September-december 2007 - Lyngby Kirke

lyngby.kirke.dk

September-december 2007 - Lyngby Kirke

T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e

Lyngby kirke

S e p t e m b e r · o k t o b e r · n o v e m b e r · d e c e m b e r · 2 0 0 7

Eftermiddagsgudstjenester: Fremtidens folkekirke

Fra Christensen til Krarup – dansk kirkeliv i det 20. århundrede

Søren Kierkegaard-aftener ved Leif Bork Hansen

Vesper – babysalmesang – legestue

Folkekirken om 10 år

Profetier fra en fremtidsforsker


Folkekirken om 10 år

af Jørgen Demant

Kirkeministeren foranstaltede i august

måned en konference om Folkekirkens

fremtid. Han ville opstille et

fremtidsscenarium, hvor han ud fra

en fremtidsforskers profetier ville

se: Hvordan kan man forestille sig, at

folkekirkens situation ser ud om 10

år? Folkekirkens fremtid bestemmes

af mange ting, af vore drømme og

handlinger, af tendenser i samfundet.

Fremtidsforskeren fremlagde fire

scenarier for folkekirken. Folkekirke

som ’kontinuitet’ er den første

vej. Tilhængerne af denne folkekirke

abonnerer på tradition, at kirken bliver

ved at stå for det, den altid har

stået for. Man er medlem af denne

kirke, fordi ”det er man”. Vi får døbt

vore børn, konfirmeret vore unge,

gift de unge og begravet vore døde.

Kirken har sin styrke i kraft af ritualerne,

uden hvilke mange mennesker

ikke kan leve, når de kommer i

en situation af glæde eller sorg. Også

de store højtider – jul, påske og pinse

- markerer kirken, og da vil traditionalisterne

gerne komme, for disse

højtider giver året en bestemt rytme.

Folkekirken giver ikke bare gode

traditioner, men også gode værdier.

Og værdier har man brug for til at

stive sin identitet af med. Og ikke

nok med det – hele vores kultur hviler

på grundlæggende jødisk-kristne

værdier såsom De 10 Bud og buddet

om at elske sin Næste som sig selv.

Mens medlemmerne af den traditionelle

kirke tænker på kristendom

som afstiver af vores kultur, så tænker

den anden vej i profetien i retning

af det enkelte menneskes personlige

religion. Den anden profeti

om folkekirken kaldes ’diversitet’.

Tro er ikke længere mainstream,

en fælles tro. Vi tror noget forskelligt.

Nogen vil ligefrem påstå, at vi

har hver vores tro, forstået på den

måde, at vi naturligvis alle er døbte

kristne, men vi søger en kristen vej

på hver vores måde. De fleste frasiger

sig en troens ”faste menu”, og vil

ikke gå ud fra det som er ”normalkristendom”.

I stedet stykker man

sin tro sammen på hver sin måde

– ”à la carte”. Udfordringen til folkekirken

er derfor, om den kan rumme

alle disse individuelle trosudtryk?!

I en globaliseret verden rykker folk

sammen. Samtidig med at vi vender

os mere ud ad mod resten af den

store verden, rykker vi sammen i

vores egen lille verden. Nogen kalder

os lokale globalister. Vi er både

udadvendte og indadvendte. Folkekirken

kan bliver et ’samlingsmærke’

i en globaliseret verden, og det

kaldes den tredje vej i profetien. Ikke

blot bliver vi i mødet med du store

verden stillet spørgsmålet: Hvem

er jeg selv?! Men også nydanskerne

med deres anderledes kultur og

religion bliver et sandpapir til vores

egen selvforståelse. I en multikulturel

og multietnisk tid mener fremtidsforskeren,

at vi rykker sammen

om religionen, om de værdier, som

bl.a. udtrykkes gennem folkekirken.

Folkekirken er et sikkerhedsnet i en

verden præget af opbrud, konflikter,

naturkatastrofer. Nogen mener ligefrem,

at religionen og dermed folkekirken

kan være sammenhængskraften

i vort samfund, så det ikke går i

opløsning.

Som den fjerde og sidste profeti

taler han om folkekirke som ’passion’.

Folkekirken kan ikke overleve

på en prædiken leveret af en præst,

der står på en prædikestol og forkynder

sit klare og pure budskab.

Nej, siger profeten – præsten må i

øjenhøjde med sin samtalepartner,

som hellere lytter til et følelsesmæssigt

og engageret indlæg end en

oplysende og klar fortolkning af

evangeliet. Det glade budskab skal

være båret af en personlighed, hvis

hjerte banker for sagen. Og det er

ikke kun kl. 10 søndag formiddag,

at budskabet skal formidles, men

også de andre dage og i rummene

ved siden af kirken vil mennesker

gerne høre den gode fortælling om

manden fra Nazaret. Blot tilhørerne

vel at mærke selv kan få lov til at

opdage pointen og moralen i den

gode fortælling!

Om fremtidsforskerens fire udkast

for en fremtid går i opfyldelse, vil

tiden vise. Andre profeter ville

måske have givet et andet og tredje

bud. Men jeg synes, at disse fire

udkast er væsentlige pejlemærker

for vores folkekirke, og de er ikke

kun en konference værd for udvalgte

diskussionsdeltagere. Vi skal som

folkekirkemedlemmer alle være

med i debatten om, hvorhen vores

folkekirke kan og skal gå. Nogle af

efterårets og vinterens arrangementer

i kirken og sognegården tager

sigte på at være ramme for diskussionen

af fremtidsforskerens scenarie

for folkekirkens fremtid og dermed

lejlighed til at være med til at forme

vores kirke de næste 10 år.


N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r


Eftermiddagsgudstjenester: Fremtidens folkekirke

Ved 4 eftermiddagsgudstjenester

i efteråret vil vi holde gudstjeneste

med efterfølgende spisning og

samtale om ’fremtidens folkekirke’.

Oplægget til samtalen vil være gudstjenestens

prædiken. Folkekirken

udfordres i disse år fra forskellige

sider – globalisering, pluralisme, individualisering.

Disse ombrydninger

i samfundet vil påvirke vores folkekirke,

og spørgsmålet er, hvorledes

den traditionsbundne institution

tackler dem?!

Ved disse gudstjenester vil

musikledsagelsen være af andre

instrumenter end orglet, bl.a. fløjte,

cello, klarinet.

Søndag d. 23. september

ved Jørgen Demant

”Jeg er dansker, derfor er jeg

medlem af folkekirken” – om den

nationale folkekirke i en globaliseret

verden.

Søndag d. 28. oktober

ved Jørgen Demant

”Folkekirken – død eller levende”

– om vores måde at være lokal

folkekirke på.

Søndag d. 11. november

ved Leif Bork Hansen

”Giv kejseren, hvad kejserens er”

– om forholdet mellem kirke og

politik.

Søndag d. 18. november

ved Jørgen Demant

”Enhver bliver salig i sin tro” – om

folkekirkens rummelighed af flere

individuelle sandheder.

Sted: Lyngby kirke. Tid: Kl. 16.00

Herefter spisning i Sognegården

Fra Christensen til Krarup – dansk kirkeliv i det 20. århundrede

Studiekreds ved Jørgen Demant

Vi er begyndt på det 21. århundrede

og er kommet lidt på afstand af det

forrige. Men vi er som folk og kirke

et produkt af det 20. århundredes

kirke- og kulturhistorie. Hvad var

det for en kirke og teologi, der

dominerede dette århundrede?

Hvem var de førende teologer og

præster, som var med til at sætte

dagsordenen for den kirke, som vi

er en del af i dag? Kirkeminister I. C.

Christensen var en betydningsfuld

person i begyndelsen, Søren Krarup

i slutningen af århundredet, og så var

der alle de andre ind imellem, bl. a.

P. G. Lindhardt og Hal Koch.

Studiekredsen vil forme sig som

kirkehistoriske oplæg og læsning

af centrale teologers og præsters

tekster. Oplæggene vil tage udgangspunkt

i en ny kirkehistorie: Kurt E.

Larsen: Fra Christensen til Krarup,

2007.

