Brosjyre - Proplan AS

proplan.no

Brosjyre - Proplan AS

Glemt oppfølging

av dine ansatte?

Gi et plaster på såret.

Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging.


Bli en mer populær leder!

Huldt & Lillevik Oppfølging gir deg full oversikt og kontroll på alle

dine oppgaver som leder. Oppfølging er et elektronisk lederverktøy

som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen. Her kan

du lese om hvordan systemets ulike moduler gjør deg til en enda

bedre og mer populær leder i praksis.

Gi dine ansatte et plaster på såret - kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging.


10

9

Dokumentarkiv

Korttidsoppfølging

Hva inneholder Huldt Q&A & Lillevik Oppfølging?

Huldt & Lillevik Oppfølging gir deg full oversikt og kontroll på alle dine oppgaver som leder.

Oppfølging er et elektronisk lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen.

Huldt & Lillevik Oppfølging er bygget opp av moduler slik at du kan velge de som

passer for din bedrift. For å gjøre valget Medarbeidersamtale enklere for deg og redusere kostnadene, har vi satt

sammen to pakkeløsninger: Sykefravær 1-2-3 og Personal Total. I tillegg har vi to moduler

Kr. som 22,- er pr. mer ansatt/mnd bransjerettet, dette er Planlegging, som passer best for de bedrifter som har

mye ressursplanlegging og skiftarbeid – samt Skadebase, som passer for bedrifter med

behov Sykefravær for registrering, 1-2-3 håndtering og forebygging av skader.

Modulene du kan velge mellom

Kr. 45,- pr. ansatt/mnd

8

7

6

5

4

3

2

1

Oppfølging sluttede

Kompetanse

Oppfølging nyansatte

Integrasjon Altinn

Sykefravær

Integrasjon Lønn 5.0

Modulpakke 1

Modulpakke 2

Personal Total

Sykefravær 1-2-3

Personal Total

Moduloversikt

Kr. 22,- pr. ansatt/mnd

Sykefravær 1-2-3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dokumentarkiv

Korttidsoppfølging

Oppfølging sluttede

Q&A

Kompetanse

Oppfølging nyansatte

Medarbeidersamtale

Integrasjon Altinn

Sykefravær

Integrasjon Lønn 5.0

Tilleggsmoduler

11

Planlegging

12

Skadebase

Kr. 45,- pr. ansatt/mnd

Personal Total


Kr. 22,- pr. ansatt/mnd

Kr. 45,- pr. ansatt/mnd

Kr. 45,- pr. ansatt/mnd

Sykefravær 1-2-3

Personal Total

Personal Total

Sykefravær 1-2-3

Personal Total

Ønsker du å redusere sykefraværet i din bedrift, men mangler et verktøy som kan gjøre det

praktiske arbeidet rundt sykefraværsoppfølging enklere? Da er pakken Sykefravær 1-2-3

noe for deg. Den hjelper deg med alt arbeid rundt oppfølging av sykemeldte og hjelper deg

å redusere sykefraværet.

Trenger du et HR- og personalsystem for oppfølging av dine ansatte? Da er pakken

Personal Total en komplett løsning for deg som personalsjef og leder, noe som igjen bidrar

til at den ansatte føler seg sett og ivaretatt i organisasjonen.

Sykefravær 1-2-3 gir deg:

Personal Total gir deg:

• Støtte til hele prosessen rundt oppfølging av

sykmeldte arbeidstakere fra A til Å

• Webbasert

• Varsel på alle oppgaver via e-post eller SMS

• Genererer automatisk dokumentasjon og

rapporter til NAV

• Individbasert, med fokus på nærvær. Enkelt

å legge inn kommentarer

• Ansattkartotek, der all informasjon er samlet ett

sted

• Kalendere, diagrammer og modeller for individ og

grupper i hver avdeling

• Alle lover og regler er ivaretatt

• Integrert med Huldt & Lillevik Lønn 5.0

• Elektronisk innsending direkte til NAV via Altinn*

• Helhetlig oppfølging av de ansatte

• Utføring av all ansattoppfølging og alle tiltak

på ett sted

• Mulighet til å følge ansatte fra ansettelse til

avgang, med sjekkpunkter og varsel via e-post

• Ivaretar alle regler for oppfølging av ansatte

• Oversikt over kurs og kompetanse, samt utløpsdato

på sertifikat

• Kontroll på korttids- og langtidsfravær

• Mer effektive, enklere og bedre rutiner for ledelse

og oppfølging av ansatte

• Bedre trivsel og redusert sykefravær

• Visuelle modeller, oversikter og rapporter på

individ- og gruppenivå

• Elektronisk innsending direkte til NAV via Altinn*


1 Integrasjon Lønn 5.0 2 5

Oppfølging nyansatte Kr 5,-

Sykefravær

6 Kompetanse

4 Medarbeidersamtale

pr. ansatt/mnd

Kr 5,-

pr. ansatt/mnd

Systemet har integrasjon mot ditt lønnssystem - Huldt

& Lillevik Lønn 5.0. Med denne integrasjonen sikrer

du at alle persondata fra ditt lønnssystem kommer

inn i ditt nye oppfølgingssystem. Også organisasjonsstruktur

og fravær kan integreres. Disse er

synkronisert mot hverandre og gjør sitt til at du har

alle persondata tilgjengelig og oppdatert til enhver tid.

Modulen inkluderer alt av tjenester rundt sykefravær

og oppfølging rundt sykefravær: fraværsregistrering,

sykemeldinger, permisjoner, rapporter til NAV samt

innkalling og skjemaer på dialogmøter.

Det er viktig å gi god oppfølging til nyansatte for å

sikre en god inkludering. Modulen hjelper deg med

oppfølging av nyansatte fra dag én og ut prøvetiden.

Her kan du lett få oversikt og kontroll på utlevert

utstyr og gjennomførte tiltak i bedriften når en nyansatt

starter. Modulen har et fleksibelt oppsett på

samtalemaler med basispunkter, samt rapporteringsmuligheter.

Modulen gir deg en komplett oversikt over all

kompetansen i din bedrift og avdeling. Her kan du

registrere og få oversikt over de ansattes kurs og

sertifikater, med varsel til leder eller personalsjef om

utløpsdato. I tillegg kan du legge opp egne kurs

og kursgrupper, registrere CV, bygge opp egne

prosesser med krav til kompetanse og rapporter.

Kr 5,-

pr. ansatt/mnd

7 Q&A

Kr 5,-

pr. ansatt/mnd

8 Oppfølging sluttede Kr 5,-

pr. ansatt/mnd

Ved å kjøpe et virksomhetssertifikat har du nå

mulighet til å sende sykemeldinger direkte til Altinn.

Etter det nye reglverket rundt krav om digital

registrering av sykemeldinger og dialogmøter – vil

denne tjenesten lette ditt arbeid betraktelig, og gjøre

det mulig å sende oppfølgingsplan for sykmeldte og

9 ukers rapport direkte fra systemet til NAV via Altinn.

3 Integrasjon Altinn Modulen hjelper deg med oppfølging av sluttede i

Modulen hjelper deg med å gjennomføre medarbeidersamtaler.

Ferdig definerte samtalemaler ligger inne,

og du kan også bygge opp egne maler. I tillegg får du

rapporter på status for gjennomføring av medarbeidersamtaler,

tiltak med frister og videresending til leder

eller andre i bedriften.

