1/2008 - Røde Kors

rodekors.no

1/2008 - Røde Kors

Hjelpekorps

Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps

Årgang 12 | Nummer 1 | Mars 2008

Best på søk og redning fra fjord til fjell

Foto: Olav A. Saltbones


Innhold

Vinterkurs C 4

Vinterkurs B 5

Vinterkurs A 6

Førsteinnsats ved snøskredredning 8

KORPSSTAFETTEN:

Hjelpekorpsene i Hallingdal 14

Aksjoner hittil i år 18

ENDRING Korpsledersamlingen 20

ID-kortet – et kvalitetsbevis 21

Korpsmusikant - meld deg! 21

Hvem svarer på hva? 22

Aksjonsoversikt Hjelpekorps 2007 16

Så står påska for døra og med den kommer denne nye

utgaven av fagblad Hjelpekorps.

Tema for dette nummeret er vintertjeneste. Vinteren er

helt klart en av de viktigste tidene for hjelpekorpsene når

det gjelder aksjoner.

Skal du som medlem delta i vintertjeneste, er kravet

minimum vinter C kurs. Med de klimaendringene vi nå

ser, kommer snøen i store mengder til tider – over hele

landet.

Vi presenterer noen stemningsrapporter fra de respektive

vinterkursene. Håper vi ser deg på neste kurs :-)

På slutten av bladet finner du aksjonsoversikten for 2007,

samt en oversikt over de aksjonene som er meldt inn

hittil i år.

Salget av den nye skallbekledningen fra Norrøna går

unna som varmt hvetebrød! Landsrådet søkte Landsstyret

om å få forlenget sponsingen i 2008. Men dette var gaven

fra LS ifm jubileet, og det var avtalt at den skulle avsluttes

pr 31. desember 2007. Prisen er derfor nå steget til

kr 3.300.- inkl armlets. Dette er fortsatt halv pris i forhold

til det den koster i butikken. Kravet om å være godkjent

medlem gjelder fortsatt for dette tilbudet på Norrøna

uniformen.

Legg også merke til meldingen på side 20. Dessverre har

det blitt en endring ifm korpsledersamlingen i mai.

Da er det bare å pakke sekken for de som skal avsted på

påsketur. Enten du skal være hjemme, eller til fjord eller

fjell, får du ha en riktig god påske.

Vi ønsker oss enda flere aksjonsinnrapporteringer!

Ut fra tall vi har mottatt fra HRSene ser vi at mange korps

har deltatt i flere aksjoner enn det som er innrapportert.

Vi har fortsatt behov for bilder! Send inn bilder fra

øvelser, aksjoner eller samlinger. Helst med «riktige»

vester, altså de med firkantet Røde Kors merker.

Bildene ønsker vi bruke ifm illustrasjoner oa. Bildene kan

sendes til lars-otto.laukvik@redcross.no

Lars-Otto Laukvik

Redaktør

2


Leder

Foto: Lars-Otto Laukvik

Dette nummeret er et temanummer om vintertjeneste

– påsken står for døren, av mange opplevd

som testen av om vi utøver vår rolle tilfredsstillende.

Tilbakemeldingene tilsier at det er tilfelle,

men vi ser også i andre forhold at vi er utrolig

sårbare, forventningene til vår organisasjon er store.

Dette må vi være oss bevisste når vi samtidig

benytter denne tiden på året – som er en god

anledning - til å markedsføre vår rolle, våre tjenester

og tilstedeværelse. Benytt denne muligheten til

både å informere om forebyggende tiltak i fbm

fjellet/turer og beredskap, rekruttering og innsatser.

Når dette skrives kommer jeg fra et møte med

Justisministeren, hvor vi (FORF) overleverte rapporten

«What if», som ble mottatt med lovnad om å

sette seg inn i den, de utfordringer som beskrives

– og forslagene til tiltak. Rapporten ligger på FORFs

hjemmeside (www.forf.no og på Justisdepartementets

hjemmeside www.regjeringen.no – under

Justisdepartementet, både en pressemelding og

rapporten).

Justisdepartementet har nå sendt utkast til ny

«Håndbok for redningstjenesten» på høring.

Utkastet vil bli behandlet i aktuelle fora innen

Røde Kors, herunder spesielt i Hjelpekorpslinjen.

Vi kommer tilbake til gjennomføringen. I skrivende

stund er ikke høringsutkastet lagt ut på nettet, men

normalt legges slike ut på departementenes

hjemmesider, se henvisning over.

Etter påske er det årsmøtetid – i år vil det under

årsmøtene være naturlig at tema relatert til

Landsmøtet settes på dagsorden - i tillegg til

distriktenes egne saker. Hovedprogrammet for

neste periode (2008 – 2011) er en av disse sakene,

og her er det viktig at alle i Hjelpekorps-linjen

benytter muligheten til å gi innspill til programmet.

Landsrådet har arbeidet aktivt opp i mot redaksjonskomiteen

for å få en tidsriktig formulering mht

Hjelpekorps og redning. Vi er ikke i mål, og i samråd

med redaksjonskomiteen og Landsstyret skal

høringsrunden benyttes for å få på plass en god og

tydelig formulering.

Hjelpekorpsenes strategi vil også bli tilbudt som

tema på D-råd/fag-rådenes årsmøter, selv om dette

ikke skal være noen egen Landsmøtesak. Før årsmøtene

vil Landsstyret ha behandlet strategiene til

alle sine råd/komiteer (omsorg, ambulanse og

Hjelpekorps – beredskap som «paraply» er

behandlet tidligere). Hjelpekorps-strategien vil bli

tema i neste Hjelpekorpsblad.

Da gjenstår å ønske alle en riktig

GOD PÅSKE!

HJELPEKORPS | 1 | 2008

3


Vinter

C

Ettersøkning/Redning Vinter

Fokus på enkeltmannsferdighetene

Tekst og foto: Christin Konstad

Fagleder Beredskap Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Etter mange år i hjelpekorpset og utallige netter på

vinterfjellet viser det seg at det er vinter c kurset som

har gitt mest utfordringer, positive opplevelser og

erfaringer ut over oppsatte rammer. Den første natten

i snøhule kan kun beskrives som magisk.

Kurset er lagt opp som et praktisk ferdighetskurs.

Hovedfokuset er å klare seg selv ute i fjellet i minimum

24 timer mens vi tar vare på en eventuell pasient.

Gjennom emner som orientering i vinterfjellet, nødbivuak,

søk og redning i skred, transport av pasienter med

behandling av disse, samt fokus på hvordan hypotermi

forverrer enhver annen skade, er dette kurset et meget

allsidig og selvutviklende kurs.

Kurset gir stor turglede, og det er lite som kan måle seg

med adrenalinet som pumper når skredalarmen har gått

og en vet at hvert minutt teller. Samholdet i laget blir

ekstra forsterket når en skal trekke pasienten i pulk over

løypa tilbake til ko. En får testet skiferdighetene ut over

den sedvanelige søndagsturen flere er kjent med.

Kurset handler om å tøye grenser under veiledning og

samarbeid i lag.

Det Norske folket forventer å bli reddet av røde kors på

vinterfjellet. Det er derfor viktig at vi som medlemmer

øker bevisstheten rundt vinterberedskap. Kurset gir deg

de nødvendige ferdighetene for å bidra til å gjøre vinterfjellet

tryggere. Flere korps har dette kurset som et

minimum for medlemmer som deltar på vintertjeneste

rundt om i Norge.

De siste årene har vi ved flere anledninger fått oppleve at

ekstremvær kan oppstå i uvanlige omgivelser, Sørlandet

vinteren 2007 der E 18 var stengt av snøvær mellom

Grimstad og Kristiansand. Dette viser at alle har nytte av å

delta på vinter C hvor enn i landet man befinner seg.

4


Vinter

B

Ettersøkningsledelse Vinter

Fokus på å lede et lag i felt vinterstid

Tekst og foto: Morten Hagen, Vestfold Røde Kors

Røde Kors Hjelpekorps i Region Øst holdt i år sine vinterkurs

på Dagalifjell, ikke langt fra Geilo. Basen for gjennomføringen

var Vasstulan Høyfjellseter i Nore og Uvdal kommune.

