Her kan dere lese hele rapporten.

idrett.no

Her kan dere lese hele rapporten.

BANDYKRETS

ØSTFOLD

19 35

ANLEGGSKARTLEGGING

Oslo

Østfold

Akershus

HÅNDBALL & INNEBANDY

SESONGEN 2009/2010

Sole Skog

Follo Trykk Arena

Standardhall Oslo

Illustrasjon: Baard E. Hoff

Illustrasjon: Biong Arkitekter AS


© Norges Håndballforbund Region Øst,

Oslo og Akershus Bandyregion og Østfold Bandykrets

1. utgave

1. opplag

Bilder:

Frank Nordseth:

Side 8 venstre, 9 venstre, 21, 26 venstre, 27 venstre, 34,

36 høyre, 37 høyre, 48, 49 høyre, 68 høyre, 69 høyre.

Kjetil Moberget:

Side 6, 9 høyre, 27 høyre, 38, 68 venstre

NHF Region Øst (arkiv):

Side 8 høyre, 17, 26 høyre, 36 venstre, 37 venstre,

49 venstre, 69 venstre

Terje Antonsen:

Side 28


Innhold

Innledning håndball ...........................................1

Innledning innebandy ........................................3

Om kartleggingen ...............................................5

Akershus6

Asker .....................................................................8

Bærum .................................................................10

Enebakk ..............................................................12

Frogn ...................................................................13

Nesodden ...........................................................14

Oppegård ...........................................................15

Ski ........................................................................16

Vestby ..................................................................18

Ås .........................................................................19

Aurskog - Høland ..............................................21

Fet ........................................................................22

Lørenskog ...........................................................23

Nittedal ...............................................................24

Rælingen .............................................................25

Skedsmo .............................................................26

Sørum ..................................................................29

Eidsvoll ...............................................................30

Gjerdrum ............................................................31

Hurdal .................................................................32

Nannestad ..........................................................33

Nes .......................................................................35

Ullensaker ..........................................................36

Oslo38

Oslo Nordøst ......................................................40

Oslo Sentrum .....................................................42

Oslo Sydøst ........................................................44

Oslo Vest .............................................................46

Østfold48

Aremark ..............................................................50

Askim ..................................................................51

Eidsberg ..............................................................52

Hobøl ..................................................................53

Marker ................................................................54

Rakkestad ...........................................................55

Rømskog .............................................................56

Skiptvet ...............................................................57

Spydeberg...........................................................58

Trøgstad ..............................................................59

Moss ....................................................................60

Rygge ..................................................................61

Råde.....................................................................62

Våler ....................................................................63

Fredrikstad .........................................................64

Halden ................................................................66

Hvaler .................................................................67

Sarpsborg ............................................................68

Oversikt

Antall timer per lag ...........................................70

Antall innbyggere per flate ..............................71

Antall barn og unge per flate...........................72

Akershus Vest ....................................................74

Follo .....................................................................75

Nedre Romerike ................................................76

Øvre Romerike ..................................................77

Oslo .....................................................................78

Indre Østfold .....................................................79

Mosseregionen ...................................................80

Nedre Glommaregionen ..................................81


Innledning håndball

NHF Region Øst har, i samarbeid med Oslo og

Akershus Bandyregion og Østfold Bandykrets,

gjennomført en komplett anleggsundersøkelse

som dekker alle kommuner og alle haller i

Akershus, Oslo og Østfold. Dette er første gang

vi i samarbeid har laget en slik undersøkelse,

og den vil danne et meget godt grunnlag for

planlegging og videre utbygging av haller.

Det store flertall har underdekning

Undersøkelsen viser stor variasjon mellom de

enkelte kommunene i vår region. Mens noen

kommuner har en godkjent status, så er det

dessverre et stort flertall der anleggssituasjonen

er kritisk eller bekymringsfull. Mange av

kommunene i vår region har med andre ord

store muligheter til å tilrettelegge enda bedre

for hallidrettene. I denne sammenhengen kan

det også nevnes at Riksrevisjonen 1 påpeker

at Akershus, Oslo og Østfold er de tre

fylkene med flest innbyggere per idrettshall

– da med Oslo som det fylket i landet med

helt klart flest innbyggere per idrettshall.

Dette er bekymringsfullt både ut fra et

rekrutteringssynspunkt for idrettene, men like

mye ut fra at vi vet at idrett er en av de beste

aktivitetene barn og unge kan drive med. Når

51 % av håndball- og innbandyklubbene i Oslo

kan fortelle at de har måtte avvise spillere i

løpet av de siste 2 årene, er dette et varsel om

at anleggssituasjonen er aktivitetshemmende.

Bygging av idrettsanlegg er i så måte den beste

sosialpolitiske satsing enhver kommune kan

gjøre.

er stor. Vi tror at vi på denne måten kan

de raskeste resultatene. Dette arbeidet vil

gjøres i samarbeid med andre hallidretter

og idrettskretsene, samt idrettsrådene og de

lokale idrettslagene i de enkelte kommuner.

Bredde og topp like viktig

Selv om undersøkelsen ikke omhandler

elitehaller vil vi likevel benytte anledningen

til å nevne at dette også er et område vi

ønsker å satse på i perioden som kommer.

Elitearenaer kan i de fleste tilfeller bygges slik

at bredde idretten kan benytte hallen utenom

de store arrangementene. Når det gjelder

denne typen anlegg vil vi samarbeide med

Norges Håndballforbund sentralt for å nå våre

målsetninger.

Vi håper på et godt samarbeid med alle

involverte, slik at vi sammen skal lykkes med

vår langsiktige målsetting om at alle kommuner

i vår region skal få en godkjent karakter. På

denne måten håper vi at idrettshallene kan

plass til alle som ønsker å drive sin aktivitet

der – ikke bare håndballspillere, men også alle

som driver med andre inneidretter.

Jan Thormodsæter

Leder

Jan Knoph

Styremedlem

Samarbeid med alle aktører

NHF Region Øst vil bruke denne kartleggingen

aktivt til å gå i dialog med, diskutere og påvirke

de kommuner der hallsituasjonen er kritisk.

Vi vil i første omgang konsentrere oss om

kommuner der underdekningen er størst og

viljen/evnen til å gjennomføre hallutbygginger

1

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til

idrettsanlegg Dokument nr. 3:8 (2008-2009)

1


Innledning innebandy

Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid

mellom Norges Håndballforbund Region

Øst, Oslo og Akershus Bandyregion og

Østfold Bandykrets. Samarbeidet startet i

forbindelse med en konferanse i regi Østfold

Fylkeskommunes om anlegg våren 2009. Her

ble det etablert en forståelse av at NHF Region

Øst og Østfold Bandykrets delte mange av de

samme ufordringene når det gjelder anlegg.

Dette førte senere til et møte kort tid etter for å

vurdere et mulig samarbeid på dette området.

Ønske om bredt samarbeid

Siden NHF Region Øst også organiserte Oslo

og Akershus ble man raskt enige om å invitere

Oslo og Akershus Bandykrets med i dette

samarbeidet. Fra høsten 2009 har de tre nevnte

organisasjonene jobbet med kontinuiteten

i prosjektet. I startfasen ble både Norges

Volleyballforbund Region Øst og Oslo og

Akershus Basketballkrets invitert med, men

de valgte begge å ikke delta i første omgang.

Lokale variasjoner

Innsamlingen av data har vært tidkrevende,

men vi mener at produktet har blitt meget bra

og et solid arbeidsverktøy for våre idretter

når vi skal diskutere behovet for spilleflater i

fremtiden. Noen kommuner kommer svært

dårlig ut, og andre konkluderer vi med pr.

statistisk materiale at ikke har behov for

utbygging. Her er det selvfølgelig lokale

nyanser. For eksempel vet vi at en del klubber

i godt utbygde kommuner ikke får nok

treningstid til å videreutvikle klubben og at de

derfor opplever en stagnasjon. Slike forhold er

noe som bør vurderes lokalt.

Vi håper brukerne av dette dokumentet har fått

et godt og velegnet arbeidsverktøy i sitt arbeid

for å fremme idrettens behov i de tre fylkene vi

har tatt for oss.

Tidlig i prosessen vurderte man også behovet

for store arenaer til landskamper og andre

store arrangementer, men det ble etablert en

enighet om at samarbeidet i første omgang

skulle konsentrere seg om breddeidrettens

behov.

Espen Johansen

Daglig leder OABR

Gunnar Olsen

Leder ØBK

3


Om kartleggingen

Følgende er lagt til grunn for kartleggingen:

Definisjoner

I inndelingen av lag i forhold til alder er det benyttet tre kategorier; barn, ungdom (ungd.) og

voksen (vksn.). Disse gruppene er definert slik:

• Barn – til og med 12 år

• Ungdom – 13 til 19 år

• Voksne – 20 år og oppover

Kriterier for vurdering av anleggssituasjonen i de enkelte kommuner

Undersøkelsen baserer sin vurdering av den enkelte kommune på tre faktorer: antall treningstimer

per lag, antall innbyggere per flate, og antall barn og unge per flate. Ut fra disse tre delvurderingene er

det gitt en samlevurdering for kommunen. Kriteriene for kategoriene godkjent, bekymringsverdig

og kritisk er slik:

Godkjent Bekymringsverdig Kritisk

Antall treningstimer per

lag per uke

Antall innbyggere per

flate

Antall barn og unge per

flate

2,00 eller mer 1,99 – 1,51 1,50 eller mindre

5.000 eller mindre 5.001 – 7.499 7.500 eller mer

1.250 eller mindre 1.251 – 2.499 2.500 eller mer

(Enkelte steder er vurderingen justert hvis tallene ligger i grenseland mellom to vurderinger.)

Behov for flater

Når det gjelder behov for nye flater er beregnet ut fra to ulike faktorer:

• Antallet nye flater i forhold til dagens aktivitet er beregnet ut fra hvor mye treningstid som behøves for

å nå målet på 2 timer per lag. Det er beregnet at håndball og innebandy får tildelt 20 treningstimer på

den nye flaten. Dette vil si at håndballen og innebandyens andel av den totale treningstiden er 57 % ved

total brukstid på 35 timer i uka per flate (7 timer om dagen) eller 67 % ved brukstid på 30 timer i uka per

flate (6 timer om dagen).

• Antallet nye flater i forhold til folketall er beregnet ut i fra målet på én flate per 5.000 innbyggere. Dette

tallet er basert på den organiserte idrettens behov. Det er ikke tatt hensyn til at uorganisert idrett eller

andre aktiviteter som skole, korps, kulturaktiviteter osv får tildelt tid i hallene på kveldstid.

Kilder

Informasjonen i kartleggingen er hentet fra flere ulike kilder:

• Befolkningstallene som er oppgitt er hentet fra SSB.no og Oslo kommune. ”Nå-tallene” som er oppgitt

er fra 2008.

• Kommunenes areal er hentet fra snl.no og Wikipedia.

• Tildelt treningstid er hentet fra klubbenes hjemmesider og undersøkelse gjennomført i utgangen av

2009. Tallene for Oslo er hentet fra finfordelingen gjort av de respektive særregioner før sesongen

2009/2010. Det er kun tatt med treningstid som er tildelt i haller som har en aktivtetsflate på minimum

44 x 23 m.

• Status på kommende prosjekter er basert på kommunenes Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

(delen som omhandler handlingsplanen). Det bør bemerkes at enkelte kommuners kommunedelplan

var klar for rullering. Samtidig er det også mulig at enkeltprosjekter blir gjennomført uten tildeling av

spillemidler. Oversikten kan dermed utelate prosjekter som er planlagt.

• Informasjon om anleggene er hentet fra idrettsanlegg.no, idrettenes egne datasystemer og supplert med

noe lokalkunskap. Det er kun tatt hensyn til haller der aktivitetsflaten oppfyller kravene til en håndball-/

innebandybane. Dette innebærer en aktivitetsflate på minimum 44 x 23 m (noen få unntak).