Modulen hjelper deg til å lage enkle medarbeiderundersøkelser

for hele bedriften, eller bare deler av

den. Utsendelse skjer via e-post med mulighet for

anonyme eller personlige svar. Du har også mulighet

for å lage maler for bedriften. I etterkant av undersøkelsen

kan du enkelt ta ut rapport på innsendte

besvarelser.

bedriften. Her inngår all oppfølging av sluttede arbeidstagere,

sluttintervju, oppsigelsesdokumentasjon,

innlevert utstyr, gjennomførte tiltak ved opphør,

rapporter og personalarkiv. Med integrasjon til lønn

gjør det det enkelt å holde oversikt på sluttdato.


Kr 5,-

pr. ansatt/mnd

9 Korttidsoppfølging 11 Planlegging

12 Skadebase

Modulen gir deg oversikt over alt korttidsfraværet i din

Planleggingsmodulen er et effektivt planleggingsverktøy

for ressurshåndtering.

bedrift. Ansatte kan enkelt gå inn å registrere korttidsfravær

og egenmeldinger. Du får en oversikt både på

individnivå, men også visuelle modeller på korttidsfraværet

for hele din avdeling eller hele din bedrift. Er

kalendere, skiftplaner, endringer, ansatte, tidsforbruk,

Her får lederen full oversikt og kan raskt tilpasse

det noen avdelinger som utpeker seg med sitt korttidsfravær?

Da kan du enkelt sette i verk tiltak. For hvert

rammer.

overtid og kostnader. Alt i henhold til lovpålagte

fravær kan det sendes varsel til leder, du kan også

legge inn informasjon om og samtaler rundt fraværet.

Planleggingsmodulen gjør det enklere for den

ansvarlige lederen å løse arbeidsfordelingen uten å

overskride tilgjengelige arbeidstimer for den enkelte

ansatte, blant annet i tilfeller der det ikke er ønskelig

med overtid. Planleggingsmodulen gir god oversikt

over hvilke kostnader som er knyttet opp mot de ulike

skiftene, noe som gjør at lederen på en enkel måte

10 Kr 5,-

Dokumentarkiv kan erstatte skiftet med en ansatt som gir lavere

pr. ansatt/mnd

kostnad.

Med Huldt & Lillevik Oppfølging har du til enhver tid

oppdatert dokumentarkiv på all oppfølging rundt de

ansatte. Nå trenger du ikke lenger lagre alle dokumenter,

CVer eller arbeidsavtaler andre steder. Du har

nå et komplett dokumentarkiv for dine ansatte.

Glemt dialogmøte med

ansatt, fastlege og NAV?

Kr 9,-

pr. ansatt/mnd

Arbeidsplanen gir ledelsen oversikt over hvor mange

timer de ansatte jobber hver uke og kan enkelt

kontrollere at skiftleder ikke overskrider de lovpålagte

rammene fra staten.

Kr 9,-

pr. ansatt/mnd

Skadebasen er et HMS-verktøy med oversikt,

registrering, dokumentasjon, analyser og rapporter.

Dette gjelder blant annet riktig registrering, håndtering

og forebygging av skader på arbeidsplassen. Modulen

sikrer lovpålagt dokumentasjon.

Skadebasen effektiviserer hverdagen til de ansatte i

bedriften, dersom en arbeidsulykke skulle inntreffe.

Systemet gjør det enkelt å kontrollere at arbeidsgiver

har gjennomført de nødvendige tiltakene og hele

hendelsesforløpet blir dokumentert. Systemet regner

automatisk ut riktig H-verdi. AMU kan få egen tilgang

og revurdere saker, for så å sende dem tilbake til

ledelsen.

Skadebasen sikrer dokumentasjon til NAV og

forsikringsselskapet slik at en ansatt er sikret økonomisk

ved eventuelle arbeidsulykker. Videre er skadebasen

et effektivt verktøy i arbeidet med risikoanalyser

og forebyggende HMS-arbeid.


www.hloppfolging.no

Aditro AS

Rognebakken 4, 2770 Jaren

Postboks 23, 2711 Gran

Telefon 09102 • www.huldt-lillevik.no

ET

PRODUKT

More magazines by this user
Similar magazines