I år var det til sammen 57 deltakere fra Telemark, Vestfold, Buskerud,

Oslo, Akershus og Aust-Agder. For at Røde Kors Hjelpekorps skal kunne

opprettholde en skikkelig og troverdig beredskap, og da kunne hjelpe

personer i vinterfjellet under alle slags forhold må Røde Kors Hjelpekorps

jevnlig skolere sine frivillige mannskaper. Dette gjelder spesielt

for nye medlemmer i Røde Kors, men de litt mer erfarne mannskapene

trenger også påfyll og repetisjon.

Kursene som ble kjørt denne gangen var friluftskurs vinter c, dette er et

grunnleggende kurs i vinterferdigheter. Her får deltakerne en innføring og

opplæring i momenter som kart og kompass, førstehjelp, ski, lagarbeid,

oppsett av telt og andre grunnleggende ferdigheter for å ta vare på seg selv

i vinterfjellet under alle slags værforhold. Deltakerne overnatter i lavvo fra

torsdag til søndag.

Ettersøkning ledelse vinter b er et videregående kurs i vintertjeneste. Dette

kurset går dypere på feltferdigheter. Her overnatter deltakerne både i snøhule

og telt. Deltakerne på dette kurset trenes spesielt i å lede mannskaper

ute på redningsaksjoner. Her er momenter som friluftferdigheter og ledelse

viktig. Det å ta vare på andre i tillegg til seg selv under kanskje ekstreme

forhold er et krevende og et viktig moment.

Grunnleggende kurs snøskuter skal gi deltakerne en innføring i kjøring av

snøskuter. Her lærer og trener deltakerne på kjøring i forskjellig type

terreng. Her er mengdetrening et stikkord. Kjøring under krevende forhold

er også et viktig moment. Kart og kompass med orientering både i dagslys

og på natten er krevende, men også meget reelt for mannskapene ute på

redningsaksjoner. Vedlikehold og enkle reparasjoner av snøskuter må også

læres og drilles. (Det er mange hensyn å ta når det avholdes snøskuterkurs,

kjøring med snøskuter i utmark skal gjøres så lite og skånsomt som mulig.

Samtidig er Røde Kors avhengig å trene og øve seg i samme type terreng og

områder som man må ut i når det er redningsaksjoner. Her er det viktig for Røde

Kors hjelpekorps å ha et godt samarbeid og dialog med både naturoppsyn og

politiet. )

Det er ofte under ekstreme forhold folk går seg bort eller blir skadet i fjellet.

Det er da Røde Kors Hjelpekorps som del av redningstjenesten må rykke ut i

all slags terreng under alle slags forhold.

HJELPEKORPS | 1 | 2008 5


Vinter

A

Røde Kors kurser

Det er et enormt apparat som settes i sving, når søk etter savnede i vinterfjellet skal

gjennomføres. Hvert år gir Røde Kors redningstjenesten kunnskapen de trenger for å lede

en redningsaksjon. Lederkurs i fjellredning under særlig vanskelige forhold arrangeres

1. - 9. mars 2008 på Finse, og er av de mest avanserte i Norge.

Tekst og foto: Vibeke Linn Blich / Hordaland Røde Kors

Røde Kors spisser kompetansen til letemannskapene,

slik at fremtidige redningsaksjoner skal gå knirkefritt,

og vi skal være parat når krisen inntreffer. På Finse

utdanner Røde Kors omkring 30 personer hvert år til

leteaksjoner, i tilfelle ulykker som snøskred eller

savnede i fjellet. Disse lederkursene i fjellredning er

av de mest avanserte i Norge.

Kurset, Operativ ledelse vinter, holdes i utgangspunktet

for Røde Kors-ere, men også andre blir invitert til å delta.

Deltagerne kommer fra ulike hjelpekorpsavdelinger,

Politiet, Hovedredningssentralen, Brannvesenet, Sjøforsvaret,

Luftforsvaret, Hæren, Norske Redningshunder og

Islandske Redningstjenesten. Kurset i ettersøkingsledelse

går parallelt og holdes primært for Røde Kors Hjelpekorps

i Hordaland. Kursene gir deltagerne mer enn kunnskap

om redningsaksjonsledelse. I løpet kursuken lærer deltakerne

også mye om seg selv og egne grenser. Dette kan

være nyttig i flere sammenhenger enn ved fjellredning.

– Det er et veldig lærerikt og utfordrende kurs. Her lærer

en å bli gode lagledere, sier fagleder for kurset i ettersøkingsledelse,

Agnete Gilbakken fra Vossestrand Røde

Kors hjelpekorps.

– Å være med på kurset er moro, sosialt, og lærerikt med

tanke på hjelpekorpsdisipliner. Du må gi av deg selv som

leder. De andre kursdeltakerne evaluerer deg og kommer

med tilbakemeldinger. Dermed er det på mange måter

også et ganske personlig kurs, sier Gilbakken.

Overnatter i snøhule

Begge kursene har en teoretisk og en praktisk del.

I starten blir deltagerne terpet på forskjellige søketeknikker,

med søkestang, GPS og Reccosystem. Deltagerne

må sove ute i snøhule i to netter. De må opp tidlig for på

skift å lede lag i fiktive søkeaksjoner rundt Finsevannet.

Det hele bygger seg opp til en felles, og svært reell skredøvelse

som involverer begge kursene. Operativ ledelse

vinter-deltakerne leder leteaksjonen, mens ettersøkingsledelse

vinter-deltakerne blir med som søkere og ledes av

Operativ ledelse vinter-deltakerne.

«Hei. Hva heter du? Har du det bra?« sier ivrige kursdeltakere

i Røde Kors –vester, mens de klapper på

markørene for å sjekke tilstanden og finne ut hvem som

må flyttes først. «Sjekk at brystet hans går opp og ned på

begge sider! Er du kvalm? Kan du reise deg opp?»

Markørene løftes opp på bårer og pakkes i Djervposer slik

at de holder seg varme.

– Samarbeidet og kjemien man opplever som gruppe på

Finse, vil betale seg også når deltakerne kommer ut i

reelle leteaksjoner, sier kursleder og hjelpekorpsmann

Arild Himle.

6


edningstjenesten

Realistiske skredøvelser

7 personer er savnet i Finse-området. De savnede er fjellvante

og har utstyr for overnatting ute. Lensmannen i

Ulvik er varslet. Dette er situasjonen som meldes inn til

det laget fra Operativ ledelse vinter, som befinner seg i

KO. Herfra skal de lede patruljene ute i riktig retning ved

hjelp av sambandsutstyr, GPS, og annen info underveis.

En tråkkemaskin, samt frivillig stab har vært oppe fra fem

om morgenen, for å lage skredet der hvor skredøvelsen

skal finne sted. Oppgavene lages så realistiske som mulig.

De 7 savnede er frivillige som er gravd ned, såkalte

markører, og dukker.

Påkjenningene hjelpemannskapene kan møte i felten, blir

satt ut i livet i form av rollespill. I stabs-KO foregår rollespill

fra tidlig morgen til sein kveld. Staben, med Tor

Eivind Moss fra Redningssentralen i spissen, spiller hele

rollegalleriet som folkene i deltaker KO skal ha tak i eller

kan bli kontaktet av, fra presse og pårørende, til politi og

Airlift. Staben bruker mye ressurser på sikkerhet og

tilrettelegging. Kursuken på Finse har vært preget av

snøføyk, dårlig sikt, ikke for mange minusgrader, og mye

vind.

– Å få prøve seg i vær og vind er viktig. Sikkerhet er i

høysetet. Litt av poenget med kurset er at deltagerne kan

få testet seg selv i sikre omgivelse, med et kontrollapparat

rundt seg, sier Himle.

Treffsted for samarbeidspartnere

Ragnar Lyssan som var med som observatør fra

Hordaland Politidistrikt på kurset i 2007, synes det var

lærerikt og nyttig å få se og oppleve hvordan redningsaksjoner

foregår på bakkenivå, ute i felten.

– Dette er et treffsted for ulike ressurser og samarbeidspartnere,

forklarer veileder på kurset Operativ ledelse

vinter, Endre Grønlund. Til vanlig er han sykepleier og

aktiv i Fana Røde Kors Hjelpekorps, men en uke i året

veileder han kursdeltakere på Finse. Sammen med resten

av staben gir han deltakerne lederopplæring til aksjoner i

fjellet.

