TV2 .rsmelding.98

pub.tv2.no

TV2 .rsmelding.98

TV 2 - Postboks 7222 - 5020 Bergen

Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90

post@tv2.no - www.tv2.no

ÅRSBERETNING 1998


Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs - Grafikk: Ane Nyrerød

Design: Crnic Design - Foto: Odd Mehus, Bjørn Erik Larsen,TV 2 - Trykk: Gunnarshaug Trykkeri as


I N N H O L D

TV 2 – ALLMENNKRINGKASTER

OG MODERNE MEDIEBEDRIFT 4

TV 2 ÅRSBERETNING 1998

LEDELSEN I TV 2 6

TV 2-ORGANISASJONEN 7

PROGRAMVIRKSOMHETEN 11

TV2.NO 19

MARKEDSSITUASJONEN 20

KONSERNVIRKSOMHETEN 23

STYRETS BERETNING 27

REGNSKAP 32

MOT TV 2000 44

TV 2 NORWAY 47

INCOME STATEMENT 50

3


TV 2 - allmennkringkaster

Da TV 2 ble tildelt konsesjon for å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn, var målsetningen å skape en levedyktig privat allmennkringkaster

og et alternativ til statskanalen NRK.TV 2 skulle bidra til å skape et bredere tv-tilbud for det norske folk, og bak konsesjonstildelingen

lå ikke minst et ønske om å skape et reelt alternativ til NRKs nyhets- og aktualitetssendinger. Det synes jeg vi har klart.

Oppslutningen om TV 2s nyhetssendinger har aldri vært større enn den var i 1998.Avstanden mellom TV 2-Nyhetene og Dagsrevyen ble

halvert fra 1997 til 1998, og TV 2 hadde Norges mest sette aktualitetsprogrammer.

Personlig tror jeg en frisk presentasjonsform og et innhold med stor relevans for seerne er de viktigste årsakene til denne utviklingen.

TV 2 skal være en kanal for folk flest.Vi skal stille de spørsmålene folk flest er opptatt av, på en måte som folk flest kan forstå.

Våre sendinger skal belyse sammenhenger og maktforhold i samfunnet nedenfra, fra vanlige menneskers ståsted og i erfaringsvitners

perspektiv. De som har opplevd vet best. Nå opplever vi at andre tar etter oss.

TV 2 har blitt en viktig kilde til informasjon, underholdning og engasjement for svært mange nordmenn.Vi har et tilbud til alle, fra grytidlig

morgen til sent på natt. Over halvparten av sendingene er norske, og gjennom innkjøpspolitikken vår har vi fått stor betydning for et uavhengig

norsk produksjonsmiljø.

4


ÅRSBERETNING 1998

og moderne mediebedrift

Men vi skal ikke lene oss tilbake i selvtilfredshet.TV 2 prøver stadig å bli bedre.Vi prøver å bli bedre til å kombinere egne programmer for smale

seergrupper med ønsket om å nå mange med viktige tema og problemstillinger gjennom våre hovedsendinger.Vi prøver å være friske og nyskapende,

uten at det skal gå på bekostning av varsomhet og respekt for andre.Vi bestreber oss hele tiden på å bli bedre, og jeg tror det er nettopp

det som gjør TV 2 til Norges ledende kommersielle tv-kanal.

Det kan med rette stilles store krav til en allmennkringkaster som TV 2.Vi må være ledende på nyheter og skape god norsk underholdning.Vi må

henge med i kampen om de viktige sportsrettighetene, der prisene på kort tid er mangedoblet. Seerne forventer at de store idrettsbegivenhetene

dekkes av de nasjonale allmennkringkasterne, og i TV 2 er vi villige til å strekke oss langt for å yte et fullverdig tv-tilbud også i årene som kommer.

Men på sikt ligger det helt klart en utfordring i det å balansere et godt og variert tilbud med en sunn og levedyktig forretningsdrift.

For konkurransen blir stadig tøffere. Det er flere aktører på tv-markedet, og TV3, TVNorge og NRKTo økte distribusjonen betraktelig i 1998.

Derfor er det gledelig at tv-seerne igjen ser mer på TV 2, etter en nedgang i 1997. Ekstra gledelig er det at vi opprettholder vår markedsandel i

kabeluniverset, der konkurransen er sterkest. Her vil vi følge utviklingen nøye; det er her konkurransen er tøffest, og det er her vi først vil se

konsekvensene av digitale nyvinninger.

Selv om konkurransen fortsatt i første rekke står mellom norske tv-kanaler, så vi allerede i 1998 hvordan utenlandske nisjekanaler og betal-tvkanaler

tok andeler på det norske markedet. Med pengesterke underholdningsgiganter i ryggen, brukte de i økende grad store og dyre sportsbegivenheter

som inngangsbillett. Etter mitt skjønn er dette slett ikke en utvikling til seernes beste.

Norsk tv-industri befinner seg på mange måter i en brytningstid, og utfordringene blir stadig flere. Den teknologiske endringstakten er stor, og tidsintervallet

fra innovasjoner inntreffer til de får økonomiske konsekvenser på markedet, blir stadig mindre. Digitaliseringen gir oss spennende

muligheter - og medfører store utfordringer.Tv-teknikken blir billigere, og det blir mindre investeringsintensivt å melde seg på i kampen om seerne.Vi

får kort sagt flere å konkurrere med.

Men jeg føler meg trygg på at TV 2 er utfordringen voksen.Vi har på kort tid bygd opp et tv-tilbud og en merkevare vi er stolte av.Vi nyter stor

tillit og troverdighet i befolkningen, og jeg synes det er verdt å legge merke til at TV 2 har jevnt stor popularitet i alle aldersgrupper, mens de andre

kanalenes oppslutning varierer sterkt med seernes alder. Jeg synes også det kan være viktig å minne om at tilgangen på billig teknologi på ingen

måte minsker kravene til engasjement, kreativitet og kunnskap om mediet hos programskaperne. Godt innhold koster, og god tv lages ikke over

natten. Jeg tror TV 2 står godt rustet, og jeg tror vår langsiktige satsning på kvalitet i innhold gjennom de tre grunnpilarene nyheter, sport og

underholdning, vil gi resultater.

Men for å opprettholde et bredt og godt alternativ til NRK, er det viktig at vi sikres stabile rammebetingelser. Landegrensene får stadig mindre betydning

i tv-sammenheng. Utenlandske aktører gjør seg stadig sterkere gjeldende, og myndighetenes kontroll- og sanksjonsmuligheter blir færre. I

en slik situasjon er det viktig at norske kanaler ikke møter andre skranker enn de som følger gjennom internasjonalt vedtatte regelverk.

Norsk tv-industri trenger en sterk, privat aktør som TV 2. For alternativet til TV 2 er ikke en annen sterk, norsk kanal. Alternativet er sannsynligvis

en rekke nisjekanaler og betal-tv-kanaler uten innholdsmessig tyngde eller nasjonal forankring til å opprettholde et rikt, variert og fremfor alt norsk

programtilbud. Derfor bør myndighetene se det som sin oppgave å legge til rette for den ikke-statlige delen av tv-bransjen.TV 2 har gjort – og gjør

– sine investeringer i tiltro til at gjeldende lovreguleringer ikke plutselig blir endret i strid med tidligere signaler.

Jeg vil også henstille til myndighetene om å forsere behandlingen av konsesjonsspørsmålet, slik at vi i TV 2 eventuelt kan foreta nødvendige disposisjoner

i forhold til vårt hovedkontor. Investeringer for et nytt årtusen er allerede i gang, og jeg håper forholdene blir lagt til rette for at vi kan gi

seerne et godt og variert tilbud også i årene som kommer.

Takk for at du så på!

ARNE A. JENSEN - sjefredaktør

5


ÅRSBERETNING 1998

Ledelsen i TV 2

Arne A. Jensen

Sjefredaktør/Administrerende direktør

Finn H. Andreassen

Programdirektør/

Viseadministrerende direktør

Bjarne Berg

J ohn Inge Brattetveit

Øivind Johannessen

J ohn Ranelagh

Rune Indrøy

Marit Gunnestad

Nyhetsredaktør

Teknisk sjef

Økonomidirektør

Innkjøpssjef

Informasjonssjef

Personalsjef

Nils Ketil Andresen

Per Schrader-Nielsen

Steinar Brændeland

Tr ygve Rønningen

Ivar Steen-Johnsen

Programredaktør

Leder juridisk avdeling

Salgsdirektør

Program- og planleggingssjef

Internettredaktør

6


ÅRSBERETNING 1998

TV 2-organisasjonen

KONTINUITET I LEDELSEN

Høy kontinuitet i toppledelsen har vært en viktig forutsetning for at TV 2 har kunnet arbeide

systematisk og langsiktig for å nå kanalens strategiske målsetninger. For å styrke satsningen på et

nytt og spennende forretningsområde, gikk tidligere direksjonssekretær Ivar Steen-Johnsen inn i

en nyopprettet stilling i ledelsen med strategisk ansvar for TV 2s internettvirksomhet.Tidligere

underholdningssjef Trygve Rønningen gikk inn i ledelsen som Program- og planleggingssjef, og

har ansvaret for programmeringen av sendeskjema både for TV 2 og for TVNorge.

Ingen i selskapets redaksjonelle ledelse, det vil si sjefredaktør, programdirektør eller nyhetsredaktør,

har ved årsskiftet aksjer i TV 2 AS.

ANSATTE

TV 2 hjelper deg

Forbrukermagasinet TV 2 hjelper deg med

Arve Juritzen er en av TV 2s mest populære

programposter. Seeroppslutningen har blitt

tredoblet siden starten, og høsten 1998 hadde

programmet 624 000 seere i snitt.

Når seertallene for alle programmene legges

sammen, har TV 2 ”hjulpet” over 80 millioner

seere.TV 2 ser det som viktig å opprettholde

en fri og uavhengig posisjon i forhold til alle

aktører og instanser, og er etter alt å dømme

den eneste kommersielle kringkasteren i

Europa som lar en av sine egne programledere

slå kraftig ned på egne annonsører

når norske forbrukere trenger bistand.

TV 2 sysselsatte ved årsskiftet 415 fast ansatte i hel- eller deltidsstilling, mot 409 i 1997. 243 var

ansatt ved hovedkontoret i Bergen, noe som representerer en økning på 15 i forhold til forrige

årsskifte. Av de ansatte ved hovedkontoret er en utenrikskorrespondent i Washington og åtte

stringere stasjonert på TV 2s distriktskontorer rundt om i landet. På Oslokontoret var det ved

årsskiftet 172 fast ansatte.TV 2 sysselsetter videre om lag 100 medarbeidere gjennom ulike former

for vikariat og tidsavgrensede engasjement.

RINGVIRKNINGER I BERGENSOMRÅDET

TV 2 Bergen har hatt en eksplosiv sysselsettingsvekst siden starten i 1992, og utover de årsverk

som følger direkte av aktiviteten i morselskapet TV 2 AS, gir driften av hovedkontoret i Bergen

betydelige sysselsettingseffekter av direkte og indirekte karakter i regionen. Mindre målbart, men

ikke desto mindre viktig, er TV 2s bidrag til å skape og opprettholde et levende og nyskapende

miljø for multimedia, tv- og nyhetsproduksjon i Bergensområdet.

Virksomheten i datterselskapene Storm Weather Center AS, Pilot Broadcast Systems AS,

Nyhetssentralen Byrå 2 AS og Net 2 Interaktiv omfatter samlet 80 ansatte.TV 2 antar at alle disse

fire selskapene har et betydelig vekstpotensiale. Høsten 1998 overtok TV 2 ansvaret for nyhetssendingene

på TVNorge. ”Aktuelt” sendes fra TV 2-senteret i Bergen, og 20 medarbeidere

er engasjert i produksjonen.

TV 2 skaper store ringvirkninger lokalt gjennom kjøp av varer og tjenester. Flere årsverk er

knyttet opp til andre selskap gjennom de oppdrag TV 2 gir til blant andre Bergen Tekst, Alligator

Film, Artic Reklamebyrå og Media Bergen. I 1998 brukte TV 2 NOK 25 millioner på kjøp av tekniske

produksjonstjenester fra eksterne norske selskap, mange av disse i Bergen.

TV 2 investerte i 1998 NOK 25 millioner i et topp moderne studio i samarbeid med

Universitetet i Bergens Mediesenter.

Det har ikke funnet sted større

dramaproduksjoner i Bergen siden

produsenten av økonomiske hensyn

besluttet å flytte innspillingen av

Familiesagaen De syv søstre til Oslo. I

1998 undertegnet TV 2 imidlertid en

kontrakt med Nordisk Film om produksjon

av en ny norsk situasjonskomedie

i Bergen. Innspillingen starter

høsten 1999, og serien er planlagt

sendt i 2000. Det er TV 2s håp at avtalen

kan bidra til oppbyggingen av et

miljø for dramaproduksjon i Bergen.

7


ÅRSBERETNING 1998

TV 2s sommerserie ”Sommerredaksjonen” ble produsert av Nordisk

Film i Bergen. Produksjonen sysselsatte 30 medarbeidere gjennom

sommeren. Nordisk Film produserte også flere dokumentarer for TV 2

i 1998.

Skatteinngangen til Bergen og omegnskommunene i form av

lønnstrekk fra TV 2s medarbeidere, var i 1998 på om lag NOK 27 millioner.

Selskapsskatten fra TV 2 til staten var i 1998 på NOK 72,6 millioner

i morselskapet og NOK 76,8 millioner i konsernet.

DISTRIBUSJON

TV 2 økte distribusjonen med ett prosentpoeng i 1998, og har nå en

dekningsgrad på landsbasis på 96 prosent. Det betyr at 3 555 000

nordmenn over tolv år kan ta inn TV 2.

Uavhengig av den jordbundne distribusjonen kan de fleste husstander

i Norge ta i mot TV 2 via satellitt. Kanalen sender over Intelsat 707

i én grad vest på frekvens 11.555 Ghz med horisontal polarisasjon.

Høsten 1998 fusjonerte TV 2s datterselskap Norgeskanalen med

Canal Digital Norge. I forbindelse med fusjonen overtok TV 2 16 prosent

av aksjene i Canal Digital Norge AS.TV 2-kortet/Satellittkortet ble

utfaset og erstattet med Canal Digital-kortet.TV 2 betrakter fusjonen

som et viktig skritt i arbeidet med å skape større sikkerhet mot bruk av

piratkort. Som ledd i fusjonen ble det igangsatt

et viktig arbeid i forhold til opprettelsen av en

elektronisk programguide (EPG), som på sikt vil

fungere som en felles, nasjonal inngangsport til

et mylder av tv-tilbud.TV 2 får en sentral posisjon

i dette arbeidet.

Etter en samarbeidsavtale med NRK1,

NRKTo og TVNorge, ble også disse kanalene

tilgjengelig på Canal Digitals kort fra september

1998.

Fra oktober 1998 ble TV 2 også distribuert digitalt til satellittmottakere.

Sendingene går over Thor 3 i Telenors posisjon en grad vest, men

det er foreløpig ikke avgjort hvilken multipleks TV 2s digitale sendinger

vil bli liggende på. Flere aktører og økt konkurranse på telesektoren gir

interessante perspektiv for TV 2 når det gjelder overføring av programmer

fra inn- og utland, både med henblikk på kostnadsbesparelser

og bedre dekning av viktige hendelser.

TV 2 ser det som viktig å hindre at det oppstår lukkede tv-markeder

i Norden ved overgangen til den digitale tv-alder, og tok i 1998 aktivt

del i arbeidet i NorDig – en gruppe av nasjonale tv-kanaler og distributører

som samarbeider om å komme fram til en enhetlig standard

for digital-tv-boksen i Norden. Medlemmene har forpliktet seg til å bli

enige om en felles standard som skal muliggjøre at samme digital-tvboks

skal kunne motta flere distribusjonsformer, kunne dekryptere

programmene fra alle deltakende tv-kanaler og kunne oppgraderes til

framtidige API-standarder (Application programmers interface).

NorDig har som målsetting at overgangen til digital-tv skal være enkel,

kostnadseffektiv og gi seerne frihet til å velge i hele tv-tilbudet.

Fylkesvis distribusjon 1998, prosent

Finnmark 89

Troms 94

Nordland 91

Nord-Trøndelag 93

Sør-Trøndelag 95

Møre og Romsdal 93

Sogn og Fjordane 88

Hordaland 96

Rogaland 97

Vest-Agder 92

Aust-Agder 92

Telemark 93

Vestfold 95

Buskerud 97

Oppland 95

Hedmark 95

Oslo 97

Akershus 97

Østfold 98

8


ÅRSBERETNING 1998

HYPERMODERNE TV-BEDRIFT

TV 2 har i 1998 tatt viktige skritt for å være best mulig rustet for et nytt

årtusen og overgangen til den digitale tv-hverdag. Produksjoner fra store

idrettsarrangement og flyttingen av produksjonsapparatet for

TVNorge-nyhetene fra Mølla i Oslo til Nøstet i Bergen, har gjort det

nødvendig med betydelige investeringer på teknikk- og infrastruktursiden

i 1998.

I forbindelse med etableringen av det nye Studio 1 Banksalen i

Oslo, ble det installert nytt regirom med digital mikser ved

Oslokontoret. Holmgang og Sentrum er blant de programmene som

nå sendes fra Banksalen.

På grunn av økte behov for nyhetsproduksjon i Bergen, investerte

TV 2 i 1998 NOK 25 millioner i et nytt avansert studio ved hovedkontoret

i Bergen. Avansert digital infrastruktur og svært moderne grafikkløsninger

levert av TV 2s datterselskap Pilot, gjør det virtuelle studioet

til ledende i sitt slag.

Nagano-OL bød på store utfordringer for TV 2, og sendingene fra

vinterlekene på den andre siden av kloden kan beskrives som det hittil

største løftet i TV 2s historie, også rent produksjonsmessig. I vinter-OLs

IBC (International Broadcast Center) bygget TV 2 en egen kompakt

produksjonsenhet bestående av redaksjon, studio, opptaks- og redigeringsenheter

og annen nødvendig infrastruktur for produksjon og

kommunikasjon både lokalt og med TV 2 i Bergen. Det ble også etablert

en produksjonsenhet for TV 2 i Norway Village, ved skihopparenaen

i Hakuba. Nærmere 60 medarbeidere bidro til å vise at TV 2 er

en organisasjon moden for de helt store begivenhetene.

I 1999 byr alpin-VM i Vail, ski-VM i nordiske grener i Ramsau og

ikke minst håndball-VM for kvinner i Norge – der TV 2 er vertskringkaster

– på store utfordringer for alle deler av organisasjonen.

TV 2 har i 1998 etablert en egen prosjektgruppe som har i oppgave

å sikre overgangen til år 2000 for TV 2s virksomhetskritiske funksjoner.

I den forbindelse jobbes det også med ny hovedkontroll i Bergen,

samt med oppgradering av nyhetsstudioene både i Oslo og Bergen.

I 1998 overtok TV 2 Nydalen Studios AS og Outside Broadcast

Team AS fra Schibsted og Egmont. Samtidig overtok TV 2 også

Eventyrkanalen AS fra Schibsted. Dette kan gi TV 2 større kontroll over

viktige kostnadsdrivende faktorer i store tv-produksjoner.

9


ÅRSBERETNING 1998

PROGRAMRÅDET

Programrådet for TV 2 ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994,

og uttaler seg på fritt grunnlag om kanalens programvirksomhet.TV 2

har hatt en fruktbar dialog med Programrådet, og har fulgt dets arbeid

med stor interesse. I 1998 ble oppsynet med TV 2 besluttet overført til

Allmennkringkastingsrådet, som ledes av professor Jostein Gripsrud.

Programrådets sluttrapport ble lagt frem i februar, og etter TV 2-

ledelsens syn har rådet gitt verdifulle råd i sammenheng med kanalens

programmeringsvirksomhet, selv om man fra TV 2s side ikke alltid har

vært enig i rådets konklusjoner.

Det siste fungerende Programrådet for TV 2 var slik sammensatt:

Dag Gjestland (leder), Berit Oppegaard, Berit Wenaas, Ingar Sletten

Kolloen, Britt Bennett,Torny Aarbakke og Helge Rønning.