5


Akershus

fylke

Håndball og innebandy er idretter som

vokser i Akershus. Utviklingen fra

2007/2008-sesongen

og fram til

2009/2010-sesongen

viser en vekst på 10 %.

Asker/Bærum og Nedre

Romerike er begge

områder der det har

vært en markant vekst

de siste 3 sesongene.

Aller størst vekst er

det likevel i Gjerdrum der det har vært en

vekst på 67 % i antall påmeldte lag (6 lag)

“I Akershus er det i all

hovedsak det offentlige som

har stått for utbyggingen –

9 av 10 hallflater er bygget

ved hjelp av kommunale

midler.”

og Ullensaker med en vekst på 35 % (14

lag).

Utbygging av haller

I Akershus kom den

første idrettshallen

i 1963 da Eidsvoll

kommune bygget

Eidsvollhallen.

U t b y g g i n g s t a k t e n

økte utover 1970- og

1980-tallet. Alle hallene i perioden fram

til 1984 ble bygget ut i offentlig regi. De

første private hallene kom på midten

6


av 1980-tallet og ble bygget øst i fylket

(Høland, Aurskog og Sørumsand). På

1990-tallet falt utbyggingstakten noe, mens

det på 2000-tallet ble bygget flere hallflater

igjen. I Akershus er det i all hovedsak det

offentlige som har stått for utbyggingen

– 9 av 10 hallflater er bygget ved hjelp av

kommunale midler. De private hallene er

først og fremst bygget i utkanten av fylket

der befolkningstettheten ikke er like stor

som i områdene rundt hovedstaden.

Godkjent

Bekymringsverdig

Kritisk

Mangel på treningstid

Når det gjelder treningstiden er det

en klar tendens til at håndball- og

innbandyklubbene først og fremst

ønsker å trene på flater som tilsvarer en

spilleflaten som benyttes i kamper. 83 % av

treningstiden i Akershus foregår på fulle

spilleflater (min. aktivitetsflate på 44 x 23

m). Det betyr at kun 17 % av treningstiden

foregår i mindre haller eller gymsaler.

Mangelen på

25 stk

treningstid varierer

20 stk

relativt mye innad

15 stk

i fylket. I den

kommunen som 10 stk

kommer best ut

5 stk

ble lagene tildelt

0 stk

treningstid som

1960-tallet 1970-tallet

tilsvarer 2,52 timer

Privat

per lag per uke. I

den kommunen som

kommer dårligst ut

har lagene kun fått

tildelt treningstid tilsvarende 0,82 timer

per lag per uke.

Tilbakemeldingene fra klubbene er

at mangelen på treningstid til en viss

grad virker begrensende på aktiviteten.

I en undersøkelse gjort sesongen

2009/2010 viste at 22 % 1 av håndball- og

innebandyklubbene i Akershus hadde

Situasonsoversikt: Figuren gir en oversikt over

anleggssituasjonen i Akershuskommunene.

avvist spillere i løpet av de siste to årene

på grunn av mangel på treningstid.

31 % 2 av klubbene svarte at de hadde blitt

forhindret i å starte opp flere lag i løpet av

de to siste årene på grunn av mangel på

treningstid.

Utfordringer

U t f o r d r i n g e n e

i Akershuskommunene

er

1990-tallet 2000-tallet

nært knyttet opp til

befolkningstetthet

Offentlig

og størrelsen

på kommunen.

Illustrasjonen over

gir en oversikt over

situasjonen i fylket. I

enkelte av kommunene vil en utvidelse av

kapasiteten på en eller to flater være nok

til å forbedre situasjonen vesentlig. Andre

kommuner, kanskje spesielt i vest, har de

samme utfordringene som Oslo har – det

vil si mangel på tomter, høye tomtepriser

og relativ stor befolkningstetthet i forhold

til antallet flater.

1980-tallet

Utbygningstakt: Diagrammet gir en oversikt

over utbygningstakten per tiår i Akershus.

1

n = 46

2

n = 45

7


Akershus Vest

AKERSHUS VEST

Innbyggere: 53.756

Areal (km 2 ): 100,7

Innb./km 2 : 534

Asker

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Asker Skiklubb

Holmen IF

Vollen UL

23

3

6

15

0

7

5

1

2

43

4

15

37

5

15

31

8

17

Innebandy:

Asker IBK

Krona IBK

8

0

Sum 40 26 11 77 70 63

4

0

2

1

14

1

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

12

1

6

1

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Askerhallen

Asker vgs. (plasthall)

Heggedalshallen

Holmenhallen

Leikvollhallen

Vollen idrettshall

1979

-

1982

1998

2005

1992

Kommunen

-

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Sum 7

1

1

1

1

2

1

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

2 Asker kommune Nytt gulvdekke i Heggedalshallen

-

Akershus

fylkeskommune

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Ny idrettshall på Asker vgs (ikke

med i plan for spillemiddelsøknader

2009-2013)

8 | Akershus fylke


Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,42 Kritisk

Innbyggere per flate: 7.679 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.224 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

AKERSHUS VEST

Befolkningssammensetning

Voksne

38 185

Barn

9 830

Ungdom

5 741

Forventet

befolkningsutvikling

Konklusjon

70000

Situasjonen er kritisk både når det gjelder tildelt treningstid og når

det gjelder antall innbyggere per hallflate. Det er grunn til å tro at

situasjonen ikke vil bedres uten en utvidelse av hallkapasiteten.

Det kan spesielt nevnes at Asker er en vekstkommune og at

det er registrert en vekst i aktiviteten i løpet av de 3 siste årene.

Kommunen har en relativ stor andel barn og unge blant sine

innbyggere, noe som forplikter ekstra.

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Det er grunn til å tro at dagens treningstidssituasjon virker

begrensende for videre vekst i aktivteten.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 2

Behov, antall flater ut fra folketall: 4

Akershus fylke | 9


Akershus Vest

AKERSHUS VEST

Innbyggere: 109.700

Areal (km 2 ): 192,2

Innb./km 2 : 571

BÆrum

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Bærums Verk IF

Frem-31 SPKL

Haslum IL/HK

Helset IF

Jar IL

Jardar IL

Lommedalens IL

Snarøya SPKL

Stabæk Håndball

Øvrevoll/Hosle IL

Innebandy:

Bærums Verk IF

Granåsenkam.

Jar Bazar IBK

Nedre Høvik IBK

Sandvika IBK

Snarøya SK

Stabekk IBK

Tanum IBK

13

1

21

11

10

14

9

4

6

12

3

0

0

0

0

0

0

0

Sum 104 60 26 190 184 177

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

5

0

19

11

0

5

2

0

11

3

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

1

0

3

0

0

3

4

3

0

1

0

2

0

1

1

19

1

46

23

10

22

11

4

20

19

10

0

1

0

2

0

1

1

19

2

39

24

8

21

7

2

24

19

12

0

1

1

2

1

1

1

16

3

43

25

11

24

7

1

16

16

11

1

1

0

0

0

1

1

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Combihallen

Gjønneshallen

Haslumhallen

Helsethallen

Hoslehallen

Hundsund idrettshall

Lommedalshallen

Nadderudhallen

Rykkinhallen

1971

2005

1982

1986

1975

2007

1986

1969

1981/1993

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Sum 10

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10 | Akershus fylke


Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

- Bærum kommune Rud idrettspark (ikke endelig

vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,33 Kritisk

Innbyggere per flate: 10.970 Kritisk

Barn og unge per flate: 3.052 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

AKERSHUS VEST

Befolkningssammensetning

Voksne

79 176

Barn

19 710

Ungdom

10 814

Forventet

befolkningsutvikling

150000

125000

100000

75000

50000

25000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Bærum kommune er stor både når det gjelder befolkningsgrunnlag

og aktivitet. Dette gjør også at behovet for treningstid i

idrettshallene er tilsvarende stort. Det skal også nevnes at

kommunen har to elitelag som krever mye treningstid.

I de siste 3 årene har det vært en betydelig økning i aktiviteten (13

lag, 7 %). Samtidig er det ventet en betydelig befolkningsvekst i

årene som kommer. Dette betyr at utfordringene trolig ikke vil

bli mindre i tiden framover.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 6

Behov, antall flater ut fra folketall: 12

Akershus fylke | 11


Follo

FOLLO

Enebakk

kommune

Aktivitet

Innbyggere: 10.153

Areal (km 2 ): 232,5

Innb./km 2 : 44

Befolkningssammensetning

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Driv IL

Enebakk IF

Innebandy:

Ingen

6

6

Sum 12 3 2 17 17 15

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

2

1

1

1

9

8

10

7

9

6

Voksne

7 245

Barn

1 917

Ungdom

991

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Flatebyhallen

Mjærhallen

1998

1997

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Forventet

befolkningsutvikling

15000

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

12500

10000

7500

Statusper01012010

5000

2500

Treningstimer per lag: - Data mangler

0

År 2010

År 2020

År 2030

Innbyggere per flate: 5.077 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.454 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er per dags dato tilfredsstillende. Det er likevel grunn

til å vurdere bygging av ny(e) flater med tanke på den forventede

befolkningsveksten.

12 | Akershus fylke


Frogn

kommune

FOLLO

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Drøbak/Frogn IL

Innebandy:

Drøbak Frogn IL

10

1

9

0

3

0

22

1

22

1

20

2

Sum 11 9 3 23 23 22

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Frogn vgs.

Frognhallen

2004

1973

Fylkeskommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Innbyggere: 14.435

Areal (km 2 ): 87,4

Innb./km 2 : 165

Befolkningssammensetning

Voksne

10 477

Barn

2 436

Ungdom

1 522

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

20000

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,80 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 7.218 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.979 Bekymringsverdig

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Situasjonen i forhold til treningstid er bekymringsverdig,

men foreløpig ikke kritisk. I forhold til befolkningsgrunnlaget

har kommunen få hallflater, og det bør vurderes utvidelse av

kapasiteten med tanke på forventet befolkningsvekst.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 0

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

Akershus fylke | 13


FOLLO

Nesodden

kommune

Aktivitet

Innbyggere: 17.129

Areal (km 2 ): 60,3

Innb./km 2 : 284

Befolkningssammensetning

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Fagerstrand IF

Nesodden HK

Innebandy:

Fagerstrand IF

3

9

5 4 4 13 12 15

Sum 17 13 6 36 34 37

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

3

6

0

2

6

17

6

16

7

15

Voksne

12 180

Barn

3 024

Ungdom

1 925

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Bakkeløkka idrettshall

Nesoddenhallen

2002

1980

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Forventet

befolkningsutvikling

25000

20000

15000

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

4

8

Nesodden kommune

Nesodden kommune

Nytt gulvdekke Nesoddhallen

Ny hall - Bjørnemyr Idrettshall

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

10000

5000

Statusper01012010

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 1,38 Kritisk

Innbyggere per flate: 8.565 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.475 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Kommunen mangler en del på treningstidskapasiteten og det

er relativt mange innbyggere per flate. Den planlagte hallen

på Bjørnemyr vil dekke behovet de nærmeste årene, men

befolkningsvekst og aktivitetsvekst kan føre til at det må vurderes

om kapasiteten skal utvides ytterligere i nær framtid.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

14 | Akershus fylke


Oppegård

kommune

FOLLO

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Kolbotn IL

Oppegård IL

Innebandy:

Hare IBK

21

17

15

8

0 0 1 1 1 0

Sum 38 23 7 68 66 64

3

3

39

28

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

36

29

39

25

Innbyggere: 24.612

Areal (km 2 ): 37,0

Innb./km 2 : 665

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Greverudhallen

Sofienmyrhallen

1981

1970

Kommunen

Kommunen

Sum 3

1

2

Voksne

17 752

Barn

4 310

Ungdom

2 550

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

- Oppegård kommune Ny idrettshall Østre Greverud

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Forventet

befolkningsutvikling

35000

30000

Statusper01012010

25000

20000

15000

Treningstimer per lag: 1,32 Kritisk

Innbyggere per flate: 8.204 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.287 Kritisk

