Årsrapport 2010 - Energitjenesten

energitjenesten.dk

Årsrapport 2010 - Energitjenesten

Årsrapport 2010


"

Indhold

"

Contents

Et godt år for VedvarendeEnergi 3

SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi 4

Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer 5

Ny styrke til det politiske arbejde 6

Energibesparelser, transport og solenergi 7

...Klimakaravanen, Sol i Skive og Sol på Bornholm 8

International afdeling på vej til fast aftale med Danida 9

Informationsarbejdet 11

Økonomiske nøgletal 12

2


" Et godt år for

VedvarendeEnergi

"

var et år med en klimakommission, der fremlagde

et forslag til hvordan Danmark kan

2010

overgå til 100% vedvarende energi og dermed befæstede

kommissionen denne målsætning i den officielle danske

energipolitik. 2010 var også et år, hvor OVE og SEK blev til

VedvarendeEnergi, et år, hvor vores internationale arbejde

kvalificerede sig til en fast rammeaftale med Danida, og et år

hvor Energitjenesten fastholdte sin flotte succes, som en af de

vigtigste energispareindsatser i Danmark. 2010 var på mange

måder et godt år for VedvarendeEnergi.

Vi er enige om målet; mere

handling tak!

Det er ikke længere en politisk dagsorden om 100% vedvarende

energi, vi skal kæmpe for. Den dagsorden har vi.

Men2010 var desværre også et år, hvor det manglende

politiske mod blev udstillet med en meget uambitiøs dansk

VE-handlingsplan og en alt for dyr havmøllepark ved Anholt.

Vi har en statsminister, der udtaler, at Danmark skal være

fri for fossile brændsler, men regeringen har stadig ikke vist,

hvordan målet skal nås.

Vores opgave i VedvarendeEnergi handler om at anvise,

HVORDAN 100% vedvarende energi skal implementeres og

i at presse på for at omstillingen sker HURTIGERE end nu.

Skal vi nå målet om en temperaturstigning under 2 grader, så

haster det. Danmark kan ikke gøre det alene, siger de – nej,

det er rigtigt, men vi kan vise, hvordan både vi – og andre

lande – kan tage fat på de mange udfordringer. Derfor skal vi

også i VedvarendeEnergi sætte os nogle meget konkrete og

synlige mål i vores strategi.

Synlighed og konkrete tiltag

Det handler bl.a. om helt konkrete projekter om eksempelvis

dybe energirenoveringer, eller projekter, der muliggør at vi

kan satse markant på en decentral udbygning af energiforsyningen

med lokalt engagement. Vi skal også i handling tage

fat på transportområdet, hvor vi skal demonstrere løsningsmuligheder,

der sikrer mobilitet samtidig med at transporten

bliver bæredygtig. Vi skal ikke længere bare kæmpe for disse

ting rpolitisk – vi skal sikre at vores vision bliver udmøntet i

konkrete projekter.

I det globale perspektiv skal vi have fokus ikke bare på

klimaforandringer og CO2, men også klimaforandringernes

konsekvenser, der rækker endnu videre end de pludselige

naturkatastrofer, som nyhedsmedierne er gode til at formilde:

Nemlig de forhold, som langsomt, men sikkert ændres, og

som betyder at store befolkningsgrupper bliver udsat for

vand- og fødevaremangel.

Klimaforandringerne i sig selv er en katastrofe for store

befolkningsgrupper. VedvarendeEnergis opgave er at synliggøre

dette for den danske befolkning, og bidrage til globale

løsninger ved at demonstrere dem i Danmark og formidle

vores viden til de lande, vi arbejder i.

Formand Marianne Bender

3


" SEK og OVE

blev til

VedvarendeEnergi

"

Ved generalforsamlingen den 10. april 2010 overtog

Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) de

aktiviteter og forpligtelser, der tidligere blev varetaget af

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer (SEK).

Den 21. august 2010 blev det nye navn, VedvarendeEnergi,

enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling

på Borups Højskole i København.

Baggrunden for sammenlægningen af de to foreninger har

været et ønske om større synergi i aktiviteterne, større synlighed

og dermed på sigt flere medlemmer.

SEK’s tidligere paraplyfunktion for de lokale foreninger

varetages af foreningsafdelingen i VedvarendeEnergi, mens

det overordnede ansvar for Energitjenesten, der tidligere blev

forvaltet af Fællesudvalget (FU) med repræsentanter fra OVE

og SEK, nu ligger hos VedvarendeEnergis bestyrelse.

Som et nyt tiltag har hver afdeling i VedvarendeEnergi en

følgegruppe, der består af medlemmer, ansatte, repræsentanter

fra bestyrelsen og ressourcepersoner udefra. Følgegrupperne

har ikke beslutningskompetence men fungerer

som sparringspartner og tænketank for afdelingerne og er

samtidig bindeled mellem afdeling og bestyrelse.

Bestyrelse

Forening Politik Energitjenesten International

Ny organisationsstruktur

VedvarendeEnergi er nu organiseret i fire afdelinger:

Foreningsafdelingen, der varetager medlemsfunktioner for

medlemmer af VedvarendeEnergi og de lokale energi- og

miljøforeninger. Den politiske afdeling, der står for udarbejdelse

af politiske strategier samt kontakt til politikere og

netværk. Energitjenesten, der varetager projektaktiviteter

i Danmark, og den internationale afdeling, der varetager

projekter uden for Danmark, primært i udviklingslande.

Fusionen fremover

Fusionen har været et stort skridt fremad for en større sammenhæng

i bevægelsen både holdningsmæssigt og organisatorisk.

Fremover ligger der et stort arbejde i at udnytte det

store potentiale for samarbejde og synergieffekter mellem

f.eks. lokale foreninger og det internationale arbejde, som

VedvarendeEnergi har.

4


" Aktive lokale

foreninger med

spændende

arrangementer

"

december 2010 havde VedvarendeEnergi 19 lokale energi-

I og miljøforeninger tilknyttet. Godt halvdelen har haft tre

eller flere aktiviteter i 2010, og i 2011 er der planlagt mindst

ligeså mange. Aktiviteterne spænder bredt fra deltagelse

på energimesser, over medlemsudflugter til vindmøller og

til medvirken til miljørigtig efterisolering af det lokale forsamlingshus.

Generelt har særligt kurser og information om

solceller trukket mange deltagere.

En enkelt forening, Vestsjællands Energi- og Miljøforening,

har valgt at nedlægge sig, efter at ildsjælen Peter Djurtoft

døde i foråret 2010. Tre foreninger i syddanmark har ligget

stille i en periode, men overvejer at fusionere for atter at

kunne lave aktiviteter i området.

I løbet af 2010 er der med jævne mellemrum udsendt nyhedsbreve

til foreningerne. Siden september 2010 stort set

månedligt.

De lokale foreninger

– nu en del af VedvarendeEnergi

Sammenlægningen af SEK og OVE har givet en gode

synergieffekter. Helt konkret kan foreningsafdelingen trække

direkte på flere kompetencer blandt VedvarendeEnergis

ansatte: layouter, it‐medarbejder, bogholder mm.

Langt vigtigere er det dog, at arbejdet med de lokale foreninger

kan koordineres med arbejdet i de øvrige afdelinger

og den nationale indsats. Årets Vedvarende Energi‐dag var et

godt eksempel på en event/kampagne, der i høj grad skabte

synergi mellem lokalforeningsarbejdet, VedvarendeEnergi

International og Energitjenesten. 10 foreninger deltog med

20 arrangementer fordelt over hele landet. Halvdelen var

åbenthus-arrangementer, resten var større eller mindre torvearrangementer.

Organisering og strategi

Siden september har foreningsafdelingen haft en følgegruppe

bestående af: Lotte Holmberg Rasmussen, Anders Andersen,

Julius Nielsen og Henning Bo Madsen. Følgegruppen har

afholdt to meget konstruktive møder i 2010, hvor man har

taget sig af de løbende ting i afdelingen, men hvor man også

har arbejdet med forslag til indsatsområder og aktiviteter . En

del af følgegruppens arbejde har desuden været at udarbejde

afdelingens bidrag til den fælles strategi.

