf 71 29 81 56

anne-lise@eideprestegjeld.no

Organisten i Eide

Anders Robert Sandvik - tlf.

andersrobert@eideprestegjeld.no

Klokker/men.r.sekr. i Eide

Tommy Stormo - tlf 71516344/909 56 111

tomstorm@online.no

Hjemmeside til Eide menighet:

http://eideprestegjeld.no

KIRKENS FOLK I KVERNES

KIRKEKONTORET I AVERØY

Telefon 71 51 33 88/Fax 71 51 32 69

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net

Sokneprest i Kvernes og Kornstad

Kjell Bjørka - tlf. 71 51 41 36

Kontor: 71 51 34 01 / Mob: 97 53 72 17

Sokneprest i Bremsnes

Carina Møller - tlf. 922 30 833

carina.prest@online.no

Kirkevergen i Averøy

Leif-Helge Seljehaug - tlf. 71 51 46 46

Mob. 971 74 053 E-post:

kfia@online.no

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

Kantor i Kvernes

Chris Clifton - tlf. 71 51 40 76.

916 08 207 E-post:

clifton@online.no

http://averoy.kirken.no

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Nøkkel til jula

Vi vet at dessverre er det noen som gruer

seg til jula. Det kan være at ensomheten

trenger seg ekstra sterkt på – og kanskje

savnet etter en du er glad i. Noen barn

gruer seg fordi de voksne drikker seg

fulle. Men nå vil jeg legge dette til side,

og si noe om jul og glede.

Det finnes to nøkler til jula. Nøkkelen

du kan åpne opp jula med – og en helt

annen nøkkel du kan låse jula igjen

med.

Vet du hva disse to nøklene heter?

Den nøkkelen som åpner jula heter

Takknemlighet.

Selv om det alltid er noe som kunne

vært bedre, så er det mulig å være

takknemlig.

Jeg er sikker på at takknemlighet

var navnet på den stemningen som

rådet ved krybben julenatt. Det var

mye som ikke var slik de ønsket

seg. De savnet mye. De visste ikke

så mye den første julenatt. De visste

ikke alt det vi nå vet om Jesus. Men

for Guds gave var de takknemlige.

Den andre nøkkelen heter:

Selvfølgelighet.

Alle som har sluttet å undre seg

over at vår Herre var et barn julenatt,

over at så har Gud elsket verden

at han ga sin sønn – slike mennesker

mister jula, får ikke øye på

den.

Selvfølgelighet er julas fiende,

selvfølgelighet låser jula igjen. En

gave som du mottar med selvfølgelighet

skaper ingen glede, verken for

deg eller for den som ga den.

Det står skrevet en vakker beretning

om stjerna som ledet vise menn fra

Østerland til Jesus. Hva med oss uvise

fra Vesterland – kan vi finne fram?

Det finnes en ledestjerne enda. Om du

i år tar imot jula med et takknemlig

hjerte, da blir takknemligheten en

lysende ledestjerne som fører deg til

Jesus. Da kommer vi til ham som er den

som kan skape jul i våre hjerter.

Kjell Bjørka

Sokneprest

De som ønsker Menighetsbladet i fullfarge på

e-post kan sende e-post: tomstorm@online.no

Forbønn

Hver gudstjeneste har vi forbønn etter

prekenen. Forbønn er et fast ledd, men

med ulike bønner fra søndag til søndag.

Forbønnene vi bruker er ofte fast nedskrevne

bønner, andre ganger bønner

presten enten har skrevet selv eller i samarbeid

med klokker for den dagen.

Noen gudstjenester har jeg lagt inn en

mulighet til personlig forbønn i forkant av

den felles forbønn. Det skjer slik at når

prekenen er ferdig og menigheten begynner

å synge en salme, da går jeg bakerst i

kirka. De som ønsker det kan da komme

bak til meg og be om personlig forbønn.

Den som kommer sier da kort og konkret

hva vi skal be for. Noen spør da om at

presten bare lyser velsignelsen. Så legger

jeg handa mi på personens hode eller

skulder og ber ut fra det personen har

ønsket. Dette foregår mens menigheten

synger salmen etter prekenen. De gangene

det tar lenger tid enn salmen, ber jeg organisten

spille musikk som kan være til

glede for menigheten.

Fra nyttår vil jeg en periode gjøre dette i

alle gudstjenester jeg kan finne det mulig.

Jeg vil gjøre særskilt oppmerksom på at

jeg gir denne muligheten i gudstjenestens

innledning.

Jeg gir denne muligheten både fordi det

kan være til hjelp for den enkelte, men

også for å gjøre tydeligere at vi prester til

enhver tid står til tjeneste for den som

ønsker forbønn. Ta kontakt med hvem

som helst av oss og be om samtale eller

forbønn, og vi finner ei tid som passer.

Kjell Bjørka

sokneprest

3

Skattejakt i Matteusevangeliet

Etter en pause fortsetter nå «Skattejakt

i Matteusevangeliet»: Første mandag

hver måned inviterer Gudrun og Kjell,

alle som vil, til Kvernes prestegård. Vi

bruker tida til å gå litt i dybden på deler

av Matteusevangeliet.Vi deler tanker om

det vi leser. Hjertelig velkommen første

mandag i måneden kl 19.30 til 21.30.

Gudrun og Kjell Bjørka

Den beste julegaven

er uten tvil Jesusbarnet.

Husk det i

førjulsstria når

stresset tar overhånd.

Det blir jul -

uansett! God jul!


4

EIDE:

Ny kirkegårdsarbeider i Eide. Ole

Petter Kristiansen ble i oktober tilsatt

som ny kirkegårdsarbeider i 75 % stilling,

etter Bente Feltstykket som sluttet

som kirketjener og kirkegårdsarbeider i

vår. Han har allerede fylt stillingen

gjennom mange måneder, så det er godt

å få dette på plass rent formelt og i mer

ordnede former. Det skal utarbeides ny

stillingsinstruks for stillingen.

Felt D ved Eide kirkegård (det som ligger

nederst i hjørnet, lengst fra kirka) blir

stengt for gjenbruk. Dette er et av de

vanskeligste feltene ved kirkegårdene i

Eide, og det er like vanskelig ved gjenbruk

i forbindelse med begravelser.

Derfor anbefalte kirkevergen å stenge

dette feltet overfor menighetsrådet, og

det gjorde rådet også. Kirkevergen har

fått fullmakt til etter nærmere avtale med

pårørende å åpne feltet om det skulle

være mulig i forbindelse med gjenbruk.

Organisten har mange oppgaver. Blant

disse er å øve inn musikkstykker og

sanger med solister til kirkelige handlinger

(i praksis begravelser og bryllup).

Der går det en del tid, som ikke dekkes

inn over normalbudsjettet. Derfor hadde

han ytret ønske om at satsene for dette

ble justert. Tidligere tok man 500 kroner

uansett mengde og hva som skulle gjøres.

Dette er knapt til å dekke de ekstra

timene som går med. Menighetsrådet

bestemte derfor at det skal være to satser

i dette: Ved oppmøte for øving med solist

beregnes minumum 1 time: kr. 500. Det

beregnes for faktisk medgått tid kr. 500

pr. påbegynt time, maks 3 timer. I tillegg

kan det være behov for egenøving for

organisten, arrangering/bearbeidelse av

stoffet og/eller framskaffelse av notelitteratur.

