Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog, 1. desember ... - Sabima

sabima.no

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog, 1. desember ... - Sabima

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog, 1. desember 2009

Tilstede:

Svein Erik Stryken, Fellesforbundet

Hans Erik Lerkelund, FRIFO

Lise-Berith Lian, Friluftsrådenes Landsforbund

Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

Erling Bergsaker, NORSKOG

Christian Steel, SABIMA

Finn A. Klungervik, Statskog SF

Steinar Asakskogen, Treforedlingsindustriens

Gunnar Åsen, Treindustrien

Christian Pedersen, WWF Norge

Ikke tilstede:

Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet

Asbjørn Solås, Miljøverndepartementet

Møtedato: Tirsdag 1. desember 2009

Møteleder: Erling Bergsaker

Referent: Marit H. Lie (sekretær)

Møtet startet kl. 10.00 og ble holdt hos FRIFO i Nedre Slottsgate 25.

Møtet hadde følgende saksliste:

Sak 31-09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 32-09 Valg av tre personer til å undertegne protokoll

Sak 33-09 Saker i Arbeidsutvalget siden forrige rådsmøte

Sak 34-09 Eksterne henvendelser

Sak 35-09 Presisering av kravpunkt 4

Sak 36-09 Prosjekt dokumentasjon av biologisk viktige områder.

Sak 37-09 Prosjekt fremmede treslag.

Sak 38-09 Prosjekt overvåking av fjellskogen

Sak 39-09 Skogeierforbundet orienterer

Sak 40-09 Neste rådsmøte og dato for årsmøte

Sak 41-09 Eventuelt

Innkallingen ble sendt som e-post til medlemmene i Rådet, Landbruksdepartementet og

Miljøverndepartementet. Arbeidsutvalget fremmet innstilling i sakene.

Råd2009-04prot.doc 1


Sak 31-09

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 32-09

Valg av tre personer til å undertegne protokoll

Vedtak:

Protokollen undertegnes av Christian Steel, Svein Erik Stryken og Steinar Asakskogen.

Sak 33-09 Saker i Arbeidsutvalget siden forrige rådsmøte

Leder orienterte om saker i Arbeidsutvalget siden forrige rådsmøte. Sakene gjenspeilte i stor grad i

de sakene som var oppe til behandling i rådsmøtet.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 34-09 Eksterne henvendelser

Sekretær gjennomgikk eksterne henvendelser siden forrige rådsmøte.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 35-09 Presiseringer kravpunkt 4

I Rådsmøtet 3.mars 2009 ble det vedtatt at Rådet skulle se på et behov for understrekninger og

presiseringer i forbindelse med Kravpunkt 4. Biologisk viktige områder. Et forslag til presisering av

den eksisterende kravpunktteksten ble lagt frem i rådsmøtet 19.oktober 2009 og på grunnlag av

diskusjonen i møtet ble AU bedt om å legge frem et bearbeidet forslag til neste rådsmøte.

Forslaget ble lagt frem og diskutert i rådsmøtet.

Vedtak:

Forslaget til presisering vedtas slik det ble enighet om i møtet. Presiseringen gjøres gjeldende fra

1.juli 2010. Presiseringen følger vedlagt protokollen.

Råd2009-04prot.doc 2


Sak 36-09 Prosjekt dokumentasjon av biologisk viktige områder – Kravpunkt 4 Biologisk

viktige områder

Rådet for Levende Skog vedtok på møte i 3. mars 2009 å be Norges Skogeierforbund konkretisere

et opplegg for mulig gjennomføring av dokumentasjon av fem prosent areal som biologisk viktige

områder med utgangspunkt i rapporten ”Dokumentasjon av biologisk viktige områder i samsvar

med Levende Skog standard for et bærekraftig norsk skogbruk”. I rådsmøtet 7. mai 2009 ble en

arbeidsgruppe bestående av WWF, SABIMA og Skogeierforbundet bedt om å se på hvordan

Skogeierforbundets forslag kunne innarbeides i standarden. Arbeidsgruppa gjennomførte et møte

og orienterte i rådsmøtet om at det på daværende tidspunkt ikke var mulig å oppnå enighet om det

videre arbeidet med dokumentasjon av 5 % bvo i kravpunkt 4. Partene er enige om at kravpunktet

tas opp i sin fulle bredde i neste revisjon.

Vedtak:

Videre arbeid med dokumentasjon av 5 % biologisk viktige områder i kravpunkt 4 utsettes til

revisjonen.

Sak 37-09 Prosjekt fremmede treslag – utredning av faglig grunnlag for revisjon av

kravpunkt 18.

Arbeidsgruppa for fremmede treslag sendte ut revidert versjon av utredningen

”Konsekvensvurdering av skogreising og treslagskifte” i forkant av rådsmøtet. Utredningen var

også sendt ut i forkant av forrige rådsmøte og rådsmedlemmene hadde mulighet til å komme med

innspill til arbeidsgruppa. Det ble i møtet fremmet ønske om tid til å behandle utredningen i de ulike

organisasjonene som Rådet representerer og videre diskusjon av kravpunkt 18 Skogreising og

treslagsskifte ble derfor utsatt til etter 1.april.

Vedtak:

Utredningen godkjennes som grunnlag for den videre prosessen. Rådet tar ikke hensyn til om

utredningens ulike forslag til mulige endringer i kravpunkt 18 er i tråd med mandatet. Rapporten

legges ut på nettet og det oppfordres til å gi innspill i prosessen. Rådet følger opp saken etter 1.

april etter at den har vært ute til behandling i organisasjonene. Innspill til AU skal foreligge før

1.mars.

Sak 38-09 Prosjekt overvåking av fjellskogen

I henhold til kravpunkt 6 Fjellskog skal Landskogstakseringens data brukes til overvåking av andel

gammelskog i fjellskogen. Levende Skog standarden definerer fjellskog som vernskog opp mot

fjellet. Gjennom samtaler med Skog og Landskap som forvalter Landsskogstakseringens data kom

det frem en del vanskeligheter forbundet med å bruke landsskogstakseringens data i relasjon til

vernskoggrensene. AU foreslo derfor å gjennomføre et pilotprosjekt på bakgrunn av omtrentlige

vernskoggrenser i to relevante fylker for å få bedre forståelse for hva slags data

landskogstakseringen kunne gi.

Vedtak:

Sekretær tar kontakt med Skog og Landskap for gjennomføring av et slikt pilotprosjekt.

Råd2009-04prot.doc 3


Sak 39-09 Orientering om praktisering av miljøinformasjonsloven.

AU ba Skogeierforbundet om en orientering angående brevet fra Skogeierforbundet til Glommen

Skog vedrørende henvendelsen fra Dag Ronny Pettersen om miljøinformasjon.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 40-09

Neste rådsmøte

Vedtak:

Rådsmøte tirsdag 16. februar kl. 12.00 hos FRIFO

Årsmøte og rådsmøte 8.april kl. 9.30 hos FRIFO

Sak 41-09 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Råd2009-04prot.doc 4

More magazines by this user
Similar magazines