NASJONAL ÅRSRAPPORT - Røde Kors

rodekors.no

NASJONAL ÅRSRAPPORT - Røde Kors

N A S J O N A L

Å R S R A P P O R T

2010


RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD

03 Humanitære behov

Hva bidrar Røde Kors med

04 Tall for aktiviteten 2010

Økonomiske bidragsytere

05 Årsberetning fra hvert distrikt

Akershus

06 Aust-Agder

07 Buskerud

08 Finnmark

09 Hedmark

10 Hordaland

12 Møre og Romsdal

13 Nordland

14 Nord-Trøndelag

15 Oppland

16 Oslo

17 Rogaland

18 Sogn og Fjordane

19 Sør-Trøndelag

20 Telemark

21 Troms

22 Vest-Agder

23 Vestfold

24 Østfold

HUMANITET

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og

nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre

menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og

helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider

for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig

fred mellom alle folk.

UPARTISKHET

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase,

trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning.

Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme

hurtig til hjelp der nøden er størst.

NØYTRALITET

For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke

ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser

av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

UAVHENGIGHET

Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal

bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt

landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet

for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse

med Røde Kors-prinsippene.

FRIVILLIGHET

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig

med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om

økonomiske fordeler.

ENHET

I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon.

Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet

over hele landet.

UNIVERSALITET

Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de

nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler

samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

Vedtatt på den 20. internasjonale

Røde Kors-konferansen i Wien i 1965.

Årsrapporten 2010 er utarbeidet av avdeling omsorg

og foreningsutvikling, seksjon omsorgsfag.

Redaktør Martine Høegh.

Alle distriktene har bidratt med årsberetningene.

Grafisk utforming:

Forsidefotos:

Utgitt: 2011

Bring Dialog

Jens Haugen og Bærum Røde Kors

Kontaktinformasjon

Ulf Rikter-Svendsen, seniorrådgiver sosial inkludering

ulf.rikter.svendsen@redcross.no

Martine Høegh, rådgiver sosial inkludering

martine.hoegh@redcross.no

2


Humanitære behov

Til tross for et godt utbygd velferdssamfunn faller

noen utenfor og ender opp med levekår som ikke er

akseptable. Ensomme og sosialt ekskluderte er en

sterkt prioritert målgruppe for Røde Kors. Røde Kors

rolle som nøytral humanitær pådriver gjør det mulig

å nå mennesker i sårbare livssituasjoner på en måte

som det offentlige ikke kan. Dette er først og fremst

mulig gjennom våre frivillige og deres engasjement.

Besøkstjenesten er et tilbud for ensomme over hele

landet og aktiviteten er har i over 60 år hjulpet mennesker

til å få en bedre hverdag.

Ensomhet og sosial ekskludering rammer mennesker

i alle aldre. Ensomhet er å oppleve et savn av ønsket

kontakt med andre. Ensomhet og «alenehet» er to

ulike forhold. Man kan være einstøing, bo avsides

eller se folk sjelden, og være aldeles fornøyd med

tilværelsen. Man kan ha mange venner – ha stor

vennekrets og høy aktivitet på Facebook – og likevel

oppleve ensomhet. Det er likevel vanligvis en sammenheng

mellom størrelsen på nettverket og om

man opplever ensomhet. Mennesker med få kontakter

er oftere ensomme.

Forskjellen i opplevd ensomhet mellom menn og

kvinner øker med økende alder. Vel tre av ti personer

er ensomme blant eldre over 80 år, mot nær to av ti

blant yngre mennesker over 30 år. Men ensomhet

er også utbredt blant yngre i alderen 18-29 år. Minst

ensomhet er det blant unge voksne, personer i etableringsfasen

og de voksne «etablerte.

Hva bidrar Røde Kors med

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten

i Røde Kors. Den ble startet i 1949, under ledelse av

Jens Meinich. Hans berømte parole var ”Den beste

medisin for et menneske er et annet menneske”

og dette er fremdeles grunnsetningen i Røde Kors

besøkstjeneste. Tjenesten er geografisk godt spredt

ut over hele Norge, og over hele landet utføres en-tilen

besøk i private hjem og på institusjoner.

Målgruppen er mennesker i alle aldere som av ulike

årsaker føler seg ensomme og har behov for sosial

kontakt. De frivillige besøksvennene er til hjelp og

støtte for ensomme eldre, syke, unge, enslige forsørgere,

innvandrere og mennesker med psykiske

problemer. Målgruppen utvides stadig og gir rom

for flere bruksområder som ulike arrangementer og

tilstelninger på institusjoner, turer, utflukter og andre

åpne møteplasser.

Våre frivillige må være over 18 år og de må avlegge

et taushetsløfte. Som frivillig besøksvenn trenger

man ca en eller to timer hver uke eller hver annen

uke til besøket. Før man begynner som frivillig besøksvenn

får man opplæring i Røde Kors historie og

verdier, man får grunnkurs i omsorg og man får temakurs

for besøksvenner. Den frivillige må også gjennom

et intervju før den kan gjøre sitt første besøk.

Røde Kors gjør sitt beste for å koble en frivillig og en

deltaker som passer sammen.

Våre deltakere er mennesker i alle aldre som har

behov for mer sosial kontakt. Vi besøker både i

private hjem, på sykehus og på sykehjem. Vi ser

også at det er behov for sosiale møteplasser der de

frivillige og deltakerne møter flere og andre i samme

situasjon. Hva besøksvennen og deltakeren gjør

sammen bestemmer de selv. Det varier fra turer, gå

til butikken, andre sosiale aktiviteter eller drikke kaffe

og bare prate sammen.

Besøkstjenesten samarbeider alltid med de pårørende,

og eller de ansatte ved et sykehjem eller

sykehus. Et godt samarbeid med kommunen og

andre offentlige tjenester er alltid meget nyttig for

Besøks tjenesten.

To av hovedprinsippene i alt Røde Kors’ arbeid er

humanitet og upartiskhet. Det betyr at vi hjelper

alle uansett hvem de er og hvorfor de trenger vår

assistanse. Upartiskheten gjør at Røde Kors når fram

til alle mennesker fordi vi ikke representerer noe

politisk eller religiøst ståsted.