Dette skal også faktureres med

kr. 500 pr. påbegynt time – også her inntil

maks 3 timer. Inntektene fra dette vil

gå til innkjøp av noter og nødvendig

verktøy for organisten på for eksempel

datasiden.

Basar til våren! Alle som kan tenke seg

å gi en gavegevinst til menighetsbasaren,

er hjertelig velkommen til dette. Det er

en god del som trenges i kirken for tiden,

og budsjettet har ikke rom for slikt.

Derfor må man trø til med basar. Gi gjerne

beskjed til kirkevergen om hva du har

å komme med. Eller lever gevinsten på

kontoret. Det som trengs konkret er stoler

i kirken, i stedet for de benkene som

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Glimt fra menighetene

KORNSTAD

• Menighetsrådet har bevilget 5000 kroner

som økonomisk støtte til konfirmantundervisningen.

• Menighetsrådet støtter også ”Alphakurset”

her på øya med 2000 kroner.

• Menighetsrådet har fått skriv fra

Averøy kommune vedrørende 17. mai

2009, prøveordning på felles arrangement

i 2009 og 2010. Vedtak: Kornstad

menighetsråd ser det som viktig å holde

fast ved dagens ordning med hensyn til

kranspålegging og påfølgende gudstjeneste

i kirka hvert år. Med ønske om at

Kverneskorpset deltar i gudstjenesten

annethvert år.

Årsmøte i Menighetsbladet

Styret i Menighetsbladet har satt årsmøtedatoen

for 2008 til torsdag 19. februar

2009, kl. 19.00 på Bruvoll bedehus. Her

møtes alle de fire menighetsrådene som

står som eiere av bladet.

På sakskartet står fra styret: årsberetning,

regnskap, budsjett og forslag til nye vedtekter.Andre

som ønsker å komme med innspill

på hvordan bladet drives, innhold og

så videre, sender dette til Styret i

Menighetsbladet v/Bjørg Bergem, postboks

18, 6538 Averøy. Dette må skje innen 15.

januar 2009.

STYRET FOR MENIGHETS-

BLADET MELDER:

• Økonomien for bladet er betryggende.

Vi velger fortsatt å holde bladet på 12

sider, derav 4 fargesider. Det viser seg

for komplisert å etablere frivillig

ombringing av bladet.

• Vi minner fortsatt om at leserne gjerne

må komme med innspill, vi tar i mot

både ros og ris.

• Det er alltid hyggelig å få forslag til

innhold .Vi må forbeholde oss rett til

eventuelt å redigere stoff som måtte

komme.

• Neste menighetsblad er planlagt skal

være i postkassene 1. april.

er tatt ut i forkant av benkeradene.

I tillegg er det behov for

å se på dette med lyd, lys, projektor

og tv-anlegget i kirken.

Skulle basaren gi et så stort

overskudd at alt går i boks, så

går overskuddet til kirkens kor.

KVERNES

• Nå er den nye gulvløperen på plass i

kirka. Dette er en så stor investering at

uten frivillige gaver måtte vi nok fortsatt

beholdt den gamle som nå tydelig var

merket av mange års slitasje.

• 17.mai må fortsatt markeres med gudstjeneste

i både Kvernes og Kornstad

kirke som før. Menighetsrådet understreket

dette i sitt svar på brevet fra kommunen

angående felles markering i kommunesentret.

• Det kommer ny salmebok som nå er

ute på høringsrunde. Kvernes menighetsråd

foreslår at de tre menighetsrådene på

Averøya lager felles uttale. Hildegunn

T.Gustad er valgt fra Kvernes til å tiltre

en slik eventuell felleskomite.

• Kirkekaffe i våpenhuset etter gudstjenesten

er blitt et populært tilbud .De aller

fleste tar seg tid til en prat over kaffekoppen.

Menighetsrådet ser gjerne at noen

vil bidra med litt kakebakst når det skulle

passe. Ta kontakt med leder Brynhild

tlf. 715-14206.

• Parkeringsplassen ved kirka håper vi

skal finne sin løsning med det første. Det

arbeides med å finne kjøper til jorda som

må tas ut og samtidig innhente tilbud på

fyllmasse (stein/pukk). Parker-ingsplassen

starter der det nå er påbegynt steinfylling

og vil strekke seg helt bort til

kirka med en bredde på 12,5 m fra veikanten.

• Klippen er i ferd med å ta form på den

nye tomta. Huset skal bli et brukshus og

da må det isoleres i gulv og vegger .Det

må opp ny installering. På taket må det

ny papp og steinen må legges på lekter

for nødvendig lufting. Huset skal males

utvendig og innvendig. Dette er kostnader

menighetsrådet svarer for. Flere har

lagt ned mange dager med dugnad for å

komme så langt. Det må en storstilt dugnad

til både med praktisk arbeid og med

økonomisk støtte før huset står ferdig.

Meld dere til dugnad. Send bidrag til

konto 3931 51 65788.

Bremsnes menighetsråd takker

• Først en hjertelig takk til Bådalen Helselag for

pengegave til Bremsnes kirke. Pengene vil bli

benyttet til innkjøp av ny alterbibel. Bibelen kommer

i ny utgave (oversettelse) i år 2010, og vil bli

innkjøpt da.

• Vi takker også hjerteligst for minnegave til kirken,

som ble gitt i forbindelse med Magnhild

Midtflås begravelse.


Andakten

Nå tennes tusen julelys

på jorden mørk og kald,

Og tusen, tusen stråler

og i himlens høye hall.

(Emmy Köhler i Salmer 97

nr. 7)

Høstmørket brytes når vi tenner

mengder av lys i tiden

rundt jul. Stemningsfullt gjenspeiler

det en forventning.

Samtidig er lyset mer enn

en stemning. I kirken tenner

vi lyset som et tegn på

Guds nærvær. Mange av

Ingeborg

Midttømme

biskop i Møre

kirkene våre har en

lysglobe eller et

annet sted vi

kan tenne våre

lys i ettertanke,

takk og bønn.

I den menigheten jeg tidligere var

prest, inviterte vi hvert år til en juletrefest.

Vi startet alltid festen med en vandregudstjeneste

i kirkerommet. Da opplevde

jeg at en godt voksen far kom bort

til meg og sa: ”Jeg husker hvordan det

var da jeg gikk rundt her og bar jenta

vår til dåpen. Du husker det sikkert du

også, for det var jo du som døpte henne.

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 5

Nå går hun foran her og synger.”

Da hun ble døpt, ble dåpslyset hennes

tent – ledsaget av løftet fra Jesus: ”Jeg

er verdens lys. Den som følger meg,

skal ikke vandre i mørket, men ha livets

lys.” (Joh.8.12)

Denne faren var tydelig rørt og glad. 5

år tidligere ledet han henne til troen – til

Jesus. Nå leder hun ham til barnekorøvelse

i kirken hver uke, og gjennom

sangen næres troen på Jesus.

