18.11.2014 Views

Momenter til en forelesning - Arendal kommune

Momenter til en forelesning - Arendal kommune

Momenter til en forelesning - Arendal kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O P P L Æ R I N G S P R O G R A M M E T<br />

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk,<br />

rettet mot gravide og småbarnsforeldre<br />

MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E<br />

➔<br />

➔<br />

FORELØPIG UTKAST<br />

29. oktober 2010


UTGITT AV:<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet<br />

R-BUP – Regions<strong>en</strong>tre for barn og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale ressurss<strong>en</strong>tre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanse s<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms- og familieetat<strong>en</strong>)<br />

INFORMASJON TIL TEAMMEDARBEIDERE<br />

Fra bekymring <strong>til</strong> handling:<br />

Gjør noe med det!<br />

I N F O R -<br />

M A S J O N<br />

➔<br />

➔<br />

➔<br />

➔➔<br />

Opplæringsprogram i kartleggingsverktøy<br />

og samtalemetodikk rettet mot gravide og<br />

småbarnsforeldre<br />

Bakgrunn for programmet:<br />

Sid<strong>en</strong> 2007 har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet<br />

(Helsedir) hatt et felles oppdrag i forbindelse med Regjering<strong>en</strong>s<br />

satsing rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker og/eller foreldre<br />

som misbruker rusmidler som er et ledd i tidlig interv<strong>en</strong>sjonssatsing.<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS- regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Ved oppstart for satsing<strong>en</strong> i 2007 ble begrepet «De usynlige barna» b<strong>en</strong>yttet<br />

om innsats<strong>en</strong> rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker og rusmiddel<br />

avh<strong>en</strong>gighet. I 2009 ble satsing<strong>en</strong> i regi av helsedirektoratet utvidet<br />

3


<strong>til</strong> å omfatte alle barn som lever i <strong>en</strong> vanskelig situasjon. Begrepet «barn<br />

som pårør<strong>en</strong>de» ble da innført for å innbefatte også barn av pasi<strong>en</strong>ter med<br />

alvorlig somatisk sykdom eller skade.<br />

Fra 1. januar 2010 fikk helsepersonellov<strong>en</strong> og spesialisthelsetj<strong>en</strong>estelov<strong>en</strong><br />

bestemmelser som omhandler ivaretakels<strong>en</strong> av barn som pårør<strong>en</strong>de. Bakgrunn<strong>en</strong><br />

er de belastning<strong>en</strong>e barn kan utsettes for i forbindelse med foreldres<br />

psykiske vansker, rusproblemer, somatisk sykdom og skade.<br />

Ny § 3-7a Om barneansvarlig personell mv. Helseinstitusjoner som omfattes<br />

av d<strong>en</strong>ne lov<strong>en</strong>, skal i nødv<strong>en</strong>dig utstrekning ha barneansvarlig personell<br />

med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av<br />

mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavh<strong>en</strong>gige og alvorlig somatisk<br />

syke eller skadde pasi<strong>en</strong>ter.<br />

Barneansvarliges oppgaver er blant annet å sørge for at behandl<strong>en</strong>de<br />

helsepersonell følger opp barnefokuset og samarbeider med andre<br />

tj<strong>en</strong>ester. Helsepersonell skal:<br />

n avklare om pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong> har barn<br />

n vurdere barnas behov<br />

n samtale med pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om barnas situasjon<br />

n aktivt be om samtykke<br />

n gi informasjon <strong>til</strong> barnet og omsorgsperson<br />

n Veilede om andre aktuelle hjelpeinstanser<br />

Derfor er opplæringsprogrammet med lokalt samarbeid og rutiner særdeles<br />

viktig for å sikre at lov<strong>en</strong>dring<strong>en</strong> omsettes <strong>til</strong> praksis.<br />

Lovbestemmels<strong>en</strong>e gjelder for mindreårige barn under 18 år og skal gjelde<br />

både for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre.<br />

Opplæringsprogrammet; ett elem<strong>en</strong>t i <strong>en</strong> bred tverrsektoriell satsing<br />

på tidlig interv<strong>en</strong>sjon<br />

Tidlig interv<strong>en</strong>sjon inn<strong>en</strong> psykisk helse, rusområdet og i forhold <strong>til</strong> vold og<br />

kriminalitet er et prioritert satsingsområde for Regjering<strong>en</strong>. Det er tverrpolitisk<br />

<strong>en</strong>ighet om d<strong>en</strong> tverrsektorielle satsing<strong>en</strong> på tidlig interv<strong>en</strong>sjon.<br />

Tidlig interv<strong>en</strong>sjon berører og involverer mange og det er derfor viktig med<br />

<strong>en</strong> bred forankring både på departem<strong>en</strong>ts- og direktoratsnivå. Et vellykket<br />

tidlig interv<strong>en</strong>sjonsarbeid fordrer <strong>en</strong> samordnet innsats i <strong>kommune</strong>r, av<br />

involverte instanser og etater, direktorater og departem<strong>en</strong>ter.<br />

Både Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har<br />

kompetanse<strong>til</strong>tak i sine tidlige interv<strong>en</strong>sjonsinnsatser. Disse kompetanse<strong>til</strong>tak<strong>en</strong>e<br />

skal bistå kommun<strong>en</strong>e med kompetanse, for tidligere å oppdage<br />

gravide og småbarnsforeldre som har begynn<strong>en</strong>de eller mer alvorlig/fremskredne<br />

problemer med rusmidler, psykiske problemer og/eller vold. Dette<br />

ut i fra kunnskap om at slike problemer vil skape vansker for – og mangler<br />

ved – barnets omsorg. Målet er å kunne oppdage og tidlig interv<strong>en</strong>ere overfor<br />

d<strong>en</strong>ne målgruppa, og <strong>til</strong> dette tr<strong>en</strong>gs det økt bruk av mini-interv<strong>en</strong>sjoner.<br />

Det er dokum<strong>en</strong>tert at ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og<br />

voksne i risiko, ofte unnlater å handle på grunnlag av bekymring. Det er<br />

behov for kompetansehevings<strong>til</strong>bud, ikke minst på handlings kompetanse.<br />

Direktorat<strong>en</strong>e er opptatt av at uansett hvor du arbeider i landet så skal du få<br />

samme <strong>til</strong>bud om opplæring i gode metoder inn<strong>en</strong> tidlig interv<strong>en</strong>sjon. Helsedirektoratet<br />

og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har derfor innledet<br />

et tett samarbeid om å gi et <strong>en</strong>hetlig opplærings<strong>til</strong>bud med et nasjonalt<br />

nedslagsfelt.<br />

Prosess<strong>en</strong> bak programutforming<strong>en</strong><br />

I desember 2009 begynte vi å samarbeidet mot å smelte samm<strong>en</strong> deler<br />

av tidlig interv<strong>en</strong>sjonssatsing<strong>en</strong>e våre, spesielt rettet mot gravide og<br />

småbarnsforeldre.<br />

I februar 2010 inviterte Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet<br />

R-BUP, RVTS, KoRus og Bufetat <strong>til</strong> å ta del i ei arbeidsgruppe for<br />

å utvikle et felles opplæringsprogram i kartleggingsverktøy som omhandler<br />

tidlig interv<strong>en</strong>sjon i forhold <strong>til</strong> rus, psykisk helse og vold, se vedlegg 1.<br />

Arbeidsgruppa startet arbeidet i mars 2010, og har følg<strong>en</strong>de<br />

medlemmer:<br />

Liv Drangsholt<br />

Klinisk Sosionom. Jobber med spisskompetanseområdet gravide og<br />

alkohol. Arbeider delvis som behandler i skjermet <strong>en</strong>het. Kompetanses<strong>en</strong>ter<br />

rus –sør<br />

Telefon: +47 35 90 47 00, mobil: +47 99 45 83 22<br />

E-post: liv.drangsholt@borgestadklinikk<strong>en</strong>.no<br />

Terje Knutheim<br />

Psykologspesialist med særlig ansvar i forhold <strong>til</strong> forebygging og<br />

kompe tanseheving/samarbeid med spesialisthelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>. Kompetanses<strong>en</strong>ter<br />

rus – sør<br />

Telefon: +47 33 04 61 27( hjemmekontor)/ +47 90 58 37 02<br />

E-post: terje.knutheim@borgestadklinikk<strong>en</strong>.no<br />

Ingrid Olavsdotter Nesland<br />

S<strong>en</strong>terleder for Regionalt s<strong>en</strong>ter om vold og traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging i Midt-Norge. Hun er utdannet klinisk spesialist<br />

i psykiatrisk sykepleie og familieterapeut, med mastergrad i off<strong>en</strong>tlig<br />

administrasjon.<br />

Telefon: +47 72 82 20 16, mobil: +47 954 43 058<br />

E-post: ingrid.olavsdotter.nesland@stolav.no<br />

Solveig Storbækk<strong>en</strong><br />

I N F O R -<br />

M A S J O N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

4 5


Spesialkonsul<strong>en</strong>t ved Kompetanses<strong>en</strong>ter rus vest-Berg<strong>en</strong> med ansvar for<br />

koordinering av tidlig interv<strong>en</strong>sjon i region<strong>en</strong>. Medansvarlig for nasjonal<br />

opplæring av Korusansatte som kursholdere i Motiver<strong>en</strong>de Samtale.<br />

Telefon: +47 916 64 063<br />

E-post: solveig.storbaekk<strong>en</strong>@berg<strong>en</strong>clinics.no<br />

Ulrika Haakansson<br />

Koordinator for Bufetats satsing: barn av psykisk syke og/eller barn av<br />

foreldre som misbruker rusmidler i region øst. Hun er utdannet psykolog.<br />

Telefon: +47 466 16 452<br />

E-post: ulrika.hakansson@bufetat.no<br />

Marit Bergum Hans<strong>en</strong><br />

Arbeider ved R-bup Øst-Sør. Hun er leder av Nasjonalt kompetans<strong>en</strong>ettverk<br />

for sped- og småbarns psykiske helse. Marit Bergum Hans<strong>en</strong> har<br />

tidligere vært sjef for Aline spedbarns<strong>en</strong>ter i 17 år.<br />

Telefon: +47 22 58 60 47, mobil: +47 975 61 432<br />

E-post: marit.bergum.hans<strong>en</strong>@r-bup.no<br />

Randi Saur<br />

Arbeider ved Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter om vold og traumatisk stress<br />

(NKVTS). Hun har master i sosialt arbeid og er forsker III ved seksjon om<br />

Vold og traumer – Voksne.<br />

Telefon: +47 22 59 55 07.<br />

E-post: randi.saur@nkvts.unirand.no<br />

Direktorat<strong>en</strong>e leder og deltar i arbeidsgruppa og har følg<strong>en</strong>de<br />

repres<strong>en</strong>tanter:<br />

Fride Rudi<br />

Cand. polit. og s<strong>en</strong>iorrådgiver/ nasjonal koordinator for Bufetats oppdrag<br />

i regjering<strong>en</strong>s satsing rettet mot barn av psykisk syke og/eller barn av<br />

foreldre som misbruker rusmidler.<br />

Telefon s<strong>en</strong>tralbord +47 46 61 50 00, mobil: +47 466 15 087<br />

E-post: fride.rudi@bufdir.no<br />

Solvor Bäcklund<br />

Cand.polit, rådgiver i divisjon folkehelse med fagansvar for d<strong>en</strong> nasjonale<br />

satsing<strong>en</strong> på tidlig interv<strong>en</strong>sjon på rusområdet. Hun har ansvar for implem<strong>en</strong>tering<br />

av veileder<strong>en</strong> Fra bekymring <strong>til</strong> handling og samarbeider tett<br />

med kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e rus.<br />

Telefon: s<strong>en</strong>tralbord +47 810 20 050, dir. +47 24 16 32 98<br />

E-post: Solvor.Backlund@helsedir.no<br />

Turid Moseid<br />

Cand. polit. og s<strong>en</strong>iorrådgiver med ansvar for Regions<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e for barn og<br />

unges psykiske helse.<br />

Telefon: +47 24 16 30 88<br />

E-post: turid.moseid@helsedir.no<br />

Marianne Virtan<strong>en</strong><br />

S<strong>en</strong>iorrådgiver i divisjon for folkehelse med ansvar for alkohol- og<br />

gravide-kampanjer<br />

Telefon: +47 24 16 34 86<br />

E-post: marianne.virtan<strong>en</strong>@helsedir.no<br />

Freja Ulvestad Kärki<br />

S<strong>en</strong>iorrådgiver i divisjon for primærhelsetj<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, har fagansvar for<br />

volds-, trauma- og selvmordsforebygging, flyktningers/asylsøkeres<br />

psykiske helse og psykososiale tj<strong>en</strong>ester ved større ulykker/katastrofer.<br />

Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi klinisk familiepsykologi<br />

klinisk voks<strong>en</strong>psykologi<br />

Telefon: +47 24 16 31 89<br />

E-post: frk@helsedir.no<br />

Om arbeidsprosess<strong>en</strong><br />

Arbeidsgruppa jobbet samm<strong>en</strong> og hver for seg i mars 2010. Resultatet av de<br />

ramm<strong>en</strong>e arbeidsgruppa ble <strong>en</strong>ige om ble pres<strong>en</strong>tert for de aktuelle utøv<strong>en</strong>de<br />

aktør<strong>en</strong>e på todagers samarbeidsseminar 24. og 25. mars. På dette<br />

seminaret ble ramm<strong>en</strong>e for programmet godkj<strong>en</strong>t og regionale opplæringsteam<br />

etablert.<br />

Bufetats regionale koordinatorer ble valgt som teamledere i <strong>en</strong> etableringsperiode.<br />

Bakgrunn<strong>en</strong> for dette var at Bufetats modell<strong>kommune</strong>r ble ansett<br />

som mest naturlig å starte opplæring i, ut fra at de allerede har lagt basis<br />

for å ta imot opplæring i modellkommun<strong>en</strong>e, som startet arbeidet i 2007.<br />

Modellkommun<strong>en</strong>e både ønsker og v<strong>en</strong>ter på d<strong>en</strong>ne type <strong>til</strong>bud som ledd i<br />

deres oppdrag. Teamleder skal ha <strong>en</strong> koordiner<strong>en</strong>de rolle. Utover dette skal<br />

oppgaver og roller for programgj<strong>en</strong>nomføring avtales i teamet. Det gjelder<br />

både for arbeid i forkant, under og etter programavvikling. Disse kan med<br />

fordel gå på omgang.<br />

Det er laget eg<strong>en</strong> mal for samarbeidsavtale, som er <strong>en</strong> viktig basis – og<br />

dessut<strong>en</strong> tidkrev<strong>en</strong>de å få på plass – i forkant av programoppstart.<br />

Parallelt med at de regionale team<strong>en</strong>e begynte sitt samarbeid, videreførte<br />

medlemm<strong>en</strong>e i arbeidsgruppa sitt arbeid med å konkretisere innhold i<br />

programmet og få det utformet i <strong>en</strong> programmanual, se under. Til andre<br />

arbeidsseminar med de ulike kompetansemiljø<strong>en</strong>e 13. og 14. september<br />

forelå råutkast <strong>til</strong> kursmanual, som ble bearbeidet under d<strong>en</strong>ne samling<strong>en</strong>,<br />

og klargjort for <strong>en</strong>delig utforming.<br />

I etterkant av septembersamling<strong>en</strong> er det jobbet med «d<strong>en</strong> røde tråd<strong>en</strong>»,<br />

språkvask og design, for å ha et første manualutkast klart <strong>til</strong> oppstart av<br />

opplæring i første pilot<strong>kommune</strong> i oktober 2010.<br />

Med d<strong>en</strong> skisserte tempoplan<strong>en</strong>, ber vi om forståelse for at foreligg<strong>en</strong>de<br />

I N F O R -<br />

M A S J O N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

6 7


produkt har et foreløpig preg. Opplæringsmanual<strong>en</strong> må også betraktes som<br />

<strong>en</strong> pilot, som skal videreutvikles og korrigeres i innhold framover. Til tross<br />

for dette er vi likevel av d<strong>en</strong> form<strong>en</strong>ing at manual<strong>en</strong> danner <strong>en</strong> solid basis<br />

for å komme i gang med dette viktige opplærings<strong>til</strong>budet, for snarest mulig<br />

å iverksette oppdraget for å avdekke – og komme i dialog med vord<strong>en</strong>de<br />

foreldre og småbarnsforeldre – for tidlig interv<strong>en</strong>sjon.<br />

Arbeidsgruppa videreføres inn<strong>til</strong> programmet er implem<strong>en</strong>tert etter int<strong>en</strong>sjon<strong>en</strong>,<br />

og vil – samm<strong>en</strong> med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet<br />

– <strong>til</strong>by støtte og veiledning for regional forankring. Vi kommer<br />

<strong>til</strong>bake <strong>til</strong> hvordan dette skal organiseres i 2011.<br />

Ramm<strong>en</strong>e for opplæringsteam<strong>en</strong>e<br />

Deltakelse i regionale opplæringsteam er omtalt i alle instansers oppdragsbrev<br />

fra direktorat<strong>en</strong>e i 2010, og dette vil bli videreført for 2011. De regionale<br />

opplæringsteam<strong>en</strong>e består av ansatte fra de samme instans<strong>en</strong>e som<br />

arbeids gruppa. Det er viktig at instans<strong>en</strong>e er seg bevisst d<strong>en</strong> viktige faglige<br />

og pedagogiske utfordring<strong>en</strong> deres repres<strong>en</strong>tant-/er <strong>til</strong> opplæringsteam<strong>en</strong>e<br />

vil møte.<br />

Hver organisasjon som deltar har <strong>en</strong> rolle i å fremme tidlig innsats rettet mot<br />

gravide og småbarnsforeldre og deres barn.<br />

Det gjelder<br />

n R-BUP i forhold <strong>til</strong> barn og unges psykiske helse<br />

n RVTS i forhold <strong>til</strong> voldsproblematikk<br />

n De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e – rus i forhold <strong>til</strong> rusproblematikk, og<br />

n Bufetat – familievernet og barnevernet – i forhold <strong>til</strong> konfliktfylte familieforhold<br />

og u<strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>l<strong>en</strong>de omsorgsbetingelser.<br />

Et vellykket tidlig interv<strong>en</strong>sjonsarbeid fordrer <strong>en</strong> samordnet innsats på alle<br />

nivåer. Hver av disse organisasjon<strong>en</strong>e har gjort – og gjør – <strong>en</strong> stor innsats<br />

allerede, for at barn skal sikres <strong>en</strong> god oppvekst.<br />

Vi skal samarbeide mer og bedre inn<strong>en</strong> forebygging og tidlig interv<strong>en</strong>sjon<br />

– også i tråd med d<strong>en</strong> vedtatte samhandlingsreform<strong>en</strong> (St. meld. Nr 47.<br />

2009–2010).<br />

Opplæringsprogrammet er <strong>en</strong> innovativ måte å strukturere tverretatlig<br />

samarbeid i kommun<strong>en</strong>e. Et samarbeid om opplæring inn mot kommun<strong>en</strong>e<br />

gir oss <strong>en</strong> unik sjanse <strong>til</strong> å nå fram med støtte og økt kompetanse <strong>til</strong> de som<br />

er i direkte møte sårbare gravide, vord<strong>en</strong>de fedre og småbarnsforeldre!<br />

Programmets innhold<br />

Kartleggingsverktøy bestå<strong>en</strong>de av no<strong>en</strong> få spørsmål om de ulike tema<strong>en</strong>e<br />

i kombinasjon med <strong>en</strong> kortvarig interv<strong>en</strong>sjon (brief interv<strong>en</strong>tion / samtale –<br />

oppfølging) har dokum<strong>en</strong>tert effekt.<br />

Innholdet i opplæringsprogrammet fokuserer økt handlingskompetanse,<br />

og tar utgangspunkt i at deltakerne i stor grad besitter nødv<strong>en</strong>dig formalkompetanse<br />

(kunnskap) om temaområd<strong>en</strong>e.<br />

Programmet inneholder derfor mange øvelser og gir god mulighet for<br />

erfaringsutveksling. Det er ønskelig at deltakerne jobber med kasus mellom<br />

samling<strong>en</strong>e, og får utdelt suppler<strong>en</strong>de fagstoff.<br />

Opplæringsprogrammet formidler kunnskap om kartleggingsverktøy og<br />

samtaleferdigheter <strong>til</strong> de som i det daglige er nær gravide og småbarnsforeldre.<br />

Dette er et viktig første trinn for å sikre tidlig innsats. Det er valgt<br />

ut tre kartleggingsverktøy: EPDS , WEAK og Abuse Assessm<strong>en</strong>t Scre<strong>en</strong>.<br />

Kartleggingsverktøy<strong>en</strong>e er alle godt validerte internasjonalt, m<strong>en</strong> ikke i<br />

Norge. Verktøy<strong>en</strong>e er likevel valgt fordi direktorat<strong>en</strong>e og arbeidsgruppa<br />

m<strong>en</strong>er de er h<strong>en</strong>siktsmessige. Studier understøtter at vi går i riktig retning<br />

ved å gi opp læring i såkalte mini interv<strong>en</strong>sjoner hvor kartleggingsverktøy<br />

b<strong>en</strong>yttes og følges opp, <strong>en</strong>t<strong>en</strong> med støtte- eller <strong>en</strong>dringsfokusert samtale<br />

(motiver<strong>en</strong>de intervju).<br />

Programmets innhold vil forhåp<strong>en</strong>tligvis ha <strong>en</strong> merverdi ved at ulike profesjoner<br />

møtes og blir bevisst ev<strong>en</strong>tuelle hull i eg<strong>en</strong> kompetanse og kunnskap<br />

om andres arbeidsoppgaver. Kanskje vil opplæringsprogrammets deltakelse<br />

gi mulighet <strong>til</strong> å oppdage svakheter ved dag<strong>en</strong>s samarbeidsstrukturer.<br />

Programmet vil gi mulighet for kj<strong>en</strong>nskap <strong>til</strong> hvem og hvor dere kan få<br />

fordyp<strong>en</strong>de faglig bistand fra.<br />

Programmets form<br />

Opplæringsprogrammet gj<strong>en</strong>nomføres i løpet av fire dager + <strong>en</strong> oppfølgingsdag.<br />

Det er t<strong>en</strong>kt at dag 1 og 2 er dager som etterfølger hverandre, m<strong>en</strong>s det<br />

er ca. fire ukers mellomrom mellom dag 2 og 3, og dag 3 og 4. Dette for at<br />

deltakerne skal få anledning <strong>til</strong> å jobbe med oppgaver mellom samling<strong>en</strong>e.<br />

I kursmanual<strong>en</strong> finner dere program, innhold og øvelser for alle dager i<br />

samling<strong>en</strong>e, i d<strong>en</strong> rekkefølg<strong>en</strong> de skal gj<strong>en</strong>nomføres. Programinnholdet<br />

skal følges, m<strong>en</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte må naturligvis <strong>til</strong>passe pres<strong>en</strong>tasjon<strong>en</strong>s form.<br />

Powerpoint-sid<strong>en</strong>e ligger nummerert etter hver økt, og forefinnes naturligvis<br />

elektronisk.<br />

Det er viktig at de som skal forestå undervisning<strong>en</strong>, har klinisk erfaring, og<br />

god formidlingsevne.<br />

Opplæringsmanual<strong>en</strong><br />

D<strong>en</strong> foreligg<strong>en</strong>de manual<strong>en</strong> er t<strong>en</strong>kt som et hjelpemiddel for regionale team<br />

og kursledere som skal gj<strong>en</strong>nomføre opplæringsprogrammet i kartleggingsverktøy<br />

og samtaleferdigheter i det tverrfaglige og tverretatlige kommunale<br />

tj<strong>en</strong>este<strong>til</strong>budet.<br />

I N F O R -<br />

M A S J O N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

8 9


Mål for opplæringsprogrammets første fase<br />

De etablerte regionale opplæringsteam<strong>en</strong>e skal gj<strong>en</strong>nomføre opplæring i<br />

hver sin pilot<strong>kommune</strong>. Én repres<strong>en</strong>tant (for pilotkommun<strong>en</strong>e teamleder)<br />

følger hele programmet i pilotkommun<strong>en</strong> for å sikre «d<strong>en</strong> røde tråd<strong>en</strong>»<br />

og bygge bro mellom temabolk<strong>en</strong>e ved å introdusere ny opplærinsgbolk i<br />

relasjon <strong>til</strong> foregå<strong>en</strong>de opplæringsbolk. Det er <strong>en</strong> styrke om team<strong>en</strong>e bruker<br />

hverandres kompetanse på tvers, dvs. at selv om for eksempel Bufetat<br />

har ansvar for dag 4, betyr det ikke at ikke andre faginstanser-/ personer<br />

i teamet kan inviteres <strong>til</strong> å fylle deler av programmet for dag 4. I <strong>en</strong> oppstartsperiode<br />

anbefales teammedlemm<strong>en</strong>e å øveforelese for hverandre. På<br />

samme måte oppfordres det <strong>til</strong> at faglige kapasiteter kommunalt får bidra<br />

i et samspill med de som har det faglige innholdet. Dette bør være tema,<br />

og avklares i dialog mellom <strong>kommune</strong> og opplæringsteamleder i planleggingsprosess<strong>en</strong>,<br />

i forbindelse med kontraktsinngåelse. Det kan være lurt<br />

at deltakerne pres<strong>en</strong>terer seg ved oppstart av programmet, og at det føres<br />

oversikt over hvem som er <strong>til</strong>stede de ulike dag<strong>en</strong>e, og hvor de kommer fra.<br />

Det er ves<strong>en</strong>tlig med lederrepres<strong>en</strong>tasjon, gjerne også politikere – og evt.<br />

fra presse.<br />

Det er viktig at kontaktperson<strong>en</strong> i kommun<strong>en</strong> som skal delta i opplæring<strong>en</strong><br />

er med i prosess<strong>en</strong> før, under og etter opplæring<strong>en</strong>, samm<strong>en</strong> med det<br />

regionale opplæringsteamet.<br />

Opplæring<strong>en</strong> i pilotkommun<strong>en</strong>e følges av repres<strong>en</strong>tant fra arbeidsgruppa,<br />

og Stat<strong>en</strong>s institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som vil evaluere brukererfaring<strong>en</strong>e<br />

med opplæring<strong>en</strong>.<br />

Deltakelse i kommun<strong>en</strong>e<br />

I <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> d<strong>en</strong> primære målgruppa inviteres alle tj<strong>en</strong>ester som jobber med<br />

barn og familier i kommun<strong>en</strong>e og spesialisthelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> <strong>til</strong> å delta i opplæring<strong>en</strong>s<br />

dag 1 og 4, samt erfaringsdag<strong>en</strong>, dag 5, som avholdes etter ca.<br />

seks måneder. Dag 5 har fokus på kommun<strong>en</strong>s erfaringer knyttet <strong>til</strong> det å<br />

<strong>en</strong>dre rutiner og på å bruke verktøy<strong>en</strong>e for å sikre dialog med foreldre om<br />

rus, psykisk helse og vold, samt sikre aktuell oppfølging med tidlig innsats<br />

for barna.<br />

Opplæring<strong>en</strong> er i første rekke rettet mot de faggrupper i kommun<strong>en</strong> som<br />

<strong>til</strong> daglig arbeider med gravide og familier med små barn. Opplæringsprogrammet<br />

er derfor relevant for fastleger, (tannleger?) jordmødre,<br />

helsesøstre og ansatte i NAV/ ansvarlig i hht. Kap 6 i Sosialtj<strong>en</strong>estelov<strong>en</strong><br />

(primærgruppa). Barnevern, familievern, PPT og barnehager bør være<br />

repres<strong>en</strong>tert på hele programmet, samm<strong>en</strong> med repres<strong>en</strong>tanter fra<br />

spesialisttj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>e og veileder.<br />

I utgangspunktet er dette et program som bør kunne omfatte mange – det er<br />

bare lokaliteter og teknisk utstyr som kan begr<strong>en</strong>se.<br />

Som forberedelse <strong>til</strong> oppstart må det jobbes med hva som skal <strong>til</strong> for å nå<br />

bredest mulig og flest mulig deltakere. Det <strong>en</strong>kelte opplæringsteam må<br />

gjøre seg erfaringer med hvor mange deltakere som kan være på hvert kurs.<br />

Kostnader<br />

Kommun<strong>en</strong> står som praktisk arrangør (fris<strong>til</strong>ling av deltakerne, lokaliteter,<br />

lunsj). Selve opplæring<strong>en</strong> er gratis for kommun<strong>en</strong>. Utgifter i forbindelse<br />

med d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte organisasjons bidrag i opplæringsprogrammet dekkes av<br />

d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte organisasjon, jfr. oppdrag forankret i oppdragsbrev. Stimuleringsmidler<br />

som ev<strong>en</strong>tuelt er gitt <strong>til</strong> organisasjon<strong>en</strong> <strong>til</strong> tidlig interv<strong>en</strong>sjon kan<br />

b<strong>en</strong>yttes <strong>til</strong> dette arbeidet. Dersom dette medfører vansker, tas dette opp via<br />

eg<strong>en</strong> ledelse med ansvarlige i direktorat.<br />

Spredning<br />

Hver instans i opplæringsteamet oppfordres <strong>til</strong> å knytte <strong>til</strong> seg to–fire fagpersoner<br />

fra eg<strong>en</strong> organisasjon, som kan følge opplæring i <strong>kommune</strong>r i eg<strong>en</strong><br />

region, og på d<strong>en</strong>ne måt<strong>en</strong> bygge <strong>en</strong> bank av aktører som kan sikre økt opplæringskapasitet.<br />

Dermed sikres <strong>en</strong> raskere spredning <strong>til</strong> «nye» <strong>kommune</strong>r.<br />

Annet<br />

Det jobbes med å få opplæringsprogrammet godkj<strong>en</strong>t som utdann<strong>en</strong>de kurs<br />

for leger. Det vil bli jobbet for å utarbeide <strong>en</strong> brosjyre som kan formidles <strong>til</strong><br />

<strong>kommune</strong>r. Det er for tidlig å gå aktivt ut for å rekruttere og informere om<br />

program<strong>til</strong>budet, m<strong>en</strong> det vil med det første gå ut et informasjonsbrev <strong>til</strong><br />

blant annet helseforetak<strong>en</strong>e, for at disse skal være forberedt på evt. økte<br />

h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>delser om bistand ved at gravide og småbarnsforeldre med behandlingsbehov<br />

i større grad forv<strong>en</strong>tes å bli fanget opp, med behov for spesialisert<br />

behandling.<br />

Lykke <strong>til</strong>!<br />

I N F O R -<br />

M A S J O N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

10 11


Innhold<br />

Dag 1, del <strong>en</strong><br />

TEMA: Introduksjon <strong>til</strong> opplæringsprogrammet . 15<br />

PROGRAM 1. TIME – Bakgrunn og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Målsettinger med opplæringsprogrammet i kommun<strong>en</strong>e . . . . . . . . . . 17<br />

Bakgrunn: vi vil styrke kommun<strong>en</strong>s grunnlag for tidlig interv<strong>en</strong>sjon . . . . 18<br />

Målsetting med opplæringsprogrammet for målgrupp<strong>en</strong> . . . . . . . . . . 19<br />

PROGRAM 2. TIME – Programmets innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Forskjell<strong>en</strong> på scre<strong>en</strong>ing og kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Aktuelle kartleggingsverktøy for målgrupp<strong>en</strong><br />

psykisk helse, rus/alkohol og vold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Samtaleferdigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

PROGRAM 3. TIME – Implem<strong>en</strong>tering i kommun<strong>en</strong> . . . . . . . . . . . . . .26<br />

Implem<strong>en</strong>tering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />

Evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />

Minoritetsperspektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />

Respekt og h<strong>en</strong>syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />

Forslag <strong>til</strong> undervisningstema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />

Dag 1, del to<br />

TEMA: Dialog om sårbare tema . . . . . . . . . . . . . .39<br />

PROGRAM 4. TIME – God rådgiveratferd – empatisk kommunikasjon . . .40<br />

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

Aktivitet 1 – Overtalelsesøvelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>en</strong> <strong>forelesning</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />

PROGRAM 5. TIME – Kommunikasjonsferdigheter . . . . . . . . . . . . . .47<br />

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47<br />

Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />

Aktivitet 2: Oppsummeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />

Åpne og lukkete spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49<br />

Aktivitet 3: Åpne og lukkete spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />

Dag 2<br />

TEMA: Alkohol og graviditet . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />

PROGRAM 1. TIME – Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />

Introduksjon <strong>til</strong> temaet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />

Aktivitet: Film<strong>en</strong> Livsviktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58<br />

Forelesning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

PROGRAM 2. TIME – Motiver<strong>en</strong>de samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />

Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>: Motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtaleteknikk . . . . . 61<br />

Endringsprosess<strong>en</strong>. Aktivitet: Toms kjappe . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> forelesnin:g Endringsprosess<strong>en</strong> . . . . . . . . . . . . . . . .64<br />

PROGRAM 3. TIME – Motiver<strong>en</strong>de samtale forts . . . . . . . . . . . . . . .70<br />

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>: Ambival<strong>en</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />

Aktivitet: Noe jeg har motstrid<strong>en</strong>de tanker om og følelser for . . . . . . .75<br />

PROGRAM 4. TIME – Motiver<strong>en</strong>de samtale forts . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>: Motivasjon og <strong>en</strong>dringssnakk . . . . . . . . . .77<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>: Spesifikke rådgivningsstrategier . . . . . . . .79<br />

Aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

PROGRAM 5. TIME – Kartleggingsverktøyet TWEAK<br />

med <strong>til</strong>leggsspørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84<br />

Aktivitet: Rollespill 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />

Oppsummering i pl<strong>en</strong>um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />

PROGRAM 6. TIME – Når d<strong>en</strong> gravide bruker alkohol. . . . . . . . . . . . 90<br />

Innledning: Hva når d<strong>en</strong> gravide bruker alkohol? . . . . . . . . . . . . . .88<br />

Aktivitet: Rollespill 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> diskusjon etter rollespill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

Oppsummering av dag<strong>en</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />

Aktuell litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />

I N N -<br />

H O L D<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS- regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

PROGRAM 6. TIME – Kommunikasjonsferdigheter forts . . . . . . . . . . . 51<br />

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Aktivitet 4: Pres<strong>en</strong>tasjon av hverandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53<br />

Aktivitet 5: Videodemonstrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />

12 13


Dag 3, del <strong>en</strong><br />

TEMA: Psykiske reaksjoner<br />

i svangerskap og barseltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />

PROGRAM 1. TIME – Psykiske reaksjoner i forbindelse med<br />

svangerskap og barseltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />

PROGRAM 2. TIME – Opplæring i EPDS metod<strong>en</strong>. Skjema og<br />

støttesamtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />

PROGRAM 3. TIME – Samtaleferdigheter og gruppeøvelser . . . . . . . 100<br />

Aktuell litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

I N N -<br />

H O L D<br />

Dag 3, del to<br />

TEMA: Snakke om vold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />

PROGRAM 4. TIME – Vold i nære relasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

PROGRAM 5. TIME – Sikkerhetsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

14 15


TEMA:<br />

Introduksjon <strong>til</strong><br />

opplæringsprogrammet<br />

Formål: Gi kursdeltakerne informasjon om opplæringsprogrammets formål<br />

og innhold og kommun<strong>en</strong>s innspill.<br />

Faglig ansvarlig: Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,<br />

Deltakere: Alle som arbeider med småbarnsforeldre, gravide og barn<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

➔<br />

➔➔ ➔<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

17


PROGRAM 1. TIME<br />

Bakgrunn og formål<br />

(Powerpoint-side 1, 2)<br />

n MÅLSETTINGER MED OPPLÆRINGSPROGRAMMET<br />

I KOMMUNENE<br />

n BAKGRUNN: VI VIL STYRKE KOMMUNENS GRUNNLAG<br />

FOR TIDLIG INTERVENSJON<br />

n MÅLSETTING MED OPPLÆRINGSPROGRAMMET<br />

FOR MÅLGRUPPEN<br />

Del av nasjonal satsing på tidlig interv<strong>en</strong>sjon<br />

Opplæringsprogrammet «Fra bekymring <strong>til</strong> handling – gjør noe med det», er<br />

ett elem<strong>en</strong>t i d<strong>en</strong> nasjonale satsing<strong>en</strong> på tidlig interv<strong>en</strong>sjon.<br />

Tidlig interv<strong>en</strong>sjon; viktig, tverrsektoriell satsing<br />

Tidlig interv<strong>en</strong>sjon er <strong>en</strong> tverrsektoriell satsing. Det å skulle gripe inn på<br />

et tidlig tidspunkt, <strong>en</strong>t<strong>en</strong> i <strong>en</strong> tidlig fase i livet eller tidlig fase i problemutvikling,<br />

er viktig både når det gjelder psykisk helse, rus og vold. Tidlig<br />

interv<strong>en</strong>sjon er også et ledd i Folkehelsearbeidet. Når vi snakker om helsefremm<strong>en</strong>de<br />

faktorer i Folkehelsearbeidet så er det de samme faktor<strong>en</strong>e som<br />

blir omtalt som beskyttelsesfaktorer i tidlig interv<strong>en</strong>sjonssamm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g.<br />

vi hindre at barn utvikler problemer. Dette er formålet med opplæringsprogrammet.<br />

Fra bekymring <strong>til</strong> handling<br />

Alle som arbeider med gravide, vord<strong>en</strong>de fedre og småbarnsforeldre (målgruppa)<br />

må bli trygge på å være nær nok <strong>til</strong> å se hva som er vanskelig, og<br />

hva som skaper vanskeligheter for målgruppa. Det krever kunnskap, og det<br />

krever handlingskompetanse <strong>til</strong> å åpne opp for skjulte problemområder<br />

Dette er problemområder som, av h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> ufødte barn og små barn, ikke<br />

bør være skjult, fortiet eller tabuisert. Det er ikke nok å ha kunnskap<strong>en</strong>, vi<br />

må også bli gode på å handle. Med det m<strong>en</strong>es både å åpne opp for temaer<br />

det er vondt og vanskelig å snakke om, og kunne ta imot åp<strong>en</strong>het<strong>en</strong> på <strong>en</strong><br />

måte som er ivaretak<strong>en</strong>de og utviklingsfremm<strong>en</strong>de når det gjelder å hjelpe.<br />

Dette krever høy bevissthet om eg<strong>en</strong> rolles gr<strong>en</strong>ser, og bevissthet om hvem<br />

som evt. kan bistå for å gjøre <strong>en</strong> forskjell.<br />

Fleksible <strong>til</strong>tak på mottaker<strong>en</strong>s premisser<br />

De ulike fagmiljø<strong>en</strong>e som kommer i kontakt med målgruppa besitter<br />

kunnskap som ofte ikke blir <strong>en</strong> del av utøvels<strong>en</strong> av faget. Utsatte foreldre får<br />

ikke d<strong>en</strong> helhetlige, systematiske hjelp<strong>en</strong> de tr<strong>en</strong>ger – over tid. Opplæringsprogrammet<br />

skal være et bidrag <strong>til</strong> læring som forhåp<strong>en</strong>tligvis gir bedre grep<br />

for å sikre barns vilkår for god nok omsorg, trivsel og utvikling. I d<strong>en</strong>ne samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<br />

gjelder det spesielt barn av foreldre med psykisk vansker, barn av<br />

foreldre som misbruker rusmidler, og/eller barn som lever med vold i nære<br />

relasjoner.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Felles oppdrag for å oppdage og handle<br />

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet<br />

(Helse dir) har et felles oppdrag i forbindelse med Regjering<strong>en</strong>s satsing<br />

rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker og/eller rusmiddelrelaterte<br />

problemer. Det er ansatt regionale koordinatorer inn<strong>en</strong>for begge<br />

forvaltningsområd<strong>en</strong>e hvor et elem<strong>en</strong>t i satsing<strong>en</strong> er å bistå kommun<strong>en</strong>e<br />

med kompetanse, for tidligere å oppdage gravide og småbarnsforeldre som<br />

har begynn<strong>en</strong>de eller fremskredne og alvorlige problemer med rusmidler,<br />

psykiske problemer og/eller vold.<br />

(Powerpoint-side 3)<br />

Formålet med programmet<br />

Vi kan gjøre noe for å forbedre sårbare barns oppvekstvilkår og livssituasjon<br />

gj<strong>en</strong>nom å oppdage risiko for skjevutvikling hos foreldr<strong>en</strong>e tidlig nok. Dette<br />

krever fagmiljøer med god kompetanse <strong>til</strong> å se helhet<strong>en</strong> i problematikk<strong>en</strong>.<br />

Ved at gravide, vord<strong>en</strong>de fedre og småbarnsforeldre får hjelp tidlig, kan<br />

(Powerpoint-side 4)<br />

Målsettinger med opplæringsprogrammet<br />

i kommun<strong>en</strong>e<br />

Kommuner som satser sterkere<br />

En viktig målsetting med opplæringsprogrammet er at kommun<strong>en</strong>e skal<br />

utvide sin satsing på helsefremm<strong>en</strong>de arbeid når det gjelder:<br />

n alkohol og rusmiddelbruk hos gravide<br />

n problematisk rusbruk hos småbarnsfamilier<br />

n psykiske vansker hos gravide og småbarnsforeldre<br />

n vold i nære relasjoner<br />

Kompet<strong>en</strong>te <strong>kommune</strong>r<br />

En ann<strong>en</strong> viktig målsetting er at kommun<strong>en</strong>e gjør flere helsearbeidere i<br />

stand <strong>til</strong> å realisere formålet. Kommun<strong>en</strong>s grunnlag for tidlig id<strong>en</strong>tifikasjon<br />

og interv<strong>en</strong>sjon skal styrkes i form av:<br />

18 19


n gj<strong>en</strong>nomført opplæring i samtalekompetanse om s<strong>en</strong>sitive temaer, med<br />

fokus på <strong>en</strong>dring og støtte<br />

(Powerpoint-side 5)<br />

Bakgrunn: Vi vil styrke kommun<strong>en</strong>s grunnlag<br />

for tidlig interv<strong>en</strong>sjon<br />

Føre var<br />

Vi ønsker at ansatte i ulike tj<strong>en</strong>ester i kommun<strong>en</strong> skal kunne komme inn så<br />

tidlig som mulig i <strong>en</strong> problemutvikling slik at problemer ikke får vokse seg<br />

store. Ved å komme inn så tidlig som mulig, vil færre barn utvikle samm<strong>en</strong>satte<br />

og «tunge» problemer før de får hjelp.<br />

Behov for økt satsning<br />

St. prp 1 (2009–2010) og opptrappingsplan<strong>en</strong> for rusfeltet har gitt midler <strong>til</strong><br />

å styrke økt bruk av mini interv<strong>en</strong>sjoner i ulike tj<strong>en</strong>ester for å oppdage<br />

risikofull alkoholbruk. Alkohol er skadelig for fosteret. Det er godt dokum<strong>en</strong>tert<br />

at depressive symptomer hos <strong>en</strong> eller begge foreldre har <strong>en</strong><br />

skadelig effekt på foreldre – barn interaksjon, familieatmosfær<strong>en</strong> og på<br />

barnets utvikling og velvære. Det er videre <strong>en</strong> dokum<strong>en</strong>tert samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<br />

mellom psykiske vansker, rusbruk og bruk av vold. Det er derfor gode grunner<br />

<strong>til</strong> å innføre rutiner i din arbeidshverdag der spørsmål om tema<strong>en</strong>e rus<br />

og psykisk helse og vold er integrert i arbeidet.<br />

(Powerpoint-side 6)<br />

Vi vet nok<br />

Å gripe inn tidligere med de beste metoder vi har <strong>til</strong>gj<strong>en</strong>gelig er både et<br />

mål, <strong>en</strong> plikt og et stort felles ansvar. Vi har nok kunnskap og solid dokum<strong>en</strong>tasjon;<br />

n Vi har kunnskap om og erfaring med barn og unge som lider overlast med<br />

bakgrunn i mangelfulle omsorgsrammer (rus, psykisk helse, vold).<br />

n Vi vet at mange barn ikke blir sett og forstått ut fra d<strong>en</strong> hverdag<strong>en</strong> de<br />

lever.<br />

Ikke minst vet vi nok <strong>til</strong> å kunne snu ressursbruk<strong>en</strong> fra reparasjon <strong>til</strong><br />

forebygging og positiv <strong>en</strong>dring!<br />

Ønske om å <strong>til</strong>by én samlet opplæringspakke<br />

Forskning inn<strong>en</strong> rus, psykisk helse og vold <strong>til</strong>sier at vi nå må stå samlet<br />

og gjøre noe med det. Mange har i oppdrag å styrke handlingskompetans<strong>en</strong><br />

i kommun<strong>en</strong>e og det skal vi fortsette med. Forskjell<strong>en</strong> er at d<strong>en</strong>ne gang<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong>byr vi <strong>en</strong> samlet opplæringspakke i stedet for fragm<strong>en</strong>tert kompetanseformidling.<br />

(Powerpoint-side 7)<br />

Vi skal komme i dialog med foreldre som sliter<br />

n Med psykiske vansker<br />

n Med misbruk av rusmidler<br />

n Med voldsproblematikk<br />

(Powerpoint-side 8)<br />

Målsetting med opplæringsprogrammet<br />

for målgrupp<strong>en</strong><br />

Redusere alkoholrelaterte skader hos barn og foreldre<br />

I St. prp 1 (2009–2010) står det at vi skal styrke bruk<strong>en</strong> av mini interv<strong>en</strong>sjon<br />

i ulike tj<strong>en</strong>ester for å oppdage risikofull alkoholbruk.<br />

For målgrupp<strong>en</strong> gravide og småbarnsforeldre er målsetting<strong>en</strong> å redusere<br />

alkoholrelaterte skader hos barn og foreldre.<br />

Sette temaet på dagsord<strong>en</strong> i tidlig fase<br />

Det er viktig å tematisere bruk av alkohol, medikam<strong>en</strong>ter eller illegale rusmidler<br />

på <strong>en</strong> god måte i <strong>en</strong> tidlig fase i problemutvikling.<br />

Derfor er det også <strong>en</strong> målsetting med opplæringsprogrammet at dette temaet<br />

tas opp rutinemessig med gravide, sped- og småbarnsforeldre, slik at de<br />

får <strong>en</strong> mulighet <strong>til</strong> å ta reflekterte valg rundt bruk av alkohol under graviditet<br />

og i småbarnsperiod<strong>en</strong>.<br />

Større fokus på far som forelder<br />

Det er godt dokum<strong>en</strong>tert at depressive symptomer hos <strong>en</strong> eller begge<br />

foreldre har <strong>en</strong> skadelig effekt på foreldre/barn interaksjon, familieatmosfær<strong>en</strong><br />

og på barnets utvikling og velvære. Fokuset har i stor grad<br />

vært rettet mot mødres depresjon og hvordan dette påvirker deres foreldr e-<br />

rolle og barnas fysiske og m<strong>en</strong>tale helse. Det er viktig at dette opprettholdes<br />

og styrkes. Samtidig er det <strong>en</strong> målsetting med opplæringsprogrammet<br />

at fars psykiske helse <strong>til</strong>legges <strong>til</strong>svar<strong>en</strong>de betydning. Det vises blant<br />

annet <strong>til</strong> at depresjon, også hos fedre, i barnets første leveår gir økt sjanse<br />

for atferds messige problemer i førskolealder. Det synes som om gutter er<br />

spesielt sårbare her.<br />

Å nå foreldre gj<strong>en</strong>nom barna – og vice versa<br />

Det er ofte samsvar mellom uheldig bruk av bruk av rusmidler, psykiske<br />

vansker, og vold. Tidlig interv<strong>en</strong>sjonsarbeid rettet mot barn på disse tre<br />

områd<strong>en</strong>e handler eg<strong>en</strong>tlig om tidlig interv<strong>en</strong>sjon rettet mot deres foreldre<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

20 21


(vord<strong>en</strong>de) Uansett hvilket problem som forårsaker vanskeligheter i <strong>en</strong><br />

familie så er det viktig at vi oppdager dette på et så tidlig tidspunkt som<br />

mulig slik at vi hindrer utvikling av komplekse og samm<strong>en</strong>satte problemer.<br />

(Powerpoint-side 9, 10)<br />

Felles utfordring: når symptom<strong>en</strong>e er vage og usikre<br />

Utfordring<strong>en</strong> i tidlig interv<strong>en</strong>sjonsarbeid er å handle på bakgrunn av vage<br />

symptomer eller bekymring. Ved å bruke kartleggingsverktøy vil vi få et<br />

bedre utgangspunkt for å handle. Det å oppdage og handle tidlig betinger<br />

også nær dialog, samordning og samarbeid mellom tj<strong>en</strong>esteytere.<br />

(Powerpoint-side 11)<br />

Arbeid med målgrupp<strong>en</strong> krever<br />

n Faglig nærhet mellom de ulike kompetansemiljø<strong>en</strong>e<br />

n Alle berørte tj<strong>en</strong>ester har basiskunnskap om problematikk<strong>en</strong><br />

n Bruk av h<strong>en</strong>siktsmessig verktøy for tidlig id<strong>en</strong>tifikasjon<br />

n Differ<strong>en</strong>siert <strong>til</strong>takskjede, <strong>til</strong>passet alder, utvikling og type problematikk<br />

n Faglige ressurser – og prioritering av kapasitet<br />

PROGRAM 2. TIME<br />

Programmets innhold<br />

n FORSKJELLEN PÅ SCREENING OG KARTLEGGING<br />

n AKTUELLE KARTLEGGINGSVERKTØY FOR MÅLGRUPPEN<br />

PSYKISK HELSE, RUS/ALKOHOL OG VOLD<br />

n SAMTALEFERDIGHETER – Motivational interviewing (MI)<br />

og støttesamtaler<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 12)<br />

Forskjell<strong>en</strong> på scre<strong>en</strong>ing og kartlegging<br />

Scre<strong>en</strong>ing<br />

«Helseundersøkelser som er satt i system, standardisert og applisert på<br />

hele befolkningsgrupper»<br />

(Stat<strong>en</strong>s helse<strong>til</strong>syns utredningsserie ift. med. undersøkelser av barn og<br />

unge 0–20 år. 1998)<br />

22 23


eller<br />

Masseundersøkelse av symptomfrie m<strong>en</strong>nesker og sortering av individer<br />

i to grupper med h<strong>en</strong>holdsvis lav og høy risiko for å bli eller være syk<br />

(Silings undersøkelse)<br />

Armitage P, Colton T, red. Encyclopedia of biostatistics. Chichester: John<br />

Wiley & Sons, 1999: 3976–4022.<br />

psykiske vansker, rusbruk og bruk av vold. Det er derfor gode grunner <strong>til</strong><br />

å etablere rutiner hvor spørsmål om vold blir tema samm<strong>en</strong> med spørsmål<br />

rettet mot rusbruk og psykisk helse. I følge Nasjonalt kompetanses<strong>en</strong>ter<br />

mot vold og traumatisk stress, NKVTS´ rapport 1 – 2009 kan <strong>en</strong> <strong>en</strong>kel<br />

kartleggingsprose dyre være <strong>til</strong>strekkelig <strong>til</strong> å få informasjon om vold,<br />

overgrep og andre belastninger av stor betydning for både kvinn<strong>en</strong>s og<br />

(det ufødte) barnets helse og utvikling.<br />

Kartlegging<br />

n Handler om å samle informasjon<br />

n Skaper forv<strong>en</strong>tninger om <strong>en</strong>dringer: ha derfor <strong>en</strong> plan for gj<strong>en</strong>nomføring<br />

og oppfølging før start<br />

(Powerpoint-side 13 og 14)<br />

Aktuelle kartleggingsverktøy for målgrupp<strong>en</strong><br />

Psykisk helse, rus/alkohol og vold<br />

Avdekking av depresjon<br />

EPDS (Edinburgh Postnatale Depresjonsscore) med oppfølgingssamtale EPDS<br />

er et selvrapporteringsskjema spesielt rettet mot gravide og kvinner som<br />

nylig har født. Skjemaet er m<strong>en</strong>t som et hjelpemiddel for helsepersonell for å<br />

avdekke fødselsdepresjoner. Nasjonalt kompetans<strong>en</strong>ettverk for barn og unges<br />

psykiske helse (RBUP) har med utgangspunkt i EPDS utviklet Edinburghmetod<strong>en</strong>,<br />

som også setter bruk av dette verktøyet inn i et utvidet perspektiv,<br />

som inkluderer fokus på famili<strong>en</strong> og parforholdet. Fars plass når mor har<br />

psykiske vansker, samt fars psykiske vansker, blir trukket inn i <strong>til</strong>nærming<strong>en</strong>.<br />

De tre valgte kartleggingsverktøy<strong>en</strong>e består av <strong>en</strong>kle selvrapporteringsskjemaer<br />

som danner grunnlag for samtaler om sårbare temaer<br />

(kart legging).<br />

(Powerpoint-side 15)<br />

Kartleggingsverktøy: systematisk – forankret i ledels<strong>en</strong><br />

Frem <strong>til</strong> anbefalinger foreligger, må kommun<strong>en</strong> selv ta s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> når de ulike<br />

kartleggingsverktøy<strong>en</strong>e skal brukes, og av hvem. Det er viktig at bruk<strong>en</strong> blir<br />

systematisk, og at det ikke blir opp <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes individuelle avgjørelser<br />

hvorvidt verktøy skal brukes eller ikke. Beslutning om når og hvor bør derfor<br />

være ledelsesforankret.<br />

(Powerpoint-side 16)<br />

Samtaleferdigheter<br />

Samtalemetodikk – Motivational interviewing (MI)<br />

Forskning viser at bruk av MI – (motivational interviewing), motiver<strong>en</strong>de<br />

samtale har dokum<strong>en</strong>tert effekt. Motiver<strong>en</strong>de samtale er <strong>en</strong> samtalemetodikk<br />

som passer i mange samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>ger når <strong>en</strong> ønsker å stimulere<br />

<strong>en</strong> ann<strong>en</strong> person <strong>til</strong> å <strong>en</strong>dre atferd og som passer svært godt for samtale<br />

om livss<strong>til</strong>s<strong>en</strong>dringer.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Rus/alkohol: Avdekking av risikofylt alkoholkonsum<br />

TWEAK (Tolerance – Worried – Eye Opner – Amnesia – K (C)ut-down) med<br />

oppfølgingssamtale er et kartleggingsverktøy for avdekking av risikofylt<br />

bruk av alkohol hos gravide. Verktøyet kan også brukes overfor sped- og<br />

småbarnsforeldre og i d<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erelle befolkning<strong>en</strong>. Det er viktig å fokusere<br />

på alkohol, da dette er et rusmiddel som er særlig skadelig for fosteret. Over<br />

90 pros<strong>en</strong>t av befolkning<strong>en</strong> bruker alkohol, og opp mot 40 pros<strong>en</strong>t av de<br />

gravide fortsetter å bruke alkohol i svangerskapet. Dessut<strong>en</strong> vil det kunne<br />

fungere som <strong>en</strong> døråpner for å kommunisere med småbarnsforeldre rundt<br />

bruk av rusmidler og mulig utrygghet for barn, på <strong>en</strong> mer h<strong>en</strong>siktsmessig og<br />

atferds<strong>en</strong>dr<strong>en</strong>de måte.<br />

Vold: Avdekking av vold i nære relasjoner<br />

ABUSE ASSESSMENT SCREEN: Kartleggingsverktøy <strong>til</strong> bruk for avdekking av<br />

vold med oppfølgingssamtale. Det er <strong>en</strong> dokum<strong>en</strong>tert samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g mellom<br />

Samtalemetod<strong>en</strong> oppmuntrer person<strong>en</strong> <strong>til</strong> å løse problemer i eget liv. Det<br />

viktigste for d<strong>en</strong> ansatte (rådgiver<strong>en</strong>) er å lytte helt og fullt for å forsøke<br />

å forstå person<strong>en</strong>s synspunkter, vise at vi tror på person<strong>en</strong>s evne <strong>til</strong> å ta<br />

riktige valg i eget liv og samtidig stimulere og forsterke steg i positiv<br />

retning for seg – som gravid, småbarnsforelder, for famili<strong>en</strong> og for barnet.<br />

Det er viktig at d<strong>en</strong> ansatte viser respekt for person<strong>en</strong>s/pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s/kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s<br />

selvbestemmelsesrett. Det er når <strong>en</strong> kj<strong>en</strong>ner seg sett, hørt og forstått<br />

og får positive forv<strong>en</strong>tninger knyttet <strong>til</strong> seg, at det skjer viktige og positive<br />

<strong>en</strong>dringer ved økt selvfølelse. Økt selvfølelse gir styrke i seg selv, som kan<br />

være selve nøkkel<strong>en</strong> <strong>til</strong> å ta bedre grep om seg selv.<br />

Støttesamtale<br />

Motiver<strong>en</strong>de intervju (MI) fokuserer hjelp <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring. M<strong>en</strong>s no<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>ger<br />

hjelp <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring, for eksempel knyttet <strong>til</strong> uheldig bruk av alkohol, tr<strong>en</strong>ger<br />

andre støtte <strong>til</strong> å stå i <strong>en</strong> utford<strong>en</strong>de situasjon, for eksempel knyttet <strong>til</strong><br />

psykiske vansker. Støttesamtaler er <strong>en</strong> samtaleform som har som mål å<br />

24 25


nettopp støtte <strong>en</strong> mor eller far som sliter, for eksempel med depresjon eller<br />

reaksjoner knyttet <strong>til</strong> voldshistorie.<br />

n Øvelser og rollespill<br />

n Erfaringsutveksling<br />

(Powerpoint-side 17)<br />

Hva er <strong>til</strong>bakemelding fra de som har fått opplæring i kartleggingsverktøy<br />

og samtalemetodikk?<br />

n Tryggere i fagutøvelse<br />

n Kan bedre forstå og håndtere det som kommer<br />

n Finner måter å håndtere motstand/taushet<br />

n Forstår gamle kj<strong>en</strong>ninger på nye måter<br />

n Bedre dialog med de som kartlegges<br />

n Bedre grunnlag for samarbeid på tvers<br />

(Powerpoint-side 18)<br />

Primær målgruppe for opplæring<strong>en</strong><br />

Fastlege, jordmor, helsesøstre, samt Barnevern Sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> i NAV PPT<br />

Repres<strong>en</strong>tanter fra spesialisttj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>e (rus, psykisk helse barn og voksne),<br />

samt veileder bør delta<br />

Alle er mulige samarbeidspartnere i tverrfaglig innsats og oppfølging.<br />

(Powerpoint-side 19)<br />

Hva ønsker vi å oppnå med kartleggingsverktøy og samtalemetodikk?<br />

Formålet med opplæring av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk<br />

som har fokus på <strong>en</strong>dring og støtte er å gjøre det lettere å avdekke og<br />

hjelpe. Formålet med innføring i og opplæring av motiver<strong>en</strong>de samtale (MI)<br />

og Støttesamtaler er at det skal bli lettere å samtale om vanskelige temaer.<br />

(Powerpoint-side 20)<br />

Mål med opplæring<strong>en</strong><br />

n Økt handlingskompetanse<br />

n Etablering av gode rutiner med bruk av kartleggingsverktøy og samtale<br />

n Styrket samarbeid<br />

n Samordning på tvers<br />

Programmet for hver dag pres<strong>en</strong>terer:<br />

(Powerpoint-side 22–28)<br />

Prosess<strong>en</strong> frem <strong>til</strong> start: gj<strong>en</strong>nomgang dag for dag<br />

(Teamleder forteller om prosess<strong>en</strong> fram <strong>til</strong> oppstart, og de utfordring<strong>en</strong>e<br />

kommun<strong>en</strong> står overfor, for å sikre grunnlaget videre)<br />

(Powerpoint-side 29 og 30)<br />

Når dere er klare for start<br />

Grunnlaget er skapt<br />

I forkant av at dere nå starter opp, er det skapt et grunnlag for tverrfaglig og<br />

tverretatlig samarbeid. Før oppstart er det viktig at følg<strong>en</strong>de er på plass<br />

Klargjør startpakke før igangsettelse<br />

n Skriftlig avtale med <strong>kommune</strong>ledels<strong>en</strong><br />

n Int<strong>en</strong>sjonsavtale i kommun<strong>en</strong> om samtale med d<strong>en</strong> gravide inn<strong>en</strong> femte<br />

<strong>til</strong> ått<strong>en</strong>de svangerskapsuke (eller når graviditet er konstatert)<br />

n Bistandsavtaler med aktuelle fagmiljøer / spesialisttj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

n Veiledningsavtale<br />

n Lokal plan for avvikling av opplæring<strong>en</strong> basert på ov<strong>en</strong>nevnte rammer<br />

Det kan oppleves vanskelig å skulle <strong>en</strong>dre nåvær<strong>en</strong>de rutine og praksis. Det<br />

krever øvelse for å bli bedre. M<strong>en</strong> det er ikke mer <strong>en</strong>n <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> <strong>en</strong>dring som<br />

skal <strong>til</strong> før vi får bruk av kartleggingsverktøy med oppfølgingssamtale inn<br />

som <strong>en</strong> del av våre rutiner. Det er d<strong>en</strong>ne rutin<strong>en</strong> som skal sikre at vi oppdager<br />

foreldres problemer, som videre kan hindre at barn får <strong>en</strong> mer trøblete<br />

oppvekst.<br />

Etabler <strong>til</strong>taksnettverk!<br />

Hvem har dere behov for å etablere samarbeid med?<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 21)<br />

Opplæringsprogrammet inneholder<br />

Fire opplæringsdager + <strong>en</strong> oppfølgingsdag basert på kommun<strong>en</strong>s eget<br />

behov.<br />

n Innføring i bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel for å snakke<br />

med gravide og småbarnsforeldre om psykisk helse, rus og vold<br />

n Innføring i samtalemetodikk<br />

- motiver<strong>en</strong>de samtale (MI) og<br />

- støttesamtaler<br />

26 27


PROGRAM 3. TIME<br />

Implem<strong>en</strong>tering i kommun<strong>en</strong><br />

n IMPLEMENTERING<br />

n EVALUERING<br />

n MINORITETSPERSPEKTIVET<br />

n RESPEKT OG HENSYN<br />

n FORSLAG TIL UNDERVISNINGSTEMA<br />

n LITTERATUR<br />

(Powerpoint-side 31)<br />

Implem<strong>en</strong>tering<br />

Selve opplæring<strong>en</strong> er første fase i implem<strong>en</strong>tering<strong>en</strong>.<br />

Innføring av rutiner, ev<strong>en</strong>tuelt <strong>en</strong>dret praksis, er selve implem<strong>en</strong>tering<strong>en</strong>:<br />

Det forutsetter at<br />

n Alle som jobber rettet mot målgruppa utvikler eierforhold <strong>til</strong> programmet<br />

(virksomhetsimplem<strong>en</strong>tering).<br />

n Det er bred og forplikt<strong>en</strong>de deltakelse fra <strong>kommune</strong>ledere og de som skal<br />

utøve verktøy<strong>en</strong>e (kvalitet sikres ved prioritering av nødv<strong>en</strong>dige ressurser).<br />

n Ansvarsfordeling inn<strong>en</strong> tj<strong>en</strong>esteapparatet er klarlagt.<br />

n Det foreligger plan for igangsetting/kvalitetssikring.<br />

(Powerpoint-side 32, 33)<br />

Implem<strong>en</strong>tere = å <strong>en</strong>dre atferd<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Føroverveiere<br />

n Ser ikke at det er nødv<strong>en</strong>dig med ny praksis; vi har ikke slike problemer<br />

hos oss, det krever mer <strong>en</strong>n vi får igj<strong>en</strong><br />

n Interv<strong>en</strong>sjon: Øke bevissthet om at <strong>en</strong> <strong>en</strong>dring er ønskelig eller nødv<strong>en</strong>dig.<br />

Understreke autonomi<br />

Overveiere<br />

n Ser det gode og det mindre gode ved status quo, lurer på om ny praksis<br />

er nødv<strong>en</strong>dig? Hva kan vi vinne, hva kan vi tape?<br />

n Interv<strong>en</strong>sjon: Utforske og løse ambival<strong>en</strong>s og ta <strong>en</strong> beslutning<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Forberedere<br />

n T<strong>en</strong>ker at nå skal vi <strong>en</strong>delig i gang, har kanskje gjort små <strong>en</strong>dringer allerede,<br />

«stukket tå<strong>en</strong> i vannet» for å ta temp<strong>en</strong><br />

n Interv<strong>en</strong>sjon: Å støtte opp om beslutning<strong>en</strong>, planlegge fremgangsmåter<br />

for å nå målet, lage konkrete planer/rutiner og kompetanseutvikling<br />

Handlere<br />

n Er i gang med <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, synlig for <strong>en</strong> selv og andre at det skjer noe<br />

n Interv<strong>en</strong>sjon: Iverksette <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, aktiv bruk av mestringsstrategier,<br />

positiv forsterkning<br />

Vedlikehold<br />

n Må fremdeles ta no<strong>en</strong> tankerunder for å begrunne nødv<strong>en</strong>dighet av<br />

<strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, stort sett går det bra!<br />

n Viktig med støtte for å unngå <strong>til</strong>bakefall <strong>til</strong> tidligere praksis – vedlikehold<br />

av kompetanse<br />

(Fritt etter Prochaska & DiClem<strong>en</strong>te)<br />

28 29


(Powerpoint-side 34)<br />

De neste powerpoint-sid<strong>en</strong>e er forslag <strong>til</strong> vinkling på <strong>kommune</strong>ledels<strong>en</strong>s<br />

innlegg som følger pres<strong>en</strong>tasjon, dag 1 – del 1<br />

(Powerpoint-side 37)<br />

Minoritetsperspektivet<br />

Kommuneledels<strong>en</strong> kan legge inn sitt innlegg på d<strong>en</strong>ne powerpoint-sid<strong>en</strong><br />

(Powerpoint-side 33, 34)<br />

Vår <strong>kommune</strong> har<br />

n Kunnskap om risiko<strong>en</strong> for foster / små barn og foreldres vansker med<br />

bakgrunn i psykiske vansker, rus og vold<br />

n Samarbeidslinjer for å «håndtere» det vi kartlegger<br />

Vår <strong>kommune</strong> tr<strong>en</strong>ger:<br />

n Å styrke / ta i bruk nye arbeidsmåter for å oppdage – sette inn tidlig<br />

innsats<br />

(Powerpoint-side 35)<br />

I vår <strong>kommune</strong> tar vi i mot opplæringsprogrammet for å …<br />

n Få kunnskaper om de ulike kartleggingsverktøy<strong>en</strong>e<br />

n Gi interaktiv opplæring i samtalemetodikk<br />

Vi skal legge <strong>til</strong> rette for:<br />

n Øvingsar<strong>en</strong>a og vedlikehold<br />

n Erfaringsutveksling<br />

n Faglig veiledning<br />

(Powerpoint-side 36)<br />

Evaluering<br />

Opplæringsprogrammet følges av SIRUS. De vil evaluere organisering,<br />

struktur, innhold og kursdeltaker<strong>til</strong>fredshet. Det innebærer at dere får utdelt<br />

et evalueringsskjema som må fylles ut etter fjerde dag.<br />

(Powerpoint-side 38)<br />

Respekt og h<strong>en</strong>syn<br />

Opplæringsprogrammet er i høyeste grad relevant og viktig for alle, minori<br />

teter som majoriteter. Samtidig er det helt avgjør<strong>en</strong>de å opptre med ydmykhet<br />

og respekt for ulike holdninger og kulturelt betingete oppfatninger<br />

av tema<strong>en</strong>e som berøres i programmet. Det innebærer <strong>en</strong> <strong>til</strong>nærming som<br />

skaper <strong>til</strong>lit i relasjon<strong>en</strong>, på de premiss<strong>en</strong>e som i d<strong>en</strong>ne samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<strong>en</strong> er<br />

definert av minoritet<strong>en</strong>. Følg<strong>en</strong>de avsnitt og punkter er ikke uttømm<strong>en</strong>de,<br />

m<strong>en</strong> et forsøk på å inkludere no<strong>en</strong> områder hvor vi m<strong>en</strong>er det er viktig å<br />

søke kunnskap og forståelse om minoritet<strong>en</strong>s bakgrunn, for å være bedre<br />

i stand <strong>til</strong> å hjelpe og skape <strong>en</strong>dring.<br />

Respekt betyr «å se igj<strong>en</strong>, å se <strong>en</strong> gang <strong>til</strong>, å se på nytt».<br />

Av latin – re-spectare. Re – igj<strong>en</strong>, gj<strong>en</strong>ta, på nytt. Spectare – å se<br />

Fakta fra SSB 2010<br />

n I dag er det av over 552 000 personer bosatt i Norge som <strong>en</strong>t<strong>en</strong> har innvandret<br />

selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre. Til samm<strong>en</strong> utgjør<br />

disse grupp<strong>en</strong>e 11,4 pros<strong>en</strong>t av befolkning<strong>en</strong>. Om lag<br />

257 000 personer har bakgrunn fra Europa, 199 000 personer har bak grunn<br />

fra Asia, 67 000 har bakgrunn fra Afrika og 18 000 har bak grunn<br />

fra Sør- og Mellom-Amerika. I <strong>til</strong>legg er det 11 000 personer med bak grunn<br />

fra Nord-Amerika og Oseania.<br />

n Av innvandrere er det flest fra Pol<strong>en</strong>, Sverige, Tyskland og Irak, og<br />

35 pros<strong>en</strong>t av innvandrerne har norsk statsborgerskap.<br />

n Hvorfor innvandrer innvandrerne? I period<strong>en</strong> 1990–2008 har det i alt innvandret<br />

377 000 personer med statsborgerskap fra et land ut<strong>en</strong>om Nord<strong>en</strong> <strong>til</strong><br />

Norge og fått opphold her. Av disse var det 24 pros<strong>en</strong>t som kom på grunnlag<br />

av flukt, 24 pros<strong>en</strong>t på grunnlag av arbeid og 11 pros<strong>en</strong>t fikk opphold for å ta<br />

utdanning. 23 pros<strong>en</strong>t ble familiegj<strong>en</strong>for<strong>en</strong>t med <strong>en</strong> person som allerede var<br />

i Norge, og 17 pros<strong>en</strong>t fikk opphold på grunnlag av <strong>en</strong> familieetablering.<br />

n Antall innvandrere har økt de siste 50 år<strong>en</strong>e. Etter ann<strong>en</strong> verd<strong>en</strong>skrig kom<br />

flyktning<strong>en</strong>e fra Øst-Europa, s<strong>en</strong>ere kom arbeidsinnvandrere både fra Europa<br />

og rest<strong>en</strong> av verd<strong>en</strong>. Etter at det ble stopp for<br />

arbeidsinnvandring i 1975, er antall flyktninger fra land i Asia, Afrika, Latin-<br />

Amerika og Europa ut<strong>en</strong>om EU/EØS økt. Med EU-utvidels<strong>en</strong><br />

i 2004 har det skjedd <strong>en</strong> markant økning i innvandring<strong>en</strong> fra nye<br />

EU-land, som Pol<strong>en</strong> og de baltiske stat<strong>en</strong>e.<br />

n SSB har publisert tall om ut<strong>en</strong>landsfødte helt <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> Folketelling<strong>en</strong><br />

i 1865. D<strong>en</strong> gang var 1,2 pros<strong>en</strong>t av befolkning<strong>en</strong> på 1,7 millioner født<br />

i utlandet, flertallet i Sverige. I 1920 hadde gruppa økt <strong>til</strong> 2,8 pros<strong>en</strong>t.<br />

I mellomkrigstid<strong>en</strong> var det lite innvandring, og i 1950 var 1,4 pros<strong>en</strong>t av befolkning<strong>en</strong><br />

født i utlandet.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

30 31


(Powerpoint-side 39)<br />

Forslag <strong>til</strong> undervisningstemaer<br />

Minoritetsperspektiv – program<br />

n Fem minutters øvelse 1 + 1. Tilbakemeldinger<br />

n Implikasjoner ved å <strong>til</strong>høre minoritet<br />

n Minoritetskulturer og majoritetskulturer<br />

n Kulturelt betingete oppfatninger av psykisk helse, bruk av rusmidler,<br />

voldelige handlinger<br />

n Kunnskap, utdanning, språk og kontekst<br />

n Bruk av tolk<br />

n Omskjæring/kjønnslemlesting<br />

n Litteratur<br />

(Powerpoint-side 40)<br />

Instruksjon fem minutters øvelse for 1 + 1<br />

V<strong>en</strong>d deg mot person<strong>en</strong> ved sid<strong>en</strong> av deg, eller på rad<strong>en</strong> foran eller bak. I<br />

løpet av to minutter skal hver av dere (avtal hvem som starter) fortelle d<strong>en</strong><br />

andre hvilk<strong>en</strong> betydning du legger i begrepet minoritet. Nevn eksempler på<br />

minoriteter og hva som karakteriserer posisjon<strong>en</strong>. Etter to minutter varsler<br />

kursledels<strong>en</strong> bytte<br />

Utfyll<strong>en</strong>de tematisering:<br />

Tilbakemelding i pl<strong>en</strong>um.<br />

n Skriv ned alle nye kategorier – ikke nødv<strong>en</strong>dig å gj<strong>en</strong>ta det som er nevnt.<br />

n Eksempler?<br />

n Hvilke minoriteter har vi i Norge? Etniske minoriteter og andre minoriteter.<br />

Et po<strong>en</strong>g med å innta et minoritetsperspektiv er å ha et redskap for å sette<br />

seg inn d<strong>en</strong> andres (minoritet<strong>en</strong>s) spesifikke forutsetninger for forståelse og<br />

handling.<br />

Holder minoritetsgrupp<strong>en</strong> samm<strong>en</strong>?<br />

Hva skjer mht. integrering i majoritetssamfunnet?<br />

Hvilke elem<strong>en</strong>ter påvirker prosess<strong>en</strong>?<br />

n Hvilke tradisjoner videreføres fra opprinnelseskultur når det gjelder<br />

graviditet og fødsel? Kjønnsroller?<br />

n Kunnskap om / holdninger <strong>til</strong> psykiske problemer, rusmidler, bruk av vold<br />

– i opprinnelseskultur og i Norge<br />

Lesetips<br />

n Skogøy, E. (2008). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritets -<br />

bak grunn, Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter om vold og traumatisk stress<br />

n Skytte, M og H. Kjærum (2008) Etniske minoritetsfamilier og sosialt<br />

arbeid<br />

n Dahl, S., Nora Sveaass og Sverre Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt<br />

arbeid med flyktninger – veileder. Oslo, Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter<br />

om vold og traumatisk stress. D<strong>en</strong> har et kapittel som heter<br />

«Kulturelle aspekter ved sykdom og behandling»<br />

(Powerpoint-side 42)<br />

Minoritetskultur og majoritetskultur<br />

n Definisjoner<br />

n Kulturs<strong>en</strong>sitivitet<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Hvis det ikke har kommet frem under <strong>til</strong>bakemeldinger, nevnes også andre<br />

minoritetsgrupper (samer, lesbiske og homofile, innvandrere, barn med innvandrerbakgrunn,<br />

<strong>en</strong>slige mødre, funksjonshemmede osv.). Det er mulig å<br />

<strong>til</strong>høre flere minoriteter på <strong>en</strong> gang, F.eks. både homofil, funksjonshemmet<br />

og same.<br />

(Powerpoint-side 41)<br />

Implikasjoner ved å <strong>til</strong>høre <strong>en</strong> minoritet<br />

Utfyll<strong>en</strong>de tematisering<br />

Implikasjoner av å <strong>til</strong>høre <strong>en</strong> minoritet;<br />

n I hverdagsliv<br />

n For deltakelse i samfunnet<br />

n Id<strong>en</strong>titet – hvem er jeg – hvem er de andre?<br />

Vi t<strong>en</strong>ker og forstår ofte i et majoritetsperspektiv – det som er mest vanlig.<br />

Utfyll<strong>en</strong>de tematisering<br />

Definisjoner<br />

Kultur<br />

Hva vi skal forstå med ordet kultur, er det mange m<strong>en</strong>inger om. Bare inn<strong>en</strong><br />

faget sosialantropologi var det for 30 år sid<strong>en</strong> over 150 forskjellige definisjoner<br />

av dette begrepet, m<strong>en</strong> det som mange kan være <strong>en</strong>ige om, er at kultur er:<br />

n Lært, og ikke medfødt<br />

n Består av verdier, vaner og kunnskaper<br />

n Overføres fra g<strong>en</strong>erasjon <strong>til</strong> g<strong>en</strong>erasjon.<br />

(Fra www.statvoks.no/konsept/Konsept-kultur/index.html)<br />

I <strong>en</strong> artikkel om «Rusmiddelkultur<strong>en</strong>s kulturelle betydning og forankring»<br />

drøfter Nesvåg bruk<strong>en</strong> av kulturbegrepet i forhold <strong>til</strong> fellesskap og forskjeller,<br />

kontraster, subkulturer, motkulturer osv. « Skal begrepet kultur bli et<br />

nytt begrep må vi legge fra oss fores<strong>til</strong>ling<strong>en</strong> om kultur som noe <strong>en</strong>hetlig og<br />

avgr<strong>en</strong>sbart . Vi må i stedet undersøke hva som faktisk er felles og hva som<br />

32 33


er forskjellig både mellom geografiske områder, befolkningsgrupper og ulike<br />

situasjoner» (Barth 1989, Nesvåg 2005 s. 2).<br />

Minoritet:<br />

Cappel<strong>en</strong>s norske ordbok (bokmål) fra 2005 definerer minoritet slik: mindretall;<br />

gruppe med fellestrekk (f.eks. språk, rase) som avviker fra det vanlige i<br />

et samfunn.<br />

En minoritet står i forhold <strong>til</strong> <strong>en</strong> majoritet, dvs. repres<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> gruppe som<br />

utgjør et mindretall eller som det er mindre/færre av. Vi snakker om minoriteter<br />

i betydning<strong>en</strong> nasjonal, etnisk, politisk, helsemessig, økonomisk,<br />

kunnskapsmessig, seksuell legning, religion osv. Enkeltindivider eller <strong>en</strong><br />

gruppe kan således <strong>til</strong>høre flere minoritetskategorier.<br />

Etnisk minoritet<br />

VOX (voks<strong>en</strong>opplæringsinstituttet) definerer etnisk minoritet slik: «Snakker<br />

vi om <strong>en</strong> etnisk minoritet eller <strong>en</strong> kulturell minoritet i et samfunn, betyr det<br />

<strong>en</strong> etnisk eller kulturell gruppe som er i mindretall i forhold <strong>til</strong> majoritet<strong>en</strong> i<br />

samfunnet. M<strong>en</strong> ordet brukes også på andre måter. I et demokrati avgjøres<br />

de fleste saker gj<strong>en</strong>nom demokratiske avstemninger. De som <strong>til</strong>hører<br />

mindre tallet, utgjør da minoritet<strong>en</strong>» (Fra www.statvoks.no/konsept/<br />

Konsept-kultur/index.html)<br />

Minoritet her i Norge kan <strong>til</strong>høre eller id<strong>en</strong>tifisere seg med <strong>en</strong> majoritet<br />

i opprinnelseslandet<br />

Kulturs<strong>en</strong>sitivitet<br />

Bruk gjerne samtal<strong>en</strong> <strong>til</strong> å undersøke hva person<strong>en</strong>(e) foran deg selv t<strong>en</strong>ker<br />

om…<br />

n Bruk av rusmidler<br />

n Psykiske vansker<br />

n Vold<br />

Evt. hva som er vanlig praksis i person<strong>en</strong>s miljø/kulturbakgrunn. Forklar<br />

hvordan det sees på i Norge, synet på helse, hels<strong>en</strong>s betydning for barnet/<br />

svangerskapet, hvordan bruk av rusmidler, forekomst av psykiske problemer<br />

eller utsatthet for vold kan repres<strong>en</strong>tere <strong>en</strong> helserisiko for mor og barn.<br />

hjemme etter fødsel … hvordan er livssituasjon<strong>en</strong> i hverdag<strong>en</strong> osv.)<br />

Informere om forv<strong>en</strong>tninger <strong>til</strong> hva m<strong>en</strong>n/ektefeller kan gjøre ved fødsel,<br />

omsorg osv., hva som er vanlig at norske m<strong>en</strong>n gjør. Informasjon bidrar <strong>til</strong> å<br />

redusere stressnivået!<br />

M<strong>en</strong>n<strong>en</strong>es eg<strong>en</strong> helsesituasjon: Hvordan vil d<strong>en</strong> påvirke graviditet<strong>en</strong>/fødsel<strong>en</strong>?<br />

Flyktninger og asylssøkere med traumatiske erfaringer kan ha psykiske<br />

problemer som virker inn.<br />

Lesetips<br />

n Hjemdal, O. K. and K. Engnes (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll<br />

Rapport fra et forsøksprosjekt i fire <strong>kommune</strong>r. NKVTS, Oslo. Nr<br />

1/2009<br />

n Skytte, M. and H. Kjærum (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt<br />

arbeid. Oslo, Gyld<strong>en</strong>dal akademisk.<br />

n Dahl, S., Nora Sveaass og Sverre Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt<br />

arbeid med flyktninger – veileder. Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter om<br />

vold og traumatisk stress.<br />

(Powerpoint-side 43)<br />

Kulturelt betingede oppfatninger<br />

n Psykiske vansker<br />

n Bruk av rusmidler<br />

n Voldelige handlinger<br />

Utfyll<strong>en</strong>de tematisering<br />

Psykiske vansker:<br />

n Kunnskapsgrunnlag, t<strong>en</strong>kemåter, verdier, myter, tradisjoner.<br />

n Erfaring med id<strong>en</strong>tifisering og håndtering av psykiske vansker.<br />

n Holdninger <strong>til</strong> å snakke om/tematisere psykiske problemer (skam, frykt?<br />

annet?)<br />

n Vestlige og ikke-vestlige forståelser<br />

n Kjønn, klasse, alder<br />

n Livssyn/religion<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Forsiktighet kan også oppfattes som mangl<strong>en</strong>de respekt.<br />

Ideer ang. andre kulturer – m<strong>en</strong>ns deltakelse<br />

n Invitere m<strong>en</strong>n spesielt <strong>til</strong> <strong>en</strong> helsekontroll<br />

n Informere om hvordan helsekontroller foregår her (i Norge), hva det<br />

snakkes/spørres om og begrunnels<strong>en</strong>e for dette<br />

Spørre om hvordan svangerskapet innvirker på m<strong>en</strong>n<strong>en</strong>es liv? Hva de t<strong>en</strong>ker<br />

og vet om fødsel osv (obs. omskjæring). Hvordan ordner de <strong>til</strong>værels<strong>en</strong><br />

hjemme? (tidligere barn, andre familiemedlemmer som avlaster… omsorg<br />

Bruk av rusmidler<br />

n Kunnskapsgrunnlag, t<strong>en</strong>kemåter, verdier, myter, tradisjoner.<br />

n Hva er bruk – hva er misbruk? Sosiale praksiser – hva er ikke akseptabel<br />

bruk/adferd?<br />

n Erfaringer med bruk/misbruk?<br />

n Hvilke rusmidler brukes – av hvem? Kunnskap om skadevirkninger?<br />

n Oppfatninger om hvordan helse påvirkes?<br />

n Kjønn, klasse, alder.<br />

n Livssyn/religion.<br />

34 35


Voldelige handlinger<br />

n Kunnskapsgrunnlag, t<strong>en</strong>kemåter, sosiale praksiser.<br />

n Vold<strong>en</strong>s funksjon? Tanker om akseptabel bruk av vold?<br />

n Kunnskap om skadevirkninger på d<strong>en</strong> gravide, på barnet, på andre<br />

familiemedlemmer?<br />

n Kjønn, klasse, alder<br />

n Livssyn/religion<br />

Analfabetisme<br />

Flyktninger, asylsøkere og innvandrere fra ikke-vestlige land kan være<br />

analfabeter. Kartlegg dette i første samtale og t<strong>en</strong>k gj<strong>en</strong>nom hva dette kan<br />

innebære i forhold <strong>til</strong> kommunikasjon, beskjeder, mestring av hverdagsliv<br />

osv. (vanskelig med brev, skriftlig informasjon, tidspunkter/klokke, busstider,<br />

innkalling <strong>til</strong> timer osv.)<br />

Tradisjoner som etniske minoritetsgrupper har med seg, og som i vestlig/<br />

norsk betydning er lovstridige, straffbare og sosialt uakseptable: Omskjæring<br />

av j<strong>en</strong>ter, tvangsgifte, æresrelatert vold. Annet?<br />

Lesetips:<br />

n Dahl, S., Nora Sveaass og Sverre Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt<br />

arbeid med flyktninger – veileder. D<strong>en</strong> har et kapittel som heter<br />

«Kulturelle aspekter ved sykdom og behandling» hvor bla. Kulturs<strong>en</strong>sitivitet<br />

er behandlet, m<strong>en</strong> andre kapitler kan også være aktuelle. D<strong>en</strong> ligger<br />

i fulltekst på www.nkvts.no/fu/Sider/Avsluttedeprosjekter.aspx under<br />

publikasjoner (søk på tittel).<br />

n Nesvåg, Sverre M.(2005) Rusmiddelbruk<strong>en</strong>s kulturelle betydning og<br />

forankring www.forebygging.no/fhp/d_emneside/cf/hApp_101/<br />

hPkey_9443/hPar<strong>en</strong>t_579/hDKey_1<br />

n Jakobs<strong>en</strong>, M., Sveaass, N., Johans<strong>en</strong>, L. E. E., & Skogøy, E. (2007)Psykisk<br />

helse i mottak. Utprøving av instrum<strong>en</strong>ter for kartlegging av psykisk<br />

helse hos nyankomne asylsøkere. Rapport nr. 4/2007.<br />

www.nkvts.no/fu/Sider/Avsluttedeprosjekter.aspx<br />

n Chr. Krohn-Hans<strong>en</strong>, En krysskulturell <strong>til</strong>nærming <strong>til</strong> vold. Norsk<br />

Antropologisk tidsskrift 1/1993.<br />

(Powerpoint-side 44)<br />

Kunnskap, utdanning, språk og kontekst<br />

En måte å finne ut av kunnskapsnivå, eller evn<strong>en</strong> <strong>til</strong> å <strong>til</strong>egne seg kunnskap<br />

er å spørre konkret etter skolegang, hvor mange år, hvor mange timer, hva<br />

får du <strong>til</strong>, og hva tr<strong>en</strong>ger du hjelp med? Språkforståelse, lese skjemaer, forstå<br />

h<strong>en</strong>sikt<strong>en</strong> osv…<br />

Før opp svar<strong>en</strong>e på dette i journal<strong>en</strong> – det er viktig for andre som kanskje må<br />

overta om du selv blir syk.<br />

OBS: Mistro og skepsis <strong>til</strong> autoriteter, myndigheter og off<strong>en</strong>tlige instanser<br />

kan forekomme med bakgrunn i erfaringer fra opprinnelsesland.<br />

Norsk kontekst – Helsefokus:<br />

Kunnskap er ves<strong>en</strong>tlig i det å ivareta eg<strong>en</strong> helse og barnets/barnas helse<br />

Kulturelt betinget kunnskap<br />

Det som regnes som helseskadelig i <strong>en</strong> kultur kan være ikke-eksister<strong>en</strong>de<br />

som kunnskap i <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> kultur, og motsatt; hva som har betydning for<br />

svangerskap og fødsel kan omhandle verdier som ikke <strong>til</strong>legges vekt i <strong>en</strong><br />

ann<strong>en</strong> kultur<br />

n Hvor mye tid bruker vi på å finne ut hva som er minoritetsgrupp<strong>en</strong>s<br />

verdier?<br />

n Hvordan kan vi finne ut av verdier minoritetsgrupper har med seg – som<br />

er relevant i forbindelse med svangerskapskontroll ?<br />

n Hvilke s<strong>en</strong>trale verdier holder vi høyt i Norge?<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Utfyll<strong>en</strong>de tematisering<br />

Ofte blir kunnskaper regnet som faktakunnskaper, m<strong>en</strong> kunnskaper brukes<br />

også om <strong>til</strong>lærte ferdigheter. Et eksempel på faktakunnskaper er når vi kan<br />

regne ut hvor stor <strong>en</strong> tomt er. Et annet eksempel på <strong>til</strong>lærte ferdigheter er<br />

når vi kan kjøre bil, ikke bare når vi har tatt teorikurset.<br />

I ulike kulturer varierer det ofte hvilke kunnskaper som er utbredt blant<br />

folk. Ofte kommer dette av at ulike naturmiljøer og samfunn krever ulike<br />

kunnskaper. Eskimo<strong>en</strong>e har for eksempel 25 ulike ord for snø, m<strong>en</strong>s norsk<br />

bare har fem–seks. Måt<strong>en</strong> eskimo<strong>en</strong>e har levd på, og naturmiljøet de har<br />

levd i, har gjort det nødv<strong>en</strong>dig at de kan mye om ulike former for snø.<br />

(Fra www.statvoks.no/konsept/Konsept-kultur/index.html)<br />

Hvilke ord og uttrykk som brukes om de samme f<strong>en</strong>om<strong>en</strong><strong>en</strong>e som vi kaller<br />

vold, rus, psykiske problemer kan si noe om hvordan kultur<strong>en</strong> forholder seg<br />

<strong>til</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>et…<br />

Lesetips:<br />

n Dahl, S., Nora Sveaass og Sverre Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt<br />

arbeid med flyktninger – veileder. Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter<br />

om vold og traumatisk stress<br />

(Powerpoint-side 45)<br />

Bruk av tolk<br />

Utfyll<strong>en</strong>de tematisering<br />

Å bruke tolk krever <strong>en</strong> eg<strong>en</strong> kunnskap. Det er noe <strong>en</strong> må lære seg. Bruk<br />

bare profesjonelle tolker. Bruk av tolk er dyrt, m<strong>en</strong> ikke fall for fristels<strong>en</strong> <strong>til</strong><br />

å bruke private tolker! Ikke aksepter eller be om at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> har med seg<br />

eg<strong>en</strong> tolk! Få kommun<strong>en</strong> <strong>til</strong> å ta ansvar for tolking<strong>en</strong> og bes<strong>til</strong>ling<strong>en</strong> (<strong>kommune</strong>r<br />

har gjerne avtaler med tolkefirmaer). Bruk gjerne <strong>en</strong> telefontolk som<br />

36 37


er bosatt i <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> landsdel. Da slipper du at tolk<strong>en</strong> ved sitt nærvær kan<br />

oppfattes som <strong>en</strong> trussel mot taushetsplikt<strong>en</strong>, det er lettere å holde seg <strong>til</strong><br />

temaet over telefon, og det er lettere for behandler å avbryte avsporinger.<br />

Tolk<strong>en</strong> kan dessut<strong>en</strong> ikke se/gj<strong>en</strong>kj<strong>en</strong>ne kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 46, 47)<br />

Aktuelt for drøfting<br />

n Hva tror du tidlig fokusering på id<strong>en</strong>tifiserte risikofaktorer hos gravide /<br />

unge foreldre kan føre <strong>til</strong>? Vurder skade og nytte av tidlig fokusering!<br />

n Hvordan forhindre at vi først og fremst finner de «friske» – og fortsatt<br />

overser de som er foreldre med særlige behov og risikoatferd?<br />

n Hvordan balansere oppmerksomhet rettet mot mor – og oppmerksomhet<br />

rettet mot far?<br />

n Hvordan sikre kulturs<strong>en</strong>sitivitet?<br />

n Hvordan ser <strong>til</strong>takskjed<strong>en</strong> ut i vår <strong>kommune</strong>? Hva har vi? Hva mangler vi?<br />

n Hva kan vi gjøre for å videreutvikle samordning og samarbeid?<br />

Lesetips:<br />

n Detaljert forslag <strong>til</strong> bruk av tolk finnes i flere notater og rapporter (Dahl<br />

2006)s. 57–61, (Skogøy 2008) s,39–41, og i (Neumayer 2006) Neumayer,<br />

S. M. og medarbeidere (2006) s. 57–62.<br />

n Dahl, S., Nora Sveaass og Sverre Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt<br />

arbeid med flyktninger – veileder. Oslo, Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter<br />

om vold og traumatisk stress.<br />

n Neumayer, S. M. (2006). Psykososialt arbeid med flyktningbarn:<br />

introduksjon og fagveileder / elektronisk ressurs, Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter<br />

om vold og traumatisk stress : Psykososialt team for flyktninger<br />

i Midt-Norge: Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge.<br />

n Skogøy, E. (2008). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn,<br />

Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter om vold og traumatisk stress.<br />

n www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx<br />

n Norsk gynekologisk for<strong>en</strong>ing (2004). Veileder i g<strong>en</strong>erell gynekologi.<br />

Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse).<br />

n Vang<strong>en</strong> S, Hoffmann R, Flo K, Lor<strong>en</strong>tz<strong>en</strong> B, Sand S (2006). Omskjæring<br />

av kvinner – komplikasjoner og behandling. Tidsskr Nor Lægefor<strong>en</strong> 126,<br />

475–7<br />

n www.innblikk.com/<br />

Om mer tid i dag 1 – del 1 kan dette b<strong>en</strong>yttes:<br />

Drøftingsoppgaver.<br />

Litteratur<br />

n Hjemdal, O. K. and K. Engnes (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll<br />

Rapport fra et forsøksprosjekt i fire <strong>kommune</strong>r. Nasjonalt<br />

kunnskapss<strong>en</strong>ter om vold og traumatisk stress.Nr 1/2009.<br />

n Vatnar, S. K. B. (2009). In interactional Perspective on Help-Seeking<br />

Wom<strong>en</strong> Subject to Intimate Partner Viol<strong>en</strong>ce. Faculty of Medecine. Oslo,<br />

University of Oslo. PhD.<br />

n Chr. Krohn-Hans<strong>en</strong>, En krysskulturell <strong>til</strong>nærming <strong>til</strong> vold. Norsk Antropologisk<br />

tidsskrift 1/1993.<br />

n Dahl, S., Nora Sveaass og Sverre Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt<br />

arbeid med flyktninger – veileder. Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter<br />

om vold og traumatisk stress.<br />

n Neumayer, S. M. (2006). Psykososialt arbeid med flyktningbarn : introduksjon<br />

og fagveileder / elektronisk ressurs, Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter<br />

om vold og traumatisk stress i samarbeid med Psykososiale team for<br />

flyktninger i Midt-Norge og i Nord-Norge.<br />

n Skogøy, E. (2008). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn,<br />

Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter om vold og traumatisk stress.<br />

n Jonass<strong>en</strong>, W. (2007). Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn<br />

– erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram. Oslo,<br />

Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter om volds og traumatisk stress (NKVTS).<br />

n Nesvåg, Sverre M.(2005) Rusmiddelbruk<strong>en</strong>s kulturelle betydning og<br />

forankring www.forebygging.no/fhp/d_emneside/cf/hApp_101/<br />

hPkey_9443/hPar<strong>en</strong>t_579/hDKey_1<br />

n Neumayer, S. M., M. A. Meyer, et al. (2008). Forebygging av vold i oppdragels<strong>en</strong>.<br />

Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre – <strong>en</strong><br />

kunnskapsoversikt.<br />

n Detaljert forslag <strong>til</strong> bruk av tolk finnes i flere notater og rapporter (Dahl<br />

2006)s. 57–61, (Skogøy 2008) s.39–41, og i (Neumayer 2006) s. 57–62.<br />

n www.statvoks.no/konsept/Konsept-kultur/index.html<br />

n www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx<br />

n Norsk gynekologisk for<strong>en</strong>ing (2004). Veileder i g<strong>en</strong>erell gynekologi.<br />

Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse)<br />

n Vang<strong>en</strong> S, Hoffmann R, Flo K, Lor<strong>en</strong>tz<strong>en</strong> B, Sand S (2006). Omskjæring<br />

av kvinner – komplikasjoner og behandling. Tidsskr Nor Lægefor<strong>en</strong> 126,<br />

475-7<br />

n www.innblikk.com/<br />

n Skytte, M. and H. Kjærum (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt<br />

arbeid. Oslo, Gyld<strong>en</strong>dal akademisk.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

38 39


TEMA:<br />

Dialog om sårbare tema<br />

➔<br />

➔<br />

➔ ➔ ➔<br />

Formål: Gi kursdeltakerne kunnskap om hva som kj<strong>en</strong>netegner<br />

god terapeutatferd og empatisk kommunikasjon, samt eg<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>ing<br />

i kommunikasjonsferdigheter<br />

Faglig ansvarlig: Kompetanses<strong>en</strong>ter rus<br />

Deltakere: Alle som deltar på DEL EN<br />

Tekst i manual<strong>en</strong> for d<strong>en</strong>ne økt<strong>en</strong> er delvis h<strong>en</strong>tet og <strong>til</strong>passet fra manual i Endringsfokusert<br />

rådgivning Trinn 1 Stiftels<strong>en</strong> Berg<strong>en</strong>sklinikk<strong>en</strong>e. Deler av tekst<strong>en</strong> er h<strong>en</strong>tet og<br />

<strong>til</strong>passet fra SOMRA; «Samtalet OM Riskbruk av Alkohol» som er <strong>en</strong> interaktiv, webbasert<br />

utdanning i motiver<strong>en</strong>de samtaler.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS- regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

41


PROGRAM 4. TIME<br />

God rådgiveratferd<br />

– empatisk kommunikasjon<br />

n INNLEDNING – ca 5 minutter<br />

n AKTIVITET 1 Overtalelsesøvelse – ca 15 minutter<br />

n FORELESNING – ca 40 minutter<br />

(Powerpoint-side 1)<br />

Innledning<br />

Tid: ca 5 minutter<br />

God kommunikasjon for gode relasjoner<br />

Gode kommunikasjonsferdigheter og evne <strong>til</strong> å etablere <strong>en</strong> god relasjon står<br />

s<strong>en</strong>tralt i all rådgivning. Dette gjelder også for rådgivning av gravide eller<br />

småbarnsforeldre som kan være i ulike sårbare situasjoner. Vi legger vekt på<br />

relasjon<strong>en</strong> i arbeid med m<strong>en</strong>nesker som har rusmiddelproblemer, psykiske<br />

vansker eller som er i <strong>en</strong> relasjon preget av vold. Bakgrunn<strong>en</strong> for dette er<br />

at møtet med profesjonelle hjelpere lett kan oppleves som negativt fordi<br />

s<strong>en</strong>sitive temaer oppleves som private og kan være knyttet <strong>til</strong> f.eks. tvang,<br />

u<strong>en</strong>ighet eller skam. En empatisk helsearbeider kan dempe noe av dette,<br />

og kanskje snu kartlegging og rådgivning fra noe negativt <strong>til</strong> noe positivt.<br />