Torsdag d. 13. september

I. C. Christensen og Olfert Ricard

Onsdag d. 24. oktober

Morten Pontoppidan og Kaj Munk

Torsdag d. 29. november

Hal Koch og Christian Bartholdy

Sted: Sognegården. Tid: Kl. 19.30

Sognepræst Leif Bork Hansen har 25 års jubilæum ved Lyngby Kirke

Leif Bork Hansen er ud af præsteslægt

som søn af den landskendte

”gøglerpræst” Anders Bork Hansen i

Løgumkloster.

Efter 11 år som præst ved Skævinge

og Lille-Lyngby Kirker kom

Leif Bork Hansen til ”Store” Lyngby

Kirke d. 1. december 1982, hvor han

med sin entusiasme og energi har

præget sognet og menighedslivet

i 25 år. Leif er kendt i hele landet

som den karismatiske fortaler for

flygtninge. I menigheden er han nok

mest kendt for sine engagerede

prædikener og sine mange spændende

foredrag med udgangspunkt i sin

store viden og ekspertise om Søren

Kierkegaard, foredrag der også

trækker mange udensogns folk til

Lyngby Sognegård.

Efter højmessen søndag d. 2.

december vil menighedsrådet gerne

fejre hans jubilæum ved en lille sammenkomst

i Sognegården.

Hjertelig tillykke ønsker Kgs. Lyngby

Sogns menighedsråd.


N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r

Legestue ved Vibeke Lentz

Lyngby Kirke inviterer til legestue

i Sognegården, Stades Krog 9, hver

onsdag kl. 9.30–12.30. Der vil dog

ikke være legestue i ferierne. Mød

op til socialt samvær med dine børn

i alderen 6 mdr. til 6 år. Der vil blive

sunget og spillet. I kan få lidt at spise

og drikke – det koster kr. 15,- pr.

måned pr. barn.

Vi mødes første gang efter sommerferien

onsdag d. 5. september.

På gensyn

Vibeke Lentz

Søren Kierkegaard-aftener ved Leif Bork Hansen

Torsdag d. 20. september

Kierkegaard og Shakespeare

Ifølge Kierkegaard er Shakespeare

digteren blandt digterne – og i sin

berømte aforisme i indledningen til

Enter-Eller peger Kierkegaard på

lidenskaben som det afgørende hos

Shakespeare. ”Lad andre klage over

at tiden er ond. Jeg klager over, at

den er ussel, thi den er uden Lidenskab…

Derfor vender min sjæl altid

tilbage til Det gamle Testamente

og til Shakespeare”. Hvad angår selve

titlen til Kierkegaards værk Enten-

Eller, jf. Hamlets monolog: ”To be or

not to be – that is the question”.

Fra 15. september til 27. oktober

opføres Hamlet på Gladsaxe Teater.

Torsdag d. 22. november

Kierkegaard og Johannes Sløk

Johannes Sløk fik som 16-årig

stukket Kjerlighedens Gjerninger i

hånden. ”Det blev en ubeskrivelig

oplevelse, ligesom med ét slag at

blive lukket ind i en verden af grænseløs

dybde og ubetinget alvor” (Mig

og Godot, 1986).

Sted: Sognegården

Tid: Kl. 19.30

Litteraturkreds ved Jørgen Demant

Kom og få en god læseoplevelse!

Litteraturkredsen fortsætter – vi

læser bøger og får lejlighed til at dele

læsefrugterne med andre.

Onsdag d. 26. september

Herman Bang: Ludvigsbakke

Torsdag d. 1. november

Kirsten Thorup: Førkrigstid

Torsdag d. 6. december

Hanne Ørstavik: Præsten

Sted: Sognegården. Tid: Kl. 19.30

Den første bog kan afhentes på

kirkekontoret fra d. 11. september.

Koncert

Lørdag d. 22. september kl. 14.00

Genhør med Sjølund Kammerkor.

Præstegårdshaven, Lyngby Kirkestræde

12, vil igen danne rammen

om en sensommerkoncert. Sjølund

Kammerkor vil synge kendte danske

sommer- og efterårssange m. m.

til musik af bl. a. Schierbeck, Ring,

Holmboe og Brahms.

Koncerten er den første, som

koret giver med deres nye dirigent,

Poul Emborg.

I pausen mellem sangene byder menighedsrådet

på en forfriskning.

I tilfælde af regn foregår koncerten

i kirken.

Gratis adgang.