Et gennemgående spørgsmål har været, hvordan der skal

tages fat i medlemsproblematikken. Vi vil gerne tiltrække

flere yngre medlemmer. Vi har derfor planer om at tilbyde

praktikpladser/frivilligt arbejde i forbindelse med aktiviteter

som fx Vedvarende Energi-dag, aktionsgrupper og vi satser på

at etablere en ungdomsafdeling.

Der er desuden indledt samtaler med gymnasier, erhvervsskoler,

arkitektskolen og ingeniørhøjskolen i Århus, for at

klarlægge, hvorledes der kan skabes et samarbejde mellem

foreninger og uddannelsesinstitutioner rundt i landet. Samtidig

sætter vi fokus på ,hvad vi konkret kan bruge hinanden til.

5


" Ny styrke til det

politiske arbejde

"

VedvarendeEnergihar reorganiseret indsatsen for at overbevise

både politikere og andre om at gennemføre en

hurtig overgang til vedvarende energi. Bestyrelsens arbejde er

blevet suppleret med en politisk koordinator, ansat 10 timer/

uge, en politisk følgegruppe, og støtte fra sekretariatets infogruppe.

Den politiske følgegruppe har holdt to møder i løbet

af året, og dens medlemmer kommenterer jævnligt politiske

forslag og ideer, som VedvarendeEnergi arbejder med.

Forsat arbejde med

energivisionen

Energivisionen fra 2009 er fortsat en hjørnesten i

VedvarendeEnergis politiske arbejde: Danmark kan stadig nå

at få en 100% vedvarende energiforsyning i 2030. I 2010 har

vi udvidet energivisionen med 7 scenarier, der viser hvordan

100% vedvarende energi i 2030 kan lade sig gøre med forskelligt

forbrug af biomasse og forskellige investeringer i vindkraft.

Hermed viser vi, at det er muligt at nå 100% vedvarende

energi med f.eks. mindre biomasse end der bruges i dag, kombineret

med 16000 MW vindkraft eller alternativt en del mere

dansk biomasse og 10000 MW vindkraft.

Vi arrangerede et større seminar på Christiansborg 27/9,

hvor vi præsenterede den opdaterede energivision dagen

før Klimakommission kom med sin rapport. Desuden

præsenterede vi energivisionen ved flere arrangementer

inklusiv et velbesøgt arrangement i Aalborg, arrangeret af

Energitjenesten Nordjylland i samarbejde med Ingeniørforeningen

i Danmark (IDA).

Transport og vindkraft

Landsmødet 2010 prioriterede transport og vindkraft som

politiske fokusområder for VedvarendeEnergi. For transport

har vi indledt et samarbejde med grønne transportorganisationer

som NOAH trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik og Jyder

mod Overflødige Motorveje, og vi har arbejdet med et forslag

til et lokalt trafikprojekt for demonstration af omstilling til en

mere grøn transport i en lille by/stor landsby. For vindkraft har

vi igennem året fremført, at vindkraft bør være med mindst

50% lokalt ejerskab, laugsejet og/eller kommunalt, og at der

ikke bør være flere havmølleudbud - i stedet bør der være

en havmølletarif, der jævnligt reguleres, så vi kan få en jævn

udbygning med havmøller.

En stor del af VedvarendeEnergis politiske arbejde er at kommentere

aktuel energipolitik, når f.eks. Energistyrelsen eller

Klima-og Energiministeriet sender forskellige forslag i høring.

Desuden deltager VedvarerendeEnergi i Klima-og Energiministeriets

energispecialudvalg, der diskuterer EU-sager og

klimaforhandlinger og vi er med i 92-gruppen, hvor miljø-og

udviklingsorganisationer koordinerer den politiske indsats,

også på klima-og energiområdet.

Endelig er vi begyndt at forberede en indsats for VE og grønne

løsninger den kommende valgkamp.

6


" Energibesparelser,

transport og

solenergi

"

Energitjenesten er den vores største aktivitet i Danmark

med ca. 50 ansatte på 9 lokale Energitjenester fordelt

i hele landet og med VedvarendeEnergis sekretariat som

fællesekretariat. Kerneydelsen er en gratis og uvildig energirådgivning

til alle danskere.