– Alle burde få kjenne på den følelsen frivillig arbeid gir.

Gleden du kjenner når folk blir funnet, sier kursveieleder

Kari Varberg fra Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps. Som aktiv

medlem i hjelpekorpset føler hun at hun har en svært

meningsfull fritidshobby.

Les mer om kursene på

www.redcross.no/finsekursene

HJELPEKORPS | 1 | 2008 7


Førsteinnsats ved

Av Albert Lunde, Ressursgruppe skred, Norges Røde Kors Hjelpekorps

8

Innledning og generelle tiltak

Det er liten tvil om at tidsmomentet er avgjørende for

utfallet av en snøskredulykke. Med dette som utgangspunkt

kan det være nyttig å dele inn redningsinnsatsen

i faser, for lettere å kunne se hvor man kan

spare tid:

• VARSLING

• MOBILISERING

• UTRYKNING

• INNSATS

De vanskeligste fasene er utrykning og innsats, fordi både

utrykningsvei, vær- og føre-forhold, transportmidler og

forholdene på ulykkesstedet varierer fra gang til gang.

Det stilles store krav til den enkelte i alt fra orientering,

fysisk form til faglige kunnskaper og ferdigheter. Førsteinnsatsgruppen

må være samtrente og veltrente. Dette er

et moment som taler for forhåndsutvelgelse av personell

som skal nyttes til førsteinnsats ved ulike typer ulykker.

Samtidig vet vi at redningsmannskaper (heldigvis) sjelden

blir kalt til innsats ved snøskredulykker, slik at man på det

grunnlag ikke kan forvente at det opparbeides erfaring i

måter å gjøre ting på som vil kunne forenkle arbeidet i

skredet. I denne erkjennelsen er det viktig å ØVE INN

RUTINER, slik at man ikke trenger å improvisere så mye

med hensyn til HVA som skal gjøres, men heller med

hensyn til HVORDAN de enkelte tiltak skal settes ut i livet.

Skredgruppene og enkelte hjelpekorps i Norges Røde

Kors Hjelpekorps har over tid innarbeidet rutiner for

organisert innsats i snøskred. Rutinene er innarbeidet

gjennom hyppige øvelser både på person- og avdelingsnivå.

Gjennom flere år har disse rutinene blitt systematisert

i den grad at det har blitt utviklet TILTAKSKORT for de

ulike innsatsfasene i forbindelse med snøskredredning.

På denne måten sikrer man at hjelpekorpsmedlemmene

er faglig på høyde, samtidig som man har en norm for

både øvelser og evaluering av redningsinnsats. Tiltakskortene

revideres stadig på bakgrunn av de erfaringer

som medlemmene gjør seg i ulike sammenhenger, og på

bakgrunn av gjeldende normer for snøskredredning i

Norges Røde Kors Hjelpekorps. Kortene revideres og

godkjennes av ressursgruppe skred i NRKH.

Tiltakskortene, og dermed redningsprosedyrene, som er

utarbeidet av NRKH har også blitt adoptert og tilpasset av

de ulike profesjonelle aktørene i redningstjenesten, som

for eksempel luftambulanse-, redningshelikopter- og

politihelikoptertjenesten. Videre har norske lavinehundeekvipasjer

utviklet et godt samarbeid med disse

tjenestene. Dette gir et godt utgangspunkt for samordnet

innsats ved skredulykker.

Organisert førsteinnsats ved skredulykker har to hovedformål,

nemlig å komme hurtig og sikkert i gang med søk

etter skredtatte (livreddende innsats), dernest å forberede

innsats fra store mannskapsstyrker.

Det følgende er en nærmere redegjørelse for de vurderinger

og tiltak som inngår i den første fasen av redningsinnsats

ved snøskredulykker.

Sikkerhet

Den første sikkerhetsvurderingen må knyttes til selve

vegvalget frem til skredområdet. Det må legges en plan

for hvordan utrykningen skal foregå, og denne planen må

gis til KO inne, slik at de er orientert om vegvalg og

transportmiddel. Dette gir redningsledelsen en pekepinn

på hvor lang tid det tar før førsteinnsatsgruppen er

fremme på ulykkesstedet. Vegvalget må være trygt, sett

på bakgrunn av topografi og værforhold.

Det faktiske vegvalget må stadig kontrolleres opp mot

det planlagte vegvalget, og tegnes inn på kartet. Så snart

som mulig må det nøyaktige vegvalget beskrives for KO,

med nærmere redegjørelse for særlig skredfarlige/usikre

områder. Om nødvendig, merkes ruten inn mot ulykkesstedet

med merkebånd, lysstaver e.l. Hovedstyrken velger

ofte samme utrykningsvei som førsteinnsatsgruppen, så

det bør også tas hensyn til at kanskje flere titalls personer

med tungt utstyr eller fullastede kjøretøyer skal ta seg

fram.

Når gruppen er undervegs bør de også merke seg

tidligere skredaktivitet i området, og mulige utløp for

selvutløste skred i nærheten av den valgte vegen.

Steilheten av leheng i nærheten av den valgte vegen må

danne grunnlag for justering av planlagt rute.

Når førsteinnsatsgruppen ankommer ulykkesstedet, må

de finne fram til sikre/usikre områder i skredet, og hvorvidt

det er fare for etterskred. Av betydning her er sikt til

aktuelle løsne-områder og vær-, snø- og terrengforhold.

Videre må kartreferanse for skredområdet verifiseres og

størrelse og form/type på skredet må vurderes. Spesielle

terrengformasjoner, kraftlinjer, bygninger må registreres

og meldes til KO med tanke på helikoptertrafikk.


snøskredredning

Såfremt det er fare for etterskred må det utplasseres en

skredvarsler som har i oppgave å varsle personell i skredområdet

dersom nye skred kommer. Han plasseres ut et

sted der han har fri sikt til løsneområdene. Han skal varsle

omgående med egnet varslingsutstyr (signalpistol, fløyte,

rop), og ellers melde ifra dersom været eller mørket gjør

at han ikke lenger ser det aktuelle området. Skredvarsleren

bør byttes ut ofte, spesielt i dårlig vær.

Hvis det umiddelbart er mange personer i innsats, skal

det opprettes en telleport i skredets ytterkant hvor telleposten

fører kontroll med hvem som befinner seg i

skredet. Han skal også informere mannskapene om

avtalt fluktvei i tilfelle etterskred.

Vi ser straks at sikkerhetsrelaterte gjøremål vil kunne gå

på bekostning av effektiviteten i søket. Det beste tiltaket

for å redusere risiko og oppnå effektivitet kan være å

redusere antall innsatspersonell, eller i det minste, midlertidig,

å trekke ut personer som ikke direkte inngår i den

organiserte innsatsstyrken.

Før innsats i skredet skal innsatspersonellet være iført

hensiktsmessig bekledning (for å forebygge generell

nedkjøling). Det er også et tema hvorvidt mannskapene

skal være utstyrt med S/M-utstyr og/eller RECCO-brikker

for sin egen sikkerhets skyld. Her er det viktig å først og

fremst sørge for sikkerheten ved grundig risikovurdering

og –håndtering, og eventuelt avvente innsats til det er

trygt å ferdes i området. Redningsmannskaper skal aldri

sendes inn i et usikkert område, verken med eller uten

elektroniske søkemidler.

HJELPEKORPS | 1 | 2008

9


Organisering/ledelse

Førsteinnsatsgruppen setter fra seg overflødig utstyr på samleplass

utstyr/ depot, som velges ut med tanke på vindretning

(Obs! hund) og sikkerhet. Dette må gjøres riktig med en gang, for

etterfølgende mannskaper og kjøretøyer tar oppstilling der hvor

utstyr allerede er plassert. NB! Diriger eventuelt helikopteret ved

landing. Dette behøver ikke å ta lang tid, men vil utvilsomt spare

den totale redningstid.

Gruppen bør være merket med etatsvester, og må på forhånd ha

avtalt hvem som skal påta seg lederjobben i selve redningsarbeidet.

Førsteinnsatsgruppen bør skaffe seg en oversikt over personellsituasjonen

i området, og frivillige mannskaper skal registreres

med navn og tilhørighet før de sendes inn i området (eventuelt

via telleposten). Her må behovet for rask igangsetting av søk

veies mot behovet for oversikt og sikkerhet.

