Views
4 years ago

Stasjonsstruktur - Jernbaneverket

Stasjonsstruktur - Jernbaneverket

Innhold Forord

Innhold Forord .................................................................................................................................................. 3 Innhold ................................................................................................................................................ 4 Sammendrag ........................................................................................................................................... 5 1 Metode ............................................................................................................................................ 8 1.1 Kilder brukt i vurderingen ....................................................................................................... 8 1.2 Metode for vurdering ............................................................................................................ 10 2 Bergensbanen ................................................................................................................................ 14 2.1 Beskrivelse av analyseområde .............................................................................................. 14 2.2 Tilbud og infrastruktur på strekningen – dagens situasjon og fremtidig behov ................... 14 2.3 Knutepunktsutvikling ............................................................................................................. 20 2.4 Vurdering av stasjonsstrukturen ........................................................................................... 20 3 Sørlandsbanen Nordagutu-Stavanger ........................................................................................... 30 3.1 Beskrivelse av analyseområde .............................................................................................. 30 3.2 Tilbud og infrastruktur på strekningen – dagens situasjon og fremtidig behov ................... 31 3.3 Knutepunktsutvikling ............................................................................................................. 34 3.4 Vurdering av stasjonsstrukturen ........................................................................................... 34 4 Flåmsbana...................................................................................................................................... 39 4.1 Beskrivelse av analyseområde .............................................................................................. 39 4.2 Tilbud og infrastruktur på strekningen – dagens situasjon og fremtidig behov ................... 40 4.3 Vurdering av stasjonsstrukturen ........................................................................................... 41 5 Arendalsbanen .............................................................................................................................. 44 5.1 Beskrivelse av analyseområde .............................................................................................. 44 5.2 Tilbud og infrastruktur på strekningen – dagens situasjon og fremtidig behov. .................. 45 5.3 Vurdering av stasjonsstrukturen ........................................................................................... 46 Side 4 |Stasjonsstrukturprosjektet

Sammendrag Sammendrag Strekning: Bergensbanen (Bergen-Hønefoss-Hokksund) Vurdering av dagens stasjonsmønster og utfordringer: De fleste stasjonene har plattformer som er for korte ift regelverket/framtidige behov Stasjonene tilfredsstiller gjennomgående ikke krav til universell utforming Flere stasjoner har svært lavt antall av/påstigende ift drifts- og framtidig fornyelseskostnader Takvam, Bogegrend, Jørnevik og Seimsgrend er forutsatt lagt ned ifm ny ruteplan i desember 2012. Disse stasjonene har svakt trafikkgrunnlag, og er lokalisert i områder med få bosatte. Delstrekningen Voss-Myrdal preges av lavt befolkningsgrunnlag, lave trafikktall og tett stoppstruktur. Samtidig medfører dårlig, og til dels manglende veg langs strekningen, at strekningen ikke kan betjenes med buss. Forslag til stasjonsstruktur på strekningen Knutepunktutvikling o JBV deltar i prosjektgrupper for utvikling av Voss og Geilo stasjon. Med bygging av dobbeltspor mellom Bergen og Arna vil det også bli gjort tiltak på Arna stasjon som vil utvikle stasjonen til et meir moderne knutepunkt o JBV anbefaler at det i tillegg vurderes å gjøre mindre knutepunktutviklingstiltak på Dale, Ål, Gol og Nesbyen Fire holdeplasser foreslås nedlagt i Raundalen: Gjerdåker, Volli, Eggjareid og Vieren. Disse stasjonene har svakt trafikkgrunnlag, og er lokalisert i områder med få bosatte. Ljosanbotn og Ørneberget vurderes slått sammen til ny plassering – Solbakken Mellom Voss og Myrdal foreslås de øvrige stasjonene opprettholdt med manuell dørstyring i togsettene. Plattformene forlenges dermed ikke. Avbøtende tiltak/alternativ transport Takvam, Bogegrend, Jørnevik: Ingen avbøtende tiltak. Godt busstilbud. Seimsgrend: Alternativ skoleskyss bør vurderes Gjerdåker, Volli, Eggjareid, Vieren: Ingen avbøtende tiltak foreslås. Effekter av foreslåtte tiltak: Sparte drifts- og fornyelseskostnader Mer robuste ruter (bedre punktlighet) Strekning: Sørlandsbanen Vurdering av dagens stasjonsmønster og utfordringer: Sørlandsbanens stoppstruktur er i stor grad tilpasset utbyggingsmønster og topografi Relativt få plattformer med frist for forlengelse Forslag til stasjonsstruktur på strekningen Knutepunktsutvikling: Flere av stasjonene har store nedslagsfelt, og i mange tilfeller utgjør tettsteder langs kysten større markeder til stasjonene. Tilrettelegging for innfartsparkering og tilbringertjenester vil stå sentralt i knutepunktsutviklingen, og vil være viktig for strekningens videreutvikling. En stasjon forslås nedlagt: Breland Avbøtende tiltak/alternativ transport Bør vurdere om det er behov for togtaxi til morgen- og ettermiddagstoget. Effekter av foreslåtte tiltak: Sparte drifts- og fornyelseskostnader Mer robuste ruter (bedre punktlighet) Stasjonsstrukturprosjektet |Side 5

delrapport for banestrekningene - Jernbaneverket
Handlingsprogram 2010–2019 - Jernbaneverket
Miljørapport 2005.pdf - Jernbaneverket
Fra to til fire spor - Jernbaneverket
Miljørapport 2006.pdf - Jernbaneverket
IC Mulighetsstudie Vestfoldbanen - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2005 - Jernbaneverket
Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007 - Jernbaneverket
Miljørapport 2008 - Jernbaneverket
KONTAKTLEDNINGSANLEGG - Jernbaneverket
Miljørapport 2007.pdf - Jernbaneverket
Last ned Jernbaneverkets presentasjon - Ringsaker kommune
godhjerta råskinn - Jernbaneverket
Jobbe i Jernbaneverket? Mulighetene er mange
Nye spor Blommenholm juli 2009.indd - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet nr 8-2011 - Jernbaneverket
Jernbanemagasinet NR.5-2009 - Jernbaneverket
En jernbane for framtiden - Jernbaneverket
Godstransport på bane - Jernbaneverket
Mye å glede seg til! - Jernbaneverket
Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket