Takk frå Kenya Nore Neset kyrkje 10 år Mi kyrkje - Mediamannen

mediamannen.no

Takk frå Kenya Nore Neset kyrkje 10 år Mi kyrkje - Mediamannen

Kyrkjeblad

Nr. 8 - desember 2010 - 65.årgang

God Jul!

Takk frå Kenya

Solveig Salbu frå Os og fleire andre

støttepartnarar for Garden of Eden

Kenya var nyleg i Nairobi. s. 0 4

Nore Neset kyrkje 10 år

Ei smekkfull kyrkje lærte kor dumt

det er å bekymre seg for ting vi ikkje

kan gjere noko med. s. 06 & 07

Mi kyrkje

Kommunalsjef Karl Ole Midtbø

har slite buksebaken meir enn dei

fleste i Os kyrkje. s. 08


LEIAR

AKTUELT

OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

3

Nr.8/2010

Kyrkjebladet for Os kjem ut

8 gonger i året, og vert sendt til

alle heimar i Os. Det er også

mogleg å tinga bladet for

dei som bur utanbygds.

Redaksjon:

Geir Sakseid, Gerhard Hansen

og Anne Marie Aarøen Vangsnes,

redaktør.

Adresse:

Os Kyrkjeblad, Boks 209, 5202 Os

Besøksadresse: Øyro 49

Bladkontigent:

200,- pr.år/250,- for utanbygds.

Bankgiro nr. 1503.09.81119

Boks 209, 5202 Os.

E.post: post@os.kyrkja.no

Utg jevar: Os Sokneråd

Ansvarleg redaktør: Kyrkjeverja

Layout og produksjon av bladet:

Picapoint Studio

www.picapoint.no

Trykk : Netprint Bergen as

Opplag: 7.100 stk

Tenar, teneste,

gudsteneste

I haust har vi hatt fleire gudstenester der

konfirmantar har delteke. På ei av desse

gudstenestene var det ein konfirmant

som syntest det var svært at vi hadde ein

tenar i kyrkja. Etter gamalt, så er det ei av

stillingane i kyrkja som heiter kyrkjetenar.

Det er han/ho som legg til rette for

gudstenesta og kyrkjelege handlingar

med alle dei praktiske tinga. Men også

eg som prest ynskjer å sjå på mitt arbeid

som ei teneste; ei teneste for menneska

i kyrkja og ei teneste for Gud. Dette vert

synleg i gudstenesta. Nå har ein prest

mange andre oppgåver, men kjernen i

tenesta er det som skjer i gudstenesta.

Vi er i kyrkja inne i ei reformtid.

Gudstenesta, liturgien skal fornyast. På

kyrkjemøtet som nett vart avslutta, blei

det diskutert korleis gudstenesta skal

vera; dåpsliturgien, nattverdliturgien,

tekstrekkene, nye salmer. Endeleg vedtak

skal fattast til våren. Om eit år skal vi

innføra ny liturgi i kyrkja vår. Her i Os har

vi vore høyringskyrkjelyd og har alt i eit

år endra litt på gudstenesteordninga utifrå

dei erfaringane vi gjorde.

Endring er alltid krevjande. Det har vi fått

merka når vi har prøvd ut nye ordningar,

nye bøner, nye tekstar og når vi skal reisa

oss og sitja på ulike stader. Det er trygt

med det som er kjent.

Men reformarbeidet har også vore

med og gjort oss medvitne om kva

gudstenesta betyr for oss. Liturgien,

tekstane, bønene, truvedkjenninga, Fader

Vår , nattverdliturgi og dåpsliturgi, salmer,

her har vi innhaldet i trua vår. Her er det

noko som står fast når det elles skjer store

endringar både i kyrkje og samfunn.

Det faste i gudstensteordninga er som

ryggmargen. Den må vera på plass.

Når det er sagt, så vil eg sei at vi har eit

rikt og mangfaldig gudstensteliv i Os.

I haust har vi hatt fleire gudstenster

der konfirmantar har deltatt med ymse

innslag og tenester. Vi har mange ulike

kor og musikarar som deltar med ulike

typar song og musikk.

Vi har familiegudstenester med utdeling

av 4-årsbok osv. Vi har dei siste åra hatt

gudsteneste søndag ettermiddagar, 5’argudstenestene.

Dei fortset nå ein gong

i månaden. Dette er ei anna og friare

gudstenesteform. Her er salmene bytta ut

med moderne lovsong, det er meir tid til

undervisning og barna har sine samlingar

under talen.

Vi er forskjellige som menneske, vi likar

forskjellig musikk. Nokon føler seg vel

med det faste og trygge og finn kvile i

det. Andre vil gjerne har variasjon og

friare former. Det må vera rom for alle.

Vi som er prestar får bruka forskjellige

sider ved oss sjølv i forskjellige

gudstenester. Men mest av alt gjer

mangfaldet at vi har bruk for mange

frivillige medarbeidarar som brukar sine

gåver og si tid til å gjera gudstenestene

våre rike. Når vi deltar og engasjerer

oss, då vert gudstenesta nettopp det, ei

teneste for Gud.

Vel møtt til gudsteneste, fellesskap

og medarbeidarskap.Anne-Marie Sandve

SOKNEPREST

Advent og jul i Os Kyrkje

12. desember kl. 19:

Den store årlege

julekonserten

med blant anna Os mannskor, Søre Neset

Musikklag og Annveig Myklebust Fjellstad.

Gratis inngang. Kollekt.

14. desember:

Konsert med Kongshaug

tidspunkt vert annonsert i Os

og Fusaposten..

15. desember kl. 7.30:

Kongshaugs frukostkonsert.

kl. 10, 12 og 14: Skulekonsertar.

18. desember kl. 16:

Konsert med Os Vocalis.

19. desember kl. 18:

Heile kyrkjelydens «Vi syng

jula inn». Med Os Barnekor, Join Us

og Os kyrkjekor. Variert program med

mykje allsang. Gratis inngang.

24. desember, julafta:

Julegudsteneste, kl 14.00

Song av Join Us.

Julegudsteneste, kl. 15.15

Song av Barnekoret 7 & Up.