I 2010 fastholdt Energitjenesten sit flotte niveau fra 2009 med

omkring 140.000 besøgende på hjemmesiden og ca. 6000

direkte henvendelser. Ud over Energitjenesten, har

VedvarendeEnergi været engageret i et projekt rettet imod

små og mellemstore erhvervsvirksomheder, i skoleprojektet

Klimakaravanen og i solenergiprojekter.

Energibesparelser i øjenhøjde

Energitjenesten er efterhånden blevet efterspurgt i medierne

– også på TV. Den flotte eksponering i 2009 i TV2’s Go’morgen

Danmark og DRs Klimaignoranterne, blev i 2010 fulgt op af en

række programmer på TV2 Øst, hvor Energitjenesten var storleverandør

til udsendelser om vinduer, transport, el-forbrug,

varmepumper, solenergi, osv. Man kan se udsendelserne på

www.tv2east.dk. På DR2 var Energitjenesten med i flere udsendelser

af ”Gør Danmark Grønnere”, hvor viden om energibesparelser

og vedvarende energi blev formidlet kompetent

og korrekt i øjenhøjde.

Nye tiltag i Energitjenesten

I 2010 startede et nyt initiativ på transportområdet med I

2010 startede et nyt initiativ på transportområdet med tilskud

fra Vejdirektoratet. ”Grøn mobilitet” blev skudt i gang med

et videnssamarbejde med en række Agenda 21 centre samt

Odense Kommune, som er foregangskommune på området.

Grøn Mobilitet er indtil videre en 2-årig indsats som skal ændre

danskernes transportvaner. Men håbet er, at det er starten

på en permanent indsats inden for transport.

En stor aktør indenfor energioplysning, Elsparefonden, blev

i 2010 omdannet til Center for Energibesparelser, der nu ud

over elforbrug også skal dække varmeforbruget. Der forventes

meget af samarbejdet med det nye center.

I 2010 blev det tidligere Koordinationsudvalg erstattet

af det uafhængige, rådgivende organ: Energisparerådet.

Energitjenesten er repræsenteret v. Marianne Bender, der

sammen med de andre rådsmedlemmer skal rådgive Klimaog

energiministeren og Energistyrelsen i tilrettelæggelsen og

gennemførelsen af en samlet koordineret besparelsesindsats,

herunder Center for Energibesparelsers arbejde.

ESCO – energieffektivisering i små

og mellemstore erhvervsvirksomheder

Sammen med DS Håndværk & Industri har VedvarendeEnergi

været med til at sikre medarbejderinddragelse i energispareaktiviteter

i 8 SME’ere. Besparelserne, der er gennemført,

tæller alt fra nedlukning af maskiner, når de ikke anvendes til

udskiftning af kompressorer og nye belysningsanlæg. Projektet

afsluttes i juni 2011.

7


...Klimakaravanen,

Sol i Skive og

Sol på Bornholm

"

"

Klimakaravanen

Klimakaravanen har været et tilbud til folkeskolens 8.-10.

klasser siden 2007. Gennem et heldagsbesøg på skolen med

en speciel ’klimabus’ har de unge lært om energi og klima

gennem konkrete forsøg og debatskabende aktiviteter. I

alt er det blevet til næsten 200 skolebesøg. I 2010 blev 40

skoler besøgt og tilbagemeldingerne har som de forrige år

været meget positive. Fremover vil Klimakaravanen blive en

integreret del af Energitjenestens skoleindsats, Skolernes

EnergiForum.

Sol i Skive

Det bugner med solcelleanlæg på skoler og institutioner i

Skive. I alt 1,2 megawatt solceller giver nu kommunen grøn

strøm — svarende til ca. 250 enfamiliehuses elforbrug. VedvarendeEnergi

er ansvarlig for presse- og informationsindsatsen

og har blandt andet fået optrykt plakater og faktaark om

anlæggene. Materialet er placeret ude på de enkelte skoler og

institutioner.

Sol på Bornholm

I 2010 har VedvarendeEnergi sammen med Energitjenesten

Bornholm planlagt en større pr-kampagne til foråret 2011,

der skal få bornholmske husejere til at investere i solceller.

Kampagnen opererer med flere platforme, blandt andet

inspirationsoplæg i grundejer- og borgerforeninger, annoncekampagne

i medier, inspirationskursus for de godkendte

elinstallatører på øen m.v. Målet er, at Bornholm inden for et

par år har 2 megawatt solceller på hustagene.