D<strong>en</strong> empatiske rådgivningss<strong>til</strong><strong>en</strong> som vi pres<strong>en</strong>terer her, kan sees på som<br />

et alternativ <strong>til</strong> direkte og pågå<strong>en</strong>de konfrontasjon som blant annet har vært<br />

vanlig inn<strong>en</strong>for misbruksfeltet.<br />

Dag 1: Helsearbeiders s<strong>til</strong> påvirker atmosfære og effekt<br />

I d<strong>en</strong>ne del<strong>en</strong> av opplæringsprogrammet for dag 1, er det vårt ønske å<br />

fokusere på hvordan helsearbeiders s<strong>til</strong> kan virke inn på gravide/foreldres<br />

atferd. Med sin måte å kommunisere på, kan d<strong>en</strong> profesjonelle hjelper bidra<br />

<strong>til</strong> å skape ulike «atmosfærer» i samtal<strong>en</strong>. Dette kan i sin tur ha innvirkning<br />

på effekt<strong>en</strong> av rådgivning<strong>en</strong>. Som helsearbeider er det s<strong>en</strong>tralt å utvikle<br />

ferdigheter som gjør at du kan <strong>til</strong>passe kommunikasjon<strong>en</strong> <strong>til</strong> forskjellige<br />

typer pasi<strong>en</strong>ter/kli<strong>en</strong>ter. At du kan forstå og utnytte forskjell<strong>en</strong> mellom <strong>en</strong><br />

støtt<strong>en</strong>de, <strong>til</strong>rettelegg<strong>en</strong>de rådgivningsform, og <strong>en</strong> mer <strong>en</strong>dringsinnrettet<br />

strategi. Målet er at deltakerne skal utvikle ferdigheter som gjør at de<br />

kan <strong>til</strong>passe bruk<strong>en</strong> av samtaleredskaper <strong>til</strong> spesifikke formål som kartleggingssamtaler,<br />

forandringssamtaler og støttesamtaler.<br />

Dag 2: Motiver<strong>en</strong>de samtale – Dag 3: Støttesamtale<br />

På dag to vil fokuset være på Motiver<strong>en</strong>de samtale (MI) som plattform når<br />

man skal fokusere på <strong>til</strong>bakemeldinger og ev<strong>en</strong>tuelt <strong>en</strong>dringssamtaler rundt<br />

alkoholvaner i svangerskapet. Dag tre vil fokuset være støttesamtale gj<strong>en</strong>nom<br />

Carl Rogers kli<strong>en</strong>ts<strong>en</strong>trerte terapi. I MI omtales dette som «The spirit»,<br />

som er det holdningssettet vi møter kli<strong>en</strong>ter med.<br />

Bruk programmets veiledning aktivt<br />

Å bli trygg på bruk<strong>en</strong> av ulike kommunikasjonsformer, krever naturligvis mer<br />

<strong>en</strong>n hva dette opplæringsprogrammet kan gi. Derfor er veiledning<strong>en</strong> knyttet<br />

<strong>til</strong> programmet helt s<strong>en</strong>tral. I <strong>til</strong>legg kommer mulighet<strong>en</strong>e for videreutvikling<br />

i form av ytterligere oppfølging når det gjelder kommunikasjonskompetanse.<br />

Graderte øvelser – mulighet for mestring<br />

Ved sid<strong>en</strong> av noe teori, inneholder opplæringsprogrammet flere øvelser.<br />

Øvels<strong>en</strong>e er gradert mht. vanskelighetsgrad og selveksponering. På d<strong>en</strong><br />

måt<strong>en</strong> får deltakerne gradvis mer krev<strong>en</strong>de oppgaver i form av gruppearbeid<br />

og rollespill. Vi håper at aktivitet<strong>en</strong>e vekker kursdeltakernes interesse, samtidig<br />

som de gir mulighet for mestring.<br />

Aktivitet 1 – Overtalelsesøvelse<br />

Tid: ca 15 min<br />

Formål: Illustrere no<strong>en</strong> dilemmaer som vi møter når vi forsøker å overtale <strong>en</strong><br />

ann<strong>en</strong> <strong>til</strong> å <strong>en</strong>dre sin atferd.<br />

Fremgangsmåte: Gå samm<strong>en</strong> med sidemann<strong>en</strong>. En er rådgiver, <strong>en</strong> forteller.<br />

Rådgiver spør ut etter versjon A. Når dere har gj<strong>en</strong>nomført versjon A, spør<br />

rådgiver ut etter versjon B.<br />

(Powerpoint-side 2, 3, 4)<br />

To <strong>til</strong>nærmingsmåter, samme mål<br />

Versjon A<br />

n Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker.<br />

n Hvor mange porsjoner med frukt og grønnsaker spiser du hver dag?<br />

n Du burde spise minst fire–fem porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for<br />

å ta vare på hels<strong>en</strong>.<br />

n Det <strong>en</strong>este du behøver å gjøre er å spise grønnsaker <strong>til</strong> alle måltider, og<br />

ta <strong>en</strong> frukt iblant som mellommat.<br />

n Har du for eksempel prøvd å ta med deg et eple i vesk<strong>en</strong>? Det er så greit<br />

å ha om man skulle bli sult<strong>en</strong>.<br />

n De fleste forklaringer på at man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er<br />

eg<strong>en</strong>tlig unnskyldinger. Hvis man vil, så får man det <strong>til</strong>!<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS- regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

42<br />

43


n For at jeg skal kunne hjelpe deg som helserådgiver, er det viktig at du<br />

investerer i dette.<br />

Versjon B<br />

n Kan vi snakke litt om det med å spise frukt og grønnsaker?<br />

n Det gir <strong>en</strong> helsegevinst i å spise minst fire–fem porsjoner frukt og grønnsaker<br />

per dag. Hvordan høres det ut for deg?<br />

n Er det noe du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker?<br />

n Jeg vet ikke om du selv er bekymret for at du spiser lite frukt og grønnsaker,<br />

m<strong>en</strong> hvis det bekymrer deg, kan du si litt om hvorfor?<br />

n Hvilke forandringer kunne du t<strong>en</strong>ke deg å gjøre når det gjelder frukt og<br />

grønnsaker?<br />

n Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg <strong>til</strong> å spise mer frukt og<br />

grønnsaker. Det vil forbedre din helse, og gi deg mer motstandskraft mot<br />

sykdommer. Det er selvfølgelig du som bestemmer når det kommer <strong>til</strong><br />

stykket, m<strong>en</strong> hva t<strong>en</strong>ker du om dette?<br />

Oppsummering i pl<strong>en</strong>um<br />

Hvordan var det å være forteller i versjon A versus versjon B? Hva t<strong>en</strong>kte<br />

du, hvilke følelser og reaksjoner fikk du underveis? Hva førte tank<strong>en</strong>e og<br />

reaksjon<strong>en</strong>e dine <strong>til</strong> med h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> å <strong>en</strong>dre vaner?<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>en</strong> <strong>forelesning</strong><br />

Tid: ca 40 min<br />

(Powerpoint-side 5)<br />

Hva tr<strong>en</strong>ger gravide/foreldre der det er <strong>en</strong> bekymring knyttet <strong>til</strong><br />

situasjon<strong>en</strong>?<br />

De tr<strong>en</strong>ger<br />

n Å bli sett og hørt og tatt på alvor; å møte forståelse for eg<strong>en</strong> opplevelse<br />

av situasjon<strong>en</strong><br />

n Å sortere og å sette navn på smerte, følelser og praktiske problemer<br />

n Informasjon om aktuelt problemområde, vanlige reaksjoner, normalisering<br />

og realitetsori<strong>en</strong>tering<br />

n Kunnskap/ferdigheter om alternative handlingsstrategier, mestring<br />

i å takle hverdag<strong>en</strong> og planlegging av framtid<strong>en</strong><br />

n Kartlegging av egne ressurser og ressurser i nærmiljøet<br />

n At det sosiale nettverket med familie osv. blir mobilisert<br />

n Hjelp <strong>til</strong> emosjonell mestring, praktisk problemløsning og handling<br />

n Hjelp <strong>til</strong> å ori<strong>en</strong>tere seg i hjelpe- og støtteapparatet, info. om støtteordninger<br />

og hjelpe<strong>til</strong>bud<br />

(Powerpoint-side 6)<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtaler<br />

Å forsøke å hjelpe andre m<strong>en</strong>nesker <strong>til</strong> å forandre seg kan mange ganger<br />

oppleves som frustrer<strong>en</strong>de. Hvorfor gjør ikke folk det som er best for dem?<br />

Opphavsm<strong>en</strong>n<strong>en</strong>e <strong>til</strong> «Motiver<strong>en</strong>de samtaler», William R. Miller og Steph<strong>en</strong><br />

Rollnick, snur på spørsmålet: Hva er det som får folk <strong>til</strong> å faktisk forandre<br />

seg og sine liv? Vår interaksjon med gravide og foreldre er avgjør<strong>en</strong>de for<br />

hvordan deres motivasjon <strong>til</strong> forandring påvirkes.<br />

(Powerpoint-side 7)<br />

Empati og lytting<br />

«Folk blir vanligvis mer overbevist av argum<strong>en</strong>ter de selv har funnet, <strong>en</strong>n av<br />

dem andre kommer med » Pascal<br />

Utmerket logikk vinner ikke argum<strong>en</strong>tasjoner, derfor er det så viktig hva folk<br />

forteller seg selv. Et m<strong>en</strong>neskes tro på eg<strong>en</strong> evne <strong>til</strong> å gj<strong>en</strong>nomføre og lykkes<br />

med noe er <strong>en</strong> viktig motivator. Forv<strong>en</strong>tninger om at helsepersonell er eksperter,<br />

og helsepersonells ønske om å fremstå som eksperter, kan bidra <strong>til</strong> at<br />

vi s<strong>til</strong>ler færre spørsmål <strong>en</strong>n vi burde. Vår <strong>en</strong>tusiasme for å hjelpe <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring<br />

kan no<strong>en</strong> ganger hindre oss i å være <strong>til</strong> hjelp, og å være hjelper handler ofte<br />

om å dempe trang<strong>en</strong> <strong>til</strong> å komme med gode løsningsforslag. Konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

av mangl<strong>en</strong>de lytting er at helsepersonell kan risikere å overse hvordan d<strong>en</strong><br />

gravide opplever sin situasjon, og dermed ikke møter h<strong>en</strong>ne der hun befinner<br />

seg. I samtaler om s<strong>en</strong>sitive temaer er det viktig å la d<strong>en</strong> gravide være<br />

ekspert på seg selv, og vise forståelse og omtanke for h<strong>en</strong>nes opplevelse av<br />

situasjon<strong>en</strong>. Empati er avgjør<strong>en</strong>de for at d<strong>en</strong> gravide skal føle seg ivaretatt<br />

og forstått. En empatisk helsearbeider kj<strong>en</strong>netegnes av evn<strong>en</strong> <strong>til</strong> å leve seg<br />

inn i d<strong>en</strong> gravides tanker og opplevelser, og å samtidig kunne formidle at<br />

man forstår d<strong>en</strong> andres situasjon. Det gir d<strong>en</strong> gravide mulighet <strong>til</strong> å forandre<br />

perspektiv og holdning, både <strong>til</strong> problemet og <strong>til</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuell <strong>en</strong>dring. Det er<br />

dermed kvinn<strong>en</strong>, ikke helsearbeider<strong>en</strong> som har ansvar for sin situasjon – og<br />

for å gj<strong>en</strong>nomføre <strong>en</strong>dringer. Vår tro på kli<strong>en</strong>ters evne <strong>til</strong> selvhelbredelse,<br />

eller <strong>til</strong> å gj<strong>en</strong>nomføre <strong>en</strong>dring, kan bli <strong>en</strong> selvoppfyll<strong>en</strong>de profeti. Å lytte<br />

etter mestringsfortellinger er derfor s<strong>en</strong>tralt i rådgivning.<br />

(Powerpoint-side 8)<br />

Motstand gir dårligere effekt av rådgivning<strong>en</strong><br />

I rådgivning foregår det <strong>en</strong> gj<strong>en</strong>sidig påvirkning mellom helsearbeider<br />

og d<strong>en</strong> gravide, der relasjon<strong>en</strong> dem i mellom har betydning for utfallet.<br />

Empatisk kommunikasjon er evne <strong>til</strong> innlevelse og evne <strong>til</strong> å formidle<br />

innlevels<strong>en</strong> på <strong>en</strong> måte som oppleves som støtt<strong>en</strong>de.<br />

No<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>ter fra Miller og Rollnick (1991):<br />

n Behandlingsresultatet på kort sikt er påvirket av rådgivers grad av empati<br />

n Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s atferd er påvirket av rådgivers atferd<br />

n Rådgiver kan øke eller minke kli<strong>en</strong>tmotstand<br />

n Jo mer motstand, jo dårligere resultat<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

44 45


Forskning viser at ing<strong>en</strong> behandlingsform er overleg<strong>en</strong> andre mht. effekt,<br />

særlig hvis <strong>en</strong> følger opp kli<strong>en</strong>ter over lang tid etter <strong>en</strong>dt behandling (se<br />

Moos et al. 1990, Hubble et al 1999). En <strong>til</strong>nærming <strong>til</strong> behandlingsforskning<br />

er å undersøke hvilk<strong>en</strong> behandling som er best for hvilk<strong>en</strong> kli<strong>en</strong>tgruppe. Det<br />

har også vært <strong>en</strong> øk<strong>en</strong>de interesse for å undersøke kvaliteter ved rådgiver<strong>en</strong><br />

som har betydning for <strong>en</strong>dring hos kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Utfallet av rådgivning<strong>en</strong> blir<br />

bestemt av ulike forhold, m<strong>en</strong> eg<strong>en</strong>skaper ved rådgiver<strong>en</strong> er viktig i d<strong>en</strong>ne<br />

samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g. Rådgivere som bruker pågå<strong>en</strong>de konfrontasjon som metodikk<br />

vekker mer motstand <strong>en</strong>n de som bruker empatiske <strong>til</strong>nærminger. Motstand<br />

kan altså skapes av rådgiver<strong>en</strong>. Motstand er forbundet med hyppigere<br />

«drop-out» og dårligere effekt av rådgivning<strong>en</strong>: Jo mer motstand, jo mindre<br />

sannsynlig er det at d<strong>en</strong> gravide gjør noe med problemet.<br />

(Powerpoint-side 9)<br />

Reflekter over eg<strong>en</strong> rolle<br />

Kvinn<strong>en</strong> må gis anledning <strong>til</strong> å uttale seg om hvordan hun opplever eg<strong>en</strong><br />

situasjon, og samtal<strong>en</strong> bør ta utgangspunkt i kvinn<strong>en</strong>s egne tanker, følelser<br />

og reaksjoner rundt d<strong>en</strong> aktuelle situasjon<strong>en</strong>. Slik kan vi vise kvinn<strong>en</strong> respekt<br />

og anerkj<strong>en</strong>nelse for d<strong>en</strong> hun er. Det betyr ikke at vi må være <strong>en</strong>ige,<br />

m<strong>en</strong> vi <strong>til</strong>kj<strong>en</strong>negir at hun har rett <strong>til</strong> sin eg<strong>en</strong> opplevelse av situasjon<strong>en</strong>.<br />

Hun gis mulighet <strong>til</strong> å reflektere i <strong>en</strong> <strong>til</strong>rettelagt setting. Som hjelpere lytter<br />

vi oppmerksomt, kommer med innspill og spørsmål som skal bringe prosess<strong>en</strong><br />

videre, evt. skape nye synsvinkler, sortere og gi støtt<strong>en</strong>de og utvikl<strong>en</strong>de<br />

respons. D<strong>en</strong> gravide/forelder<strong>en</strong> kan ofte dra nytte av <strong>en</strong> samtalepartner<br />

for å kunne bearbeide og avreagere <strong>til</strong>strekkelig <strong>til</strong> ikke å bli «låst fast» i <strong>en</strong><br />

situasjon som oppleves for belast<strong>en</strong>de <strong>til</strong> å håndtere selv. Gj<strong>en</strong>nom nøyaktig<br />

empati viser vi innsikt, forståelse og innlevelse i det kvinn<strong>en</strong> forteller om.<br />

Vi kan s<strong>til</strong>le oss selv empatispørsmål: Hvordan ville jeg føle det hvis jeg<br />

var h<strong>en</strong>ne? Hvordan kan jeg formidle dette <strong>til</strong>bake? Vi speiler utsagn som<br />

forsterker, klargjør og utdyper kvinn<strong>en</strong>s indre opplevelse eller m<strong>en</strong>ing. Dette<br />

betyr at vi må tørre å stå i d<strong>en</strong> følelsesmessige sp<strong>en</strong>ning<strong>en</strong> samm<strong>en</strong> med<br />

kvinn<strong>en</strong> – og ikke avlede / ikke trøste.<br />

Å reflektere over eg<strong>en</strong> rolle i dialog<strong>en</strong> er dermed s<strong>en</strong>tralt i <strong>en</strong> hjelperelasjon.<br />

Dette vil vi utdype nærmere når vi s<strong>en</strong>ere skal snakke om konkrete kommunikasjonsferdigheter.<br />

vektlegger autonomi. Du respekterer kvinn<strong>en</strong>s valg, også når h<strong>en</strong>nes valg<br />

er ikke-<strong>en</strong>dring. For å kunne påvirke gravide/foreldre <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring er det viktig<br />

at helsearbeider<strong>en</strong> forstår alvoret i deres situasjon og samtidig aksepterer<br />

deres frihet <strong>til</strong> å velge å <strong>en</strong>dre, eller ikke <strong>en</strong>dre det som er problematisk.<br />

Dette dilemmaet kan bli meget ubehagelig når du som helsearbeider ser at<br />

atferd<strong>en</strong> eller situasjon<strong>en</strong> er <strong>til</strong> skade for person<strong>en</strong>, samtidig som du også<br />

må akseptere h<strong>en</strong>nes valgfrihet.<br />

Når situasjon<strong>en</strong> er av <strong>en</strong> slik alvorlighetsgrad at det kan skade det ufødte<br />

barnet eller andre barn i <strong>en</strong> familie, skal du naturligvis følge gjeld<strong>en</strong>de<br />

lovverk med h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> meldeplikt.<br />

(Powerpoint-side 10)<br />

Lytteteknikk <strong>til</strong> hjelp<br />

Å lytte er <strong>en</strong> viktig del av hjelpe- og behandlingsrelasjoner. Vi ønsker alle å<br />

bli sett, hørt, være interessante og bety noe for andre. Vi vil respekteres for<br />

d<strong>en</strong> vi er, og som hjelpere er det viktig å finne kvinn<strong>en</strong>s utgangspunkt, og<br />

å vise empati. Om empati skal ha effekt, må rådgiver også kunne kommunisere<br />

empati. Lytteteknikk<strong>en</strong> i MI hjelper rådgiver med dette i praksis.<br />

(Powerpoint-side 11)<br />

Momo som forbilde<br />

Michael Endes «Momo» er <strong>en</strong> bok som kanskje kan være et eksempel på<br />

et m<strong>en</strong>neske og <strong>en</strong> hjelper som virkelig er i stand <strong>til</strong> å lytte:<br />

«Hun kunne lytte slik at usikre eller ubesluttsomme m<strong>en</strong>nesker plutselig<br />

visste på <strong>en</strong> prikk hva de ville. Eller slik at de forknytte plutselig følte seg frie<br />

og modige. Eller slik at ulykkelige og nedtrykte ble glade og fulle av håp.<br />

Og hvis én m<strong>en</strong>te at livet hans var bortkastet og betydningsløst, at han bare<br />

var én blant millioner, <strong>en</strong> som ikke spilte no<strong>en</strong> rolle i d<strong>en</strong> store samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

og som kunne erstattes like lett og smertefritt som <strong>en</strong> rust<strong>en</strong> skrue i <strong>en</strong><br />

maskin – og han gikk og fortalte lille Momo alt dette, da ble det på <strong>en</strong><br />

forunderlig måte klart for ham allerede m<strong>en</strong>s han snakket, at han tok<br />

grundig feil og at han med alle sine feil og lyter likevel var et <strong>en</strong>estå<strong>en</strong>de<br />

individ, og derfor også var viktig her i verd<strong>en</strong> på sin eg<strong>en</strong> spesielle måte.<br />

Slik kunne Momo lytte!»<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Hjelper<strong>en</strong>s s<strong>til</strong> og <strong>til</strong>nærming<br />

Hjelper<strong>en</strong> har <strong>en</strong> samarbeid<strong>en</strong>de s<strong>til</strong> som innebærer respekt for kvinn<strong>en</strong>s<br />

ideer, og hvor man ikke prøver å overtale d<strong>en</strong> andre. Samtal<strong>en</strong> er et møte<br />

mellom to eksperter. Kvinn<strong>en</strong>s mod<strong>en</strong>het for <strong>en</strong>dring er ikke et trekk eller <strong>en</strong><br />

eg<strong>en</strong>skap ved person<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> delvis et produkt av samspill mellom rådgiver<br />

og h<strong>en</strong>ne. Rådgivningss<strong>til</strong> er <strong>til</strong>bakel<strong>en</strong>t og rolig. Det vil si at du lytter mer<br />

<strong>en</strong>n du snakker, og at du arbeider for å frem kvinn<strong>en</strong>s motivasjon heller <strong>en</strong>n<br />

å pådytte egne løsninger. Hjelper<strong>en</strong> har <strong>en</strong> utforsk<strong>en</strong>de s<strong>til</strong>. Gj<strong>en</strong>nom åpne<br />

spørsmål og refleksjon ønsker du å utløse og søke etter kvinn<strong>en</strong>s ideer,<br />

være tålmodig og nysgjerrig. Hjelper opptrer diriger<strong>en</strong>de mot det å hjelpe<br />

kvinn<strong>en</strong> i å utforske ambival<strong>en</strong>s der dette er aktuelt. Rådgivningss<strong>til</strong><strong>en</strong><br />

(Powerpoint-side 12)<br />

Fem nivåer av empati – Carkhuff<br />

Robert R. Carkhuff er utdannet psykolog og arbeidet tidligere samm<strong>en</strong> med<br />

Carl Rogers<br />

1 Uoppmerksom (Meget ineffektiv)<br />

2. Overfladisk oppmerksom – råd, forslag <strong>til</strong> <strong>til</strong>tak, forsikringer og trøst<br />

(Ineffektiv)<br />

3. Speiler hjelpers beskrivelser kun fra innhold (Minimum effektiv)<br />

4. Speiler også følelser og m<strong>en</strong>ing (Veldig effektiv )<br />

5. Fanger og formidler dypereligg<strong>en</strong>de følelser og bak<strong>en</strong>forligg<strong>en</strong>de<br />

budskap (Ekstremt effektiv)<br />

46 47


(Powerpoint-side 13)<br />

Veisperringer for kommunikasjon<br />

n Forutinntatthet om d<strong>en</strong> andre<br />

n Gi ordre, dirigere og kommandere<br />

n Gi råd, forslag eller løsninger<br />

n Overtale med logikk, argum<strong>en</strong>tere eller dosere<br />

n Være u<strong>en</strong>ig, dømme, kritisere eller klandre<br />

n Gjøre narr, påføre skam eller sette merkelapp<br />

n Tolke eller analysere<br />

n Forsikre, sympatisere eller trøste<br />

n Mange lukkete spørsmål<br />

n Tilbaketrekking, forstyrre, le av, forandre tema<br />

(Powerpoint-side 14)<br />

The Spirit of MI<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale (MI) hviler på grunnverdi<strong>en</strong>e i humanistisk psykologi/<br />

Carl Rogers kli<strong>en</strong>ts<strong>en</strong>trerte terapi, og beskriver hvordan vi som rådgivere kan<br />

gå frem for å øke kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s muligheter <strong>til</strong> å finne ny innsikt, bestemme seg,<br />

holde ut, holde fokus osv.<br />

Det er et bestemt holdningssett i måt<strong>en</strong> du skal møte kli<strong>en</strong>ter på i h<strong>en</strong>hold<br />

<strong>til</strong> MI. Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> skal kj<strong>en</strong>ne seg møtt på <strong>en</strong> bestemt måte, som hjelper h<strong>en</strong>ne<br />