Vi har alle hver vår historie om hvem

som har ledet oss til Jesus og om hvordan

livet ledet av ham er. Kanskje vi i

denne førjulstiden skulle dele noe av

dette med hverandre? Er det ikke dette

vi dypets sett er kalt til å gjøre på ulike

måter? - lede andre til Jesus og selv la

oss lede til ham. Mon tro om ikke takknemligheten

og gleden ville få gode

kår midt i sårbarheten? For meg er det

en måte å beskrive hvordan livets lys

skinner inn i mørket og sprenger det.

Fra mitt eget liv vet jeg godt at det er

situasjoner hvor bare Jesus er den som

har nådd inn til meg og kastet et nytt lys

- sitt lys – over livet mitt, over det jeg

har strevd med, og løst meg fra det.

Mine tanker går i denne førjulstiden til

alle som av ulike grunner ikke gleder

Se, snart er alle ting nye i kirken også!

Kjære menighet! Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og

Herren Jesus Kristus!

Om du har vært i kirken en eller ti ganger det siste året, så vet du trolig

at dette er de første ordene som lyder når presten starter gudstjenesten.

Hva om det ikke var presten som stod der, og tenk om den

som stod der sa noe annet?

Det å feire gudstjeneste handler om at Guds folk samles for å feire

Jesu oppstandelsesdag. Da leser vi fra Guds ord, takker og ber, deler

brød og vin og sender hverandre ut i verden til tjeneste for Guds rike.

Måten å gjøre dette på har variert ettersom tider og folk har forandret

seg. Men et mål har, tro det eller ei, alltid vært at liturgien er folkets

samhandling. Ikke prestens forestilling!

Mange av dere har sikkert hørt om en ny revisjon av salmeboken,

eller gudstjenestereform eller nye tekstrekker. Dette er resultat av et

møysommelig arbeid som nå har kommet ut til høring. Biskopen har

gitt oss klarsignal til å begynne å prøve ut materialet, og på Averøy

vil vi nå i dialog med menighetsrådene og andre engasjerte sette oss

inn i materialet, og prøve ut enkelte nye gudstjenesteledd eller salmer.

Målet med å skrive dette i menighetsbladet er først og fremst å få

engasjerte på banen slik at vi kan hente innspill fra et like bredt spekter

av menigheten som vår folkekirke faktisk favner! Dernest er dette

ment som en liten forberedelse på at man risikerer å møte nye takter

og toner i kirken i tiden fremover. Håper dere liker det, hvis ikke er

det viktig å gi tilbakemelding også på det som ikke var bra.

Materialet er ikke vedtatt, så dette er ikke for ny fast liturgi å regne.

Carina prest

Julehilsen fra biskopen

G2-konferanse i Oslo

seg til jul. Det kan være usikkerhet eller

sorg over for første gang å skulle feire

jul uten en som stod deg veldig nær. Jeg

håper lysene som tennes i denne tiden

kan være et tegn på Guds nærvær og

sprenge ditt mørke.

Gjennom årene mine som prest har jeg

gang på gang sett hvordan mennesker

har blitt ledet til Jesus og deretter møter

hverdagens mange utfordringer på en

helt annen måte; med trygghet midt i alt

som er fryktelig og usikkert. Jeg har sett

at det Jesus sier, fortsatt er sant: ”Jeg er

verdens lys. Den som følger meg, skal

ikke vandre i mørket, men ha livets lys.”

Du stjerne over Betlehem,

å, la ditt milde skinn

få lyse inn med håp og fred

til hvert bedrøvet sinn.

I hvert et hjerte kaldt og mørkt,

send du en stråle blid,

en stråle av Guds kjærlighet

i signet juletid.

(Emmy Köhler i Salmer 1997 nr.7)

Med ønske om en velsignet juletid

fra Biskop Ingeborg

14.-16. november var 150

utsendinger fra Tromsø i

nord til Mandal i sør samlet

til forsamlingskonferanse i

Storsalen i Oslo. Fra

Averøy Fellesskapet (G2)

hadde Ivar Aae, Astrid Danielsen og Erlend Leithaug tatt turen.

På Averøy har man de siste par årene arrangerte alternative

gudstjenester (derav navnet G2 – Gudstjeneste 2) på Bruvoll

bedehus, der man har hatt en del nye lovsanger og sanger i stedet

for de tradisjonelle salmene, egne opplegg for barn (to

grupper: under skolealder og i skolealder), muligheter for å

komme med forbønnsemner, og det er litt mer uformelt enn

gudstjenesten i kirkene. Her kan barnefamiliene komme og

så får ungene et eget opplegg under prekenen, slik at foreldrene

får med seg hva dagens taler har å si. Og det er like gjerne legfolk

som en prest.

Samlingen i Storsalen var for inspirasjon, idéutveksling og

oppbyggelse. Lørdag kunne deltakerne velge misjon, administrasjon,

barnearbeid, gudstjenestearbeid, menighetsplanting og

andre ting. Astrid valgte misjon, Erlend deltok på Celebrate

Recovery, mens Ivar var på

Storsalens nye hovedprest Anders Michael Hansen holdt et

seminar om hva det vil si å være et misjonalt fellesskap, hvordan

man kan nå nye med evangeliet. I løpet av lørdagen ble det

holdt mindre seminarer om blant annet sjelesorg og fellesskapsutvikling.


6

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Misjonsprosjektet i Eide og Kornstad

Fikk høre en sterk historie om Ingeborg

Menighetene i Eide og Kornstad har sitt

misjonsprosjekt gjennom Den norske

Tibetmisjon. I den anledning får man av

og til besøk fra misjonen som kan fortelle

litt nytt og i noen tilfeller litt gammelt.

Som da Miriam Bergh var her i november.

Hun skriver bok om Ingeborg

Skjærheim, som jobbet i Nepal og ved

Tansen sykehus fra starten av i 1955/56.

• Tommy Stormo

Miriam Bergh har selv vært misjonær i Nepal

fra 1978 til 1989, og har vært tilbake der

mange ganger siden. Hun har i flere år jobbet

også mot Afrika siden 1990, gjennom

Misjonsselskapet, men er nå i permisjon for å

skrive biografi om Ingeborg Skjærheim.

Det var en sterk historie de tilstedeværende

på Stene bedehus fikk høre da Miriam begynte

å fortelle om Ingeborg. Hun som på et ungdomsstevne

like ved Ål i Hallingdal i 1943

begynte å tenke på alle de som ikke hadde fått

vite om Jesus. De skulle også få et håp om

himmelen i møte med døden. Og hun ville gå

den veien Gud ville hun skulle gå. Som det

står i Jeremia 33.3: «Rop på meg, så vil jeg

svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting,

som du ikke kjenner til.»

Og dette fikk hun oppleve. Men det tok sin

tid før hun gikk inn i kallet hun kjente på,

siden hun ikke visste hva det ville føre til. 1.

Kor 1.26-27: «Se på dere selv, søsken, dere

som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige

mål, og ikke mange med makt eller av

fornem slekt. Men det som i verdens øyne er

dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise

til skamme, og det som i verdens øyne er

svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke

Juniorklubb på Sørheim

I høst ble det startet

en juniorklubb for alle

mellom 10 og 13 år

på Averøy. De samles

på Sørheim en fredag

i måneden i første

omgang, kanskje

oftere senere. Første

delen av kvelden er vi

delt i grupper, f.eks

fjøsstell, kreativt verksted,

uteaktiviteter,

kjøkken, kor. Så er det

en pause hvor vi spiser

det kjøkkengruppa

har laga i tillegg til at det er kiosksalg. Etter

pausa har vi en kort samling med andakt. De

to første gangene har det møtt opp ca 14, og

det er en god start. Men vi har plass til mange

flere. Det er ikke så mange tilbud til barn i

denne alderen, så vi håper å lage en trygg og

god arena for utfoldelse av mange evner.