Julegudsteneste, kl. 16.30

Song av Anne Solberg Andersson.

25. desember, 1. juledag, kl. 11:

Gudsteneste

Høgmesse. Dåp. Nattverd.

1. januar, 1. nyårsdag, kl. 11.00:

Gudsteneste

Høgmesse. Dåp. Nattverd.

Advent og jul i Nore Neset

19. desember på Nore Neset

Konsert med Lysekoret.

Tidspunkt vert annonsert i Os og

Fusaposten.

21. desember kl. 20 i Nore Neset:

“Dei tre gitarane

klimprar jula inn”.

Norvald Kobbeltvedt, Knut Inge Johnsen,

Tore Hegdahl. Gratis inngang, kollekt.

Jul på Luranetunet

24. desember, julafta

Julegudsteneste, kl 14.00

Julegudsteneste, kl. 15.30

26. desember, 2. juledag kl. 11:

Gudsteneste

Høgmesse. Dåp.

Jul på Lysekloster skule

Julegudsteneste

Julegudsteneste.


4 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

OS Ky rk jebla d Nr.8/2010 5

Reisebrev frå Kenya

Vårin Engeseth er en 20 år

gammel osing som skal være

seks måneder i Kenya som

elev ved Hald Internasjonale

senter. Hun kommer til å skrive

reisebrev for oss fremover.

Her sitter jeg en mørk Afrika-kveld, med

varme og lyden av insekter. Kontrasten

er stor til Os, med snø (eller slaps?),

og «juletrelys» på Borgafjellet. Her har

jeg nå vært siden oktober, og skal bli

til april. Hald er en ettårig skole drevet

av Strømmestiftelsen, NMS, og Laget.

Hver høst samles elever fra hele verden

på Hald i Mandal, for et seks ukers

forberedelseskurs, før alle blir spredt rundt

om i verden i seks måneder på forskjellige

prosjekter. Mens vi nordmenn drar ut i

verden, blir de internasjonale elevene

plassert rundt om i Norge. Målet er

tverrkulturell forståelse og internasjonalt

arbeid, i misjon, ledelse og bistand.

Og her er jeg og tre andre nordmenn

i Kenya. Vi går på linja til Laget,

og bor derfor på Focus senteret litt

utenfor Nairobi, som er basen til

lagsorganisasjonen her i Kenya. Vårt

arbeid fram til jul har vært i Mathareslummen,

nærmere bestemt på Mathare

Worship Center (MWC). Det er en kirke,

skole og barnehage i ett. Under vårt første

besøk på MWC ble jeg overveldet av

inntrykk. Vi ble først vist inn i barnehagen,

et ganske lite, mørkt og varmt rom, med

ca 20 barn sittende på betonggulvet. Alle

barna ville ha oppmerksomhet,og jeg

skulle så ønske jeg kunne gitt like mye til

hver enkelt.

Noe som også gjorde stort inntrykk var

da vi gikk gjennom den smale gangen på

skolen med knøttsmå klasserommene på

hver side. Da vi passerte de åpne dørene

og elevene fikk øye på oss begynte alle

å rope i kor: «how are you, how are you,

how are you?» Tror det var første og siste

gangen jeg kommer til å føle meg som

en kjendis, og det var ikke en spesielt

god følelse! Disse førsteinntrykkene høres

heller stusselige ut, men tiden jeg har

hatt på MWC har vært fantastisk. Jeg har

fått muligheten til å se forbi omgivelsene,

og bli kjent med menneskene som er der,

og blitt veldig glad i dem. Alle, fra barna

i barnehagen, til elevene på skolen, til

lærerne, og resten som jobber på MWC

er utrolig vennlige. Hver enkelt er glad

for at vi er der, og uttrykker det med

smil fra elever, klemmer fra barna, og

oppmuntrende og takknemlige ord fra

voksne.

Men hva er det jeg gjør som de blir så

glad for? Veldig lite. Stort sett er jeg bare

tilstede, og hjelper til med det som trengs

i barnehagen og på skolen. Selv kjenner

jeg at jeg har så mye å lære, og lite å gi.

Nordmenn er generelt oppgaveorientert,

mens kenyanere er relasjonsorientert.

Kanskje mitt behov for å gjøre noe er

basert på nettopp det, en oppgave, og

et behov for å se noe bli gjort. Det er

vanskelig for meg å se verdien i at jeg

«bare er her». Men kanskje det at jeg tar

meg tid til å være her, bruker tid med

ungene, og viser at jeg vil bli kjent med

dem, og er interessert har mer verdi enn

jeg tør selv å tro. Jeg håper i hvert fall å

kunne vise noe av Jesu sinnelag, ved å ta

meg tid til alle.

MWCs visjon er å forbedre kvaliteten på

alt arbeidet de gjør. De ønsker ikke å

forbli i slumstandard, men vil hjelpe folk

opp og fram, og har mange planer for

arbeidet videre. Selv om midlene ikke

alltid strekker til, stoler de fult og

Følg g jerne med på bloggen min: www.vengesaeth.blogspot.com

UNG

helt på Guds trofasthet, og uttrykker

alltid glede over å ha Jesus i livene sine.

Pastoren fortalte meg «hvis jeg hadde

måttet velge mellom å miste en sponsor

eller et medlem i kirken, ville jeg valgt

vekk sponsoren. I Mathare tar vi oss av

hverandre.»

Mathare har vist meg, og fortsetter å

vise meg Guds mangfoldighet, og at selv

om omgivelsene ikke er verdt mye, er

menneskene verdt nok i seg selv


God jul!

MISJON

Hallo vener!

Det er flott å stå her.

Dette er eigedomen til Garden

Of Eden Kenya, der vi skal

bygge barneheimen.

I dag er ein stor dag. Vi har planta

dette treet her på tomta. Vi har planta

dette treet her i dag med eit team frå

Norge. Vi har arbeidt ilag med dei i ei

veke no. I dag er deira siste dag her,

så vi har planta treet som eit symbol

på at livet faktisk er begynt her på

eigedomen.

Vi er ferdige med veggen og det er ei

velsigning. No skal vi planlegge dei

andre husa som skal byggast her. Men

det er ein ting vi har lyst til å seie.

Vi vil takke for at de arbeider saman

med oss. Det er så flott det de gjer.

Og vi vil oppmuntre dykk til å halde

fram samarbeidet med oss. Vi skal

ha hus på denne tomta, barn skal bu

her, dei barna frå slummen som ikkje

har noko tak over hovudet. Dei skal

bu her og vi skal ta oss av alle deiar

grunnleggande behov.

Vi skal også undervise her, for

barna frå Kibera og for barna i dette

nabolaget. Og denne plassen er faktisk

til ein stad der vi skal tilbe Jesu navn,

fordi vår Gud er stor.

Vi vil seie tusen takk enno ein gong.

Og vi er veldig glad i dykk. Takk skal

de ha og Gud velsigne dykk rikeleg for

dykkar godhet.

Frå kona mi Beatrice og meg,

Thomas. Gud velsigne dykk!

Kjære venn og investor!

Vi har nylig vært en tur i Nairobi for å følge

opp arbeidet, styrke og være til inspirasjon

for dem som driver det daglig arbeidet der

nede, inspisere arbeidet på tomten, og

ikke minst for å prøve ut tanken om gratis

medisinsk hjelp i slummen.

Klinikkdag i slummen

Vi var tre leger og to sykepleiere med i

teamet denne gangen. Det var derfor en

fin anledning til å prøve ut tanken om å gi

gratis medisinsk hjelp. Skolen som drives av

Garden Of Eden Kenya ble derfor lørdag 9.

oktober omgjort til midlertidig klinikk, og

mange fikk hjelp for diverse lidelser denne

dagen. Det som imidlertid lå oss fra Norge

mest på hjertet, var å finne mennesker med

mer alvorlige tilstander som vi kunne hjelpe

til et bedre liv på sikt. På slutten av dagen

stod vi igjen med 7-8 slike pasienter. Det

dreiet seg om kroniske infeksjoner, nedsatt

hørsel, underernæring, øyesykdommer og

tuberkulose. Disse følges nå opp her fra

Norge via våre venner i Garden Of Eden

Kenya, der de skal forsøkes kanalisert til

sykehus og spesialister i Nairobi. Dette

koster penger - og det har jo ikke disse

pasientene. Men det har vi...snart...tror vi.

Og mens vi legene arbeidet innendørs, var

de andre i teamet fra Norge utenfor og drev

med ansiktsmaling, blåste figurballonger,

eller rett og slett bare var sammen med de

mange barna. Noen trengte bare et fang å

sitte på - og de satt der lenge...

Byggeprosjektet

Muren er ferdig. Porten er på plass. To

masaier vokter eiendommen 24 timer i

døgnet. En av dem har faktisk drept to

løver - så de gutta klarer seg nok. Pil og

bue har de også. Dessuten er det ansatt en

vaktmester/gartner. Han er allerede i gang

med å dyrke grønnsaker.

Siste dagen på turen var et høydepunkt. Da

fikk vi sammen plante det første treet på

tomten. Tuntreet som skal reise seg på tunet

mellom husene. Det har flotte, lilla blomster

og bærer navnet “Jakaranda”. Så stod vi

i ring og hadde en fin stund der vi sang

salmer og lovsanger på swahili, engelsk og

norsk - takket for Gud for Hans velsignelse

så langt, samt la den videre prosessen i

Hans hender.

Nå arbeides det med å planlegge byggestart

av det første barnehuset. Vi har de pengene

som skal til for dette første byggetrinnet.

En familie har gitt løfte om å finansiere ett

slikt barnehus. Underveis har vi tro for å

klare å få inn på konto de pengene som skal

til for å bygge hovedhuset. Her kommer

det til å gå med noen hundre tusen. Per i

dag har vi 70 000.

Mat og klær

Denne gangen hadde vi med ekstra mye

klær. Noen brukte, men også noen helt nye

klær fra butikker i Oslo. Det er stas for et

barn i slummen å få merkeklær fra Norge

- helt gratis. Vi fikk også besøke et par

familier som vi fikk velsigne med litt ekstra

mat for de neste dagene.

Forøvrig

Ellers går arbeidet i slummen sin

gang. Driften av skolen går fint.

Lørdagsbarneklubben er fortsatt populær

og består av 50-150 barn. De 26 barna i

fadderprogrammet har det stort sett bra.

Mange gjør det godt på skolen og klarer seg

fint. Andre har det mindre bra og opplever

stor grad av forsømmelse og mangel på

essensielle behov, så som nok mat, varme

og omsorg. Allerede nå er det bestemt

hvem som derfor blir de første til å flytte inn

i det første huset - når det står ferdig.

Vi legger ved noen få bilder - så får du et

lite ferskt glimt fra det som skjer der nede.

Vi ønsker å takke deg for at du har gitt

og gir av dine midler og omsorg til dette

lille prosjektet i Nairobi. Vi setter stor pris

på deg, og vi gjør vårt beste for å forvalte

dine midler på den aller beste måten.

Her i Norge går det kun 0,7 prosent til

administrasjonsutgifter. 99,3 prosent av

det du gir går dermed direkte til arbeidet i

Nairobi.

Beste hilsen Elin og Harald Salbu

og resten av det norske styret


6 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

OS Ky rk jebla d Nr.8/2010 7

JUBILEUM

JUBILEUM

NORE NESET

KYRKJE

10 år

2000-2010

Sjef i eige liv

Etter ein kveld i selskap med

Ingvard Wilhelmsen verkar det opplagt

at ein aldri meir skal bekymre seg

i sitt liv. Så god er han.

Tekst:- Anne Marie Aarøen Vangsnes

Foto: Gerhard Hansen

For det er nettopp bekymringar og frykt

for all verdas små og store katastrofar som

kan inntreffe, psykiateren og professoren i

indremedisin adresserer. Årleg behandlar

Wilhelmsen om lag 100 personar ved

landets einaste hypokonderklinikk på

Haraldsplass i Bergen. Gjennom sitt virke

har Wilhelmsen teke den latterleggjorde

gruppa hypokondarar på alvor, og

opparbeida seg ekspertise på tematikken.

Han må kunne seiast å vere ein av Norges

mest underhaldande foredragshaldar og

nokre kjenner han sikkert att som gjest

hos Skavlan.

Denne mandagskvelden i Nore Neset

kyrkje tek han utgangspunkt i Jesu ord:

«kven kan vel med all sin bekymring

legge ein einaste alen til si livslengde?»

– Det er ikkje problema vi møter som

definerer kven vi er, men haldningane

våre til problema. Og Jesus kan hjelpe

oss med å få haldningane på plass. I

neste andedrag slår Wilhelmsen fast at

kven som lever lengst og kven som ikkje

gjer det, statistisk sett handlar mest om

flaks og uflaks. Livet er usikkert. Livet er

urettferdig. Det er som Tufte Johansen og

Eias Joker Nord der reglane er ukjende og

det ikkje går an å hoppe av spelet før ein

har spelt vekk vitale organ.

– Når eit ekte problem dukkar opp, syner

det seg at dei fleste tek det greit. Det er

alle dei tenkte katastrofane som plagar

oss mest.

Latteren rungar hyppig i den fullsette

kyrkja. Og Wilhelmsen fengar dei mange

ungdomane minst like mykje som den

eldre garde.

Vi bekymrar oss for så mangt, men øverst

er borna våre. Ektefellen hamnar som

oftast lenger nede på lista. For som ein

av Wilhelmsens pasientar forklarte det:

«borna mine er jo uerstattelege». Eit anna

tema som går igjen er sjukdom og død.

– Er du villig til å vere dødeleg? Og at du

ikkje har kontrollen over når eller korleis

det vil skje? utfordrar han oss. – Mange

vågar ikkje ein gang å tenke på det, men

så vidt eg veit har verken det å tenke på

døden eller snakke om han, nokon gong

teke livet av nokon.

Wilhelmsen gjer mykje bruk av det som

på fagspråket vert kalla kognitiv terapi.

På godt norsk handlar det om å bryte

innøvde tankemønster.

– Når katastrofetankane kjem så skal du

ikkje bruke krefter på å fortrenge dei.

Men du treng heller ikkje gå inn i dei.

Det er som å fore og dulle for ein

avmagra, pjuskete villkatt og så håpe

og forvente at han aldri kjem tilbake til

huset ditt. Nei, vi skal heller registrere at

desse tankane er der og så la dei gli forbi

som ei sky på himmelen. Så snart vi har

identifisert frykt- og katastrofetankar,

kan vi la vere å gje dei merksemd.


8 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

OS Ky rk jebla d Nr.8/2010 9

MI KYRKJE

I KYRKJETUNET

Mi Kyrkje” er en serie

der vi møter profilerte osingar

og vert kjend med kva forhold

dei har til kyrkja.

Mi kyrkje:

Karl Ole Midtbø

Karl Ole Midtbø er kommunalsjef og

innfødd osing. Han er 55 år, gift med Ruth

Elin, har to døtre og eit barnebarn.

– Kva forhold har du som

privatperson til kyrkja?

– Eg vil kalle det eit respektfullt forhold.

Kyrkja betyr mykje for meg. Spesielt

set eg pris på kulturen i kyrkja og kyrkja

som kulturbærar. Alt frå omgangsform og

veremåte til akustikken i rommet.

– Kva er ditt eldste minne frå kyrkja?

– Hmm...det var ei utfordring å sitje stille.

Eg og den eldre bror min sat på galleriet

med far som var organist. Under preika

skrudde han av motoren på orgelet, men

langfingra som eg var måtte eg bort og

skru den på att. Når så far min kom bort

i tangentane, vart det eit fæla leven midt

under prestens tale. Ellers gjorde det sterkt

inntrykk å få vere med kyrkjetenar Klausen

opp i tårnet og kjenne kor tårnet svaia når

kyrkjeklokkene slo.

– Du vaks opp med ein far som var organist,

korleis har det prega ditt forhold til kyrkja?

– Med ein far som var organist her i

Os i 37 år har eg nok slite buksebaken

kyrkjebenkane meir enn dei fleste.

Min fyrste sommarjobb var å delta i

restaureringa av Os kyrkje. Eg har personleg

avluta benkane på galleriet. Men mest

av alt har nok oppveksten i kyrkja vore

ei god skulering for meg som musikar.

Frå eg var 12-13 år spela eg trompet og

kornett ved høgtider, festgudstenester og

bispevisitasar. Då eg mange år seinare var

dirigent for divisjonsmusikken i Trondheim,

kunne eg gje mykje av æra til heimekyrkja

som lærte meg å setje pris på komponistar

og gav meg ei klassisk opplæring. Men eg

hugsar det var tungt å vere musikar då

bestemor mi vart gravlagd. Då var det så

vidt tonane bar.

– Kva tenkjer du om brytningane mellom

stat og kyrkje?

– For å vere ærleg så tenker eg ikkje så

mykje på det. Når det er sagt så opplever

eg at statskyrkjeordninga er ein solid

tradisjon som eg ikkje ser gode argument

for å bryte. Mengda energi som er lagt ned

i denne diskusjonen har kanskje ikkje vore

god bruk av krefter, slik eg ser det.

– Kva trur du gjer at så mange søker kyrkja

i djup sorg og store gleder, men oftast ikkje

ellers?

– Her har eg mykje sjølvopplevd erfaring.

Då eg var 33 år mista eg kona mi nokså

brått. Det var ei tid der eg ofte spurde «kor

er du, Gud?» Min gode kollega Harald Otto

Ålvik, som også var prest, kom meg spesielt

nær i denne tida. Han gjorde det klart at

det til og med var «ok å forbanne Gud». At

Gud toler det i slike tider. Det gjorde meg

godt å høyre. Dessutan opplevde eg kyrkja

som ein god og riktig stad å ta avskjed.

Kyrkja forsterkar kjenslene våre både i sorg

og glede, men utan den hadde det vore

eit halvgått løp. Sjølv så mange år etterpå

kjem kjenslene frå den gong tilbake når eg

er i gravferd.

– Har du ein salme eller ein bibeltekst

som betyr noko for deg?

– Det er to salmar eg vil nemne. Mitt hjerte

alltid vanker og Med Jesus vil eg fara. Begge

desse har den ekspressive og sørgmodige

klangen som eg som musikar er så glad

i. Og så vil eg nemne bibelteksten frå

Forkynnaren «Alt har si tid».

– Har tilhøvet ditt til kyrkja endra seg etter

at du vart vaksen?

– Det var annleis som barn. I dag slit eg

ikkje buksebaken på same måten. Men eg

kjenner meg heime i kyrkja. Det fell ein ro

og ein andakt over meg i det eg stig over

dørstokken. Som liten skråla eg mykje når

eg var i kyrkja, det gjer eg så visst ikkje

i dag. Men eg frekventerer nok konsertar

oftare enn søndagsgudstenester.

Senior-Koinonia:

Kyrkjetunet

- vår møtestad

Senior-Koinonia starta opp som

Senior-Alpha våren 2003 med 45

deltakarar. Dette var eit kurs om

vår kristne tru.

24. april i 2003 tok Senior-Koinonia til.

I desse åra er det halde over 154

føredrag og over 8000 menneske har

vore tilstades. Det er ein heil flokk som

har vore samla annakvar torsdag, og vi

tykkjer vi har det hyggjeleg i lag.

Den første samlinga våren 2011 vert

torsdag 13. januar kl. 11.30

Til vanleg er det godt og vel 75 menneske

som har kome, det er plass for fleire.

Frå hausten 2010 har vi fått mange fleire

medhjelparar. Det gled vi oss over!

Her er mykje humor og det djupe alvor.

Alle har behov for å kjenne seg heime, eit

fellesskap å høyra til i.

Med stor glede helsar vi deg velkomen

til Senior-Koinonia.

”Koinonia” tyder ”fellesskap”, og vi

ønskjer at Senior – Koinonia skal vere ein

god stad å vere.

Samlinga tek til kl. 11.30 og vert avslutta

kl. 14.00

Vi tek til med god mat, deretter føredrag.

Så er det samtalegruppe for dei som

ønskjer det.

Her tek vi opp det som det har vorte tala

om, eller andre ting som deltakarane

ønskjer å snakke saman om.

Vi trur du vil oppleve det godt å ta del,

og vi ville gle oss mykje om du kom.

Vi ønskjer at dette verkeleg skal vere ein

stad å høyre til…! Programmet står på

siden. Velkomen skal du vere!Leiargruppa for Senior-Koinonia

i Os kyrkjelyd

Sen ior-K oin on ia :

P rogra m vå ren 2011.

Torsdag 13. januar

Torsdag 27. januar

Torsdag 10. februar

Torsdag 24. februar

Torsdag 10. mars

Torsdag 24. mars

Torsdag 7. april

Torsdag 5. mai

Torsdag 19. mai

Ons 25. mai til laur 28. mai

Nattverdsgang: Kyrkjelyden tek offergangen

kring alteret og får beundre det nye

antipendiet på nært hald.

Bilda er frå Senior-Koinonia sin tur til Flor og Fjære utanfor Stavanger i fjor juni.


10 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

11

SALMESTAFETTEN

NYTT

Nærmere deg, min Gud,

nærmere deg,

om det et kors enn er

som løfter meg!

Synes meg veien trang,

er det dog all min sang:

Nærmere deg, min Gud,

nærmere deg!

Vandrer jeg viden om,

solen går ned,

mørkt blir det, kun en sten

å hvile ved.

I nattens dyp til meg

finner du, Gud, din vei.

Nærmere deg, min Gud,

nærmere deg!

Evige Gud, til deg

lengter min sjel.

Herre, du alltid er

min lodd og del.

Tung eller lett min gang,

alltid det blir min sang:

Nærmere deg, min Gud,

nærmere deg

Denne songen betyr

noko for meg

– Kvifor har du valgt akkurat denne

songen?

– Denne songen beveger meg sterkt, kvar

gong eg høyrer den.

Den får meg til å kjenna etter. Kjenna

etter kven eg er.

Kjenna etter kor viktig det er å vera ekte,

ærleg, nær seg sjølv og følelsane sine.

Songen har også eit sterkt bodskap om

håp. Virkar vegen trang eller om mørket

kjem, er det - om ein kjenner etter - alltid

Ein som er nær.

– Kva betyr denne songen for deg?

– Den har betydd og betyr mykje, fordi

den er der. Og fordi eg kan henta den

fram når eg treng å minna meg sjølv på

kva styrke me alle, kvar einaste dag, ber

inni oss sjølve. Den representerer, for meg

- Tru, Håp og Kjærleik.

– Bruker du songen andre stader enn i kyrkja?

– Ja, det gjer eg. Heime i stova mi. Eller

eg kan ta den med i bilen, på køyretur og

sjå på månen som lyser på himmelen ein

mørk kveld.

– Kva er ein god salme for deg?

– Teksten må ha eit klart og sterkt

bodskap. Den må ha ein god melodi.

Når tekst og melodi saman klarer å skapa

bevegelse i kropp og sjel, då veit eg det

er ein god salme, for meg.

– Er det noko anna du vil nemne?

– Eg kan fortelja fyrste gongen eg for alvor

la merke til denne salmen.

I bokhandelen nå!

Arnfinn Haga: Nødlanding

Om det kanadiske bombeflyet som

naudlanda i Os under okkupasjonen.

“En flukt mer spennende enn noen kriminalroman”

Ove Arstein, Bergen Off. BiBliOtek

Innb. Kr 329,-

Då var eg på kino på Konsertpalèet i

Bergen og såg den flotte filmen Titanic!

Og der er det ei scene eg aldri gløymer.

Nesten på slutten av filmen, når det

store skipet berre er minutt frå å bli

slukt av det mektige havet, stiller fire,

tapre musikantar seg opp på dekk med

strykeinstrumenta sine og spelar denne

songen. Når alle andre spring rundt på

dekk i frykt, spelar dei songen for å

minne folk på at ein ikkje er åleine, ikkje

eingong i livets kanskje siste minutt.

