Automatisk rengjører - Intex Nordic

intexnordic.net.dynamicweb.dk

Automatisk rengjører - Intex Nordic

108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21

VIKTIGE

SIKKERHETSREGLER

Les og følg alle anvisninger nøye før du

begynner å montere og bruke

dette produktet.

100

IO

MANUAL

Automatisk rengjører

Bildet er bare til veiledning.

Glem ikke å prøve disse andre flotte produktene fra Intex: bassenger,

bassengtilbehør, oppblåsbare bassenger og inneleker, luftmadrasser og båter

kan fås hos utvalgte forhandlere eller på vårt nettsted.

w w w . i n t e x n o r d i c . c o m

©2010 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

® Trademarks used in some countries of the world under license from/® Marques utilisées dans certains pays sous

licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen

Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O

Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European

Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union

durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands

100IO_NO 2010.indd 1 01/11/10 08.28


100

IO

Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Oversikt over deler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Monteringsinstrukser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–7

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rengjøring av avfallsnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Langtidslagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Generelt om sikkerhet og vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Intex’ servicesentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Side 2

100IO_NO 2010.indd 2 01/11/10 08.28


100

IO

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Les, forstå og følg alle instrukser nøye før dette produktet installeres og tas i bruk.

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE

ADVARSEL

• For å redusere risikoen for skader må du ikke la barn bruke dette produktet.

• Bruk ikke filterpumpen når det er personer i bassenget.

• Fjern produktet fra bassenget når det er personer i bassenget.

• Slå av eller koble fra filterpumpen før du utfører justeringer, rengjøring eller vedlikehold.

• Fjern produktet fra bassenget før du dekker til bassenget.

• Oppbevar produktet og tilbehøret på et tørt og sikkert sted innendørs.

• Hvis du har problemer med bassenget eller filterpumpen, kan du få hjelp i de respektive

brukerveiledningene.

DERSOM DISSE ADVARSLENE IKKE BLIR FULGT, KAN DET FØRE TIL

MATERIELLE SKADER, ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØD.

Dette filterpumpesystemet er kun beregnet på bruk i henhold til formålet angitt i denne

veiledningen! Dersom du ikke følger alle sikkerhets- og installasjonsanvisninger angitt

på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget, kan dette føre til elektrisk støt, sammenfiltringer,

alvorlige skader eller død.

Krav til strømningsmengde for filterpumpen:

5056–15 140 liter/time

Side 3

100IO_NO 2010.indd 3 01/11/10 08.28


OVERSIKT OVER DELER

100

100 IO

IO

Bruk et par minutter til å sjekke innholdet og bli kjent

med alle delene før produktet monteres.

1

2

3 6

4

5

7

12

12

8 9

10 11

10 11

MERK: Bilder er bare til veiledning. Det kan være de ikke speiler det

virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk.

HENV. NO. BESKRIVELSE ANTALL RESERVEDELSNR.

HENV. NO. BESKRIVELSE ANTALL RESERVEDELSNR.

OVERDEL, RENGJØRER

10960

1 OVERDEL, RENGJØRER

1 10960

SKRUE

10858

2 SKRUE

2 10858

STØTFANGER

10857

3 STØTFANGER

2 10857

AVFALLSNETT

10855

4 AVFALLSNETT

1 10855

UNDERDEL, RENGJØRER

10965

5 UNDERDEL, RENGJØRER

1 10965

SLANGEKLEMME

10272

6 SLANGEKLEMME

1 10272

SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR)

10859

7 SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR)

1 11239

SLANGE A

10850

8 SLANGE A

1 10850

SLANGE B

10851

10

9 SLANGE B

3 10851

SLANGE C

10852

10 SLANGE C

11

2 10852

SLANGE D

10957

11 SLANGE D

12

1 10957

SLANGEADAPTER TIL LITE BASSENG

10910

12 SLANGEADAPTER (EKSTRAUTSTYR) TIL LITE BASSENG

1 11138

(EKSTRAUTSTYR)

Side 4

100IO_NO 2010.indd 4 01/11/10 08.28


(100IO) AUTO CLEANER ENGLISH SIZE: 4.875” X 7.25” PANTONE 295U 07/27/2010

MONTERINGSINSTRUKSER

SETUP INSTRUCTIONS

1. Hvis du bruker en filterpumpe på 11.356 liter ~ 15.141 liter, må du

1. If you use filter pump which is 3000 gal ~ 4000 gal, add the dead weight

1

også bruke dødvektblokken (12) i bunnen. Se fig. 1. Det er imidlertid

block (12) at the base. See Fig. 1. But no need it when your filter pump

ikke nødvendig hvis filterpumpen er på 6.056 liter ~ 10.977 liter.

is 1600 gal ~ 2900 gal.