Leder tegner skisse av skredet etter gjennomført hurtigsøk og

overflatesøk, som en del av arbeidet med å peke ut en primær

søketeig. Skissen vil også bidra til tydeligere kommunikasjon med

stadig nye mannskaper som kommer til skadestedet.

Ikke sløs bort unødig tid på «overorganisering». Sett flest mulig

inn i aktivt søk så tidlig som mulig. Når mannskapssituasjonen

tillater det, start forberedelser til en større organisert redningsaksjon.

Den store utfordringen er samhandling i innsats på skadestedet,

med et mål for øye, nemlig raske funn. Dette betyr at det beste

og mest anvendelige søkemiddelet for den organiserte redningstjenesten,

hundeekvipasjen, må få både prioritet og nødvendig

støtte på skadestedet.

Førsteinnsatsen må koordineres slik at hundeekvipasjene får

optimale søksforhold. Dette kan bety at mannskaper som skal

utføre overflatesøk må avvente utgruppering til hundesøket har

startet, eventuelt starte overflatesøket i bakkant av hundeekvipasjen.

Det kan også være nødvendig, midlertidig, å trekke ut

personer som allerede er i innsats. Disse tiltakene må avtales

direkte med hundeførerne (evt leder for hundetjenesten).

De fleste hunder er trent for å kunne søke med forstyrrelser i

søksområdet. Det må imidlertid alltid være et mål å organisere

innsatsen slik at forstyrrelsene minimaliseres. Dette er et ansvar

som påligger alt innsatspersonell!

Mange helikopter i luftambulanse- og redningstjenesten er

utstyrt med særskilt antenne for søk etter sender-mottaker-utstyr

og/eller RECCO søkeutstyr. Slike søk må også koordineres i

forhold til søk med hund. Erfaring fra utlandet tilsier at slike søk

kan foregå parallelt, så lenge ikke helikoptersøk og hundesøk

foregår i samme område til samme tid.

Søk med elektroniske søkemidler har høy prioritet i førsteinnsatsfasen.

Dette innebærer at fjellredningskorps som ennå ikke har

slikt utstyr i beredskap, snarest mulig må ta en tur til butikken!

Det kreves også trening i bruken av utstyret.

10


Fase 1

HURTIGSØK –

let etter godt synlige deler

Hurtig søk Hurtig søk over skredområdet

– søk etter godt synlige deler

Hurtigsøket gjennomføres som et raskt overflatesøk over

hele skredområdet med alt tilgjengelig mannskap. Søk,

rop, lytt. Gjenstander kontrolleres og merkes, men flyttes

ikke. Det hele må gjennomføres raskt og konsentrert.

Leder bør delta i overflatesøket, og følge skredets

strømningslinjer ned igjen. Gå/løp gjerne over området

flere ganger.

Denne del av søket kan ikke avsluttes før en er sikker

på at det ikke finnes godt synlige kroppsdeler eller

gjenstander i skredområdet.

Ski/staver/snøbrett/truger må ikke dras direkte ut av

snøen, men graves forsiktig fram for å sjekke om de

fortsatt henger fast på armer eller bein. De kan deretter

settes opp i snøen, og merkes med blå flagg/merkestikker.

Utstyr Ta av ski - ta med sekk og staver

Det anbefales å ta med sekk og skistaver, slik at en unngår

å måtte returnere for å hente utstyr som en kan få

bruk for tidlig i søket (søkestang, spade, førstehjelpsutstyr).

Dersom en finner den savnede under hurtigsøket, for

eksempel ved at en fot stikker ut av snøen, er det uakseptabelt

å måtte løpe lange avstander for å finne en spade.

Rask framgraving kan være det som redder livet til den

som er savnet. Det samme gjelder for søkestang. Dersom

du lokaliserer den savnede ved hjelp av SM-utstyr, skal

det være unødvendig først å hente søkestang og spade.

Skistavene bidrar til at du kan bevege deg raskt og

effektivt i skredområdet. De kan også brukes som søkestang

og merkeutstyr.

SM-søk Alle med SM på mottak

Uklare rutiner i startfasen av et søk med sender-mottakerutstyr

kan føre til betydelig forvirring og forsinkelse – og

redusert mulighet for overlevelse for den skredtatte. Alt

innsatspersonell, også hundeekvipasjer, må derfor slå sin

enhet over på mottak. Dersom det er tilstrekkelig antall

mannskaper til å gjennomføre et effektivt SM-søk, kan

andre mannskaper slå sin sender helt av. Det er fullt

mulig å gjennomføre et SM-søk samtidig med hurtigsøket.

Den som først fanger opp et signal, må varsle alle andre

søkemannskaper (rop / samband) og straks fullføre søket.

Punktsøk

Punktsøk med søkestang gjennomføres i et lite område

rundt funn av gjenstander, markering av hund, eller andre

spor etter den savnede. Punktsøket kan gjennomføres

som «vilkårlig» søking med søkestang eller helst som et

raskt 3-punkt grovsøk.

Merking

Merk funn av gjenstander/spor etter savnede, skispor inn,

forsvinningspunkt («sist sett») og markering av hund med

blå farge (flagg, merkestikker etc.). Helt sikre observasjoner,

som skispor inn og forsvinningspunkt, merkes

med merkeflagg/stikker i kryss.

Vind og vær vil gjerne avgjøre behovet for merking av

ytterkantene. Hvis mulig, merk bruddkanten og skredets

ytterkanter, uten at det går på bekostning av effektiviteten

i søket. Det må gjerne utsettes til overgangsfasen

mellom overflatesøk og grovsøk med søkestang. Bruddkant

og ytterkanter merkes med gul (evt. gul/svart) farge.

På steder hvor det er gjennomført systematisk grovsøk/

punktsøk (rundt funn av gjenstander, markering av hund

mv.), merkes det avsøkte område med røde flagg/

merkestikker. Slik merking (blått flagg med røde flagg

i omkrets) vil føre til at andre hjelpemannskaper

(for eksempel hundeførere) straks ser at området er

kontrollert.

HJELPEKORPS | 1 | 2008 11


Fase 2 GRUNDIG OVERFLATESØK –

let etter nesten usynlige deler

Manngard

Organisér manngard – fingerspiss mot fingerspiss – og

søk grundig etter nesten skjulte spor. Gå først over området

i fallretningen opp og ned, deretter sidevegs att og fram.

Snu på snøblokker om nødvendig. Lytt, rop, søk.

SM-søk

SM-søket fortsetter dersom området ikke ble tilstrekkelig

dekket under hurtigsøket.

Merking

Merking av funn, ytterkanter, skispor inn, avsøkte områder

m.v. fortsetter i nødvendig grad under gjennomføringen

av søket.

Punktsøk

Punktsøk fortsetter ved funn, markeringer av hund,

bakevjer, over hindringer o.s.v.

12


Fase 3

ORGANISERT SØK –

punktsøk og grovsøk i primærteig

Primær søketeig

Funn, skispor, terrengformasjoner, strømningslinjer m.v.

tegnes inn på skissen som et grunnlag for sannsynlighetsberegning.

Søk opplysninger fra vitner. Velg ut en

primær søketeig, og merk teigen med grønne flagg/

merkestikker. Den primære søketeigen gjelder for alle

søkemidler, og justeres kun av fagleder skred.

Hundesøket fortsetter i primærteigen. Hundeekvipasjen

må stadig følges opp tett, slik at hundefører kan frigjøres

fra alle andre gjøremål enn hundeføring.

3-punkt grovsøk med søkestenger

Det skal benyttes 3 punkt grovsøk med søkestang.

Husk å grovsøke området flere ganger før evt finsøk.

I spesielle tilfeller (svært lite og avgrenset område med

store mannskapsstyrker) kan finsøk gjennomføres direkte

uten forutgående grovsøk). Det skjer imidlertid meget

sjeldent.

Ved 3-punkt grovsøk kan søkelinjene med fordel

begrenses til 5 personer per søkelinje. Søkelinjeleder

deltar i søket med egen søkestang. Dette gir bedre

kommunikasjon og høyere effektivitet. De ulike søkelinjene

kan plasseres ut på ulike steder i primærteigen,

eventuelt bakenfor og litt forskjøvet i forhold til andre

søkelinjer. På denne måten vil vi oppnå både fleksibilitet

og grundighet.