Ledere er Mari Seljehaug, Mona Skarset,

Arne Volden og Merete B Aae

Miriam Bergh skriver bok om misjonær Ingeborg Skjærheim og

nylig var hun på Stene bedehus for å fortelle om dennne pioneren

i Tibetmisjonen.

til skamme.»

I 1946 dro hun til Oslo for å

bli menighetssøster. Hun

hadde 20 kroner og visste ikke

hvordan dette skulle gå. Faren

hadde avslått å støtte henne i

yrkesvalget. Men det la seg til

rette hele veien og penger

kom når penger trengtes på

mirakuløst vis. Etter et år fikk

faren se regnskapet hennes, og

han ble så påvirket av det han

så hun hadde opplevd, at han

ombestemte seg og bidro til

utdannelsen.

Det ble slik at hun skulle ende opp i Tibet.

Første stopp skulle være i en nordindisk by,

men gang etter gang ble avslagene på visum

mottatt i posten. Selv da hun var i England på

språkskole, klar til å dra, fikk hun igjen

avslag. Hun dro hjem, men etter at hun hadde

en åpenbaring fra Gud. Han skal åpne døren

som trengs. Og i Tansen, Nepal, åpnes døren.

Langt fra veier og flyplasser, flere dagers

marsj, uten nødvendige byggevarer og slike

ting – der skulle hun finne sitt arbeid de neste

33 årene. I romjula 1955 så kom hun frem, og

fikk sjokk over de primitive forholdene. De

skulle lage et sykehus, der ingenting fantes.

Men hun gikk på med krum hals og fikk sammen

med andre misjonærer sykehuset opp og

gå og etter hvert var det henne alle gikk til for

å få svar på det meste. De lærte opp helsearbeidere

fra grunnen, hun fungerte som jordmor,

men samtidig skulle hun jo fortelle om

Jesus. Det var ingen kristne i Nepal på den

tiden. Men så ble en sang oversatt til nepali

som de sang på de små møtene sine, misjonærene

og

familiene

deres. For

flere og

flere av

lokalbefolkningen

kom for å

høre på. På

sykehuset gav hun ut traktater, siden hun ikke

snakket språket til å begynne med. En dag da

hun hadde glemt det, kom hun dagen etter og

skulle ordne opp. Men da hadde en hindugutt

gjort det for henne og alle som kunne, satt og

leste eller ble lest for. Gutten hadde skjønt at

det var viktig for henne å få delt ut dette, og «I

dag har jeg vært prest» kunne han stolt fortelle.

Tansens Moder Teresa er hun kalt, den

godeste Ingeborg. Hun lærte seg språket, hun

lærte seg kulturen og fikk på denne måten nær

kontakt med lokalbefolkningen. Og bodde

nede i byen i stedet for ved sykehuset. - Hun

ble en av oss, sa folk. – Hun lærte meg å være

fattig, har en sagt, når hun gav dem tips om

hvordan klare seg med lite og så videre. Flere

og flere ville lære om den levende Gud, og

hun gikk ikke inn og hjalp fødende om ikke de

hev ut gudebildene først. Dette for at de ikke

skulle tro at det var deres guder som hjalp

dem om fødselen gikk bra. Det høres nok

verre ut enn det var. Etter hvert hev de ut

gudebildene før de kontaktet Ingeborg. De

ville nemlig ha henne som var så flink og god.

Den lokale kirken vokste og flere menigheter

i Nepal har det blitt etter hvert. I dag er det

2000 kristne i Tansen fordelt på fem menigheter.

I Nepal er det rundt en million kristne i

dag.

Miriam Bergh besøkte også Eide på denne

turen, og holdt blant annet prekenen på gudstjensten

i Gaustad kapell den søndagen.

Blomsterfondet i Eide

Vi vil så varmt vi kan takke for gaver gitt til Blomsterfondet

i Eide. Så langt i 2008 har det kommet inn ca. 21 000 kr til

Blomsterfondet på 18 begravelser. Midlene brukes til felles

beste: Blomster i kirken, blomsterkasser på kirkegårdene,

hagesakser o.l. (disse har en tendens til å forsvinne) til bruk

når du skal stelle en grav på kirkegården, utskifting og anskaffelse

av parkbenker. Midlene som kommer inn ved at

dere bruker fondet gjør virkelig en forskjell, for vi hadde

ikke kunnet ha de nevnte tingene gjort ellers i den økonomiske

situasjon som rår. Ring 71296184, e-post: annelise@eideprestegjeld.no

eller servicekontoret på kommunehuset,

så får du navnet ditt i folderen som blir overlevert de

pårørende ved begravelsen. Betale kan du gjøre på kontoret

hos kirkevergen, via en tilsendt giro eller i servicekontoret.

Hjertelig takk til alle som velvilligst bruker

Blomsterfondet. Anne-Lise Johnsen, kirkeverge


Min salme:

Glade jul

- Det var ikke så vanskelig å velge da jeg

fikk spørsmål om å si noen ord om en julesalme.

«Glade jul, hellige jul» er den jeg

liker best, sier Dagny Vågen på Kårvåg.

- For det første minner den meg om barndommens

julefeiring med gang rundt juletreet.

Mor og far sang den tostemt, og vi

barna syntes det var så fint så vi sang med

så godt vi kunne.

- Da jeg ble voksen, ble jeg medlem av

Averøy songlag som hadde «Glade jul» på

sitt program, og vi i koret ble glade i denne

sangen.

- Det er ikke bare melodien som er fin,

men teksten også. Den forteller om det

som skjedde julenatta i Betlehem, ja, den

gir oss julebudskapet.

- Opprinnelig er dette ikke en norsk julesang.

Kanskje den engelske versjonen med

verdenskjente artister er like kjent, jeg

synes virkelig den er stemningsfull og

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 7

vakker, sier Dagny til slutt.

”Stille Nacht, heilige Nacht” ble for første

gang framført i kirka i Oberndorf i

Østerrike julaften i 1818. Melodien ble

skrevet av Frans Gruber og teksten av

Josef Mohr.

B. S. Ingemann stod i 1850 for dansk

gjendiktning som senere ble tilpasset bokmål.

Sangen fikk tittelen ”Glade jul”.

Pilegrimstur i keltisk landskap

Prester fra Newcastle og Møre bispedømme

var i begynnelsen av september på Iona utenfor

vestkysten av Skottland på økumenisk

pilegrimstur. Møre bispedømme har en vennskapslink

til Newcastle bispedømme. I høst

var det lagt opp til et møte mellom kolleger

der vi skulle diskutere likheter og ulikheter i

vår liturgiske tradisjon, og overføre erfaringer

blant annet fra liturgisk reformarbeid.

Church of England har vært igjennom en fornyingsprosess

på begynnelsen av dette

århundret, og nå står vi i Den norske kirke

foran en lignende prosess.

