Retningslinjer Faglige og politiske komiteer - Norsk ...

student.no

Retningslinjer Faglige og politiske komiteer - Norsk ...

Lakkegata 3 / 0187 Oslo

T: 22 04 49 70

F: 22 04 49 89

E: nso@student.no

W: www.student.no

Retningslinjer

Faglige og politiske komiteer

Vedtatt 13.05.2013

2013002158


Retningslinjer for faglige og politiske komiteer

Retningslinjer for faglige og politiske

komiteer

Vedtatt av arbeidsutvalget 13.05.2013

Følgende retningslinjer er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget (AU) kan revidere

retningslinjene i tråd med endringer i vedtekter, økonomireglement og andre landsmøte- /

landsstyrevedtatte retningslinjer, ellers løfte dem til landsstyret (LS) ved behov.

Organisasjonens faglige og politiske komiteer skal være ekspertgrupper og støtte for

organisasjonen i saker som angår deres felt. Hver komité består av 4 medlemmer og en

leder, i tråd med vedtektene § 5.5 og § 4.8.2. Komiteene skal være aktive pådrivere for å

bidra til å utvikle og fremme NSOs politikk.

Komiteene skal

Sette seg inn i og følge organisasjonens vedtatte politikk i sitt arbeid.

Bidra til utviklingen av organisasjonens politikk innen sitt fagområde.

Arbeide innenfor foreløpig mandat gitt av landsstyret på LS5.

Vurdere foreløpig mandat fra LS5 og legge frem forslag til konkretisert mandat og

plan for sitt arbeid på LS1.

Avholde minst 5 komitémøter i året.

Bruke komiteens e-postadresse på student.no, for god kontinuitet i komiteene og

god kommunikasjon med sentralleddet og med andre komiteer.

Være et bindeledd mot andre relevante tillitsvalgte i organisasjonen og holde kontakt

med disse.

Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komité.

Politiske komiteer skal

Normalt avholde komitémøter i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier

noe annet.

Skrive en rapport i forkant av hvert landsstyremøte om sitt arbeid, på maksimalt to

sider. Rapportene sendes inn til NSO sentralt innen en fastsatt frist, og legges frem

for LS til orientering.

Utarbeide en årsrapport som skal legges frem skriftlig for landsmøtet.

Utarbeide en avsluttende rapport som skal legges frem skriftlig på LS5.

Faglige komiteer skal

Være representert i Universitet- og høgskolerådets (UHR) nasjonale råd og

fakultetsmøter.

Skrive en rapport i forkant av hvert landsstyremøte om sitt arbeid, på maksimalt to

sider. Rapporten deles med organisasjonen via Yammer.

Utarbeide en avsluttende årsrapport som skal legges frem skriftlig for LS5.

I samråd med VK og AU finne aktuelle kandidater til fagråd i UHR.

Oppnevne kandidater til sine respektive fagråd i UHR innen 15. juni hvert år.

2


Norsk studentorganisasjon


Orientere NSO om hvilke kandidater som er oppnevnt til fagrådene.

Komiteleder skal

Fungere som bindeledd mellom komiteen og sentralleddet i organisasjonen.

Være komiteens talsperson innad i organisasjonen.

Koordinere komiteens arbeid, herunder oppfølging av komiteens medlemmer i

henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner.

I løpet av den første uken av hver måned gi en kortfattet oppdatering til sin

kontaktperson i AU, med status for arbeidet som har blitt gjort, samt en kort oversikt

over planlagt arbeid videre fremover.

Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs økonomireglement.

Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens møter, herunder:

o Sette opp dagsorden og organisere alt praktisk.

o Sikre at reisebestillinger er gjennomført.

o Melde inn behov til AU minst to uker før møtet. Dette gjelder også dersom

komiteen vil at et AU-medlem skal delta eller være tilgjengelig på et

komitémøte.

o Sette opp halvårsbudsjett, samt arbeids- og møteplan for komiteen i starten

av hvert semester.

Arbeidsutvalget skal
ØkonomiBruke komiteene som en ressurs i sitt arbeid og orientere dem om videre arbeid med

saker som komiteene har jobbet frem, samt orientere om andre saker som er

aktuelle for komiteen.

Legge frem rapporter til LS fra komiteene til orientering.

Tilstrebe at et AU-medlem kan delta på et komitémøte eller være tilgjengelig for

komiteen dersom møtet avholdes i Oslo.

Komiteene er underlagt organisasjonens økonomireglement, og dette overstyrer

disse retningslinjer.

Ved komiteenes møter skal organisasjonens overnattingsavtaler benyttes, med

unntak av privat overnatting. Det oppfordres til bruk av privat overnatting.

Overnatting uten bruk av organisasjonens overnattingsavtaler skal avklares med

leder eller nestleder i NSOs arbeidsutvalg senest to uker før møtet.

Supplering av komiteer

Politiske komiteer

Hvis et medlem av en politisk komité trekker seg skal varamedlemmer få tilbud om å

rykke opp som fast medlem (i prioritert rekkefølge).

Supplering av leder av en politisk komité gjøres av LS etter innstilling fra

valgkomiteen (VK).

AU supplerer varaer til politiske komiteer etter innstilling fra VK.

3


Retningslinjer for faglige og politiske komiteer

Faglige komiteer

Hvis et medlem av en faglig komité trekker seg skal eventuelle varamedlemmer få

tilbud om å rykke opp som fast medlem (i prioritert rekkefølge).

AU supplerer kan supplere inn ledere av faglige komiteer etter innstilling fra VK.

AU supplerer nye medlemmer til faglige komiteer.

AU supplerer varaer til de faglige komiteene

Oppnevning til UHR

Oppnevninger til fagrådene i UHR gjøres i henhold til NSOs rutiner og retningslinjer for valg,

og på følgende måte:

1. De faglige komiteene finner aktuelle kandidater til fagrådene i UHR i samråd med VK

og AU.

2. Kandidatene melder sitt kandidatur ved å fylle ut kandidatskjema på student.no

3. Kontoret videresender innleverte kandidatskjema til den aktuelle faglige komiteen.

4. Den faglige komiteen foretar oppnevningen innen 15. juni og orienterer kontoret på

nso@student.no

5. Kontoret sender oppnevningsbrev til UHR med kopi til komiteen og kandidaten.

4

More magazines by this user
Similar magazines