10000

5000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Oppegård er en av kommunene der treningstidsituasjonen er

kritisk. I tillegg er det relativt mange innbyggere per flate. Den

nye hallen på Greverud vil være et skritt i riktig retning når

det gjelder utvidelse av kapasiteten, men fortsatt vil det være

et behov for videre utvidelse. Faktorer som aktivitetsvekst og

befolkningsvekst vil forsterke dette behovet i de kommende

årene.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 2

Behov, antall flater ut fra folketall: 2

Akershus fylke | 15


FOLLO

Ski

kommune

Aktivitet

Innbyggere: 27.699

Areal (km 2 ): 165,7

Innb./km 2 : 167

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Follo HK

Follo HK Damer

Kråkstad IL

Langhus IL

Siggerud IL

Ski IL

Innebandy:

Ski IL

0

0

2

18

7

22

1

2

0

10

6

13

1 1 3 5 8 5

Sum 50 33 14 97 91 88

2

2

0

3

2

2

3

4

2

31

15

37

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

3

3

1

30

12

34

4

3

2

29

11

34

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Kråkstadhallen

Langhushallen

Siggerudhallen

Ski Alliansehall

Skihallen

2007

1985

1989

2004

1971

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Ski Alliansen (Privat)

Kommunen

Sum 6

1

1

1

2

1

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

- Ski kommune Nye Langhushallen (vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,32 Kritisk

Innbyggere per flate: 4.617 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.313 Godkjent

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

16 | Akershus fylke


FOLLO

Befolkningssammensetning

Konklusjon

Ski kommune har god dekning i forhold til antallet innbyggere,

men på grunn av den store interessen for hallidrett i området er det

likevel mangel på treningstid. I tillegg til en stor breddeaktivitet

som er økende har kommunen også to elitelag som krever mye

treningstid.

Ved bygging av Nye Langhushallen vil idretten få tilgang på

mer treningstid i hallene, men det er likevel grunn til å følge

situasjonen nøye tiden framover - både på grunn av vekst i

aktiviteten og på grunn av en forventet befolkningsvekst.

Voksne

19 814

Barn

5 040

Ungdom

2 840

Forventet

befolkningsutvikling

35000

30000

25000

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 4

Behov, antall flater ut fra folketall: 0

20000

15000

10000

5000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Akershus fylke | 17


FOLLO

Vestby

kommune

Aktivitet

Innbyggere: 14.095

Areal (km 2 ): 133,5

Innb./km 2 : 106

Befolkningssammensetning

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Son HK

Vestby HK

Innebandy:

Soon IBK

8

11

0 0 1 1 1 0

Sum 19 5 4 28 23 25

2

3

0

3

10

17

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

8

14

6

19

Voksne

10 123

Barn

2 622

Ungdom

1 350

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Grevlingen idrettshall

Vestbyhallen

2004

1980

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

20000

17500

15000

12500

10000

Pri* Utbygger Prosjekt

- Vestby kommune Idrettshall (2 flater), Sole skog

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

7500

5000

2500

0

År 2010

År 2020

År 2030

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,55 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 7.048 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.986 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Per dags dato er det et behov for å utvide hallkapasiteten. Det er

likevel grunn til å tro at dette behovet vil bli dekket når dn nye

idrettshallen på Sole Skog står ferdig.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

18 | Akershus fylke


Ås

kommune

FOLLO

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Nordby IL

UMBIL

Ås Håndball

Innebandy:

Ingen

5

0

3

4

0

3

4

1

1

13

1

7

10

1

10

Sum 8 7 6 21 21 24

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

15

0

9

Innbyggere: 15.863

Areal (km 2 ): 102,8

Innb./km 2 : 154

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

GG-hallen

Nordby idrettshall

Åshallen

1987

1997

1977

Privat

Kommunen

Kommunen

Sum 3

Planlagteprosjekter

Ukjent.

1

1

1

Voksne

11 652

Barn

2 829

Ungdom

1 652

Forventet

befolkningsutvikling

25000

20000

15000

Statusper01012010

10000

5000

Treningstimer per lag: 1,81 Bekymringsverdig

0

År 2010

År 2020

År 2030

Innbyggere per flate: 5.288 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.494 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Situasjonen i Ås kommune er i grenseland for å være godkjent.

I forhold til treningstid er man et stykke unna målet, men

situasjonen er foreløpig ikke kritisk. Det samme gjelder antallet

innbyggere per hallflate. Det er likevel grunn til å vurdere

hallsituasjonen kontinuerlig i årene kommer, spesielt med tanke

på den forventede befolkningsveksten.

Akershus fylke | 19


Nedre Romerike

Aurskog-HØland

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Aurskog/

Finstadbru SPKL

Bjørkelangen SF

Høland IL

Innebandy:

Bjørkelangen SF

10

4

5

0 0 0 0 0 0

Sum 19 10 2 31 32 25

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

4

4

2

0

0

2

14

8

15

13

10

9

10

7

8

NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 14.158

Areal (km 2 ): 961,2

Innb./km 2 : 15

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Aurskoghallen

Bjørkelangen sportshall

Hølandshallen

1986

1991

1984

AFSK (Privat)

BSF (Privat)

Høland IL (Privat)

Sum 3

Planlagteprosjekter

1

1

1

Voksne

10 586

Barn

2 238

Ungdom

1 334

Forventet

befolkningsutvikling

20000

Pri* Utbygger Prosjekt

3

8

AFSK

Høland IL

Nytt gulvdekke i Aurskoghallen

Nytt gulvdekke i Hølandshallen

15000

10000

5000

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

0

År 2010

År 2020

År 2030

Statusper01012010

Treningstimer per lag: - Data mangler

Innbyggere per flate: 4.719 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.191 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Akershus fylke | 21


NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 10.139

Areal (km 2 ): 176,1

Innb./km 2 : 58

Befolkningssammensetning

Fet

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Fet IL

Innebandy:

Fet IBK

11

3

6

4

2

1

19

8

18

9

23

9

Sum 14 10 3 27 27 32

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Voksne

7 421

Barn

1 752

Ungdom

996

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Fethallen 1980 Kommunen 1

Sum 1

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

14000

12000

10000

Statusper01012010

8000

6000

4000

Treningstimer per lag: 0,98 Kritisk

Innbyggere per flate: 10. 139 Kritisk

2000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Barn og unge per flate: 2.718 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Kommunen kommer dårlig ut både når det gjelder tildelt

treningstid og antall innbyggere per hallflate. Det er nå 30 år

siden hallkapasiteten sist ble utvidet, og det anbefales på det

sterkeste at det vurderes nybygging. Det skal legges til at det i

årene framover er forventet en befolkningsvekst som vil forverre

situasjonen ytterligere med mindre en utvidelse av kapasiteten

gjennomføres.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 2

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

22 | Akershus fylke


LØrenskog

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Fjellhammer IL

Lørenskøg HK

Innebandy:

Lørenskog IBK

17

6

18

3

3 2 1 6 5 7

Sum 26 23 9 58 51 51

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

6

2

41

11

37

9

36

8

NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 32.300

Areal (km 2 ): 70,7

Innb./km 2 : 457

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Fjellhammerhallen

Kjenn idrettshall

Lørenskoghallen

Skårerhallen

1996

2009

1975

1980

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Sum 6

3

1

1

1

Voksne

23 145

Barn

5 624

Ungdom

3 145

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

50000

40000

Statusper01012010

30000

Treningstimer per lag: 1,66 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 5.383 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.462 Bekymringsverdig

20000

10000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Kommunen har nylig utvidet kapasiteten, noe som har ført til at

man er kommet nærmere målene om dekning. Likevel er det noe

igjen før man når disse målene. Stor vekst i aktiviteten de siste

tre årene (14 % økning i antall lag) gjør at behovet for treningstid

også vokser. Det skal også nevnes at kommunen vil være en

vekstkommune i årene som kommer. Det er med andre ord

grunn til å vurdere en ytterligere utvidelse av hallkapasiteten.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

Akershus fylke | 23


NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 20.555

Areal (km 2 ): 186,7

Innb./km 2 : 110

Befolkningssammensetning

Nittedal

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Nit/Hak HK

Innebandy:

Gjelleråsen

12

16

7

11

1

6

20

33

26

27

24

21

Sum 28 18 7 53 53 45

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Voksne

14 470

Barn

3 946

Ungdom

2 139

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Hakadal idrettshall

Lihallen

2000

1974

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

30000

25000

20000

Statusper01012010

15000

10000

Treningstimer per lag: 0,90 Kritisk

5000

Innbyggere per flate: 10.278 Kritisk

0

År 2010

År 2020

År 2030

Barn og unge per flate: 3.043 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Nittedal er en av kommunene der det er dårligst med treningstid

per lag. I tillegg er det mange innbyggere per flate. Det er grunn

til å tro at mangelen på treningstid hindrer vekst i aktiviteten. En

utvidelse av kapasiteten anbefales på det sterkeste.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 3

Behov, antall flater ut fra folketall: 2

24 | Akershus fylke


RÆlingen

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Rælingen HK

Innebandy:

Fjerdingby

11

2

9

3

5

3

25

8

26

7

27

9

Sum 13 12 8 33 33 36

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 15.345

Areal (km 2 ): 71,4

Innb./km 2 : 215

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Marikollhallen

Sandbækkhallen

2006

1976

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Voksne

11 431

Barn

2 580

Ungdom

1 334

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

20000

Statusper01012010

17500

15000

12500

Treningstimer per lag: 2,08 Godkjent

Innbyggere per flate: 7.673 Kritisk

10000

7500

5000

2500

Barn og unge per flate: 1.957 Bekymringsverdig

0

År 2010

År 2020

År 2030

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Kommunen har relativt mange barn og unge per flate og relativt

mange innbyggere per flate. Selv om antallet treningstimer per

lag per uke får godkjent er det riktig å huske på at kommunen

har elitelag både i håndball og i innebandy. Derfor er det grunn

til å tro at situsjonen for de aldersbestemte lagene i realiteten er

noe dårligere enn tallene viser. En utvidelse av kapasiteten bør

vurderes.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 0

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

Akershus fylke | 25


NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 46.668

Areal (km 2 ): 77,2

Innb./km 2 : 605

Skedsmo

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

LHK-90

Skedsmo HK

SSK Skjetten

Lillestrøm

Topphåndball

Innebandy:

Lillestrøm IBK

Strømmen IBK

11

16

6

0

2

3

Sum 38 16 13 67 64 59

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

5

8

0

0

0

3

2

3

1

1

3

3

18

27

7

1

5

9

18

22

8

1

4

11

20

19

6

1

2

11

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Skedsmohallen

Skjettenhallen

Tærudhallen

1982

2008

1983

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Sum 5

3

1

1

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

-

-

-

Akershus f.kommune

Skedsmo kommune

Skedsmo kommune

Idrettshall, Skedsmo vgs.

Idrettshall, Skedsmokorset

Idrettshall, Leirsund (ikke

vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

26 | Akershus fylke


Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,72 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 9.334 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.477 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

NEDRE ROMERIKE

Befolkningssammensetning

Voksne

34 284

Barn

8 138

Ungdom

4 246

Forventet

befolkningsutvikling

Konklusjon

80000

Kommunen har både relativt mange innbyggere per flate og

relativt magne barn og unge per flate. I tillegg har det vært en

markert vekst i aktiviteten de siste tre årene. Den planlagte

hallen på Skedsmokorset vil være med på å bedre situasjonen,

men likevel er det grunn til å følge med på situasjonen i tiden

framover.