3


Tall for aktiviteten 2010

Røde Kors Besøkstjeneste hadde i 2010 3268 deltagere

som fikk en-til-en besøk av en Besøksvenn og

aktiviteten var representert ved 596 institusjoner. Til

sammen var det ca 7000 aktive besøksvenner i Røde

Kors. Dette er strålende, men enda flere mennesker

har behov for en besøksvenn. I 2011 har vi derfor

fortsatt satsing på rekruttering og opplæring.

Besøkstjenesten var hovedtema både på Landsråd

Omsorgs distriktsrådssamling og fagdagene i 2010.

Dette har hatt en positiv innvirkning på å løfte en

ellers stille aktivitet i organisasjonens bevissthet og

lagt grunnlaget for en styrking og videreutvikling.

Røde Kors besøkstjeneste hadde i 2010 fokus på

kvalitets sikring og implementering av anbefalinger

fra evalueringen av Besøkstjenesten foretatt av Synovate

i forbindelse med 60 års markeringen i 2009.

Økonomiske bidragsytere

I den nye satsningen er REMA 1000 hovedsponsor for

Besøkstjenesten og støtter aktiviteten med 1,5 mill

årlig over en treårsperiode. Blant annet åpnes det for

at Røde Kors kan drive rekruttering av nye besøksvenner

på alle REMA 1000 distribunaler i landet.

Besøkstjenesten og behovet for tilbudet var fokus

i Røde Kors’ innspill til statsbudsjettet 2011. Dette

resulterte i en ekstrabevilgning i Stortingets behandling

på 1,5 millioner kroner.

Besøkstjenesten og videreutvikling av denne foregår

blant annet i samarbeid med Verdighetssenteret i

Bergen. Konferansen ”Dignity for frail old” arrangert

i regi av Verdighetssenteret høsten 2010 har gitt

viktige innspill i videreutviklingen. Norges Røde Kors

samarbeider med Verdighetssenteret i Bergen om en

ny konferanse om frivillighet i eldreomsorgen våren

2012 – Verdighetskonferansen frivillighet, eldreomsorg.

Se www.verdighetskonferansen.no.

4


Årsberetning fra hvert distrikt

Ettersom det er stor variasjon på hvordan Besøkstjenesten driftes og ser ut i

vårt langstrakte land har vi gitt alle distriktene mulighet til å sende inn sine

gode historier fra 2010. Dette for å gi et godt bilde av aktiviteten og vise til

mangfoldet i aktiviteten.

AKERSHUS

Bærums besøkshund

Tanten min har alltid elsket dyr, og setter derfor

ekstra pris på få hundebesøk på sykehjemmet, forteller

Kristin Grønnerø. Etter inspirasjon fra et lignende

prosjekt i London startet Bærum Røde Kors opp med

besøkshund høsten 2010. Kristins tante, Gerd Hansen,

er en av mange eldre som nyter godt av den nystartede

aktiviteten til Bærum Røde Kors.

- Zara sitter på fanget mitt mens vi alle prater og drikker

kaffe. Slik venner hunden og beboerne seg til hverandre.

Deretter går Zara rundt uten bånd og hilser på «damene

sine». De gir henne hundegodt og ofte ender hun

opp på fanget til en av de eldre. Det synes de er utrolig

hyggelig, forteller Gudrun med et smil rundt munnen.

Leder i besøkstjenesten i Bærum Røde Kors, Sissel

Hertzenberg, er svært fornøyd med prosjektet.

- Hunden er menneskets beste venn, og kontakt med

hund kan gjøre dagen lys og god for oss alle. Vi tror

derfor at eldre og spesielt de som er demente har stort

utbytte av dette, sier Sissel.

I Bærum lyser logrende Zara opp dagen til de eldre

på sykehjemmet Mariehaven. Sykehjemmet får besøk

en gang i uken i en time. Aktivitøren på sykehjemmet

har, i samarbeid med de ansatte, satt sammen en

gruppe på 5 beboere med forskjellig fungeringsnivå

psykisk og fysisk, men som har det felles at de er

glade i hunder. Beboerne får besøk av hunden Zara

og eier Gudrun Lindtvedt, og det serveres kaffe og

noe munngodt.

5


AUST-AGDER

I et hus fra 1820 som allerede rommer mye historie,

- skrives ny historie, hver måned. Besøkstjenesten i

Tromøy Røde Kors har inviterte ensomme eldre til

treff med lapskaus, kaffe og lotteri i nærmere 10 år.

De eldre blir hentet hjemme hos seg selv, og kjøres

trygt hjem igjen etter et par tre timer.

De eldre har fått vite at det kommer besøk i dag, og

at jeg har med meg både blokk og kamera. Det er

viktig at de finner roen og føler seg trygge, så da er

det best å gjøre det sånn.

ennå bedre enn sin far. Ja, se bare hvordan han strakk ut

armene og gratulerte Therese Johaug da hun vant gull,

sier Molly. – Vi er så gode til å lage fine arrangementer

her i landet, og før jeg rekker å si noe kan Molly

fortelle meg at hun ser frem til den første mandagen

i måneden, for det gir henne så mye å få komme på

disse treffene.

Wenche Øynes, Gunnvor Duedahl, Vigdis Jensen, Eva

Vedøy og Vårinn Dybesland har fordelt seg rundt de

to bordene og deltar i samtalene. – Å være besøksvenn

gir oss så mye for de eldre blir så glade når vi kommer

for å hente dem, sier Wenche og Gunnvor. Wenche

leser et vers, mens Gunnvor går ut på kjøkkenet for å

gjøre klart til lotteri. Rosa lapper med nummer legges

i en skål, og i kurven ligger gevinstene, - fint innpakket

i glanset papir og med bånd. Reglen er klar; maks

4 lodd på hver til 5 kroner stykk, og kun en vinnermulighet.

Alle ser ut for å være fornøyd med det. Når

kurven er tom for gevinster, trekkes det på primulaene

som har pyntet bordene med friske vårfarger.

Tromøy Røde Kors har 250 medlemmer hvor av ca. 20

besøksvenner, og flere av dem har deltatt aktivt i mange

år. Ja, - det må vel være mer enn 30 år for min del, sier

Torunn. Nå som jeg er alene kan jeg bruke all min tid

på Røde Kors, og jeg vet vel egentlig ikke hvordan

livet hadde vært uten. – Jeg trives så godt med det,

og ungene har jo sitt liv. Av og til kan jeg bli litt sliten

når hele uka går med, men det er jo så gøy!

