09.11.2014 Views

Tegnforklaring - Fredrikstad kommune

Tegnforklaring - Fredrikstad kommune

Tegnforklaring - Fredrikstad kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TOLDBODGATEN

TOLDBODGATEN

Hvordan kjøre og parkere i Gamlebyen

Byfergen

Gamlebyfergen

TOLDBODGATEN

Torvet

KIRKEGATEN

TØIHUSGATEN

LABORATORIEGATEN

KASERNEGATEN

TORVGATEN

RAADHUSGATEN

VOLDPORTGATEN

FÆRGEPORTGATEN

SMEDJEGATEN

Tegnforklaring

En times gratis parkering kl. 9 - 16 mandag - lørdag

Avgiftsparkering kl. 9 - 16 mandag - lørdag

Beboerparkering

To timers parkering for legekontor

JENS MEINICHS GATE

Gågate (varelevering 7 - 12)

VOLDGATEN

TORSNESVEIEN

Vedtatt i bystyret 27. mars 2008

GEDDES GATE

BRUBERGGATA

Parkering for forflytningshemmede

Enveiskjøring

Fartsgrense "30-sone" i hele Gamlebyen

LAMMERS GATE

Byfergen og Gamlebyfergen

Turistkontor

Fredrikstad museum

Østre Fredrikstad kirke

HEIBERGS GATE

HEIBERGS GATE

Bussparkering, Kongsten

Gratis bilparkering, Kongsten

CARSTEN ANKERS GATE

HUITFELDTS GATE

GENERAL

VEI

OHMES

TORSNESVEIEN

Bussparkering

Gratis

bilparkering

Kongsten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!