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 4

Akershus fylke | 27


Foto: Terje Antonsen


Nedre Romerike

SØrum

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Frogner IL

Sørum IL

Sørumsand IF

Innebandy:

Ingen

10

0

5

2

0

5

1

0

2

13

0

12

12

1

11

Sum 15 7 3 25 23 21

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

11

0

10

NEDRE ROMERIKE

Innbyggere: 14.942

Areal (km 2 ): 206,8

Innb./km 2 : 72

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Bringsfosshallen

Frogner idrettshall

SIF-hallen

2003

1997

1984

Kommunen

Frogner IL (Privat)

Sørumsand IF (Privat)

Sum 3

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

1

1

1

Voksne

10 767

Barn

2 766

Ungdom

1 409

Forventet

befolkningsutvikling

25000

20000

15000

Statusper01012010

10000

5000

Treningstimer per lag: 1,56 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 4.981 Godkjent

0

År 2010

År 2020

År 2030

Barn og unge per flate: 1.392 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Kommunen har et stykke igjen til målet om 2 timer per lag per

uke selv om det er en en relativ god dekning målt ut fra antall

innbyggere per flate. På grunn av vekst i aktivitet og en forventet

befolkningsvekt er det grunn til å tro at situasjonen kan bli

forverret uten en utvidelse av kapasiteten.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 0

Akershus fylke | 29


Øvre Romerike

ØVRE ROMERIKE

Innbyggere: 20.321

Areal (km 2 ): 455,8

Innb./km 2 : 45

Befolkningssammensetning

Eidsvoll

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Dal IL

Eidsvoll IF

Eidsvoll Turn

Innebandy:

Ingen

0

8

7

0

2

4

0

2

1

0

12

12

0

13

14

Sum 15 6 3 24 27 24

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

1

10

13

Voksne

15 073

Barn

3 418

Ungdom

1 830

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Eidsvollhallen

Råholdthallen

1963

1998

Kommunen

Kommunen

Sum 4

1

3

Forventet

befolkningsutvikling

30000

25000

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

20000

15000

10000

Statusper01012010

5000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 1,98 Godkjent

Innbyggere per flate: 5.080 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.312 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

30 | Akershus fylke


GJerdrum

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Gjerdrum IL

Innebandy:

Gjerdrum IL

9

0

3

2

1

0

13

2

11

2

9

0

Sum 9 5 1 15 13 9

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

ØVRE ROMERIKE

Innbyggere: 5.567

Areal (km 2 ): 82,5

Innb./km 2 : 67

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Gjerdrumhallen 2000 Gjerdrum Idrettspark BA 1

Sum 1

Voksne

3 905

Barn

1 085

Ungdom

577

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

Statusper01012010

8000

7000

6000

Treningstimer per lag: 1,53 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 5.567 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.662 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

5000

4000

3000

2000

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Gjerdrum kommune har noe igjen for å nå målet om 2 timer

treningstid per lag per uke, og målet om 5.000 innbyggere per

flate. Selv om kummunen ikke er blant de værst stilte anbefales

det en utvidelse av kapasiteten - både på grunn av en forventet

befolkningsvekst og på grunn av veksten i aktivitet de siste 3

årene.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 0

Akershus fylke | 31


ØVRE ROMERIKE

Innbyggere: 2.621

Areal (km 2 ): 285,0

Innb./km 2 : 9

Hurdal

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Ingen 0

Sum 0

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Idrettshaller

Befolkningssammensetning

Voksne

1 989

Barn

399

Ungdom

233

Hall Byggeår Eier Flater

Ingen

Sum 0

Planlagteprosjekter

Ukjent.

Forventet

befolkningsutvikling

3000

2500

2000

1500

1000

500

Statusper01012010

Treningstimer per lag: - Data mangler

Innbyggere per flate:

2.621 uten

tilbud

Godkjent

Barn og unge per flate:

632 uten

tilbud

Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Kommunen har per dags dato ikke noe tilbud. Det er

nærliggende å tro at behovet for aktivitetstilbud kan ivaretas i

nabokommunene.

32 | Akershus fylke


Nannestad

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Holter IF

Nannestad IL

Innebandy:

Nannestad IL

4

6

0 1 2 3 3 3

Sum 10 7 5 22 23 26

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

2

4

0

3

6

13

7

13

7

16

ØVRE ROMERIKE

Innbyggere: 10.800

Areal (km 2 ): 340,9

Innb./km 2 : 32

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

HIF-hallen

Nannestadhallen

1991

2003

Holter IF (Privat)

Kommunen

Sum 3

1

2

Voksne

7 703

Barn

2 000

Ungdom

1 097

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

Upri. Nannestad kommune Ny idrettshall i forbindelse

med evtuell bygging av ny

skole på Maura (ikke vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Forventet

befolkningsutvikling

15000

12500

10000

7500

5000

2500

Statusper01012010

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 2,52 Godkjent

Innbyggere per flate: 3.600 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.032 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Akershus fylke | 33


Nes

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Haga IF

Raumnes&Årnes

Innebandy:

Nes IBK

2

6

4 2 4 10 11 11

Sum 12 8 6 26 24 28

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Idrettshaller

1

5

1

1

4

12

2

11

5

12

ØVRE ROMERIKE

Innbyggere: 18.629

Areal (km 2 ): 638,6

Innb./km 2 : 29

Befolkningssammensetning

Hall Byggeår Eier Flater

Neshallen

Neskollen idrettshall

1983

1980

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Voksne

13 672

Barn

3 086

Ungdom

1 871

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

-

-

Hvam IL

Nes kommune

Idrettshall (ukjent størrelse)

Idrettshall Vormsund ungdomsskole

(ikke vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Forventet

befolkningsutvikling

25000

20000

15000

Statusper01012010

10000

5000

Treningstimer per lag: 1,58 Bekymringsverdig

0

År 2010

År 2020

År 2030

Innbyggere per flate: 9.315 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.479 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Selv om treningstidssituasjonen ikke er blandt de dårligste

i regionen har kommunen et stykke igjen til målet om 5.000

innbyggere per hallflate. Det er dessuten relativt mange barn

og unge per hallflate. Som en vekstkommune kommer denne

situasjonen ikke til å bedre seg uten en utvidelse av kapasiteten.

Det skal legges til at det ikke er bygget nytt på 25 år i kommunen.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 1

Behov, antall flater ut fra folketall: 2

Akershus fylke | 35


ØVRE ROMERIKE

Innbyggere: 28.138

Areal (km 2 ): 251,6

Innb./km 2 : 112

Ullensaker

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Borgen IL

Kløfta IL

Ull/Kisa IL

Innebandy:

Ull/Kisa IL

3

10

14

8 0 0 8 7 3

Sum 35 12 7 54 44 40

1

3

8

1

2

4

5

15

26

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

4

11

22

4

12

21

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Jessheimhallen

Kløftahallen

1972

1992

Kommunen

Kommunen

Sum 2

1

1

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

6

17

Ullensaker kommune

Ullensaker kommune

Idrettshall, Borgen

Idrettshall, Gystadmarka

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett. Tiltakene tom. fjerdeprioritet

er allerede gjennomført.

36 | Akershus fylke


Statusper01012010

Treningstimer per lag: 0,82 Kritisk

Innbyggere per flate: 14.069 Kritisk

Barn og unge per flate: 3.921 Kritisk

Totalinntrykk

Konklusjon

Kritisk

Når det gjelder treningstidssituasjonen er kommunen blant de

dårligste i regionen. Det er dessuten mange innbyggere per

flate, og mange barn og unge per flate. Situasjonen kan helt klart

defineres som kritisk.

ØVRE ROMERIKE

Befolkningssammensetning

Voksne

20 296

Barn

5 393

Ungdom

2 449

Forventet

befolkningsutvikling

50000

40000

30000

20000

10000

Hvis de planlagte prosjektene i kommunen gjennomføres i løpet

av den nærmeste tiden, vil situasjonen bedres betraktlig. Det er

likevel grunn til å ha en kontinuerlig vurdering om hvorvidt

kapasiten skal utvides ytterligere, siden det er ventet en relativ

stor befolningsvekst i de kommende årene.

0

År 2010

År 2020

År 2030

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 3

Behov, antall flater ut fra folketall: 4

Akershus fylke | 37


Oslo

kommune

Da Nordstrandshallen åpnet i 1956 var dette

den første hallen med full håndballflate i

Oslo. Hallen ble bygget

på privat initiativ,

noe den hadde til

felles med de to neste

hallene som ble bygd.

Den første kommunale

hallen kom i 1968 da

Haugenstua idrettshall

ble bygget, og året etter

ble den gamle delen av Oppsal Arena

(Trasophallen) satt opp.

“51 % av håndball- og

innebandyklubbene svarer

at de har vært nødt til å

avvise spillere de siste

2 årene på grunn av

mangel på treningstid.”

Utbygningstakten steg sakte, men

sikkert i tiårene framover. Fram til midten

av 1990-tallet var det

en 60-40 fordeling

mellom det offentlige

og det private når

det gjaldt bygging av

hallflater. De private

utbygningene ble gjort

av lokale idrettslag,

hovedsakelig på

Bækkelagshøgda og i Oslo Vest,

samt av utdanningsinstitusjoner i

Oslo Vest (Universitetet i Oslo og

38


Norges Idrettshøgskole). De offentlige

utbygningene kom først og fremst i Oslo

Øst.

Fra midten av 1990-tallet økte

utbygningstakten betraktelig. Oslo

kommune trappet da opp byggingen av

hallflater. Fra 1996 og fram til 2009 har

kommunen stått for byggingen av 18 nye

hallflater, noe som tilsvarer ca 1,3 flater i

året.

Mangel på treningstid

På tross av en relativ stor utbygning de

siste årene har Oslo fortsatt mye igjen før

målene om en godkjent anleggsdekning er

nådd.

En undersøkelse gjort i

2009/2010-sesongen viser at 51 % 1 av

håndball- og innebandyklubbene svarer at

de har vært nødt til å avvise spillere de siste

2 årene på grunn av mangel på treningstid.

Samtidig svarer 47 % 2 av klubbene at de

har blitt hindret i å starte opp nye lag i løpet

av de siste to årene på grunn av mangel på

treningstid.

Undersøkelsen

viste også at

h o v e d s t a d e n s

håndball- og

innebandyaktivitet i

all hovedsak foregår

i idrettshaller.

93 % av aktiviteten

(treningstid) foregår

i haller der det er

full spilleflate (min.

aktivitetsflate på 43 x

20 m). Dette betyr at kun 7 % av aktiviteten

foregår i mindre haller eller gymsaler.

1

n = 43

2

n = 43

16 stk

14 stk

12 stk

10 stk

8 stk

6 stk

4 stk

2 stk

0 stk

Godkjent

Bekymringsverdig

Kritisk

Situasonsoversikt: Figuren gir en oversikt over

anleggssituasjonen i Oslo.

Utfordringer

Utfordringene i hovedstaden er med

andre ord ikke løst selv om kommunen

har gjort en betydelig innsats ved å bygge

ut hallkapasiteten de siste 15 årene. Det er

et klart signal fra Osloklubbene at det er

ønske om flere hallflater som kan benyttes

til trening. Det er også grunn til å tro at

behovet for treningstid ikke vil bli mindre

i årene framover da

eksisterende idretter

vokser (håndball har

hatt 8 % økning fra

2007/2008-sesongen

til 2009/2010-

sesongen) samtidig

som det stadig

kommer nye idretter

Offentlig

som inkluderes

i fordelingen av

den kommunale

treningstiden.

1950-tallet 1960-tallet 1970-tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet

Privat

Utbygningstakt: Diagrammet gir oversikt over

utbygningstakten per tiår i Oslo.