I dag er det 15 eldre til middag, - mest kvinner, kun

to menn, og de har fått plass i hver sin stue. Torunn

Hestaas er besøksvenn og nestleder i Røde Kors

Tromøy og kan forteller at de ble ikke så mange i dag,

og at glatta nok måtte ta litt av skylden for det. - Vi

kan dekke til 22, men da er det helt fullt!

Praten går ivrig mens det nippes til kaffen. VM på ski

i Oslo er akkurat avsluttet og kongehuset får rosende

omtale for sitt engasjement og folkelighet. – Vi var

veldig glad i Kong Olav, og Kong Harald fremstår som

- Vi har mange som er med å bidrar, men vi skulle gjerne

ønske oss noen menn i besøkstjenesten. Vi har jo mange

enslige menn som vi besøker her på øya, og de hadde

nok satt pris på at vi hadde mannlige besøksvenner

også, avslutter Torunn.

Jeg hadde jo ønsket meg et bilde av 6 ildsjelene som

jeg traff i Røde Kors-huset på Tromøy, men før jeg

vet ordet av det er de på vei for å kjøre de eldre hjem

igjen.

6


BUSKERUD

Besøkstjenesten i Ål, en liten historie

Ved årsskifte 2009/2010 ble Besøkstjenesten i Ål

kontaktet av personalet ved Hallingdal sjukestugu

som hadde en oppgave de håpet Røde Kors kunne

hjelpe til med. En av beboerne måtte ha dialyse 2

ganger i uken, og det ville være best om det kunne

være noen hun ikke hadde rundt seg til daglig med

da hun fikk behandling. Som sagt, så gjort! Lederen

i besøkstjenesten og de andre frivillige satte opp en

vaktliste, og siden 2010 har de, en gang i uken, vært

med på Hallingdal sjukestugu, fra klokken ni om

morgenen til ca. halv to. For de 8-10 frivillige som

er med i dette arbeidet, blir timene brukt til lesing

og strikking, foruten det å være tilstede, som er det

viktigste for den som får dialysen. Det legges merke

til, og blir kommentert av pasienten om noen fjerner

seg fra stolen ved senga under behandlingen.

hjemme hos Odd Gunnar i hans leilighet, eller Bjørn

henter han så de kan ta en tur ut, og gjerne da til

en benk ved bredden av Drammenselva hvor det er

fint å sitte på gode dager. Da deler de kaffe og noen

ganger har Bjørn med en kakebit. Praten går om de

store verdens problemer, og om de små dagligdagse.

For Odd Gunnar er Bjørn som han selv sier det; ”Bjørn

er en pilar i mitt univers”. Røde Kors i Drammen

har laget, i samarbeid med Danvik Folkehøgskole

(Internasjonalt mediesenter) noen foto og filmklipp

som omhandler blant annet Besøkstjenestens arbeid.

Da Odd Gunnar så denne filmen for første gang, for å

godkjenne at den kunne vises offentlig, sa han da jeg

spurte om han ville se den en gang til; ”Ja, og kunne

du stoppe filmen der hvor jeg smiler? Det er så lenge

siden jeg har sett meg selv smile”.

Besøkstjenesten i Drammen

Odd Gunnar (57 år) tok kontakt med Besøkstjenesten

i Røde Kors i Drammen da han følte seg veldig ensom

og trengte noen å være sammen med. Han måtte

vente en stund før han ble presentert for Bjørn

(67 år), han sto på venteliste. Nå har de to hatt

hverandre i ca 1 år, og møtes hver mandag, enten

7


FINNMARK

FINNMARK er et fylke med store avstander hvor det

mellom den østligste og vestligste Røde Kors foreningen

er hele 500 km. Dette tilsier mange flotte reiser,

enten med egen bil, i fly, med hurtigruten eller en litt

lang busstur, i vinternatur under flammende nordlys

eller sene sommerkvelder hvor naturen ligger badet

i en sol som aldri går ned. Disse avstandene tilsier

da også at kursvirksomhet må legges til helgene for

at flest mulig av våre frivillige skal kunne delta. Og

så langt kan vi bare glede oss over at deltakere på

besøksvennskurs ikke lar seg affisere av avstandene,

men heller ser på dette med at å samles ei helg til

kurs også er en form for sosialt fellesskap og medlemspleie.

I Finnmark har vi besøkstjeneste i Alta og Båtsfjord,

Hammerfest, Skjånes, Mehamn, Vadsø, Russenes,

Hasvik og Lakselv. Nærmere 100 besøksvenner er i

aktivitet rundt omkring, både i hjemmebesøk og på

institusjoner. Tilbakemeldingene, både fra brukerne

og besøksvennene, er udelt positive.

I mai blir det nye grunnkurset for Omsorg introdusert

og gjennomført for nye og gamle besøksvenner for

første gang. Når dette er gjennomført håper vi på

mange flere besøksvenner som stiller opp for å gjøre

hverdagen lettere for mennesker som har behov for

et medmenneske.

Som en kuriositet kan jeg ikke unnlate å nevne to

av våre eldste besøksvenner som skulle på kurs fra

Hammerfest til Vadsø en vårdag for noen år siden.

Begge var passert 80 år og la av gårde i egen bil. En

strekning på 50 mil - hver vei. På turen til Vadsø kjørte

damene feil og tok en ”svipptur” innom Finland, noe

som forlenget distansen med omkring 20 mil. Reisen

tok bort i mot 12 timer før de endelig var fremme.

Men her var det ingen sure miner å spore. Begge var

opplagte og deltok ivrig på kurset. Søndag etter lunsj

dro de sammen veien tilbake i like strålende humør,

men da uten å kjøre feil.

8


HEDMARK

Romedal og Vallset Røde Kors besøkstjeneste har satt

i gang en gå- og trillegruppe som møtes ukentlig.

Målet med gruppen er å få de eldre ut å gå i frisk luft

og gi dem anledning til å holde i en barnevogn i stedet

for en rullator. Tilbudet eller ideen kom til etter at

en av de frivillige og ildsjelene i bygda fikk barn. Etter

at gruppen har gått på tur møtes de for sosialt samvær

med kaffe, saft og vafler. De eldre hjelper barna

og det er flott hvor god kontakt det er og hva dette

gjør med de gamle som ellers sjelden har kontakt

med små barn. Aldersforskjellen har vært på 98 år!

Gruppen har et etablert samarbeid med helsestasjonen

for å rekruttere flere nybakte forelde med barn til

gruppen. De yngre synes også der er hyggelig med

kontakten med de eldre.