2

12

8

3

English

2. Koble støtfangerne (3) til rengjøringsmaskinen på begge sider ved

2. With screws (2), connect the bumpers (3) to the cleaner at both ends.

hjelp av skruene (2). Se figur 2.

See Fig. 2.

1

2

100

IO

2

3

100

IO

SETUP INSTRUCTIONS

3. 3. Fra From innsiden inside of av the bassenget pool, unscrew skrur du the ut nozzle dysen from fra the vannreturslangen

water return

(den connector øverste (upper slangekoblingen). hose connection). Se figur See 3. Fig. 3.

Lower Nedre Hose

Upper Øvre Hose Threaded Gjenget Strainer 7

Connection slangekobling slangekobling

Connection silkobling Connector

3

8

4

Inside Innsiden of av

bassengveggen

the Pool

Wall

nozzle Dyse

S AVE THESE INSTRUCTIONS Page 5

Side 5

100IO_NO 2010.indd 5 01/11/10 08.28


English

100

IO

100

IO

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse)

4. Skru Screw slangeadapteren the hose adaptor (7) på (7) slange to hose

A (8). A (8). Se See figur Fig. 4. 4.

8

5

(B) (C) (B) (C) (B) (D)

7

5. Skru Screw enden the av end slange of hose A (8) A med (8) with

8

adapteren adaptor to til the silkoblingen threaded med strainer (B) (C) (B) (D)

gjenger connector, fra innsiden from inside av bassenget. of the pool.

Se

See

figur

Fig.

5

5.

Gjenget Threaded Strainer

silkobling Connector

6

6. 6. Forbind resten af slangestykkerne uden for poolen i den rækkefølge, 11

6. Koble Connect resten the av rest slangene of the sammen hoses together utenfor outside bassenget the i pool, rekkefølgen in the order som der er of er

beskrevet angivet

hose


description for fig. slangene 5, dvs.

(Fig.

B-C-B-C-B-D (fig. 6), 5), B-C-B-C-B-D eller B-C-B-D.

or eller B-C-B-D. B-C-B-D.

6

For pool size above 18':

(B) (C) (B) (C) (B) (D)

eller

For pool size 18' and below:

(B) (C) (B) (D)

4

5

6

SETUP INSTRUCTIONS

7. Bruk With slangeklemmen hose clamp (6), fasten til å feste the

enden av of hose slange D D (11) (11) to til the den top øverste

connection kobling en på of cleaner. rengjøreren. A small Du kan

bruke en liten mynt til å stramme

coin can be used to tighten the

slangeklemmen. Se figur 7.

hose clamp. See Fig. 7.

8. Plasser den automatiske 9 8

rengjøreren

Place i vannet. auto Fyll cleaner opp slangeenheten

into the water.

8.

med Fill vann up the ved hose å senke assembly slangen with ned i

vannet, water slik by at submerging all luften presses the hose ut av

slangen. into the water to remove all of the

entrapped air from the hose.

6

11

7

S AVE THESE INSTRUCTIONS Page 6

Side 6

100IO_NO 2010.indd 6 01/11/10 08.28


(100IO) AUTO CLEANER ENGLISH SIZE: 4.875” X 7.25” PANTONE 295U 07/27/2010

BRUKSANVISNING

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

10. Installer filterpumpen som angitt i filterpumpens brukerveiledning. 8

10. Den Set automatiske up the Filter rengjøreren Pump following er nå the klar Filter til bruk. Pump owner's manual. The

auto cleaner is now ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

English

9. 9. Koble Connect slange hose B (9) B fra (9) slangeenheten from the hose til assembly slange A (8) to the som hose ble montert A (8) which i trinn

4. Se

was

fig.

already

8.

installed in step 4. See Fig. 8.

9

8

BRUKSANVISNING

1. Filterpumpen er et lufttett system. Drei den øverste lufteventilen 1–2

1. omdreininger The filter pump mot klokken is an airtight for å åpne system. den. In a counter-clockwise motion turn

the top air release valve 1 – 2 turns to open it.