TV 2 TAR ETISK ANSVAR

Ledelsen i TV 2 vurderer det slik at fjernsynets gjennomslagskraft og

påvirkningskraft gir kanalens ulike redaksjoner et særlig ansvar i etiske

spørsmål. Juridisk avdeling i TV 2 iverksatte derfor i 1998 et kurs innen

grunnleggende presseetikk og pressejus for alle redaksjonelt ansatte i

kanalen. Kurset er ledd i en kontinuerlig kvalitetssikring av TV 2s arbeid,

og sikrer de ansatte en kontinuerlig oppfølging og oppdatering på området.

TV 2 har videre tatt konsekvensen av at retningslinjene i den såkalte

Vær Varsom-plakaten er svært generelle. TV 2s nyhetsavdeling har

etablert en egen etikkplakat som presiserer forhold som krever særlig

aktsomhet fra medarbeiderne. Herav følger meget strenge retningslinjer

blant annet for intervju av barn.

Som et ledd i sitt Prosjekt Vannskille har Kristelig Kringkastingslag

(KKL) for andre år på rad undersøkt hyppigheten av voldsinnslag på de

norske tv-kanalene. Undersøkelsen varte i tre uker, og TV 2 kom også i

1998 best ut.TV 2-ledelsen tolker resultatene slik at kanalen har etablert

gode rutiner for å skjerme tv-seerne for voldsinnslag før klokken

21.00.

TV 2 har som uttalt grunnlag for sin programmeringsvirksomhet at

ønsket om å være frisk og nyskapende ikke skal gå på bekostning av ydmykhet

og respekt for andre.

størst mulig grad å redusere usikre faktorer i en prosess der aktører i

den private delen av den nasjonale tv-industrien foretar viktige strategiske

valg.

TV 2 har gjort – og gjør – sine investeringer i tiltro til at gjeldende

lovreguleringer ikke blir plutselig endret i strid med tidligere signaler fra

de politiske myndigheter. Samlet sett går det selvfinansierende tv-Norge

med underskudd, og TV 2 mener staten bør se det som sin oppgave å

tilrettelegge for sunne livsvilkår for den private delen av bransjen. Etter

TV 2s skjønn vil en kommersialisering av statskanalen NRK føre til større

økonomiske problemer i en allerede konkurranseutsatt næring – og

til en utvikling som motvirker større mangfold i eteren.

Det er TV 2s oppfatning at avgjørelser i tilknytning til spørsmålet

om NRKs kommersielle fremtid i alle fall utsettes til rapporten fra

Konvergensutvalget foreligger.

Da Forbrukerombudet i 1997 grep inn mot politisk reklame på fjernsyn,

tolket TV 2 dette som et inngrep i ytringsfriheten uten tilstrekkelig

lovforankring. Kanalen valgte av prinsipielle grunner å påklage ombudets

vedtak til Markedsrådet, og fikk i 1998 medhold i sine vurderinger.

Vesentlige aktører som Norsk Presseforbund og KKL har senere gitt

sin støtte til TV 2s syn. TV 2 avventer Ytringsfrihetskommisjonens utredning,

som etter planen vil foreligge i juli 1999.

For å kunne forholde seg til oversiktlige rammebetingelser i en rimelig

tidshorisont, vil TV 2 nok en gang henstille til myndighetene om

en tidligst mulig avklaring på spørsmålet om forlenget konsesjon, slik at

de nødvendige disposisjoner i forholdet til hovedkontoret i Bergen kan

gjøres. Kapasiteten ved hovedkontoret er sprengt, og flytting eller bygging

av nye lokaler forutsetter etter alt å dømme tid- og ressurskrevende

forhandlinger, planlegging og investeringer.

RAMMEVILKÅRENE

Kulturdepartementet har i 1998 sendt ut en rekke høringsnotater med

forslag til endringer i kringkastingslov og -forskrifter, herunder rammevilkårene

for drift av privat kringkasting i Norge og muligheten for

kommersiell virksomhet i statskanalen NRK.TV 2 har avgitt omfattende

uttalelser til alle forslag, og legger vekt på økende internasjonalisering

i tv-bransjen som en hovedutfordring for kringkastere i små land.

Generelt bør det etter TV 2s mening gis fornuftige rammevilkår

som ikke setter skranker for de private tv-kanalene utover det som følger

av internasjonalt vedtatt regelverk.

Norsk tv-industri er i en brytningstid, der den teknologiske endringstakten

er høy og presset fra sterke internasjonale aktører stadig

økende. Investeringer og beslutninger må ha et stadig mer langsiktig

siktemål, og TV 2 ser det som naturlig at myndighetene gjør sitt for i

SøndagsÅpent med Svartdahl

- Jeg har blitt overbevist om at tv også kan brukes til å formidle ekte

verdier og menneskers oppriktige engasjement, sier TV 2-pastor Egil

Svartdahl, som i 1998 var tilbake på skjermen etter tre års pause.

Hver søndag holder Svartdahl SøndagsÅpent for mennesker som vil ta

del i samtalen om verdier, holdninger, valgfrihet og livssyn. Svartdahl

holdt også JuleÅpent for TV 2s seere julen 1998, og har en sentral

plass i TV 2s påskesatsning for 1999.

10


ÅRSBERETNING 1998

Programvirksomheten

Målsetningen for TV 2s programvirksomhet er å skape et godt fjernsynstilbud

til de brede lag av det norske folk. Programprofilen baseres

på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at

sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen, inneholde en variert

programmeny og bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.

Nyheter, sport og underholdning utgjør de tre grunnpilarene i TV 2s

langsiktige programprofilering.

TV 2s programmeny var i 1998 rikere og mer variert enn noen

gang tidligere. Tematisk og genremessig var spennvidden i programtilbudet

større enn tidligere år, og programflaten økte med knappe tre

prosent fra 1997, til 5600 timer. Den totale sendetiden, inkludert reklame

og egenpromotering, var i 1998 på 6719 timer. Økningen i sendeflaten

skyldes en tetting av sendeskjema på morgen og formiddag, og

et noe utvidet tilbud på natten.

TV 2-Sporten har hatt en betydelig økning i antallet sendetimer, fra

346 i 1997 til 456 i 1998. Økningen skyldes i hovedsak sendingene fra

vinter-OL i Nagano. Nyhetsavdelingen har sendt noen færre timer enn

1997, først og fremst fordi det ikke var valg her hjemme i 1998.

TV 2 – EN NORSK

ALLMENNKRINGKASTER

TV 2 ønsker å fremstå som en solid norsk allmennkringkaster.

Kulturdepartementet har nedfelt som en hovedmålsetning for TV 2s

virksomhet at kanalen skal ha en norskandel på mer enn 50 prosent i

løpet av 8-9 år.TV 2 har oppfylt dette siktemålet hvert år siden 1995,

og i 1998 var norskandelen på TV 2 på 50,2 prosent.TV 2 har funnet

en sunn og kostnadsmessig forsvarlig balanse mellom det norske og

det beste av internasjonale produksjoner. Kanalen har i løpet av få år

blitt en viktig kilde til informasjon, underholdning og engasjement for

svært mange nordmenn.

I henhold til de felleseuropeiske forskriftene for kringkasting, som

er gjort gjeldende også i Norge, skal europeiske programmer ha en

kvote på 50 prosent av en sendeflate der nyheter, sportsoverføringer

og gameshows er unntatt. Ut fra dette beregningsgrunnlaget utgjorde

europeiskandelen på TV 2 i 1998 50,5 prosent. TV 2 kjøper hovedparten

av sine norske programmer fra frittstående produksjonsselskap,

og ligger med god margin innenfor kravet om at minimum ti prosent av

de europeiske produksjonene skal komme fra uavhengige produksjonsselskap.

Av programflaten på 5600 timer, var 3531 timer førstegangsvisninger

og 2069 timer repriser. Den relativt høye andelen repriser har sammenheng

med at repriserettighetene på en del innkjøpte serier utløp i

1998. Dette er dyre rettigheter som TV 2 må benytte seg av, og flere

populære serier ble sendt i reprise kvelds- og nattestid.

TV 2s sendeflate i 1998

Nyheter og aktualitet

Norsk underholdning, drama, barne-tv, fakta

Sport*

Utenlandske filmer og serier

Egenannonsering (promo)

Totalt

*Sport sorterer i TV 2 under nyhets- og aktualitetsavdelingen,

men oppgis for oversikts skyld som egen post.

997 timer

1474 timer

456 timer

2673 timer

371 timer

5971 timer

TV 2s programtilbud fordelt

på opphavsland, prosent*

1997 1998

Norge 50,1 50,2

USA 33,4 31,2

Australia 7,4 9,5

England 2,8 3,0

Brasil - 2,7

Sverige 1,6 1,1

Frankrike 1,5 0,6

Østerrike 0,2 0,3

Tyskland - 0,2

Canada 0,6 0,2

New Zealand - 0,2

Danmark 0,6 0,1

Mexico 1,2 0,1

Andre 0,7 0,5

*Alle tall avrundet til nærmeste tidel.

11


ÅRSBERETNING 1998

DRAMA

Selv om amerikanske produksjoners andel av sendeflaten er synkende,

ligger prosentandelen stadig på over 30 prosent. USA er verdens fremste

produsent av tv-programmer, og TV 2 har helt siden starten satt

mye inn på å kunne tilby det beste av amerikanske serier. Stadig større

deler av programmene på det internasjonale markedet låses i store volumavtaler

og langsiktige avtaler, og TV 2 har derfor inngått avtaler med

20th Century Fox og CBS om lar selskapet nyte godt av det beste av

amerikanske serier og filmer også i fremtiden. TV 2 deltar også i innkjøpssamarbeid

med nordiske søsterkanaler, og fortsetter en meget

vellykket utveksling av skandinaviske krimserier med TV4 i Sverige og

TV2 i Danmark.TV 2 hadde i 1998 produksjonskontrakter med norske

og svenske selskaper for nærmere NOK 170 millioner.

ET TILBUD TIL ALLE

TV 2 har funnet en god og variert miks av programmer som blir godt

mottatt av kanalens seere. En sammenligning av sendeflatens fordeling

på programkategorier for henholdsvis 1997 og 1998 viser at grunntrekkene

i programmenyen videreføres. Samtidig fremgår det at TV 2

styrket satsningen på sport og dokumentarprogrammer i 1998.

TV 2 foretok i 1998 sin hittil største enkeltstående beslutning på produksjonssiden.

Det er naturlig utfra kanalens programmeringsstrategi

at denne var knyttet til norsk drama.TV 2 startet ukentlige visninger av

dramaserien Familiesagaen De syv søstre i 1996, og høsten 1998 var

det klart for en daglig norsk dramaserie på kanalen. Hotel Cæsar har i

løpet av kort tid etablert seg som en suksess, med rundt 500 000 seere

i snitt per dag, og med 700 000 seere per episode dersom reprisen

regnes med. Noen av Norges ypperste skuespillere er med i den faste

staben i Hotel Cæsar, og produktet viser at TV 2 har fått godt grep om

genren. Serien er viktig for kontinuiteten i et uavhengig norsk miljø for

dramaproduksjon, og om lag 100 personer er sysselsatt i forbindelse

med manusarbeid og innspilling.TV 2 har i første omgang inngått en avtale

med Metronome Spartacus for 220 episoder, og har opsjon på ytterligere

170 episoder i året i fire år til. Det vil totalt gi 900 episoder, og

avtalen med produksjonsselskapet har en kostnadsramme på NOK

350 millioner.

Familiesagaen De syv søstre ble i 1998 solgt til TV4 i Sverige, som

startet visning av serien i mai med gode seertall.TV4 har også startet

visningen av c/o Segemyhr, en svensk versjon av Mot i brøstet. Det viser

at TV 2 har funnet frem til drama- og komediekonsept som fungerer

også på tvers av de nordiske landegrensene.

Mest sett på TV 2 i 1998

Karl & Co. 941 000

Nyhetene 27/5 907 000

Gutta på tur 907 000

Fotball: Norge - Saudi-Arabia 901 000

Nyhetene 17/8 892 000

Gutta på tur 890 000

Gutta på tur 884 000

Fotball: Norge – Albania 883 000

Nyhetene 17/9 876 000

Nyhetene 1/10 875 000

Programkategorier, prosent

1997 1998

Drama 32,2 31,1

Nyheter 8,8 8,2

Mennesker og samfunn* 15,0 13,1

Komedie 7,1 8,1

Show 5,8 6,0

Sport 6,8 8,1

Krim, action, eventyr 11,4 10,3

Dokumentar, natur 3,7 5,1

Været 2,0 2,1

Musikk 2,3 2,8

Religion 0,4 0,6

Barn 3,3 3,2

Annet 1,2 1,4

*En kombinasjon av programmer som i bred forstand

omfatter samfunnsspørsmål, aktualiteter, informasjonsprogrammer,

God Morgen, Norge! og mykstoff om

hjem, fritid og hobby.

Situasjonskomedie utgjør fortsatt den største utfordringen for norsk

dramaproduksjon. Komedie er en vanskelig genre, der kodene ikke

uten videre kan oversettes fra en kultur til en annen. TV 2 begynner

imidlertid å høste fruktene av sitt langsiktige arbeid med genren, der

profesjonell oppfølging av og kontinuitet i manusredaksjoner er viktig.

TV 2 og Tore Ryens Komistudio skapte i 1998 Norges første avlegger

av en situasjonskomedie, da populære Mot i brøstet ble fulgt opp av

Karl & Co.

Dersom den positive utviklingen på dramasektoren skal fortsette,

kreves det etter TV 2s skjønn langsiktig kursing og skolering i genrenes

egenart.TV 2 bidrar derfor til kurs og seminarer for manusforfattere,

og ser det på sikt som ønskelig med opprettelse av et varig tilbud til

manusarbeidere. Et slikt tilbud vil være et viktig skritt i retning av en

profesjonell skolering av film- og tv-forfattere i Norge.

12


ÅRSBERETNING 1998

Suksess for Karl & Co.

Mot i brøstet har vært en TV 2-suksess uten like, og reprisesendingene

samler fortsatt store seermasser. I 1998 skapte TV 2 og Komistudio norsk

tv-historie da situasjonskomedien fikk sin avlegger i Karl & Co. Det er

tydelig at det norske folk føler et eierskap til hissigproppen Karl; hele 941

000 seere benket seg foran tv-skjermen under første episode, som var TV

2s mest sette program i 1998.

Filmåret 1998 på TV 2 bød blant annet på de norske filmene Farlig farvann,

Jomfruene i Riga og klassikere som Fjolls til fjells med Leif Juster

og TV 2s egen juletradisjon Tante Pose. Spennet i den utenlandske filmmenyen

var stort;TV 2 viste et titalls Oscar-vinnere, fra det storslåtte

episke dramaet Braveheart til den lavmælte og intense The Piano fra

New Zealand.

I tillegg til de nordiske seriene Emma, Samsø og Beck, fortsatte TV

2 i 1998 visningen av populære amerikanske kvalitetsserier som Venner

for livet, Seinfeld, Frasier, NYPD Blue og Chicago Hope. På høsten startet

visningen av den nyskapende Ally McBeal, som raskt oppnådde stor

popularitet også her i landet.

Norges største satsning på tv-drama

24. oktober kunne Toralv Maurstad og Henriette Lien for første gang

ønske TV 2-seerne velkommen til Hotel Cæsar. Det daglige underholdningsdramaet

ble raskt en suksess, og har en gjennomsnittlig seeroppslutning

på godt over 500 000 hver dag. Om reprisene regnes med, er

den gjennomsnittlige seeroppslutningen per episode på over 700 000.

Produksjonskontrakten med Metronome Spartacus har en kostnadsramme

på NOK 350 millioner, og totalt er det planer om 900 episoder

av Hotel Cæsar.TV 2 har tro på at produksjonsvolumet forbundet med

Hotel Cæsar fører til økt kompetanse og effektivitet i alle ledd av

produksjonsapparatet, noe som på sikt kan inspirere tyngre drama og

andre tv-genre, som blant annet situasjonskomedier.

TV 2 bidro i 1998 med NOK 10 millioner til Audiovisuelt produksjonsfond

(AV-fondet), og med NOK 2,2 millioner til Nordisk Film- og TV-

Fond. I tillegg har TV 2 i løpet av de siste tre årene gjort direkte investeringer

på til sammen NOK 14 millioner i filmer som blant andre En

dag til i solen, Misery Harbour, Martin Beck, Olsenbandens siste stikk

og Salige er de som tørster. I andre tilfeller kan de visningsretter TV 2

kjøper være betydelige bidrag til finansieringen av filminnspillinger. For

perioden 1999-2002 har TV 2 blant annet skaffet seg visningsrett til miniseriene

om Maja Steinansikt og Hamilton, og til filmene Hamsun,

Fomlesen i kattepine, Budbringeren, Insomnia, Brent av frost, Schpaa og

Mørkets øy.

Både TV 2 og AV-fondet har bidratt med penger til et nyskapende

utviklingsarbeid der erfaringer og trekk fra lettere dramaproduksjon

kombineres med den tradisjonelle krimgenren.

13


ÅRSBERETNING 1998

DOKUMENTARER

Dokumentarmenyen på TV 2 i 1998 var rikere og mer variert enn

noen sinne.Totalt viste kanalen om lag 40 norskproduserte dokumentarer,

innkjøpt fra uavhengige produksjonsselskap fra Varangerbotn i

nord til Kristiansand i sør. Med sin innkjøpspolitikk har TV 2 vært en

sentral faktor i oppbyggingen av et uavhengig miljø for produksjon av

dokumentarfilm i Norge. Det tematiske spennet i dokumentarene var

stort; fra Ole Klemetsens kamp for å nå boksetoppen via seksåringenes

skolehverdag til forvitringen av sjøsamenes tradisjonelle livsgrunnlag.

Under vignetten Dokument 2 har norskproduserte dokumentarer

vært faste innslag på TV 2 helt siden kanalen startet sendingene i 1992.

Redaksjonen har forsøkt å rendyrke den observerende dokumentaren,

og Dokument 2 har de siste årene beveget seg fra å være et kritisk

reportasjemagasin til en mer rendyrket og mindre kommentatororientert

faktadokumentar. Redaksjonens målsetning er at spennende og

viktige samtidstema skal belyses gjennom møter med involverte og engasjerte

mennesker.

Sterk personlig dokumentar

Et av de mest omtalte innslagene under vignetten Dokument 2 i

1998, var programmet Ein annan kvardag, regissert av Ingrid Ese fra

Senter for livslang læring. Gjennom en dramaturgisk enkel og renskåret

film ville filmskaperne vise hvordan familiens hverdag endres når et lite

barn rammes av kreft. Uten andre virkemidler enn en sterk historie

skapte regissør Ese en dokumentarfilm som ble lagt merke til. På kortfilmfestivalen

i Grimstad i 1998 vant Ein annan kvardag prisen for

beste personlige dokumentar.

Dokument 2-menyen 1998

• Fra Bærum til Bangladesh – adoptivbarn møter biologiske foreldre

i en annen kultur

• Snittekongene – kritisk blikk på pengesløsing i fylkeskommunen

• Stjerne for en kveld – levende rapport fra karaoke-miljøet i Bergen

• Viktig å være sterkest – 6-åringenes skolehverdag

• Sex i solen – sex-trafikken til Cuba

• Utskrevet til isolasjon – sendrektighet og ansvarsfraskrivelse innen

psykisk helsevern

• Ein annan kvardag – når barnet ditt får kreft

• Trash Talk – slik snakker norsk innvandrerungdom i Oslo

• Skreddersønnen og halve kongeriket – tett på Bjørn Rune Gjelsten

• Undergrunnen – kritisk blikk på kontrollmetodene i Oslo Sporveier

• Rovdyrsommer – sauebønder versus rovdyrforkjempere

• Mannen som fant seg kone – norsk mann og polsk kvinne gifter seg

• Og Gud skapte kvinnen – under kniven for å oppnå det perfekte ytre

• Ein neger kom til Nes stasjon – konflikt rundt flyktningmottak

• Jenteweekend – singel og klar for byen

• Attentatet i Dagaliveien spesial – han ga ut Salman Rushdie

og ble skutt

• Golfkrigen – kampen om gresset i Hordaland

• Fare for knockout – Sirkus Ole Klemetsen

Med serien Globus 2 sendte TV 2 norske versjoneringer av en rekke

internasjonalt anerkjente naturprogrammer og artsmonografier fra

produsenter som Discovery og National Geographic Television. Under

vignetten Eksotisk 2 presenterte Siri M. Kalvig en serie programmer

om ulike værforhold, og på dokumentarmenyen i 1998 sto også de britiske

seriene Vårt århundre og Moderne tider, som henholdsvis oppsummerte

århundret vi snart har lagt bak oss og kastet et morsomt og

avslørende lys over den tiden vi er inne i.