Opprinnelig var turen tenkt

for prostene og deres stedfortredere.

Da prostene ble

innkalt til et obligatorisk

kurs hjemme i Norge ble

blant annet undertegnede

invitert til å delta.

Jeg spiste frokost på Årø,

Molde. Lunsj med påfølgende

foredrag på

Gardermoen, Oslo. Rasket

med meg middag i det jeg

travet Schiphol, Amsterdams

evige korridorer. Godt innkvartert

hos en fremmed engelsk kollega var

det tid for kvelds og god natt. Dagen etter

begynte storflommen og innta Nordøst-

England, det var til og med på NRK nyhetene!

Vårt følge tok fatt på en dags busstur

nord vestover, til bedre klima. Vi var 13 fra

Norge og 8 fra England.

I løpet av en liten uke på Iona fikk vi delvis

innsikt i The Iona Community, hvor de fleste

pilegrimer bor og deltar i daglige gjøremål.

Vår delegasjon bodde i The Bishops House

for oss selv. Her hadde vi våre daglige samtaler,

tre faste tidebønner og mange av oss

gikk opp til hovedkirken The Abbey klokken

ni om kvelden til gudstjeneste. En av dagene

deltok vi på en guidet pilegrimsvandring

over store deler av øya og ellers var det mye

tid til oppdagelsesferder på egen hånd.

Undertegnede fant det til og med nødvendig

å prioritere årets (trolig) siste bad i sjøen,

den 8. september.

Glade jul

Glade jul, hellige jul!

Engler daler ned i skjul.

Hit de flyver med paradis grønt,

hvor de ser hva for Gud er skjønt.

/: Lønnlig i blant oss de går. :/

Julefryd, evig fryd,

hellig sang med himmelsk lyd!

Det er engler som hyrdene så,

dengang Herren i krybben lå.

/: Evig er englenes sang.:/

Fred på jord, fryd på jord,

Jesusbarnet i blant oss bor.

Engler synger om barnet så smukt,

han har himmeriks dør opplukt.

/: Salig er englenes sang.:/

Salig fred, himmelsk fred,

toner julenatt herned.

Engler bringer til store og små

bud om ham som i krybben lå.

/: Fryd deg hver sjel han har frelst! :/

Det kom utrolig mye flott ut av denne

turen. De økumeniske samtalene med prester

fra en annen nasjonal kirke, var svært interessante.

Det var flott å ha tid sammen med

egne kolleger fra Møre. Roen i det å følge

tidebønner var godt, og de nye inntrykkene

ved deltakelse på gudstjenester holdt ved The

Iona Community har jeg tatt med meg hjem.

Nærheten til livet og alt som omgir oss

uttrykkes på en helt spesiell måte i det keltiske

bønnespråket. På denne turen fikk jeg

øynene opp for hvilken skatt som befinner

seg her.

Møre bispedømme har regelmessig kontakt

med Newcastle, men det gjenstår en hel del

før denne linken er merkbar på menighetsnivå.

Med dette lille glimtet håper jeg imidlertid

jeg fikk gitt videre litt av det flott møtet

jeg har hatt.

Carina prest


I kommende periode har våre kirker, bedehus

og andre forsamlingshus i våre menigheter

følgende aktuelle datoer:

ADVENT- OG JULETID 2008

30. nov. – 01. s. i advent

Prekentekst: Jes 62,10-12

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer til

menighetens misjonsprosjekt, Mali.

Kornstad kirke kl. 20.00:

Lysmesse v/Kjell Bjørka, konfirmantene

og BHU musikkorps. Offer til Kirkens

Nødhjelp.

7. des. – 2. s. i advent

Prekentekst: Luk 21,25-33

Langøy kapell kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/ Edel Jonasdatter. Offer

til Frelsesarmeens arbeid i Kristiansund

Kvernes kirke kl. 15.30:

Julekonsert v/Averøy kirkekor og

Kristiansund kirkekor m. fl.

9. desember

• Barneforeningen på Kårvåg har familiesamling

hos Marit og Inge Rangøy kl. 17.

Juleaktivitet, mat og loddsalg.Alle i familien

er hjertelig velkommen!

For hvor to eller tre er samlet, er jeg midt i blant dem.

Sammen om Guds ord - gudstjenester, møter, konserter...

11. desember – Torsdag

Bremsnes kirke kl. 19.00:

Adventkonsert v/Averøy ungdomskorps.

Kollekt.

12. desember

• Steinsgrenda bedehus, adventsfest kl

19.30.Andakt ved Astrid Danielsen. Sang:

Lisa Marie Hafskjær Stormo, Tommy

Stormo.

14. des. – 3. s. i advent

Prekentekst: Matt 11,2-10

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/ Edel Jonasdatter. Offer til

menighetsarbeidet.

Kvernes kirke kl. 16.00:

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Offer til Frelsesarmeens arbeid i

Kristiansund.

Bremsnes kirke kl. 19.00:

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Offer til Averøy ungdomsklubb.

21. des. - 4. s. i advent

Prekentekst: Joh 1,19-27

Kvernes kirke kl. 19.00:

Julekonsert v/Kvernes musikkorps.

Andakt v/Kjell Bjørka. Kollekt.

JULAFTEN - 24. des.

Prekentekst: Lukas 2,1-14

Langøy kapell kl. 14.00:

Julegudstjeneste v/Carina Møller. Offer

til Kirkens Nødhjelp.

Kornstad kirke kl. 14.00:

Julegudstjeneste v/Kjell Bjørka. Offer til

Kirkens Nødhjelp.

Kvernes kirke kl. 16.00:

Julegudstjeneste v/Kjell Bjørka. Offer til

Kirkens Nødhjelp.

Bremsnes kirke kl. 16.00:

Julegudstjeneste v/Carina Møller. Offer

til Kirkens Nødhjelp. Sang v/«Tarrakarrain»

25. des. – 1. juledag

Prekentekst: Joh. 1,1-14

Kvernes kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste for hele øya v/

Carina Møller og Kjell Bjørka. Nattverd.

Offer til menighetens misjonsprosjekt,

Mali.

26. des. – 2. juledag

Prekentekst: Matt 10,17-22

Langøy kapell kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste v/Carina Møller.

Offer til NMS.

27. des. – 3. juledag

• Ekkilsøy kr. forsamlingshus kl. 16.00

Juletrefest.Tommy Stormo taler og synger.

Servering.

28. des. – Søndag e. jul

Prekentekst: Gal 4,4-7

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer til

Kirkens bymisjon, Trondheim.

• Lynghaugen bedehus. Julefest kl ?

• Bådalen bedehus: Julefest kl 16.

1.januar–Nyttårsdag (Jesu navnedag)

Prekentekst: Luk 2,21

Bremsnes kirke kl. 20.00:

Nyttårsgudstjeneste v/Kjell Bjørka.

Nattverd. Offer til egen menighet.

4. januar – Kr. Åpenbaringsdag

Ingen gudstjeneste i Averøy

6. - 7. januar

• NLM Fellesforeningen på Averøy får

besøk av misjonær Wenche Lunde

11. jan. 1.s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Matt 3,13-17

Langøy kapell kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Utdeling

av bibler til 5.klasse ved Henda skole.