N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r


Ældreudflugt – Malergården

Alle Helgen

Tirsdag d. 18. september

kl. 10.00–17.30 er der arrangeret

en udflugt for ældre til Malergården

i Odsherred – familien Swanes

kunstnerhjem.

Afgang i bus fra Baunehøj kl.

10.00, fra Lyngby Kirkestræde 10 A

kl. 10.15.

Vi starter med middag på Langtved

Færgekro og fortsætter herefter

til Malergården, hvor vi bliver vist

rundt og får eftermiddagskaffe.

Hjemkomst ca. kl. 17.30.

Pris kr. 100,-. Tilmelding til kirkekontoret

på tlf.: 45 87 53 76 senest

tirsdag d. 11. september.

Foto: Maren Korsgaard

Søndag den 4. november kl. 9.00

Lysmesse ved Julie K. Goldschmidt.

Alle Helgens Dag mindes vi vore

døde ved en fælles morgengudstjeneste,

hvor der er mulighed for

at tænde et lys og få navnet på sin

afdøde slægtning, ven, den vi kaldte

vores nærmeste, læst op. Efter gudstjenesten

serveres noget styrkende,

inden vi går ud i dagen og måske til

et besøg på gravene.

Kl. 16.00

Gudstjeneste ved Jørgen Demant.

I ord, toner og meditation vil vi kalde

erindringen frem om vore døde,

der var med til at forme vort liv.

Julen i Lyngby Kirke

Vesper

Adventsfest

Søndag d. 9. december kl. 10.30

Gudstjeneste ved Julie K. Goldschmidt.

Lyngbykirkernes Børnekor

medvirker.

Herefter er der adventsfest i

Sognegården med adventstale, Luciaoptog,

kinesisk lotteri og frokost.

Lørdag d. 15. december

kl. 16.00

Julekoncert med Københavns Politi

Sangkor. Igennem mange år har Københavns

Politi Sangkor sunget julen

ind i Lyngby Kirke. Koret vil synge

flerstemmige advents- og julesange.

Dirigent: Martin Petersen.

Efter koncerten i kirken underholder

koret i Sognegården med

gospel samt danske og udenlandske

hymner. Organist Gerda Hartmann

medvirker. Menighedsrådet byder på

gløgg og æbleskiver.

Gratis adgang.

Tirsdag d. 18. december kl. 13.30

Julegudstjeneste for ældre ved kirkens

præster.

Efter gudstjenesten er der kaffe

og kage i Sognegården.

Søndag d. 23. december kl. 10.30

De 9 læsninger i Lyngby Kirke ved

kirkens 3 præster, organist og kor.

De 9 læsninger er en engelsk juletradition

i den danske kirke – sang,

musik og ord om Jesu fødsel.

Mandag d. 24. december

Juleaften

er der 4 gudstjenester i Lyngby

Kirke: kl. 14.00, 15.15, 16.30, 23.30.

Kom til vesper i Lyngby Kirke – vi

mødes på pulpituret og synger aftensangen

under ledelse af organist Ewa

Bielunas Artved og sognepræst Julie

K. Goldschmidt flg. aftener kl. 19.00:

Tirsdag d. 4. september

Tirsdag d. 9. oktober

Tirsdag d. 13. november

Tirsdag d. 4. december

Vesper er kirkens gamle aftengudstjeneste,

der i klostrene oprindeligt

blev fejret ved solnedgang. Man

synger og beder i fællesskab.

Vesper er en del af de tidebønner,

der inddeler døgnet, og hovedindholdet

er Davids salmer, tekstlæsning

og Magnificat (Marias lovsang),

der forbereder til selve bønnen.


N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r

Babysalmesang og rytmik

ved Marianne Ørum

og Julie K. Goldschmidt

Babysalmesang er for Jer med små

børn i alderen ca. 7 måneder til

to år – ældre søskende er meget

velkomne også.

I kirkerummet danser, spiller og

synger vi med børnene – hjulpet på

vej af forskellige instrumenter og en

enkelt faldskærm.

Lyngby Kirke onsdage kl.

15.00–15.45, fra 29. august til

31. oktober.

Samtalerum

for forældre der har

mistet voksne børn

ved Julie K. Goldschmidt

Forældre, der har mistet et voksent

barn, indbydes til fælles samtale med

andre i samme situation.