Illustrasjonen over viser at situasjonen

er mest kritisk i sentrum, i vest og i

nordøst. Dette er også de områdene der

det å finne tilgengelige tomter er størst.

Tomteproblematikken er sansynligvis

en av de største utfordringene man står

ovenfor ved videre utbygging.

39


Oslo

OSLO

OsloNordØst

BydeleneAlna,Bjerke,GrorudogStovner

Aktivitet

Innbyggere: 128.563

Areal (km 2 ): 36,6

Innb./km 2 : 3.513

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Ammerud Hndb.

Ellingsrud IL

Furuset Håndball

Gøy HK

Haugerud IF

Høybråten/

Stovner IL

Linderud IL

Romsås IL

Rommen SK

Veitvet SK

Vestli IL

Årvoll IL

Innebandy:

B16 SK

Furuset IBK

Grei Innebandy

Hasle/Løren IL

Haugerud IF

Høybråten/

Stovner IL

Lindeberg

Lazyducks

Linderud IL

Målløs IBK

Nedre Furuset IK

Romsås IL

Sveiva Inneb.

Tjernet Inneb.

Vestligutta IBK

Østkantkam.

10

4

2

0

2

7

8

4

0

0

10

4

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

9

0

0

0

6

1

1

0

3

7

0

0

0

0

3

2

0

0

6

0

0

1

0

0

3

0

1

9

0

0

0

2

4

2

4

3

3

1

3

1

0

3

2

1

0

6

1

4

5

1

1

7

1

2

9

0

0

1

18

9

5

4

8

17

9

7

1

0

16

8

1

0

14

1

4

7

1

1

10

1

3

27

0

0

1

11

8

7

4

8

15

8

4

1

2

19

8

1

0

13

1

3

5

1

1

11

1

4

25

0

0

1

Sum 63 43 67 173 162 178

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

12

8

7

4

11

11

8

5

1

3

19

9

1

1

20

2

4

5

1

1

9

1

3

25

5

1

1

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

- Oslo Idrettshaller AS

-

-

-

Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS

/ Undervisningsbygg

*Prioritert i kommunens sektorplan for idrett.

Idrettshall, Ellingsrud

(byggestart 2010)

Idrettshall, Årvoll (ikke vedtatt)

Idrettshall, Grorud (byggestart

2010/2011)

Idrettshall, Rommen (ferdig

mars 2010)

40 | Oslo kommune


OSLO

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Apalløkka idrettshall

Furuset FORUM

Furusethallen

Haugenstua idr.hall

Haugerudhallen

Linderudhallen

Løren plasthall

Romsåshallen

Stovnerhallen

Veitvethallen

1974/2003

1998

1982

1967

1975

1970

2002

1979

1984

1982

Kommunen

Furuset IF (Privat)

Privat

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Hasle/Løren IL

(Privat)

Kommunen

Kommunen

Veitvet SPKL

(Privat)

Sum 11

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Voksne

95 372

Barn

22 703

Ungdom

10 488

Forventet

befolkningsutvikling

150000

125000

100000

75000

50000

25000

0

År 2010

År 2015

År 2020

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,25 Kritisk

Innbyggere per flate: 11.688 Kritisk

Barn og unge per flate: 3.017 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Bydelene i Groruddalen er det området i Oslo der det per dags

dato er dårligst med treningstid per lag per uke, og det er

dessuten relativt mange barn og unge per flate.

I løpet av de nærmeste årene er det planlagt ferdigstillelse på

3 flater i området. Dette vil bedre situasjonen noe. Likevel vil

behovet i forhold til både treningstid per lag og behovet for en

godkjent anleggsdekning i forhold til innbyggertallet være stort

i årene som kommer.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 7

Behov, antall flater ut fra folketall: 15

Oslo kommune | 41


OSLO

OsloSentrum

BydeleneGamleOslo,Grünerløkka,Sagene,Sentrumog

StHanshaugen

Aktivitet

Innbyggere: 151.499

Areal (km 2 ): 20,8

Innb./km 2 : 7.284

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

BI Athletics

Fysio IL

Grüner Håndball

Vålerenga Hndb.

Innebandy:

Andes Inneb.

Bjølsen IBK

Dverg Innebandy

Frelsesarméen IL

Frydenlund IBK

Galgeberg IBK

Kampen IBK

Kubakken IBK

Løkka IL

OBV Innebandy

Parkveien IBK

Ribbungene IBK

Sagene IF

Tigerstaden BK

Tanen Tigers

Vålerenga Inneb.

Ælva Tigers

Ørnulf IF

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

2

0

2

8

0

1

3

1

1

0

1

1

2

1

1

1

7

1

0

5

1

1

2

0

2

17

0

1

3

1

1

0

1

1

2

1

1

1

14

1

0

5

1

1

2

0

2

15

0

1

3

2

1

1

1

1

2

1

0

1

12

1

0

6

1

1

Sum 8 8 40 56 54 61

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

0

1

3

14

1

1

3

2

1

0

1

1

2

1

0

1

21

1

1

5

0

1

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Bjølsenhallen

Hangar’n

Jordalhallen

Voldsløkka idr.hall

2004

2000

1998

1978

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Oslo Bedriftidrettskrets

(Privat)

Sum 5

2

1

1

1

42 | Oslo kommune


OSLO

Befolkningssammensetning

Barn

17 910

Ungdom

5 399

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

- Undervisningsbygg Fyrstikkalleen 21 (ferdigstilles i

slutten av 2010)

*Prioritert i kommunens sektorplan for idrett.

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,43 Kritisk

Innbyggere per flate: 30.300 Kritisk

Barn og unge per flate: 4.662 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Voksne

128 190

Forventet

befolkningsutvikling

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

År 2010

År 2015

År 2020

Konklusjon

Oslo Sentrum er det området av Oslo der det er minst aktivitet.

Lite tid i hallene gir også liten aktivitet. Tomtesituasjonen i Oslo

indre by er under et spesielt press, og det er urealistisk å tenke

seg at det er mulig å bygge seg ut av den kritiske situasjonen

i disse delene av Oslo. Likevel bør det være mulig å sette av

tomter når større områder gjøres om til boligformål. Derfor

er det bekymringsfult når store prosjekter som Ensjøbyen og

Kværnerbyen planlegges uten tilsvarende kapasitetsutvidelse

når det gjelder idrettshaller. Den nye idrettshallen på Helsfyr

vil for eksempel bare kunne betjene en brøkdel av veksten som

kommer i området.

Selv om de ytre delene av byen sansynligvis kan avlaste Oslo

Sentrum noe, er tilstanden i dag er kritisk både når det gjelder

treningstid per lag per uke, antall inbyggere per flate og antallet

barn og unge per flate. Hvis situasjonen skal bedre seg er man

nødt til å ha en bevisst strategi for å sikre tomter i dette området.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 2

Behov, antall flater ut fra folketall: 25

Oslo kommune | 43


OSLO

OsloSydØst

BydeleneNordstrand,SøndreNordstrandogØstensjø

Aktivitet

Innbyggere: 126.010

Areal (km 2 ): 47,5

Innb./km 2 : 2.653

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Bjørndal IF

Bækkelagets SK

Bøler IF

Ekeberg HK

Hauketo IF

Holmlia SK

Klemetsrud IL

Nordstrand IF

Oppsal Håndball

Østerdølenes IL

Innebandy:

Bjørndal IF

Bækkelaget SK

Hauketo IF

Holmlia SK

Nordstrand IF

Paradisbukta IBK

Teisen IF

Tunet IBK

Østensjø Ducks

12

16

6

0

2

5

3

15

16

0

0

3

0

3

1

0

0

15

0

5

12

2

0

4

3

5

9

14

0

0

3

0

5

0

0

0

6

0

1

5

0

2

3

0

1

3

6

1

1

3

1

6

0

1

0

7

1

18

33

8

2

9

8

9

27

36

1

1

9

1

14

1

1

0

28

1

20

32

8

2

8

8

9

31

37

1

1

11

1

14

1

1

2

25

2

Sum 97 68 42 207 214 192

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

10

30

6

0

10

10

11

32

30

1

0

9

1

15

0

0

0

25

2

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Bjørnholdthallen

Bækkelagshallen

Bølerhallen

Ekeberg idrettshall

Holmlia idrettshall

Høyenhallen

KFUM-hallen

Klemmetsrudhallen

Klemmetsrud (Plast)

Nordstrandshallen

Oppsal Arena

Prinsdalshallen

2007

1982

2006

1970

1983

1999

1994

1996

-

1956

1968/2005

2003

Kommunen

Bækkelagshallen AS

(Privat)

Kommunen

Oslo Idrettskrets

(Privat)

Kommunen

Kommunen

KFUM Oslo (Privat)

Kommunen

Klemmetsrud IL

Nordstrandshallen

AL (Privat)

Kommunen

Hauketo IF (Privat)

Sum 20

3

1

1

3

1

1

1

2

1

1

4

1

44 | Oslo kommune


OSLO

Befolkningssammensetning

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

- Oslo Idrettshaller AS Idrettshall, Lambertseter (ikke

vedtatt)

*Prioritert i kommunens sektorplan for idrett.

Statusper01012010

Voksne

92 160

Barn

22 542

Ungdom

11 308

Forventet

befolkningsutvikling

150000

Treningstimer per lag: 1,40 Kritisk

125000

Innbyggere per flate: 6.301 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.693 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

100000

75000

50000

25000

0

År 2010

År 2015

År 2020

Konklusjon

Oslo Sydøst er den delen av Oslo hvor det er best dekning i

forhold til innbyggere per flate og i forhold til barn og unge per

flate. Selv om disse tallene er lave er det verdt å merke seg at det

likevel er dårlig med treningstid per lag per uke. Dette skyldes

sansynligvis at hallene i denne delen av Oslo er med på å avlaste

for andre deler av byen. Selv om situasjonen som helhet ikke er

kritisk er det likevel verdt å merke seg forskjellene mellom de tre

bydelene i dette området:

• I bydel Nordstrand finnes det per dags dato ingen

kommunale haller og den planlagte hallen på Lambertseter

vil bli det første offentlige bidraget i bydelen.

• Bydel Søndre Nordstrand er en av bydelene i Oslo som

kommer best ut med 1,60 treningstimer per lag per uke og

4.407 innbyggere per flate.

• I bydel Østensjø er situasjonen mer kritisk med 1,20

treningstimer per lag per uke og 1.830 barn og unge per flate.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 6

Behov, antall flater ut fra folketall: 5

Oslo kommune | 45


OSLO

OsloVest

BydeleneFrogner,NordreAker,UllernogVestreAker

Aktivitet

Innbyggere: 166.677

Areal (km 2 ): 47,9

Innb./km 2 : 3.480

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Bogstadkam. IL

Bygdøy

Monolitten IL

Kjelsås IL

Korsvoll IL

Njård IL

OSI

Raballder

Ullern

Innebandy:

Akerselva IK

Ankerveien IBK

Bestum IBK

Bygdøy

Monolitten IL

Frogner IBK

Korsvoll IL

Lindøya IK

Lyn

OSI

Vestre Aker SK

Void IBK

0

9

21

14

6

0

0

17

0

0

0

13

0

0

0

0

0

1

0

0

3

6

7

6

0

0

9

0

0

0

7

0

1

0

0

0

0

0

1

2

3

2

3

4

3

3

8

0

2

6

1

2

4

2

0

0

1

1

14

30

23

15

4

3

29

8

0

2

26

1

3

4

2

0

1

1

1

14

23

18

20

4

3

26

Sum 81 39 47 167 160 160

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

9

1

2

24

1

4

3

1

5

0

1

1

13

28

18

19

4

3

25

11

0

1

23

1

3

3

1

5

0

1

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Domus Athletica

Engebråthallen

Hovseterhallen

Kjelsåshallen

Kringsjåhallen

Njårdhallen (gamle/nye)

Norges Idrettshøgskole

Persbråtenhallen

Skøyenhallen

Blindern Athletica

Øraker idrettshall

1996

1997

1975

1980

1996

1960

1982

2007

1999

1960

1980

SiO (Privat)

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Njård IL (Privat)

NIH (Privat)

Skanska (Privat)

Kommunen

SiO (Privat)

Kommunen

Sum 14

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

46 | Oslo kommune


OSLO

Befolkningssammensetning

Planlagteprosjekter

Barn

24 145

Ungdom

11 223

Pri* Utbygger Prosjekt

-

-

-

-

Undervisningsbygg

Undervisningsbygg

Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS

Ny Kjelsås skole med

idrettshall (erstatter

eksisterende Kjelsåshallen -

ferdig 2012)

Grefsen skole - idrettshall

(ferdig 2011)

Idrettshall, Korsvoll

(ikke vedtatt)

Idrettshall, Voksen (byggestart

2010)

*Prioritert i kommunens sektorplan for idrett.