Offer til Bibelselskapet.

18. jan. – 2. s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Joh 2,1-11

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Meek skole. Offer

til Bibelselskapet. Kirkekaffe i prestegården.

25. jan.- 3. s. e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Matt 8,5-13

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste /Barnas misjonsdag v/Kjell

Bjørka og Karen Flatø. Nattverd. Utdeling

av bibler til 5. klasse ved Utheim

skole. Offer til NMS.

1. febr. – Vingårdssøndagen

Prekentekst: Matt 20,1-16

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Nattverd.

Utdeling av bibler til 5. klasse ved Bådalen

og Bremsnes skoler. Offer til

Bibelselskapet.

8. febr. – Såmannssøndagen

Prekentekst: Luk 8,4-15

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Nattverd.

Offer til menighetsarbeidet.

Langøy kapell kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Nattverd. Offer til egen menighet.

15. febr. – Kristi forklarelsesdag

Prekentekst: Matt 17,1-9

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Nattverd.

Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

22. febr. – Søndag før faste faste

Prekentekst: 1. Kor 13,1-13

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer til

Bibelselskapet.

1. mars – 1. s i faste

Prekentekst: Matt 4,1-11

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Nattverd.

Offer til menighetens misjonsprosjekt,

Mali. Årsmøte.

8. mars – 2. s. i faste

Prekentekst: Matt 15,21-28

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Nattverd.

Offer til KFUK/KFUM, lokalt. Årsmøte.

Kirkekaffe.


For hvor to eller tre er samlet, er jeg midt i blant dem.

Sammen om Guds ord - gudstjenester, møter, konserter...

30. november

Eide kirke kl. 19.00

Lysmesse ved soknepresten og konfirmantene.

Kirkens kor deltar. Ofring.

7. desember

Eide kirke kl. 18.00

Adventskonsert ved kor og korps.

14. desember

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

Onsdag 17. desember

Gaustad kapell kl. 20.00

Adventskonsert med Eide Hornmusikk

og Eide og Hustad felleskor.

24. desember

Eide kirke kl. 14.00

Julaftengudstjeneste v/soknepresten.

Krybbespill v/kirkens kor. Ofring til

Kirkens Nødhjelp.

Eide kirke kl. 16.00

Julaftengudstjeneste v/soknepresten.

Ofring til Kirkens Nødhjelp.

25. desember

Eide kirke kl. 13.00

Høytidsgudstjeneste v/soknepresten.

Ofring.

15. mars – 3. s. i faste

Prekentekst: Luk 11,14-23(-28)

Kårvåg bedehus kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Offer til

Kårvåg bedehus. Årsmøte. Kirkekaffe.

Bremsnes kirke kl. 16.00:

Gudstjeneste v/ Carina Møller og Kjell

Bjørka. Ungdomsklubben deltar. Offer til

Averøy ungdomsklubb.

22. mars – Maria Budskapsdag

Prekentekst: Luk 1,26-38

Kornstad kirke kl.11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Nattverd.

Offer til menighetens misjonsprosjekt,

Nepal

29. mars – 5. s. i faste

Prekentekst: 1. Mos 22,1-13

Langøy kapell kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Nattverd. Offer til Sjømannskirken, DNK

til utlandet.

5.april – Palmesøndag

Prekentekst: Joh 12,1-13

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Offer til

menighetens misjonsprosjekt, Mali

Lørdag 27. desember

Eide bedehus kl. 16.00

Søndagsskolens julefest. Sang og juletregang

Besøk av konsulent Hans Orset.

Dans av Butterflies. Utdeling av overraskelse

til søndagsskolebarna. Kaffe og

medbrakte julekaker. Åpent for alle -

velkommen!

Nyttårsaften

Eide kirke kl. 15.00

Festgudstjeneste v/soknepresten.

11. januar

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

18. januar

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring

25. januar

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring.

8. februar

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Utdeling av

bibler til sjetteklassingene.. Ofring.

Kornstad kirke kl. 16.00:

Påsken i ord og toner. Gospelgruppa

synger. Offer til Averøy kr. barne og ungdonsråd.

(AKBUR).

9. april – Skjærtorsdag

Prekentekst: Matt 26,17-29

Bremsnes kirke kl. 18.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Nattverd.

Kvernes kirke kl. 20.00:

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka Nattverd.

Kirkekaffe fra kl. 19.00.

10. april – Langfredag

Langfredag aften: Matt 27,57-66

Kornstad kirke kl. 20.00:

Langfredagsgudstjeneste

Møller.

v/Carina

12. april – Påskedag

Prekentekst: Matt 28,1-8

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste v/Carina Møller.

Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt,

Mali.

Kornstad kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Nattverd. Offer til misjonsprosjektet i

Nepal.

15. februar

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

22. februar

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring.

8. mars

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

15. mars

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

29. mars

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring.

Eide Ungdomsklubb

Bedehuskjelleren kl. 20.00 - 23.00

Alder: 8.kl og oppover.

12.desember

16. januar

30. januar

Klubbkvelder:

27. februar

13. mars

27. mars

13. februar

Bilspill, singstar, dansematte, Nintedo

Wii Sport på storskjerm. Kiosksalg

med milkshake og pizza.

Nytt styre: Leder: Kim Ache Silndes,

Joakim Krakeli, Isak Mørch. Nils Ingar

Naas og Kristian Brandsæter (V-ledere)

Kontaktperson: Kristian Brandsæter

Mobil 99347359

Eide søndagsskole

9

holdes på Eide bedehus kl. 11-12.

7. des 1. mar 26. apr

1. feb 15. mar 21. mai

15. feb 29. mar (Eide kirke)

Kontaktperson:Anne Hilde Haraldsvik

Mobil 971 69 411

Weekend for voksne på Sørheim

Den Indre Sjømannsmisjon arrangerer en

weekend for voksne 18.-19. april 2009. 4

bibeltimer som også er åpne møter med

Kjell Sønstabø fra DIS. Folk må merke

seg denne helga allerede nå. Påmelding

til Karin Smenes – 71512166.

13. april – 2. påskedag

Luk 24,13-35

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/ Kjell Bjørka. Nattverd.

Offer til NMS.


10

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

DØPTE

Kvernes sokn

14.09 Sverre Avset

19.10 Knut Smevåg Gundersen

Arne-Kristian Nedal Paulsen

Kornstad sokn

20.09 Oskar Ravn Støvreide

21.09 Ina Martine Bolli Edvardsen

12.10 Tobias Alexander Jørgensen

Eirin Båtbukt

Bremsnes sokn

28.09 Frida Strand Myrnes

Iver Solheim Rangøy

04.10 Hanne Sofie Kongsvik Brandvik

09.11 Leo Nikolai Bjørsnøs Todal

Benjamin Ingeborgvik Leithe

Julie Hunnes (døpt i Rødven k.)

16.11 Lina Malene Lysø

Accordeonkonsert i Eide

Når man hører ordet accordeon tenker man

gjerne at dette er et forfinet ord av trekkspill.

