Table Saw Byggsåg Byggsag

gkwebonline.no

Table Saw Byggsåg Byggsag

Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 1

Table Saw

Byggsåg

Byggsag

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

TS12AW Varenr. 590312


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 2

Byggsag TS12AW

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid

følgende forholdsregler følges for å redusere

brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før

de begynner å bruke produktet.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for

regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte

omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke

maskinen i nærheten av brennbare væsker eller

gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre

og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for

å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

Norsk

disse er skadet, få disse reparert av autorisert

serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger

og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og

fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.

SIKKERHETSREGLER FOR BYGGSAG

- Hold arbeidsstykket fast mot anlegget og bordet.

- Bruk skyvestokk på smale arbeidsstykker

- Skjær ikke på frihånd, da dette kan medføre at

bladet kjører seg fast

- Hold hendene godt unna bladet

- Strekk deg ikke over eller rundt bladet.

- Ta bort anlegget når du skal skjære på tvers av

materialet.

- Stopp alltid sagen før gjenstander som har satt seg

fast fjernes.

- Benytt støttebukker ved skjæring av lange materialer

- Hold bladet rent og skarpt

- Kontroller at bladet er uten skader.

- Kontroller at bordinnlegget er på plass og er godt

festet.

- Utsett ikke sagen for regn..

- Trekk ut støpselet før vedlikehold og justeringer

utføres.

- Trekk ut støpselet når sagen ikke er ibruk.

2


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 3

Byggsag TS12AW

TEKNISKE DATA:

Spenning:

230V~50Hz

Effekt:

2000W

Omdr.:

2900 omdr./min.

Bordstørrelse

800 x 550 mm

Bordhøyde

800 mm

Sagdybde

85 mm

Sagdybdejustering kont. (0~85 mm)

Sagvinkeljustering kont. (0~45°)

Strømforbruk

2000 kW

Sagblad

Ø 315 x Ø 30 x 28 mm

Vekt

54 kg

FORBEREDELSER FØR BRUK

Sett opp byggsagen på et arbeidssted som oppfyller

følgende betingelser:

- Sklisikkert gulv.

- Vibrasjonsfritt.

- Plant underlag.

- Ingen snublefeller.

- Godt arbeidslys.

Sjekk følgende punkter før sagen tas i bruk:

- Skader på strømledning (kutt, sprekker, etc.) Skadde

strømledninger må aldri brukes;

- Fungerer verneutstyret slik det skal;

- Er spaltekniven korrekt innstilt;

- Fungerer sagbladet slik det skal;

- Strømbryteren må være innenfor rekkevidde.

Bruk aldri et sagblad som er skjevt eller har sprekker.

Bruk aldri sagblad av høyhastighetsstål.

Stå alltid til siden for faresonen (sagbladet) når du

sager.

Norsk

JUSTERING AV SAGDYBDE

Bruk sveiven til å justere sagdybden til ønsket nivå.

VINKELSAGING

Løsne de to skruene med stjernehode.

Juster vinkelen på sagbladet som ønsket.

Hold bladet i ønsket vinkel.

Stram til de to skruene.

BRUK AV ANNET SAGBLAD

Vær oppmerksom på tykkelsen på spaltekniven ”S”;

den er inngravert på siden av spaltekniven.

Spaltekniven må ikke være tynnere enn sagbladet, eller

tykkere enn sagsporet.

Maksimums- og minimumsdiameteren for sagbladet,

samt diameteren på hullet, er spesifisert.

BRUK AV FORLENGERBORD

En andre person må stå i motsatt ende av forlengerbordet.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Koble fra strømmen.

Pass på følgende punkter for å holde bordsagen i god

stand:

- Alle bevegelige deler må rengjøres og smøres jevnlig.

- Hold alltid motorens kjøleribber rene for å sikre

tilstrekkelig kjøling.

- Sørg for at sagbladet alltid er rent for rust og kvae.

- Rester av kvae må fjernes fra sagbordet.

- Sagbladet sløves ved langvarig eller hyppig bruk.

