Norsk eHandelsbarometer 3 kvartal 2013

ericsandtro

Norsk eHandelsbarometer 3 kvartal 2013

1

NORSK

eHANDELSBAROMETER

3. kvartal 2013


Innhold

Forord ................................................................................................................................. 2

Om Norsk eHandelsbarometer ........................................................................................... 2

Netthandelens størrelse...................................................................................................... 3

Menn vs kvinner ................................................................................................................. 5

Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker ....................................................................... 6

De fleste kjøp gjøres via pc/ mac ........................................................................................ 7

Tabellvedlegg ..................................................................................................................... 8

1


Forord

Virke ønsker å styrke kunnskapen om forbrukernes e-handel i Norge. Vi har derfor tatt initiativet til

Norsk eHandelsbarometer – Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse knyttet til nordmenns

netthandelsvaner - med TNS Gallup som leverandør.

Hvorfor gjør vi dette? Virke er organisasjonen som kan norsk handel – og da er det også viktig for oss å

følge med på, og å forstå, utviklingen innen e-handel. Dette er viktig for oss fordi kunnskap og tall om

dagens e-handel er vesentlig for aktører innen detaljhandelen når de skal vurdere hvordan de skal forholde

seg til de mulighetene og utfordringene digitale kanaler gir. Utfordringen til nå har vært at det som finnes av

tall på dette området har vært mangelfullt. Dataene og kunnskapen vi kan tilby gjennom Norsk

eHandelsbarometer vil på sikt være et viktig beslutningsgrunnlag når man skal vurdere muligheter og trusler

knyttet til e-handel.

Her presenteres Norsk eHandelsbarometers første kvartalsrapport, for 3. kvartal 2013. Den viser status for

norske forbrukeres e-handel i månedene juli, august og september i år.

Vi ønsker deg god lesing!

Om Norsk eHandelsbarometer

Norsk eHandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de

har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt

handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Det gir oss informasjon om utviklingen i norske

forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Barometeret gir oss

videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke

nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Norsk

eHandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder,

geografi og utdanningsnivå.

Vi kan også få svar på spørsmål som hvorfor kundene handler fra de ulike nettbutikkene, hvilke

leveringsmåter de velger, med mer.

Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se

utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres e-handel.

Resultatene fra Norsk eHandelsbarometer publiseres i kvartalsvise rapporter, der rapporten for 4. kvartal

lanseres i februar 2014.

2


Netthandelens størrelse

Ferie- og fritidsreiser driver e-handelen

E-handelen målt i Norsk eHandelsbarometer var på om lag 20,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2013. Ferie- og

fritidsreiser er den store driveren for e-handel, og stod for halvparten av netthandelsomsetningen og 19

prosent av antall kjøp i perioden. Reiseliv er en av bransjene hvor digitalisering og netthandel har ført til

store endringer: Store deler av salget har blitt vridd over på nett – og i mange tilfeller er man også avhengig

av å kjøpe på nett for å få tak i tjenestene.

Varekategorien data, hjemmeelektronikk og hvitevarer stod for 10 prosent av omsetningen og 8 prosent av

antall kjøp i perioden, mens klær, sko og accessories stod for 7 prosent av omsetningen, og hele 12

prosent av antall kjøp.

Kategorier hvor varer tidligere var fysiske men nå også har blitt tilgjengelige som digitale produkter, står ikke

overraskende for en stor andel av kjøpene. Musikk, film og dataspill stod for hele 10 prosent av antall kjøp

men bare 1 prosent av omsetningen. Aviser, tidsskrifter og bøker 8 prosent av kjøpene og 2 prosent av

omsetningen.

Kategorienes andel av omsetning og antall kjøp

Ferie/fritidsreiser

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer

Klær, sko, accessories

Arrangementer, opplevelser

Mobil/telefoni

Sport, fritid, hobby

Hus, hjem, hage

Aviser, tidsskrift, bøker o.l.