Punktsøk

Punktsøk fortsetter i søkk, bakevjer/ev. små primærområder

og ved markeringer av hund. Husk merking

(røde flagg/merkestikker) av avsøkte områder.

Mannskap fra skredgruppa i Hallingdal i innsats under en

øvelse. Foto: Odd Inge Blakkestad

Organisering

Søksarbeidet fortsetter i denne form inntil mannskapstilstrømmingen

nødvendiggjør ekspansjon og omorganisering.

I denne fasen kan fagleder skred i større grad

trekke seg tilbake og forberede mottak av store mannskapsstyrker.

Dette innebærer utpeking av samleplasser,

depot, helikopterlandingsplass, opprettelse av tellepost,

rekvirering av utstyr og mannskap, o.s.v. Disse gjøremålene

må imidlertid ikke gå på bekostning av søkseffektivitet.

HUSK: «Det gjelder å finne de savnede før alle de

andre kommer – med kaoset».

Politihunden Mozart. Foto: Odd Inge Blakkestad

HJELPEKORPS | 1 | 2008 13


korpsstafetten

Vi gjør litt om på korpsstafetten denne gang. Som følge av at det er påske og at dette

bladet har fokus på snøskred, vier vi korpsstafetten til hjelpekorpsene i Hallingdal og

deres Skredgruppe.

Alltid to fagledere

skred i beredskap

Tekst og foto: Yngve Tørrestad

I Hallingdal /Øvre Buskerud er det alltid to fagledere skred i

beredskap. Det er én i øvre og én i nedre Hallingdal. DET er

kravet Skredgruppa i Hallingdal har satt til seg selv og gjort

kjent for myndighetene. Gruppa er et resultat av mange års

erfaring med snøskred i denne delen av landet.

Etter at skredgruppa på Nes (Nesbyen) ble liggende i

«dvale» for en del år siden, ble det hele vekket til liv i

2005, forteller områdeleder for hjelpekorpsene i Øvre

Buskerud, Tom Rune Blakkestad.

Gruppa har i alt 11 utdannede fagledere. Dette er hjelpekorpsmannskap

som deler på beredskapen som fagleder,

i tillegg til at de alle står på alarmplanen dersom det går

et stred.

Gruppa er organisert slik at fagleder rykker ut umiddelbart

for å foreta nødvendige undersøkelser og organisere

søk sammen med politiet og Hovedredningssentralen.

Når utkalte mannskaper møter på stedet, skal fagleder

kunne ha en grei oversikt over hvordan søket skal

organiseres i forhold til skredets omfang.

Et eksempel på en slik organisering er for eksempel å

sette andre medlemmer med skredlederutdanning til

nødvendige lederoppgaver i skredet.

Effektiv innsats

Dette er avgjørende for en rask og effektiv innsats, sier

Blakkestad. Denne organiseringen er helt avgjørende for

et effektivt søk i skred. Andre frivillige samarbeidspartnere

er for eksempel Norske Redningshunder. Flere

hjelpekorpsmedlemmer i Hallingdal har hund og er også

med i Norske Redningshunder.

Andre samarbeidspartnere er selvsagt politiets egne

redningshunder, 330 skvadronen med Sea King redningshelikopter

og de øvrige nødetatene.

Mannskap fra skredgruppa i Hallingdal i innsats under en

øvelse.

14


Over: Politihunden Mozart

og Rune Isaksen i innsats.

Til høyre Bjarne Pålrud fra

Røde Kors Hjelpekorps.

(Foto: Odd Inge Blakkestad)

Til venstre: Justisminister

Knut Storberget besøkte

Golsfjellet i påsken 2007 og

fikk demonstrert innsats av

skredgruppa i Hallingdal.

Her i samtale med områdeleder

Tom Rune Blakkestad.

Skredledere med eget utstyr

Skredlederne er oppsatt med egne fagledersekker med utstyr. I disse sekkene er det utstyr som

skredlederen har bruk for i arbeidet. Hele skredgruppen er støttet økonomisk av «Jan Robert og Ole

Steinars minnefond», som er et fond som ble opprettet etter at to hjelpekorpsmedlemmer omkom i et

snøskred i Hovet i 1994. Gruppa har også fått økonomisk støtte fra «Humanitært fond» i Røde Kors.

Skredgruppa i Hallingdal er sammensatt av medlemmer fra hjelpekorpsene i Geilo, Hovet/Hol, Gol og

Hemsedal og Nes. I tillegg rekrutteres nå medlemmer fra hjelpekorpsene i Vats, Ål og Nore og Uvdal.

Alle disse korpsene er det aktuelt å kalle ut i forbindelse med skred i Øvre Buskerud og omkringliggende

distrikter. Mange medlemmer i disse korpsene har etter hvert fått god kompetanse og

trening i søk i skred, sier Tom Rune Blakkestad. Skredgruppen i Hallingdal ledes av Marias Stefansson

fra Geilo Røde Kors Hjelpekorps.

HJELPEKORPS | 1 | 2008 15


Aksjonsoversikt

Rapporten bygger på innrapportering fra distriktene

Av nestleder Lars-Otto Laukvik

Aksjonsrapporten for Røde Kors Hjelpekorps i 2007 viser at 1.705 personer fikk bistand

i forbindelse med søk eller redningsaksjoner. Totalt deltok 6.797 mannskaper i 54.211 timer i

forbindelse med disse aksjonene.

261 aksjoner etter savnede personer

196 henteoppdrag utenfor vei

10 skredaksjoner

10 drukningsulykker

96 båter fikk assistanse på sjøen

9 leteaksjoner etter savnet båt

3 branner

2 alpin-/bre-/klippe ulykker og

20 andre aksjoner

Antall mannskap og timeverk

Periode Mannskap Timer

Januar–Mars 1.268 10.651

April–August 3.108 25.077

September–Desember 2.421 18.410

Sum 6.797 54.211

Oppdrag pr distrikt

300

tilsammen 608 aksjoner

Men dette er ikke hele sannheten. Dessverre mangler vi

noen innrapporteringer, så vi vet at antall aksjoner nok er

rundt 700 i 2007, sier nestleder i Røde Kors Hjelpekorps,

Lars-Otto Laukvik.

250

200

19

Vestfold har flest aksjoner med 144, de aller fleste på

sjøen via båttjenesten til Tjøme og Hvasser Røde Kors

Hjelpekorps. Hedmark hadde 71 aksjoner som en god

nummer to. De hadde forøvrig første aksjon om

morgenen 1. januar og den siste aksjonen i innrapportering

vår, 31. desember.

150

100

144

Den mest originale aksjonen i 2007 skjedde nok i

Telemark, der Tokke RKH måtte sende ut 4 mannskap for

å lete etter 51 griser. Som de skriver i rapporten:

«Grisene skulle til slakteriet denne dagen og skjønte

kanskje at enden var nær og ville ta seg en siste tur før

de havnet på vår middagstallerken.»

Årets største aksjon skjedde i februar på Sørlandet, der

over 1000 personer fikk bistand av Aust-Agder og Vest-

Agder Røde Kors Hjelpekorps på E18 ifm snøkaoset.

I tillegg var mange medlemmer rundt om for å hjelpe

husstander med snømåking og transport til lege oa.

50

0

35

36

20

16

71

21

22

13

20

Øst Mjøs Syd

Østfold Hedmark

Akershus Oppland

Oslo

Aust-Agder

Buskerud* Vest-Agder

Vestfold Rogaland

Telemark

40

54

Vest

Hordaland

18

24

19

Midt

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

7

24

24

Nord

Nordland

Troms

Finnmark

*Buskerud mangler innrapportering fra april og ut året.