Vi mødes 1. onsdag i måneden

Lyngby Kirkestræde 10 A

kl. 16.30–18.00:

5. september

3. oktober

7. november

5. december

Man er velkommen til at ringe til

præsten på tlf.: 45 88 24 60 eller

blot møde op.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 30. september

kl. 10.30

Høstgudstjeneste ved Leif Bork

Hansen. Lyngbykirkernes Børnekor

medvirker.

Efter gudstjenesten indbyder

menighedsrådet til frokost i Sognegården.

Vi vil synge høstsalmer og

-sange kommenteret af Leif Bork

Hansen.

Baunehøj Plejehjem

Såvel gudstjenester som sammenkomster

for ældre på Baunehøj

Plejehjem er åbne for alle. De

begynder kl. 13.30 og ledes af Leif

Bork Hansen.

Adressen er: Områdecenter Baunehøj,

Bauneporten 22.

Tirsdag d. 18. september

Ældreudflugt.

Afgang fra Baunehøj kl. 10.00

Tirsdag d. 25. september

Gudstjeneste

Tirsdag d. 9. oktober

Sammenkomst ved Hans Kaaris og

Leif Bork Hansen

Tirsdag d. 23. oktober

Gudstjeneste

Tirsdag d. 18. december

kl. 13.30

Julegudstjeneste for ældre i Lyngby

Kirke ved kirkens præster. Herefter

kaffe og kage i Sognegården.

På grund af ombygning på områdecenter

Baunehøj vil gudstjenester og

sammenkomster for november og

december blive annonceret senere.

Lappemøder

I mødelokalet, Lyngby Kirkestræde

10 A, strikkes og hækles tæpper og

trøjer til Mother Teresas arbejde i

Indien. Alle interesserede er meget

velkomne.

Vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden

kl. 13.00-15.00:

6. og 20. september

4. og 18. oktober

1., 15. og 29. november

Studiekreds for yngre

kvinder

Onsdage kl. 19.00–21.00 i kirkens

dåbsværelse. Program for efteråret

fås hos Julie K. Goldschmidt.

19. september

10. oktober

7. november

19. december

Ældremøder

ved Leif May

Tirsdag d. 4. september

Tirsdag d. 2. oktober

Tirsdag d. 6. november

Tirsdag d. 4. december

Sted: Sognegården

Tid: Kl. 13.30–15.30

Menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 18. september

Tirsdag d. 23. oktober

Tirsdag d. 20. november

Tirsdag d. 11. december

Møderne er offentlige.

Sted: Sognegården

Tid: Kl. 19.00


K o n t a k t t i l L y n g b y k i r k e


Præsterne

Julie K. Goldschmidt (kbf)

Lyngby Kirkestræde 12

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 24 60

E-mail: jkg@km.dk

Træffetid: Tirsdag til fredag kl. 10–11.

Torsdag tillige kl.16–18. Mandag fri.

Leif Bork Hansen

Rustenborgvej 5

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 24 83

E-mail: bork.hansen@mail.tele.dk

Træffetid: Mandag til torsdag kl. 10–11.

Onsdag tillige kl. 18–19. Fredag fri.

Jørgen Demant

Hjortekærsvej 74

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 40 75

E-mail: jtd@km.dk

Træffetid: Tirsdag, torsdag og fredag

kl. 10–11 samt onsdag kl. 17–18.

Mandag fri.

Bladet Lyngby Kirke

Ansvarshavende redaktør:

Jørgen Demant

Redaktion: Bladudvalget

Layout: Mindgame

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S

Stof til næste nummer:

Afleveres til ansvarshavende redaktør

senest 1. november 2007.

Kirkekontoret

Lyngby Kirkestræde 10 A

Boks 162, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 53 76

Fax: 45 87 76 41

E-mail: lyngbykirkekontor@mail.dk

Mandag til fredag kl. 9–13.

Torsdag tillige kl.16–18.

Lørdag lukket.

Sognegården: Stades Krog 9

Organist Gerda Hartmann

Elverbo 9, Øverød

2840 Holte

Tlf.: 45 42 16 08

Træffes bedst kl. 9–10.