Personlig pleie, helse

Musikk, film, dataspill

Foto, video

Pengespill/tipping

Mat, drikke

Barneutstyr, leker, brettspill

Programvare, apper o.l. (ikke spill)

Annet

10%

8%

7%

12%

3%

4%

3%

3%

3%

4%

2%

4%

2%

8%

2%

5%

1%

10%

1%

2%

1%

4%

1%

2%

1%

1%

0%

3%

6%

7%

19%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Andel av omsetning

Andel av antall kjøp

3


Varehandel på nett

Vi kjøpte varer på nett for 7,9 milliarder kroner i 3. kvartal 2013. Dette utgjør 39 prosent av totalbeløpet. Her

er det inkludert varegrupper som ikke er definert inn i næringsgruppe 47 'Detaljhandel unntatt med

motorvogner' - og varer som tidligere kun fantes i fysisk form, men nå også kan fås i digital form.

Ser vi kun på varekategoriene som er inkludert i næringsgruppe 47, detaljhandel unntatt med motorvogner,

er netthandelen estimert til 6,4 milliarder kroner i perioden. Elektriske artikler, data, elektronikk og rekvisita

samt klær, sko og accessories er de klart største kategoriene og står da for henholdsvis 30 og 22 prosent

av omsetningen. Denne inndelingen er nyttig når vi skal beregne netthandelens andel av total detaljhandel.

Netthandel med varer

Varer inkludert i næringskode 47: detaljhandel

Omsetning = 6,4 milliarder kroner

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer

Klær, sko, accessories

Mobil, utstyr til mobil

Sport, fritid, hobby

Hus, hjem, hage

Bøker, inkludert e-bøker

Personlig pleie, helse etc*

Foto og video

Musikk, film, dataspill - fysiske produkter

Mat, drikke

Barneutstyr, leker, brettspill

9%

9%

8%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

22%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

*inkluderer kosmetikk, hud- og hårprodukter, helsekost og kosttilskudd, medisiner, erotiske artikler.

Vi bruker mest penger på pakkereiser utenlands

Målt i netthandelsomsetning er de klart største underkategoriene pakkereiser utenlands, etterfulgt av fly

utenlands, hotell og annen overnatting utenlands, fly i Norge - og klær. Disse fem kategoriene hadde en

netthandelsomsetning på ca. 9,5 milliarder kroner, som tilsvarer 47 prosent av total netthandelsomsetning i

perioden.

Vi kjøper klær oftest

Klær er den underkategorien som det er gjort flest antall kjøp av på nett, etterfulgt av bøker i papirformat, fly

utenlands, kosmetikk, hud- og hårprodukter og fly i Norge. Totalt sett stod disse kategoriene for ca. 4

millioner kjøp i perioden, som tilsvarer ca. 25 prosent av antall kjøp.

4


Menn vs kvinner

Menn handler mer enn kvinner

Mens menn i gjennomsnitt brukte 5 832 kroner og handlet 4,7 ganger på nett i 3. kvartal 2013, brukte

kvinner i gjennomsnitt 5 278 kroner og netthandlet 4,3 ganger. Menn brukte altså både mer penger på

netthandel enn kvinner, og handlet oftere.

Menn i alderen 18-29 år var den gruppen som handlet flest ganger på nett i perioden med i gjennomsnitt

6,5 kjøp hver, mens de som brukte flest penger på netthandel var kvinner i alderen 40-59. De brukte i

gjennomsnitt 7 125 kroner hver.

Ikke overraskende handlet personer over 60 år færrest ganger på nett i perioden. Imidlertid var

gjennomsnittlig beløp per kjøp høyest i denne aldersgruppen for både menn og kvinner – og aller høyest for

menn på 60 +, som i gjennomsnitt brukte 1 726 kroner per kjøp.

Gjennomsnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

18-29 år 6,5 5,4 5 923 4 571 911 846

30-39 år 4,5 5,1 5 858 4 611 1 302 904

40-59 år 4,7 4,7 6 259 7 125 1 332 1 516

60 + 2,9 2,3 5 006 3 667 1 726 1 594

Totalt 4,7 4,3 5 823 5 278 1 239 1 227

5


Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker

Vi handler gjerne i utenlandske nettbutikker

Norsk eHandelsbarometer viser at vi ikke er fremmed for å handle fra utenlandske nettbutikker. I 3. kvartal

2013 oppgir forbrukerne at omtrent 75 prosent av beløpet de bruker på nett blir brukt i norske nettbutikker,

mens i underkant av 20 prosent blir brukt i utenlandske nettbutikker. For de resterende 6 prosent er det

oppgitt vet ikke/ ubesvart.