Onsdagsgjengen er en gruppe yngre mennesker

som av ulike årsaker har opplevd ensomhet og som

har behov for å utvide sitt sosiale nettverk. Vi har

valgt å etablere en sosial møteplass til denne gruppen

fremfor å tilby en til en kontakt med en besøksvenn.

Grunnen til dette er at vi ønsker at de seg i

mellom skal knytte varige sosiale bånd. Gruppen

møtes hver onsdag sammen med en eller to frivillige

til ulike aktiviteter både på Røde Kors huset og

hjemme hos deltagerne.

En frivillige hadde kontakt med en av deltagerne

på telefon, som hun kjente fra før. Han (deltageren)

har i mange år vært mye ensom selv om han kjenner

veldig mange i byen der han bor. På telefon var

han nedstemt og virket trist. Når de hadde snakket

sammen en stund spurte hun (den frivillige) om

han hadde noen planer for helgen. Det hadde han

ikke. Han ble minnet på at han nå hadde telefonnummeret

til de andre deltagerne han hadde truffet i

onsdagsgjengen. Hun oppfordret han til å ta kontakte

med en av dem. Det ble helt stille i den andre

enden. –”JA!!! Du har jo rett”!! Jeg kan jo ringe noen

jeg nå. Det var en spontan glede. Etterpå fikk hun

høre at han hadde tatt kontakt med en av de andre

deltagerne og at de hadde vært på kafé og nede

på brygga og sett på båtene en hel lørdag. Dette

møtet gjorde at vi virkelig fikk se at møteplassen og

onsdagsgjengen er viktig for å knytte bånd mellom

de som har litt like utfordringer og stor glede av å få

treffe hverandre.

9


HORDALAND

Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors har mange aktiviteter.

For at alt skal fungere, trengs det folk i kulissene

som organiserer det hele.

Bergen Røde Kors har kontorer i Strandgaten, midt

i Bergen sentrum. I et av disse kontorene holder

Besøkstjenesten til. Gunvor Skeie er en av de frivillige

på kontoret.

- Det er som oftest jeg som mottar de frivillige først. Jeg

har ansvar for å informere og orientere om arbeidet

som besøksvenn, sier hun.

I tillegg til å sjekke referanser og ta en god prat med

de som ønsker å være besøksvenn, har hun noen

retningslinjer for å finne ut om folk egner seg som

besøksvenn.

- Når de kommer her på kontoret ser jeg dem i øynene.

Om det er noen som ikke klarer å se meg i øynene, tar

jeg det som et signal, forteller hun.

Skeie innrømmer at det er mange utfordringer

knyttet til å sende folk hjem til de som ønsker en

besøksvenn.

- Besøksvennene kan møte på mye forskjellig, men

som regel er besøket preget av hyggelig, mellommenneskelig

og likeverdig samvær. Enkelte ganger

kan man møte mennesker som strever litt ekstra,

andre ganger kan man treffe mennesker som ikke

husker at de har fått besøksvenn.

Til nytte

Greta Langseth, som er frivillig leder for Besøkstjenesten

bruker også mye tid på kontoret i

Strandgaten. Motivasjonen for å bruke så mange

timer på ulønnet arbeid er klar:

- Det er veldig kjekt å være til nytte, særlig når man

blir pensjonist og ikke får de samme tilbakemeldingene

fra folk som man gjorde i arbeidslivet. Når jeg

hjelper til her på kontoret kan jeg virkelig bidra med

noe, sier hun.

I tillegg til å hjelpe til på kontoret er både hun og

Gunvor Skeie selv besøksvenner.

De mange menneskemøtene gir mange inntrykk, og

for Langseth er det særlig en historie hun aldri glemmer.

- I tillegg til å være besøksvenn har jeg også gått med

salgstralle på sykehjem. En gang var det dansekveld

på sykehjemmet og jeg var med som hjelper. Ofte

er det de demente som er ivrigst på dansegulvet.

Denne dagen var det spesielt en eldre dement mann

10


som danset så flott. Det var flotte trinn og han danset

til og med tango!

- En uke senere var jeg tilbake på sykehjemmet for å

gå med salgstrallen. Skal si du er flink til å danse!, sa

jeg til han. Det må være lenge siden, utbrøt mannen.

Han hadde helt glemt dansen fra forrige uke, men

det hadde ikke jeg, forteller Langseth og smiler.

Også Gunvor Skeie har gode erfaringer fra de frivillige

arbeidet hun gjør for mennesker som trenger

det.

- Jeg treffer min besøksvenn en gang i uken. Det er

veldig koselig. Og så er det godt å merke at hun har

så stor tillit til meg.

140 besøksvenner

I tillegg til Greta og Gunvor er det to andre frivillige

som jobber fast på kontoret, samt en frivillig kommunikasjonsansvarlig

i Besøkstjenesten. Besøkstjenesten

har også en ansatt tilrettelegger som heter Rita

Hjellestad.

- Vi har cirka 140 aktive besøksvenner hos oss. I tillegg

har vi 40 frivillige som går med traller på ni ulike

sykehjem/sykehus. For å klare å administrere dette

trenger vi noen som følger opp, sier Hjellestad.

- Min stilling er lønnet gjennom midler fra GC Rieber

og Bergen kommune, sier hun og roser samtidig de

frivilliges arbeid.

- Deres arbeid er uvurderlig. Til sammen utgjør trolig

deres arbeid mer enn en 100-prosentstilling, sier hun.

Aktivitetene i Besøkstjenesten


salgstraller på sykehjem og snakker med

beboerne.


Bergen Røde Kors dagsutfartsted Kvila ved

Fanafjorden med middag og underholdning.


rundt Bergen sentrum. Blir gjennomført to uker

på våren og to uker på høsten.


på institusjoner i Bergen.
11


MØRE OG ROMSDAL

Støttekontaktordning

Kristiansund kommune ønsker å styrke og videreutvikle

sin støttekontakttjeneste. Kommunen har

allerede startet et endringsarbeid knyttet til dette

fagfeltet hvor det legges vekt på å gi gode tjenestetilbud

innenfor de tre hovedløsningene individuell

støttekontakt, bruk av aktivitetsgrupper og et individuelt

tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Sammen med Røde Kors Besøkstjeneste har det

blitt etablert et gruppetilbud til 10-15 voksne med

psykiske lidelser og en har etablert en guttegruppe

for unge gutter med ADHD/ autismevansker. Kommunen

har god erfaring med å gi tjenestetilbudet

støttekontakt i grupper når dette er i tråd med den

enkelte sine ønsker og behov. Samarbeidet kom i

stand etter initiativ fra Røde Kors besøkstjeneste som

hadde mange frivillige som ønsket å yte en innsats.