16


Hjelpekorps 2007

Aksjonstyper

Brann: 3 Skred: 10

Søk etter

savnet: 261

Assistanse person/

henteoppdrag: 196

Søk etter fritidsbåt: 9

Alpinulykke/

Fjell/Bre/Grotte: 2

Annet: 20

Drukning: 10

Assistanse fartøy: 96

Antall assistert

Periode Antall savnet Funnet Funnet Fortsatt

/assistert i live omkommet savnet

Januar–Mars *1.156* *1.144* 8 5

April–August 322 313 26 13

September–Desember 227 214 17 12

Sum 1.705 1.671 51 30

*1000 assistert ifm snøfallet på E18 i Agder

Antall aksjoner

Oppdragsgiver 1. kvartal Apr–Aug Sep–Des Sum

HRS-Sør 51 121 82 254

HRS-Nord 11 6 11 28

Politi 15 60 35 110

AMK 49 83 8 140

Kystradio 0 12 1 13

Brannvesenet 2 1 1 4

Andre 2 51 4 57

Sum 130 334 142 606

HJELPEKORPS | 1 | 2008 17


Aksjoner hittil i år

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Skred / Ras

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Søk etter savnet person(er)

Assistanse person(er) / Henteoppdrag

18

Aksjonstype

Distrikt

18. Nordland

18. Nordland

02. Akershus

12. Hordaland

05. Oppland

03. Oslo

09. Aust-Agder

16. Sør-Trøndelag

18. Nordland

12. Hordaland

01. Østfold

18. Nordland

16. Sør-Trøndelag

07. Vestfold

07. Vestfold

12. Hordaland

03. Oslo

03. Oslo

03. Oslo

03. Oslo

16. Sør-Trøndelag

04. Hedmark

01. Østfold

12. Hordaland

03. Oslo

02. Akershus

04. Hedmark

03. Oslo

04. Hedmark

03. Oslo

03. Oslo

04. Hedmark

15. Møre og Romsdal

03. Oslo

03. Oslo

04. Hedmark

12. Hordaland

03. Oslo

12. Hordaland

04. Hedmark

12. Hordaland

12. Hordaland

12. Hordaland

03. Oslo

03. Oslo

02. Akershus

05. Oppland

05. Oppland

05. Oppland

05. Oppland

04. Hedmark

05. Oppland

03. Oslo

05. Oppland

05. Oppland

12. Hordaland

04. Hedmark

09. Aust-Agder

04. Hedmark

10. Vest-Agder

03. Oslo

20. Finnmark

05. Oppland

12. Hordaland

10. Vest-Agder

12. Hordaland

03. Oslo

HRS

HRSnr

Annen

oppdragsgiver

Aksjonsstart

Mannskap

565 4942 88 79

Politi (uten HRS nr) 2008-01-01 17 374 1

Politi (uten HRS nr) 2008-01-01 5 5 1 1

2008-S- 0013 2008-01-02 37 111 1

AMK 2008-01-04 6 72 1 1

2008-S- 0033 2008-01-05 39 156 1 1

2008-S- 0040 2008-01-06 2 4 1 1

2008-S- 0041 2008-01-06 3 11 5 5

AMK 2008-01-08 6 7 1 1

Politi (uten HRS nr) 2008-01-09 36 1512 1

2008-S- 0000 2008-01-09 15 15 1 1

Politi (uten HRS nr) 2008-01-12 5 9 1 1

Politi (uten HRS nr) 2008-01-12 31 961 1

AMK 2008-01-12 2 1 1 1

AMK 2008-01-13 2 4 1 1

AMK 2008-01-13 2 6 1 1

2008-S- 0000 2008-01-14 15 90 1

AMK 2008-01-20 3 6 1 1

2008-S- 0174 2008-01-21 5 20 1 1

AMK 2008-01-23 2 3 1 1

AMK 2008-01-23 2 3 1 1

2008-S- 0213 2008-01-25 14 48 1 1

AMK 2008-01-26 2 4 1 1

2008-S- 0234 2008-01-28 38 291 1

2008-S- 0243 2008-01-28 15 23 1 1

AMK 2008-01-28 3 3 1 1

2008-S- 0242 2008-01-28 25 107 1 1

AMK 2008-01-29 1 1 1 1

AMK 2008-01-29 3 3 1 1

AMK 2008-01-30 2 3 1 1

AMK 2008-02-01 2 4 1 1

AMK 2008-02-03 3 8 1 1

2008-S- 0377 2008-02-08 4 20 4 4

Politi (uten HRS nr) 2008-02-09 10 38 1 1

AMK 2008-02-12 2 3 1 1

AMK 2008-02-12 1 2 1 1

AMK 2008-02-13 1 2 1 1

2008-S- 0000 2008-02-13 6 24 1 1

AMK 2008-02-15 2 1 1 1

2008-S- 0000 2008-02-15 15 90 1 1

2008-S- 0401 2008-02-15 31 140 1

AMK 2008-02-16 2 6 1 1

AMK 2008-02-16 3 9 1 1

2008-S- 0000 2008-02-17 16 256 6 6

AMK 2008-02-17 3 6 1 1

AMK 2008-02-17 3 5 1 1

2008-S- 0416 2008-02-17 4 6 1 1

AMK 2008-02-18 1 1 1 1

AMK 2008-02-18 2 2 1 1

AMK 2008-02-18 2 1 1 1

2008-S- 0436 2008-02-19 8 24 1

AMK 2008-02-20 5 12 1 1

2008-S- 0450 2008-02-21 12 23 1 1

AMK 2008-02-22 2 4 1 1

2008-S- 0458 2008-02-22 20 30 6 6

AMK 2008-02-22 2 3 1 1

2008-S- 0000 2008-02-22 5 120 3 2

AMK 2008-02-23 2 2 1 1

Politi (uten HRS nr) 2008-02-23 7 21 2 2

2008-S- 0472 2008-02-23 2 3 1 1

Politi (uten HRS nr) 2008-02-23 3 3 1 1

AMK 2008-02-24 3 6 1 1

Politi (uten HRS nr) 2008-02-24 2 10 1 1

AMK 2008-02-24 2 2 1 1

2008-S- 0000 2008-02-26 15 113 1 1

2008-S- 0504 2008-02-26 1 1 1 1

2008-S- 0000 2008-02-27 21 84 1 1

AMK 2008-02-28 2 4 2 2

Timer

Savnet/

Assistert

Funnet

i live


pr 29. februar – Basert på innmeldinger fra distriktene

Funnet

omkommet

Fortsatt

savnet

Funnet av

Deltagende

avdeling

3 4

1 Dykker Beiarn | Bodø | Fauske | Glomfjord | Saltdal

Røde Kors Hjelpekorps

Sortland

Fortsatt savnet

Gresvik | Moss – Asker | Oppegård | Ski | Vestby og Ås – Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Bergen | Fana | Nordhordland

Røde Kors Hjelpekorps | Poiliti

Brummunddal – Brandbu | Gjøvik | Lillehammer | Lunner | Nordre Land | Redalen | Østre Toten

Pårørende | Kommet til rette på egenhånd Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Grimstad

Røde Kors Hjelpekorps

Trondheim

1 Fortsatt savnet Beiarn | Bodø | Fauske | Glomfjord | Saltdal | Sulitjelma

Kommet til rette på egenhånd

Arna og Åsane | Bergen | Fana | Laksevåg

Poiliti

Moss | Mysen

1 Fortsatt savnet Beiarn | Bodø | Saltdal

Røde Kors Hjelpekorps

Rennebu

Røde Kors Hjelpekorps

Tønsberg

Røde Kors Hjelpekorps

Tønsberg

1 Røde Kors Hjelpekorps Arna og Åsane | Bergen | Fana | Laksevåg

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps | Helikopter | Brannvesen Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Melhus | Trondheim

Røde Kors Hjelpekorps

Tynset

1 Fortsatt savnet Fredrikstad | Gresvik | Halden | Moss | Mysen | Sarpsborg

Helikopter

Bergen | Fana

Røde Kors Hjelpekorps | Ambulanse

Oslo

Norske Redningshunder

Bærum | Nesodden | Nittedal | Oppegård | Skedsmo | Ski | Ullensaker | Vestby og Ãs

Røde Kors Hjelpekorps

Brøttum

Røde Kors Hjelpekorps | Ambulanse

Oslo

Andre

Brøttum

Røde Kors Hjelpekorps | Ambulanse

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Brummunddal

Poiliti

Molde

Røde Kors Hjelpekorps | Ambulanse

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps | Ambulanse

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Brøttum

Poiliti

Nordheimsund | Øystese

Ambulanse

Oslo

Poiliti

Kvinherad

1 Fortsatt savnet Brummunddal | Elverum | Hamar | Løten | Nes | Trysil

Røde Kors Hjelpekorps

Øystese

Røde Kors Hjelpekorps

Finse

Røde Kors Hjelpekorps

Ulvik | Voss | Vossestrand

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Kommet til rette på egenhånd