- Kvess eller skift sagbladet.

SLÅ PÅ SAGEN

Slå på sagen ved å trykke inn den grønne bryteren

øverst.

Byggsagen slår seg automatisk av hvis strømmen

kuttes. Trykk den grønne bryteren for å slå den på igjen.

SLÅ AV SAGEN

Slå av sagen ved å trykke inn den røde bryteren

nederst.

Byggsagen er utstyrt med en bremsemotor. Sagbladet

skal stoppe helt i løpet av 10 sekunder etter at den ble

slått av. Hvis det tar lengre tid før sagbladet slutter å

rotere, er bremsemotoren defekt. Sagen må i så fall

repareres av produsenten, eller en autorisert reparatør.

Motoren er utstyrt med en beskyttelsesbryter som

automatisk slår av motoren hvis den blir overbelastet.

Motoren kan først slås på igjen når den har kjølt seg

ned.

3


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 4

Byggsag TS12AW

TYPISKE FEIL OG MULIGE LØSNINGER

Feil

Sagen starter ikke når

den blir slått på

Mulig årsak

- Sikringen er gått

- Feil på strømledning

- Motorbeskyttelsesbryteren er utløst

- Feil på motor eller bryter

- Sagbladet sitter fast

Norsk

Løsning

- Skift sikring

- Sjekk strømledning; defekte kabler

må ikke brukes igjen

- Slå på igjen når motoren har kjølt

seg ned

- Motor eller bryter må sjekkes og

repareres av autorisert reparatør,

eller skiftes med originale reservedeler

- Fjern sagfestet fra bladet, skru løs

lokket på kassen og fjern årsaken

til at bladet sitter fast

Treg høydejustering

Treg vinkeljustering

Motoren produserer for lite kraft, og

går varm

For dårlig sagkapasitet.

Svimerker på sagbladet.

- M6-mutteren sitter for stramt

- Trådspolen er skitten

- Styredelene glir ikke som de skal

- Trefasemotoren kjører på to faser

- For lang skjøteledning eller for liten

kabeltykkelse

- Sagbladet er sløvt

- Sagbladet er sløvt

- Løsne den litt

- Rengjøres og smøres

- Styredelene smøres

- Sjekk sikringer og strømledninger

- Se ”Forberedelser før bruk”

- Kvess eller skift sagbladet

- Kvess eller skift sagbladet

DELELISTE

Del Beskrivelse

1 0-fjær

2 Skrue M6x16

3 Hjulstøtte

4 Hylster

5 Hjul

6 Hjulaksel

7 Fotknott

8 Bordben B

9 Pakning ø6

10 Mutter M6

11 Sideplate

12 Frontplate

13 Mutter M8x50

14 Håndtak

15 Håndtak plate A

16 Håndtak plate B

17 Ledd

18 Mutter M4

19 Støtteplate A

20 Clip box lid

21 Skrue M10x20

22 Ring

23 Bladplate A

24 Sagblad

25 Bladplate B

26 Sidedeksel

27 Deksel

28 Skrue M8

29 Hendelplate

30 Skrue

Del Beskrivelse

31 Skrue M4x12

32 Støvsamler

33 Tapp

34 Clip box

35 Justeringshåndtak

36 Mutter M10

37 Sleever B

38 Depth laber

39 Skrue M1x25

40 Ring ø6

41 Blokk

42 Pakning ø8

43 o-fjær ø5

44 Vinkelplate A

45 Skrue

46 Screw with pin

47 Indikator

48 Skrue m8x16

49 Motor

50 Forlengerbord

51 Mutter M12

52 Trykkplate

53 Støtte

54 Skrue B

55 Spaltekniv

56 Ring

57 Vinkelplate B

58 Bånd

59 Dush support

60 Skrue

4

Del Beskrivelse

61 Bryter B

62 Arbeidsbord

63 Laber C

64 Skrue for bord

65 Bordinnsats

66 Skrue M5x16

67 Sommerfuglskrue

68 Bladvern

69 Utslippsslange

70 Beskyttelsesplate

71 Gjerdedeksel A

72 Gjerde

73 Gjerdedeksel B

74 Vrider

75 Clip

76 Plank

77 Guide

78 Spring pin

79 Pin

80 Styrespake

81 Skrue A

82 T-skrue

83 Bordben A

84 Hylster

85 Skrue M8x10

86 Bryterhus

87 Skrue M8x10

88 Skrue M4x25

89 Sleever A


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 5

Byggsåg TS12AW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs denna bruksanvisning noga! Spara den!