Statusper01012010

Voksne

131 309

Forventet

befolkningsutvikling

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

År 2010

År 2015

År 2020

Treningstimer per lag: 1,31 Kritisk

Innbyggere per flate: 11.906 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.526 Kritisk

Totalinntrykk

Kritisk

Konklusjon

Situasjonen i Oslo Vest er også kritisk. Som i Oslo Sentrum er en

av de største utfordringene å finne egnede tomter for utbygging.

Verdt å merke seg med dette området av byen er at 1/3 av

hallflatene eies av utdanningsinstitusjoner er dermed ikke åpne

for de lokale idrettslagene på samme måte som de kommunale

hallene; enten får den lokale idretten ikke tilgang i det hele tatt,

eller så er de nødt til å betale leie til halldrifter. Tilgangen på

hallflater er dermed ikke like stor som tallene over skulle tilsi. På

den andre side er disse hallflatene “øremerket” byens studenter

og er uansett med på å minske presset på den kommunale

hallkapasiteten i byen som helhet.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 6

Behov, antall flater ut fra folketall: 19

Oslo kommune | 47


Østfold

fylke

Den første idrettshallen i Østfold ble

bygget i Rygge kommune i 1967 og fikk

navnet Ryggehallen.

Som de fleste andre

idrettshallene i fylket er

dette en kommunal hall.

9 av 10 haller i dette

fylket er bygget av det

offentlige. Utbyggingen

av idrettshaller skjedde

i all hovedsak på1970-

og 1980-tallet, og

mange av fylkets mindre kommuner fikk

sin første og eneste hall i disse tiårene. På

“45 % av klubbene i

Østfold svarer at de har

blitt hindret i å starte

opp nye lag i løpet av de

siste 2 årene på grunn av

mangel på treningstid.”

1990-tallet sank utbyggingen betraktelig

før det ble bygget litt flere hallflater igjen

i det første tiåret etter

tusenårsskiftet.

Treningstid

Når det gjelder

treningstidssituasjonen

i Østfold fylke er

forholdene varierende

fra kommune til

kommune. I de minste kommunene er det

god anleggsdekning, noe som vises både

ved at det er relativt få innbyggere flere

48


flate og at det er bra med treningstid per

lag.

En undersøkelse gjort i

2009/2010-sesongen viser at 21 % 1 av

håndball- og innebandyklubbene svarer

at de har vært nødt til å avvise spillere

de siste 2 årene på grunn av mangel på

treningstid. Samtidig svarer 45 % 2 av

klubbene at de har blitt hindret i å starte

opp nye lag i løpet av de siste to årene på

grunn av mangel på treningstid.

Som i Oslo og Akershus er det i all

hovedsak haller med fulle hallflater

det trenes mest på blant håndball- og

innebandyklubbene. 84 % av treningstiden

foregår i idrettshaller med en aktivitetsflate

på minst 44 x 23 m. Dette betyr at kun

16 % av treningstiden som blir benyttet er

i mindre haller eller

gymsaler.

Per dags dato er

det tre kommuner

i fylket som ikke

har en idrettshall

med full flate;

Hobøl er den største

kommunen i de tre

fylkene Akershus,

Oslo og Østfold som

står uten noe tilbud

1

(n = 29)

2

(n = 29)

14 stk

12 stk

10 stk

8 stk

6 stk

4 stk

2 stk

Godkjent

Bekymringsverdig

Kritisk

0 stk

1960-tallet 1970-tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet

Privat

Utbygningstakt: Diagrammet gir en oversikt over

utbygningstakten per tiår i Østfold.

Situasjonsoversikt: Figuren gir en oversikt over

anleggssituasjonen i Østfoldkommunene.

om treningstid i hall, Rømskog har et

såpass lite befolkningsgrunnlag at det er

nærliggende å tro at nabokommunene

kan dekke deres behov, og Aremark er nå

på vei til å bygge sin

første idrettshall.

Utfordringer

Utfordringene i

fylket er i hovedsak

knyttet opp til de

kommunene der det

Offentlig er store byer med høy

befolkningstetthet.

I disse områdene er

utfordringene noe

av det samme som i

befolkningstette områdene rundt Oslo.

49


Indre Østfold

INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 1.420

Areal (km 2 ): 321,0

Innb./km 2 : 4

Aremark

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Ingen 0 0 0 0 0 0

Sum 0

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Befolkningssammensetning

Voksne

1 054

Barn

220

Ungdom

146

Forventet

befolkningsutvikling

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Ingen 0

Sum 0

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

1 Aremark kommune Idrettshall, Aremark

(under bygging)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

1500

1250

1000

Statusper01012010

750

Treningstimer per lag: - Data mangler

500

250

0

År 2010

År 2020

År 2030

Innbyggere per flate:

Barn og unge per flate:

1.420

uten tilbud

336

uten tilbud

Godkjent

Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Med den nye idrettshallen på plass vil situasjonen være

tilfredsstillende, og det vil ikke være grunn til ytterligere

utbygging i kommunen.

50 | Østfold fylke


Askim

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Askim IF

Innebandy:

Askim IF

5

0

7

3

2

1

14

4

16

4

13

3

Sum 5 10 3 18 20 16

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 14.703

Areal (km 2 ): 69,0

Innb./km 2 : 213

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Askimhallen 1983 Kommunen 3

Sum 3

Voksne

10 947

Barn

2 392

Ungdom

1 364

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

Statusper01012010

20000

17500

15000

Treningstimer per lag: 2,11 Godkjent

12500

10000

Innbyggere per flate: 4.901 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.252 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

7500

5000

2500

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 51


INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 10.701

Areal (km 2 ): 236,0

Innb./km 2 : 45

Befolkningssammensetning

Eidsberg

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Mysen IF

Slitu IF

Innebandy:

Mysen IBK

8

2

0 0 1 1 1 1

Sum 10 9 2 21 20 23

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

6

3

0

1

14

6

13

6

17

5

Voksne

7 969

Barn

1 730

Ungdom

1 002

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Eidsberghallen 1973/1997 Kommunen 2

Sum

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

Ukjent.

15000

12500

10000

Statusper01012010

7500

5000

2500

Treningstimer per lag: 1,67 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 5.351 Bekymringsverdig

0

År 2010

År 2020

År 2030

Barn og unge per flate: 1.366 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Kommunens anleggskapasitet er per i dag å anse som

tilfredsstillende med tanke på antall innbyggere per flate. Når

det gjelder tildelt treningstid mangler det likevel noe kampasitet

for å tilfredsstille målet om 2 timer treningstid per lag per uke.

Det er grunn til å vurdere utvidelse av kapasiteten – spesielt ved

videre befolkningsvekst eller en økning i aktiviteten.

52 | Østfold fylke


HobØl

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Hobøl IL

0 0 0 0 2 3

Innebandy:

Ingen

Sum 0 2 3

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 4.661

Areal (km 2 ): 141,0

Innb./km 2 : 33

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Ingen 0

Sum 0

Voksne

3 395

Barn

780

Ungdom

486

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

4 Hobøl kommune Idrettshall, Hobøl (status ukjent)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Forventet

befolkningsutvikling

6000

5000

4000

Statusper01012010

3000

2000

Treningstimer per lag: - Data mangler

Innbyggere per flate:

4.661

uten tilbud

Bekymringsverdig

Barn og unge per flate:

1.266

uten tilbud

Bekymringsverdig

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Per dags dato står kommunens innbyggere uten et tilbud. Ved en

eventuell realisering av den planlagte hallen vil anleggsdekningen

i kommunen være tilfredsstillende.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 0

Behov, antall flater ut fra folketall: 1

Østfold fylke | 53


INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 3.455

Areal (km 2 ): 413,0

Innb./km 2 : 8

Befolkningssammensetning

Marker

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Ørje IL

2 2 1 5 5 6

Innebandy:

Ingen

Sum 2 2 1 5 5 6

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Voksne

2 645

Barn

496

Ungdom

314

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Marker idrettshall 1997 Kommunen 1

Sum 1

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

4000

3500

3000

Statusper01012010

2500

2000

1500

1000

500

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 3,60 Godkjent

Innbyggere per flate: 3.455 Godkjent

Barn og unge per flate: 810 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

54 | Østfold fylke


Rakkestad

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Degernes IL

4 2 1 7 8 9

Innebandy:

Ingen

Sum 4 2 1 7 8 9

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Idrettshaller

INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 7.496

Areal (km 2 ): 435,0

Innb./km 2 : 17

Befolkningssammensetning

Hall Byggeår Eier Flater

Degerneshallen

Rakkestadhallen

1984

2009

Rakkestadhallen AS (Priv)

Rakkestadhallen AS (Priv)

Sum 3

1

2

Voksne

5 613

Barn

1 216

Ungdom

667

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

9000

Statusper01012010

8000

7000

6000

Treningstimer per lag: 2,14 Godkjent

Innbyggere per flate: 2.499 Godkjent

Barn og unge per flate: 628 Godkjent

5000

4000

3000

2000

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 55


INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 671

Areal (km 2 ): 183,0

Innb./km 2 : 4

RØmskog

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Ingen 0 0 0 0 0 0

Sum 0

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Befolkningssammensetning

Barn

94

Ungdom

51

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Ingen 0

Sum 0

Voksne

526

Planlagteprosjekter

Ukjent.

Forventet

befolkningsutvikling

Statusper01012010

800

700

600

500

400

300

200

100

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: - Data mangler

Innbyggere per flate:

Barn og unge per flate:

Totalinntrykk

671

uten tilbud

145

uten tilbud

Godkjent

Godkjent

Godkjent

Konklusjon

Kommunen har per dags dato ikke noe tilbud. Det er likevel

nærliggende å tro at behovet for aktivitetstilbud kan ivaretas i

nabokommunene.

56 | Østfold fylke


Skiptvet

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Skiptvet IL

5 3 0 8 6 8

Innebandy:

Ingen

Sum 5 3 0 8 6 8

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 3.492

Areal (km 2 ): 101,0

Innb./km 2 : 35

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Skiptvethallen 1986 Kommunen 1

Sum 1

Voksne

2 543

Barn

617

Ungdom

332

Planlagteprosjekter

Ukjent.

Forventet

befolkningsutvikling

Statusper01012010

5000

4000

Treningstimer per lag: - Data mangler

Innbyggere per flate: 3.492 Godkjent

Barn og unge per flate: 949 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

3000

2000

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 57


INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 5.148

Areal (km 2 ): 142,0

Innb./km 2 : 36

Befolkningssammensetning

Voksne

3 808

Barn

837

Ungdom

503

Spydeberg

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Spydeberg IL 6 2 0 8 10 7

Innebandy:

Ingen

Sum 6 2 0 8 10 7

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Spydeberghallen 2004 Kommunen 1

Sum 1

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

Ukjent.