Spennende kunstnerportrett

I portrettprogrammet Maleriets frelser

fikk TV 2s seere møte en frittalende

Odd Nerdrum og stifte bekjentskap

med mange av malerens viktigste arbeider.

Regissør var Bjørn Fredheim fra

Quadrat Media og TV i Kristiansand.TV

2 sendte i 1998 en rekke portretter av

spennende personligheter fra norsk

kultur- og samfunnsliv, blant dem biskop

Gunnar Stålsett, sangerinnen Randi

Stene og tidligere statsmininsterfrue

Randi Bratteli.

14


ÅRSBERETNING 1998

KULTUR OG UNDERHOLDNING

TV 2 satset i 1998 sterkt på norsk underholdning.Variasjonen i underholdningstilbudet

var stort, fra kunnskapsleker som JEOPARDY! til store

studioshow som hitawards, Gullfisken og Gullruten, alle friske underholdningskonsepter

som TV 2 vil satse på fremover.

Underholdningsmenyen for 1998 var en blanding av konsepter

som har vært populære i flere år, som Gutta på tur og Jakten på det

gode liv, og nye og vågale prosjekter som Fredagsbørsen og

Sommerøya. Fredagsbørsen var et nytt og annerledes program som

kombinerte det typiske talkshow med formidling av kunnskap om børs

og aksjer. I Sommerøya sto den gode samtale om kunst, politikk og

mellommenneskelige forhold i sentrum, og programmet uten programleder

ble godt mottatt både blant seere og tv-kritikere.

Forfatteren Ingvar Ambjørnsen og direktøren for festspillene i Nord-

Norge, Tove Karoline Knutsen, var blant kulturpersonlighetene som

gjestet Sommerøya.

Gjennom musikkonkurransen Stjerner i sikte bidrar TV 2 til å trekke

musikktalenter fra hele landet frem i lyset. Med hit40.no har Gunilla

Holm gitt daglige oppdateringer på musikk- og videofronten i en form

spesielt rettet mot yngre seergrupper. I programmene Syng ut! med

Tore og koret har sanggleden stått i sentrum.

TV 2 satser på en norsk profil også på musikkfronten, og inngikk i

1998 en avtale med Foreningen Norske Plateprodusenter (FONO)

som gir kanalen adgang til å benytte seg av FONOs rikholdige repertoar

av norsk musikk de neste tre årene. Gjennom avtalen har TV 2

langt på vei fått dekket sitt musikkbehov, og den gir økte muligheter for

bruk av norsk musikk i dramaserier og andre typer eksterne produksjoner.Avtalen

innebærer også at TV 2 og FONO i fellesskap utvikler et

digitalt platearkiv der hele backlisten og alle nye produksjoner gjøres

tilgjengelig. På sikt kan et omfattende digitalt arkiv gi muligheter for

kommersiell utnyttelse.

Eventyreren Ragnar Thorseth la i 1998 ut på en ny og spennende

ferd, og TV 2 sendte tre programmer om eventyrerens reise i norsk

kystkultur og ensomme overfart med robåt til Shetland.

TV 2 bestreber seg på å finne en sunn kombinasjon av spesifikke

kulturprogram og en mer vidtrekkende dekning av smale tema gjennom

kanalens magasin- og aktualitetsprogram. I 1998 ble det viet noe

større plass til de egne kulturprogrammene, og TV 2 sendte blant annet

Festspillenes dronning om mezzosopranen Randi Stenes konserter

fra Festspillene i Bergen; et portrett av maleren Odd Nerdrum i

Maleriets frelser; stemningsrapporten Roser, jazz og fotball fra Molde

internasjonale jazzfestival; og programmet På akkord med drømmene,

som tegnet et levende bilde av hvordan utøvere av klassisk musikk sliter

for å få drømmene til å gå i oppfyllelse.

TV 2 ønsker å fremstille klassiske kulturuttrykk på en måte som er tilgjengelig

for folk flest, og gjennom programmene Dorthe & fikk TV 2s

seere være med på upretensiøse møter med norske kulturpersonligheter

som Ferdinand Finne,Vebjørn Sand og Ivo Caprino.

God morgen, Norge! kom på lufta i 1995, og har blitt en naturlig

og viktig del av TV 2s brede og inkluderende kulturprofil. I løpet av

1998 har et hundretalls musikere, forfattere, bildende kunstnere og andre

med tilknytning til norsk kulturliv vært gjester i programmet. Hver

lørdag har TV 2 sendt God kveld, Norge! som en brukerrettet guide til

norsk kultur- og underholdningsliv.

Folkets tv-fjes

Opplevelsesprogrammet Gutta på tur med Arne Hjeltnes har vært en

stor suksess for TV 2 helt siden starten. I 1998 hadde Arne & co. flere

programmer inne på ti på topp-lista for TV 2. Under det direktesendte

tv-showet Gullruten, Norges svar på Emmy, stakk den blide vossing av

med prisen for beste programleder i 1998, og seerne kåret ham til

årets tv-fjes i en egen avstemning.TV 2 satser videre på de populære

gutteturene også i 1999.

15


ÅRSBERETNING 1998

MINORITETER

TV 2 viet også i 1998 betydelig plass til det flerkulturelle Norge i sine

nyhets- og aktualitetssendinger. TV 2-Nyhetene har også dekket de

fleste sametingssamlinger siden starten.

Julen 1998 sendte TV 2 dokumentaren - Ja mii eliimet bures (- Og

vi levde godt), laget av produksjonsselskapet GOVAT i Varangerbotn.

Programmet var tatt opp i Varanger, hvor en 10 000 år gammel livslinje

er i ferd med å brytes, og produsent Arne Store satte søkelyset på

hvordan sjøsamenes livsvilkår er i ferd med å ofres på storsamfunnets

alter.

I programmet Jentene på Siccajavvre fikk seerne bli med til det lille

samfunnet Siccajavvre mellom Kautokeino og finskegrensa, der fem

fastboende samer utgjør hele befolkningen. Regissør Egil Pettersen stilte

spørsmål ved et stivbeint norsk regelverk som tilsa at samene måtte

slakte reinsdyrene sine, og dermed ville miste viktige deler av livsgrunnlaget.

Dokumentaren Trash Talk, som ble sendt i påsken, var en urban film

fra det flerkulturelle miljøet i Oslo. Programmet handlet om hvordan

innvandrerungdom takler storsamfunnets krav om å bli norske samtidig

som foreldrene gjerne vil at de skal beholde sine egne religiøse og

kulturelle tradisjoner.

I dokumentaren Fra Bærum til Bangladesh, fulgte TV 2 den 22 år

gamle Bærumsjenta Salma tilbake til Bangladesh, og ble vitne til den

adopterte jentas sjokkartede møte med sine biologiske foreldre og en

kultur som ikke lenger var hennes.

Sjøsamene i Varanger

I dokumentarprogrammet - Ja mii eliimet bures (- Og vi levde godt)

satte regissør Arne Store søkelyset på utarmingen av de norske sjøsamenes

livsgrunnlag. Dokumentaren var filmet i Varanger, hvor en 10 000 år

gammel livslinje er i ferd med å brytes, og hvor sjøsamenes tradisjonelle

livsgrunnlag går til grunne på storsamfunnets alter. Programmet, som ble

sendt på TV 2 julen 1998, var produsert av selskapet GOVAT i

Varangerbotn.

Støtter idéelle organisasjoner

For tredje år på rad samarbeidet TV 2 med organisasjonen PLAN

Norge for å skaffe faddere til barn i utviklingsland. Innringingsaksjonen

under det direktesendte showet Ei hand å holde i, resulterte i 15 000

nye faddere. I forbindelse med fotballkampen Norge – Romania i

august, samlet TV 2 og Norges Røde Kors inn NOK 1,4 millioner til

sultrammede i Sudan. Gjennom et samarbeid med TV 2 og Vesta fikk

organisasjonen Natteravnene reklameplass til sterkt redusert pris i forbindelse

med sin vervekampanje.TV 2 ønsker også å gjøre noe positivt

ut av årets fire reklamefrie dager, og gir den ledige reklametiden til idéelle

organisasjoner og gode formål. Reklametiden har en verdi på NOK

8-10 millioner per år, avhengig av seeroppslutning. Norges Røde Kors,

Flyktningerådet,Alkokutt, Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp,

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Norsk Folkehjelp, Norges

Musikkorpsforbund og Foreningen for Hjertesyke Barn var blant organisasjonene

som i 1998 nådde bredt ut gjennom denne ordningen.

16


ÅRSBERETNING 1998

NYHETER OG AKTUALITETER

Da TV 2 høsten 1991 fikk konsesjon til å drive landsdekkende reklamefinansiert

kringkasting i Norge, var en av politikernes hovedmålsetninger

å skape et alternativ til nyhetsformidlingen i statskanalen NRK.

Det har TV 2 klart, og TV 2-Nyhetene økte seeroppslutningen ytterligere

i 1998. Med ni daglige nyhetssendinger er TV 2 den norske tv-kanalen

med størst daglig sendeflate for nyheter. TV 2 er i dag det nyhetsmediet

som når flest mennesker i Norge. TV 2-Nyhetene er på

plass 06.30 om morgenen, og holder det gående til midnatt. I sendepausene

midt på dagen oppdateres nyhetsbildet kontinuerlig gjennom

nettstedet tv2.no.

TV 2-Nyhetene hadde en marginal nedgang i sendetimer fra 1997

til 1998, hovedsaklig fordi det ikke ble avholdt valg i Norge i 1998.

Nyhetsåret 1998 var allikevel preget av turbulente perioder her hjemme

med budsjettdiskusjoner og skiftende politiske allianser, og TV 2s

politiske avdeling, som vokste ytterligere i 1998, brukte store ressurser

på å dekke utviklingen. Hele tiden med en målsetning om å være der

det skjer når det skjer og om å skape økt forståelse for de politiske

prosessene.

TV 2 opprettet sin egen økonomiredaksjon med Gunnar Stavrum

i spissen omtrent samtidig som renten gikk i været, og redaksjonens tre

medlemmer fikk nok å henge fingrene i. Høsten 1998 startet TV 2-

Nyhetene med økonominyheter hver morgen, og de som har fulgt

sendingene har stadig fått følelsen av at dagsavisene kommer med

gammelt nytt.

TV 2-Nyhetenes 21-sending får stadig større seeroppslutning, og i

1998 var snittet på 694 000 seere, mot 627 000 i 1997. Avstanden til

NRKs flaggskip Dagsrevyen blir stadig mindre, og krympet fra 282 000

seere i 1997 til 147 000 i 1998. Det ligger i TV 2s strategi å fokusere på

saker som har høy relevans for seerne, og målsetningen er å levere et

produkt som ikke oppfattes som elitistisk eller offisiøst. TV 2 ønsker

også å skape identifikasjonseffekter for seere over hele landet, og lar

sine nyhetsankere og reportere snakke dialekt i den tro at det naturlige

og uanstrengte fungerer best på sikt.

Som ledd i programmeringsansvaret for TVNorge, overtok TV 2 høsten

1998 produksjonen av TVNorges Aktuelt-sendinger. Fra årsskiftet

produseres sendingene fra Bergen, og om lag 20 mennesker er engasjert

i den forbindelse.

I 1998 overtok TV 2 også ansvaret for å samordne de lokal-tv-selskapene

som har vært tilknyttet TVNorge. Disse 21 selskapene samordnes

med TV 2s eget stringernett for å muliggjøre en mest mulig rasjonell

utnyttelse av ressursene. For lokal-tv-stasjonene kan et tett samarbeid

med TV 2 være en forutsetning for å sikre et levedyktig miljø for

lokal-tv i Norge. For TV 2 innebærer samarbeidet en mulighet til å skape

større mangfold i nyhetsbildet gjennom bruk av materiale fra enda

flere kilder.

TV 2 hadde i 1998 landets tre mest sette aktualitetsprogram. Både

Sentrum, med 554 000 seere i snitt, Holmgang (558 000) og Magasinet

(570 000) hadde høyere seeroppslutning enn tilsvarende tilbud på

statskanalen NRK. Med Magasinet ønsker TV 2 å utfylle det daglige nyhetsbildet

med et dykk under begivenhetenes overflate, og redaksjonen

satser på å gi seerne uhøytidelige møter med engasjerte og spennende

mennesker.

Debattprogrammene Sentrum og Holmgang er blant de viktigste

foraene for meningsutveksling i Norge i dag.TV 2 byr på aktuell debatt

hver dag fra mandag til torsdag, og intensjonen har helt siden programmene

startet vært å gi vanlige mennesker mulighet til å møte representanter

for makt og myndighet.

Hver eneste uke gjennom hele 1998 sendte TV 2 det amerikanske

dokumentar- og reportasjeprogrammet 60 Minutes, som er anerkjent

verden over for sin kritiske og grundige journalistikk

Ansatte i TV 2 vil med sorg huske året 1998 på grunn av Knut André

Danielsens tragiske bortgang på reportasjeoppdrag i Irak. Knut

André var en særdeles allsidig og dyktig medarbeider, og hadde, sin

unge alder til tross, allerede satt spor etter seg som nyhetsprodusent,

fotograf, redigerer og dokumentarregissør.

TV 2-Nyhetene på hugget

TV 2-Nyhetene vinner stadig flere

tilhengere, og Vår Staude og Nils

Gunnar Lie hadde i 1998 flere

seere enn noensinne. 21-Nyhetene

på TV 2 hadde en gjennomsnittlig

oppslutning på 694 000 seere, og

avstanden frem til NRK Dagsrevyen

ble halvert fra 1997 til 1998.

Utviklingen er ledd i en langsiktig

trend, og TV 2 vil i årene fremover

fastholde strategien om å servere

nyheter med stor relevans for folk

flest, i en form som er frisk både i

dramaturgi og grafisk innpakning.

Med ni daglige nyhetssendinger er

TV 2 det nyhetsmediet som når

flest nordmenn i løpet av en dag.

17


ÅRSBERETNING 1998

SPORTEN

TV 2 er seg bevisst sin rolle som allmennkringkaster, og er beredt til å

strekke seg langt for å gi norske tv-seere muligheten til å følge de største

sportsbegivenhetene på riksdekkende tv. Sporten økte antallet sendetimer

kraftig fra 1997 til 1998, hovedsaklig på grunn av maratonsendingene

fra Nagano-OL. Nærmere 60 medarbeidere bidro til en fyldig,

grundig og frisk sending fra en viktig sportsbegivenhet.

Målt ut fra internasjonal interesse, var fotball-VM i Frankrike den

største sportsbegivenheten i 1998. Rettighetene til dette mesterskapet

ble imidlertid fordelt før TV 2 ble fullverdig EBU-medlem. Fra høsten

1998 overtok Canal+ rettighetene til engelsk Premier League, noe

som understreker at selskap med utenlandske interesser i ryggen bruker

sport som innfallsport til det norske tv-markedet.

TV 2 videreførte i 1998 sin sterke håndball-satsning, med både

landskamper og sendinger fra den hjemlige serien og fra mesterligaen.

Fotball utgjør fortsatt en viktig del av sportens primærområder, og TV

2 sikret seg i 1998 retten til samtlige av herrelandslagets bortekamper

i kvalifiseringen til EM i 2000.TV 2 og NRK har i fellesskap rettighetene

til den hjemlige eliteseriefotballen til 2002.

TV 2-ledelsen ser det som viktig å sikre interessen for de idretter

TV 2-Sporten satser på, og ønsker å inngå avtaler med norske toppidrettsklubber

for å sikre disse et solid driftsgrunnlag.TV 2 har inngått

en avtale med Norsk Toppfotball for å utvikle Toppfotballen som merkevare.

TV 2-Sporten utvidet tilbudet og satset på nye idretter i 1998,

med blant annet sendinger fra travløp, golf og amerikansk fotball, og

hadde en fyldig dekning av sykkelrittet Tour de France.TV 2 var først

ute med daglige sportsnyheter på tv i Norge, og disse sendingene er

stadig blant kanalens mest populære.

TV 2 best på aktualitet

Sentrum (554 000 i snitt), Holmgang (558 000) og Magasinet (570

000) hadde alle høyere seeroppslutning enn konkurrentene på NRK,

og var dermed Norges tre mest sette aktualitetsprogram i 1998. Med

direktesendt debatt i Holmgang og Sentrum fra mandag til torsdag

hver uke, har TV 2 etablert seg som et av Norges viktigste fora for

offentlig meningsutveksling. Magasinet med Stål Talsnes og Kari

Birkeland byr på et dykk under det daglige nyhetsbildet, og har oppnådd

overraskende høye seertall tidlig på lørdagskvelden med sine

uhøytidelige presentasjoner av mennesker i nyhetsbildet.

I 1998 ble betydelige ressurser brukt på forberedelser til det triple VMåret

1999, da TV 2 sender både fra alpin-VM i Vail, ski-VM i nordiske

grener i Ramsau, og ikke minst fra håndball-VM for kvinner i Norge, der

TV 2 for første gang skal være vertskringkaster for et større internasjonalt

mesterskap.

Sportsdekningen preges dessverre fortsatt av et vanskelig samarbeidsforhold

mellom NRK og TV 2. Det kjølige samarbeidsklimaet skyldes

uenighet om fordeling av senderettigheter og felles goder, og fører

til at begge kanalene sender fra Ramsau-VM.TV 2 håper kanalene kan

finne en bedre samarbeidsform, slik at ressursene kan forvaltes på en

mer rasjonell måte og til beste for sportsinteresserte seere.

PRESSETJENESTEN PÅ NETT

Årets sportslige høydepunkt

Vinter-OL i Nagano var den største utfordringen for TV 2-Sporten i 1998. I

tillegg til Vår Staude og Davy Wathne bidro nærmere 60 TV 2-medarbeidere

til en frisk og spenstig dekning av de norske jubeldagene på den andre

siden av kloden. Med over 100 timers OL-sending var TV 2s dekning

en allmennkringkaster verdig. I Nagano bygde TV 2 praktisk talt opp en

egen tv-stasjon i forbindelse med sendingene.

Som et tilbud til alle som jobber systematisk med tv-stoff i Norge, lanserte

TV 2 ved årsskiftet en ny pressetjeneste på internett.

Nyskapningen er ledd i en større rasjonalisering av informasjonsformidlingen

fra de ulike avdelingene i TV 2, og et naturlig ledd i en pågående

digitaliseringsprosess i kanalen.

Pressetjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og gir journalister,

annonsører, mediebyråer og andre en alltid oppdatert oversikt over TV

2s programtilbud. TV 2 har dermed gjort seg uavhengig av eksterne

mellomledd i formidlingen av programinformasjon til norsk presse.

Utover i 1999 vil det bli brukt betydelige ressurser på utbygging av

en profil- og bildedatabase, og pressetjenesten kan allerede nå tilby

avanserte søkemuligheter.

18


tv2.no

TV 2 ser store utviklingsmuligheter i synergieffektene mellom tv og internett, og styrker

satsningen på tv2.no. Høsten 1998 ble Ivar Steen-Johnsen ansatt i en nyopprettet stilling i

ledelsen med strategisk ansvar for kanalens satsning på internett.

Det strømmer enorme mengder informasjon og programvare gjennom TV 2-organisasjonen,

og internettsatsningen er ledd i en strategisk utnytting av innholdsleveranser

gjennom flere mediekanaler. Med en av Norges best profilerte merkevarer, en stor organisasjon

av innholdsprodusenter og et profesjonelt markedsføringsapparat, har tv2.no

potensiale til å bli et av Norges ledende interaktive medier.

tv2.no ble opprettet høsten 1997, og har helt siden starten vært blant de ti mest

besøkte nettstedene i Norge. Høsten 1998 hadde tv2.no den høyeste veksttakten blant

de store norske nettaktørene. I desember 1998 hadde tv2.no i følge målinger fra Norsk

Gallup 128 000 ukentlige lesere, og det ble i samme tidsrom registrert 2 345 750 oppslag.