2. 2. Når When vannet water kommer starts ut flowing av hullet out til of lufteventilen, the air release skrur valve du lufteventilen hole, screw på in plass the

i filterhuslokket. air release valve Ikke back stram into ventilen the filter for hardt. housing cover. Do not over tighten

3. Koble the filterpumpen valve. til strømuttaket og slå på pumpen.

3. 5. Den Connect automatiske the filter poolrenser pump to the skifter power retning, outlet hver and gang turn ON en af the stødfangerne pump.

4. Hold

4. rører den

Hold poolvæggen. automatiske rengjøreren

the auto cleaner Denne upside handling opp ned

down medfører, under

below the at vannoverflaten

water hele bunden for

surface renses. å få ut

to jet out

vannet. Se fig. 8. Dette tømmer slangen og den automatiske rengjøreren for

luft, the slik water. rengjøreren See Fig. synker 9. This til will bunnen evacuate og holder all the bassenget air in the rent. hose and

auto cleaner, so the cleaner will sink to the bottom and keep the pool

clean.

5. 5. Den The automatiske cleaner rengjøreren will change vil endre direction retning each hver time gang one en of av the støt bumpers fangerne

kommer

touches

bort

the

i en

pool

av veggene

sidewall.

i bassenget. Dette gjør at hele bassengbunnen

blir rengjort.

8

9

100

IO

100

IO

SETUP INSTRUCTIONS & OPERATING INSTRUCTIONS

S AVE THESE INSTRUCTIONS Page 7

Side 7

100IO_NO 2010.indd 7 01/11/10 08.28


100

IO

RENGJØRING AV AVFALLSNETT

1. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av

stikkontakten. Fjern den automatiske rengjøreren fra bassenget.

2. Åpne de spennene som er plassert på hver av de fire sidene. . Se figur 10.

9

10

3. Ta av avfallsnettet (4) fra rengjørerens underdel (5). Hvis det er avfall på

avfallsnettet og rengjørerens underdel, bruker du en hageslange til å spyle

av avfallet. Bruk børsten ved behov. Se figur 11.

10

11

5

4

4. Monter den automatiske rengjøreren igjen ved å utføre trinn 1, 2 og 3

i motsatt rekkefølge.

LANGTIDSLAGRING

1. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut

av stikkontakten.

2. Utfør installasjonstrinnene i motsatt rekkefølge for å demontere den automatiske

rengjøreren.

3. Rengjør og tørk alt tilbehøret og delene grundig.

4. Påse at slangene er rettet ut under lagring.

5. Bruk gjerne originalemballasjen til oppbevaring. Oppbevar basseng brettet

på et tørt og kjølig sted.

Side 8

100IO_NO 2010.indd 8 01/11/10 08.28


100

IO

FEILSØKING

Sp: Hva gjør jeg hvis den automatiske rengjøreren ikke beveger seg

eller beveger seg veldig sakte?

Sv: 1. Trekk i slangen til rengjøreren og løft den automatiske

rengjøreren vekk fra foldene i bassenget.

2. Kontroller sirkulasjonsslangen:

i. Påse at filterpumpen er slått på.

ii. Påse at stempelventilene er åpne.

iii. Rengjør eller skift patron.

Sp: Hva gjør jeg hvis den automatiske rengjøreren løfter seg fra

bassenggulvet?

Sv: Slipp ut luft fra den automatiske rengjøreren. Følg anvisningene i

brukerveiledningen.

Sp: Hva er enkleste måte å løfte den automatiske rengjøreren ut av

bassenget på etter bruk?

Sv: Slipp ut vannet inni den automatiske rengjøreren ved å følge trinnene

nedenfor:

1. Kontroller at filterpumpen er slått av, og trekk strømledningen ut av

stikkontakten.

2. Trekk sakte i slangen til rengjøreren og løft den automatiske

rengjøreren opp til rett under vannoverflaten.

3. Hold i slangen med den ene hånden og løft den automatiske rengjøreren

sakte opp i vinkel (enten med toppen eller bunnen vendt oppover)

ved å løfte bunnen av rengjøreren med den andre hånden.

4. Etter at den automatiske rengjøreren er fullstendig tømt for vann,

kan du løfte den ut av bassenget. Bruk begge hender. IKKE løft rengjøreren

etter slangen eller støtfangeren. Disse kan ta skade.

VIKTIG

Kontakt kundeservice for å få hjelp hvis du fortsatt har problemer. Se

kontaktopplysninger på baksiden.

Side 9

100IO_NO 2010.indd 9 01/11/10 08.28


100

IO

GENERELT OM SIKKERHET OG VANN

Å slappe av i vann er både morsomt og legende. Men vær oppmerksom på at det også

innebærer en skade- og dødsrisiko. Les og følg alle advarsler og instrukser på produktet,

emballasjen og pakningsvedlegget. Da minsker du faren for skader. Husk at produktadvarsler,

instrukser og sikkerhetsregler bare dekker noen av de vanlige risikoene

forbundet med vann. De kan ikke dekke alle mulige farer.

For ytterligere beskyttelse bør du også gjøre deg kjent med følgende generelle retningslinjer

i tillegg til retningslinjer fra nasjonale sikkerhetsorganisasjoner:

• Krev konstant tilsyn.

• Lær deg å svømme.

• Lær deg hjerte- og lungeredning samt førstehjelp.

• Opplys alle som passer på barna om potensielle farer ved bassenget og om bruken av

sikkerhetsanordninger som sperredører, hindre osv.

• Lær barna hva de skal gjøre i en nødssituasjon.

• Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du holder på med fritidsaktiviteter som

omfatter vann.

• Følg med hele tiden.

Side 10

100IO_NO 2010.indd 10 01/11/10 08.28


108---A0-1107 108---A0-1107 EN 19.pdf EN 19.pdf 1 13/10/10 1 13/10/10 09.13 09.13

100

IO

Kontakt det aktuelle servicekontoret angitt nedenfor hvis du har servicespørsmål eller vil bestille reservedeler, eller

besøk oss på www.intexdevelopment.com for å få en oversikt over ofte stilte spørsmål.

OMRÅDE

STED

OMRÅDE

STED

• ASIA • ASIA INTEX DEVELOPMENT INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD.

• ARGENTINA • ARGENTINA JARSE INDUSTRIAL JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y COMERCIAL S.A S.A

9TH FLOOR, 9TH FLOOR,

MANUEL GARCIA MANUEL Nº124, GARCIA PARQUE Nº124, PATRICO, PARQUE PATRICO,

DAH SING FINANCIAL DAH SING FINANCIAL CENTRE, CENTRE,

BUENOS AIRES, BUENOS ARGENTINA AIRES, ARGENTINA

108 GLOUCESTER 108 GLOUCESTER ROAD, ROAD,

TEL: 4942-2238 TEL: (interno 4942-2238 106); (interno 106);

WANCHAI, HONG WANCHAI, KONGHONG KONG

TEL: 4942-2238( TEL: interno 4942-2238( 145) interno 145)

TEL: 852-28270000 TEL: 852-28270000

E-mail: Martín E-mail: Cosoleto: Martín mcosoleto@jarse.com.ar

Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar

E-mail: Daniel E-mail: Centurion: Daniel dcenturion@jarse.com.ar

Centurion: dcenturion@jarse.com.ar

FAX: 852-23118200 FAX: 852-23118200

Website: www.jarse.com.ar

Website: www.jarse.com.ar

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

E-mail: • PERU • PERU COMEXA S.A. COMEXA S.A.

Website: www.intexdevelopment.com

Website: www.intexdevelopment.com

AVENIDA COMANDANTE AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, ESPINAR 142,

• EUROPE • EUROPE INTEX TRADING INTEX B.V. TRADING B.V.

MIRAFLORES, MIRAFLORES, LIMA, PERÚLIMA, PERÚ

POSTBUS 1075, POSTBUS 4700 BB 1075, ROOSENDAAL,

4700 BB ROOSENDAAL,

TEL: 446-9014 TEL: 446-9014

THE NETHERLANDS

NETHERLANDS

TEL: 31-(0)165-593939 TEL: 31-(0)165-593939

FAX: 31-(0)165-593969 FAX: 31-(0)165-593969

• SAUDI • ARABIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI MARKETING ARABIAN MARKETING & &

AGENCIES CO. AGENCIES LTD. CO. LTD.