For meg var dette ei sterk oppleving

og salmen har representert tru, håp og

kjærleik for meg sidan den gong!

Eg vil også sei takk for stafettpinnen!

Og eg vil oppfordra alle til å «finna» sin

salme. Kanskje eg til og med skal, litt

tidleg, ynskja alle ei riktig God Jul?!

Ja, det gjer eg! God Jul!

Denne gongen er det Gina Kristine

Aspenes som vel sin favorittsalme.

Kva vert det til med

utbygging av Kyrkjetunet?

Det er gått nokre år sidan

ein modell for utbygging av

Kyrkjetunet vart presentert for

kyrkjelyden ved årsmøtet.

Sidan har det vore stille.

Soknerådet får iblant spørsmål

om: Vert det ei utbygging av

Kyrkjetunet? Kor står saka no?

Siste året har me gong på gong opplevd

at det er for liten plass i Kyrkjetunet.

Vi kan med glede seia:

Jippi! Kyrkjetunet er fullt!

Det er ei glede at aktiviteten er så stor,

og at deltakarane er så mange at det ofte

vert kollisjonar i tunet - kor skal vi gjera

av alle? Det er heilt klart at ei utviding

trengst for å halda oppe arbeidet – og

for å gje fleire menneske, born, unge og

vaksne høve til å delta i det pulserande

livet i Kyrkjetunet.

Gjennom veka er det mange, små og

store grupper som har sine møte i tunet.

Romma vert både for få og for små.

Dette medfører og slitasje på leiarane av

arbeidsgreinene.

Eldstova vert ofte «sprengd» ved større

tilskipingar, og det er ikkje særleg

stas å bli sitjande inne i Spegelen når

programmet går føre i Eldstova. Jo, vi

treng utviding, og det er ei glede at vi

gjer det!

Den modellen som vart presentert på

Årsmøtet i 2007 innebar m.a. ein ny

Storsal som det var tanken kunne vera

aktuell for mange tilskipingar i Osbygda.

Det vart rekna ut kostnader på den

framlagte utbygginga. Men tilrådingar

frå økonominemd til soknerådet og

konklusjonen i rådet var at vi ikkje

kunne gå inn for ei så stor økonomisk

utfordring som den skisserte utbygginga

ville vera. Samstundes tok då og planane

om Oseana til å ta form, og soknerådet

såg at det ikkje lenger ville vera så stor

trong i bygda for den planlagte Storsalen i

Kyrkjetunet.

Nokre år er gått, og det er no utarbeidd

ein ny Kyrkjetunmodell, med ei utviding

av Eldstova mot parkeringsplassen. Dette

vil gje ei dobling av Eldstova når vi treng

det, men ellers høve til å dela det nye

rommet i to omlag like store rom. Denne

modellen meiner soknerådet at det kan

vera mogeleg å realisera – til ein kostnad

rundt 6-8 millionar kroner. Ei utviding

vil og m.a. gi betre toalettilhøve og

eventuelt kan det og lagast ei andre høgd

med mindre rom. Utbygginga vil gi betre

arbeidstilhøve for arbeidet i kyrkjelyden,

både i det daglege arbeid gjennom veka

og ved større tilskipingar. Å byggja ut

Kyrkjetunet vil først å fremst seia å leggja

til rette for eit utvida kyrkjelydsarbeid!

Men for å få dette til, trengst både

entusiasme og pengar! Vi treng ei

auka gjevarteneste til Kyrkjetune, eller

rettare sagt: til kyrkjelydsarbeidet! Og

det trengst ei gruppe menneske som

kan leia arbeidet med utbygginga, vera

byggjekomite.

Soknerådet vil på Årsmøtet våren 2011

leggja fram planane om utbygging

av Kyrkjetun. Soknerådet ønskjer ei

utbygging, men vi må vita at vi har ein

samla kyrkjelyd bak oss, om vi skal ta fatt

på dette utbyggingsprosjektet!

På heimesidene til Os kyrkje, har vi

lagt inn ei spørjeundersøking for å få

nokre signal frå kyrkjelyden om det er

grunnlag for å gå vidare med planane for

utviding av Kyrkjetunet. Soknerådet vil

utfordra den einskilde til å svare på nokre

spørsmål. Gå inn på www.os.kyrkja.

no og les vidare og klikk deg inn på

spørsjeprogrammet.

Resultata frå undersøkinga vil då bli lagt

fram på årsmøtet til våren. Her ønsker vi

og at det kjem framlegg til deltakarar i

ein eventuell byggjekomite.

Ut frå signal frå årsmøtedeltakarane vil så

soknerådet vurdera om dei vil gå inn for

utbygging av Kyrkjetunet.Lill-Karin Wallem

SOKNERÅDSLEIAR

STORE PENGEGÅVER

TIL KYRKJELYDEN

HAUSTGÅVA

SKATTEFRIE GÅVER


Aut. installatør og kompetansebedrift

12 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010

OS Ky rk jebla d Nr.8/2010 13

Julefest

Heile familien er velkomne til Nore Neset kyrkje laurdag

8. januar kl 17.00. Det vert andakt ved Arne Stautland og

underhaldning av tryllekunstnar Geir Eikenes. Sjølvsagt

vert det også noko å bite å og gang rundt juletreet.

Misjonsmessa for

Det Norske Misjonsselskap

Sorgsamling

Torsdag 27.januar kl.19.00 – 21.00. Prestane i Os deltek.

Velkommen til deg som har mista nokon av dine nærmaste

og som vil komme vidare i sorgarbeidet.

Vart avvikla på Kyrkjetunet laurdag 6.november.

Mykje folk var innom både på føremiddag og ettermiddag,

og det økonomiske resultatet kom godt over 100.000 kroner.

Attom einskilde gevinstar ligg det mykje arbeid. Mange

personar har brukt mykje tid på loddsal, og sjølve messedagen

var eit talrikt korps i sving for misjonen.

Desse vart vinnarar

av hovedgevinstane:

Ope Hus 1. og 2. juledag

Både i påska i år og i jula i fjor var det fyr på peisen i

Eldstova i Kyrkjetunet. Dette ønskjer vi å gjenta òg denne jula

og inviterer til Ope Hus 1. og 2. juledag kl. 17.00-20.00.