<strong>til</strong> å reflektere i sitt eget rom/sinn på et utvikl<strong>en</strong>de vis. Det er dette som blir<br />

kalt for «The Spririt of MI».<br />

PROGRAM 5. TIME<br />

Kommunikasjonsferdigheter<br />

n INNLEDNING – ca 5 minutter<br />

n OPPSUMMERING – ca 10 minutter<br />

n AKTIVITET 2 Oppsummeringer – ca 15 minutter<br />

n ÅPNE OG LUKKETE SPØRSMÅL – ca 10 minutter<br />

n AKTIVITET 3 Åpne og lukkete spørsmål – ca 15 minutter<br />

Innledning<br />

Tid: ca 5 min<br />

(Powerpoint-side 15, 16, 17, 18, 19)<br />

Bekreftelse, åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjon<br />

Hvordan vi kommuniserer har <strong>en</strong> direkte samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g med behandlingsresultatet,<br />

som nevnt tidligere. Med vår måte å kommunisere på kan vi som<br />

helsearbeidere være med på å skape ulike atmosfærer i samtal<strong>en</strong>. Med <strong>en</strong><br />

empatisk rådgivingss<strong>til</strong> kan vi snu noe som i utgangspunktet var forbundet<br />

med noe negativt – <strong>til</strong> noe positivt. Kvinn<strong>en</strong> kan gi <strong>til</strong>bakemelding om at det<br />

er befri<strong>en</strong>de å møte no<strong>en</strong> som ikke har <strong>en</strong> ferdig ag<strong>en</strong>da, og på opplevels<strong>en</strong><br />

av å være skipper på eg<strong>en</strong> skute.<br />

I MI bruker helsearbeider bevisst ulike kommunikasjonsferdigheter for å<br />

fremme empatisk lytting: Bekreftelse, åpne spørsmål, oppsummeringer og<br />

refleksjon.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Bekreftelse, kontakt og respons<br />

Å kj<strong>en</strong>ne seg bekreftet i møte med helsearbeider<strong>en</strong> er viktig for at d<strong>en</strong><br />

gravide skal oppleve <strong>til</strong>lit. Derfor er det viktig hvordan vi møter d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

som kommer <strong>til</strong> oss. Øyekontakt, positiv respons og personlig fremtoning<br />

er med på å bekrefte d<strong>en</strong> andre. Å bekrefte kvinn<strong>en</strong> gj<strong>en</strong>nom å fokusere på<br />

kvaliteter hos h<strong>en</strong>ne, eller på <strong>en</strong> forståelse av situasjon<strong>en</strong>, kan fungere støtt<strong>en</strong>de<br />

for selv<strong>til</strong>lit<strong>en</strong> og tro<strong>en</strong> på at det er mulig for h<strong>en</strong>ne å <strong>en</strong>dre <strong>en</strong> vanskelig<br />

situasjon. Helsearbeider formidler tro på kvinn<strong>en</strong>, noe som er viktig<br />

for motivasjon <strong>til</strong> å gjøre <strong>en</strong>dringer, eller å få <strong>til</strong>gang <strong>til</strong> egne ressurser.<br />

Det er viktig å huske at man ikke lar ev<strong>en</strong>tuelle problemer skygge for det<br />

som faktisk fungerer godt. Vi er alle mye mer <strong>en</strong>n våre problemer. Når kvinn<strong>en</strong><br />

opplever at hun blir hørt, sett og respektert av oss som helsearbeidere,<br />

så opplever hun samtidig positiv stimulans og støtte. Dette er med på å berede<br />

grunn<strong>en</strong> <strong>til</strong> <strong>en</strong> god dialog. Vi viser ikke bare bekreftelse gj<strong>en</strong>nom det vi<br />

48 49


sier, m<strong>en</strong> også gj<strong>en</strong>nom kroppsspråk, humor, tonefall og andre ikke-verbale<br />

signaler vi b<strong>en</strong>ytter.<br />

Fortell histori<strong>en</strong> <strong>en</strong> gang <strong>til</strong>, og lytter gj<strong>en</strong>gir <strong>en</strong> driv<strong>en</strong>de oppsummering,<br />

dvs. et m<strong>en</strong>ingsinnhold. Begge lytter og oppsummerer hver sin gang.<br />

Oppsummering i pl<strong>en</strong>um<br />

Oppsummering<br />

Tid: ca 10 min<br />

(Powerpoint-side 20, 21, 22, 23, 24)<br />

Oppsummering<strong>en</strong> viser at helsearbeider<strong>en</strong> har forstått kvinn<strong>en</strong>s situasjon<br />

og gir kvinn<strong>en</strong> bekreftelse. En oppsummering leder ofte <strong>til</strong> at kvinn<strong>en</strong> vil<br />

fortsette å fortelle, og gir h<strong>en</strong>ne mulighet <strong>til</strong> å korrigere det bildet som kommer<br />

frem i oppsummering<strong>en</strong>. I oppsummering<strong>en</strong> velger helsearbeider<strong>en</strong> ut<br />

det mest ves<strong>en</strong>tlige som kvinn<strong>en</strong> har sagt i samtal<strong>en</strong>. Oppsummering<strong>en</strong> blir<br />

et felles utgangspunkt, et bilde som beskriver det kvinn<strong>en</strong> har sagt.<br />

Et eksempel: Så det er flere ting du er urolig for akkurat nå. Du har lurt på<br />

om det er vanlig at … og du ønsker å få vite mer om …<br />

En viktig målsetting med oppsummeringer er at kvinn<strong>en</strong> får høre det hun<br />

selv har sagt. Dette utdyper ofte h<strong>en</strong>nes forståelse av problemet. Helsearbeider<strong>en</strong><br />

kan velge å oppsummere slik at kvinn<strong>en</strong> får et nytt perspektiv<br />

på det hun har fortalt. I <strong>en</strong> samtale som handler om forandring, er det særlig<br />

viktig å oppsummere det som styrker mestringsfølelse og som taler for <strong>en</strong><br />

positiv forandring. Gj<strong>en</strong>nom å oppsummere forandringsytringer får kvinn<strong>en</strong><br />

høre sine egne tanker og funderinger om <strong>en</strong> positiv forandring, noe som<br />

forsterker dem ytterligere.<br />

Oppsummeringer anv<strong>en</strong>des også når et tema skal avrundes, for å flytte<br />

fokus, eksempelvis ved avslutning av et møte.<br />

Aktivitet 2: Oppsummeringer<br />

Tid: 15 min<br />

Formål: Å gi deltakerne <strong>en</strong> følelsesmessig opplevelse av forskjeller mellom<br />

stabiliser<strong>en</strong>de og driv<strong>en</strong>de oppsummeringer. Lytter får også erfaring i å lytte<br />

nøye ut<strong>en</strong> å avbryte.<br />

(Powerpoint-side 25)<br />

Fremgangsmåte<br />

Gå samm<strong>en</strong> to og to. En er forteller, <strong>en</strong> er rådgiver. Fortell om <strong>en</strong> hyggelig<br />

opplevelse i 90 sekunder. D<strong>en</strong> andre skal kun lytte. Rådgiver gj<strong>en</strong>gir <strong>en</strong><br />

stabiliser<strong>en</strong>de oppsummering så nøyaktig som mulig. Begge lytter og oppsummerer<br />

hver sin gang.<br />

Bytt partner<br />

Åpne og lukkete spørsmål<br />

Tid: ca 10 min<br />

(Powerpoint-side 26, 27, 28, 29, 30)<br />

Vi kan skille mellom to typer spørsmål som har litt ulike funksjoner:<br />

Åpne og lukkete spørsmål.<br />

Et lukket spørsmål er et spørsmål som lett kan besvares med «ja/nei»<br />

eller no<strong>en</strong> få ord. Et lukket spørsmål egner seg <strong>til</strong> å få frem detaljerte fakta,<br />

eller å avkrefte/bekrefte noe. Når målet er å skape åp<strong>en</strong>het med <strong>en</strong> mer<br />

eller mindre motvillig person, kan mange lukkete spørsmål virke som veisperringer<br />

for kommunikasjon<strong>en</strong>.<br />

Eksempler på lukkete spørsmål:<br />

n «Hvor ble du født?»<br />

n «Er din nye jobb bedre <strong>en</strong>n din gamle?»<br />

n «Bekymrer du deg over alkoholbruk<strong>en</strong> din?»<br />

Et åp<strong>en</strong>t spørsmål er vanskeligere å svare «ja/nei» på. Det krever et l<strong>en</strong>gre<br />

svar, gjerne at person<strong>en</strong> utdyper sin opplevelse eller sitt synspunkt.<br />

Eksempler på åpne spørsmål:<br />

n «Hvordan var stedet du vokste opp?»<br />

n «Hvordan er din nye jobb i forhold <strong>til</strong> d<strong>en</strong> gamle?»<br />

n «På hvilke måter kan alkoholbruk<strong>en</strong> være <strong>til</strong> bekymring?»<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

50 51


I <strong>en</strong> vanlig samtale er vi i lit<strong>en</strong> grad bevisst vår bruk av åpne og lukkete<br />

spørsmål. Kommunikasjon<strong>en</strong> går stort sett greit. I <strong>en</strong> samtale der vi har som<br />

mål å skape ny innsikt, påvirke eller motivere, kan mange lukkete spørsmål<br />

gi samtal<strong>en</strong> dårlig flyt. «Spørsmål-svar» fell<strong>en</strong> kan komme av at helsearbeider<strong>en</strong><br />

s<strong>til</strong>ler mange lukkete spørsmål. Her blir gjerne helsearbeider<strong>en</strong> mer<br />

og mer aktiv, m<strong>en</strong>s kvinn<strong>en</strong> s<strong>til</strong>ner h<strong>en</strong> i taust ubehag. Å skifte over <strong>til</strong> åpne<br />

spørsmål kan kanskje få samtal<strong>en</strong> inn på et mer fruktbart spor.<br />

En situasjon som ligner på «spørsmål-svar» fell<strong>en</strong>, ser vi når helsearbeider<strong>en</strong><br />

er for aktiv med å gi råd. Helsearbeider<strong>en</strong> kan se mulige løsninger på kvinn<strong>en</strong>s<br />

problem og kommer med det <strong>en</strong>e forslaget etter det andre om hvordan<br />

hun kan løse problemet. Kvinn<strong>en</strong> derimot, anser alle alternativer som upass<strong>en</strong>de<br />

eller umulige. Dette kan føre <strong>til</strong> frustrasjon og <strong>til</strong>tak<strong>en</strong>de hjelpeløshet<br />

hos begge parter. Helsearbeider<strong>en</strong> t<strong>en</strong>ker gjerne at kvinn<strong>en</strong> er lite motivert,<br />

har mye motstand mot <strong>en</strong>dring og er umulig å samarbeide med.<br />

Til slutt kan det nevnes at mange lukkete spørsmål kan være et tegn på at<br />

et eller annet gjør helsearbeider<strong>en</strong> usikker. De kan være et signal <strong>til</strong> helsearbeider<strong>en</strong><br />

om å stoppe litt opp og utforske egne underligg<strong>en</strong>de tanker,<br />

bilder og følelser i forholdet <strong>til</strong> kvinn<strong>en</strong>.<br />

Aktivitet 3: Åpne og lukkete spørsmål<br />

Tid: ca 15 min<br />

Formål: Gi deltakerne <strong>en</strong> følelsesmessig erfaring med hvordan åpne<br />

spørsmål kan åpne opp <strong>en</strong> samtale og hvor fokus er på forteller<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<br />

lukkete spørsmål gir korte svar og t<strong>en</strong>derer <strong>til</strong> at fokuset er på d<strong>en</strong> som spør.<br />

(Powerpoint-side 31)<br />

Fremgangsmåte<br />

Deltakerne arbeider to og to hvor de samm<strong>en</strong> formulerer åpne og lukkete<br />

spørsmål <strong>til</strong> hvert av tema<strong>en</strong>e ned<strong>en</strong>for. Deretter tester de spørsmål<strong>en</strong>e<br />

gj<strong>en</strong>nom «mini rollespill». Først de lukkete, så de åpne spørsmål<strong>en</strong>e.<br />

Deltakerne reflekterer deretter over forskjeller i samtal<strong>en</strong>e med de ulike<br />

spørsmål<strong>en</strong>e.<br />

Temaer<br />

1. Konsekv<strong>en</strong>ser av å fortsette som nå<br />

2. Bekymring over nåvær<strong>en</strong>de situasjon<br />

3. Behov for forandring<br />

4. Forandring<strong>en</strong>s resultat; håp, tro og optimisme<br />

5. Tillit <strong>til</strong> å klare, <strong>til</strong>tro <strong>til</strong> å lykkes<br />

6. Måter å løse problemet på<br />

7. Kj<strong>en</strong>nskap <strong>til</strong> metoder<br />

8. Veier å gå<br />

PROGRAM 6. TIME<br />

Kommunikasjonsferdigheter forts<br />

n REFLEKSJON – ca 10 minutter<br />

n AKTIVITET 4 Pres<strong>en</strong>tasjon av hverandre – ca 30 min<br />

n AKTIVITET 5 Videodemonstrasjon – ca 10 min<br />

Refleksjon<br />

Tid: ca 10 min.<br />

( Powerpoint-side 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)<br />

Vi har hatt mye fokus på å vise respekt for d<strong>en</strong> gravide og forsøke å forstå<br />

h<strong>en</strong>nes måte å t<strong>en</strong>ke og oppleve situasjon<strong>en</strong> på. Dette er nødv<strong>en</strong>dig om vi<br />

skal få <strong>til</strong> gode dialoger om følsomme temaer som fort kan medføre dårlig<br />

samvittighet, eller skam/skyldfølelse. M<strong>en</strong> hvordan kommer vi videre<br />

i samtal<strong>en</strong>? Hvordan går vi frem slik at samtal<strong>en</strong> ikke stopper opp, m<strong>en</strong><br />

hjelper kvinn<strong>en</strong> i prosess<strong>en</strong> å bevege seg mot dypere innsikt og ev<strong>en</strong>tuelt<br />

ta s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> uheldige livss<strong>til</strong>vaner?<br />

Sid<strong>en</strong> effektive og empatiske rådgivere bruker mye refleksjon (speiling),<br />

skal vi nå se nærmere på refleksjon som kommunikasjonsteknikk.<br />

Å reflektere kan defineres som å kaste <strong>til</strong>bake, gj<strong>en</strong>speile; t<strong>en</strong>ke over,<br />

overveie, spekulere på. Begrepet ser altså ut <strong>til</strong> å ha to litt forskjellige<br />

betydninger:<br />

n En indre prosess der man vurderer eller t<strong>en</strong>ker over noe på <strong>en</strong> grundig<br />

måte, gjerne fra ulike synsvinkler.<br />

n En kommunisering <strong>til</strong>bake av hva <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> person har sagt. No<strong>en</strong> ganger<br />

<strong>en</strong> <strong>til</strong>bakemelding av hva vi har oppfattet at d<strong>en</strong> andre har sagt (speiling).<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

52 53


Vi skal her fokusere på d<strong>en</strong> aktive kommunikative betydning<strong>en</strong> av reflek sjon.<br />

En refleksjon kan være ett eller flere ord, et utsagn, <strong>en</strong> setning, historie,<br />

fortelling, analogi, metafor osv. Det er ikke et spørsmål, instruks, råd, osv.<br />

Ofte er korte refleksjoner, gjerne i form av ufullst<strong>en</strong>dige setninger, meget<br />

effektive. Vær oppmerksom på stemmebruk<strong>en</strong>, gå ned på slutt<strong>en</strong> av setning<strong>en</strong>,<br />

også kalt «tonefallet».<br />

Vi vil pres<strong>en</strong>tere fire forskjellige former for refleksjon. Vi bruker ordet «nivå»<br />

som <strong>en</strong> betegnelse på disse form<strong>en</strong>e, fordi <strong>en</strong> refleksjon kan gj<strong>en</strong>speile alt<br />

fra det lett synlige <strong>til</strong> «dype» og private tanker og følelser. En refleksjon kan<br />

med andre ord være alt fra <strong>en</strong> ordrett gj<strong>en</strong>takelse av det som kvinn<strong>en</strong> sier, <strong>til</strong><br />

<strong>en</strong> idé om hvilke følelser som ligger under.<br />

Ved å reflektere kan <strong>en</strong> helsearbeider hjelpe kvinn<strong>en</strong> med å utdype sin<br />

opplevelse og forståelse av seg selv, sin situasjon og sine handlinger. En<br />

helsearbeider som bruker mye refleksjon oppleves som <strong>en</strong> empatisk hjelper.<br />

Dermed blir refleksjon <strong>en</strong> viktig kommunikasjonsteknikk for å bygge <strong>en</strong> god<br />

relasjon (se Miller og Rollnick, 1991).<br />

Det er vanlig at gravide som eksempelvis ikke har sluttet helt med sine<br />

alkoholvaner, forsvarer seg på ulike måter.<br />

Ett utsagn kan være: «Jeg drikker jo nest<strong>en</strong> ikke l<strong>en</strong>gre. Mange andre jeg<br />

kj<strong>en</strong>ner har tatt ett glass vin i ny og ne ut<strong>en</strong> at barna tok no<strong>en</strong> skade av det».<br />

En kan da svare med refleksjon på ulike nivåer.<br />

Gj<strong>en</strong>takelse:<br />

En r<strong>en</strong> repetisjon av det som blir sagt. Intet nytt blir lagt <strong>til</strong>.<br />

«Glass vin i ny og ne».<br />

Synonym:<br />

En repetisjon av det som kvinn<strong>en</strong> har sagt. Et eller flere ord erstattes med<br />

synonymer.<br />

«Du kj<strong>en</strong>ner andre som har drukket alkohol under svangerskapet, og barna<br />

deres er friske».<br />

Refleksjon av underligg<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>ing:<br />

En antakelse om hva kvinn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>er med det hun sier. Dette kan være nokså<br />

forskjellig fra kvinn<strong>en</strong>s utsagn.<br />

«Du tviler på om det å slutte å drikke alkohol har no<strong>en</strong> betydning».<br />

Refleksjon av følelser:<br />

En antakelse om hvilke følelser som ligger bak det som kvinn<strong>en</strong> sier. Dette<br />

kan innebære et nokså stort sprang fra kvinn<strong>en</strong>s utsagn. Det s<strong>til</strong>ler krav <strong>til</strong><br />

helsearbeider<strong>en</strong>s evne <strong>til</strong> nøyaktig empati.<br />

«Du er usikker på om det er verd anstr<strong>en</strong>gels<strong>en</strong>e å slutte helt med alkohol».<br />

Gode refleksjoner er korte og uttrykkes på <strong>en</strong> nøytral måte. Å øve på<br />

reflek sjoner tar tid, og kan være krev<strong>en</strong>de når du er uvant med å bruke<br />

d<strong>en</strong>ne kommunikasjonsferdighet<strong>en</strong>. Fordel<strong>en</strong>e med <strong>en</strong> slik samtaleteknikk,<br />

er at det fører <strong>til</strong> <strong>en</strong> utdyping og utvidelse av kvinn<strong>en</strong>s bevissthet om det<br />

temaet som diskuteres. Kvinn<strong>en</strong> blir mer klar over hva dette handler om<br />

for eg<strong>en</strong> del, og vi oppnår <strong>en</strong> utforsking samm<strong>en</strong> i stedet for <strong>en</strong> spørsmål/<br />

svar samtale hvor det er vi som tar kommando<strong>en</strong> og styrer samtal<strong>en</strong>. Når vi<br />

svarer med <strong>en</strong> refleksjon, er det kvinn<strong>en</strong> som styrer.<br />

Dersom du er usikker på relasjon<strong>en</strong> mellom deg og kvinn<strong>en</strong>, er det fornuftig<br />

å være forsiktig med refleksjon på nivå 3 og 4. Dersom det ikke er etablert<br />

<strong>en</strong> følelse av <strong>til</strong>lit kan slike refleksjoner virke invader<strong>en</strong>de, skape for mye<br />

ubehag og vekke motstand. En tommelfingerregel er at du begynner med<br />

refleksjoner på nivå 1 eller 2, inn<strong>til</strong> <strong>en</strong> følelse av <strong>til</strong>lit er etablert.<br />

Aktivitet 4: Pres<strong>en</strong>tasjon av hverandre<br />

Tid: 30 min<br />

Formål:<br />

Øvelse i å bruke åpne spørsmål, oppsummering og refleksjon.<br />

(Powerpoint-side 40, 41)<br />

Fremgangsmåte:<br />

Øvels<strong>en</strong> foregår i grupper à tre og har følg<strong>en</strong>de roller: Forteller – Intervjuer –<br />

Observatør.<br />

Forteller<strong>en</strong> kan velge mellom å snakke om følg<strong>en</strong>de tema:<br />

n Meg selv som tiåring.<br />

n En barndomsopplevelse.<br />

n Det jeg ønsker å gjøre i løpet av de neste fem år<strong>en</strong>e.<br />

Etter at forteller<strong>en</strong> har fortalt <strong>en</strong> del om temaet, skal intervjuer<strong>en</strong> forsøke å<br />

utdype og nyansere histori<strong>en</strong> ved hjelp av åpne spørsmål, oppsummeringer<br />

og refleksjon. Observatør<strong>en</strong> bruker skjema <strong>til</strong> å registrere intervjuer<strong>en</strong>s kommunikasjon.<br />

Bytt om slik at alle får prøvd seg i de forskjellige roll<strong>en</strong>e.<br />

Aktivitet 5: Videodemonstrasjon – Bill Miller refleksjon<br />

Tid: ca 10 min.<br />

(Powerpoint-side 41)<br />

Aktuell litteratur<br />

Se side 93.<br />

1D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

54 55


➔<br />

➔ ➔<br />

TEMA:<br />

Alkohol og graviditet<br />

Formål: Leger og jordmødre skal få opplæring i å bruke kartleggingsverktøyet<br />

for å avdekke evt. bruk av alkohol i graviditet. De skal øke sin<br />

kompetanse for å gj<strong>en</strong>nomføre samtale om alkoholbruk, og for å kunne<br />

<strong>til</strong>by hjelp etter behov.<br />

Faglig ansvarlig: Kompetanses<strong>en</strong>ter rus<br />

Deltakere: Deltakere er primært leger og jordmødre som skal b<strong>en</strong>ytte dette<br />

kartleggingsverktøyet. Helsesøstre og andre samarbeidspartnere kan delta.<br />

2D A G<br />

➔<br />

P R O G R A M 1 . T I M E<br />

Introduksjon<br />

n INTRODUKSJON <strong>til</strong> temaet – ca 10 minutter<br />

n FILMEN LIVSVIKTIG – 15 minutter + 5 minutter drøfting<br />

n FORELESNING om vanlige barrierer blant helsepersonell når<br />

det gjelder samtale om alkoholbruk – 15 minutter<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS- regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 1, 2)<br />

Introduksjon <strong>til</strong> tema<br />

Tid: ca 10 minutter<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong><br />

Hovedbudskap: Gj<strong>en</strong>nomsnittsalder for førstegangsfød<strong>en</strong>de er 28,1 år i<br />

2009 på landsbasis. Kvinner i d<strong>en</strong>ne alder<strong>en</strong> har et etablert drikkemønster,<br />

ofte med høyt forbruk av alkohol. Alkohol er det rusmiddelet som kan påføre<br />

fosteret mest omfatt<strong>en</strong>de skader.<br />

(Powerpoint-side 3, 4, 5, 6, 7)<br />

Om utvikling av drikkemønster for aktuell aldersgruppe<br />

Alkoholforbruket i Norge har gått jevnt opp fra 1970 tallet og frem <strong>til</strong> i dag.<br />

Dette skyldes hovedsakelig at de yngre grupp<strong>en</strong>e drikker mer <strong>en</strong>n g<strong>en</strong>erasjon<strong>en</strong><br />

gjorde før dem da de var på samme alder. Nye g<strong>en</strong>erasjoner drikker<br />

57


seg oftere beruset <strong>en</strong>n g<strong>en</strong>erasjon<strong>en</strong> før dem. Det er <strong>en</strong> klar t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s <strong>til</strong> at<br />

unge i Oslo drikker mest (SIRUS rapport 2/2007 Det norske drikkemønster).<br />

Når det gjelder alkoholforbruket blant alle kvinner 15+ har gj<strong>en</strong>nomsnittlig<br />

årlig forbruk steget fra omtr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> liter r<strong>en</strong> alkohol i 1973, <strong>til</strong> 2,5 liter i 2004.<br />