PRINCE AMIR PRINCE MAJED AMIR STREET, MAJED STREET,

E-mail: service@intexcorp.nl

E-mail: service@intexcorp.nl

AL-SAFA DISTRICT. AL-SAFA JEDDAH, DISTRICT. JEDDAH,

Website: www.intexcorp.nl

Website: www.intexcorp.nl

KINGDOM OF KINGDOM SAUDI ARABIA OF SAUDI ARABIA

• FRANCE • FRANCE UNITEX / INTEX UNITEX SERVICE / INTEX FRANCE SERVICE S.A.S FRANCE S.A.S

TEL: 966-2-693 TEL: 8496 966-2-693 8496

52, ROUTE NATIONALE,

52, ROUTE NATIONALE,

FAX: 966-2-271 FAX: 4084 966-2-271 4084

39190 BEAUFORT, 39190 BEAUFORT, FRANCE FRANCE

E-mail: toy@samaco.com.sa

E-mail: toy@samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

TEL: 08 90 71 TEL: 20 3908 (0,15€/min) 90 71 20 39 (0,15€/min)

• AUSTRIA • AUSTRIA STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH

FAX: 03 84 25 FAX: 18 0903 84 25 18 09

AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE 2

2

Website: www.intex.fr Website: www.intex.fr

4311 SCHWERTBERG 4311 SCHWERTBERG

• GERMANY • GERMANY STEINBACH STEINBACH VERTRIEBSGMBH VERTRIEBSGMBH

TEL: 0820 - 200 TEL: 100820 200- 200 100 200

C/O WEBOPAC C/O LOGISTICS WEBOPAC LOGISTICS GMBH GMBH

INTER-LOGISTIK-PARK INTER-LOGISTIK-PARK 1-3 1-3

87600 KAUFBEUREN 87600 KAUFBEUREN

TEL: 0180 5 405 TEL: 100180 2005 405 100 200

(0,145€/min aus (0,145€/min allen Netzen) aus allen Netzen)

FAX: + 43 (7262) FAX: 61439 + (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.at

E-mail: service@intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

• ITALY • ITALY

(0,14€/min aus (0,14€/min dem Festnetz, aus dem Mobilfunk Festnetz, max. Mobilfunk 0,42€/min) max. 0,42€/min) • CZECH • REPUBLIC CZECH / REPUBLIC / INTEX TRADING INTEX S.R.O. TRADING S.R.O.

FAX: + 43 (7262) FAX: 61439 + (7262) 61439

EASTERN EUROPE EASTERN EUROPE BENESOVSKA BENESOVSKA 23, 23,

E-mail: service@intexcorp.de

E-mail: service@intexcorp.de

101 00 PRAHA 1010,

00 PRAHA 10,

Website: www.intexcorp.de

Website: www.intexcorp.de

CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC

A & A MARKETING A & A MARKETING SERVICE SERVICE

TEL: +420-267 TEL: 313 +420-267 188 313 188

FAX: +420-267 FAX: 312 +420-267 552 312 552

VIA RAFFAELLO VIA RAFFAELLO SANZIO SANZIO

E-mail: info@intexcorp.cz

E-mail: info@intexcorp.cz

20058 VILLASANTA 20058 VILLASANTA (MI) (MI)

• BELGIUM • BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. BELGIUM S.A.

TEL: 199 12 19 TEL: 78 199 12 19 78

MOESKROENSESTEENWEG MOESKROENSESTEENWEG 383C, 383C,

FAX: +39 039 FAX: 2058204 +39 039 2058204

8511 AALBEKE, 8511 BELGIUM AALBEKE, BELGIUM

E-mail: info@intexitalia.com

E-mail: info@intexitalia.com

Website: www.intexitalia.com

Website: www.intexitalia.com

TEL: 0800 92088 TEL: 0800 92088

FAX: 32-56.26.05.38 FAX: 32-56.26.05.38

• UK • UK TOY BROKERS TOY LTD BROKERS LTD

MARKETING MARKETING HOUSE, HOUSE,

E-mail: intex@nicotoy.be

E-mail: intex@nicotoy.be

E-mail: intexsupport@nicotoy.be

E-mail: intexsupport@nicotoy.be

BLACKSTONE BLACKSTONE ROAD, ROAD,

Website: www.nicotoy.be/downloads.htm

Website: www.nicotoy.be/downloads.htm

HUNTINGDON, HUNTINGDON, CAMBS. CAMBS.