Asker | Bærum | Ski

Andre

Fåvang

Røde Kors Hjelpekorps

Etnedal

Helikopter

Venabygd

1 Røde Kors Hjelpekorps Otta|Vågå

Røde Kors Hjelpekorps

Elverum | Nes

Røde Kors Hjelpekorps

Lillehammer | Øyer/Tretten

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Helikopter

Lom/Bøverdalen | Vågå

Røde Kors Hjelpekorps|Helikopter

Nord-Aurdal

Røde Kors Hjelpekorps

Eidfjord

Andre

Nes

Kommet til rette på egenhånd

Kristiansand

Røde Kors Hjelpekorps | Publikum | Pårørende Brøttum

Røde Kors Hjelpekorps

Søgne

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

Andre

Kautokeino

Røde Kors Hjelpekorps

Øystre Slidre

Poiliti | Kommet til rette på egenhånd

Kvinherad

Kommet til rette på egenhånd

Kristiansand | Songdalen | Søgne | Vennesla

Røde Kors Hjelpekorps

Arna og Åsane | Bergen | Fana

Røde Kors Hjelpekorps

Oslo

HJELPEKORPS | 1 | 2008 19


Foto: Olav A. Saltbones

ENDRING

Korpsledersamlingen

Landsrådet for Hjelpekorpsene behandlet i dag flere forhold i tilknytning til det pågående strategiarbeidet, herunder

gjennomføring av korpsledersamling.

I tidligere informasjoner har vi orientert om planene om en utvidet korpsledersamling, hvor intensjonen var å invitere

alle korpsledere til en samling med vekt på implementering av strategien.

Etter en meget grundig vurdering har Landsrådet kommet til den konklusjon at denne store samlingen må utsettes, og

at det gjennomføres en ordinær korpsledersamling for nyvalgte korpsledere i år; 23. – 25. mai.

Landsrådets planer er videre å gjennomføre ledersamlingen (for D-råds-ledelsen) som planlagt til høsten (19. – 21. sept.),

med hovedtema strategi – D-rådesledelsen vil være viktige ressurspersoner for innarbeiding av strategien lokalt.

Videre vil Landsrådet anbefale at det gjennomføres en korpsledersamling for alle korpsledere tidligst mulig i 2009.

Dette vil innarbeides i forslag til handlingsprogram og budsjett for 2009.

Landsrådet gjorde dette vedtaket med tungt hjerte – dette var en ubehagelig og beklagelig beslutning, som bygger på

erkjennelse av at med tilgjengelig kapasitet ville vi ikke kunne planlegge og gjennomføre en god samling i mai.

Vi beklager også dette da vi vet at flere av dere korpsledere allerede har planlagt deltakelse, bl.a. i fht jobb og andre

aktiviteter.

Invitasjon til den ordinære korpsledersamlingen sendes ut i nærmeste fremtid.

2. mars 2008

for Norges Røde Kors Hjelpekorps

Ole Gladsø

Landsrådsleder


ID-kortet – et kvalitetsbevis

I 2007 var det registert ca 12.500 betalende medlemmer som har oppgitt sin tilknytning til Hjelpekorps.

Når media spør pleier vi å si at ca 7.000 av disse står i 24 timers beredskap 7 dager i uka. Dette tallet er basert

på innmeldinger fra årsrapportene på godkjente medlemmer. Med de nye ID-kortene vil vi få et mye bedre

verktøy til å måle dette. I regelverket vårt står det følgende om det å være godkjent:

2.4 Minstekrav til aktive medlemmer i RKH

a) Være fylt 17 år for å delta i tjeneste.

b) Ha gjennomført RKHs grunnopplæring (førstehjelp, samband, hjelpekorps- og Røde Kors-kunnskap)

eller tilsvarende, og bestått «Hjelpekorpsprøven».

c) Underskrive og overholde taushetsløftet

d) Ha betalt medlemskontingenten

e) Gjennomføre og bestå «Hjelpekorpsprøven» hvert 3. år.

Når disse krav er oppfylt, skal Hjelpekorpsets styre sørge for at det blir

utstedt gyldig ID-kort med en varighet på tre år. (Se punkt 7.5 ID-kort og

hjelpekorpsmerker).

EKSEMPEL

Distriktet godkjenner nå alle ID-Kort ut fra innsendte hjelpekorpsprøver.

ID kortet er altså et bevis på at du er medlem av et hjelpekorps, samtidig

som det viser at du tilfredsstiller kravet til kvalifisert nivå i førstehjelp.

Samt at du er beskyttet i henhold til Genève konvensjonene.

EKSEMPEL

Pr 1. mars var det 1.100 medlemmer som hadde bestilt nytt ID-kort.

Det er over 2.500 som er meldt inn som godkjente ifm de nye uniformene.

Det er langt igjen til 7000…. ID-Kortet utstedes gratis og det produseres

to ganger hver måned. Kortet kommer rett hjem i postkassen din.

Vår oppfordring er: Bær ID-kortet med stolthet, det viser at du har tatt

Hjelpekorpsprøven og er en ekte hjelpekorpser! Har du ikke gyldig

ID-Kort, så bestill dette i dag.

Korpsmusikant – meld deg!!

Dersom du spiller, eller har spilt, i et musikkorps ønsker vi kontakt med deg.

I forbindelse med høstens landsmøte i Røde Kors i Tønsberg, planlegger vi et

«stunt» helt utenom det vanlige i Røde Kors Hjelpekorps.

Det er en fordel om du bor sentralt sør-øst i landet, men ingen betingelse.

Ta kontakt med undertegnede på e-post innen utgangen av mars d.å.

så får du tilsendt mer informasjon. Har du ikke e-post kan du sende brev.

På vegne av planleggerne

Yngve Tørrestad

Distr.styremedlem, Vestfold RK

For kontakt:

E-post: yngve.t@online.no

Adresse: Gjetergata 22, 3015 Drammen

Telefon 932 15 961

HJELPEKORPS | 1 | 2007 2008 21


Hvem svarer på hva?

LANDSRÅD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS 2005-2008 TELEFON (A) TELEFON (P) MOBIL

Landsrådsleder (AU rep)

Ole Gladsø - 7232 Lundamo 72 56 50 55 72 85 48 56 90 98 70 36

(P): ole.g@online.no - (A): ole.gladso@dsb.no F 72 56 50 99

Nestleder (AU rep)

Lars-Otto Laukvik - Rosev 2, 3408 Tranby 23 14 50 73 32 85 42 66 90 88 07 99

(P): lars-otto.laukvik@redcross.no - (A): lars-otto.laukvik@ergogroup.no F 23 14 45 01

Medlem/regionleder Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) (AU Rep)

Jahn Petter Berentsen - Høgafjellsveien 45, 5345 Knarrevik 56 32 25 12 56 33 52 42 93 44 06 44

(P): berentsen@sitt.net

Vara/region Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane)

Hilde Hallerud - Aasen, 6800 Førde 51 98 96 53 57 72 54 78 90 69 17 31

(P): hilde.hallerud@enivest.net

Medlem/regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland)

Nils Henrik Jenssen - Nesmarka 14, 4400 Flekkefjord 95 29 82 48 38 32 12 19 90 88 46 11

(P): nhjenss@online.no - (A): nils.henrik.jenssen@ae.no F 38 32 43 64

Vara/region Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland)

Janne Pettersen - Naveråsen 8, 4580 Lyngdal 90 77 19 99 38 33 03 05 90 20 30 13

(P): jannep@online.no

Medlem/regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark)

Karin L. Christiansen - Hanekleiva 159, 3090 Hof 33 06 63 56 33 05 89 13 97 97 05 85

(P): karinch@online.no F 33 05 89 13

Vara/region Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark)

Einar Gabrielsen - Villaveien 20, 3660 Rjukan 35 09 32 23 35 09 63 30 97 03 15 55

(P): aag-ga@online.no F 35 09 31 25

Medlem/regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark)