Denne fordelingen varierer imidlertid en del mellom de ulike kategoriene. Mens nesten 90 prosent av

netthandelsomsetningen i kategorien foto og video går til norske nettbutikker, legges kun ca. 40 prosent av

netthandelsomsetningen i kategorien musikk, film, dataspill (både fysiske og elektroniske produkter) igjen i

Norge.

I kategorien ferie/ fritidsreiser, den klart største kategorien målt både i omsetning og antall kjøp, går ca.15

prosent av netthandelsomsetningen på 10,2 milliarder kroner til utenlandske nettbutikker. Hva gjelder data,

hjemmeelektronikk, hvitevarer går ca.11 prosent av netthandelsomsetningen på 1,9 milliarder kroner til

utlandet, mens ca. 29 prosent av netthandelsomsetningen på 1,4 milliarder kroner innen klær, sko og

accessories går til utenlandske nettbutikker.

Norsk vs utenlandsk netthandel

Pengespill/tipping

91%

9%

Foto, video

89%

9%

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer

88%

11%

Barneutstyr, leker, brettspill

85%

13%

Mat, drikke

83%

16%

1%

Mobil/telefoni

81%

18%

1%

Aviser, tidsskrift, bøker o.l.

78%

21%

Arrangementer, opplevelser

77%

18%

4%

Ferie/fritidsreiser

76%

15%

9%

Sport, fritid, hobby

71%

25%

Klær, sko, accessories

69%

29%

Personlig pleie, helse

62%

35%

Hus, hjem, hage

61%

32%

7%

Programvare, apper o.l. (ikke spill)

42%

49%

10%

Musikk, film, dataspill

41%

51%

8%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart

Vi handler ofte men for små beløp fra utlandet

eBay, etterfulgt av Apple, er de to nettbutikkene vi gjorde flest kjøp fra i 3. kvartal 2013, og de stod for

henholdsvis 6 og 5 prosent av antall kjøp i perioden. Amazon er også høyt oppe, og ser vi kun på

netthandelsbutikkene som driver med varehandel er Amazon nummer fire på listen over nettbutikker vi

gjorde flest kjøp i, med to prosent av antall kjøp. Kjøpene vi gjør der er imidlertid relativt små i verdi. eBay

6


stod for omlag 2 prosent av netthandelsomsetningen i perioden, mens Apple og Amazon for omlag en

prosent hver. Medianverdien for kjøp i 3. kvartal 2013 var hos Amazon på ca. 150 kroner, hos eBay ca. 110

kroner, og hos Apple 35 kroner, og ligger således under 200- kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra

utenlandske nettbutikker. 1

De fleste kjøp gjøres via pc/ mac

Fire prosent av omsetningen via mobiltelefon

Selv om store deler av befolkningen nå har internettilgang via smarttelefon og/eller nettbrett 2 foregår

fremdeles størsteparten av netthandelen via pc og mac. Hele 86 prosent av beløpet vi brukte på netthandel

i perioden ble brukt på kjøp gjennomført på nettopp en pc/ mac. Ni prosent av netthandelsomsetningen

skjedde via kjøp på nettbrett, mens andelen av omsetningen som foregikk via mobiltelefon var på i

underkant av 4 prosent.

Andel av omsetningen brukt via pc/mac, nettbrett og

mobiltelefon

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

86%

9%

4%

1%

Pc/mac Nettbrett Mobiltelefon Ubesvart

Selv om man fortsatt i liten grad kjøper varer ved bruk av mobil, er smarttelefoner og sosiale medier med på

å endre våre handlemønstre og –atferd, og blir et stadig viktigere element i kjøpsprosessen.