• DENMARK • DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. MATHIASEN A/S A/S

PE29 6EF. UKPE29 6EF. UK

SINTRUPVEJ SINTRUPVEJ 12, DK-8220 12, DK-8220

TEL: 0844 561 TEL: 71290844 561 7129

BRABRAND, BRABRAND, DENMARK DENMARK

FAX: 01480 414761 FAX: 01480 414761

TEL: +45 89 TEL: 44 22 00 +45 89 44 22 00

FAX: +45 86 24 FAX: 02 39 +45 86 24 02 39

E-mail: sales@toybrokers.com

E-mail: sales@toybrokers.com

E-mail: intex@keleg.dk E-mail: intex@keleg.dk

Website: www.intexspares.com

Website: www.intexspares.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

• SWITZERLAND • SWITZERLAND GWM AGENCY GWM AGENCY

• SWEDEN • SWEDEN LEKSAM ABLEKSAM AB

GARTEN-U. GARTEN-U. WOHNMÖBEL, WOHNMÖBEL,

BRANDSVIGSGATAN BRANDSVIGSGATAN 6, 6,

RÄFFELSTRASSE RÄFFELSTRASSE 25, 25,

S-262 73 ÄNGELHOLM,

S-262 73 ÄNGELHOLM,

POSTFACH, POSTFACH,

SWEDEN SWEDEN

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

TEL: 0900 455456 TEL: or 0900 +41 455456 44 or 50 +41 60 44 455 50 60

FAX: +41 44 455 FAX: 50 +41 65 44 455 50 65

TEL: +46 431 TEL: 44 41 +46 00 431 44 41 00

FAX: +46 431 FAX: 190 35 +46 431 190 35

E-mail: intex@leksam.se E-mail: intex@leksam.se

E-mail: gwm@gwm.ch E-mail: gwm@gwm.ch

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.gwm.ch, Website: www.gwm.ch, www.gwmsale.ch www.gwmsale.ch

• NORWAY • NORWAY NORSTAR AS NORSTAR AS

• SPAIN /• PORTUGAL SPAIN / PORTUGALNostrum Iberian Nostrum Market Iberian S.A. Market S.A.

PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN 1, 1,

Av. de la Albufera, Av. de 321 la Albufera, 321

N-3221 SANDEFJORD, N-3221 SANDEFJORD,

NORWAY NORWAY

28031 Madrid, 28031 SpainMadrid, Spain

TEL: +47 33 TEL: 48 74 10 +47 33 48 74 10

TEL: +34 902101339 TEL: +34 902101339

FAX: +47 33 48 FAX: 74 11 +47 33 48 74 11

FAX for Spain: FAX +34 for 9 029 Spain: 089 +34 76 9 029 089 76

E-mail: intex@norstar.no

E-mail: intex@norstar.no

Email for Spain: Email sat@intexiberian.com

for Spain: sat@intexiberian.com

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

FAX for Portugal: FAX for +351 Portugal: 707 506 +351 090 707 506 090

Email for Portugal: Email for spv-pt@intexiberian.com

Portugal: spv-pt@intexiberian.com

Website: www.intexiberian.com

Website: www.intexiberian.com

• FINLAND • FINLAND NORSTAR OY NORSTAR OY

SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE 7, 7,

FIN-02270 ESPOO, FIN-02270 ESPOO,

• AUSTRALIA • AUSTRALIA HUNTER PRODUCTS HUNTER PRODUCTS PTY LTD PTY LTD

FINLAND FINLAND

LEVEL 1, 225 LEVEL BAY STREET, 1, 225 BAY STREET,

TEL: +358 9 TEL: 8190 530 +358 9 8190 530

BRIGHTON, BRIGHTON, VICTORIA, VICTORIA,

FAX: +358 9 8190 FAX: 5335 +358 9 8190 5335

AUSTRALIA AUSTRALIA

E-mail: info@norstar.fi E-mail: info@norstar.fi

TEL: 61-3-9596-2144 TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 or 1800-224-094

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

FAX: 61-3-9596-2188 FAX: 61-3-9596-2188

• RUSSIA• RUSSIA LLC BAUERLLC BAUER

KIEVSKAYA KIEVSKAYA STR., 20, STR., 20,

E-mail: enquiries@hunterproducts.com.au

E-mail: 121165 MOSCOW, 121165 RUSSIA MOSCOW, RUSSIA

Website: www.hunterproducts.com.au

Website: www.hunterproducts.com.au

TEL: 099-249-9400/8626/9802

TEL: 099-249-9400/8626/9802

• NEW ZEALAND • NEW ZEALAND HAKA NEW HAKA ZEALAND NEW LIMITED ZEALAND LIMITED

FAX: 095-742-8192 FAX: 095-742-8192

UNIT 4, 11 ORBIT UNIT DIVE, 4, 11 ORBIT ALBANY, DIVE, ALBANY,

E-mail: intex.russia@gmail.com

E-mail: intex.russia@gmail.com

AUCKLAND AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND 0757, NEW ZEALAND