När man använder elektriska verktyg ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att

minska risken för brand, elstöt eller personskada.

Läs hela denna instruktion innan du försöker

sätta i gång den här apparaten och spara instruktionerna.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas

vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har

långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan

rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,

rena och fria från olja och fett.

Svenska

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att

ström-brytaren är frånslagen när du sätter i

stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör.

Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du

är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller

anordning än vad som rekommenderas i denna

instruktion eller i katalog kan innebära risk för

personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande

säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast

utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan

användaren råka ut för olycksfall.

SÄKERHETSREGLER FÖR BYGGSSÅG

- Håll arbetsstycket fast mot anhållet och

bordet.

- Använd påskjutare vid arbete med smala

arbetsstycken.

- Såga ej på frihand, detta kan medföra att bladet

kläms och orsakar skada.

- Håll händerna på bra avstånd från klingan.

- Luta dig aldrig över eller runt klingan.

- Tag bort anhållet vid kapsågning.

- Stanna alltid sågen och tag ur kontakten vid bor

tagning av bitar som fastnat.

- Använd stödbock vid arbete med långa eller större

material.

- Håll klingan ren och vass.

- Kontrollera att klingan är hel och fri från skador.

- Kontrollera att bordsinsatsen är korrekt monterad

och fastspänd.

- Utsätt intesågen för regn.

- Drag alltid ur stickkontakten före all underhåll och

service.

- Drag alltid ur stickkontakten när sågen ej används

5


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 6

Bordsåg TS12AW

TEKNISK DATA:

Spänning:

230V~50Hz

Effekt:

2000W

Hastighet:

2900 v./min

Borddimension

800 x 550 mm

Bordhöjd

800 mm

Sågdjup

85 mm

Sågdjupreglering kont. (0~85 mm)

Sågvinkelreglering kont. (0~45°)

Strömförbruk

2000 kW

Sågklinga

Ø 315 x Ø 30 x 28 mm

Vikt

54 kg

FÖRBEREDELSER INNAN BRUK

Montera byggågen på ett arbetsställe som uppfyller

följande krav:

- Halksäkert golv.

- Vibrationsfritt golv.

- Platt golv.

- Inga snubbelfällor.

- Gott arbetsljus.

Check följande punkter innan sågen används:

- Skador på sladd (lacerationer, sprickar, etc.) En

skadad sladd måste aldrig användas;

- Fungerar skyddsutrustningen så som den ska;

- Är spaltkniven korrekt inställd;

- Fungerar sågklingan så som den ska;

- Strömbrytaren måste vara inom räckhåll.

Använd aldrig en sågklinga som är skev eller har

sprickar.

Använd aldrig en sågklinga gjord av höghastighetsstål.

Stå alltid åt sidan för farasonen (sågklingan) när du

sågar.

SNEDSÅGNING

Lossna dom två skruvarna med stjärnhuvud.

Justera sågklingans vinkel som önskad.

Håll klingan i önskad vinkel.

Stramma dom två skruvarna.

Svenska

ANVÄNDNING AV ANNAN SÅGKLINGA

Var uppmärksam på brädden på spaltkniven ”S”; den är

ingraverad på sidan utav spaltkniven.

Spaltkniven måste inte vara tunnare än sågklingan, eller

tjockare än sågspåret.

Maximums- och minimumsdiametern för sågklingan, och

även diametern på hålet, är specifierad.

BRUK AV FÖRLÄNGNINGSBORD

En andra person måste passa på i motsatt ände av förlängningsbordet.