7000

6000

Statusper01012010

5000

4000

3000

2000

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 2,38 Godkjent

Innbyggere per flate: 5.148 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.340 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

58 | Østfold fylke


TrØgstad

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

HK Trøgstad-97 7 4 2 13 16 15

Innebandy:

Ingen

Sum 7 4 2 13 16 15

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

INDRE ØSTFOLD

Innbyggere: 5.047

Areal (km 2 ): 204,0

Innb./km 2 : 25

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Trøgstadhallen 1985 Kommunen 1

Sum 1

Voksne

3 814

Barn

758

Ungdom

475

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

3 Trøgstad kommune Tilbygg til Trøgstadhallen - ny

spilleflate? (ikke vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Forventet

befolkningsutvikling

6000

5000

4000

3000

Statusper01012010

2000

1000

Treningstimer per lag: - Data mangler

0

År 2010

År 2020

År 2030

Innbyggere per flate: 5.047 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.233 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 59


Mosseregionen

MOSSEREGIONEN

Innbyggere: 29.588

Areal (km 2 ): 63,0

Innb./km 2 : 470

Befolkningssammensetning

Moss

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

HK Herulf Moss

Innebandy:

Moss IBK

11

0

6

1

4

1

21

2

19

3

18

3

Sum 11 7 5 23 22 21

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Idrettshaller

Voksne

22 497

Barn

4 521

Ungdom

2 570

Hall Byggeår Eier Flater

Mossehallen 1970 Kommunen 3

Sum 3

Planlagteprosjekter

Forventet

befolkningsutvikling

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Pri* Utbygger Prosjekt

5

11

Moss kommune

HK Herulf

Idrettshall, nordre bydel

Idrettshall, utvidelse ved Mossehallen

(finansiering mangler)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 2,00 Godkjent

Innbyggere per flate: 9.863 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.364 Kritisk

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

I forhold til folketallet er situasjonen i kommunen kritisk. Det

må til en dobling av hallkapasiteten for å nå det generelle målet

om 5.000 innbyggere per flate. Det er sansynlig at en utvidelse av

hallkapasiteten vil generere mye ny aktivitet.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 0

Behov, antall flater ut fra folketall: 3

60 | Østfold fylke


Rygge

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

HK Rygge

Innebandy:

Larkollen IL

Øreåsen IL

6

0

3

Sum 9 13 4 26 24 25

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

8

0

5

2

1

1

16

1

9

16

1

7

19

1

5

MOSSEREGIONEN

Innbyggere: 14.105

Areal (km 2 ): 74,0

Innb./km 2 : 191

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Larkolhallen

Ryggehallen

Øråshallen

2001

1967

1986

Larkollen IL (Privat)

Kommunen

Kommunen

Sum 3

1

1

1

Voksne

10 335

Barn

2 379

Ungdom

1 391

Planlagteprosjekter

Forventet

befolkningsutvikling

Pri* Utbygger Prosjekt

-

-

Rygge kommune

-

Nytt gulvdekke i Ryggehallen

Idrettshall, Ekholt

16000

14000

12000

10000

8000

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

6000

4000

2000

Statusper01012010

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 1,98 Godkjent

Innbyggere per flate: 4.702 Godkjent

Barn og unge per flate: 1.257 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 61


MOSSEREGIONEN

Innbyggere: 6.790

Areal (km 2 ): 119,0

Innb./km 2 : 57

Befolkningssammensetning

Råde

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Råde IL

Innebandy:

Råde IL

3

0

2

2

1

4

6

6

4

7

5

6

Sum 3 4 5 12 11 11

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

Voksne

5 71

Barn

1 067

Ungdom

652

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Råde idrettshall 2006 Kommunen 1

Sum 1

Forventet

befolkningsutvikling

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

8000

7000

6000

Statusper01012010

5000

4000

3000

2000

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Treningstimer per lag: 2,38 Godkjent

Innbyggere per flate: 6.790 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.719 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

Kommunens anleggskapasitet er per i dag å anse som

tilfredsstillende med tanke på tildelt treningstid. Det er

likevel grunn til å vurdere utvidelse av kapasiteten ved videre

befolkningsvekst eller en markant økning i aktiviteten.

62 | Østfold fylke


Våler

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Vansjø/Svindal 2 0 0 2 3 5

Innebandy:

Ingen

Sum 2 0 0 2 3 5

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

MOSSEREGIONEN

Innbyggere: 4.437

Areal (km 2 ): 257,0

Innb./km 2 : 17

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Vålerhallen 1997 Kommunen 1

Sum 1

Voksne

3 213

Barn

747

Ungdom

477

Planlagteprosjekter

Ingen planer.

Forventet

befolkningsutvikling

Statusper01012010

7000

6000

5000

Treningstimer per lag: - Data mangler

Innbyggere per flate: 4.437 Godkjent

4000

3000

2000

Barn og unge per flate: 1.224 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 63


Nedre Glommaregionen

NEDRE GLOMMAREGIONEN

Innbyggere: 72.760

Areal (km 2 ): 290,0

Innb./km 2 : 251

Fredrikstad

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Fredrikstad BLK

Fredrikstad HK

Gressvik IF

Kråkerøy IL

Lervik IL

Lisleby FK

Nylende IL

Rolvsøy IF

Skogstrad IL

Torp IF

Torsnes IL

Trolldalen IF

Østsiden

Fredrikstad IL

Innebandy:

Fredrikstad IBK

Lisleby IBK

Rolvsøy IBK

Selbakk IBK

Slevik IBK

St. Croix IBK

Trosvik IBK

0

0

5

7

5

4

0

10

8

6

3

0

4

2

0

0

0

2

0

0

1

0

5

3

4

2

0

6

4

3

1

0

4

3

0

0

0

6

3

0

2

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

2

3

1

1

1

4

1

1

3

0

10

11

10

6

0

16

13

10

4

0

10

8

1

1

1

12

4

1

3

0

10

9

9

6

1

16

13

9

2

1

11

8

1

1

1

14

6

1

Sum 56 45 20 121 122 123

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

3

2

10

11

9

7

1

13

12

8

4

1

9

5

1

1

3

15

6

2

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Blomsterøyhallen

Borgenhallen

Gaustadhallen

Gressvikhallen

Kongstenhallen

Kvernhushallen

Rolvsøyhallen

1993

1984

1972

2005

1971

2000

1987

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Sum 11

1

1

1

1

5

1

1

64 | Østfold fylke


Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

7

10

12

16

17

21

-

-

-

-

-

-

Rehab. garderrober, Kongstenhallen

Nytt idrettsgulv I, Kongstedhallen

Idrettshall, Glemmen VGS.

Idrettshall, Østsiden

Nytt idrettsgulv II, Kongstenhallen

Idrettshall, Lisleby

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,64 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 6.615 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.649 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

NEDRE GLOMMAREGIONEN

Befolkningssammensetning

Voksne

54 620

Barn

11 360

Ungdom

6 780

Forventet

befolkningsutvikling

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Fredrikstad kommune er ikke blant kommunene som er lengst

unna målsetningene om treningstid per lag og antall innbyggere

per flate, men på grunn av kommunens størrelse vil det likevel

kreve en en noe innsats for å nå et tilfredsstillende nivå.

Det er dessuten grunn til å følge situasjonen nøye i tiden framover

da det både har vært vekst i aktiviteten i de 3 siste årene og det er

forventet en befolkningsvekst i årene som kommer.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 2

Behov, antall flater ut fra folketall: 4

Østfold fylke | 65


NEDRE GLOMMAREGIONEN

Innbyggere: 28.389

Areal (km 2 ): 641,0

Innb./km 2 : 44

Befolkningssammensetning

Halden

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

HK Halden

Tistedal T&IF

Innebandy:

Halden IBK

6

1

0 2 1 3 6 7

Sum 7 10 7 24 28 32

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

6

2

3

3

15

6

16

6

17

8

Voksne

21 374

Barn

4 399

Ungdom

2 616

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Hjortsberghallen

Porsnes vgs.

Tistedalshallen

Sum

1981

2003

1992

Kommunen

Fylkeskommunen

-

1

1

1

Forventet

befolkningsutvikling

35000

30000

25000

20000

Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

27 Halden kommune Idrettshall, Halden (ikke vedtatt)

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

15000

10000

5000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 2,58 Godkjent

Innbyggere per flate: 9.463 Kritisk

Barn og unge per flate: 2.338 Kritisk

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

Konklusjon

I forhold til folketallet er situasjonen i kommunen kritisk. Det

må til en dobling av hallkapasiteten for å nå det generelle målet

om 5.000 innbyggere per flate. Det er sansynlig at en utvidelse av

hallkapasiteten vil generere mye ny aktivitet.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 0

Behov, antall flater ut fra folketall: 3

66 | Østfold fylke


Hvaler

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Hvaler IL

Innebandy:

Hvaler BK

3

1

1

2

2

0

6

3

7

4

7

3

Sum 4 3 2 9 11 10

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

NEDRE GLOMMAREGIONEN

Innbyggere: 3.998

Areal (km 2 ): 88,0

Innb./km 2 : 45

Befolkningssammensetning

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Hvalerhallen 1999 Kommunen 1

Sum 1

Voksne

3 105

Barn

550

Ungdom

343

Planlagteprosjekter

Ukjent.

Forventet

befolkningsutvikling

Statusper01012010

5000

4000

Treningstimer per lag: - Data mangler

3000

Innbyggere per flate: 3.998 Godkjent

Barn og unge per flate: 893 Godkjent

Totalinntrykk

Godkjent

2000

1000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Situasjonen er tilfredsstillende og per dags dato er det ingen

grunn til ytterligere utbygging i kommunen.

Østfold fylke | 67


NEDRE GLOMMAREGIONEN

Innbyggere: 51.723

Areal (km 2 ): 406,0

Innb./km 2 : 127

Sarpsborg

kommune

Aktivitet

Klubb Barn Ungd Vksn Sum 08/09 07/08

Håndball:

Ise SK

Sarpsborg IL

Tindlund IF

Tune IL

Tveter HK

Innebandy:

Borgen IBK

Greåker IBK

Kurland

Sarpsborg IBK

Varteig IBK

1

13

10

8

10

0

0

0

4

0

0

10

8

2

7

0

4

0

9

0

1

2

3

2

3

1

3

0

3

1

2

25

21

12

20

1

7

0

16

1

1

26

20

10

20

1

5

0

12

1

Sum 46 40 19 105 96 88

(Målt i antall lag. Barn = 0-12 år, ungd. = 13-19 år og vksn = 20 år +)

1

29

17

6

18

1

5

1

9

1

Idrettshaller

Hall Byggeår Eier Flater

Gråumhallen

Kalneshallen

Sarpsborghallen

Skjeberghallen

Tindlundhallen

2009

2009

1972

1980

1970

Kommunen

Fylkeskommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Sum 8

1

1

3

2

1

68 | Østfold fylke


Planlagteprosjekter

Pri* Utbygger Prosjekt

1 Sarpsborg kommune Rehabilitering Sarpsborghallen

*Prioritert i kommunens kommunendelplan for idrett

Statusper01012010

Treningstimer per lag: 1,61 Bekymringsverdig

Innbyggere per flate: 6.465 Bekymringsverdig

Barn og unge per flate: 1.606 Bekymringsverdig

Totalinntrykk

Bekymringsverdig

NEDRE GLOMMAREGIONEN

Befolkningssammensetning

Voksne

38 878

Barn

8 212

Ungdom

4 633

Forventet

befolkningsutvikling

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

År 2010

År 2020

År 2030

Konklusjon

Kommunen har per dags dato knapphet på treningstid. Samtidig

er det også et stykke igjen til det generelle målet om 5.000

innbyggere per flate. Siden Sarpsborg er en vekstkommune er

det sansynlig at disse utfordringene bare vil øke i årene som

kommer. Det kan også legges til at det har vært vekst i aktiviteten

de siste tre årene.

