Meir informasjon i brosjyre (pdf) - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Meir informasjon i brosjyre (pdf) - Hordaland fylkeskommune

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er vedtatt

av Stortinget i desember 2002. I perioden 2002–2011 skal det

investeres for nær 4,4 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter

i Bergen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak (herunder

bybane), gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet

i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter. Programmet

er utformet i samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland

fylkeskommune og Statens vegvesen. Utgiver: Bergen kommune

design: fuggibaggidesign.com

www.bergansprogrammet.no

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er vedtatt av Stortinget i desember 2002. I perioden 2002–2015 skal det investeres for nær

5,4 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak (herunder bybane), gang- og sykkelveger,

miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter. Programmet er utformet i samarbeid mellom Bergen

kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. www.bergensprogrammet.no

Med Bybanen i trafikken


Bybanen – et nytt element i trafikkbildet

Bybanevognene er startet å komme til Bergen, og vil fra Januar 2010 bli å se i byens trafikkbilde.

20. januar starter testkjøringen.

I mars vil vognene kjøre hele strekningen fra sentrum til Nesttun.

22. juni åpnes Bybanens første byggetrinn for reisende.

Du kan da reise fra Byparken til Nesttun med Bybanen.

Når du går langs Bybanetraséen

Informasjon til fotgjengere

VIKEPLIKT FOR BYBANEN

SITUASJONSBESKRIVELSE

Det er lenge siden det gikk trikk i Bergens gater. Bybanen er et nytt element i trafikkbildet vårt,

og medfører at vi også får noen nye regler vi må forholde oss til. Denne informasjonsbrosjyren

vil fortelle deg det du må huske på.

Varsel

Gående

Bygg

Bybanetraséen

Info

Sykkel

Arbeidsområde (period)

Bybanen skal i hovedsak gå i egen trasé. Kun i sentrum kjører Bybanen sammen med annen

kollektivtrafikk. Gjennom utforming av landskapet har man forsøkt å tydeliggjøre Bybanens trasé.

En hvit kant/linje i lys granitt rammer inn Bybanetraséen fra Byparken til Nesttun.

Arbeid

Buss

Stengte område

Oppholder du deg utenfor denne kantmarkeringen er du på trygg grunn. For din egen sikkerhets

skyld er ALL FERDSEL I BYBANENS TRASÉ FORBUDT! Du har kun lov å krysse banens trasè på anviste steder,

utover dette er det ikke lov å krysse den hvite linjen av stein.

Bane 1

Bil

Stopp for Bybanen!

Stopp for Bybanen!

Bane 2 (ikke under arbeid)

• Kryss kun banen på anviste steder!

Gangkryssingene over sporet gjenkjennes blant annet ved at de er utført i grått.

• Ved grønn mann kan du trygt krysse sporet!

• Har du ikke grønt lys har du ALLTID vikeplikt for Bybanen – også i anviste gangkryssinger!

• All ferdsel i Bybanens trasé er forbudt! Dette er for din egen sikkerhet.

Ferdsel i traséen kan føre til politianmeldelse.

• Ferdsel i tunnellene er forbundet med livsfare! Her holder Bybanen høy hastighet.

Sentrum, eks. Kaigaten Sentrumsnært / by, eks. Inndalsveien Forstad, eks. Slettebakken


Når du sykler langs Bybanetraséen

Informasjon til syklister

Når du kjører langs Bybanetraséen

Informasjon til bilister

SYKLIST – FORBUD

FARE FOR HJUL I SPOR

VIKEPLIKT FRA HØYRE OG VENSTRE

IKKE BLI STÅENDE I KRYSS / RØDT FELT

Forbudt å sykle i traséen

Sykling i traséen gir fare for hjul i spor

Biler har vikeplikt for Bybanen

i alle kryss, fra høyre og venstre

Biler har vikeplikt for Bybanen, pass på at

bilen ikke blir stående i det røde feltet

• Kryss Bybanen kun på anviste steder!

Alle kryss i traséen kan igjennkjennes ved at de er utført i rødt.

Gangkryssingene over sporet igjennkjennes blant annet ved at de er utført i grått.

• Ved kryssing av traséen: Kryss på tvers av sporet, dvs mest mulig vinkelrett på spor.

Slik unngår du å få hjulet ned i skinnegangen. Husk at skinnene er glatte!

• All ferdsel i Bybanens trasé er forbudt! Det kan være fristende å sykle i Bybanetraséen,

men forbudet er for din egen sikkerhet. Ferdsel i traséen kan føre til politianmeldelse.

• Følg trafikklys ved kryssing av Bybanetraséen.

• Der hvor det ikke er trafikklys i krysset, eller dersom disse skulle være ute av drift, har bilister

ALLTID vikeplikt for Bybanen, i begge retninger, dvs. både fra høyre og venstre side.

• Kjør IKKE ut i kryss/planovergang – som er markert med rødt, før du er helt sikker på

at du kan komme igjennom krysset. Stopp ALDRI i det røde feltet i veien der sporet krysser.

• All kjøring i Bybanens trasé er forbudt! Kjøring og parkering i traséen vil føre til politianmeldelse.


Nye skilter i trafikken

Forklaring av nye skilter knyttet til Bybanen

All ferdsel i sporet forbudt

Forbudet gjelder både kjørende og gående.

Du vil finne skiltet langs trasèen der hvor det kan

være fare for å kjøre feil og inn i Bybanens trasé.

Vikeplikt for sporvogn

Merk at du som gående har vikeplikt for Bybanen!

Du må som fotgjenger stoppe for å la Bybanen

passere. Skiltet vil du finne ved gangkryssinger.

Skilt 135 Damplokomotiv

Dette er et forvarsel om planovergang uten bom.

Dette betyr krysningspunkt med jernbane/forstadsbane/bybane.

Forvarselet kan gjelde for en strekning som f.eks. Inndalsveien.

Skilt 138.2 Andreaskors

Dette betyr planovergang med jernbane/

forstadsbane/bybane med to spor.

Skilt 138.2 Andreaskors + skilt 202 Vikeplikt

Dette betyr at dersom krysset ikke er lysregulert har

man her vikeplikt både for bil og bane.

Litt om trafikkreglene knyttet til Bybanen

Trafikkreglene § 10. Fri veg

2. Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for

jernbanetog. Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på

om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er

særskilt sikret. Kjørende skal holde så liten fart at stans om nødvendig kan skje i

trygg avstand fra overgangen.

Jernbanelovens § 9.

(Plikter for allmennheten og eiere av private planoverganger)

Alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de

sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet.

Det er forbudt for publikum:

• å stige på og av tog som er i bevegelse;

• å oppholde seg på jernbanens område som ikke er

beregnet for publikum;

• benytte planovergang når tog kan ventes.

Eier av privat grind eller annen lukkeinnretning er ansvarlig

for at denne holdes lukket når kryssing ikke finner sted.

Annet å være oppmerksom på

Bybanen kjører på strøm. Strømmen tilføres bybanevognene via et ledningsnett.

Her er det høyspenning, og dette medfører livsfare ved berøring.

Det er ikke farlig å bevege seg under ledningene.

Systemet er likt som for byens velkjente trolley-busser.

Vær oppmerksom ved høy last. Ved arbeid i høyden langs traséen

må Bybanen AS kontaktes.

More magazines by this user
Similar magazines