Det vil si at d<strong>en</strong> unge g<strong>en</strong>erasjon<strong>en</strong> kvinner gj<strong>en</strong>nomsnittlig har et alkoholforbruk<br />

som er mer <strong>en</strong>n dobbelt så høyt som deres egne mødre hadde på<br />

samme alder. Forbruket er størst for kvinner under 30 år. Årlig gj<strong>en</strong>nomsnittlig<br />

konsum i liter r<strong>en</strong> alkohol blant kvinner i alder<strong>en</strong> 21–30 år var 3,1 liter på<br />

landsbasis. Likeledes økte forekomst<strong>en</strong> av det som vurderes som stordrikking<br />

i samme aldersgruppe. Det vil si de som oppga å ha drukket mer <strong>en</strong>n<br />

seks alkohol<strong>en</strong>heter ved siste drikkesituasjon. I <strong>til</strong>legg har andel<strong>en</strong> unge<br />

kvinner, mellom 20 og 30 år, som oppgir å ha drukket seg beruset mer <strong>en</strong>n<br />

50 ganger i løpet av livet økt fra 35 pros<strong>en</strong>t i 1984 <strong>til</strong> 47 pros<strong>en</strong>t i 2006. Unge<br />

kvinner som opplevde problemer knyttet <strong>til</strong> alkohol har også økt. (SIRUS<br />

rapport 4/2009 Bruk av alkohol blant kvinner).<br />

I forbindelse med D<strong>en</strong> norske mor og barn- undersøkels<strong>en</strong> er også et utvalg<br />

kvinner spurt om alkoholbruk i svangerskap. Resultat<strong>en</strong>e viser samme t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<br />

som i Alviks undersøkelse. Det er ikke vanlig å legge om alkoholvan<strong>en</strong>e<br />

før graviditet er bekreftet. I mor og barn undersøkels<strong>en</strong> oppga kun 11,8 %<br />

at de var totalavhold<strong>en</strong>de de tre siste måned<strong>en</strong>e av svangerskapet. Oppgitt<br />

forbruk var imidlertid lavt.<br />

Forskningsresultater fra flere undersøkelser viser at kvinner i følg<strong>en</strong>de livssituasjoner<br />

har større t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s <strong>til</strong> å ikke klare å gj<strong>en</strong>nomføre totalavhold<br />

etter påvist graviditet:<br />

n Kvinner med tidligere psykiske plager<br />

n Kvinner med partner som fortsatt bruker mye alkohol<br />

n Kvinner som røyker<br />

n Kvinner i høy alder<br />

Beskytt<strong>en</strong>de faktorer er støtte hos partner og ellers i uformelt nettverk.<br />

2D A G<br />

Bruk av andre rusmidler blant unge voksne (21 <strong>til</strong> 30 år)<br />

På landsbasis har andel<strong>en</strong> som har brukt hasj no<strong>en</strong> ganger, økt fra 22 pro s<strong>en</strong>t<br />

i 1998 <strong>til</strong> 34 pros<strong>en</strong>t i 2006. Det har vært <strong>en</strong> tredobling i andel<strong>en</strong> som har brukt<br />

kokain no<strong>en</strong> ganger, fra tre pros<strong>en</strong>t i 1998 <strong>til</strong> ni pros<strong>en</strong>t i 2006. Andel<strong>en</strong> som<br />

har brukt amfetamin har økt fra fem pros<strong>en</strong>t <strong>til</strong> ti pros<strong>en</strong>t i samme periode<br />

(SIRUS rapport 8/27 Rusmiddelmisbruk blant unge voksne, 21 <strong>til</strong> 30 år).<br />

Hva vet vi om kvinners bruk av alkohol i graviditet?<br />

Det er gj<strong>en</strong>nomført få populasjonsstudier om kvinners bruk av alkohol<br />

gj<strong>en</strong>nom svangerskapet. No<strong>en</strong> skandinaviske undersøkelser viser imidlertid<br />

at mange kvinner viderefører sitt drikkemønster frem <strong>til</strong> graviditet blir<br />

bekreftet. I <strong>en</strong> dansk undersøkelse fra 1998 oppga <strong>en</strong> av fire at de ikke var<br />

totalavhold<strong>en</strong>de gj<strong>en</strong>nom hele svangerskapet. 40 pros<strong>en</strong>t rapporterte om<br />

såkalt bingedrikking, dvs. mer <strong>en</strong>n fem alkohol<strong>en</strong>heter ved <strong>en</strong> anledning, i<br />

løpet av svangerskapet (Kesmodel et al 2003). Likn<strong>en</strong>de funn ble pres<strong>en</strong>tert<br />

i <strong>en</strong> sv<strong>en</strong>sk doktorgradsavhandling fra 2004 hvor 95 pros<strong>en</strong>t av de gravide<br />

rapporterte om bruk av alkohol frem <strong>til</strong> uke 12. 17 pros<strong>en</strong>t av disse hadde<br />

et inntak som ble betegnet som risikofylt (Gøransson 2004).<br />

D<strong>en</strong> mest omfatt<strong>en</strong>de norske undersøkels<strong>en</strong> er Astrid Alviks undersøkelse<br />

av gravide kvinner i Oslo fra 2000. Det var 1749 kvinner som deltok.<br />

Resultater fra undersøkels<strong>en</strong>:<br />

n Hver fjerde kvinne oppgir å ha drukket med høy promille (mer <strong>en</strong>n<br />

fem alkohol<strong>en</strong>heter) minst <strong>en</strong> gang i løpet av de første fem uk<strong>en</strong>e av<br />

graviditet<br />

n 78 % drakk alkohol selv om graviditet var planlagt<br />

n 4,3 % oppga å ha drukket tolv alkohol<strong>en</strong>heter eller mer i <strong>en</strong> drikkesituasjon<br />

minimum <strong>en</strong> gang inn<strong>en</strong>for de første tolv svangerskapsuk<strong>en</strong>e<br />

n 86 % oppga at de la om alkoholvan<strong>en</strong>e etter at de fikk påvist svangerskap.<br />

Hovedbegrunnels<strong>en</strong> for dette var fosterets vel<br />

Hva vet vi om alkohol<strong>en</strong>s mulige skadevirkninger på fosteret?<br />

Dette punktet blir godt belyst i film<strong>en</strong> Livsviktig. Evt. kort oppsummering av<br />

hovedfarer kan vurderes.<br />

Forskning viser <strong>en</strong>tydig at:<br />

n Alkohol er det rusmiddelet som kan gi mest omfatt<strong>en</strong>de skader på<br />

fosteret<br />

n Det finnes ing<strong>en</strong> sikker nedre gr<strong>en</strong>se for alkoholinntak i svangerskapet<br />

n Selv små m<strong>en</strong>gder alkohol kan ha langvarig innflytelse på atferd og<br />

kognitiv utvikling hos barnet<br />

n Problem<strong>en</strong>e varer livet ut<br />

n Alkoholbruk i svangerskapet øker risiko<strong>en</strong> for medfødte misdannelser og<br />

avvik<strong>en</strong>de utse<strong>en</strong>de<br />

(Rapport Alkohol og graviditet)<br />

Foreleser bør kj<strong>en</strong>ne de forskjellige betegnels<strong>en</strong>e for medfødte alkoholskader.<br />

Dette blir imidlertid også gj<strong>en</strong>nomgått i film<strong>en</strong> Livsviktig.<br />

Føtal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)<br />

Dette er <strong>en</strong> samlebetegnelse for forskjellige kategorier av skader som er<br />

forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.<br />

Føtalt Alkohol Syndrom (FAS)<br />

Dette er <strong>en</strong> diagnose i h<strong>en</strong>hold <strong>til</strong> det internasjonale diagnosesystemet ICD<br />

10 (Q86,0). For at d<strong>en</strong>ne diagnos<strong>en</strong> skal settes må barnet ha tegn inn<strong>en</strong>for<br />

alle av følg<strong>en</strong>de tre kategorier:<br />

1. Veksthemming<br />

2. Skader på s<strong>en</strong>tralnervesystemet<br />

3. Karakteristiske ansiktstrekk i form av glatt leppefure, smal overleppe og<br />

korte øyespalter<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

58 59


Videre skal det være kj<strong>en</strong>t at mor drakk alkohol i svangerskapet. Dette<br />

kriteriet lempes det noe på da det ikke alltid er mulig å få dokum<strong>en</strong>tert.<br />

Føtal Alkohol Effekt(FAE)/Partiell FAS (PFAS)<br />

Dette er ikke diagnoser, det er beskrivelse av barn som ikke har tydelig<br />

utse<strong>en</strong>demessige avvik, som ved FAS, m<strong>en</strong> som har andre alkoholrelaterte<br />

skader. Disse betegnels<strong>en</strong>e brukes ofte om barn som har blitt påført nevrologiske<br />

skader.<br />

Andre betegnelser som også b<strong>en</strong>yttes:<br />

ARND (Alcohol Related Neurodevelopm<strong>en</strong>t Disorder)<br />

ARBD (Alcohol Related Birth Defects)<br />

(Powerpoint-side 8)<br />

Aktivitet: Film<strong>en</strong> Livsviktig<br />

Tid: 15 minutter + 5 min drøftin<br />

Formål: Film<strong>en</strong> gir informasjon om hvordan alkohol kan skade fosteret.<br />

D<strong>en</strong> inneholder bl.a. intervju med sv<strong>en</strong>ske eksperter. En ung j<strong>en</strong>te med FAS<br />

intervjues også.<br />

Hvert kontor som er repres<strong>en</strong>tert skal få et eksemplar utdelt, slik at<br />

kommun<strong>en</strong>e kan nyttiggjøre seg film<strong>en</strong> i det videre forebygg<strong>en</strong>de arbeidet.<br />

Film<strong>en</strong> er brukt av skolehelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> i ungdomsskole og videregå<strong>en</strong>de<br />

skole flere steder i Norge siste år.<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> drøfting av Livsviktig<br />

n G<strong>en</strong>erelle reaksjoner på film<strong>en</strong><br />

n Er det ønskelig å bruke film<strong>en</strong> forebygg<strong>en</strong>de i aktuell <strong>kommune</strong><br />

Forelesning<br />

Tid: ca 15 minutter<br />

Hva er følsomt med dette tema, og hvilke barrierer har helsepersonell når<br />

det gjelder å ta opp et tema som bruk av alkohol med gravide?<br />

(Powerpoint-side 9, 10, 11)<br />

Vanskelig i samtal<strong>en</strong> om bruk av alkohol<br />

Aktuelle rutiner for svangerskapskontroll<strong>en</strong> i Norge inneholder bare ett<br />

spørsmål om alkohol. D<strong>en</strong> gravide skal svare ja eller nei på om hun bruker<br />

alkohol i svangerskapet. Mange kvinner forteller at de i d<strong>en</strong> forbindelse får<br />

et led<strong>en</strong>de spørsmål som «du bruker vel ikke alkohol nå?»<br />

Helsearbeidere opplever det vanskelig å samtale om pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s bruk i flere<br />

faser av behandlingsprosess<strong>en</strong>:<br />

n I kartleggingsprosess<strong>en</strong>: det er vanskelig å ta opp temaet<br />

n Hvis det er usikkert om kvinn<strong>en</strong> klarer å gj<strong>en</strong>nomføre avhold: det er<br />

vanskelig å gj<strong>en</strong>nomføre <strong>en</strong> utforsk<strong>en</strong>de samtale og få sanne svar<br />

n Blir bekymringsfullt forbruk avdekket: det oppleves vanskelig å ivareta<br />

kvinn<strong>en</strong> på <strong>en</strong> empatisk måte i samtalesituasjon<strong>en</strong>, og formidle videre<br />

hjelp<br />

D<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte helsearbeiders barrierer for å samtale om dette temaet kan<br />

være av kulturell, faglig eller personlig karakter.<br />

Kulturelle barrierer<br />

Mange oppfatter at bruk av alkohol er et privat anligg<strong>en</strong>de. En del opplever<br />

d<strong>en</strong> norske kultur<strong>en</strong> som litt <strong>en</strong>t<strong>en</strong> – eller når det gjelder alkohol. Det er mer<br />

og mer vanlig å drikke alkohol jevnlig, og mange er redd for å bli oppfattet<br />

som «snerpete». Hvis det ikke er <strong>en</strong> rutine ved d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte arbeidsplass å<br />

spørre, kan helsearbeider<strong>en</strong> være redd for å bli oppfattet som <strong>en</strong> som overdriver<br />

farer på bakgrunn av et noe spesielt personlig <strong>en</strong>gasjem<strong>en</strong>t.<br />

Faglige barrierer<br />

Mange oppgir at de er usikre på hvordan de skal takle <strong>en</strong> situasjon der <strong>en</strong><br />

gravid selv er <strong>en</strong>gstelig fordi hun har drukket før graviditet ble konstatert.<br />

De er blant annet redde for å skremme, overdrive farer eller såre. Flere rapporterer<br />

om at de ikke kj<strong>en</strong>ner godt nok <strong>til</strong> det aktuelle hjelpe<strong>til</strong>budet, og<br />

at de er redd for å avdekke problemer de ikke kan følge opp. No<strong>en</strong> oppgir<br />

at de er redde for at de skal miste allians<strong>en</strong> med pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. No<strong>en</strong> kj<strong>en</strong>ner<br />

ikke godt nok <strong>til</strong> at forskning bekrefter at det ikke finnes no<strong>en</strong> nedre sikker<br />

gr<strong>en</strong>se for bruk av alkohol i graviditet.<br />

Personlige barrierer<br />

Helsearbeidere har også nære pårør<strong>en</strong>de med alkoholproblemer, og no<strong>en</strong><br />

har også et farefullt forbruk selv. Dette kan gjøre det vanskelig å ta opp<br />

temaet. De som er avhold<strong>en</strong>de fra alkohol er spesielt redde for å bli oppfattet<br />

som moraliser<strong>en</strong>de. No<strong>en</strong> helsearbeidere synes det er vanskelig å<br />

snakke med pasi<strong>en</strong>ter om et tema som kan sette i gang sterke følelsesmessige<br />

reaksjoner. De er redde for å bli møtt med sinne eller andre sterke<br />

reaksjoner. Også helsearbeidere kan selv ha drukket i svangerskapet. De<br />

som var gravide for ti år sid<strong>en</strong> fikk ikke samme opplysning om hvor alvorlige<br />

konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e kan være.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

60 61


P R O G R A M 2 . T I M E<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale<br />

n INNLEDNING – ca 5 minutter<br />

n FORELESNING Motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtaleteknikk – ca 20<br />

minutter<br />

n ENDRINGSPROSESSEN Aktivitet: Toms kjappe – ca 10 minutter<br />

n FORELESNING Endringsprosess<strong>en</strong> – ca 20 minutter<br />

Innledning<br />

Tid: ca 5 minutter<br />

(Powerpoint-side 12)<br />

Fra å fokusere på barrierer som hindrer oss i å ta opp bruk av rusmidler,<br />

vil vi i fortsettels<strong>en</strong> snakke om hva som kan være <strong>til</strong> god hjelp for å klare å<br />

tematisere dette området. Fokuset d<strong>en</strong>ne dag<strong>en</strong> skal være på kartlegging<br />

av alkoholvaner, og motiver<strong>en</strong>de samtale som metodikk i forl<strong>en</strong>gels<strong>en</strong> av<br />

kartlegging<strong>en</strong>. Forutsetning<strong>en</strong> for å få <strong>til</strong> gode samtaler om alkoholbruk i<br />

svangerskapet, er å få <strong>til</strong> <strong>en</strong> dialog som ikke blir <strong>til</strong> <strong>en</strong> argum<strong>en</strong>tasjon eller<br />

motsetning mellom d<strong>en</strong> gravide og helsearbeider<strong>en</strong>. Så l<strong>en</strong>ge helsearbeider<strong>en</strong><br />

har <strong>en</strong> empatisk lytt<strong>en</strong>de og spørr<strong>en</strong>de inns<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> d<strong>en</strong> gravide, vil<br />

det være lettere for d<strong>en</strong> gravide å dele tanker, følelser og overveielser med<br />

h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> alkoholvaner og ev<strong>en</strong>tuell ambival<strong>en</strong>s. Å gi råd og fortelle gravide<br />

hva de burde gjøre med sine alkoholvaner er ikke effektivt. De fleste av oss<br />

reagerer med motstand på å bli fortalt hva vi skal gjøre. Ing<strong>en</strong> skal komme<br />

og fortelle meg hva som er det beste for meg… Selv når eksperter som leger<br />

eller jordmødre gir velm<strong>en</strong>te råd som er basert på kunnskap om sak<strong>en</strong>,<br />

gjør mange av oss det stikk motsatte fordi vi ønsker å bestemme selv. For<br />

å unngå å havne i feller som ikke vil fremme dialog, kan kommunikasjon<br />

gj<strong>en</strong>nom motiver<strong>en</strong>de samtale være et hjelpemiddel. Å arbeide ut fra <strong>en</strong> MI<br />

konsist<strong>en</strong>t metodikk betyr ikke at <strong>en</strong> ikke skal kunne gi råd, m<strong>en</strong> at <strong>en</strong> gjør<br />

det på bestemte måter som innbyr <strong>til</strong> samarbeid mer <strong>en</strong>n motstand.<br />

Hva kan helsearbeidere gjøre i forhold <strong>til</strong> alkoholbruk i svangerskapet?<br />

n De kan id<strong>en</strong>tifisere risikofullt alkoholkonsum<br />

n De kan informere om risiko ved bruk av alkohol under graviditet<strong>en</strong><br />

n De kan motivere <strong>til</strong> forandring<br />

Før vi går over <strong>til</strong> selve kartleggingsskjemaet som hjelper <strong>til</strong> å id<strong>en</strong>tifisere<br />

alkoholbruk<strong>en</strong>, skal vi fokusere på no<strong>en</strong> grunnlegg<strong>en</strong>de sider ved Motiver<strong>en</strong>de<br />

samtale som metode når vi skal informere og evt. motivere <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring<br />

av alkoholvan<strong>en</strong>e.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale (MI) for gravide risikokonsum<strong>en</strong>ter<br />

Formål: Få kunnskap og tr<strong>en</strong>ing i hvordan MI kan brukes i forbindelse med<br />

kartlegging av alkoholvaner<br />

Tekst i manual<strong>en</strong> for d<strong>en</strong>ne økt<strong>en</strong> er delvis h<strong>en</strong>tet og <strong>til</strong>passet fra manual i Endringsfokusert<br />

rådgivning Trinn1 – Stiftels<strong>en</strong> Berg<strong>en</strong>sklinikk<strong>en</strong>e, m<strong>en</strong>s noe tekst er h<strong>en</strong>tet og<br />

<strong>til</strong>passet fra SOMRA; Samtalet OM Riskbruk av Alkohol, som er <strong>en</strong> interaktiv, webbasert<br />

utdanning i Motiver<strong>en</strong>de Samtaler.<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>:<br />

Motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtaleteknikk<br />

Tid: ca 20 min<br />

(Powerpoint-side 13, 14, 15)<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale er <strong>en</strong> kli<strong>en</strong>ts<strong>en</strong>trert, målori<strong>en</strong>tert metode. Gj<strong>en</strong>nom<br />

å utforske og løse opp ambival<strong>en</strong>s skal metod<strong>en</strong> hjelpe <strong>til</strong> å bygge opp d<strong>en</strong><br />

indre motivasjon<strong>en</strong> for <strong>en</strong>dring hos kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

D<strong>en</strong>ne definisjon<strong>en</strong> peker på flere kj<strong>en</strong>netegn ved d<strong>en</strong>ne metod<strong>en</strong>:<br />

n D<strong>en</strong> er rådgiverstyrt: Rådgiver<strong>en</strong> har ansvar for å lede samtal<strong>en</strong><br />

i bestemte retninger<br />

n D<strong>en</strong> er målrettet: Rådgiver<strong>en</strong> har et mål som han/hun styrer mot og som<br />

gir samtal<strong>en</strong> et fokus.<br />

62 63


n D<strong>en</strong> er kli<strong>en</strong>ts<strong>en</strong>trert: Rådgiver<strong>en</strong> legger vekt på å være empatisk<br />

n Det er <strong>en</strong> rådgivningss<strong>til</strong>: Rådgiver<strong>en</strong>s atferd, væremåte eller s<strong>til</strong> er i<br />

fokus<br />

n D<strong>en</strong> har to mål: Å hjelpe kli<strong>en</strong>ter med både å UTFORSKE og å BEARBEIDE<br />

ambival<strong>en</strong>s for atferds<strong>en</strong>dring<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale er <strong>en</strong> måte å samtale på, <strong>en</strong> måte å finne frem <strong>til</strong> og<br />

iverksette strategier for forandring, og <strong>en</strong> måte å manøvrere seg rundt motstandskrefter<br />

som kan hindre <strong>en</strong>dring gj<strong>en</strong>nom utforskning og bearbeiding<br />

av ambival<strong>en</strong>s for atferds<strong>en</strong>dring.<br />

MI repres<strong>en</strong>terer kunnskap om hvordan du kan gjøre det du allerede gjør;<br />

mer kli<strong>en</strong>tstyrt og mer resultatstyrt. Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s stemme blir fremhevet som<br />

kilde <strong>til</strong> kunnskap og løsninger – slik at hun kan bestemme sin eg<strong>en</strong> fremtid.<br />

MI innebærer å anerkj<strong>en</strong>ne og vise respekt for d<strong>en</strong> kraft som felles innsats<br />

frembringer i kamp<strong>en</strong> for å overvinne vanskeligheter.<br />

Hvordan kan metod<strong>en</strong> anv<strong>en</strong>des av primærhelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> i møte med<br />

gravide og småbarnforeldre?<br />

MI kan være et verktøy for å håndtere problemer med motivasjon. MI kan<br />

hjelpe gravide og småbarnsforeldre <strong>til</strong> å finne sin eg<strong>en</strong> motivasjon snarere<br />

<strong>en</strong>n at vi som helsearbeidere t<strong>en</strong>ker at vi skal prøve å installere d<strong>en</strong>. Atferds<strong>en</strong>dring<br />

kan registreres etter et fåtall samtaler.<br />

(Powerpoint-side 16)<br />

E-D-R-A-S: 5 prinsipper i motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtale<br />

1. E for Empati<br />

Empati har to viktige aspekter. Det <strong>en</strong>e er å forstå kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s opplevelse av<br />

seg selv, sin situasjon og andre m<strong>en</strong>nesker. Det andre viktige aspektet er å<br />

klare å formidle at man har forstått. I motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtale brukes<br />

ulike former for refleksjon <strong>til</strong> å formidle d<strong>en</strong>ne forståels<strong>en</strong>. Nøyaktig empati,<br />

både å lytte og formidle, er <strong>en</strong> forutsetning for å kunne hjelpe kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> med<br />

å utforske ambival<strong>en</strong>s.<br />

2. D for Diskrepans<br />

Uover<strong>en</strong>sstemmelse mellom hvordan man har det, og hvordan man skulle<br />

ønske at man hadde det, kan gi <strong>en</strong> følelse av psykisk sp<strong>en</strong>ning og ubehag.<br />

D<strong>en</strong>ne følels<strong>en</strong> kan skape motivasjon for å redusere uover<strong>en</strong>sstemmels<strong>en</strong>.<br />

I motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtale forsøker rådgiver<strong>en</strong> å styre kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s oppmerksomhet<br />

mot områder i livet der du kan v<strong>en</strong>te å finne slik diskrepans.<br />

Et eksempel på dette vil være å la kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> fortelle om viktige personlige<br />

verdier, og så vurdere hvordan d<strong>en</strong> pågå<strong>en</strong>de problematferd passer over<strong>en</strong>s<br />

med disse.<br />

3. R for Rulle med motstand<strong>en</strong><br />

Forskning tyder på at <strong>en</strong> kli<strong>en</strong>t som viser mye motstand i <strong>en</strong> samtale faktisk<br />

DEMOTIVERER seg selv fra <strong>en</strong> beslutning om <strong>en</strong>dring. Et viktig prinsipp i <strong>en</strong><br />

motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtale er å omgå, eller rulle med kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s motstand.<br />

En kan også utnytte motstand<strong>en</strong> kreativt – no<strong>en</strong> kaller dette<br />

«psykologisk judo».<br />

Milton Erickson var <strong>en</strong> av de første som arbeidet systematisk med å omgå<br />

og bruke kli<strong>en</strong>tmotstand på <strong>en</strong> kreativ måte. Erickson vokste opp på <strong>en</strong><br />

kvegfarm i USA. Hver vår skulle bønd<strong>en</strong>e i området dra de store dyr<strong>en</strong>e ut av<br />

vinterfjøset og ut på beite. De møtte opp mannsterkt hos hverandre og halte<br />

de motstridige oks<strong>en</strong>e ut av fjøset etter ring<strong>en</strong> i nes<strong>en</strong>. En gang hadde de et<br />

svært strev med <strong>en</strong> okse som satte seg helt på bakbeina. Da seks år gamle<br />