Men accordeon er den klassiske varianten av

trekkspillet. Med dette instrumentet kan man

spille alt fra klassisk musikk til moderne

underholdningsmusikk. Forskjellen ligger i

konstruksjonen som gjør at man kan spille

melodi med begge hender på et accordeon. På

et vanlig trekkspill har man et bassregister på

venstre håndssiden. Accordeon blir også

benevnt som instrumentet der man spiller

melodibass.

På konserten var det Johan Andersson (34) fra

Sverige som var hovedattraksjonen. I Eide

kirke spilte han blant annet Toccata og Fuge

av Bach – som er en av de mest kjente verker

for kirkeorgel – denne transkripsjonen ble

spilt med barokkens typiske virkemiddel som

f.eks bruk av terrassedynamikk. Anderssons’

forståelse for barokkens uttrykk samt bruk av

Eide sokn

14.09 Julie Gjerde Eide

Sondre Johansen Søbstad

Sebastian Johansen Søbstad

21.09 Erika Johanne Gjerde Halås

Leon Amaro Vestnes Inderhaug

Live Sandnes-Olsen

Olav Vangen Strand

Adrian Rødal Tverfjell

28.09 Tiril Hoem Brovold

Adele Nathalie Farstad

Martin Siglen

05.10 Linnea Simone Halås Sæther

19.10 Nathalie Magerøy Holien

Håvard Sørvik Kjærnsmo

Lukas Sande

Gaustad kapell

09.11 Marius Vassvik Kleve

Inger Helen Bolli Mekvik

Isak Storm Meland

VIGDE

Kvernes sokn

20.09 Ruth Elin Mork og

Ronny Stormo

04.10 Asbjørg Elin Johansen

Ingeborgvik og Arnfinn Gustad

Bremsnes sokn

13.09 Lise Gaupset og

Leif Bjarne Kleven

klanger på spillet sitt, ga absolutt følelsen

av en god repro av originalen. En del østeuropeisk

musikk var også på repertoaret

og han fremførte klassiske arrangementer

både fra orkester- og kirkemusikkens verden

til de noe mer lyriske stykker i både

vise og salmeform. Den kjente Czardas av

den ungarske komponisten Vittorio Monti

er definitivt ikke et stykke for en nybegynner

på accordeon. Czardas er opprinnelig

en ungarsk folkedans som har flere variasjoner

i tempo og mange komponister har

brukt nettopp denne dansen som tema i

sine komposisjoner. Dansen starter som regel

sakte men avsluttes i et meget hurtig tempo..

Her er raske passasjer med rytmiske elementer

som kan ta pusten fra enhver, noe som gjør

Nyrestaurerte utlamper

Etter grundig restaurering er utelampene på

plass på Kver-neskirka igjen. Lampene ble

tatt ned i forbindelse med maling av kirka.

Rustne og merket av tidens tann ble de liggende

lenge og det ble stilt spørsmål om de

skulle byttes ut med nye lamper.

Menighets-rådet vedtok at lampene skulle

på plass igjen. Etter sandblåsing, metallisering

og lakkering er de blitt virkelig flott.

Dette ble bekostet av tidligere «kvernesing»

som også sto for transport. Lampene ble satt

på plass igjen av frivillige. Hjertelig takk.

23.09 Astrid Line Vebenstad og

Helge Jorulv Søbstad

04.10 Ruth Kongsvik og

Stig Allan Brandvik

(kirkelig velsignelse)

DØDE

Kornstad sokn

27.10 Edel Marie Smenes f. 1939

03.11 Torger Slatlem f. 1913

16.11 Anna Kristine Fagereng f. 1915

Bremsnes sokn

03.09 Valborg Røeggen f. 1916

06.09 Asbjørn Gran f. 1926

27.09 Alf Ingemann Hasselø f.1924

03.10 Liv Agnes Ødegård f. 1929

08.10 Edgar Bjarne Hoset f. 1947

17.10 Mary Antonie Gustad f. 1940

Ellen Hoel f. 1915

22.10 Hjørdis Røsand f. 1924

24.10 Per Arvid Skjevling f. 1935

29.10 Magnhild Audny Midtflå f. 1928

11.11 Johannes Ingeborgvik f. 1926

Eide sokn

03.09 Borgny Anna Aurdal f 1927

03.09 Hans Arnfinn Kristiansen f 1937

04.09 Karstein Skjelvik f 1930

06.10 Signe Gudrun Marianne

Lindseth f 1919

16.10 Marit Nelly Sandblåst f 1913

24.10 Ingeborg Gaustadnes f 1925

at dette stykket er meget krevende. Herr

Andersson mestret dette på en imponerende

måte både når det gjaldt innlevelse, frasering

og spilleteknikk. I et litt spesielt arrangement

som faktisk fikk frem nyanser man kanskje

før ikke har hørt i orkestersammenheng.

Vi skal ikke glemme de to lokale aktørene

som også var med på trekkspill: Kristina

Bjørdal Farstad og Odd Arne Halaas.

Det ble en sjelden og variert konsert i Eide

kirke med Accordeon og trekkspill denne

kvelden.

• Anders Robert Sandvik

Lampene som

er i massivt

smijern, ble i

sin tid tegnet

og laget av

Peder Mork.

Vi finner ikke

årstall for når

de ble satt opp ,men antar det kunne ha vært

en gang på 60-tallet. Kanskje noen husker

når det skjedde?


Når man flytter til et nytt sted og har stiftet

egen familie, da er det på tide å se på juletradisjonene.

Hva skal man bringe med seg fra

sin egen barndom og hva blir den nye familiens

tradisjoner?

• Tommy Stormo

Den nordtrønderske unge og forholdsvis nyetablerte

familien Brandsæter på Brandsætra

(faktisk) er en av de mange familiene som har

måtte ta opp dette med juletradisjoner til vurdering.

I 2002 kom de flyttende fra Trøndelag

og langt borte fra mor og far og resten av

familien måtte de bestemme seg.

– Vi ville ikke bo i koffert i jula. Så det å

reise hjem til familiene ble vi fort enige om at

vi ikke skulle gjøre, sier Eli. Ergo ble det å

sette seg ned og finne en egen måte å feire jul

på.

Forskjellige tradisjoner

– Vi kommer fra to forskjellige familier, der

den ene er fra gård og den andre fra byggefelt.

Bare der er det jo en del forskjeller i oppveksten

og tradisjonene, sier Kristian. Men en

ting var klinkende klart: De skulle ha fokus på

hvorfor de feiret jula.

Fra kristne hjem

– Vi er begge fra kristne hjem, og slik sett har

jula vært basisen for mye av våre liv. Det er en

grunn til at vi feirer jul, og den vil vi ha fram

også i vår familie, sier Kristian.

– Det har vært viktig for å oss og videreformidle

disse verdiene til våre tre barn, sier Eli.

På julebordet står gjerne pinnekjøtt på julaften.

Med multekrem og riskrem som desserter.

– Vi er av de få som lager det meste selv helt

fra grunnen av. Vi har villsau, så vi lager pinnekjøttet

selv.

Juleevangeliet

– Hva har dere

ikke tatt med

dere videre?

– Jeg har for

min del sluttet å

gå på gudstjenesten

julaften,

som var en viktig

del av julefeiringa

i barndommen.

Vi har heller

begynt å gå

på juledagen. Men vi samles og leser juleevangeliet

på julaften, sier Eli.