Tall fra Norsk Gallup viser at mer enn femti prosent av befolkningen nå bruker internett

månedlig, og teknologiske nyvinninger vil føre til at stadig flere ser tv på internett.

På tv2.no tilbys levende nyheter, sport, værmeldinger og episoder av Hotel Cæsar og

Familiesagaen De syv søstre. I 1999 utvides tilbudet med interaktive nyhetssendinger, slik

at seerne selv kan komponere sin egen nyhetsmeny. De mest populære tv-programmene

har egne nettsider, og programinformasjon blir stadig koblet med nye tilbud og nye typer

interaktivitet.

TV 2s nettsider finansieres gjennom reklame og rubrikkannonser, og har gått med

overskudd helt siden oppstarten. Mens deler av internettbransjen preges av at vel optimistiske

analyser medfører store tapsprosjekt, er satsningen på tv2.no

kostnadsbevisst, og fremfor alt fundert i TV 2s styrke som innholdsprodusent.

Høsten 1998 sendte TV 2 den første levende reklamefilmen på internett i Norge.

Kaffehuset Friele hadde kjøpt reklameplass i forbindelse med en annen internett-begivenhet

– direktesendingen av fotballandskampen Egypt-Norge på tv2.no.

Internett- og digital kamerateknologi bringer nye produksjons- og distribusjonsformer

inn i tv-bransjen, og TV 2 tar mål av seg til å ligge langt fremme i denne utviklingen.

Programmet Pauls padletur, som sendes på TV 2 i 1999, er et eksempel på dette.

Gjennom tv2.no kunne seerne følge Paul gjennom Europa flere måneder før tv-sending.

Redaktøransvaret for tv2.no ligger hos TV 2, nyhetsansvaret hos Nyhetssentralen Byrå

2, mens fysisk drift og kommersielt ansvar ligger hos Net 2 Interaktiv.

19


ÅRSBERETNING 1998

Markedssituasjonen

SEERMARKEDET

TV 2 hadde en sterk posisjon i det norske seermarkedet også i 1998.

Det registreres en liten nedgang i markedsandelen i riksuniverset, fra

31,4 prosent i 1997 til 30,2 prosent i 1998. Dette skyldes hovedsaklig

at andre aktører øker sin distribusjon betraktelig, slik at det totale tv-tilbudet

i riksuniverset er noe utvidet.

Distribusjon, prosent

1.1.98 1.1.99

NRK1 100 100

TV 2 95 96

TVNorge 76 82

TV3 55 61

NRKTo 69 77

TV 2 holder stand i konkurranseuniverset (der seerne tar inn både TV

2, TV3 og TVNorge) med en markedsandel på 24,1 prosent, som i

1997. Dette er et resultat ledelsen i TV 2 er godt fornøyd med, ettersom

det er i dette universet konkurransen er sterkest. Nisje- og betaltv-kanaler

gjør seg sterkere gjeldende, og tok i 1998 markedsandeler

fra både NRK1,TV3 og TVNorge.

Markedsandeler i riksuniverset,

prosent

1997 1998

TV 2 31,4 30,2

NRK1 40,8 38,4

NRKTo 2,4 2,6

TVNorge 8,0 8,6

TV3 6,5 7,0

Andre 10,9 13,2

Selv om TV 2 hadde en liten nedgang i markedsandel i riksuniverset, så

gjennomsnittsnordmannen 46 minutter daglig på TV 2 i 1998, noe som

representerer en økning på ett minutt fra 1997.Tv-seingen i Norge generelt

økte fra 1997 til 1998, stikk i strid med hva mange tv-analytikere

fryktet. Nedgangen i tv-seingen i 1997 må betraktes som et unntakstilfelle,

forårsaket av det gode sommerværet og mangelen på de helt store

sportsbegivenhetene. Ikke siden MMI startet sine målinger, har nordmenn

sett så mye på tv som i 1998. Gjennomsnittsnordmannen brukte

151 minutter daglig foran tv-skjermen i 1998, mot 144 minutter i

1997.

Seergruppenes aldersprofil viser at TV 2 stadig er den mest populære

kanalen i aldersgruppen 12-34 år. Det er verdt å legge merke til at

TV 2 nyter ganske jevn oppslutning blant seere i alle aldre, mens de andre

kanalenes oppslutning endres betraktelig fra aldersgruppe til aldersgruppe.

Nisjekanalenes relative tyngde i yngre seergrupper er et

tydelig signal om tøffere konkurranse i seermarkedet.

MMIs store barn- og ungdomsundersøkelse fra 1998 viser at TV 2

har en sterk posisjon i unge tv-seeres bevissthet. Blant barn og unge i

aldersgruppen 8-24 år i riksuniverset, oppgir 52 prosent at TV 2 er den

kanalen de liker best. Dette representerer en fremgang på hele ti prosentpoeng

fra 1997.

MMIs undersøkelse viste videre at ungdom er klart mest fornøyd

med programtilbudet fra TV 2. På spørsmål om hvilken kanal som hadde

gode tilbud innen syv ulike programkategorier (musikkprogram,

norske ungdomsserier, utenlandske ungdomsserier, komiserier, filmer,

serier, konkurranseprogram), scoret TV 2 best på samtlige.

Fra 1. januar 2000 overtar Norsk Gallup TV Meter målingen av tvseingen

i Norge etter MMI.TV 2, NRK,TVNorge og TV 3 har inngått en

fem års avtale med Norsk Gallup, og har opsjon på ytterligere tre år.

Skiftet av samarbeidspartner innebærer samtidig at utvalgsstørrelsen

dobles fra 500 til 1000 husstander, noe som vil gi sikrere målinger og

flere analysemuligheter, ikke minst for analyse av seertall i smalere målgrupper

enn det som er mulig i dag. I forbindelse med at Norsk Gallup

overtar målingene, blir det også innført registreringsprosedyrer som er

tilpasset et fremtidig digitalnett.

20


ÅRSBERETNING 1998

ANNONSEMARKEDET

TV 2 omsatte reklame og sponsorater for NOK 1,18 milliarder i 1998.

Dette representerer en omsetningsøkning på elleve prosent fra 1997.

Som største enkeltmedium innen merkevareannonsering i Norge er

TV 2 utsatt for den makroøkonomiske situasjonen i landet. Med den

usikkerhet lav oljepris og høyt rentenivå skapte i markedet, har TV 2

grunn til å si seg fornøyd med 1998-resultatet.

TV 2s andel av det totale markedet for tv-reklame var i 1998 på

64 prosent.Tv-reklamens andel av totalmarkedet var på 22 prosent, en

økning på to prosentpoeng fra 1997. Konjunkturbetinget usikkerhet i

markedet gjør det vanskelig å finne klare signaler på hvorvidt tvs andel

av det totale reklamemarkedet vil fortsette å øke.

TV 2s reklamepriser økte i snitt med 15-20 prosent fra 1997 til

1998. I samme tidsrom ble prisene på viktige programrettigheter mer

enn doblet. På grunn av høy seeroppslutning og forbedrede rutiner for

effektiv utnytting av sendeskjemaet, har TV 2 ikke funnet grunn til å øke

listeprisene fra 1998 til 1999.TV 2 har dermed stabilisert seg på et fornuftig

prisnivå som markedet tåler.

Om lag fire prosent av markedsavdelingens omsetning i 1998 skriver

seg fra sponsorinntekter. Sponsoravdelingen økte omsetningen

med 15 prosent fra 1997 til 1998. Økningen skyldes hovedsaklig TV 2s

rettigheter til vinter-OL i Nagano. Sport er de mest attraktive sponsoratene,

og utgjorde 38 prosent av omsetningen i 1998. Serier under

vignetten Norges seriemester og amerikanske komedier er også popu-

Markedsandeler i konkurranseuniverset,

prosent

1997 1998

TV 2 24,1 24,1

NRK1 33,5 32,4

NRKTo 3,2 3,2

TVNorge 10,6 9,7

TV3 11,4 11,1

Andre 17,2 19,4

Best likte tv-kanal 8-24 år,

riksuniverset, prosent

1997 1998

TV 2 42 52

TVNorge 13 18

TV3 26 13

NRK1 11 8

Ingen/vet ikke 7 6

NRKTo 1 3

Kilde: MMI

lære blant TV 2s sponsorer. 45 sponsorer ble eksponert i tilknytning til

TV 2s sendinger i 1998. Mange av disse står i et langvarig samarbeidsforhold

til TV 2.

Tall fra Forbruker og Media viser at TV 2 hadde størst nettodekning

av samtlige kommersielle medier i Norge i 1998. Hver dag så 59

prosent av befolkningen på TV 2, mens VG, som kom på andreplass,

hadde en daglig nettodekning på 38 prosent.TV 2 betrakter dette som

en verdifull forsikring for sine annonsører.

Sommersuksess uten programleder

Et av TV 2s dristigste prosjekt i 1998 var programsatsningen

Sommerøya, der Matz Sandman,

Sigbjørn Johnsen og Thorbjørn Berntsen tilbragte

åtte sommerkvelder på en øy sammen med trivelige

og taleføre gjester. Programmene fikk utvikle seg

i sommerens eget tempo, og god mat, god drikke

og den gode samtale sto sentralt. Programmet ble

sommerens store seersuksess på TV 2, og fikk rosende

omtale av en samlet kritikerstand. Ingvar

Ambjørnsen,Willy Haugli,Tove Karoline Knutsen,

Turid Birkeland og Jon Lilletun var blant de spennende

gjestene som gjorde strandhogg på øya.

21


ÅRSBERETNING 1998

SOLID BEDRIFTSPROFIL

TV 2 har på kort tid bygd opp en solid merkevare. I Aftenposten/MMIs

profilundersøkelse for 1998 kom TV 2 overlegent best ut av de norske

mediebedriftene.Av samtlige bedrifter i undersøkelsen var det bare de

to tradisjonssterke merkevarebyggerne Tine Norske Meierier og

Norsk Kjøtt/Gilde Norge folk flest hadde et marginalt bedre totalinntrykk

av. 80 prosent av befolkningen rapporterte et positivt inntrykk av

TV 2, opp fire prosentpoeng fra 1997. Andelen med positivt inntrykk

av statskanalen NRK sank for tredje år på rad, og var i 1998 på 65 prosent.Andelen

med negativt totalinntrykk av TV 2 er stadig synkende, og

var i 1998 på 6 prosent.Til sammenligning hadde 16 prosent et negativt

totalinntrykk av NRK.

TV 2s promoavdeling har en sentral rolle i kanalens langsiktige visuelle

profilbygging. Avdelingen har fått flere internasjonale priser for

sitt arbeid, og ble i 1998 tildelt Gullruten for Nyhetskampanje 97.

Promoavdelingen produserte i 1998 mer enn 3000 egenreklamer for

TV 2s sendinger.

Gullfisken for sjette gang

For en reklamefinansiert kanal er det gledelig at annonsørene presenterer

severdige produkter av høy kvalitet. For sjette år på rad gjorde TV

2 stas på fjorårets beste reklamefilm med prisutdeling i direktesendt

tv-show. Og for tredje år på rad stakk Ivar Vereide av med prisen, denne

gangen med en reklame for Lotto. Gullfisken er et populært innslag på

tv-menyen, og 572 000 seere fulgte årets show. 102 000 avga stemme

over telefon, og 4000 hadde stemt over internett i forkant av showet.

UNGDOMMELIG, FRISK OG NYSKAPENDE

Norges seriemester

Gjennom bevisst innkjøpspolitikk, gode kunnskaper og et bredt kontaktnett

i USA, har TV 2 kunnet tilby sine seere det beste av amerikanske

serier gjennom flere år. Under Emmy-utdelingen i 1998 vant både

Frasier,Venner for livet, NYPD Blue, Brooklyn South og Chicago Hope

priser.TV 2 forsvarte igjen posisjonen som Norges seriemester da den

nyskapende serien Ally McBeal ble satt på sendeskjema høsten 1998.

De nordiske krimseriene Emma, Samsø og Beck har også vært populære

innslag på TV 2s seriemeny.

På oppdrag fra TV 2 gjennomførte The Decision Shop i London undersøkelsen

Brand Essence i 1997/1998. Målsetningene var å identifisere

de viktigste motivene for valg av tv-kanal, definere de ulike kanalenes

posisjoner og skape retningslinjer for den videre utviklingen av TV 2

som merkevare.

Undersøkelsen ga svært positive resultater for TV 2. Kanalen har

en god miks av programmer, scorer høyt på underholdning, appellerer

emosjonelt til seerne og oppmuntrer til seerlojalitet. Brand Essence viste

at av de norske kanalene, er det bare TV 2 og NRK1 som utgjør

merkevarer i den forstand at seerne knytter rasjonelle og emosjonelle

tilleggsverdier opp mot kanalen. Undersøkelsen viste også at TV 2 eier

de viktigste motivene for tv-seing. Seerne oppfatter TV 2 som en ungdommelig,

frisk og nyskapende tv-kanal. NRK1s resultater sto i sterk

kontrast til TV 2. Seerne oppfatter NRK1 som gammel, norsk, landlig,

autoritær, men til å stole på.

Etter hvert som mediemarkedet blir stadig mer fragmentert, øker

verdien av en sterk merkevare.TV 2 vil derfor fortsette sin merkevarebygging

med fokus på å fremtre som innovativ, kreativ, frisk og ungdommelig.

Kanalen vil også styrke innsatsen for å skape relasjoner til

seerne, ha de beste programlederne og en personlig fremtoning. På

sikt ser det også ut til at betydningen av å opprettholde et konsistent

sendeskjema, bare vil øke.

TV 2 vil styrke satsningen på markedsanalyse gjennom en videreføring

av Brand Essence. I 1999 vil det bli foretatt en segmenteringsanalyse,

som vil kunne gi TV 2 sikrere holdepunkter for å foreta de riktige

veivalg i sin programmeringsstrategi.

22


ÅRSBERETNING 1998

Konsernvirksomheten

NØKKELTALL

Tallene for 1998 viste at morselskapet TV 2 leverte et solid resultat, mens TV 2s datter- og tilknyttede

selskap belastet konsernregnskapet med et betydelig negativt bidrag.

TV 2-konsernet hadde i 1998 samlede inntekter på NOK 1,336 milliarder. Dette utgjør en vekst på 25 prosent fra 1997.

Konsernets driftsresultat ble på NOK 154,1 millioner før skatt.TVNorge belastet konsernregnskapet med et underskudd på

NOK 58,2 millioner, og Nordic Shopping Channel med NOK 10,7 millioner.

Resultatet i TV 2-konsernet etter skatt og minoritetsinteresser ble på NOK 86,3 millioner.

Dette er NOK 12,3 millioner svakere enn i 1997.

Morselskapet TV 2 AS hadde i 1998 samlede inntekter på NOK 1,118 milliarder, noe som tilsvarer en vekst

på 14,9 prosent fra 1997. Driftsresultatet var på NOK 233,5 millioner, og resultatet etter skatt

på NOK 160,9 millioner, på linje med resultatet fra 1997.

KNOPPSKYTING RUNDT TV 2

Ved utgangen av 1998 var TV 2 engasjert i 17 datter- eller tilknyttede

selskap, mot 13 ved forrige årsskifte. Veksten har sammenheng med

muligheten for å utnytte TV 2s styrke som innholdsprodusent i flere

medier og på nye og spennende forretningsområder. Gjennom denne

knoppskytingen ønsker TV 2 å ta aktivt del i utviklingen av et multimediamarked

og være best mulig rustet til å utnytte de muligheter den digitale

teknologien gir for økt interaktivitet med seerne.TV 2s sentrale

posisjon som knutepunkt i et nettverk av innholdsleverandører, gjør at

selskapet står midt i en informasjonsstrøm som kan nyttiggjøres på flere

felt.

Tv-virksomheten vil fortsatt være hovedfokus for TV 2s virksomhet.

Aktiviteten i de andre selskapene skal styrke og støtte opp om

driften av tv-kanalen TV 2. Datterselskapene skal utvikle produkter som

er levedyktige i den digitale tidsalder, og sørge for at TV 2 har tilgang til

den kompetanse og de hjelpemidler som er nødvendige for å hevde

seg i en stadig tøffere konkurranse.

Totalt belastet datter- og tilknyttede selskap TV 2-konsernet med

et betydelig negativt bidrag, men flere av selskapene er inne i en positiv

utvikling, og sitter på gode produkter innen ekspanderende marked.

Konvergensen og synergien mellom internett, tv- og pc-teknologi skaper

et nytt økonomisk potensiale innen TV 2s forretningsfelt, men det

er knyttet usikkerhet til når muligheter vil omdannes til lønnsom drift.

Høsten 1998 fusjonerte TV 2s datterselskap Norgeskanalen med

Canal Digital Norge. I forbindelse med fusjonen overtok TV 2 16 prosent

av aksjene i CANAL DIGITAL NORGE AS. TV 2-

kortet/Satellittkortet ble utfaset og erstattet med Canal Digital-kortet.

TV 2 betrakter fusjonen som et viktig skritt i arbeidet med å skape

større sikkerhet mot bruk av piratkort.

I 1998 overtok TV 2 NYDALEN STUDIOS AS og OUTSIDE

BROADCAST TEAM AS fra Schibsted og Egmont. Samtidig overtok

TV 2 også EVENTYRKANALEN AS fra Schibsted. Dette kan gi TV 2

større kontroll over viktige kostnadsdrivende faktorer i store tv-produksjoner.

Etter en nøye vurdering av de presseetiske sidene ved oppkjøpet,

overtok TV 2 i 1998 7,51 prosent av aksjene i BRANN STADION AS.

TV 2 har gjennom flere år investert i norsk underholdningsindustri, og

oppkjøpet i Brann varsler også at TV 2 generelt vil satse sterkere på

idrett i årene fremover.

I forbindelse med storsatsningen Hotel Cæsar på TV 2, opprettet

TV 2, Metronome og Spartacus RETTIGHETSSELSKAPET INTRIGE AS.

Selskapet skal ta vare på de kommersielle muligheter som følger i kjølvannet

av seriesuksessen.

I 1998 overtok TV 2 produksjonen av TVNorges Aktuelt, og flyttet

avviklingen til Bergen ved årsskiftet. Samtidig overtok TV 2 ansvaret for

samordningen av de lokal-tv-selskapene som har vært tilknyttet

TVNORGE AS.

Selskapsstruktur,TV 2-konsernet

Eierandel, prosent

Norske Gram AS 100

Tempelkroken Invest AS 100

Storm Weather Center AS 90,5

Pilot Broadcast Systems AS 91

Nyhetssentralen Byrå 2 AS 100

Brann Stadion AS 7,51

Eventyrkanalen AS 100

Nydalen Studios AS 100

Outside Broadcast Team AS 100

TV Torget AS 51

Nordic Shopping Channel Ltd. * 48,55

Net 2 Interaktiv AS 50

TVNorge AS 49,33

Peak Software Technologies Gmbh 40

Rettighetsselskapet Intrige AS 33,33

Hit Company Management AS 21

Canal Digital Norge AS 16

*TV 2 eier 33,25 prosent direkte og 15,3 prosent

indirekte gjennom TV Torget

23


ÅRSBERETNING 1998

NORSKE GRAM – STØRST PÅ NORSK MUSIKK

1998 var det hittil beste året i Norske Grams seksårige historie. Et underskudd

på NOK 10 millioner i 1997 ble i 1998 snudd til et positivt

resultat før skatt på NOK 1 million for Norske Gram-konsernet.

Omsetningen i 1998 var på NOK 65,3 millioner.

Norske Gram inntok i 1998 en historisk posisjon som størst på

norsk musikk. Med en markedsandel på 22,4 prosent av alle solgte

CDer med norske artister, inntok selskapet en sterk og ikke minst viktig

posisjon i den norske musikkbransjen.

Salget av norsk musikk gikk totalt sett noe ned i 1998, og Norske

Gram fremstår som en viktig aktør i arbeidet for å snu denne utviklingen,

som har pågått i mer enn et tiår. Nedgangen har sammenheng med

at norske plateselskap har blitt slukt av internasjonale underholdningsgiganter

som Time Warner, Sony, Bertelsmann, EMI Thorn og Seagrams.