Træffes ikke onsdag.

Kirketjener Svend Fløe

Tlf.: 28 97 17 00

Træffes ikke onsdag.

De grønne pigespejdere

Nærmere oplysninger:

Tanja Arnholtz Jensen

Tlf.: 60 92 15 73

E-mail: post@tanjas.dk

Menighedsrådet

Formand for menighedsrådet

Peter Schmidt

Poppelhegnet 13, st. th.

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 73 82

Kirkenøglen

Fødselsanmeldelse

Fødsel meddeles senest 14 dage efter

til kirkekontoret. Fødselsanmeldelsen

samt (for ugifte) Omsorgs- og ansvarserklæring

medbringes.

Navngivning

Navngivning finder sted ved henvendelse

til kirkekontoret. Barnet skal

have navn, enten ved navngivning eller

i forbindelse med dåb, inden

6 måneder.

Dåb

Dåb anmeldes til kirkekontoret;

selve dåbshandlingen aftales med den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse

Vielse anmeldes til kommunens

vielseskontor, der udsteder prøvelsesattest.

Skal vielsen finde sted i

kirken, aftales tid ved henvendelse til

kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse

Henvendelse rettes til den præst, der

skal medvirke, eller til kirkekontoret.

Kirken er åben alle dage kl. 9–16. Se også www.lyngby-kirke.dk


g u d s t j e n e s t e r

September

Søndag d. 2.

13. søndag efter trinitatis

09.00 Jørgen Demant

10.30 Julie K. Goldschmidt

Søndag d. 9.

14. søndag efter trinitatis

09.00 Julie K. Goldschmidt

10.30 Leif Bork Hansen

Kirkekaffe

Søndag d. 16.

15. søndag efter trinitatis

09.00 Leif Bork Hansen

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 23.

16. søndag efter trinitatis

10.30 Julie K. Goldschmidt

16.00 Jørgen Demant

Søndag d. 30.

17. søndag efter trinitatis

09.00 Julie K. Goldschmidt

10.30 Leif Bork Hansen

Høstgudstjeneste

Oktober

Søndag d. 7.

18. søndag efter trinitatis

09.00 Leif Bork Hansen

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 14.

19. søndag efter trinitatis

09.00 Leif Bork Hansen

10.30 Leif May

Kirkekaffe

Søndag d. 21.

20. søndag efter trinitatis

09.00 Thorkild Grosbøll

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 28.

21. søndag efter trinitatis

10.30 Leif Bork Hansen

16.00 Jørgen Demant

November

Søndag d. 4.

Alle Helgens Dag

09.00 Julie K. Goldschmidt

16.00 Jørgen Demant

Søndag d. 11.

23. søndag efter trinitatis

10.30 Julie K. Goldschmidt

Kirkekaffe

16.00 Leif Bork Hansen

Søndag d. 18.

24. søndag efter trinitatis

10.30 Leif Bork Hansen

16.00 Jørgen Demant

Søndag d. 25.

Sidste søndag i kirkeåret

09.00 Leif Bork Hansen

10.30 Jørgen Demant

December

Søndag d. 2.

1. søndag i advent

10.30 Leif Bork Hansen

Søndag d. 9.

2. søndag i advent

10.30 Julie K. Goldschmidt

Søndag d. 16.

3. søndag i advent

10.30 Jørgen Demant

Tirsdag d. 18.

13.30 Kirkens præster

Julegudstjeneste for ældre

Søndag d. 23.

4. søndag i advent

10.30 Kirkens præster

De 9 læsninger

Mandag d. 24.

Juleaften

14.00 Leif Bork Hansen

15.15 Leif Bork Hansen

16.30 Julie K. Goldschmidt

23.30 Jørgen Demant

Tirsdag d. 25.

Juledag

10.30 Julie K. Goldschmidt

Onsdag d. 26. 2. juledag

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 30. Julesøndag

10.30 Leif Bork Hansen

Læs mere om vores arrangementer

og find oplysninger om sogn og

menighed på www.lyngby-kirke.dk.

Se også Lyngby Kirkes annoncer i

Det Grønne Område.

Næste nummer af Lyngby Kirke

udkommer til januar 2008.

More magazines by this user
Similar magazines