Besøkstjenesten hadde tradisjonelt drevet sin aktivitet

i stor grad rettet inn mot beboere på alders- og

sykehjem. Flere av de frivillige hadde et ønske om å

prøve en annen måte å hjelpe andre på. Når henvendelsen

kom manglet kommunen støttekontakt til

flere voksne mennesker i alderen 50-70 år med psykiske

lidelser. Planen videre er å få etablert ordningen

med “Fritid med bistand” som et samarbeidsprosjekt

internt i kommune.

12


NORDLAND

Å være besøksvenn gir energi

Edvard Knudsen er 74 år og besøker Viktor (65) i hans

bolig en gang i uka. Han synes det er givendes å

gjøre noe for andre.

Det er tydelig å se på Viktor at han trives med

besøkene til Edvard for ansiktet lyser opp når vi

kommer på besøk. Viktor er bevegelseshemmet og

bor i tilrettelagt bolig på Myre i Øksnes kommune.

Han setter pris på de ukentlige besøkene til Edvard.

De er fra samme plassen, Strengelvåg, og deler felles

minner fra der de kommer fra. Viktor har vært sjømann

i mange år. Når Edvard kommer på besøk kan

de ofte sitte med atlaset og snakke om steder som

Viktor har besøkt, da han seilte i utenriksfart. Vi kan

smile i lag, forteller Edvard og synes besøkene gir han

selv energi. Når Edvard har vært på reise i inn, - eller

utland, pleier han å ta med seg prospektkort fra de

stedene han har besøkt. Det er bra at jeg kan være til

oppmuntring for han av og til, sier Edvard og ser smilende

bort på Viktor. Edvard synes det er givendes å

gjøre noe for andre og anbefaler besøkstjenesten på

det varmeste. Røde Kors er kjent med at det mange

steder i fylket vårt er mange, eldre og yngre, som ville

satt pris på jevnlige besøk av en frivillig fra Røde Kors.

Det er bruk for flere frivillige i besøkstjenesten i Røde

Kors og spesielt er det behov for mannlige besøksvenner.

13


NORD-TRØNDELAG

Felles glede på ”prateplassen”

Eli Spilde (88) fra Verdal er en av dem som har glede

av Røde Kors besøksvenn.

- Jeg er ikke ensom, og trives godt i eget selskap, men en

kan bli for selvopptatt når en bare har seg selv og tv-en

å tenke på. Derfor er det bra at det kommer noen innom

som jeg kan prate med. Jeg har en veldig god hjemmehjelp,

og Karin blir et supplement, sier Eli Spilde.

Deretter ble det besøk i Nils Aas kunstverksted på

Straumen, før vi vandret rundt i Muustrøparken i det

nydelige sommerværet. Deretter forstatte turen til

Øynaparken, et særeget spisested på Inderøys tak,

med fantastisk utsikt over Inntrøndelag. Her ble det

servert tradisjonell trøndersk festmat i form av Inderøysodd

og sviskegrøt. Videre besøkte vi Gangstad

Gårdsysteri. Her lages prisbelønt ost og iskrem av

Hun vokste opp i Verdal, men har mange yrkesaktive

år andre steder i landet. I 1968 kom hun tilbake til

hjembygda og jobbet som kontordame på Samvirkelaget

helt til hun ble pensjonist for over 20 år siden.

Hun har omtrent ingen slektninger i Verdal, og de

fleste av gamle klassekamerater og venner er borte.

Derfor setter hun stor pris på at det ringer på døra av

og til. Når besøksvennen kommer, setter de seg ved

prateplassen rundt stuebordet. Der blir det næring

for både kropp og sjel. Karin Guddingstua er glad i

å farte rundt på tur, til fjells og andre steder, og det

var også Eli i sine yngre dager. Dermed har de mye å

snakke om.

- Det første jeg spør om når Karin kommer, er om hun

har vært på noen tur i det siste, sier 88 åringen. Og så

går praten og tiden fort for begge to.

Busstur i regi av Malm Røde Kors

besøkstjeneste

Onsdag 11.august 2010 arrangerte Malm Røde

Kors besøkstjeneste busstur til Inderøy - langs ”Den

Gyldne Omvei”. Turen startet tidlig kl 08.30 var det

avmarsj og 34 spente deltakere var med på turen.

Turen startet med kaffe og kaker før det ble omvisning

på Berg Gård. På en høyde i Inderøys vakre

kulturlandskap ligger gården med en landhandel slik

de var i gamle dager. Her selges produkter fra gården;

lam, frilandsgris og honning.

Gården har eget slakteri og gårdsmatkjøkken hvor

produktene foredles. Slakteriloftet spisested med sin

spesielle atmosfære og flotte utsikt er det perfekte

sted for mimiring om gamle dager.

gårdens ferske kumelk, og vi fikk prøvesmake både

gårdens produkter og andre produkter. Kaffe og lokal

iskrem ble prøvesmakt i tunet. Heimturen gikk over

Skarnsundbrua, og vi fikk med oss et besøk innom et

bur hvor det selges glasskunst.

Alt i alt en vellykket tur, selv om dagen ble lang, vi

var ikke hjemme før i 8-tida. Neste års tur er allerede

under planlegging, og da er det Leka som er satt opp

som ønsket turmål.

I skrivende stund forteller leder Petra Skevik i Malm

Røde Kors besøkstjeneste at kvelden skal brukes på

sykeheimen der de skal servere kaffe og bløtekake.

Det er skaffet underholdning med lokale krefter, og

kvelden skal som vanlig avsluttes med allsang, noe

som alltid er populært når besøkstjenesten lager arrangement

på sykeheimen.

14


OPPLAND

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten

i Oppland Røde Kors med 13 besøkstjenesteavdelinger.

De har blant annet én-til-én besøk privat og

på institusjon, ulike arrangement og tilstelninger

på institusjoner, turer og utflukter, loppemarked,

trimgrupper og åpne møteplasser. I 2010 har det i

Oppland vært 167 besøksvenner som har gitt besøksvennskontakt

i én til én relasjon, og 170 besøksvenner

som har vært frivillige på institusjoner. Det er

25 institusjoner i Oppland som får regelmessig besøk

av besøkstjenesten.