I Kyrkjetunet vil det vera menneske til stades som lagar til mat

– og saman med dei som kjem innom, skapar to hyggelege

kveldar. Her får ein møte andre, prate, kanskje synge og spele

spel. Alle er velkomne!

Stikk innom til oss – ei lita stund – eller heile kvelden!

Ønskjer du å bidra med noko slik at desse dagane

kan gjennomførast, ta kontakt.

Venleg helsing frå:

Sigrid Tvedt, Foreininga mot Rus

tlf. 56301010/99250952

Tove Hille, Os frivilligsentral

tlf. 56575263/91672910

Jannike Gangstø, Diakonimedarbeidar i kyrkja, tlf.

56572404/91589614.

Inger Johanne Voksen, Hardangersaumsduk

Hanne Fiskaa, Måla trefat

Åse Songstad, Lysestake, kunst

Hanna og Håkon Drange, Dukke med klede

Henrik Skjælaaen, Oleannajakke

Wenche og Agnar Torsvik, Juleduk frå Madagaskar

Kaja Eide Bakke, Kulespel frå Madagaskar

Liv Marit Vik, Strikka jentebunad

Margit Moberg, Pledd

Bente Heggland, Leikegravemaskin

Magnhild Øvreeide, Adventsløpar

Anne Fimreite, Strikka herregenser

Henriette Ottem, Glasfat og vase

Cecilie Haugland, Spaserstokk

Ole Martin Hagen, Liten støvsugar

Erik Arneson, Brun trebolle

Misjonsmessetakk!

Vi ynskjer å takka alle som på ulike måter støtta opp om

denne dagen. Det var mange som gav varer for sal og

gevinstar både til hovedtrekning, blomar/kakelotteri og

åresal. Mange var innom og kjøpte både varer og lodd!

TAKK til alle som hjalp til og alle som var innom og

støtta Misjonsmessa på ulike vis! Resultatet vart

kroner 120 000 netto!

Os fellesforeining. av Det Norske Mi sjonsselskap

Vi tar på oss alt arbeid innan:

• VVS - Nybygg - Rehabilitering

• Varmepumper

- leverer og installerer

• Høytrykkspyling av rør

• TV-inspeksjon av rør og kablar

• Lekkasjesøk

• Rehabilitering av avløpsledning

utan oppgraving

• Utleige av minigravar

Sjå vår utstilling!

Utstillingen vår i Jordmorsvingen 2

har ope onsdag og fredag 08.30-16.00

Tlf. 56 30 15 83/Fax: 56 30 12 50

Postboks 226 - 5202 Os

E-post: ssamdal@online.no


14 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010 OS Ky rk jebla d Nr.8/2010 15

DØYPTE / VIGDE / DØDE

VELKOMNE TIL GUDSTENESTE

DØY P T E

24. oktober

Ingebjørg Fykse Haga f. 19.06.10

Louise Kleppe Ødegård f. 26.07.10

Victoria Tysse Sperrevik f. 31.07.10

Mie Bonnerup Winsents f. 27.07.10

14. november

Nicoline Bjørnsen Aspenes f. 02.08.10

Jenny Marie Gaassand f. 27.07.10

May Shana Derit Haarstad f. 20.04.10

Maximillian Johansen Hitland f. 09.09.10

Arian Olsen Lekven f. 25.08.10

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Noen ganger trenger man å snakke

om vanskelige ting. Du kan være

den som lytter når andre

virkelig trenger det.

Kirkens SOS søker flere

frivillige medarbeidere.

Kontakt oss på 55 32 58 45/

941 83 654, bjorgvin@kirkenssos.no

eller www.kirkens-sos.no

DØDE

Helga Tveit Helgesen

f. 04.06.1924 - d. 18.10.2010

Sverre Baldersheim

f. 27.05.1940 - d. 19.10.2010

Reidar Engelsen

f. 31.07.1960 - d. 20.10.2010

John Kvamsdal

f. 18.11.1933 - d. 26.10.2010

Per Sørstrønen

f. 16.12.1917 - d. 27.10.2010

Bjørn Harald Lund

f. 31.12.1943 - d. 28.10.2010

Ingeborg Kobbeltvedt

f. 07.10.1917 - d. 29.10.2010

Solveig Severine Skorpen

f. 09.07.1922 - d. 30.10.2010

Torbjørg Sigrid Haugland

f. 02.03.1918 - d. 31.10.2010

Gunhild Botnevik

f. 21.10.1926 - d. 01.11.2010

Magne Rein

f. 01.09.1934 - d. 01.11.2010

Trond Søviknes

f. 24.03.1949 - d. 02.11.2010

Arvid Gjelsvik

f. 16.02.1933 - d. 03.11.2010

Karl Håland

f. 26.03.1918 - d. 06.11.2010

Kristian Nicolai Paus

f. 19.11.1913 - d. 11.11.2010

Inez Kaye

f. 05.04.1941 - d. 13.11.2010

Gunnar Bøthun

f. 30.11.1921 - d. 14.11.2010

Kari Borgen

f. 22.11.1918 - d. 15.11.2010

Natalie-Karin Henne

f. 24.11.1996 - d. 21.11.2010

• Selskapsmenyer

• Konfirmasjon

• Tapas

• Koldtbord

Industrivegen 2 • 5200 Os

Tlf: 53 50 01 15 • Mob: 47 97 00 37

www.smakcatering.no

Gudstenester i Os Kyrkje

Søndag 12.12.2010

2. søndag i advent, Matt 11:12-19

Kl. 10: Gudsteneste med dåp.

Kapellan Geir Sakseid.

Søndag 12.12.2010

3. søndag i advent, Matt 11:2-10

Kl. 11: Høgmesse. Nattverd.

Kapellan Geir Sakseid

Søndag 19.12.2010

4. søndag i advent, Joh 1:19-27

Kl. 11: Høgmesse. Dåp. Nattverd.

Prest Anne-Marie Sandve.