UNNERHÅLL OCH EFTERSYN

Koppla från sladden.

Var uppmärksam på följande punkter:

- Alla rörliga delar måste rengöras och smorjas ofta.

- Håll alltid motorns kylribbar rena för att säkra tillräcklig

kylning.

- Se till att sågklingan alltid hålls ren från rost och kåda.

- Sågbordet måste hållas rent från rästar av kåda.

- Sågklingan slöas vid att användas länge eller ofta.

Skärp eller byt sågklingan.

SLÅ PÅ SÅGEN

Slå på sagen vid att trycka in den översta, gröna

brytaren.

Byggsågen stängs automatiskt av om strömmen bryts.

Tryck den gröna brytaren för att slå den på igen.

STÄNG AV

Stäng av sågen vid att trycka in den nedersta, röda

brytaren.

Bordsågen är utstyrd med en bromsmotor. Sågklingan

ska stanna inom 10 sekunder efter att sågen stängs av.

Om det tar längre tid innan sågklingan slutar rotera, är

bromsmotorn defekt. Sågen måste i sådant fall

repareras utav tillverkaren, eller en auktoriserad

reparatör.

Motorn är utstyrd med en skyddsbrytare som automatiskt

stänger av motorn om den överbelastes. Motorn

kan sedan slås på igen när den har kyld ner sig.

JUSTERING AV SÅGDJUP

Använd varven till att justera sågdjupet till önskad nivå.

6


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 7

Byggsåg TS12AW

TYPISKA FEL OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Feil

Sågen startar inte när den slås på

Möjlig orsak

- Säkringen har gått

- Fel på strömsladd

- Motorskyddbrytaren är utlöst

- Fel på motor eller brytare

- Sågklingan sitter fast

Svenska

Åtgärd

- Byt säkring

- Check strömsladd; defekt sladd

måste ej användas åter

- Slå på igen när motorn har kyld ner

sig

- Motor eller brytare måste checkas

och repareras av auktoriserad

reparatör, eller bytas med originala

reservdelar

- Ta bort sågfästet från klingan,

skruva loss locket på boxen och

eliminera orsaken till att klingan

sitter fast

Trög höjdjustering

Trög vinkeljustering

Motorn producerar för lite kraft,

och går varm

For dårlig sagkapasitet.

Svimerker på sagbladet.

DELLISTA

Del Beskrivning

1 0-fjäder

2 Skruv M6x16

3 Hjulstöd

4 Hylster

5 Hjul

6 Hjulaxel

7 Fot

8 Bordben B

9 Packning ø6

10 Mutter M6

11 Sidskiva

12 Frontskiva

13 Mutter M8x50

14 Handtag

15 Handtag skiva A

16 Handtag skiva B

17 Läd

18 Mutter M4

19 Stödskiva A

20 Clip box lid

21 Skruv M10x20

22 Ring

23 Sågklingaskiva A

24 Sågklinga

25 Sågklingaskiva B

26 Sidtäcke

27 Täcke

28 Skruv M8

29 Spakskiva

30 Skruv

- M6-muttern sitter för hårt

- Trådspolan är oren

- Styrdelarna glider inte som dom ska

- Trefasmotorn kör på två faser

- För lång eller för tunn förlängarsladd

- Såklingan er slö

- Såklingan er slö

Del Beskrivning

31 Skruv M4x12

32 Stoftsamlare

33 Tapp

34 Clip box

35 Justeringshandtag

36 Mutter M10

37 Sleever B

38 Depth laber

39 Skruv M1x25

40 Ring ø6

41 Block

42 Packning ø8

43 o-fjäder ø5

44 Vinkelskiva A

45 Skruv

46 Screw with pin

47 Indikator

48 Skruv m8x16

49 Motor

50 Bordförlängning

51 Mutter M12

52 Tryckskiva

53 Stöd

54 Skruv B

55 Spaltkniv

56 Ring

57 Vinkelskiva B

58 Band

59 Dush support

60 Skruv

7

- Lossna muttern lite

- Rengör och smorja

- Smorja styrdelarna

- Check säkringar och strömsladdar

- Se ”Förberedelser innan bruk”