Gjensidig glede i hverdagen

Stemningen er høy på Krageberg Gård på Biri når

40 Besøksvenner og deltakere fra Gjøvik Røde Kors

Besøkstjeneste er samlet til en hyggelig ettermiddag

med diktopplesning, loddsalg, mat, kaffe og kaker.

Som en av de første i landet ble Gjøvik Røde Kors

Besøkstjeneste startet opp allerede i 1952. I dag er

de en driftig gjeng på ca 30 kvinner og menn som

har fått nødvendig opplæring og besøker personer

enten i hjemmet eller på institusjon.

Noen å snakke med

Ragnhild Andrea grep sjansen da hun fikk tilbud om

besøksordning gjennom Røde Kors. Det er ikke noe

minus for pensjonisten at kontakten med Astrid skjer

gjennom et organisert besøkstilbud. Kontakten er

like kjærkommen for det.

- Utenom turene til butikken er det ikke så ofte jeg er har

omgang med andre mennesker, og da betyr besøkene

fra Astrid ekstra mye. Vi har en god tone og Astrid og jeg

har alltid mye å snakke om, smiler Ragnhild Andrea.

- Siden jeg har katter hjemme og Astrid er allergisk mot

katter, møter vi hverandre stort sett utenom hjemmet.

Da tar vi gjerne turer til biblioteket, Frivillighetssentralen

eller til en av kafeene i sentrum, forteller hun.

35 år i Røde Kors

Også på Krageberg Gård denne søndagen var Ruth

Øvland (91) som startet opp som frivillig i Hobbyklubben

i regi av Gjøvik Røde Kors i 1967. Hobbyklubben

var tidligere en møteplass for eldre som

Jevnlig kontakt

Astrid Sandmark og Ragnhild Andrea Paasche fra

Gjøvik er to oppegående damer som har tatt turen

til Biri denne søndagen. Astrid kommer opprinnelig

fra Trøndelag, men flyttet til Gjøvik for 5 år siden. Da

meldte hun seg rett inn i Gjøvik Røde Kors.

- Kusinen min var allerede aktiv i Besøkstjenesten og

snakket ofte varmt om det å være Besøksvenn. For meg

har frivillig arbeid vært en berikelse og en fin mulighet

å bli kjent med nye mennesker på. Det er vel anvendte

timer, forteller Astrid. De siste to årene har Astrid

besøkt Ragnhild Andrea ukentlig.

bodde i Røde Kors Aldersboliger på Gjøvik, og Ruth

var frivillig der fra oppstarten i 1967 inntil den ble

lagt ned i 2009.

På grunn av alderen er det nå slutt på aktiv tjeneste

som frivillig, men det er fortsatt trivelig å møte andre

Besøksvenner igjen. Når man har jobbet sammen i

så mange år, blir jo venner, og jeg kan se tilbake på

mange hyggelig stunder som frivillig, forteller Ruth.

15


OSLO

Over 500 frivillige har vært aktive i løpet av året, ved

årsslutt var det 434 aktive besøksvenner. Besøkstjenesten

holder fortsatt lenge på de frivillige. I besøkstjenesten

er gjennomsnittstiden på nesten fem år,

mot rundt to år i ORK som helhet. På sykehjemmene

tilbyr vi fortsatt mange flotte arrangementer og turer

som beboerne kan benytte seg av. Vi har innledet et

spennende samarbeid med Norsk organisasjon for

dyreassistert terapi (NODAT) som skal utvikles videre

i 2011.

To små historier:

”Vi fikk telefon fra en sønn som fortalte at både han og

moren var så fornøyd med besøksvennen som moren

hadde fått. Besøksvennen og moren hadde virkelig funnet

tonen og nå ville moren melde seg inn i Røde Kors!”

”En mann i femtiårene har søkt om å få besøksvenn.

Han er veldig plaget av sosial angst og vi har vært på

kartleggingsbesøk hos ham og han har kommet til

kontoret for samtale. Han har vært åpen om sin situasjon

og vi har prøvd å imøtekomme så godt vi kan

ved å ta noen ekstra møter og telefoner. Det ble derfor

også bestemt at de første møtene med besøksvennen

skulle være på kontoret vårt med en ansatt tilstede.

Dette syntes besøksvennen også var greit og han har

hatt forståelse for at dette kan ta litt tid. Etter to møter

her hos oss er det nå selvgående. Det er en stor seier for

mannen selv!”

Nettverket for besøkstjenester i Oslo

Nettverket for besøkstjenester i Oslo jobber for at

besøkstjenestetilbudet i Oslo skal bli bedre både for

de som får besøk og for besøksvennene. Deltakerne i

nettverket er menigheter, sykehjem, sykehus, frivilligsentraler

og organisasjoner. Året som har gått har

vært preget av god daglig drift, fem interessante

temakvelder, nettverkssamlinger og fortsatt fokus på

synliggjøring av besøksvirksomhetene.

16


ROGALAND

I bygd og by drives gamle og nye aktiviteter side om

side. Et eksempel er besøkstjenesten i Nærbø Røde

Kors Omsorg. De månedlige treffene på Hå sjukeheim

samlet inntil 250 deltakere til underholdning, utlodning

og god bevertning. Ildsjelen Klara Reime Ueland

har med seg godt og vel 20 aktive frivillige som nå

også har satt i gang en rekke aktiviteter på mottaket

på Nærland. Her har blant annet afghanere og

somaliere fått lære hvordan man lager norsk fårikål,

noe som viste seg å være særdeles vellykket. I tillegg

bakte de boller, rundstykker og pizza. Før jul var det

lefsebaking og håndarbeid som sto på programmet,

og da vi tok kontakt var Klara på vei til mottaket for

å feire bursdag med afghansk mat. Med seg hadde

hun marsipankake som en ekstra prikk over i’en. – De

lærer litt av oss, og vi lærer litt av dem. Det bygger ned

fordommer, og skaper gode holdninger, sier Klara.

17


SOGN OG FJORDANE

Nansy Aase bur åleine i ein omsorgsbustad i Førde.

Det er godt å vite at hennar Røde Kors besøksvenn

Kristine Berstad kjem kvar onsdag klokka elleve. Det

er stille i leilegheita til Nansy Aase. Det er oftast det.