Det er rimelig å anta at disse i en viss utstrekning mangler den tålmodighet

og den nærhet til miljøet som kreves for å verne om et levedyktig

og vitalt norsk musikkliv. Etter TV 2s syn kan betydningen av et

sterkt og uavhengig norsk plateselskap som Norske Gram knapt overvurderes.

Norske Gram er i dag den ledende aktøren blant de 70 selskapene

i den nasjonale bransjeorganisasjonen FONO.

Flere av Norges mest populære artister er i stallen til Norske

Gram, og det var i første rekke storsalg av DDE (150 000 solgte) og

Oslo Gospel Choir (147 000 fordelt på to utgivelser) som bidro til det

gode resultatet. Også i 1999 har Norske Gram en rekke spennende

utgivelser med populære artister som blant annet Åge Aleksandersen

og Postgirobygget.

Norske Gram hadde ved årsskiftet 16 ansatte. Arve Løberg er administrerende

direktør.

STORM BRYTER MONOPOL

Storm Weather Center ble etablert i mai 1997, og allerede i april 1998

kunne selskapet gjennom produksjon av selvstendige værmeldinger,

bryte Det Norske Meteorologiske Institutts 183-årige værvarslingsmonopol.

Etableringen av et eget apparat for analyse av værdata krevde hovedtyngden

av Storms ressurser i 1998, men potensialet innen nye

markeder antas å være stort, og arbeidet med å knytte til seg nye og

viktige kundegrupper er i full gang. Storm hadde i 1998 en omsetning

på NOK 6,2 millioner, og resultatet ble et underskudd på NOK 818

000.

Medier som TV 2 og VG har vært viktige kunder for Storm siden

starten; etter hvert har også TVNorge og flere lokal-tv-stasjoner kommet

på kundelisten. På sikt representerer imidlertid kraftbransjen og

offshoresektoren det mest interessante markedet, og Storm ser et

stort potensiale i skreddersydde værvarsler for ulike kunder. BKK og

Statoil NGL er blant de nye kundene.

I oktober 1998 lanserte Storm internettjenesten ”Kraftværet”, som

umiddelbart ble en suksess. Storm tilbyr de værvarslene aktørene på

den nordiske kraftbørsen Nord Pool trenger før de kjøper eller selger.

Ved utgangen av året hadde Storm allerede fått nærmere 50 kraftaktører

på kundelisten.

Virksomheten i Storm Weather Center utgjør 8 årsverk, fordelt på

6 meteorologer og 5 værmeldere. Siri M. Kalvig er administrerende

direktør.

24


ÅRSBERETNING 1998

NET 2 ÅPNER NYE MARKED

Etter en vellykket snuoperasjon i 1997, fortsatte Net 2 Interaktiv den

gode utviklingen i 1998. Omsetningsveksten var på 37 prosent, fra

NOK 38,5 millioner i 1997 til NOK 53 millioner i 1998. Resultatet før

skatt økte fra NOK 2,4 til 4 millioner, en økning på 66 prosent. Det var

særlig aktiviteten innen linjeannonser og interaktive tjenester som bidro

til omsetningsøkningen.

TV 2 avhendet i februar 1998 50 prosent av aksjene i Net 2 til

Aftenposten. Net 2 Interaktiv er i dag de to eiernes felles hovedsatsning

innen utvikling av nye medier, og benytter seg av redaksjonelle bidrag

både fra TV 2 og fra Aftenposten. Net 2s aktiviteter tar utgangspunkt

i den sterke synergien mellom tv- og internett, og har spesielt fokus

på kommersiell utvikling av interaktive markedsplasser og tjenester

basert på tekst-tv, internett, fastnetts- og mobiltelefoni.

Net 2 Interaktiv utvikler og driver TV 2s tekst-tv og tv2.no, og selger

innholdstjenester til telefon. Net 2 er blant de ledende aktørene i

Norge når det gjelder utnyttelse av samspillsmulighetene mellom ulike

distribusjonsteknologier. I 1998 utviklet Net 2 blant annet ”SMS-prat”,

en tjeneste som kombinerer tekst-tv, internett og mobiltelefon, og som

nå er søkt patentert.

Net 2 etablerte seg i 1998 som Norges største uavhengige leverandør

av innholdstjenester på GSM mobiltelefon, og er hovedleverandør

av innholdstjenester til Netcom. Selskapet etablerte også innholdstjenester

hos Telenor Mobil.

Utviklingen internasjonalt, kanskje særlig i USA, viser at de forretningsområdene

Net 2 er med på å etablere i Norge, er i ferd med å bli

lønnsomme. Selskapet har en unik tilgang på informasjon fra noen av

landets fremste innholdsprodusenter, og prognosene for Net 2 for de

kommende årene ser gode ut.

Net 2 Interaktiv har 37 ansatte og Kjetil J. Nilsen er administrerende

direktør.

PILOT – VERDENSLEDENDE PÅ

GRAFIKKSYSTEMER

Pilot Broadcast Systems ble dannet i 1997, og har i løpet av bare to års

drift etablert seg i verdenstoppen blant leverandører av avanserte grafikk-

og informasjonssystemer for tv-produksjon.

I 1998 gjennomførte Pilot et prestisjeoppdrag for amerikanske

CBS Sports. Pilot leverte den grafiske innpakningen til kanalens sendinger

fra den amerikanske fotballigaen (NFL), et avansert system som

kunne takle live dekning av opptil åtte kamper samtidig.

Pilot skreddersydde en totalløsning for nyheter, sport og værmelding

for den spanske nyhetskanalen CNN+, og gjennomførte i 1998

større prosjekter for blant annet TV 2, TVNorge, Norsk Tipping og

Telenor. I tillegg er svensk TV4 og finske Nelonen brukere av softwaresystemer

utviklet i Bergen. Pilot Broadcast Systems omsatte i 1998 for

NOK 18,3 millioner, og oppnådde et resultat før skatt på 4,2 millioner.

I en ekspanderende tv-bransje vil det være et stort marked for

produsenter av effektive avviklingssystemer. Pilots produkter opphever

i stor grad skillet mellom de ulike funksjonsgruppene i en tv-produksjon,

og blir stadig mer etterspurt verden over.

Pilot har etablert eget kontor i USA, og vil i 1999 starte et eget amerikansk

selskap (Pilot USA). På kort sikt ligger den største utfordringen i

å levere i henhold til etterspørsel.

Ved årsskiftet sysselsatte Pilot 13 medarbeidere. Petter Ole

Jakobsen er administrerende direktør.

NYHETSSENTRALEN BYRÅ 2 (NYSS)

Nyss er et multimedia-nyhetsbyrå som daglig leverer nyhetstjenester til

tv-stasjoner, radiokjeder og aviser. Byrået er ansvarlig for nyhetene på

TV 2s tekst-tv og tv2.no. I 1998, som var selskapets første fulle driftsår,

omsatte Nyss for NOK 13,6 millioner, og oppnådde et resultat før

skatt på NOK 675 000.

Med etableringen av Nyss ønsker TV 2 å utnytte det kommersielle

potensialet som ligger i distribusjon av nyheter utover tv-skjermen.

Informasjonsstrømmen som går gjennom TV 2-systemet er enorm, og

de potensielle kanalene for nyhetsdistribusjon har økt kraftig i antall de

siste årene.

Nyss sender crawl-nyheter på informasjonsskjermer på flyplassene

i Norge, og startet i 1998 en tjeneste for salg av nyheter til mobiltelefon.

Nyss lager sportsnyheter for Radio 1-nettet og lokale nyheter for

Radio 1 i Bergen og Oslo.Ved årsskiftet fikk Nyss i oppdrag å oppdatere

nyhetsinnholdet på tv2.no.

Nyss startet i 1998 markedsføringen av en av landets mest omfangsrike

begivenhetskalendre. Et annet nytt tilbud er ”Mediespeilet”,

som time for time oppdaterer kunden på prioriteringene i norske nyhetsredaksjoner.

TV 2 antar at potensialet for slike produkter bare vil

øke etter hvert som umiddelbar tilgang på siste nytt blir viktigere for

flere og flere aktører.

Antallet aktører på internettmarkedet øker stadig, og mulighetene

er store for den som kan skreddersy spesialtjenester rettet mot den

enkelte forbruker, særlig inn mot bedrifts- og nettavismarkedet.

Virksomheten i Nyhetssentralen Byrå 2 omfatter 17 årsverk fordelt

på 27 ansatte. Per Kristian Orset er daglig leder.

25


ÅRSBERETNING 1998

Styret i TV 2 samlet i februar 1999. Bak fra venstre: Alf Hildrum, Bengt Martin Olsen, Sverre Munck, Søren Jakobsen,Tommy Melle.

Foran fra venstre: Øyvind Brigg, Jan Erik Knarbakk (styreformann), Elin Sørsdahl og Kjersti Bergesen (vararepresentant).

26


ÅRSBERETNING 1998

Styrets beretning

TV 2 konsern oppnådde i 1998 et driftsresultat lik nok 154,1 mill.

Dette er på samme nivå som året før. Årsresultat etter skatt ble

lik nok 86,3 mill, som er nok 12,2 mill lavere enn fjoråret.

I TV 2 morselskap ble driftsresultatet nok 225,3 mill som er

nok 10,4 mill bedre enn året før. Årsresultatet i morselskapet ble

nok 160,9 mill og på linje med fjoråret.

ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD

Aksjekapitalen i selskapet er på nok 260 mill og egenkapitalen samlet

på nok 550,5 mill. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift,

som er lagt til grunn for årsregnskapet, er tilstede.

Overfor generalforsamlingen vil styret foreslå at det for regnskapsåret

1998 utdeles et utbytte pr aksje lik nok 20.Videre foreslår styret at

det overføres nok 27,8 mill i konsernbidrag til Nydalen Studios til dekning

av årets og tidligere års underskudd.

Dette vil gi følgende disponering av årets resultat i morselskapet:

Til konsernbidrag Nydalen Studios as nok 27.822.000

Til utbytte nok 52.000.000

Til disposisjonsfond nok 81.085.000

Sum disponert nok 160.907.000

TV 2 KONSERN

Årsresultatet i konsernet er svakere enn styret la til grunn for året.

Samlet ble resultatet nok 86,3 mill. Store underskudd i TVNorge samt

en svakere utvikling enn påregnet i Canal M svekket resultatet gjennom

året. Skattekostnaden, som utgjør nok 76,8 mill, blir høy i konsernet

fordi underskuddene i de tilknyttede selskapene ikke påvirker konsernets

skattegrunnlag.

De samlede ordinære inntekter for året utgjorde nok 1.298,3 mill.

Økningen på nok 228,4 mill, som tilsvarer en vekst lik 21,4 % sammenlignet

med året før, skyldes i tillegg til reklameveksten i morselskapet

blant annet at flere datterselskaper i 1998 er inkludert med hele årets

omsetning. De totale driftskostnader for året er på nok 1.182,3 mill,

som gir en vekst på 29,3 %. Også deler av kostnadsveksten kan henføres

til nye selskaper som er innarbeidet for hele året.

I morselskapet har det vært en positiv utvikling med et samlet årsresultat

på nok 160,9 mill. Markedsandelen i reklamemarkedet er noe

redusert, men fortsatt viser selskapet en solid inntektsvekst.

Konkurransen om rettigheter øker og det er høye kostnader knyttet

spesielt til sportsrettigheter og store arrangementer som OL.

Vår andel av underskuddet i TVNorge inklusiv avskriving på goodwill

ble nok 58,2 mill. Utviklingen i TVNorge har ikke blitt som forventet.

Kanalen hadde en markert økning i seerandel gjennom de tre første

kvartalene, mens siste kvartal ble noe svakere. Salgsutviklingen har

vært svak og selskapet pådro seg også større kostnader i forbindelse

med konkursen hos kanalens tidligere nyhetsleverandør.

27


ÅRSBERETNING 1998

Sendeflaten i 1998 var inklusiv egenannonsering på 5.971 timer.

Sendingene er fordelt på:

Nyheter, aktualitet

Sport

Norsk underholdning drama, barn, fakta

Film/serier utland

Egen annonsering

Sum sendetimer

997 timer

456 timer

1474 timer

2673 timer

371timer

5971 timer

Utviklingen i shoppingkanalen Canal M ga også en dårligere uttelling

enn planene tilsa. Gjennom samarbeidet med Telenor i selskapet

Nordic Shopping Channel blir kanalens signal distribuert på samme

frekvens som NRK2 på de tidspunkt denne kanalen ikke har ordinær

sending. Det viste seg at markedsgrunnlaget var mindre enn forventet.

Dette ga en betydelig svikt i inntektene.

MORSELSKAPET TV 2 AS

Reklameinntektene i morselskapet økte med nok 106,6 mill i 1998 til

nok 1.121,9 mill. I tillegg ble det realisert en salgsgevinst på nok 35 mill

aksjer ved salg av 50 % av aksjene i datterselskapet Net 2 Interaktiv.

Driftskostnadene ble samlet nok 963,3 mill, som er en økning på nok

143,8 mill, 17,5 % høyere enn året før.

Driftsresultatet i morselskapet ble nok 225,4 mill, som er en økning

på nok 10,4 mill i forhold til året før. Netto finansinntekter utgjorde minus

nok 11,5 mill. I forbindelse med omlegging av prinsipp for kostnadsføring

av filmer og serier er det ført en ekstraordinær inntekt på

nok 19,7 mill. I regnskapet er det også foretatt en avsetning på nok 25

mill for garantistillelse overfor TVNorge. Videre er aksjene i selskapet

Nordic Shopping Channel nedskrevet med nok 9,9 mill. Resultat før

skatter ble nok 233,5 mill. Det er beregnet en samlet skatt etter at det

er avsatt for konsernbidrag til datter på nok 72,6 mill. I morselskapet

ble årets resultatet etter skatt nok 160,9 mill.

I seermarkedet har konkurransen fra andre kanaler økt og i riksuniverset

er markedsandelen nå 30,2 %. Dette er en reduksjon fra året

før da andelen var 31,4 %. Kanalene som øker mest er de utenlandske

utenom de norske kanalene NRK1, NRK2,TVNorge og TV 3, som fra

97 til 98 har økt fra 10,9 til 13,2 %.

Markedsandelen i reklamemarkedet er noe redusert fra 67,8 % i

1997 til 64,4 % i 1998.

I 1998 har kanalen hatt førstegangsutsendinger på tilsammen 3.531 timer,

mens 2.069 timer har vært repriser. Norskandelen utgjør 50,2 %.

Den europeiske andel (eksl nyheter, sport og gameshows) utgjør 50,5 %.

En viktig satsing med suksess i 98 var den norskproduserte dramaserien

Hotel Cæsar. Fra en forsiktig start har seeroppslutningen økt

gradvis og daglig er det ca 700.000 som følger serien inkl reprisen.

Deltagelsen i vinter OL i Nagano i 1998 var også et stort løft for kanalen.

Sendeflaten har produsert tilsammen ca 325.000 grp, som er en

økning på ca 3 % i forhold til året før.

EIERANDEL I ANDRE SELSKAPER

Eierandeler i ulike selskaper er organisert både i direkte og indirekte

eierskap. I Tempelkroken Invest ligger de aktivitetene som er en ren

knoppskyting fra TV 2s egen virksomhet. Av disse selskapene nevnes

spesielt selskapet Pilot Broadcast Systems, som har oppnådd kontrakter

for sine grafikksystemer med blant annet de store amerikanske tvkanalene

CBS og CNN. Selskapet Storm Weather Center har etablert

forretningsaktivitet på et marked som har vært dominert av Det

Norske Meteorologiske Institutt i over 183 år. Selskapet satser spesielt

på bransjene media, kraft og oljesektoren.

28


ÅRSBERETNING 1998

TVNORGE

Pr årsskiftet har TV 2 følgende eierandeler i datter- og tilknyttede

selskaper:

Tempelkroken Invest as (investering) 100,0 %

Storm Weather Center as (værvarsling) 90,5 %

Nyhetssentralen Byrå 2 as (nyhetsbyrå) 100,0 %

Pilot Broadcast Systems as (tv-grafikk) 91,0 %

Peak Software Technologies GmbH 40,0 %

Brann Stadion as 7,5 %

Nydalen Studios as (studioselskap) 100,0 %

Outside Broadcast Team as (tv-teknikk) 100,0 %

Eventyrkanalen as (hovedkontroll TVN) 100,0 %

Norske Gram as (plater) 100,0 %

Trondheim Rock Cafe as 34,0 %

Norske Gram Event as 100,0 %

Shop In Shop as 100,0 %

TV 2 Gruppen as (sovende) 100,0 %

TV Torget as (home-shopping) 51,0 %

Net 2 Interaktiv as (internett, tekst-tv) 50,0 %

TVNorge as 49,3 %

Nordic Shopping Channel Ltd (homeshopping) 48,6 %

Hit Company Management as (platebarometer) 21,0 %

Canal Digital Norge as (kortdistributør) 16,0 %

(Innrykk angir at selskapet er eid med angitt eierandel av selskapet nevnt over).

Resultatutviklingen i de enkelte selskaper fremgår av notene som følger

årets regnskap.

Det er foretatt en nedskriving av aksjene i Nordic Shopping

Channel. Forøvrig er alle selskaper bokført til kostpris. I selskapet Canal

Digital Norge, som er bokført til nok 50.000, er det betydelige underliggende

verdier.

TV 2 har en samlet eierandel på 49,33 % i TVNorge. Som angitt har

den fortsatt negative resultatutviklingen i TVNorge medført at konsernregnskapet

er belastet med nok 58,2 mill. Gjennom avtaler med

Scandinavian Broadcasting Systems og TVNorge har TV 2 programmeringsansvaret

for kanalen. TV 2 er videre hovedleverandør av nyhetssendingene

på kanalen i samarbeid også med lokaltv-stasjonene. Disse

har leveringsavtaler med TVNorge som administreres av TV 2. I denne

forbindelse har TV 2 investert ca nok 25 mill i nytt sendestudio og flyttet

ca 10 arbeidsplasser fra Oslo til Bergen.

Det er også inngått garantiavtaler der TV 2 gjennom programmeringen

av kanalen har påtatt seg ansvaret for å oppnå gitte grp-nivåer.

Avtalen, som løper frem til og med 2001 har et årlig nivå og et akkumulert

nivå som skal oppnås over hele avtaleperioden. For 1998 er det

årlige nivået oppnådd med god margin. Fordi det langsiktige nivået tilsier

en noe høyere grp-produksjon er det av forsiktighetshensyn avsatt

nok 25 mill i 98-regnskapet.

Styret må konstatere at utviklingen i TVNorge ikke er tilfredsstillende.

CANAL DIGITAL

I august 1998 fusjonerte TV 2 kortdistribusjonsselskapet Norgeskanalen

med det Telenor/Canal Pluss eide selskapet Canal Digital Norge as.

Som motytelse mottok TV 2 en eierandel på 16 % i det fusjonerte selskapet.

Konkurransetilsynet har i denne forbindelse varslet om at TV 2 forbys

å gi Canal Digital Norge en eksklusiv rett til å forestå smartkort distribusjon

av TV 2 til DTH-markedet i Norge. Forbudet mot diskriminering

innebærer ikke at TV 2 uten videre er forpliktet til å inngå distribusjonsavtaler

med andre smartkortselskaper. Det vil ved inngåelse av avtaler

være legitimt for TV 2 f eks å stille krav om at smartkortselskapet

kan tilby tilfredsstillende sikkerhet mot piratering.

NORDIC SHOPPING CHANNEL LTD

- CANAL M

Virksomheten i Canal M, som sender på NRK2s frekvens, har ikke hatt

en tilfredsstillende utvikling. Så lenge myndighetene opprettholder de

særnorske reglene som forbyr denne type programmer med signaloppsending

fra norsk territorium anser styret at denne virksomheten

ikke kan drives lønnsomt.

Styret har derfor besluttet å nedlegge denne virksomheten. I denne

forbindelse er også aksjene i selskapet nedskrevet med nok 9,9 mill.

29


ÅRSBERETNING 1998

KONSESJONEN

TV 2 har fått konsesjon til å drive kommersielt bakkebasert tv frem til

utgangen av år 2002.

Et av kravene i konsesjonen er knyttet til plassering av hovedkontoret

i Bergen. I forbindelse med store reinvesteringer i ny teknologi

samt valg av plassering har TV 2 søkt å få en avklaring om en eventuell

forlengelse av den eksisterende konsesjon. Det er avgjørende for kanalen

at en slik avklaring blir en realitet så snart som mulig.