8


" International

afdeling på vej til

fast aftale

med Danida

"

Arbejdet med en 3-årig programaftale med Danida har

præget året i den internationale afdeling. Programmet

er bygget op om to tematiske områder: bæredygtig energi

og bymiljø med aktiviteter i de 4 lande vi arbejder i, Mozambique,

Mali, Kenya og Vietnam. Danidas konsulenter foretog

en vurdering af programmets indhold samt organisationens

kapacitet og vurderingen var meget positiv. Programforslaget

indstilles til godkendelse med start 1. juli 2011.

Større integration af den danske

og internationale afdeling

Arbejdet med programaftalen har blandt andet sat fokus på,

hvorledes vi skaber bedre synergi mellem den danske og den

internationale afdeling. Vi skal arbejde for en sammenkædning

af dagsordenen for vores arbejde i Nord (vores store

forbrug og vores ødelæggende energiproduktion) med den i

Syd (eliminering af de værste effekter af vores umådeholdne

energiforbrug, klimadagsordenen).

Tilsyn og støtte til projekter og

partnere

Som en vigtig del af arbejdet hen imod en programaftale

afsluttede vi i august et 2-årigt forløb, hvor vores afrikanske

partnere har udviklet og vedtaget en organisatorisk plan

for udviklingen af deres organisation. Planerne er et vigtigt

instrument i samarbejdet mellem os og vores partnere.

Status på projekterne:

Mali

Projektområdet blev i juli udvidet fra 13 til 24 landsbyer. Fokus

er stadig på udarbejdelse og gennemførelse af miljø- og udviklingsplaner,

der fokuserer på en mere bæredygtig

udnyttelse af skovressourcer, samt bekæmpelse af kommerciel

skovhugst ved at støtte alternative indkomstmuligheder.

Mozambique

1. fase af projektet i Sofala gennemført og en ny fase fortsætter

de mange initiativer inden for produktion af energieffektive

komfurer, etablering af PV systemer på skoler og hos

private, træplantning, samt planlægning og rådgivning fra 3

energicentre. 1. fase af bymiljøprojektet i Maputo er afsluttet

og en ny fase indledes i 2011. Fokus er fortsat på forbedring

af toiletfaciliteter som støttes af midler fra beboernes egen

opsparinger og bistand fra projektet.

Kenya

Vores to bymiljøprojekter i henholdsvis Kisumu og i Kibera,

Nairobi har kørt på fuld kraft i 2010. I Kisumu er beboerne i de

tre slumområder nu organiseret i bydelsgrupper, der planlægger

og prioriterer hvilke miljøprojekter, der skal gennemføres.

Vi har støttet byggeriet af et bio-center, der indeholder 20

toiletter, hvor affaldet komposteres i en underjordisk dome

og gassen udnyttes i den nærliggende skole. I Kibera har vi

trænet lærere på tre skoler inden for miljø og community

9


arbejde. Lærere og elever skal nu sammen med forældregrupper

planlægge og gennemføre miljøprojekter. Samtidig

skal der etableres bio-centre (fællestoiletter) på skolerne. I

Bio-centrene etableres der endvidere et IT- center, hvor eleverne

kan kommunikere med skolebørn fra 10 danske skoler

om miljøforhold, lokale såvel som globale, samt andre emner,

der optager børn i 3.-5. klasse. Projektet har modtaget midler

fra overskuddet fra Børnenes U-landskalender 2009.

Vietnam

Hanoi-projektet forsætter i 2 nye distrikter med gennemførelse

af miljøprojekter inden for vand, dræn og affaldsindsamling.

I Ha Nam, 60 km syd for Hanoi, er projektet nu

i implementeringsfasen, hvor det etableres kompost- og

affaldsløsninger, bæredygtige energiprojekter og spildevandsrensning.

Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem

lokale miljøgrupper og lokale myndigheder.

Nye områder i 2011

2011 vil betyde fortsat arbejde på en integration af det danske

og internationale arbejde inden for den nye strategis mål,

konsolidering af programmet og tilrette det igangværende

projektarbejde til programmet, afsøge nye internationale

samarbejdsmuligheder og afsøge mulighederne for nye

finansieringsmuligheder blandt andet gennem EU og et CSR

samarbejde.

