Pressekonferanse utviklingsplan - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Pressekonferanse utviklingsplan - Vestre Viken HF

Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere

– kan ta imot første pasient i 2020-21


Utviklingsplanen Vestre Viken HF

Visjon:

Et robust og framtidsrettet sykehustilbud

for befolkningen i Vestre Viken HF


Prinsipper for planlegging og alternativer


Utviklingsplan

Den virksomhetsmessige

• Oppgavefordeling og

sykehusstruktur

• Fremtidig aktivitet

• Kapasitetsbehov

• Organisering, driftsøkonomi

Det bygningsmessige

• Status for dagens bygg, dvs.

teknisk tilstand, egnethet og

muligheter/begrensninger

• Hvordan byggene kan

utvikles for å oppnå effektiv

drift

• Krav til dimensjonering av

funksjoner og bygg, mulige

løsninger, tiltak og

investeringsbehov


Mål for utviklingsplanen i Vestre Viken HF

• Sikre kvalitet i helsetjenestene på høyt nivå nasjonalt og

internasjonalt

• Være et attraktivt sykehus med god tilgjengelighet for

pasienter, pårørende og ansatte

• Ha gode, sammenhengende behandlingskjeder for akutt og

planlagt behandling

• Samlokalisere sykehuspsykiatri og somatikk

• Drive forskning og undervisning på høyt nivå

• Dekke minst 80 % av sykehustilbudet til befolkningen innen

eget område

• Være kostnadseffektiv (drift) på nivå med de beste i landet


Virksomhetsmessig plan – virkemidler og tiltak

• Sikre høy kvalitet, pasientsikkerhet og helhetlige behandlingsforløp

• Tilrettelegge for store pasientgrupper og de som bruker

spesialisthelsetjenesten mest

• Sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan

• Sentralisere akuttkjeder

• Ha et godt pasientgrunnlag for å utføre spesialisert medisinsk

behandling av høy kvalitet

• Optimalisere bruk av personellressurser og kompetanse

• Understøtte rekruttering av høy faglig kompetanse

• Være pasientens førstevalg; befolkningen skal ønske å bli

behandlet ved eget helseforetak

• Understøtte forskning og undervisning av helsepersonell


Bygningsmessig plan – virkemidler og tiltak

• Sikre stor arealeffektivitet og reduksjon av dagens samlede

arealer

• Ha fleksible løsninger og størst mulig bruk av standardrom

• Ta i bruk moderne teknologi fra dag én i nytt sykehus

• Legge til rette for optimalisering av bygningsmasse og utstyr

• Ivareta universell utforming og skape trivsel og miljø for

pasienter, pårørende og ansatte

• Sikre klima- og miljøriktige løsninger

• Minimalisere problemer i ordinær sykehusdrift og

miljøkonsekvenser i byggeperioden

• Ha kostnadseffektiv organisering og utforming mht. drift

• Ha sikker og rask fremdrift i utbyggingsplanene


Faglige premisser og utviklingstrekk

+ Vestre Viken skal behandle flere pasienter selv (egendekning: 71

% 80 %)

+ Folketall og alderssammensetning (20-30 %)

+/- Sykelighet

+ Økt etterspørsel

- Effekt av Samhandlingsreformen (ca. - 10 %)

- Effektiviseringsgevinst (ca. - 5 %)

- Kortere liggetid

+/- Medisinskteknologisk utvikling

• Sykehuspsykiatrien samles og samlokaliseres med somatikk

• Deler av dagens sykehuspsykiatri overføres til DPS

• Fremtidens sykehuspsykiatri mindre i volum - mer spesialisert

• Antall senger 2012 – 2025: 715 – 812 (somatikk), 405 – 467 (psyk.)


Befolkningsutvikling i Vestre Viken 2011 - 2040

9


Alternativer 4+0

• «0-alternativet»; utsettelse av vedtak om utbygging i 5-10 år.

• «Drammensykehuset»; basert på Mulighetsanalysen fra 2011 og

forutsetter rehabilitering/bygging av nytt sykehus for Drammen på

nåværende område.

• «Buskerudsykehuset»; betegnelse for sammenslåing av Drammen

sykehus og Kongsberg sykehus i ett nytt sykehus.

• «Vestre Viken sykehuset»; betegnelse for sammenslåing av

Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Bærum sykehus i ett nytt

sykehus.

• «Vestre Viken sykehuset B»; betegnelse for sammenslåing av

Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Bærum sykehus i ett nytt

sykehus, inkl. Ringerike sykehus.


0-alternativet – hva innebærer det?

Skal vise hva som er relevant alternativ hvis ikke investering i

nytt sykehus gjennomføres

• Bruke dagens bygninger uten å bygge nytt, men få plass til god

behandling i 5 til 10 år fremover

• Somatikk ved dagens fire sykehus

• Lier lagt ned - fortsatt drift ved Blakstad

• Må uansett fungere fram til nytt sykehus står ferdig i 2020 –

2025

• Må i tillegg fungere i ytterligere 5 – 10 år, dvs. til ca. 2025 –

2030

• Investeringer: 3 - 4 mrd.