PERSONELL - ARBEIDSMILJØ - YTRE MILJØ

TV 2 sysselsetter pr årsskiftet ca 410 årsverk i morselskapet og ca 500

i konsernet inklusiv TVNorge. Det er et eget arbeidsmiljøutvalg med

representanter fra ledelse og ansatte. Av sentrale saker som har vært

behandlet i inneværende år er ombygginger, kjøling og renhold av arbeidslokaler.

Det er registrert 3 mindre arbeidsulykker. Sykefraværet

har vært 2,8 %. Det er ingen ansatte på attføring eller som er uføre-

/førtidspensjonert. Arbeidsmiljøet i kanalen er godt og selskapet utøver

ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø.

I desember rammet en tragisk bilulykke to av våre medarbeidere

som var på oppdrag for TV 2 i Irak. Den ene omkom og den andre ble

hardt skadet. Ulykken satte dype spor i hele organisasjonen.

STYRETS SAMMENSETNING

På selskapets ordinære generalforsamling den 17.06.98 ble Søren

Jakobsen, Tommy Melle og Bengt Martin Olsen gjenvalgt til styret.

Styrets øvrige medlemmer stod ikke på valg.

Jan Øyvind Helgesen, som hadde satt som representant for de ansatte

siden desember 1992, tok ikke gjenvalg. Som ny representant ble

Elin Sørsdahl valgt, mens Egil Pettersen og Øyvind Brigg ikke var på valg.

Styret vil takke avtroppende styremedlem for hans engasjement til

beste for selskapets utvikling.

ADM. DIREKTØR/SJEFREDAKTØR

Arne A. Jensen informerte styret 17.03.99 at han fratrer selskapet for å

tiltre som konsernsjef i Braathens.

AKSJONÆRFORHOLD

Det har kun vært mindre endringer i aksjonærsammensetningen i

1998 og pr årsskiftet har selskapet 79 aksjonærer. De største aksjonærene

er:

Aksjonær

Av styrets medlemmer representerer Jan Erik Knarbakk og Sverre

Munck aksjene til Schibsted,Tommy Melle og Søren Jakobsen aksjene

til Egmont Holding og Alf Hildrum og Bengt Martin Olsen aksjene til A-

pressen og A-pressen TV. I personlig eie har styremedlem Øyvind Brigg

2 aksjer og Bengt Martin Olsen 2 aksjer. Adm. direktør Arne A. Jensen

har ingen aksjer i selskapet.

RETTSSAKER

Det har ikke vært noen større saker der TV 2 er trukket for retten i

1998. I en tidligere sak, der TV 2 ble dømt til å betale en erstatning på

nok 0,5 mill, ble TV 2 frikjent i Lagmannsretten. Motparten har påanket

saken til Høyesterett. Etter styrets vurdering vil ingen av de saker som

er reist medføre noe erstatningsansvar av betydning for kanalen.

KOMMERSIALISERINGEN AV NRK

Eierandel

Schibsted asa 33,33 %

Egmont Holding as 33,22 %

A-pressen asa 22,20 %

A-pressen TV as 11,00 %

Ansatte og øvrige 0,25 %

Konkurransebildet er i løpet av 1998 blitt vesentlig endret. Politiske signaler

tilsier en ytterligere kommersialisering av NRK. Dette kan forsterke

denne utviklingen. Eksempelvis står NRK langt sterkere i kampen

om sportsrettigheter fordi de nå får utvidet adgang til å sponse

opp programmer.

Styret ser med bekymring på denne utviklingen som setter NRK

i stand til å delta i det kommersielle markedet og konkurransen om

reklamekroner i tillegg til de faste lisensinntektene.

Det ble på fjorårets generalforsamlingen besluttet å utdele et utbytte

for regnskapsåret 1997 lik nok 25 pr aksje.Til årets generalforsamling

vil styret foreslå et utbytte lik nok 20 pr aksje.

30


ÅRSBERETNING 1998

ÅR 2000

TV 2 har gjennomført en omfattende kartlegging og analyse for å avdekke

problemstillinger knyttet til overgangen til år 2000. På noen områder

er det gjennomført utskifting av teknisk utstyr. Fortsatt gjenstår

en del sentrale investeringer for å gjøre hele sendeanlegg 2000-kompatibelt.

Fremdriftsplanen for dette tilsier at arbeidet skal være avsluttet

i god tid før årsskiftet.

FREMTIDSUTSIKTER

Annonsørenes usikkerhet og noe avventende holdning preger situasjonen

ved inngangen til året 1999.Til tross for en fortsatt solid vekst i detaljhandelen

har vinterens renteuro og den lave oljeprisen bidratt til at

reklamemarkedet i begynnelsen av året er noe tregere enn tidligere.

TV 2s primære oppgave som TV-kanal vil fortsatt være å befeste

og styrke sin stilling på det norske seer- og reklamemarkedet innenfor

de rammer som myndighetenes konsesjon og norsk lov setter. I denne

oppgaven ligger også å forberede overgangen til den digitale TV-alderen

- ikke bare som ny distribusjonsform for kanalen, men også ved å være

forberedt på de muligheter til utvidet forretningsaktivitet som digitaliseringen

gir.

Styret ser TV 2s inngang på eiersiden i Canal Digital Norge i denne

sammenheng. Også satsingen på virksomheten i Net2 Interaktiv har

fremtidsperspektivet knyttet til seg. Utviklingen på Internet med nye

muligheter for distribusjon av både lyd og videobilde, gjør det naturlig

for TV 2 som innholdsleverandør å ha oppmerksomhet rettet mot

denne delen av informasjonsmarkedet og det potensiale det måtte by

på for forretningsmessig utnyttelse av TV 2s varemerke og kompetanse.

Styret vil rette en takk til medarbeiderne i TV 2-konsernet, mor-,

datter- og tilknyttede selskaper, som gjennom sitt engasjement i 1998

har bidratt til selskapets solide posisjon i den norske mediemarkedet.

Styret takker også alle forretningsforbindelser og aksjonærer og

andre for godt samarbeid.

Bergen/Oslo 23. mars 1999

STYRET I TV 2 AS

Jan Erik Knarbakk Formann (sign)

Søren Jakobsen (sign)

Alf Hildrum (sign)

Tommy Melle (sign)

Bengt Martin Olsen (sign)

Sverre Munck (sign)

Øyvind Brigg (sign)

Elin Sørsdahl (sign)

Kjersti Bergesen (sign)

Arne A. Jensen Adm. direktør (sign)

31


ÅRSBERETNING 1998

Resultatregnskap

KONSERN (TALL I NOK 1.000) MORSELSKAP

1997 1998 Note 1998 1997

1.069.896 1.298.252 Ordinære driftsinntekter 1.153.704 1.034.560

0 38.178 Gevinst ved salg aksjer 35.000 0

1.069.896 1.336.430 Driftsinntekter 1 1.188.704 1.034.560

293.102 333.449 Programkostnader 2, 9 330.467 293.102

215.126 279.003 Personalkostnader 21, 22 239.057 200.747

302.745 455.956 Andre driftskostnader 3, 24 352.863 282.373

44.075 53.289 Ordinære avskrivinger 14 41.427 39.204

4.991 362 Tap på fordringer 7 (467) 4.138

54.082 60.255 Andel resultat tilknyttede selskaper

914.121 1.182.314 Driftskostnader 963.347 819.564

155.775 154.116 DRIFTSRESULTAT 225.357 214.996

6.878 (12.653) Netto finansposter 4 (11.511) 7.204

0 19.697 Ekstraordinære poster 9 19.697 0

162.653 161.160 RESULTAT FØR SKATTER 233.543 222.200

64.103 76.799 Skattekostnad 17 72.636 64.103

98.550 84.361 RESULTAT ETTER SKATT 160.907 158.097

1.899 Minoritetsinteresser

98.550 86.260 RESULTAT ETTER MINORITETER 160.907 158.097

Disponeringer og overføringer

Avsetning til reservefond 0 43.944

Avsetning til disposisjonsfond 81.085 40.152

Konsernbidrag 27.822 10.668

Avsetning til utbytte 52.000 63.333

Sum disponeringer 160.907 158.097

32


ÅRSBERETNING 1998

Balanse

KONSERN (TALL I NOK 1.000) MORSELSKAP

1997 1998 Note 1998 1997

24.352 36.333 Kontanter, bankinnskudd, postgiro 5 18.138 12.249

140.409 69.376 Obligasjoner og andre verdipapirer 6 69.376 140.409

118.259 133.165 Kundefordringer 7 112.079 118.462

39.545 23.818 Andre fordringer 8 30.889 36.785

281.779 367.563 Filmer, rettigheter, lisenser o.l. 9 357.829 276.966

604.344 630.255 Sum omløpsmidler 588.311 584.871

31 0 Pensjonsmidler 21 0 31

0 0 Investering i datterselskaper 10 18.240 31.290

234.021 174.574 Investering i tilknyttede selskaper 11 292.377 285.866

7.269 11.143 Andre aksjer 12 103 5.525

63.534 113.313 Langsiktige fordringer 13 137.222 67.755

86.740 94.610 Prod.utstyr, inventar o.l. 14, 19 82.253 68.255

32.264 37.346 Påkostning leiebygg, boligeiendommer 14, 19 34.659 29.214

8.700 4.667 Goodwill 14 0 0

432.559 435.653 Sum anleggsmidler 564.854 487.936

1.036.903 1.065.908 SUM EIENDELER 1.153.165 1.072.807

206.434 172.597 Leverandørgjeld 15 166.928 198.758

56.249 46.659 Skyldig mva, skattetrekk o.l. 41.153 52.260

65.673 76.594 Skyldig skatt 17 72.405 64.083

187.535 213.447 Annen kortsiktig gjeld 16, 20 221.572 188.289

515.891 509.297 Sum kortsiktig gjeld 502.058 503.390

380 11.429 Netto pensjonsforpliktelse 21 10.605 0

100.000 90.000 Langsiktig lån 20, 23 90.000 100.000

0 514 Ansvarlig lånekapital 0 0

100.380 101.943 Sum langsiktig gjeld 100.605 100.000

2.214 1.990 Minoritetsinteresser

260.000 260.000 Aksjekapital 260.000 260.000

158.418 192.678 Reservefond 169.265 169.265

0 0 Disposisjonsfond 121.237 40.152

418.418 452.678 Sum egenkapital 18, 19 550.502 469.417

1.036.903 1.065.908 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1.153.165 1.072.807

920.118 1.070.651 Pantstillelser 20 1.065.651 920.118

400 850 Garantier 20 40.050 400

33


ÅRSBERETNING 1998

Kontantstrømanalyse

KONSERN (TALL I NOK 1.000) MORSELSKAP

1997 1998 1998 1997

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

142.355 119.693 Tilført fra årets virksomhet 1) 187.710 197.015

(26.315) (134.527) Endring lager, debitorer, kreditorer (106.310) (31.407)

11.485 43.466 Andre tidsavgrensninger 25.117 8.347

127.525 28.632 Netto likviditetsendring fra virksomheten 106.517 173.955

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

(63.397) (71.382) Investeringer i varige driftsmidler (64.961) (38.543)

1.545 1.586 Salg av varige driftsmidler 1.526 1.506

0 41.500 Salg av datterselskap og tilknyttede selskaper 46.972 0

(297.108) 13.431 Investering i aksjer (1.730) (304.009)

0 0 Utlån til nærstående selskap (69.467) (67.755)

(358.960) (14.865) Netto likviditetsendring fra investeringer (87.660) (408.801)

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

(57.000) (63.333) Utbetalt utbytte (63.333) (57.000)

0 0 Utbetalt konsernbidrag (10.668) (4.963)

100.000 514 Opptak av ny gjeld 0 100.000

0 (10.000) Nedbetaling av gjeld (10.000) 0

(33.334) 0 Konvertering av ansvarlig lån 0 (33.333)

33.334 0 Aksjekapitalutvidelse og overkurs 0 33.333

43.000 (72.819) Netto likviditetsendring fra finansiering (84.001) 38.037

(188.435) (59.052) Netto likviditetsendring gjennom året (65.144) (196.809)

353.196 164.761 Likviditetsbeholdning pr. 01.01 152.658 349.467

164.761 105.709 LIKVIDITETSRESERVE PR. 31.12 87.514 152.658

1) Dette tallet fremkommer slik:

162.653 161.160 Resultat før skatt 233.543 222.200

44.075 64.035 + avskrivninger/nedskrivninger 51.334 39.204

0 (38.178) - gev. ved salg av datterselskap/tilkn. selskap (35.000) 0

(207) (167) - gevinst ved salg av anleggsmidler (167) (286)

0 11.541 + endring pensjoner 10.636 0

(64.103) (76.799) - skatt (72.636) (64.103)

0 (1.899) - minoriteter 0 0

142.355 119.693 =Tilført fra årets virksomhet 187.710 197.015

34


ÅRSBERETNING 1998

Regnskapsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter TV 2 AS og alle

datterselskaper hvor TV 2 eier mer enn 50%

av den stemmeberettigede kapital. Datterselskaper

fremgår av note 10. Alle vesentlige

transaksjoner og mellomværende mellom selskaper

i gruppen er eliminert. Oppkjøpt virksomhet

konsolideres i konsernregnskapet etter

oppkjøpsmetoden. Merverdier tillegges

de eiendeler merverdien knytter seg til.

Overskytende merpris er aktivert som goodwill.

Goodwill avskrives i samsvar med God

regnskapsskikk. Dersom konsoliderte datterselskaper

ikke er heleide, er de utenforstående

aksjonærenes interesser vist som minoritetsinteresser.

Minoritetsinteresser vises i balansen

som egen post mellom langsiktig gjeld

og egenkapital.

Tilknyttede selskaper hvor TV 2 eier 20%-

50% av den stemmeberettigede kapital, er i

konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden.

Investeringene i de tilknyttede selskaper

er ledd i TV 2s driftsmessige strategi,

og TV 2s andel av resultatet er vist på egen

linje blant driftskostnader. Ved beregning av

resultatandel er det korrigert for avskrivning

på merverdi/inntektsføring på mindreverdi.

Investeringen er vist på egen linje blant

anleggsmidler. Investeringens verdi øker/minker

med resultatandel og reduseres med andel

av utbytte.

Felleskontrollert virksomhet defineres som

økonomisk virksomhet regulert ved avtale

mellom to eller flere deltakere slik at disse har

felles kontroll over virksomheten. Deltakelse

i felleskontrollert virksomhet konsolideres etter

bruttometoden (proporsjonal konsolidering).

Etter bruttometoden bokføres deltakerens

andel av inntekter, kostnader, eiendeler

og gjeld. I konsernet innarbeides andelen av

regnskapspostene linje for linje. Felleskontrollerte

virksomheter som er inkludert i konsernregnskapet

fremkommer i note 11.

Driftsinntekter

Reklameinntekter inntektsføres i takt med utsending

og oppnådd seeroppslutning. Det avsettes

fullt ut for underleveranser.

Sponsorinntekter inntektsføres i takt med utsending.

Barteravtaler (bytteavtaler) periodiseres

i takt med bruken, eller tidsperioden avtalen

er inngått over.Andre inntekter inntektsføres

i den periode inntekten er opptjent.

Produksjonsstøtte

Produksjonsstøtte er klassifisert i henhold til

de kostnader de er ment å dekke.

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Poster klassifiseres som ekstraordinære dersom

de er uvanlige, uregelmessige og vesentlige.

Klassifisering av poster i

balanse/resultat

Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til

varig eie eller bruk for selskapet. Andre eiendeler

er omløpsmidler. Kortsiktig gjeld har forfall

innen ett år eller er knyttet til varekretsløpet.

Verdipapirer og aksjer

Verdipapirer er vurdert etter porteføljeprinsippet.

Verdien i balansen er satt til laveste

verdi av samlet anskaffelsesverdi og samlet

markedsverdi.

Kundefordringer

Kundefordringer er oppført etter fradrag for

avsetning for forventet tap.

Filmer, rettigheter, lisenser

og norske produksjoner

Kontrakter vedrørende kjøp av filmer, produksjoner,

rettigheter etc. balanseføres fra kontraktstidspunktet.

Kostpris utgiftsføres med

minst 60% ved førstegangs sending. Innkjøpte

rettigheter til å sende programmer for en gitt

tidsperiode, utgiftsføres i takt med bruk av

retten til sending. Det avsettes for ukurans i

film- og rettighetsbeholdningen.

Andre omløpsmidler

Andre omløpsmidler er oppført til laveste

verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost.

Leasing

Operasjonelle leasingavtaler behandles som

leieavtaler. Leien klassifiseres som driftskostnad

og forskuddsleie fordeles lineært over avtaleperioden.

Anleggsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom

de har levetid på over tre år og kostpris

mer enn Nok 15.000,-. I balansen er varige

driftsmidler oppført til historisk kostpris med

fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære

avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes

økonomiske levetid.

Påkostning leiebygg avskrives over leiekontraktstiden

eller antatt leietid. Årets ordinære

avskrivninger er belastet driftskostnader i resultatregnskapet.

Gevinst eller tap ved salg av anleggsmidler er

nettoført under driftsinntektene.

Vedlikehold

Som hovedregel utgiftsføres vedlikhold når

det påløper. Oppgradering og utskiftning av

varige driftsmidler betraktes som investering

og aktiveres.

Kostnader knyttet til år 2000

problematikken

Kostnader knyttet til utskiftning av systemer

aktiveres og avskrives i henhold til ordinære

prinsipper når systemene tas i bruk. Kostnader

knyttet til modifisering av eksisterende systemer

utgiftsføres fortløpende.

Latente forpliktelser og

betingede utfall

Det er avsatt for forventningen av latente og

betingede forpliktelser dersom disse er sannsynlige

og kvantifiserbare.

Finansielle instrumenter

For å redusere valutarisikoen benytter selskapet

seg av valutaterminkontrakter. Eventuelle

terminkontrakter benyttes for å kurssikre

fremtidige utbetalinger i valuta og benyttes

bare for å sikre transaksjoner. De underliggende

transaksjoner blir derfor bokført til terminkurs.

Pensjoner

TV 2 bokfører pensjoner i samsvar med

Norsk Regnskapstiftelses foreløpige regnskapsstandard

vedrørende behandling av

pensjonskostnader.

Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet

under lønnskostnader i resultatregnskapet.

I balansen presenteres netto pensjonsmidler

innenfor den kollektive ordningen som

anleggsmidler, mens netto pensjonsforpliktelse

klassifiseres som langsiktig gjeld. I beløpet

for netto pensjonsforpliktelser/netto pensjonsmidler

inngår også arbeidsgiveravgift

som vil påløpe/faktisk er betalt beregnet etter

gjeldende satser.

Akkumulert virkning av estimatendringer og

avvik på inntil 10% av hva som er størst av

pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene

holdes utenfor grunnlaget for resultatføring.

Når akkumulert virkning ved årets begynnelse

overstiger 10%-grensen, blir resultatføring av

det overskytende påbegynt.

Skatt

I resultatregnskapet vises betalbar skatt og utsatt

skatt samlet som skattekostnad. I balansen

vises skatt beregnet på grunnlag av årets

skattemessige resultat som betalbar skatt under

kortsiktig gjeld. Utsatt skatt/skattefordel

er beregnet på grunnlag av de midlertidige

forskjellene som eksisterer ved utgangen av

året mellom regskapsmessige verdier og skattemessige

verdier, samt skattemessig underskudd

til fremføring. Skatt beregnet på netto

positive midlertidige forskjeller etter utligning

vises som utsatt skatt under langsiktig gjeld.

Restbeløpet av utsatt skattefordel etter utligning

som også tilfredsstiller kravene til balanseføring,

vises som utsatt skattefordel under

anleggsmidler.