– Jeg for min del savner det å gå i fjøset på

julaften og juledag. Fjøsstellet de dagene var

helt spesielle, da det var en spesiell stemning

med melking og foring av kyr og kalver. Det

blir litt annerledes bare å fore noen sauer, sier

Kristian med et smil.

Mange har avsluttet tradisjonen med juletregang.

Ikke så med familien på Brandsætra.

– Nå har vi tre barn og med et par bamser til

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 11

Skaper sine egne juletradisjoner

hjelp så når vi rundt juletreet.

Og da blir det litt gang rundt

det, forteller Kristian og ler

godt. Eli setter seg gjerne til

pianoet før jul og i julehøytida,

og da samles gjerne familien

rundt henne og så synger

de julesanger.

– Strukturen i gaveoppakkingen

har også blitt endret

underveis. Tidligere så var det

aldersmessig og en og en

pakke. Nå er det litt mer fritt

og uavhengig av alder, sier

mor i familien.

– Hva med adventstiden?

– Der har vi flere gode løsninger

synes vi. Og kanskje

noen andre kunne ha fått tips

om dette. Vi har julekalender.

Men ikke med sjokolade

og godterier.

Vi lager vår

egen, gjerne med

aktiviteter inni. Vi

planlegger så godt

vi kan, og setter

opp baking av julebakst

som kakemenn

og pepperkaker,

vi vasker og

bærer ved, klipper

engler og julepynt og mye annet. Og så legger

vi selvsagt inn en dag for finning av

juletre. Dette er noe som virkelig anbefales,

sier de to. Her får hele familien gode opplevelser

sammen gjennom felles aktiviteter.

Mye mas første jula

Første jula i nytt hus på Eide ble alt annet

enn slik de håpet.

– Det ble altfor mye mas og MYE styr. Og

vi ble vel nesten ikke ferdig med noe på

skikkelig vis. Så vi bestemte oss for å gjøre

juleforberedelsene på en rolig og sindig

måte og gjerne bruke tid, og heller tenke

over hvorfor vi feirer jul. Samtidig vil vi ha

dette som en familietid – spille spill, prate,

synge og spise, sier de to. Å kunne benytte seg

av adventstida til slike aktiviteter og familietid,

er noe de setter pris på. Samtidig gleder

ungene seg selvsagt til jul. Sigve gleder seg

spesielt til pakkene. Så rart...

Setter pris på opplevelser

– Vi setter stor pris på adventstida og julehøytiden,

med de opplevelser vi kan få sammen

med barna.

Skulle det være snø, noe det gjerne er mer

eller mindre av på Fræneidet, hvor de bor,

blir det også en del utetid i løpet av jula.

– Å ha akedag, gå turer sammen på ski eller

på føtter – dette er noe vi gjerne gjør. Gjerne

sammen med andre, men også bare oss. Vi

kan bare anbefale at flere benytter sjansen

Familien Brandsæter på Brandsætra består av Kristian (33),

Lukas (3), Gunn Kristine (11), Eli (34) og Sigve (5). Foto:

Privat.

når snøen kommer og bakkene ligger

der.

Så gjenstår det å se hvordan

adventstiden og julehøytiden blir

rent værmessig. Men uansett kan

man lage seg nye juletradisjoner

om man ikke har gjort det allerede.

Menighetsbladet ønsker familien

Brandsæter og alle leser God Jul!

G2 på Bruvoll bedehus

30. november kl. 15.30

Ungene lager adventskrans og baker

kakemenn mm.

• Foreløpige datoer 2009:

18. januar kl. 15.30

1. februar kl. 15.00

Atlanten u-skole

(Kr.sund) - fellessamling

for

Kr.sund og

omegn.

8. mars kl. 15.30


12

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

B

50-årskonfirmantene i Eide og Averøy

Returadresse:

Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

Eidekonfirmantene anno 1958 var samlet til

jubileum 21. september i Eide kirke. Presten

fra den gang, Magne Gudvangen og hans

kone hadde tatt turen til Eide for å feire sammen

med konfirmantene. Etter gudstjenesten

med presentasjon av de tilstedeværende, gikk

turen opp på Halåsen og til Derinngarden til

en bedre middag og mye god prat. Gudvangen

kunne også overraske konfirmantene med en

liten gave: En andaktsbok han selv hadde

skrevet og fått utgitt for ikke lenge siden. De

som var til stede var: Foran fra venstre:

Borghild Lyngstad

Ressem, Ingjerd

Eide Myrseth, sokneprest

Kari Synnøve

Gaustadnes

Hoel, konfirmantenes

prest fra

1958 Magne Gudvangen, Elise Gautvik og

Anne Karin Lysgård Kristiansen. Andre rekke

fra venstre: Oddrun Silseth Vassgård, Inger

Bolli Meisingseth, Oddrun Vassgård Bjørdal,

Laura Lyngstad Myrbostad og Irene Visnes

Nøsterberget. Tredje rekke fra venstre: Elsa

Lyngstad Hauglann, Johanne Marie Jonassen

Håkerud, Per Torbjørn Eide, Magnhild

Strand Kjelle og Sigrun Visnes Folland. Bak

fra venstre: Odd Lysgård, Erling Bolli, Per

Jan Stakvik, Per Ottar Settem, Harald

Johansen og Andreas Strand. (Foto: Tommy

Stormo)

50-årskonfirmantene på Kornstad feiret på en flott dag med sol og

blå himmel. De som møtte fram var: Bak fra venstre: Steinar Terje

Utheim, Paul Tungset Visnes, Olav Kristian Kongshaug, Jarle

Haga, John Kummervoll, Erik Lyder Folland og Sigbjørn Magne

Utheim. Foran fra venstre: Ingrid Kongshaug, Ragny Johanne

Visnes og Eldbjørg Johanne Lilleløve. (Foto: Ann-Kristin Sørvik)

prest Riise hadde dem i konfirmasjonstiden.

Disse hadde tatt turen

til gudstjeneste og en bedre middag

på Anne Marits Catering: Foran

fra venstre: Eva D. Wilhelmsen,

Ellen Meek, Anne Marie Furø, Anna

Skarset, Magnhild Haukås, Snefrid

Lie, Reidun Ingeborgvik, Mary Nord.

2. rekke fra venstre: Birgit Tennøy,

Åse Strøm Halås, Ella Gården

Øksnes, Eva Hegg, Bodil Hasselø,

Marianne Toresen, Grete Hoset

Skauen, Berit Ramsøy, Kjellfrid

Sørensen. 3. rekke fra venstre: Arvid

Haug, Ingar Bævre, Arnfinn

Ellingvåg, Nils Ellingvåg, Paul

Ingeborgvik, Johannes Kronborg,

Arnold Bullgård, Odd Inge

Sørensen. 4. rekke fra venstre: Per

Halvor Hoel, Ole Austheim, Erling

Utstrand, Harry Holmen, Knut

Henden, Tor Dragseth, Arne

Bjørshol, Svein Ellingvåg, Svein

Hoel, Sverre Kleven, Asbjørn Bøe.

(Foto: Tommy Stormo)

Konfirmantene på Bremsnes anno 1958 var

samlet til jubileum og fest 24. august. De mintes

hine nårde dager, blant annet da sokne-

More magazines by this user
Similar magazines