Det er gledlig å se at kapasiteten er utvidet etter 30 år uten

kapasitetøkning. Likevel er det nødvendig at kapasiteten økes

ytterligere i årene som kommer.

Behov, antall flater ut fra dagens aktivitet: 2

Behov, antall flater ut fra folketall: 2

Østfold fylke | 69


Antall timer per lag

Nr. Kommune/Bydel Fylke Timer per lag

1 Marker kommune Østfold 3,60

2 Halden kommune Østfold 2,58

3 Nannestad kommune Akershus 2,52

4 Råde kommune Østfold 2,38

5 Spydeberg kommune Østfold 2,38

6 Rakkestad kommune Østfold 2,14

7 Askim kommune Østfold 2,11

8 Rælingen kommune Akershus 2,08

9 Moss kommune Østfold 2,00

10 Eidsvoll kommune Akershus 1,98

11 Rygge kommune Østfold 1,98

12 Ås kommune Akershus 1,81

13 Frogn kommune Akershus 1,80

14 Skedsmo kommune Akershus 1,72

15 Eidsberg kommune Østfold 1,67

16 Lørenskog kommune Akershus 1,66

17 Fredrikstad kommune Østfold 1,64

18 Sarpsborg kommune Østfold 1,61

19 Nes kommune Akershus 1,58

20 Sørum kommune Akershus 1,56

21 Vestby kommune Akershus 1,55

22 Gjerdrum kommune Akershus 1,53

23 Oslo Sentrum Oslo 1,43

24 Asker kommune Akershus 1,42

25 Oslo Sørøst Oslo 1,40

26 Nesodden kommune Akershus 1,38

27 Bærum kommune Akershus 1,33

28 Oppegård kommune Akershus 1,32

29 Ski kommune Akershus 1,32

30 Oslo Vest Oslo 1,31

31 Oslo Nordøst Oslo 1,25

32 Fet kommune Akershus 0,98

33 Nittedal kommune Akershus 0,90

34 Ullensaker kommune Akershus 0,82

Aurskog-Høland kommune Akershus Data mangler

Aremark kommune Østfold Data mangler

Enebakk kommune Akershus Data mangler

Hobøl kommune Østfold Data mangler

Hurdal kommune Akershus Data mangler

Hvaler kommune Østfold Data mangler

Rømskog kommune Østfold Data mangler

Skiptvet kommune Østfold Data mangler

Trøgstad kommune Østfold Data mangler

Våler kommune Østfold Data mangler

70


Antall innbyggere per flate

Nr. Kommune/Bydel Fylke Innbyggere per flate

1 Rakkestad kommune Østfold 2.499

2 Marker kommune Østfold 3.455

3 Skiptvet kommune Østfold 3.492

4 Nannestad kommune Akershus 3.600

5 Hvaler kommune Østfold 3.998

6 Våler kommune Østfold 4.437

7 Ski kommune Akershus 4.617

8 Rygge kommune Østfold 4.702

9 Aurskog-Høland kommune Akershus 4.719

10 Askim kommune Østfold 4.901

11 Sørum kommune Akershus 4.981

12 Trøgstad kommune Østfold 5.047

13 Enebakk kommune Akershus 5.077

14 Eidsvoll kommune Akershus 5.080

15 Spydeberg kommune Østfold 5.148

16 Ås kommune Akershus 5.288

17 Eidsberg kommune Østfold 5.351

18 Lørenskog kommune Akershus 5.383

19 Gjerdrum kommune Akershus 5.567

20 Oslo Sørøst Oslo 6.301

21 Sarpsborg kommune Østfold 6.465

22 Fredrikstad kommune Østfold 6.615

23 Råde kommune Østfold 6.790

24 Vestby kommune Akershus 7.048

25 Frogn kommune Akershus 7.218

26 Rælingen kommune Akershus 7.673

27 Asker kommune Akershus 7.679

28 Oppegård kommune Akershus 8.204

29 Nesodden kommune Akershus 8.565

30 Nes kommune Akershus 9.315

31 Skedsmo kommune Akershus 9.334

32 Halden kommune Østfold 9.463

34 Moss kommune Østfold 9.863

35 Fet kommune Akershus 10.139

36 Nittedal kommune Akershus 10.278

37 Bærum kommune Akershus 10.970

38 Oslo Nordøst Oslo 11.688

39 Oslo Vest Oslo 11.906

40 Ullensaker kommue Akershus 14.069

41 Oslo Sentrum Oslo 30.300

Rømskog kommune Østfold 671 uten tilbud

Aremark kommune Østfold 1.420 uten tilbud

Hurdal kommune Akershus 2.621 uten tilbud

Hobøl kommune Østfold 4.661 uten tilbud

71


Antall barn og unge per flate

Nr. Kommune/Bydel Fylke Barn og unge per flate

1 Rakkestad kommune Østfold 628

2 Marker kommune Østfold 810

3 Hvaler kommune Østfold 893

4 Skiptvet kommune Østfold 949

5 Nannetad kommune Akershus 1.032

6 Aurskog-Høland kommune Akershus 1.191

7 Våler kommune Østfold 1.224

8 Trøgstad kommune Østfold 1.233

9 Askim kommune Østfold 1.252

10 Rygge kommune Østfold 1.257

11 Eidsvoll kommune Akershus 1.312

12 Ski kommune Akershus 1.313

13 Spydeberg kommune Østfold 1.340

14 Eidsberg kommune Østfold 1.366

15 Sørum kommune Akershus 1.392

16 Enebakk kommune Akershus 1.454

17 Lørenskog kommune Akershus 1.462

18 Ås kommune Akershus 1.494

19 Sarpsborg kommune Østfold 1.606

20 Fredrikstad kommune Østfold 1.649

21 Gjerdrum kommune Akershus 1.662

22 Oslo Sørøst Oslo 1.693

23 Råde kommune Akershus 1.719

24 Rælingen kommune Akershus 1.957

25 Frogn kommune Akershus 1.979

26 Vestby kommune Akershus 1.986

27 Asker kommune Akershus 2.224

28 Oppegård kommune Akershus 2.287

29 Halden kommune Østfold 2.338

30 Moss kommune Østfold 2.364

31 Nesodden kommune Akershus 2.475

32 Skedsmo kommune Akershus 2.477

34 Nes kommune Akershus 2.479

35 Oslo Vest Oslo 2.526

36 Fet kommune Akershus 2.718

37 Oslo Nordøst Akershus 3.017

38 Nittedal kommune Akershus 3.043

39 Bærum kommune Akershus 3.052

40 Ullensaker kommune Akershus 3.921

41 Oslo Sentrum Oslo 4.662

Rømskog kommune Østfold 145 uten tilbud

Aremark kommune Østfold 366 uten tilbud

Hurdal kommune Akershus 632 uten tilbud

Hobøl kommune Østfold 1.266 uten tilbud

72


Notater

73


74Akershus Vest

Antall lag per sesong Antall timer per lag

200

09/10

2,5

150

08/09

2,0

100

07/08

1,5

1,0

50

0,5

0

Asker Bærum

0,0

Asker

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

12000

3500

10000

3000

8000

6000

2500

2000

1500

4000

1000

2000

500

0

0

Asker

Bærum

Asker

Bærum

Bærum


Follo

Antall lag per sesong Antall timer per lag

100

2,5

09/10

80

08/09

2,0

60

07/08

1,5

40

1,0

20

0,5

0

0,0

Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås

Frogn Nesodden Oppegård

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

10000

2500

2250

8000

2000

1750

6000

1500

1250

4000

1000

750

2000

500

250

0

0

Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås

Enebakk Frogn Nesodden Oppegård

Ski

Ski

Vestby

Vestby

Ås

Ås

75


76Nedre Romerike

Antall lag per sesong Antall timer per lag

80

70

60

2,5

09/10

08/09

2,0

50

07/08

1,5

40

30

1,0

20

10

0,5

0

Aurskog-Høland Fet Lørenskog Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum

0,0

Fet Lørenskog Nittedal

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

12000

3500

10000

3000

8000

6000

2500

2000

1500

4000

1000

2000

500

0

Aurskog-Høland Fet Lørenskog Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum

0

Aurskog-Høland Fet Lørenskog

Rælingen Skedsmo

Nittedal Rælingen Skedsmo

Sørum

Sørum


Øvre Romerike

Antall lag per sesong Antall timer per lag

60

09/10

2,5

50

08/09

2,0

40

07/08

1,5

30

20

1,0

10

0,5

0

Eidsvoll Gjerdrum Nannestad Nes Ullensaker

0,0

Eidsvoll Gjerdrum Nannestad

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

15000

4000

12000

3500

3000

9000

2500

2000

6000

1500

3000

1000

500

0

0

Eidsvoll Gjerdrum Nannestad Nes Ullensaker

Eidsvoll Gjerdrum Nannestad

Nes

Nes

Ullensaker

Ullensaker

77


78Oslo

Antall lag per sesong Antall timer per lag

250

09/10

2,5

200

08/09

2,0

150

07/08

1,5

100

1,0

50

0,5

0

0,0

Nordøst Sentrum Sydøst Vest

Nordøst

Sentrum

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

35000

5000

30000

25000

4000

20000

3000

15000

2000

10000

5000

1000

0

0

Nordøst Sentrum Sydøst

Vest Vest u/UiO & NIH

Nordøst Sentrum

Sydøst

Sydøst

Vest

Vest

Vest u/UiO & NIH


Indre Østfold

Antall lag per sesong Antall timer per lag

25

20

09/10

08/09

4,0

3,5

3,0

15

07/08

2,5

2,0

10

1,5

5

1,0

0,5

0

Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad Skiptvet Spydeberg Trøgstad

0,0

Askim Eidsberg Marker

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

6000

1500

5000

1250

4000

1000

3000

750

2000

500

1000

250

0

0

Askim Eidsberg Marker Rakkestad Skiptvet Spydeberg Trøgstad

Askim Eidsberg Marker Rakkestad

Rakkestad

Spydeberg

Skiptvet

Spydeberg

Trøgstad

79


80Mosseregionen

Antall lag per sesong Antall timer per lag

30

09/10

2,5

25

08/09

2,0

20

07/08

1,5

15

10

1,0

5

0,5

0

0,0

Moss Rygge Råde Våler

Moss

Rygge

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

10000

2500

8000

2000

6000

1500

4000

1000

2000

500

0

0

Moss

Rygge

Råde

Våler

Moss

Rygge

Råde

Råde

Våler

Våler


Nedre Glommaregionen

Antall lag per sesong Antall timer per lag

150

09/10

2,5

120

08/09

2,0

90

07/08

1,5

60

1,0

30

0,5

0

0,0

Fredrikstad Halden Hvaler Sarpsborg

Fredrikstad Halden

Antall innbyggere per flate Antall barn og unge per flate

10000

2500

8000

2000

6000

1500

4000

1000

2000

500

0

0

Fredrikstad Halden

Hvaler

Sarpsborg

Fredrikstad Halden

Hvaler

Hvaler

Sarpsborg

Sarpsborg

81


Notater

82


Notater

83


Notater

84


Norges Håndballforbund Region Øst

Strømsveien 80

2010 STRØMMEN

Telefon: 66 94 16 53

E-post: nhf.ron@handball.no

www.handball.no/ron

Oslo og Akershus Bandyregion

Idrettens Hus

Ekebergveien 101

1178 Oslo

Telefon: 22 57 97 38

Fax: 22 57 97 01

www.oslobandy.idrett.no

Østfold Bandykrets

Idrettens Hus

Postboks 123

1664 Rolvsøy

Telefon: 69 35 49 28

Fax: 69 35 49 01

www.ostfold-innebandy.no

ØSTFOLD

19 35

BANDYKRETS

More magazines by this user
Similar magazines