35


ÅRSBERETNING 1998

Noter til resultatregnskap og balanse

KONSERN (TALL I NOK 1.000) MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 1: DRIFTSINNTEKTER 1998 1997

992.046 1.108.372 Reklameinntekter 1.121.884 1.015.289

77.850 228.058 Andre inntekter 66.820 19.271

1.069.896 1.336.430 Sum driftsinntekter 1.188.704 1.034.560

NOTE 2: PROGRAMKOSTNADER

173.081 147.250 Filmer, lisenser og egne produksjoner 143.868 173.081

60.403 82.613 Eksterne produksjoner 85.312 60.403

38.754 81.544 Rettigheter 81.544 38.754

20.864 22.042 Honorarer 19.743 20.864

293.102 333.449 Sum programkostnader 330.467 293.102

NOTE 3: ANDRE DRIFTSKOSTNADER

23.688 34.732 Husleiekostnader 28.148 22.936

16.291 15.039 Markedsføring 13.874 15.324

32.416 40.649 Reiser 37.481 30.800

33.369 55.288 Rekvisita, telefon og edb 51.997 43.040

28.034 70.528 Vareforbruk 0 0

31.639 103.058 Andre driftskostnader 97.948 45.062

137.308 136.662 Distribusjon/kommunikasjon 123.415 125.211

302.745 455.956 Sum andre driftskostnader 352.863 282.373

NOTE 4: SPESIFIKASJON AV FINANSPOSTER

14.109 9.402 Renteinntekter og kursgevinst 9.004 13.698

8.061 14.340 Rentekostnader og kurstap 12.928 7.324

830 (7.715) Agio/(Disagio) (7.587) 830

6.878 (12.653) Netto finansposter (11.511) 7.204

NOTE 5: KONTANTER, BANKINNSKUDD

10.254 30.399 Bundne midler for ansattes skattetrekk 11.300 9.451

NOTE 6: OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER

119.584 34.850 Obligasjoner 34.850 119.584

5.034 2.886 Aksjefond 2.886 5.034

15.791 31.640 Pengefond 31.640 15.791

140.409 69.376 Sum obligasjoner og andre verdipapirer 69.376 140.409

36


ÅRSBERETNING 1998

KONSERN

MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 7: KUNDEFORDRINGER OG TAPSAVSETNINGER 1998 1997

119.190 126.020 Kundefordringer innland 111.213 118.789

5.875 13.387 Kundefordringer utland 6.467 5.875

(6.806) (6.242) - Avsetning for mulig tap (5.601) (6.202)

118.259 133.165 Netto kundefordringer 112.079 118.462

NOTE 8: ANDRE FORDRINGER

45 105 Lån til ansatte 55 45

25.244 10.253 Forskuddsbetalinger 8.753 23.278

14.256 13.460 Andre kortsiktige fordringer 22.081 13.462

39.545 23.818 Sum andre kortsiktige fordringer 30.889 36.785

NOTE 9: FILMER, RETTIGHETER, LISENSER OG

NORSKE PRODUKSJONER

100.115 97.785 Innkjøpte filmer/serier 97.785 100.115

150.439 247.821 Norske produksjoner 247.820 150.439

31.412 20.773 Rettigheter, lisenser 17.624 31.412

(5.900) (7.609) Avsetning for ukurans (5.400) (5.000)

5.713 8.793 Annet varelager 0 0

281.779 367.563 Sum filmer, rettigheter, lisenser og norske produksjoner 357.829 276.966

TV 2 as har fra 1998 innført 60 % kostnadsføring ved førstegangs sending, mot tidligere full kostnadsføring selv når det

forelå repriserettigheter.Virkningen av prinsippendringen pr. 1.1.98 utgjør Nok 19.697 og er bokført som ekstraordinær

inntekt i 1998. Bokført verdi av filmer, rettigheter etc. ville ved bruk av samme prinsipp vært Nok 296.663

pr. 31.12.97. Prinsippendringen har redusert programkostnaden i 1998 med Nok 25.019 sammenlignet med kostnad

beregnet etter prinsipp anvendt i 1997.

NOTE 10: INVESTERING I DATTERSELSKAP

Navn Pålydende Eierandel Bokført

aksjekapital verdi

Norske Gram as 100 100 % 2.650

Norske Gram Event as 1.000 100 %

Shop in shop as 1.000 100 %

Eventyrkanalen as 1.000 100 % 8.000

Nydalen Studios as 100 100 % 0

Outside Broadcast Team as 2.000 100 %

TV 2 Gruppen as 100 100 % 250

Tempelkroken Invest as 100 100 % 5.000

Nyhetssentralen Byrå 2 as 100 100 %

Pilot Broadcast Systems as 100 91 %

Storm Weather Center as 100 90,5 %

TV Torget as 1.000 51 % 2.340

Sum 18.240

37


ÅRSBERETNING 1998

KONSERN

MORSELSKAP

NOTE 11: INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER

1997 1998 OG FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER 1998 1997

Tilknyttede selskaper

Konsernets eierandel

Navn 31.12.98

232.004 173.834 TVNorge as 49,3 % 283.665 283.665

1.529 0 Nordic Shopping Channel Ltd 48,6 % 0 1.529

472 656 Peak Software Systems GmbH 40 % 472 472

0 40 Rettighetsselskapet Intrige as 33,3 % 40 0

16 44 Hit Company Management as 21 % 200 200

0 0 Trondheim Rock Cafe as 34 %

234.021 174.574 Sum 284.377 285.866

Felleskontrollert virksomhet

Eierandel

Navn 31.12.98

Net 2 Interaktiv as 50 % 8.000 0*)

Sum 292.377 285.866

*) Datterselskap i 1997.

Spesifikasjon av konsernets bokførte verdier i tilknyttede selskaper:

Bokført Resultat- Bokført

Navn verdi 1/1 Tilgang andel Avgang verdi 31/12

TVNorge as 232.004 0 (58.170) 0 173.834

Nordic Shopping Channel Ltd 1.529 190 (1.719) 0 0

Peak Software Systems GmbH 472 0 184 0 656

Rettighetsselskapet Intrige as 0 40 0 0 40

Hit Company Management as 16 0 28 0 44

Trondheim Rock Cafe as 0 578 (578) 0 0

Sum 234.021 808 (60.255) 0 174.574

Goodwill vedrørende oppkjøp av andel i TVNorge as avskrives over 20 år, da investeringen forventes å ha

merverdi for TV 2 over en periode på minst 20 år.

Spesifikasjon av konsernets bokførte andel verdier i felleskontrollert virksomhet:

Drifts- Drifts- Fin. Res.f. Oml. Anl. Korts. Langs.

innt. kostn. res. skatt midl. midl. gjeld gjeld

Net 2 Interaktiv as 26.797 25.621 367 1.543 7.786 797 3.238 0

Sum 26.797 25.621 367 1.543 7.786 797 3.238 0

KONSERN

MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 12: ANDRE AKSJER 1998 1997

Konsernets eierandel

Navn 31.12.98

0 50 Canal Digital Norge as 16 % 50 0

5.472 10.840 Brann Stadion as 7,5 % 0 5.472

1.797 253 Andre aksjer 53 53

7.269 11.143 Sum andre aksjer 103 5.525

38


ÅRSBERETNING 1998

KONSERN

MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 13: LANGSIKTIGE FORDRINGER 1998 1997

Utlån til datterselskaper 37.279 6.800

Utlån til tilknyttede selskaper 99.943 60.955

Sum langsiktige fordringer 137.222 67.755

NOTE 14: ANLEGGSMIDLER, INVESTERINGER

Morselskap Prod. utstyr, Påkostning Bolig- SUM

inventar o.l. leiebygg eiendommer

Kostpris pr. 1/1 206.665 44.225 3.028 253.918

Tilgang i året 53.078 11.883 0 64.961

Avgang i året 2.066 0 0 2.066

Kostpris pr. 31/12 257.677 56.108 3.028 316.813

Samlede avskrivninger pr. 1/1 141.141 18.039 0 159.180

Ordinære avskrivninger 34.990 6.438 0 41.428

Avgang avskrivninger 707 0 0 707

Samlede avskrivninger pr. 31/12 175.424 24.477 0 199.901

Bokført verdi pr. 31/12 82.253 31.631 3.028 116.912

Konsern Prod. utstyr, Påkostning Bolig- Goodwill SUM

inventar o.l. leiebygg eiendommer

Kostpris pr. 1/1 238.457 49.212 3.028 13.262 303.959

Tilgang i året 58.454 12.022 0 3.781 74.257

Avgang i året 2.132 0 0 4.792 6.924

Kostpris pr. 31/12 294.779 61.234 3.028 12.251 371.292

Samlede avskrivninger pr. 1/1 159.473 19.975 0 4.562 184.010

Ordinære avskrivninger 41.409 6.941 0 4.939 53.289

Avgang avskrivninger 713 0 0 1.917 2.630

Samlede avskrivninger pr. 31/12 200.169 26.916 0 7.584 234.669

Bokført verdi pr. 31/12 94.610 34.318 3.028 4.667 136.623

Avskrivningssats 20% - 30% Over leieper. 0 % 5% / 20%

Investeringer i og salg av driftsmidler de siste 5 år

Konsern

Morselskap

Prod. utstyr, Påkostning Bolig- SUM

inventar o.l. leiebygg eiendommer

1994 Investeringer 17.359 1.629 0 18.988

Salg 250 0 0 250

39.007 1995 Investeringer 32.933 3.706 0 36.639

102 Salg 102 0 0 102

39.589 1996 Investeringer 36.013 1.821 0 37.834

1.033 Salg 983 0 0 983

63.397 1997 Investeringer 28.213 7.302 3.028 38.543

1.545 Salg 1.506 0 0 1.503

74.257 1998 Investeringer 53.078 11.883 0 64.961

1.586 Salg 1.526 0 0 1.526

39


ÅRSBERETNING 1998

KONSERN

MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 15: LEVERANDØRGJELD 1998 1997

154.909 111.754 Leverandørgjeld innland 108.946 147.23

51.525 60.843 Leverandørgjeld utland 57.982 51.525

206.434 172.597 Sum leverandørgjeld 166.928 198.758

NOTE 16: ANNEN KORTSIKTIG GJELD

6.300 6.300 Innbetalt depositum reklameformidlere 6.300 6.300

67.645 94.964 Avsetninger for påløpte kostnader 91.513 57.731

50.257 24.552 Kassekreditt 24.302 50.257

63.333 87.631 Annen kortsiktig gjeld 71.635 63.333

Konsernbidrag 27.822 10 668

187.535 213.447 Sum annen kortsiktig gjeld 221.572 188.289

Bevilget kassekreditt i morselskapet utgjør nok 50 mill.

NOTE 17: SKATTER

Årets skattegrunnlag

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom

regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skatter 233.543 222.200

+/- Permanente forskjeller 854 3.240

+/- Endring i midlertidige forskjeller 52.838 14.168

+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag (27.822) (10.668)

Årets ligningsmessige resultat 259.413 228.940

Skattesats 28% 28 %

Årets betalbare skatt 72.636 64.103

Utsatt skatt

Utsatt skatt/-skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige

forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.

(4.122) (4.142) Ukurans varebeholdning (3.527) (4.122)

(2.526) (2.031) Kundefordringer (1.725) (2.275)

(25.672) (29.500) Anleggsreserve (28.789) (24.133)

31 (11.430) Pensjonsmidler/(-forpliktelser) (10.605) 31

0 (9.907) Nedskrivning aksjer og fordringer (9.907) 0

(4.307) (33.421) Øvrige midlertidige forskjeller (33.284) (4.500)

0 (2.333) Underskudd til fremføring 0 0

(36.596) (92.764) Sum midlertidige forskjeller etter utligning (87.837) (34.999)

28 % 28% Anvendt skattesats 28% 28 %

10.247 25.974 Utsatt skattefordel 24.594 9.800

I samsvar med aksjeloven er utsatt skattefordel ikke balanseført.

40


ÅRSBERETNING 1998

KONSERN

MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 18: EGENKAPITAL 1998 1997

349.868 418.418 Egenkapital 1/1 469.417 351.988

33.333 0 Konvertering av ansvarlig lånekapital 0 33.333

98.550 86.260 Årets resultat 160.907 158.097

(63.333) (52.000) Avsatt til utbytte (52.000) (63.333)

Avsatt til konsernbidrag (27.822) (10.668)

418.418 452.678 Egenkapital 31/12 550.502 469.417

Aksjekapitalen utgjør Nok 260 mill bestående 2.600.000 aksjer hver pålydende Nok 100. I følge konsesjonsvilkårene

kan ingen gruppering eller enkeltperson direkte eller indirekte inneha mer enn 1/3 av aksjene.

Etter vedtektene har eksisterende aksjonærer forkjøpsrett ved salg av aksjer.

NOTE 19: EGENKAPITALGARANTI

TV 2`s egenkapital skal i henhold til avtalen med Telenor ikke på noe tidspunkt være lavere enn Nok 75 mill.

Som egenkapital regnes bokført egenkapital basert på ordinære regnskapsmessige prinsipper.

NOTE 20: GARANTIER OG PANTEHEFTELSER

TV 2 har inngått en konsernkontoavtale som innebærer at konsernselskapene er solidarisk ansvarlig for de trekk

som andre selskaper i konsernet har gjennomført. Pr. 31.12. 98 utgjør nettotrekket på konsernkontoen Nok 14.670,

hvorav TV 2 as har trukket Nok 19.717.

TV 2 as har stilt sikkerhet for gjeld i TVNorge as i forhold til vår eierandel i selskapet. Vår andel av bokført sikret gjeld

i TVNorge as utgjør Nok 39,2 mill. TV 2 as stiller i tillegg to GRP-garantier (produksjonsgarantier) overfor TVNorge as,

en kortsiktig og en langsiktig garanti. Den kortsiktige garantien skal oppfylles årlig, mens den langsiktige garantien skal

oppfylles ved utgangen av garantiperioden i år 2001. TV 2 as har i 1998 avsatt Nok 25 mill. for å møte eventuelle

fremtidige forpliktelser knyttet til den langsiktige garantien. Det er også stilt sikkerhet for ansattes lån med Nok 850.

Telenor har første prioritet pant som sikkerhet for riktig oppfyllelse av avtalen mellom TV 2 og Telenor.

Bokført pantesikret gjeld utgjør for morselskapet Nok 109,7 mill. og for konsernet Nok 110 mill.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør:

118.462 116.079 Fordringer 112.079 118.462

322.681 310.720 Verdipapirer 310.720 322.681

104.540 168.111 Andre fordringer 168.111 104.540

276.966 358.829 Lager av film og rettigheter 357.829 276.966

68.255 82.253 Produksjonsutstyr, inventar o.l. 82.253 68.255

29.214 34.659 Boligeiendom, påkostning leiebygg 34.659 29.214

920.118 1.070.651 Sum 1.065.651 920.118

NOTE 21: PENSJONER

TV 2 har kollektiv tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i forsikringsselskapet Vital

med innmelding etter ett års ansettelse. Pr. 01.01.98 er 281 ansatte innmeldt i ordningen.

Ved beregningene av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:

6,5 % 6,5 % Diskonteringsrente 6,5 % 6,5 %

7,5 % 7,5 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene 7,5 % 7,5 %

3,0 % 3,0 % Lønnsregulering 3,0 % 3,0 %

2,5 % 2,5 % Inflasjon/G-regulering 2,5 % 2,5 %

2,5 % 2,5 % Pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %

2,0 % 2,0 % Frivillig avgang for de under 40 år 2,0 % 2,0 %

0,5 % 0,5 % Frivillig avgang for de over 40 år 0,5 % 0,5 %

50 % 50 % Uttakstilbøyelighet AFP 50 % 50 %

41


ÅRSBERETNING 1998

KONSERN

MORSELSKAP

1997 1998 NOTE 21: PENSJONER (forts.) 1998 1997

Bokført verdi underfinansierte ordninger

(622) (28.837) Nåverdi påløpne pensjonsforpliktelser (28.026) 0

(283) (13.211) Virkning av fremtidig lønnsvekst (12.834) 0

572 30.320 Verdi av pensjonsmidler 29.172 0

(333) (11.728) Over-(underdekning) (11.688) 0

0 1.610 Uamortisert beløp 2.394 0

(47) (1.311) Arbeidsgiveravgift (1.311) 0

(380) (11.429) Balanseført netto pensjonsforpliktelser (10.605) 0

Bokført verdi overfinansierte ordninger

(21.272) 0 Nåverdi påløpne pensjonsforpliktelser 0 (21.272)

(9.705) 0 Virkning av fremtidig lønnsvekst 0 (9.705)

28.439 0 Verdi av pensjonsmidler 0 28.439

(2.538) 0 Over-(underdekning) 0 (2.538)

2.565 0 Uamortisert beløp 0 2.565

4 0 Arbeidsgiveravgift 0 4

31 0 Balanseført netto pensjonsmidler 0 31

Pensjonskostnad

8.510 9.878 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 9.645 8.510

1.606 1.954 Rentekostnad påløpne pensjonsforpliktelser 1.905 1.606

(1.636) (1.946) Forventet avkastning på pensjonsmidler (1.900) (1.636)

34 (24) Amortisering 0 34

1.201 1.361 Arbeidsgiveravgift 1.361 1.201

9.715 11.223 Årets pensjonskostnad 11.011 9.715

NOTE 22: PERSONALKOSTNADER

Det er i 1998 utbetalt Nok 687.000,- i styrehonorar i morselskapet.Til adm. direktør/sjefredaktør i morselskapet er

det samlet utbetalt lønn lik Nok 3.136.912,-. Dersom administrerende direktør skulle bli oppsagt fra sin stilling har

han 12 måneders oppsigelse. I tillegg har han rett på en kompensasjon tilsvarende ett års lønn.

Godtgjørelse til revisor for revisjon av morselskapet utgjør Nok 340.000.-

Godtgjørelse til revisor for annet arbeid i morselskapet er kostnadsført med Nok 325.800,-.

NOTE 23: PANTELÅN

Selskapets pantelån har, fra låneopptak en løpetid på 10 år. Lånet har bundet rente på 5,45 % over hele løpetiden.

NOTE 24: LEIEFORPLIKTELSER

Samlede langsiktige leieforpliktelser omfatter leie av sendenett og leie av lokaler i Bergen og Oslo. Leieavtalen for

lokaler i Bergen og Oslo utløper i år 2002.TV 2 har imidlertid en ensidig opsjon for videre leie frem til år 2012.

Leieavtalen av sendenett utløper i år 2002, med rett til forhandlinger om forlengelse.

Årlig leiekostnad for sendenett og lokaler utgjør hhv. Nok 102.800 og Nok 16.020.

NOTE 25: RISK - BELØP

RISK – beløpet for 1998 er kalkulert av TV 2, mens tallet for 1997 er ligningsfastsatt.

RISK – Nok pr aksje 26,35 42,70

Kalkulert

Ligningsfastsatt

42


ÅRSBERETNING 1998

Revisors beretning

43


ÅRSBERETNING 1998

Mot TV 2000

Grunnleggende teknologiske endringer og omfattende globalisering fører til at tv-bransjen i dag preges av flere usikkerhetsmomenter

enn for bare få år siden.TV 2 står i likhet med de fleste andre nasjonale europeiske tv-kanaler overfor store utfordringer.

Digitaliseringsprosessen vil på kort sikt føre til at utbudet av tv-kanaler øker betraktelig, på lengre sikt medfører den digitale teknologien

helt nye muligheter for interaktivitet med seerne. Samspill mellom ulike distribusjonsteknologier vil gi nye inntektsmuligheter,

og TV 2 ser et betydelig potensiale i utviklingen av nye tjenester gjennom sine datterselskaper.

Datterselskapene vil på ingen måte fjerne oppmerksomheten fra driften av tv-kanalen TV 2, men gi verdifulle bidrag til utviklingen

av tv-mediet og sørge for at TV 2 har tilgang til den kompetanse som er nødvendig for å hevde seg i den digitale tidsalder.

44


ÅRSBERETNING 1998

POLITISKE RAMMEBETINGELSER

De strategiske valg TV 2-ledelsen foretar i dag, vil ha store konsekvenser

for kanalens evne til å hevde seg i et konkurranseklima som blir stadig

tøffere. I denne situasjonen er det viktig for TV 2 at usikre faktorer

reduseres til et minimum, blant annet gjennom at kanalen sikres mest

mulig stabile politiske rammebetingelser. Et fortsatt levedyktig TV 2 fordrer

omfattende investeringer av infrastrukturell og bygningsmessig karakter,

og det vil være uforsvarlig å gjennomføre disse uten at spørsmålet

om forlengelse av konsesjonen er avklart.