Website: www.intex.su Website: www.intex.su

TEL: 649-4159213 TEL: / 649-4159213 0800 634434/ 0800 634434

FAX: 649-4159212 FAX: 649-4159212

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

Website: www.hakanz.co.nz

Website: www.hakanz.co.nz

• POLAND • POLAND KATHAY HASTER KATHAY HASTER

UL. LUTYCKA UL. 3, LUTYCKA 60-415 POZNAN 3, 60-415 POZNAN

TEL: +48 61 TEL: 8498 334 +48 61 8498 334

FAX: +48 61 8474 FAX: 487 +48 61 8474 487

• MIDDLE • EAST MIDDLE EAST FIRST GROUP FIRST INTERNATIONAL

GROUP INTERNATIONAL

E-mail: inx@kathay.com.pl

E-mail: inx@kathay.com.pl

REGION REGION

AL MOOSA GROUP AL MOOSA BUILDING, GROUP 1ST BUILDING, 1ST

Website: www.intexpoland.pl

Website: www.intexpoland.pl

FLOOR, OFFICE FLOOR, 102 OFFICE & 103, UMM 102 & HURAIR 103, UMM HURAIR • HUNGARY • HUNGARY RECONTRA RECONTRA LTD./RICKI LTD./RICKI LTD.

ROAD, KARAMA, ROAD, DUBAI, KARAMA, UAEDUBAI, UAE

H-1113 BUDAPEST, H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT DARÓCZI 1-3, ÚT 1-3,

HUNGARY HUNGARY

TEL: 00971-4-800INTEX(46839) TEL: 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322 / +971-4-3373322

TEL: +361 372 TEL: 5200/113 +361 372 5200/113

FAX: 00971-4-3375115 FAX: 00971-4-3375115

FAX: +361 209 FAX: 2634+361 209 2634

E-mail: intex@firstgroupinternational.com.

E-mail: E-mail: service@recontra.hu

E-mail: service@recontra.hu

Website: www.firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.com

• BRASIL• BRASIL KONESUL MARKETING KONESUL MARKETING & SALES LTDA & SALES LTDA

• SOUTH • AFRICA SOUTH AFRICA WOOD & HYDE WOOD & HYDE

RUA ANTONIO RUA DAS ANTONIO CHAGAS, DAS CHAGAS,

15-17 PACKER 15-17 AVENUE, PACKER INDUSTRIA AVENUE, INDUSTRIA 2, 2,

CAPE TOWN, CAPE SOUTH TOWN, AFRICA SOUTH 7460AFRICA 7460

TEL: 27-21-0800-204-692

TEL: 27-21-0800-204-692

FAX: 27-21-505-5600 FAX: 27-21-505-5600

1.528 - CEP. 04714-002, 1.528 - CEP. 04714-002,

CHÁCARA SANTO CHÁCARA ANTONIO SANTO - SÃO ANTONIO - SÃO

PAULO - SP - PAULO BRASIL- SP - BRASIL

TEL: 55 (11) TEL: 5181 4646 55 (11) 5181 4646

E-mail: ygoldman@melbro.co.za

E-mail: ygoldman@melbro.co.za

FAX: 55 (11) FAX: 5181 4646 55 (11) 5181 4646

• CHILE •/ URUGUAY CHILE / URUGUAY COMEXA S.A. COMEXA S.A.

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

EL JUNCAL EL 100, JUNCAL PARQUE 100, INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, PORTEZUELO, • ISRAEL• ISRAEL ALFIT TOYS ALFIT LTD TOYS LTD

QUILICURA, QUILICURA, SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE. CHILE.

MOSHAV NEHALIM, MOSHAV NEHALIM,

TEL: 600-822-0700 TEL: 600-822-0700

MESHEK 32, MESHEK 49950, ISRAEL 32, 49950, ISRAEL

TEL: +972-3-9076666 TEL: +972-3-9076666

E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

FAX: +972-3-9076660 FAX: +972-3-9076660

E-mail: michald@chagim.co.il

E-mail: michald@chagim.co.il

HESE HESE INSTRUCTIONS

Side 11

100IO_NO 2010.indd 11 01/11/10 08.28

More magazines by this user
Similar magazines