Fredag 24.12.2010

Julaftan, Luk 2:1-14

Kl. 14, kl. 15.15 og kl.16.30:

Julegudsteneste. Kapellan Geir Sakseid.

Lørdag 25.12.2010

1. juledag, Joh 1:1-14

Kl. 11: Høgmesse. Dåp. Nattverd.

Prest Anne-Marie Sandve.

Lørdag 01.01.2010

Nyttårsdag, Luk 2:21

Kl. 11: Høgmesse. Dåp. Nattverd.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Søndag 09.01.2010

1 sø etter Kr. op. dag, Matt 3:13-17

Kl. 11: Gudsteneste med dåp. Geir Sakseid.

Søndag 16.01.2010

2 sø etter Kr. op. dag, Joh 2:1-11

Kl. 11: Høgmesse. Nattverd. Geir Sakseid

Fredag 21.01.2010

Kl. 19.30: Ungdomsgudsteneste.

Kapellan Geir Sakseid.

Søndag 23.01.2010

2 sø etter Kr. op. dag, Luk 13:10-16

Kl. 10: Gudsteneste med dåp.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Søndag 23.01.2010

2 sø etter Kr. op. dag, Luk 13:10-16

Kl. 11: Høgmesse. Nattverd.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Søndag 30.01.2010

4 sø etter Kr. op. dag, Matt 8:23-27

Kl. 11: Ung Messe. Anne-Marie Sandve.

Søndag 06.02.2010

5 sø etter Kr. op. dag, Mark 11:15-19

Kl. 11: Gudsteneste med dåp.

Prest Anne-Marie Sandve.

Kl. 17: 5-aren. Nattverd.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Gudstenester i Nore Neset kyrkje

Søndag 12.12.2010

3. søndag i advent, Matt 11:2-10

Kl. 11: Forenkla høgmesse. Dåp.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Fredag 24.12.2010

Julaftan, Luk 2:1-14

Kl. 14 og kl 15:30: Julegudsteneste.

Prest Anne-Marie Sandve.

Søndag 26.12.2010

2. juledag, Matt 10:17-22

Kl. 11: Høgmesse. Dåp. Prost

Margrethe Holmboe Askeland.

Søndag 16.01.2010

2 sø etter Kr. op. dag, Joh 2:1-11

Kl. 11: Familiegudsteneste. Dåp.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Søndag 30.01.2010

4 sø etter Kr. op. dag

Kl. 11: Høgmesse. Nattverd.

Kapellan Geir Sakseid.

Andre gudstenester

Luranetunet:

Fredag 24.12.2010

Julaftan, Luk 2:1-14

Kl. 11: Julegudsteneste.

Prost Margrethe Holmboe Askeland.

Lysekloster skule

Fredag 24.12.2010

Julaftan, Luk 2:1-14

Kl. 15.30: Julegudsteneste

m/ Per Fimreite.

TAKKOFFER

Oversikt over kva vi har fått inn i

offer sidan 17. oktober 2010

NAMNE- OG ADRESSELISTE:

OS SOKNERÅD:

Postboks 209 - 5202 Os

LEIAR:

Lill-Karin Wallem, Brothaugen 55,

5200 Os. Tlf. 56 30 13 53

OS KYRKJE: Tlf. 56 57 24 10

KYRKJETUNET I OS: Tlf. 56 57 24 08 (tel. automat)

KYRKJEKONTORET I OS:

Postboks 209, 5202 Os. Tlf 56 57 24 00.

Fax 56 57 24 01. E-post: post@os.kyrkja.no

Kontortid: mandag-fredag kl.09-14

Opplysning heile døgnet om

vakthavande prest: tlf 56 57 24 00

TILSETTE:

PROST I MIDHORDLAND:

Margrethe Holmboe Askeland,

Sokneprestkontoret: tlf. 56 57 24 05

Mob: 979 51 006, mha@os.kyrkja.no

SOKNEPREST I OS

Anne-Marie Sandve, tlf. 56 57 24 06,

mob: 954 41 204, ams@os.kyrkja.no

KAPELLAN I OS

Geir Sakseid. gs@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 12. mob: 913 25 568

KYRKJEVERGE/DAGLEG LEIAR:

Gerhard Hansen, gah@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 03, mob: 911 62 199

SEKRETÆRAR:

Elin Oldervoll Moberg,

tlf. 56 57 24 02, eom@os.kyrkja.no

Monica Refsdahl

tlf. 56 57 24 13, mr@os.kyrkja.no

UNGDOMSARBEIDAR:

Ida Daviknes Borge, ib@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 15

KYRKJELYDSPEDAGOG:

Arne Stautland, as@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 14, mob: 957 04 607

BARNE-OG UNGDOMSARBEIDER/

DIAKONIMEDARBEIDER:

Jannike Gangstø, jg@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 04

KANTOR/ORGANIST:

Tore Hegdahl: th@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 11

Rebekka Attramadal, ra@os.kyrkja.no,

mob: 411 06 952

REDAKTØR:

Anne Marie Aarøen Vangsnes, amv@os.kyrkja.no

mob 905 98 739

FRIVILLIGKOORDINATOR:

Stine Kobbeltvedt, sk@os.kyrkja.no

tlf. 56 57 24 16

DRIFT AV KYRKJER/KYRKJEGARDAR:

Reidar Berge (mob 416 52 042),

Trygve Helgesen og Arne Fossaskaret.


Avs:

Os K y rk jelyd

Postboks 209

5202 Os

Glimt frå babysong

Annankvar tysdag er det babysong i kyrkjetunet.

Nybakte mødre og av og til ein pappa og, kjem saman for å synge, kose og vere sosiale ilag med borna sine.

Nokre er nesten nyfødde, andre vaklar rundt. Vi syng songar du sjølv vart kjend med då du var liten,

og songar som er nye for dei fleste av oss. Borna storkosar seg. Og så er det godt

å treffe andre vaksne, ete lunsj saman og bli kjend med Os kyrkjelyd.

Vil du vere med?

Ta kontakt med Jannike Gangstø eller Stine

Kobbeltvedt, telefonnummer finn du på s. 15.

More magazines by this user
Similar magazines