Men i dag er det onsdag, og klokka er elleve. Dørklokka

ringer. Endeleg blir det lyd. Og liv. Det er Røde

Kors besøksvenn Kristine Berstad som kjem. Eit viktig

haldepunkt for Nansy. Eit menneske som møter opp

berre for å prate eller gå ut ein tur. Eit menneske som

har god tid, kun for Nansy. Eit menneske som kan gje

og få eit smil.

Besøkstjeneste gjev meining.

Kristine har vore besøksvenn i snart tre år. I år vart ho

pensjonist, etter ei lang karriere som fysioterapeut

på sjukehuset i Førde. Å bli besøksvenn var noko ho

byrja med for å gje meir innhald og meining til tida

etter arbeidslivet. Når det er godt ver pleier dei å gå

ein tur ut i Sentrum. Først bort til Torget. Så opp på

Domuskafeen. Der sit dei og ser på folk. - Eg likar å

gå ut. Å vere ute blant folk. Eg likar ikkje å sitje heime,

seier Nansy. Men ikkje når det er slik som i dag, når

sluddet kvin sidelengs og svarte trekruner svaiar og

bilane sender sølepyttar langt inn på fortauet. Då

vert dei inne. Drikk kaffi. Pratar litt.

Eg er så gamal. Eg likar ikkje å ligge her åleine, seier ho.

Kristine seier at ho er einig. At ein er mindre åleine på

sjukeheimen. Der kan ein kan vere saman med andre

heile dagen. Ho ser at ei leilegheit i ein omsorgsbustad

kan opplevast einsamt. Trass i at ein får besøk frå

heimehjelp eller heimesjukepleie. Eller besøksvenn.

Livet utanfor vindauget

Men der du budde før var det så mange trapper at

det var vanskeleg å komme seg ut, seier Kristine. - Ja,

men der trengde eg ikkje ut så mykje, for eg såg på alt

utanfor frå vindauget i gongen. Det skjedde alltid noko.

Det var alltid noko å sjå på, seier Nansy. Slikt pratar dei

om. Og bileta på veggen. Av fem generasjonar slekt.

Om broren, som har skore ut og dekorert ramma til

sitt eige portrettbilete. Om bestefaren, med stram

bart og uniform. Om biletet at mora, som ho framleis

kallar mamma.

Ønskjer seg selskap

Nansy er fødd og oppvaksen på Åse i Naustdal. I

1917, same året som Revolusjonen i Russland. Året

før første verdskriv var over. Ho var 28 år då den

neste krigen slutta og 55 då Norge sa nei til EF i 1972.

Andletet fortel at ho har levd eit langt liv. Ho har eit

fast og direkte blikk. Tenkjer seg godt om før ho seier

noko. - Trivst du her? - Nei. Eg likte meg betre der eg

budde før. Eg angrar på at eg flytte hit. Det er einsamt.

Eg har lyst til å flytte, seier ho, og vender seg mot Kristine.

- Kan ikkje eg få komme bort der det bur mange?

18


SØR-TRØNDELAG

2010 var også avsluttende år for prosjekt ”:) besøk

som gleder!”, et prosjekt finansiert av Extrastiftelsen

Helse og Rehabilitering. Dette har vært et treårig prosjekt

som har hatt som hensikt å utvikle nye metoder

og ny organisering av tjenesten for på sikt å kunne

hjelpe flere til å unngå sosial isolasjon og dermed

forebygge helseproblemer knyttet til ensomhet. I

løpet av prosjektperioden har man greid å øke antall

besøksvenner med hele 30 %, noe som gjør av Trondheim

Røde Kors Besøkstjeneste i 2010 har kunnet

tilby besøksvenner til mange flere enn tidligere. Økt

synlighet gjennom markedsføring – og rekrutteringstiltak

har bidratt til at flere potensielle frivillige har

tatt kontakt og blitt besøksvenner.

Trondheim Røde Kors Besøkstjeneste

- Aktiv i jubileumsåret

2010 har vært et innholdsrikt år for Trondheim Røde

Kors Besøkstjeneste. Siden 1950 har det vært en

aktiv besøksvennordning i Trondheim Røde Kors, og

60-åringen ble feiret med et stort arrangement på

Torget i Trondheim i april. Studenter fra sosionomutdanninga

ved HiST var sammen med aktivitetsgruppa

til Besøkstjenesten ansvarlig for gjennomføringen

av jubileet. En nydelig vårdag la forholdene til rette

for feiringen. 400 boller ble utdelt til forbipasserende

sammen med informasjon om besøksvennordningen.

Mange tok lodd og deltok i tombolaen, vinnergleden

var stor!

Aktivitetsgruppa har gjennomført 4 kurs i løpet av

2010 og det er nå i overkant av 100 aktive besøksvenner.

Samlet sett har aktiviteten i Trondheim Røde Kors

Besøkstjeneste vært høy i jubileumsåret. Frivillige

med litt tid til overs, hjertevarme og et lite smil bidrar

til å øke trivselen hos ensomme voksne og eldre i

Trondheim kommune.

I oktober deltok besøksvennene i markeringen av

Verdensdagen for Psykisk Helse med stand i sentrum

sammen med nettverksaktiviteten Døråpner. Lindy

Hop-dansere deltok også for å synliggjøre standen

bedre og mange stoppet opp for å se på og for å

snakke med de frivillige.

19


TELEMARK

Lar det swinge

Can can, tango og samba er ikke lenger forbeholdt

dem som er spreke til beins. På Skien sykehjem har

sittedans blitt en populær aktivitet blant de eldre.

Dette er et fantastisk artig tilbud, og vi får stadig

forespørsler fra de gamle om når vi skal danse neste

gang, sier Lisbeth Windfeldt Hansen, aktivitetsleder

på Skien Sykehjem. Hver tredje mandag samles over

20 av sykehjemmets pasienter til sittedans. Med seg

har de åtte frivillige fra Røde Kors, som i fjor høst

deltok på instruktørkurs i sittedans med Eva Kortner

fra Seniordans Norge.

bare blir sittende uten å gjøre noe mulighet til å aktivisere

seg og oppleve noe morsomt og annerledes.

Vi vifter med beina, klapper og synger. Det blir alltid

mye latter og glede, sier Eva Kortner i Seniordans

Norge.

Introduksjonen av sittedans i Telemark er del av Folkehelseprogrammet

for Telemark, og har fått midler

fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Gulset

Sykehjem og Bakkane bo og Besøkssenter er også i

gang med sittedans.