Unni Sletvold - Skulhusvegen 48, 2836 Biri 61 15 77 61 61 18 14 27 95 17 64 70

(P): unni.sletvold@online.no - (A): unni.sletvold@sykehuset-innlandet.no F 61 15 78 80

Vara/region Mjøs (Oppland, Hedmark)

Magnus Kvaal - Ringsakervegen 950, 2380 Brumunddal

(P): mag-kvaa@online.no 90 91 53 17

Medlem/regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)

Karl Johan Gjævenes - Utgård, 6224 Hundeidvik 70 25 40 20 70 25 42 54 41 04 23 35

(P): kjg@online.no F 70 25 40 26

Vara/region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag)

Wenche Litschi Fausa - Lerheimveien 7, 6030 Langevåg 70 19 31 38 70 19 20 77 99 10 24 69

(P): wfausa@online.no F 70 19 28 11

Medlem/regionleder Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

Arnstein Brochs - Blålyngveien 19, 8200 Fauske 75 64 50 08 75 64 67 77 48 12 54 49

(P): arnstein.brochs@sbnett.no - (A): ffvs@online.no

Vara/region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

Knut J. Nilsen - Lamhaganvn. 20, Postboks 140, 9476 Borkenes 77 09 25 23 90 62 13 22

(P): knutjn@online.no F 77 09 25 23

22


D-RÅD HJELPEKORPS TELEFON (A) TELEFON (P) MOBIL

Østfold RKH Vesterheimvn. 2, 1712 Grålum

Morten Johansen - Morten_johansen@bluezone.no 97 19 48 93

Akershus RKH Skåreråsen 12, 1473 Skårer

Geir Solvang - geir_arild.solvang@chello.no 90 77 29 33 97 13 60 88

Oslo RKH Solberglivn 95, 0683 Oslo

Karina Spilde - Karina.spilde@telenor.com 90 57 92 74 22 27 88 31

Hedmark RKH Tiurv. 26b, 2323 Ingeberg

Trond Kristensen - tro-kris@online.no 90 04 31 11 62 59 62 71

Oppland RKH 2910 Nord Aurdal

Asle Hovdet, Kongsvegen 51, 2920 Leira - oplrkh@online.no 61 35 97 33 97 02 24 99

Buskerud RKH Åsgardane, 3550 Gol

Tor Haugstad - torhau@online.no 91 64 17 20

Vestfold RKH Fossekallveien 5A, 3212 Sandefjord

Tom Ivar Samland - post@vestfoldrkh.no 91 55 20 35 33 47 47 00

Telemark RKH Gravaasen 57, 3940 Porsgrunn

Thor Øye - thor.oye@eramet-mn-no.com 91 19 0 5 64

Aust-Agder RKH

Siw Kwam (Fungerende) - siwja@c2i.net 91 33 63 63 37 25 86 52 37 16 25 84

Vest-Agder RKH Kolekniben 9B, 4647 Brennåsen

Hilde Lunde (Fungerende) - leder@varkh.no 90 03 14 38

Rogaland RKH Lyngholen 41, 4340 Bryne

Svein Arne Corneliussen - svein.arne.corneliussen@lyse.net 48 89 56 98

Hordaland RKH Ytre Eidsnes, 5913 Eikangervåg

Jarle Ro - leder@hrkh.no 93 44 33 50 56 35 35 30

Sogn og Fjordane RKH Pb 320, 6901 Florø

Stian Antonsen - sti.ant@frisurf.no 91 58 98 66 57 74 33 13

Møre og Romsdal RKH Einagt. 30, 6320 Isfjorden

Bård Tokle - btokle@online.no 99 69 96 80 71 22 58 34

Sør-Trøndelag RKH Nardoveien 4 b , 7032 Trondheim

Stein Indergård - Stein.indergard@c2i.net 92 04 02 37 72 88 82 06

Nord-Trøndelag RKH Prestmovn. 7, 7500 Stjørdal

Lars Sagmo - lars.sagmo@yahoo.no 92 88 08 36

Nordland RKH Prestmarvn 40b, 8800 Sandnessjøen

Trond W. Svendsen - trwals@online.no 98 64 04 46 48 12 78 97

Troms RKH Haraldvollen, 9325 Bardufoss

Ove Holand - ovholan@online.no 93 02 34 31 77 07 98 90 77 06 24 68

Finnmark RKH 9840 Varangerbotn

Oddvar Betten 41 51 21 58

LEDERE I RESSURSGRUPPENE 2006 – 2008 TELEFON (A) TELEFON (P) MOBIL

Ettersøking

Opplæring Gunn Schultz - Beringstredet 27, 9010 Tromsø 95 20 07 64

Gunn.schultz@vegvesen.no

Førstehjelp Nina Edvardsen - Navestadvn. 83, 1738 Borgenhaugen 69 16 77 79 48 26 94 96

Nina.edvardsen@frisurf.no - nina@medicus-plesner.no

Krevende lende Endre Grønlund - Våkleivbrotet 23, 5155 Bønes 55 12 55 83 90 92 63 41

endre@fana.rkh.org - endrgr@frisurf.no

Samband Roar Elde - Vikatoppen 16, 5337 Rong 55 50 36 82 56 38 95 05 93 41 19 37

relde@online.no

Skred Albert Lunde - Vetlehaugen, 2686 Lom 61 21 35 24 61 21 25 36 91 54 98 51

albelund@online.no

Vannredning (strømmende vann) Gunnar Todal 45 60 01 59

Vannredning (sjø) Gunnar Todal - Steinbergveien 17, 6512 Kristiansund N 45 60 10 59

Informasjon Sven Bruun - Kristiansandsgate 12c, 0464 Oslo 90 89 50 21

sven.bruun@gmail.com

HJELPEKORPSSEKRETARIATET

TELEFON (A)

Generelle henvendelser Morten Grøtvedt - morten.grotvedt@redcross.no 22 05 41 68

Kurs og Opplæring Heidi Vigrust - heidi.vigrust@redcross.no 22 05 41 04

Strategi, DISKO, Informasjon Camilla Haugsten - camilla.haugsten@redcross.no 22 05 41 35

Ambulanse Peter Meyer - peter.meyer@redcross.no 90 11 74 71

Vannrespons Kjersti Margrethe Madsen - kjersti.madsen@redcross.no 22 05 42 69

E-POSTLISTER FOR HJELPEKORPS

E-postlisten [Hjelpekorps] distribuerer presseklipp og nyheter for alle medlemmer i hjelpekorpsene. Det er rundt 1000 medlemmer som får epost

ca en gang i uken. En grei måte å holde seg litt orientert om hva skjer på hjelpekorps-fronten. Påmelding skjer på: http://www.hjelpekorps.org/registrer

Nylig er det også opprettet en liste kalt [RKH] som har distriktsvise underlister med alle landets hjelpekorps som medlemmer. Her er korpslederne og

evt. andre i ledelsen av hvert enkelt korps deltager. Denne listen sender ut viktig informasjon fra Landsrådet, rundt driften av hjelpekorpsene.

Påmelding skjer til: rkh-owner@hjelpekorps.org

HJELPEKORPS | 1 | 2008 23


B

RETURADRESSE:

Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

God påske!

Hjelpekorps

Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps

Utgiver

Norges Røde Kors Hjelpekorps

Postboks 1 Grønland, 0103 Oslo

Telefon 22 05 40 00

E-post: hjelpekorps@redcross.no

Ansvarlig redaktør

Landsrådsleder Ole Gladsø

E-post: ole.g@online.no

Mobil 909 87 036

Redaktør

Nestleder Landsråd Lars-Otto Laukvik

e-post: lars-otto.laukvik@redcross.no

Mobil 908 80 799

Ressursgruppe

Informasjon består av

Ann Helen Bakkelund,

Arvid Ryen, Camilla

Dalaker, Camilla Haugsten,

Geir Larsen, Lars-Otto

Laukvik, Sven Bruun og

Yngve Tørrestad

Grafisk formgivning

Talk2me, Oslo

Opplag 12.500

Signerte innlegg står for

forfatterens oppfatning

og ikke nødvendigvis det

offisielle synet til Norges

Røde Kors Hjelpekorps.

More magazines by this user
Similar magazines