10


" Informations–

arbejdet

"

For at få mest mulig synergi og synlighed ud af vores arbejde,

har informationsarbejdet i VedvarendeEnergi været

koordineret af en tværgående Infogruppe siden 2009

Presse og medier

I pressearbejdet har vi har haft held til at få flere debatindlæg

og læserbreve i blandt andet Politiken, Information og Weekendavisen.

På TV fik vi gjort opmærksom på os selv gennem

DR2-programmet ”Danmark ser grønt”, som fokuserede på

grøn teknologi. Gunnar Boye Olesen repræsenterede VedvarendeEnergi

i programmerne. Årets VedvarendeEnergi-dag

fik også en flot pressedækning med dobbelt så meget omtale

som året før.

I Energitjenestens regi har det været tydeligt, at pressemeddelelser

med forbrugerkritisk vinkel har stor gennemslagskraft.

Således gik en pressemeddelelse om dårlig rådgivning,

når folk køber varmepumper, rundt blandt en lang række

medier i januar måned. Over 500 gange blev Energitjenesten

i øvrigt nævnt i medierne i sidste kvartal 2010, hvilket er

rekord.

Hjemmeside

VedvarendeEnergi lancerede til VE-dagen 2010 sin nye

hjemmeside — www.ve.dk. Hjemmesiden blev dermed, sammen

med det øvrige markedsføringsmateriale, til VE- dagen

2010, startskuddet på brugen af VedvarendeEnergis nye

visuelle identitet.

Ud over at hjemmesiden har fået et nyt grafisk udtryk, har

den også skiftet platform til et CMS system som hedder

Joomla. Joomla er open source, det er stort set gratis at bruge

og udvikles og opdateres hele tiden af entusiastiske it-programmører.

Hjemmesiden skal være færdig i 2011. Det næste store projekt

er Energitjenestens hjemmeside, der skal over i samme

system og samtidig står foran en omfattende renovering bl.a.

på baggrund af ny viden fra en brugerundersøgelse.

Tidsskriftet Vedvarende

Energi & Miljø

Vedvarende Energi og Miljø er både medlemsblad og

tidsskrift for emnerne: vedvarende energi, energibesparelser

og miljø. Tidsskriftet har et oplag på 2000. Med fokusnumre

om Klima og Kina, Byfornyelse og renovering, Atomkraft, og

Barrierer for hr. og fru Danmark, har tidsskriftet dækket sit

emneområde bredt og idérigt i 2010.

Et nyt tiltag er en fast artikel, som har mulighed for at komme

bredere ud og blive anvendt i andre medier. En ”kioskbasker”

kalder vi det. Det har i 2010 været artikler om ”Flygtningeskibet”,

om VELFACs testhus i Lystrup, om pensionskassernes

medansvar for olieudvindingen fra tjæresand i Canada,

sammenligning af CO2-regnskaber fra Randers, Timbukto og

Illulissat, og Grøn uorden.

Vi har i 2010 opfyldt vores mission om at have en artikel med

fra vores internationale engagementer i hvert eneste nummer.

Det har betydet interview med Dorcas Otieno fra Kenya,

Dagligdag i Vietnam, En pose at skide i — om en svensk plasticpose

afprøvet i Kiberas slum i Kenya — og om Svedjebrug i

Mozambique.

11


Omsætning 2008-10

En organisation i vækst

35

30

25

20

mio

23,7

29,9

32,7

" Økonomiske

nøgletal

"

15

10

5

0

2008

2009

2010

Egenkapital: 1,06 mio

pr. 31.dec 2010

Indtægter 2010

Danida 10,4

Øvrige internationale donorer 1,4

Private midler og gaver 0,9

Energisparepuljen 17,1

Små projekter DK 2,1

Øvrige DK 0,8

I alt 32,7

Udgifter 2010

Internationale projekter 10,2

Øvrige internationale aktiviteter 1,6

Vedvarende Energi & Miljø 0,6

Energisparepuljen 17,1

Små projekter DK 1,8

Øvrige DK 1,4

I alt 32,3

12

More magazines by this user
Similar magazines