1 Median er den midterste verdien etter at all tallmateriale er blitt sortert i stigende rekkefølge. Fordelen ved å bruke median i

forhold til middelverdi er at median er stabil overfor ekstreme observasjoner, som kan gi stort utslag på gjennomsnitt.

Gjennomsnittsverdien på kjøpene i de respektive butikkene er: Amazon: ca. 340 kroner, Apple: ca. 230 kroner, eBay: ca. 330

kroner.

2 TNS Gallup, Interbuss, 2. kvartal 2013: 80 prosent av befolkningen 15 år og eldre oppgir å ha en smarttelefon og 47 prosent

oppgir at de har nettbrett.

7


Tabellvedlegg

Omsetning alle kategorier

Tall i hele tusen

Kategori

Antall kjøp

(1000)

3. kvartal 2013

Omsetning

(1000)

Ferie/fritidsreiser 3 086 10 162 522

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 1 328 1 926 953

Klær, sko, accessories 2 055 1 390 927

Arrangementer, opplevelser 739 650 405

Mobil/ telefoni 500 590 692

Sport, fritid, hobby 661 557 791

Hus, hjem, hage 736 492 069

Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 1 377 414 082

Personlig pleie, helse 882 351 585

Musikk, film, dataspill 1 728 282 630

Foto, video 247 267 018

Pengespill/ tipping 577 161 547

Mat, drikke 255 152 423

Barneutstyr, leker, brettspill 166 114 270

Programvare, apper o.l. (ikke spill) 555 54 331

Annet 1 568 2 701 983

Andel av omsetning og antall kjøp

Kategori

Andel av

antall kjøp

Andel av

omsetning

Ferie/fritidsreiser 19 % 50 %

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % 10 %

Klær, sko, accessories 12 % 7 %

Bil, båt, MC (inkl. deler) 1 % 7 %

Arrangementer, opplevelser 4 % 3 %

Mobil/telefoni 3 % 3 %

Sport, fritid, hobby 4 % 3 %

Hus, hjem, hage 4 % 2 %

Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 8 % 2 %

Personlig pleie, helse 5 % 2 %

Musikk, film, dataspill 10 % 1 %

Foto, video 2 % 1 %

Pengespill/tipping 4 % 1 %

Mat, drikke 2 % 1 %

Barneutstyr, leker, brettspill 1 % 1 %

Briller/kontaktlinser 1 % 0 %

Programvare, apper o.l. (ikke spill) 3 % 0 %

Annet 7 % 6 %

8


Netthandel med varer inkludert i næringsgruppe 47 'Detaljhandel unntatt med motorvogner'

Kategorier

Omsetning

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 30 %

Klær, sko, accessories 22 %

Mobil, utstyr til mobil 9 %

Sport, fritid, hobby 9 %

Hus, hjem, hage 8 %

Bøker, inkludert e-bøker 6 %

Personlig pleie, helse etc* 5 %

Foto og video 4 %

Musikk, film, dataspill - fysiske produkter 3 %

Mat, drikke 2 %

Barneutstyr, leker, brettspill 2 %

Forbrukernes handel fra norske og utenlandske nettbutikker

Kategori Norsk Utenlandsk

Vet ikke/

ubesvart

Pengespill/tipping 91 % 9 % 1 %

Foto, video 89 % 9 % 3 %

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 88 % 11 % 1 %

Barneutstyr, leker, brettspill 85 % 13 % 1 %

Mat, drikke 83 % 16 % 1 %

Mobil/telefoni 81 % 18 % 1 %

Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78 % 21 % 2 %

Arrangementer, opplevelser 77 % 18 % 4 %

Ferie/fritidsreiser 76 % 15 % 9 %

Sport, fritid, hobby 71 % 25 % 4 %

Klær, sko, accessories 69 % 29 % 3 %

Personlig pleie, helse 62 % 35 % 3 %

Hus, hjem, hage 61 % 32 % 7 %

Programvare, apper o.l. (ikke spill) 42 % 49 % 10 %

Musikk, film, dataspill 41 % 51 % 8 %

9


2

Tlf: +47 22 54 17 00 | Faks: +47 22 56 17 00

Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo |

Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

www.virke.no

Similar magazines