Under henvisning til forslaget om å åpne for kommersiell virksomhet

i statskanalen NRK, vil TV 2 henstille til myndighetene om å ikke foreta

forhastede beslutninger.TV 2 har gjort sine investeringer i tiltro til

at tidligere politiske signaler ikke plutselig blir endret. Mange aktører i

den egenfinansierte delen av tv-bransjen sliter allerede i dag med inntjeningen,

og en ny kommersiell aktør av NRKs tyngde vil kunne reversere

utviklingen i retning av større mangfold blant norske tv-medier.TV

2 vil anbefale at myndighetene i alle fall avventer rapporten fra det såkalte

Konvergensutvalget før videre saksbehandling.

Med den økte globaliseringen av tv-bransjen, er det grunn til å tro

at myndighetenes evne til kontroll med og sanksjon av internasjonale

aktører kan avta. Myndighetene burde derfor se det som sin oppgave å

legge til rette for den private delen av norsk tv-industri, og sørge for at

norske kanaler ikke møtes av andre skranker enn de som møter utenlandske

konkurrenter gjennom internasjonalt anerkjente regelverk.

ØKONOMISKE FREMTIDSUTSIKTER

Usikre konjunkturer knytter en viss spenning til utviklingen på annonsemarkedet

i Norge. Mange analytikere tror tv vil fortsette å øke sin andel

av det totale reklamemarkedet, mens andre peker på utviklingstrekk

som gjør seg gjeldende blant annet i USA, der tunge aktører avvikler

sin ensidige satsning på tv-reklame og orienterer seg i økende

grad mot internett, interaktive medier og direkte reklame.TV 2 ser et

betydelig potensiale i synergien og konvergensen mellom pc-teknologi,

telekommunikasjon og tv-industrien, og har håp om at morselskapet vil

kunne øke inntjeningen selv om TV 2s andel av markedet for tv-reklame

på sikt skulle flate noe ut.

Konkurransen på tv-markedet i Norge står fortsatt i første rekke

mellom de norske kanalene, men allerede utviklingen i 1998 viser at

utenlandske nisje- og betal-tv-kanaler er å regne som reelle konkurrenter.

Det er rimelig å anta at kanaler med tunge utenlandske interesser i

ryggen i økende grad vil bruke sport som inngangsbillett til det norske

markedet.

RETTIGHETER ET NØKKELSPØRSMÅL

De siste årene har internasjonale selskap blitt aktører å regne med ikke

bare i kampen om nasjonale senderettigheter til internasjonale sportsbegivenheter,

men også om retten til å sende fra de nasjonale norske

idrettsbegivenhetene. I 1997 prøvde tyske ISPR å sikre seg rettighetene

til norsk fotball for de neste fire årene i konkurranse med TV 2 og

NRK. ISPRs bud var høyere enn den norske alliansens, men Norges

Fotballforbund så nytten av å sikre landsdekkende distribusjon for

norsk toppfotball. Det finnes ingen garanti for at prioriteringen vil være

den samme ved neste korsvei. Høsten 1998 overtok Canal+ rettighetene

til kampene fra Premier League, og gjorde slutt på tretti års tradisjon

med engelske tippekamper på norske allmennkringkastere.

TV 2 regner med at sportsrettigheter generelt vil bli et nøkkelspørsmål

for alle tv-kanaler de neste 5-10 årene. Kanalen vil gjøre sitt

beste for å være en reell interessent når de viktigste rettighetene legges

ut for salg, men ser med stor uro på den tiltagende priskarusellen.

Seerne forventer å kunne følge de store idrettsbegivenhetene på riksdekkende

kanaler, og for TV 2 vil det være en klar sammenheng mellom

kravet til inntjening i dag og muligheten til å gjøre seg gjeldende i

kampen om rettighetene i årene som kommer.

Det er en uttalt målsetning for TV 2 å sikre de viktige begivenhetene

for et flertall av seerne også etter år 2000, men prisen på sentrale

rettigheter har blitt så høy at nasjonale kanaler i små land vanskelig kan

overby internasjonale selskap alene. Situasjonen nødvendiggjør etter

TV 2s skjønn et langsiktig samarbeid mellom de store nordiske kringkasterne.

Tanken vinner gjenhør i resten av Norden, og de åtte store

kanalene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har gått sammen for å

by på de skandinaviske rettighetene til fotball-VM i 2002. ISPRs prisforlangende

er imidlertid så høyt at selv denne alliansen foreløpig ikke kan

matche det.

Hver for seg utgjør de nordiske landene små tv-markeder, men

sammen utgjør de en faktor som må regnes med.TV 2s styre og eiere

vurderer fortløpende muligheten og behovet for et tettere samarbeid

på skandinavisk eller nordisk nivå, og ser stor betydning i sammenslutningen

NorDigs arbeid for å opprette en enhetlig standard for digitaltv-boksen

i Norden.

Gjennom felles EBU-medlemskap har TV 2 og NRK rettighetene til

OL i Sydney i 2000 og Salt Lake City i 2002. Her har TV 2 og NRK en

felles utfordring i å bedre samarbeidsklimaet på sportsfronten, slik at

felles ressurser kan benyttes på en mer rasjonell måte enn under dekningen

av ski-VM i nordiske grener i Ramsau i 1999.

For å sikre verdien av de senderettigheter TV 2 i dag sitter på, ønsker

kanalen å styrke samarbeidet med norske toppidrettsklubber. I

1999 inngår TV 2 en avtale med Stiftelsen til fremme av norsk fotball

(NTF) for å øke interessen for og markedsverdien av norsk toppfotball.Videre

undersøker TV 2 mulighetene for å kjøpe seg opp i norske

håndballklubber, for derigjennom å sikre disse et forsvarlig driftsgrunnlag.

Håndball er et av TV 2-Sportens viktigste satsningsområder, og TV

2 ønsker å hindre en utvikling der stadig flere av sportens profiler forsvinner

til utenlandske klubber.

45


ÅRSBERETNING 1998

PROFIL OG SATSNINGER

Et tilbud til barna

Barne-tv utgjorde i overkant av tre prosent

av TV 2s programflate i 1998.TV 2

sendte to timer sammenhengende barnetv

lørdag og søndag, og hadde et tilbud til

de aller minste hver dag gjennom jul og

påske. De viktigste satsningene i 1998

var Virre Virre Vapp med Berit Boman og

Christian Nordahl som programledere, og

den nyskapende britiske suksessen

Teletubbiene.TV 2 vil styrke satsningen på

barne-tv betraktelig, og starter med daglige

barne-tv-sendinger allerede våren

1999.TV 2 har også inngått en avtale

med Terje Formoe om produksjon av en

animasjonsserie basert på den populære

figuren Kaptein Sabeltann. Serien skal etter

planen sendes på TV 2 i 2000.

TV 2 har på kort tid etablert et bredt og variert programtilbud, og selskapets

ledelse er overbevist om at en fortsatt dyrking av innholdssiden

ved tv-virksomheten, vil være det beste våpen til å møte utfordringen

fra nye konkurrenter.TV 2 ønsker fortsatt å fremstå som en allmennkringkaster,

og vil dyrke den brede profilen med fokus på nyheter,

sport og underholdning i videste forstand.

Gjennom sin innkjøpspolitikk vil TV 2 fortsette den langsiktige satsningen

på å bygge uavhengige miljøer for drama- og dokumentarproduksjon,

og TV 2 ser det som viktig at det legges til rette for en kontinuerlig

styrking av alle involverte tv-faglige miljø, ikke minst på manussiden.

1999 blir et maratonløp for TV 2 på sportsfronten, med triple VMsendinger

fra alpin-VM i Vail, ski-VM i nordiske grener i Ramsau, og ikke

minst fra håndball-VM for kvinner i Norge, der TV 2 for første gang skal

være vertskringkaster for et større internasjonalt mesterskap. Både

denne produksjonen og dekningen av høstens kommune- og fylkestingsvalg

byr på store utfordringer redaksjonelt så vel som produksjonsmessig.

Sendingene fra Nagano-OL og Stortingsvalget i 1997 viser

at alle ledd i organisasjonen har opparbeidet seg den kompetanse og

høstet de erfaringer som gjør kanalen i stand til å levere grundige, troverdige

og friske sendinger fra de store begivenhetene i 1999.

For å utvide allmennkringkastingsprofilen ytterligere, vil TV 2 allerede

i 1999 styrke satsningen på barne-tv gjennom daglige sendinger fra

april. Videre vil produksjonen av en animasjonsserie om Kaptein

Sabeltann starte i 1999. Serien er planlagt sendt på TV 2 i 2000.TV 2s

aktualitetsmeny får et nytt tilskudd høsten 1999 gjennom det kritiske

magasinet Rikets tilstand. På kultursektoren blir tilbudet utvidet blant

annet gjennom en serie programmer der klassiske kulturuttrykk formidles

gjennom upretensiøse møter med engasjerte utøvere.

Selv om utfordringene for de nasjonale nordiske allmennkringkasterne

blir flere og større i årene fremover, føler TV 2-ledelsen seg trygg

på at kanalens medarbeidere gjennom sin kompetanse, kreativitet og

entusiasme vil bidra til at TV 2 leverer et helstøpt tv-produkt langt inn

i neste årtusen.

Styrker høytidsprofilen

TV 2 ønsker å ha et godt og variert tv-tilbud for hele befolkningen,

og hadde i 1998 flere programmer preget av

påskens og julens religiøse innhold enn noen gang tidligere.

I to programmer kalt Påske i Gamle Aker kirke, ble påskens

budskap formidlet gjennom ord og toner. Sondre Bratland,

Sigvart Dagsland, Sunniva Gylver og Svein Tindberg var

blant dem som bidro til en TV 2-påske med rom for refleksjon

og undring. Påskeskjemaet inneholdt også flere dokumentarer

med tilknytning til påskens religiøse tema, blant

dem det mye omtalte britiske programmet Konspirasjonen

mot Jesus. Første påskedag sendte TV 2 Mahlers 2. symfoni

- Oppstandelsen, mens et av den europeiske kirkemusikkens

fremste verk, Bachs juleoratorium, ble sendt på TV 2

første juledag.TV 2-pastor Egil Svartdahl holdt til manges

glede JuleÅpent i julehøytiden.

46


ÅNNUAL REPORT 1998

TV 2 Norway

NORWAY’S LEADING COMMERCIAL

TELEVISION CHANNEL

TV 2 received its licence to operate nationwide commercial television in Norway in 1991.The first programmes were broadcast

in September 1992, and in the course of just a few years,TV 2 has gained a position as the country’s leading commercial television

channel and an important alternative to the news and current interest programmes on state-financed NRK.

The proportion of viewers in the national universe in recent years has been just over 30 percent, and TV 2 has been

the dominant actor on the Norwegian market for television commercials, securing 2/3 of all sales. In 1998, 96 per cent of Norway’s

population were able to receive TV 2.This represents 3 555 000 people over the age of 12.

The TV 2 programme profile is based on the principles of public, general interest broadcasting, and the channel provides a varied

mixture of programmes in which news, sports and entertainment are fundamental elements.

1998 IN BRIEF

TV 2’s position among Norwegian viewers remained strong also in

1998.There was a small decline in the channel’s national universe market

share from 31.4 percent in 1997 to 30.2 in 1998.This change was

caused primarily by the fact that other performers on the market increased

distribution significantly from 1997.

In the cable universe, where competition is fiercest,TV 2 retains its

position with a market share of 24.1 percent, the same as in 1997.

Here, all the other major Norwegian channels, NRK 1, TVNorge and

TV3, lost market shares to overseas niche and pay-tv channels.

The average Norwegian spent 151 minutes a day in front of

his/her television screen in 1998, as opposed to 144 minutes in 1997.

The decline in television viewing from 1996 to 1997 thus appears to

have been an exception, caused by the good summer and a lack of major

sports events. In 1998, the average Norwegian spent 46 minutes

watching TV 2, an increase of one minute over 1997.

As in earlier years,TV 2 is the channel with the best grip on viewers

in the 12-34 year old age range.

In 1998, the parent company TV 2 registered a healthy profit, while

subsidiaries and affiliated companies were substantial negative contributors

to the consolidated accounts.

TV 2’s revenues in 1998 amounted to NOK 1,336 billion, an increase

of 25 percent compared to 1997. Operating profits before tax

were NOK 151.1 million. Of TVNorge’s total deficit, NOK 58.2 million

was debeted to TV 2’s consolidated accounts.The consolidated results

after tax and minority interests amounted to NOK 86.3 million, NOK

12.3 million less than in 1997.

The total revenues of the parent company TV 2 in 1998 amounted

to NOK 1.118 billion, an increase of 14.9 percent from 1997.

Operating profits were NOK 233.5 million, and results after tax were

NOK 160.9 million, in line with the 1997 results.

TV 2 held a 64 percent share of the market for television commercials

in 1998.Television commercials accounted for 22 percent of

the total advertising market, compared to 20 percent in 1997.

A VARIED MENU OF PROGRAMMES

TV 2’s total broadcasting time, including advertising and self-promotion,

was 6719 hours in 1998. Actual programmes accounted for 5600

broadcast hours - an increase of just under three percent from 1997.

Of these programmes, 3531 hours were first releases, while 2069

hours were rereleases.The rerelease rights to a number of purchased

programmes expired in 1998, and TV 2 used these by broadcasting several

popular series as rereleases during its late evening and night-time

transmissions.

The proportion of Norwegian programmes in 1998 was just over 50

percent, as required by the licence granted by the Ministry of Cultural

Affairs. With its nine daily newscasts, TV 2 is the news medium in

Norway to reach the largest number of people in the course of a day.

Through daily discussion programmes,TV 2 has secured a position as one

of Norway’s most significant forums for the public exchange of views.

TV 2’s programme mix in 1998

News and current events 997 hours

Norwegian entertainment, drama,

children’s tv, documentaries 1474 hours

Sports

456 hours

Foreign films and series 2673 hours

Own advertising (promotion) 371 hours

Total

5971 hours

47


ÅNNUAL REPORT 1998

STRONG CORPORATE IDENTITY

TV 2 Sports broadcast a total of 456 hours in 1998 compared to

346 in 1997. This increase was due mainly to broadcasts from the

Winter Olympics in Nagano. In addition to its concentration on handball

and football broadcasts,TV 2 expanded its sports programmes by

including broadcasts from NFL and coverage of the Tour de France.

The daily sports news broadcasts, which TV 2 introduced to television

Norway, are among the channel’s most popular programmes.

TV 2 is investing considerable resources in drama and entertainment

produced in Norway, and in the autumn of 1998 wrote

Norwegian television history with Hotel Cæsar, the first daily television

drama ever produced in Norway. In just a short time, the series has secured

high viewer ratings and a market share of around 40 percent.

It is TV 2’s aim to offer its viewers the best foreign series available

and for a number of years has enjoyed great success with series such

as Friends, Chicago Hope, NYPD Blue, Frasier and X-files.TV 2 has signed

contracts with 20th Century Fox and CBS securing the rights to

many of the best U.S. films and series also in coming years. In 1998 TV

2 started broadcasting the innovative series Ally McBeal.

In just a few years,TV 2 has succeeded in building a sound brand name

for itself. For the third year in a row, a leading annual survey of the population’s

impression of large Norwegian corporations placed TV 2

among the top three.Among the media companies,TV 2 was in a class

of its own.

An extensive study of the viewing habits of children and young people

in 1998 showed that TV 2 also held a sound position in the awareness

of young tv-viewers. Among children and young people in the

8-24 age range, all of 52 percent in the national universe stated that TV

2 was the channel they liked best. This represents an increase of 10

percent compared to 1997 and is all of 34 percent ahead of the channel

the young people gave as their second choice.

In 1997/1998, TV 2 commissioned The Decision Shop in London

to carry out a Brand Essence survey. The results of this survey were

very positive for TV 2.The channel has a good mixture of programmes,

scores well on entertainment, appeals emotionally to the viewers and

encourages viewer loyalty.

Brand Essence showed that of the Norwegian channels, only TV 2

and NRK 1 are brand products in the sense that viewers attach supplementary

rational and emotional values to the channel. The survey

also showed that TV 2 provides the most important motives for tv-viewing.Viewers

perceive TV 2 as a young, fresh and innovative channel.

48


ÅNNUAL REPORT 1998

A GROWING CONCERN

At the turn of the year,TV 2 was engaged in 17 subsidiaries and affiliated

companies.Through these,TV 2 wishes to utilise its strengths as a

supplier of products to a range of media in new and exciting business

areas.The aims of the subsidiaries are to develop products that are viable

in the digital age and will ensure that TV 2 has access to the skills

and aids that are necessary to assert itself in the face of increasingly fierce

competition.

One of the subsidiaries now owned by TV 2 is Pilot Broadcast

Systems, a world leader in advanced graphic and information systems

for television productions. This company includes CBS News, CBS

Sports, Spanish CNN+, Swedish TV 4 and Finnish Nelonen on its list of

customers.

FUTURE PROSPECTS

Fundamental technological changes and extensive globalisation mean

there are more uncertain factors in the television industry than just a

few years ago.TV 2, like most other national European television channels,

is facing substantial challenges. In the short term, the digitalisation

process will lead to a substantial increase in the number of television

channels; in the long term, digital technology will provide completely

new opportunities for viewer interaction.

There is some anxiety in the Norwegian advertising market

brought about by the current economic situation, and it is not certain

television will be able to continue to increase its share of the total advertising

market. However,TV 2 sees considerable potential in the synergy

and convergence of pc-technology, telecommunication and the

television industry, and hopes to be able to increase its earnings, although

TV 2’s share of the market for television advertising may in the

long term come to level out somewhat.

Competition on the television market in Norway continues to be

primarily between Norwegian channels, but developments in 1998 already

show that foreign niche and pay-tv channels must be considered

serious competitors. In recent years, international companies have become

competitors to be reckoned with, not just in the struggle for national

broadcasting rights to international sports events, but also for

the right to broadcast national, Norwegian athletic events.TV 2 believes

that rights to sports events in general will become a key issue for

all tv channels in the next 5-10 years.TV 2 will do its utmost to be a

real contender for the most important rights when these are put up

for sale, but we observe with increasing disquiet the accelerating rise in

prices.

Taken individually, the Nordic countries are small tv markets, but

together they constitute a factor to be reckoned with. TV 2’s board

and owners are continuously assessing the possibilities and need for

closer cooperation at Scandinavian or Nordic levels.

TV 2 wishes to remain a public, general interest broadcasting company

and will cultivate its varied mixture of news, sports and entertainment

in the broadest sense. Although the challenges facing Nordic

national general interest broadcasting companies will become more

numerous and extensive in future, TV 2’s management feel secure in

the knowledge that the channel’s co-workers through their skills, creativity

and enthusiasm will contribute towards ensuring that TV 2 delivers

an outstanding television product far into the next millenium.

49


ÅNNUAL REPORT 1998

Income Statement

CONSOLIDATED All figures in NOK 1.000 PARENT COMPANY

1997 1998 1998 1997

1.069.896 1.298.252 Revenue 1.153.704 1.034.560

0 38.178 Income from sale of shares 35.000 0

1.069.896 1.336.430 Operating income 1.188.704 1.034.560

293.102 333.449 Programmes 330.467 293.102

215.126 279.003 Staff costs 239.057 200.747

302.745 455.956 Other operating expenses 352.863 282.373

44.075 53.289 Depreciation and amortisation expenses 41.427 39.204

4.991 362 Loss on receivables (467) 4.138

54.082 60.255 Result from associated companies

914.121 1.182.314 Operating expenses 963.347 819.564

155.775 154.116 Operating profit 225.357 214.996

6.878 (12.653) Net finance items (11.511) 7.204

0 19.697 Extraordinary items 19.697 0

162.653 161.160 Profit before tax 233.543 222.200

64.103 76.799 Tax expense 72.636 64.103

98.550 84.361 Net profit for the year before minority 160.907 158.097

1.899 Minority

98.550 86.260 Net profit for the year 160.907 158.097

Appropriation of profits

Transferred to legal reserve 0 43.944

Transferred to general reserve 81.085 40.152

Group contribution 27.822 10.668

Allocated to dividend 52.000 63.333

Total appropriation 160.907 158.097

50


ÅRSBERETNING 1998

Omslag inns.

se eget dok.

51


ÅRSBERETNING 1998

Bakside

se eget dok.

52

More magazines by this user
Similar magazines