Sittedans passer for alle og kan for eksempel brukes

på sykehjem, aldershjem og i grupper med psykisk

utviklingshemmede. Det gir mennesker som ofte

20


TROMS

Stor innsats i Tromsø Røde Kors

Besøkstjeneste

Nylig fikk disse damene sin fortjente takk for enestående

frivillig innsats gjennom mange år. Damene ble

samlet på Røde Kors huset til takketale, marsipankake

og til slutt en blomst og gave som takk for innsatsen.

Flere av damene begynte i besøkstjenesten allerede

på midten av 70-tallet og fremdeles jobber de frivillig,

nesten hver eneste uke.

De har gjort en formidabel innsats forteller Ingfrid

Osen Fossbakk som er leder av Besøkstjenesten i

Tromsø Røde Kors. Ukentlig har flere av damene

besøkt mennesker på sykehuset, sykehjem og andre

institusjoner. Det har blitt avholdt sosiale tilstelninger

til glede for mange eldre og de har gått med ukentlig

kiosktralle til beboerne. Og disse damene har alltid

tid til å slå av en prat. Flere har gått på ukentlige

hjemmebesøk til eldre mennesker som har lange dager

alene hjemme. Ikke alle har nær familie i Tromsø

som har tid til å dra på besøk og da er det godt å ha

en besøksvenn forteller Ingfrid videre.

I tillegg er flere av damene involvert i organisering

av det månedlige mandagstreffet som finner sted

på Røde Kors-huset hver første mandag i måneden.

Der serveres det noe å spise til et hyggelig foredrag

og etterpå er det åresalg og sosialt samvær. Om

sommeren er det arrangement hver mandag. Da arrangerer

damene gåtrim. Etter en liten tur samles de

alle til kaffe og noe å spise. I tillegg arrangeres det en

busstur hver sommer og før jul er det julebord. Dette

samværet betyr mye for de som deltar. All innsats

er frivillig og nå ønsket vi å gjøre litt ekstra stas på

damene som står bak alt dette.

21


VEST-AGDER

Søgne Røde Kors ble høsten 2010 kontaktet av to

unge jenter på 13 år. De ønsket så gjerne å gjøre noe

for de eldre. Vi ble rørt over det gode initiativet fra de

to, og engasjerte dem raskt inn som danse- og samtalepartnere

ved den månedlige trekkspillaftenen

ved en av bygdas eldre institusjoner. De bidrar også

med å servere kaffe og kake i pausen. Jentene har i

ettertid fått med en venninne til, og i dag er de tre

jenter som en gang i måneden sprer ungdommelig

energi og liv til de eldre.

22


VESTFOLD

Vestfold Røde Kors har 11 aktive besøkstjeneste avdelinger.

Totalt har ca 250 brukere fått en til en besøk

i private hjem. På institusjoner har ca 280 fått besøk.

Det er totalt ca 406 frivillige besøksvenner fordelt på

11 avdelinger. Besøkstjenesten har aktiviteter på 29

institusjoner i Vestfold.

Vi ønsker å fremheve ”en liten” avdeling som setter

Ensomhetsbegrepet på dagsorden gjennom sine aktiviteter.

I tillegg har de aktiviteter ikke bare for eldre,

men også barn på mottak. I tillegg var Stokke Røde

Kors 60 år i 2010.

for bevertningen. I 2010 var 12 Røde Korsere med å

dekket bord og laget middag til 150 mennesker som

var deltagere under arrangementet, Lys Til Ettertanke.

I 2010 fikk Stokke RK Besøkstjeneste en bevilgning

fra Gjensidig stiftelsen, og da var ikke det nei i deres

munn med å arrangerer tur for 30 barn fra Fossnes

Flyktningemottak.

Stokke Røde Kors har aktiviteter for eldre, barn og

pårørende for trafikkofre. Mangfoldighet med få

resurser. Hurra For Stokke Røde Kors Besøkstjeneste.

Stokke Røde Kors Besøkstjenesten er 15 aktive

kvinner som gjennom året besøker og har mange

aktiviteter på Soletunet eldresenter. De har tralletjeneste

hver fredag, året rund. Har aktiviteter for

demente hver onsdag og følgetjeneste til lege,

tannlege og sykehus. I tillegg har de arrangement

for eldre i Engveien eldresenter og det er opp til 60

– 70 beboere tilstede ved disse arrangementene. Her

er gleden og entusiasmen høyt med sang og lek i

tillegg til et lite måltid. Stokke Røde Kors har to turer

for sine besøksvenner med følge, i 2010 var det tur til

Blaafarveværket og Sverige.

Hvert år arrangerer Trygg Trafikk en minnemarkering

for pårørende for trafikkofre i Vestfold. Stokke RK

Besøkstjeneste har de siste fire årene hatt ansvaret

23


ØSTFOLD

Dette er vår største aktivitet og er en viktig del under

begrepet omsorg. Distrikts-rådet har støttet opp om

det lokale besøksavdelingene og foretatt en rekke

besøk på årsmøter, styremøter og medlemsmøter.

Det er registrert nær 400 aktive besøksvenner i fylket,

et imponerende tall. Likevel er det fortsatt store behov

for økt aktivitet og fornying av tjenestene.

”Langfredag for et par år siden ringte det en fortvilet

dame på pressetelefonen til Norges Røde Kors. Hun var

ensom og fortvilet, alene i påska! Vi fikk beskjed, den ble

videresendt til besøkstjenesten som tok kontakt samme

dag. I mars 2011 er damen sammen med en våre

besøksvenner på Casas Heddy, Lanzarote, helsesenteret

tilhørende Oslo Røde Kors. Besøksvennen er med som

ledsager. Det sier noe om hva våre tjenester betyr, og

hva våre frivillige stiller opp på.”.

Tune Røde Kors arrangerer allsang på sykehjemmet

regelmessig. Dette i tillegg til en til en besøk.

Gressvik Røde Kors arrangerer ukeopphold hver

sommer på Strandstua i Engelsviken. Her fra grillkveld

St.Hansaften der brukere kommer sammen

til hyggelig opphold. Røde Kors har mange en til

en besøk, men vi synes det er like viktig å føre folk

sammen, som på denne grillkvelden.

24


Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo

Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Telefon 22 05 40 00 | Telefaks 22 05 40 40

www.rodekors.no

26

More magazines by this user
Similar magazines