- Skärp eller byt sågklingan

- Skärp eller byt sågklingan

Del Beskrivning

61 Brytare B

62 Arbetsbänk

63 Laber C

64 Skruv för bänk

65 Bordinsättning

66 Skruv M5x16

67 Fjärilsskruv

68 Sågklingaskydd

69 Utsläppssrör

70 Skyddsskiva

71 Stakettäcke A

72 Staket

73 Stakettäcke B

74 Vridare

75 Clip

76 Plank

77 Guide

78 Spring pin

79 Pin

80 Styrspak

81 Skruv A

82 T-skruv

83 Bordben A

84 Hylster

85 Skruv M8x10

86 Strömbrytare

87 Skruv M8x10

88 Skruv M4x25

89 Sleever A


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 8

8


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 9

9


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 10

Montering

Anlegg, lite for gjæring.

Anlegg, langt for gjæring.

Nøkkel for

klembrikke.

Stag, langt

for stativ

1 stk.

Skrunøkkel for festebolt,blad

Stag, kort for stativ

2 stk.

Materialskyver.

M6x45, bolt for bladbeskyttelse

M6X20,bolt for gjæringsanlegg.

ST 4,2x16, skrue for bryter

M6X16, bolt, 39 stk

M6, mutter, 39 stk, for

stativ og hjul.

Gummiføtter med skruer

om muttre.

Støttearm for

sidebord.

Gjæringsanlegg.

Støvslange.

Føtter

Skyve blokk

Bladbeskytelse, øvre

Skinner for anlegg. 2 stk.

skala, 2 stk.

Slangeklemme, for bord.

Støvuttak.

Chassis, med bryter.

Hjul.

Hendel.

Føtter.

10


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 11

Montering

Støttearm, lang

for sidebord.

Monter gummifot med

skruer og muttre på

foten.

Monter hjulene.

Monter 4 føtter på chassis med

M6x16 skruer og muttre. Forsikre deg

om at fot A, blir montert på hjørne A,

dette fordi at her blir bryteren montert.

Løsne de fire skruene, og fest støvuttaket.

Monter øvre bladbeskyttelse med tilhørende skrue.

11


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 12

Montering

Monter skinner for anlegg

med 4 stk M6x20 bolter.

Monter holder for

materialskyver på

fot A.

Monter bryter med

3 stk skruer

ST 4,2x16.

Monter slangeklemme på enden av bordet.

Løsne skruen

først

Anlegg med

feste i front.

Fest ledning

med klammen.

Skru til skruen.

Anlegg med

feste i siden.

12


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 13

Montering

Forlengelsesbord, bak.

Forlengelsesbord, høyre side.

For å bytte blad, løsene 4 skruer på bladbeskyttelse nedre.

13


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 14

Montering

14


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 15

Montering

15


Manual 590312 09-07-07 14:11 Side 16

Svenska

FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Byggsåg

Märke ................Best Tools

Modell typ............TS12AW

Norsk

BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industriveien 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Byggsag

Merke ................Best Tools

Modell ................TS12AW

överensstämmer med följande norm

EN61000, EN55014

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

er i overensstennelse med normene

EN61000, EN55014

samt bestemmelser gitt i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Denna maskin är framställd med dubbelisoleringssystem

enligt EU-direktiv nr. 20.

Dubbelisoleringen erbjuder bättre elsäkerhet och kräver

ingen jordning.

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans

med hushållsavfall. För säker hantering,

lämna maskinen vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic

Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Denne maskin er produsert med dobbeltisoleringssystem

i.h.t. EU-direktiv nr. 20.

Dobbeltisoleringen gir bedre elektrisk sikkerhet og

krever ingen jording.

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen

med husholdningsavfall. Lever maskinen ved nærmeste

avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til

WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

direktiv gjeldende fra August 2005.

Trondheim, 2006-06-01

Trondheim, 1. juni 2006

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 590312

16

More magazines by this user
Similar magazines