Drammenssykehuset – hva innebærer det?

Somatikk ved dagens fire sykehus. All sykehus-psykiatri legges til

nåværende sykehusområde i Drammen.

• Kvalitetssikring av mulighetsanalysen (2011) viser at

• det er gjennomførbart, men mindre aktuelt

• byggetid vil øke med 1-3 år

• kostnader øker i byggeperioden

• arealbehovet øker

• Investeringer: 7,9 mrd.


Buskerudsykehuset – hva innebærer det?

Drammen og Kongsberg slått sammen. Bærum og Ringerike er

lokalsykehus.

• All sykehus-psykiatri samlokaliseres.

• Investeringer: 9,9 mrd.


Vestre Viken-sykehuset – hva innebærer det?

Drammen, Kongsberg og Bærum slått sammen. Ringerike er

lokalsykehus.

• All sykehus-psykiatri legges til Vestre Viken-sykehuset

• Investeringer: 12,5 mrd.


Vestre Viken-sykehuset B – hva innebærer det?

Alle dagens somatiske sykehus samlet (inkl. Ringerike

sykehus)

• All sykehus-psykiatri legges til Vestre Viken-sykehuset

• Driftsbesparelse: ca 330 mill. kr per år

• Driftsbesparelse over 20 år: ca 6,5 milliarder kr.

• Investeringer: 13,7 mrd.


Utviklingsplanen anbefaler

Ut i fra en medisinsk-faglig helhetsvurdering og

investerings- og driftsøkonomiske hensyn anbefales:

1. Buskerudsykehuset: Drammen og Kongsberg blir ett

sykehus inkl. sykehuspsykiatrien

2. Vestre Viken-sykehuset: Drammen, Kongsberg og Bærum

blir ett sykehus, og ett sykehus der Ringerike er inkludert.

• Sykehuspsykiatrien skal samlokaliseres i begge alternativer.

• Videreføring av Blakstad som sykehus for

langtidspsykiatrien skal vurderes i idefasen

• 0-alternativet må være med i idefasen


Tomt til nytt sykehus - krav

• Størrelse 250 mål

• Kommunikasjon hovedvei (E18/E 134), jernbane mm.

• Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte

• Topografi; forholdsvis flat tomt

• Egnethet, ikke lang og smal

• Helikopterlanding, unngå støyplager, inn- og utflyvning

• Reguleringsmessige forhold

• Fredede bygninger/arkeologiske forhold

• Miljøperspektiv, plasseres i nærheten av bymessig omgivelser

• Tilgang el., vann, avløp - begrense investeringene


Nytt sykehus på ny tomt!

• Behov for sykehustjenester i Vestre Viken vil øke med

ca. 30 % fram mot 2025 og ca. 70 % fram mot 2040

• Egendekningen øker fra 71 % til 80 %

• Folketallet øker med ca. 30 % fram mot 2040

• De over 67 år øker med 100 % fram mot 2040


Nytt sykehus på ny tomt!

• Samhandlingsreformen gir gevinst på ca. 10 %

• Effektiviseringsgevinst på ca. 5 %

• Kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk

behandling

• De 5 DPS-ene (Kongsberg, Ringerike, Bærum, Asker og

Drammen) styrkes vesentlig i nær fremtid


Nytt sykehus på ny tomt!

• Lier, Drammen og Kongsberg sykehus samles til ett

sykehus.

• Ringerike sykehus videreføres som lokalsykehus med

akuttfunksjoner.

• Sammenslåing av Drammen og Bærum sykehus

vurderes i idéfasen. Konsekvensene for Kongsberg

sykehus må vurderes særskilt.

• Sykehuspsykiatrien samlokaliseres med nytt sykehus.

Videreføring av Blakstad som sykehus for

langtidspsykiatrien vurderes i idéfasen.


Nytt sykehus på ny tomt!

• Utbygging på nåværende område i Drammen mindre

aktuelt (Mulighetsanalysen 2011).

• Lokalisering i Eiker-kommunene, Drammen eller Lier

vurderes i idéfasen.


Nytt sykehus på ny tomt!

• Samlet investeringsbehov 9-13 mrd. Salgsinntekter

finansierer 1-3 mrd.

• Effektiviseringsgevinst ved utbygging er fra 95 - 330

mill kr pr år.


Hva skjer når?

• Utviklingsplan styrebehandles 28.01.2013

• Høringsrunde kommuner m.m. fra februar til 10. mai 2013

• Sluttbehandling styret 17. juni 2013

• Oversendelse til Helse Sør-Øst RHF før sommerferien 2013

• Idé - og konseptfase våren 2013 til høsten 2014

• Valg av tomt i idèfasen desember 2013 - februar 2014

• Forprosjekt ferdig vinteren 2015

• Byggestart høsten 2016

• Ferdigstilling, innflytting 2020 / 2021

More magazines by this user
Similar magazines