Milton så dette, gikk han plutselig bak oks<strong>en</strong> og dro d<strong>en</strong> i hal<strong>en</strong> … Hvorpå<br />

oks<strong>en</strong> sprang ut av fjøset.<br />

Histori<strong>en</strong> illustrerer hvordan man kan utnytte <strong>en</strong>ergi<strong>en</strong> i motstand <strong>til</strong> å<br />

fremme positiv <strong>en</strong>dring. Det hører med <strong>til</strong> histori<strong>en</strong> at Milton Erickson vokste<br />

opp <strong>til</strong> å bli <strong>en</strong> av USAs mest anerkj<strong>en</strong>te psykoterapeuter.<br />

4. A for unngå Argum<strong>en</strong>tering<br />

Kli<strong>en</strong>ter i rådgivning er som andre folk, de hører mest etter når de snakker<br />

selv. Ved å høre seg selv argum<strong>en</strong>tere for rusmiddelbruk, påvirker de seg<br />

selv. Hører de seg selv argum<strong>en</strong>tere mot, vil dette øke sannsynlighet<strong>en</strong> for at<br />

dette blir deres standpunkt. I <strong>en</strong> motivasjonsbygg<strong>en</strong>de samtale bør rådgiver<strong>en</strong><br />

forsøke å unngå å argum<strong>en</strong>tere og motargum<strong>en</strong>tere med kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Dersom<br />

du eller kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> begynner med «Ja, m<strong>en</strong>…», så er dere kanskje i gang<br />

med <strong>en</strong> ufruktbar u<strong>en</strong>ighet.<br />

I <strong>en</strong> studie fra USA ble no<strong>en</strong> reaksjonære og rasefi<strong>en</strong>dtlige stud<strong>en</strong>ter valgt<br />

ut og bedt om å holde et innlegg om det positive med integrasjon, altså det<br />

motsatte av sitt eg<strong>en</strong>tlige syn. Innlegget ble holdt foran publikum og omhandlet<br />

de gode sid<strong>en</strong>e ved større integrering av ras<strong>en</strong>e. Etter at de hadde<br />

holdt dette foredraget ble de igj<strong>en</strong> vurdert i forhold <strong>til</strong> hvor reaksjonære og<br />

rasefi<strong>en</strong>dtlige de var. Som gruppe betraktet hadde de moderert sitt syn. De<br />

var blitt mer liberale. De så ut som om de hadde hørt på seg selv og latt seg<br />

influere av dette.<br />

5. S for Støtt <strong>til</strong>tro <strong>til</strong> mestring (Self-efficacy).<br />

Motivasjon avh<strong>en</strong>ger bl.a. av hvor stor <strong>til</strong>tro du har <strong>til</strong> at du kan oppnå det<br />

du vil. Dersom du opplever store problemer med <strong>en</strong> eller ann<strong>en</strong> vane, m<strong>en</strong><br />

samtidig ikke tror du kan klare å gjøre noe med d<strong>en</strong>, vil du sannsynligvis<br />

ikke være motivert for å prøve heller. Det er viktig å støtte kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s håp og<br />

tro på at han/hun kan klare å <strong>en</strong>dre vaner.<br />

(Powerpoint-side 17)<br />

MI’s filosofi<br />

(Powerpoint-side 18, 19, 20)<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

64 65


(Powerpoint-side 21)<br />

Endringsprosess<strong>en</strong><br />

Aktivitet: Toms kjappe<br />

Tid: 10 min<br />

(Powerpoint-side 22)<br />

Fremgangsmåte: T<strong>en</strong>k på <strong>en</strong> forandring i livet du <strong>en</strong>t<strong>en</strong> er i gang med eller<br />

du ønsker å komme i gang med. Eller <strong>en</strong> <strong>en</strong>dring i livet du har gjort og som<br />

du fremdeles går og t<strong>en</strong>ker på. Det kan være noe med <strong>en</strong>dringer i arbeid,<br />

jobbe mer/mindre, begynne på et studium, trimme mer, slanke deg, slutte<br />

å røyke.<br />

Sett dere samm<strong>en</strong> to og to. En forteller sin historie om <strong>en</strong>dring i 1 1 /2 minutt,<br />

<strong>en</strong> lytter ut<strong>en</strong> å komm<strong>en</strong>tere eller s<strong>til</strong>le spørsmål. Start når jeg gir beskjed.<br />

Bytt på roll<strong>en</strong>e, jeg gir beskjed når dere skal begynne å fortelle histori<strong>en</strong> og<br />

når det har gått 1 1 /2 minutt.<br />

(Powerpoint-side 23)<br />

Endringsprosess<strong>en</strong><br />

Føroverveier: Ser ikke at det er nødv<strong>en</strong>dig med <strong>en</strong>dring, ikke problem<br />

Overveier: Ser det gode og det mindre gode ved status quo, lurer på om<br />

<strong>en</strong>dring er nødv<strong>en</strong>dig? Hva kan jeg vinne, hva kan jeg tape?<br />

Forbereder: T<strong>en</strong>ker at nå skal jeg i gang, har kanskje gjort små <strong>en</strong>dringer,<br />

«stukket tå<strong>en</strong> i vannet» for å ta temp<strong>en</strong><br />

Handler: Er i gang med <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, synlig for seg selv og andre at det skjer<br />

noe<br />

Vedlikehold: Må fremdeles ta no<strong>en</strong> tankerunder for å begrunne nødv<strong>en</strong>dighet<br />

av <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, stort sett går det bra!<br />

(Powerpoint-side 24)<br />

1. T<strong>en</strong>k på din eg<strong>en</strong> «<strong>en</strong>dringsfortelling». Plasser deg selv i <strong>en</strong> av fas<strong>en</strong>e<br />

2. T<strong>en</strong>k på d<strong>en</strong> histori<strong>en</strong> du ble fortalt. Plasser sidemann<strong>en</strong> i <strong>en</strong> av fas<strong>en</strong>e<br />

3. Samm<strong>en</strong>lign, hvor dere plasserer dere selv og d<strong>en</strong> andre<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>: Endringsprosess<strong>en</strong><br />

Tid: ca 20 min<br />

(Powerpoint-side 25, 26)<br />

I løpet av de siste ti år<strong>en</strong>e har Prochaska og DiClem<strong>en</strong>tes modell for planlagt<br />

atferds<strong>en</strong>dring fått øk<strong>en</strong>de betydning for hvordan man interv<strong>en</strong>erer overfor<br />

livss<strong>til</strong>sproblemer og avh<strong>en</strong>gighet. Modell<strong>en</strong> gir ofte <strong>en</strong> umiddelbar opplevelse<br />

av å være <strong>en</strong> «riktig» beskrivelse av prosess<strong>en</strong> som mange rusmiddelkli<strong>en</strong>ter<br />

går gj<strong>en</strong>nom. Endringsprosess<strong>en</strong> beskriver <strong>en</strong>dring av ann<strong>en</strong> atferd<br />

<strong>en</strong>n bare rusmiddelbruk, og modell<strong>en</strong> kan brukes <strong>til</strong> å forstå <strong>en</strong>dringer som<br />

<strong>en</strong> selv har forsøkt å iverksette. Et s<strong>en</strong>tralt aspekt ved modell<strong>en</strong> er at det<br />

foregår viktige prosesser forut for og i kjølvannet av atferds<strong>en</strong>dring<strong>en</strong>.<br />

Modell<strong>en</strong> gir <strong>en</strong> «rasjonell» forklaring på irrasjonelle f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>er som f.eks.<br />

<strong>til</strong>synelat<strong>en</strong>de mangl<strong>en</strong>de motivasjon for <strong>en</strong>dring, eller hyppige <strong>til</strong>bakefall <strong>til</strong><br />

gamle vaner. Videre peker modell<strong>en</strong> på at vi kan øke effekt<strong>en</strong> av vår rådgivning,<br />

hvis vi <strong>til</strong>passer <strong>til</strong>tak <strong>til</strong> der kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> faktisk er i <strong>en</strong> <strong>en</strong>dringsprosess.<br />

Forandring kan ha ulike årsaker. Barn forandrer seg gj<strong>en</strong>nom biologisk<br />

modning, noe som også gjelder for voksne om <strong>en</strong>n i mindre grad. Vi kan<br />

forandre oss i kraft av at vi gj<strong>en</strong>nomgår faser i livet med særlige krav og<br />

forv<strong>en</strong>tninger. Forandring kan også skje gj<strong>en</strong>nom ytre påvirkning (f.eks.<br />

straff og belønning).<br />

No<strong>en</strong> ganger kommer <strong>en</strong>dringer som følge av at <strong>en</strong> bestemmer seg for noe,<br />

Int<strong>en</strong>sjonell forandring. Jim Prochaska og Carlo DiClem<strong>en</strong>te har utviklet <strong>en</strong><br />

modell for int<strong>en</strong>sjonell <strong>en</strong>dring ved å studere røykere som slutter å røyke.<br />

En av modell<strong>en</strong>s styrker ligger i at d<strong>en</strong> beskriver noe av det som skjer forut<br />

for og i etterkant av d<strong>en</strong> konkrete og synlige atferds<strong>en</strong>dring<strong>en</strong>. Endring blir<br />

sett på som <strong>en</strong> prosess som forløper i id<strong>en</strong>tifiserbare faser eller stadier. Hver<br />

fase har sine spesielle kj<strong>en</strong>netegn. Forskere og behandlere som arbeider<br />

med <strong>en</strong>dring av atferd har vist øk<strong>en</strong>de interesse for modell<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> er blitt <strong>en</strong><br />

av de viktigste redskap<strong>en</strong>e for å beskrive, forstå og påvirke planlagt <strong>en</strong>dring.<br />

(Powerpoint-side 27)<br />

Føroverveielse<br />

I føroverveielsesfas<strong>en</strong> overveier ikke person<strong>en</strong> <strong>en</strong>dring. Endring er ikke<br />

på «dagsord<strong>en</strong>». Person<strong>en</strong> ignorerer eller legger lit<strong>en</strong> vekt på de negative<br />

sid<strong>en</strong>e ved van<strong>en</strong> sin. Han/hun unngår å diskutere ulemper – negative sider<br />

knyttet <strong>til</strong> van<strong>en</strong>, og vil ofte kunne vise motstand i rådgivningssamtaler.<br />

Føroverveiere bruker fire «beskyttelsesstrategier» for å ignorere og unngå<br />

oppmerksomhet på det negative ved atferd<strong>en</strong>:<br />

n Gjør det negative så lite som mulig – minimaliserer og b<strong>en</strong>ekter<br />

(RELUCTANCE)<br />

n Finner de gode unnskyldning<strong>en</strong>e – rasjonaliserer (RATIONALIZATION)<br />

n V<strong>en</strong>der det negative utover – projeksjon (REBELLION)<br />

n V<strong>en</strong>der det negative innover – introjeksjon (RESIGNATION)<br />

Når du skal forsøke å påvirke <strong>en</strong> person <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring er det viktig å kj<strong>en</strong>ne<br />

<strong>til</strong> vedkomm<strong>en</strong>des «beskyttelsesstrategi». Du må nærme deg <strong>en</strong> resignert<br />

person på <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> måte <strong>en</strong>n <strong>en</strong> som rasjonaliserer.<br />

No<strong>en</strong> føroverveiere er mottakelige for informasjon om de mindre gode<br />

sid<strong>en</strong>e ved det de holder på med, m<strong>en</strong> ut<strong>en</strong> at dette fører <strong>til</strong> at de overveier<br />

<strong>en</strong>dring. Her er ikke problemet at de ignorerer det negative knyttet <strong>til</strong> atferd<strong>en</strong>.<br />

Det ser heller ut som om de har gjort et «valg». I slike situasjoner kan<br />

det være riktig å snakke om <strong>en</strong> preferanse og at person<strong>en</strong> er villig <strong>til</strong> å ta de<br />

kostnad<strong>en</strong>e som dette innebærer.<br />

D<strong>en</strong> viktigste strategi<strong>en</strong> for å bevege <strong>en</strong> føroverveier videre i retning av<br />

å vurdere <strong>en</strong>dring, er bevisstgjøring om negative sider ved atferd<strong>en</strong>.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

66 67


(Powerpoint-side 28)<br />

Overveielse<br />

I overveielsesfas<strong>en</strong> t<strong>en</strong>ker person<strong>en</strong> over de positive og de negative sid<strong>en</strong>e<br />

ved atferd<strong>en</strong>. Han eller hun vurderer også d<strong>en</strong> forv<strong>en</strong>tede pris<strong>en</strong> på <strong>en</strong>dring<br />

opp mot gevinst<strong>en</strong>. Person<strong>en</strong> balanserer ulike argum<strong>en</strong>ter for og imot, opp<br />

mot hverandre. Person<strong>en</strong> er ambival<strong>en</strong>t.<br />

Overveiere gjør opp status med seg selv. De holder atferd<strong>en</strong> og d<strong>en</strong>s konsekv<strong>en</strong>ser<br />

opp mot viktige sider ved seg selv og viktige personlige verdier.<br />

D<strong>en</strong>ne prosess<strong>en</strong> kan kalles for «selvrevurdering». D<strong>en</strong>ne revurdering<strong>en</strong> kan<br />

føre <strong>til</strong> følelsesmessige reaksjoner og resultere i <strong>en</strong> beslutning om å gjøre<br />

<strong>en</strong>dringer. Å vurdere seg selv og sin atferd kan være ubehagelig, kanskje <strong>til</strong><br />

og med smertefullt. Hos no<strong>en</strong> vil «revurdering av seg selv» føre <strong>til</strong> at <strong>en</strong> tar<br />

i bruk beskyttelsesstrategier og «går <strong>til</strong>bake» <strong>til</strong> føroverveielse.<br />

Overveiere er ofte i konflikt med seg selv. De vil ofte være motiverte for<br />

forskjellige ting. De kan p<strong>en</strong>dle mellom å ønske å gjøre <strong>en</strong>dringer og ikke<br />

å gjøre <strong>en</strong>dringer. En grunn <strong>til</strong> dette er at rusmiddelbruk varierer i int<strong>en</strong>sitet<br />

og de negative konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e varierer også. No<strong>en</strong> ganger oppleves situasjon<strong>en</strong><br />

som riktig ille (søndag formiddag), m<strong>en</strong>s andre ganger er ikke ting<br />

så ille (fredag ettermiddag). En person kan bli «låst fast» i overveiels<strong>en</strong>.<br />

(Dette temaet behandles mer utførlig i del 3: «Ambival<strong>en</strong>s».)<br />

Fire vanlige måter som d<strong>en</strong>ne fastlåsthet<strong>en</strong> ytrer seg i:<br />

n En v<strong>en</strong>ter på det magiske øyeblikket <strong>til</strong> å begynne å gjøre <strong>en</strong>dringer<br />

n En v<strong>en</strong>ter på absolutt 100 pros<strong>en</strong>t sikkerhet i sin beslutning om å gjøre<br />

<strong>en</strong>dringer<br />

n En gir seg h<strong>en</strong> <strong>til</strong> ønsket<strong>en</strong>king<br />

n En handler for tidlig – før de har tatt <strong>en</strong> dyptgrip<strong>en</strong>de beslutning om<br />

<strong>en</strong>dring<br />

Overveielse og det å v<strong>en</strong>te på det «riktige» øyeblikket er godt illustrert<br />

i diktet <strong>til</strong> Jacob Sande, «Etter ein rangel». Man aner at d<strong>en</strong>ne person<strong>en</strong> vil<br />

komme <strong>til</strong> å si det samme diktet også «i morgon».<br />

(Powerpoint-side 29)<br />

Forberedelse<br />

I modell<strong>en</strong> <strong>til</strong> Prochaska og DiClem<strong>en</strong>te vil <strong>en</strong> vellykket løsning av overveielsesfas<strong>en</strong><br />

innebære at person<strong>en</strong> tar <strong>en</strong> beslutning om å <strong>en</strong>dre seg.<br />

Overveielsesfas<strong>en</strong> tar slutt ved at person<strong>en</strong> tar <strong>en</strong> slik beslutning. Forberedelsesfas<strong>en</strong><br />

er kj<strong>en</strong>netegnet ved at man planlegger å gjøre konkrete<br />

<strong>en</strong>dringer (handlinger) inn<strong>en</strong> relativt kort tid (maks. to mnd.). Mange setter<br />

seg <strong>en</strong> dato for <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, f.eks. nyttårsaft<strong>en</strong>. En tid før nyttårsaft<strong>en</strong> har <strong>en</strong><br />

gjerne bestemt seg for å gjøre <strong>en</strong> <strong>en</strong>dring, lagt planer for hvordan det skal<br />

skje og fastsatt dato for <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>.<br />

Ofte vil beslutningstaking og forberedelse <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring skje parallelt. Gode<br />

forberedelser har stor betydning for hvor vellykket og varig <strong>en</strong>dring<strong>en</strong> vil<br />

bli.<br />

No<strong>en</strong> forbereder seg ved å gjøre små eksperim<strong>en</strong>ter med å gjøre litt mindre<br />

av det som er problematisk. W. R. Miller samm<strong>en</strong>ligner dette med det å<br />

stikke stortåa i vannet for å kj<strong>en</strong>ne på temperatur<strong>en</strong> før man kaster seg ut i.<br />

No<strong>en</strong> merker av <strong>en</strong> dato for når selve ENDRINGEN skal ta <strong>til</strong>. I forberedelsesfas<strong>en</strong><br />

blir blikket rettet fremover. En t<strong>en</strong>ker på hvordan livet vil bli etter<br />

at problematferd<strong>en</strong> er kommet under kontroll. Dette står i motsetning <strong>til</strong><br />

tidligere faser der blikket er mer rettet mot det problematiske som allerede<br />

har h<strong>en</strong>dt, eller som stadig vekk h<strong>en</strong>der.<br />

Personer som har bestemt seg for å <strong>en</strong>dre på noe forsøker ofte å gjøre<br />

beslutning<strong>en</strong> forplikt<strong>en</strong>de, slik at d<strong>en</strong> kan opprettholdes selv om <strong>en</strong> møter<br />

motbør.<br />

Forberedelsesfas<strong>en</strong> er <strong>en</strong> relativt kortvarig fase. Prochaska og DiClem<strong>en</strong>te<br />

hevder at d<strong>en</strong> er tidsbegr<strong>en</strong>set <strong>til</strong> maksimalt to måneder.<br />

(Powerpoint-side 30)<br />

Handling<br />

I handlingsfas<strong>en</strong> blir <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>e konkrete og synlige. Nå slutter man å<br />

røyke, begynner å trimme, melder seg inn i AA, legger seg inn <strong>til</strong> behandling<br />

osv. De fleste av oss forbinder «<strong>en</strong>dring» med det som skjer i d<strong>en</strong>ne fas<strong>en</strong>.<br />

I føroverveielses-, overveielses- og forberedelsesfas<strong>en</strong> er <strong>en</strong>dringsprosess<strong>en</strong><br />

først og fremst av tankemessig karakter. I handlingsfas<strong>en</strong> kommer observerbar<br />

atferd i <strong>til</strong>legg.<br />

Viktige prosesser i handlingsfas<strong>en</strong><br />

En strategi som mange b<strong>en</strong>ytter seg av i handlingsfas<strong>en</strong> er å få kontroll<br />

over miljømessige forhold som h<strong>en</strong>ger samm<strong>en</strong> med problematferd<strong>en</strong>.<br />

I praksis betyr dette å få oversikt over og forsøke å unngå fristelser. No<strong>en</strong><br />

eksempler: En finner ut hvem det frister å bruke amfetamin samm<strong>en</strong> med,<br />

eller hvilke situasjoner <strong>en</strong> drikker for mye i (på firmafester, på hyttetur,<br />

hjemme al<strong>en</strong>e osv.). No<strong>en</strong> forandrer på sine omgivelser slik at fristelser blir<br />

mindre <strong>til</strong>gj<strong>en</strong>gelige, for eksempel ved å kvitte seg med alle alkoholholdige<br />

drikkevarer i huset, eller selge HB-apparatet. Andre unngår å oppsøke<br />

drikkemiljøer eller drikkekamerater. Slik skaffer de seg større avstand <strong>til</strong>,<br />

og bedre kontroll over de faktor<strong>en</strong>e som ofte bidrar <strong>til</strong> å sette i gang problematferd<strong>en</strong>.<br />

En ann<strong>en</strong> strategi er å finne <strong>en</strong> erstatning for problematferd<strong>en</strong>. F.eks. gå<br />

i AA møter for å treffe gamle kompiser i stedet for å gå på pub<strong>en</strong>, avtale<br />

gjøremål i helg<strong>en</strong>e som aktiviserer og interesserer, trekke opp på fjellet når<br />

irritasjon<strong>en</strong> bygger seg opp i stedet for å trekke opp <strong>en</strong> øl. No<strong>en</strong> forsøker<br />

å finne på andre aktiviteter som kan fylle d<strong>en</strong> tid<strong>en</strong> som man tidligere fyllet<br />

seg i: Man går på tur eller på kino, kjører bil, lytter <strong>til</strong> musikk, leser, tar opp<br />

gamle fritidsinteresser eller oppsøker v<strong>en</strong>ner som ikke drikker. Man forsøker<br />

å erstatte problematferd<strong>en</strong>.<br />

En tredje strategi er belønne seg selv for fremskritt og hederlig innsats.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

68 69


Mange har moralske problemer med dette, fordi de ikke føler at de fortj<strong>en</strong>er<br />

belønning for noe som er <strong>en</strong> selvfølgelighet. Likevel kan litt selvanerkj<strong>en</strong>nelse<br />

eller litt stolthet over f.eks. rusfrie dager være av det gode. Her bygger vi på<br />

et av de viktigste prinsipp<strong>en</strong>e fra atferdsterapi: belønnet atferd blir gj<strong>en</strong>tatt.<br />

Det overordnede målet i handlingsfas<strong>en</strong> er at <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>e blir «automatisert».<br />

Dette betyr at det kreves mindre og mindre tankemessig og følelsesmessig<br />

anstr<strong>en</strong>gelse for å utføre d<strong>en</strong> nye atferd<strong>en</strong>. Atferd<strong>en</strong> skal bli mest<br />

mulig «naturlig» og <strong>en</strong> del av det som er vanlig for person<strong>en</strong>. I d<strong>en</strong>ne prosess<strong>en</strong><br />

er øvelse viktig, i tank<strong>en</strong>e som planlegging, i praksis som gj<strong>en</strong>tatte<br />

handlinger.<br />

Imidlertid vil nokså mange oppleve <strong>til</strong>bakefall <strong>til</strong> det gamle mønsteret. Dette<br />

kan skje like etter man er kommet i gang med <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>e, eller mer gradvis<br />

over tid.<br />

Hvor varig <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>e blir avh<strong>en</strong>ger av bl.a.:<br />

n Hvor grundig <strong>en</strong> har vært med forberedels<strong>en</strong>e<br />

n Hvor mye <strong>en</strong> har investert i <strong>en</strong>dring<strong>en</strong><br />

n Om <strong>en</strong> har mange strategier <strong>til</strong> å mestre fristelser og risikosituasjoner<br />

n Om <strong>en</strong> bare bruker strategier som tidligere har vist seg å være lite effektive<br />

(mer av det samme), eller om <strong>en</strong> prøver å gjøre ting på nye måter<br />

(Powerpoint-side 31)<br />

Vedlikehold<br />

Vedlikehold er ikke <strong>en</strong> statisk <strong>til</strong>stand som bare er preget av å holde<br />

skans<strong>en</strong>e. D<strong>en</strong>ne fas<strong>en</strong> er også <strong>en</strong> aktiv og krev<strong>en</strong>de del av <strong>en</strong>dringsprosess<strong>en</strong>.<br />

Slanking kan være et godt eksempel på dette: Det er forholdsvis lett å<br />

gå ned no<strong>en</strong> kilo, m<strong>en</strong> heller strevsomt å holde vekt<strong>en</strong> nede over tid. Mange<br />

m<strong>en</strong>nesker i vedlikeholdsfas<strong>en</strong> opplever <strong>en</strong> <strong>til</strong>trekning mot d<strong>en</strong> gamle atferd<strong>en</strong><br />

og dermed kan de ha betydelig ambival<strong>en</strong>s. M<strong>en</strong>s hovedkonflikt<strong>en</strong> i<br />

overveielsesfas<strong>en</strong> var av typ<strong>en</strong>: «Skal jeg fortsette med d<strong>en</strong>ne atferd<strong>en</strong> som<br />

ikke er bra for meg, eller skal jeg <strong>en</strong>dre på d<strong>en</strong>?», er ambival<strong>en</strong>s<strong>en</strong> i vedlikeholdsfas<strong>en</strong><br />

mer av typ<strong>en</strong>: «Skal jeg fortsette med <strong>en</strong>dring<strong>en</strong>, eller skal jeg gå<br />

<strong>til</strong>bake <strong>til</strong> det (gode) som var tidligere?»<br />

En s<strong>en</strong>tral oppgave i vedlikeholdsfas<strong>en</strong> er å unngå <strong>til</strong>bakefall. Det blir viktig<br />

å få oversikt over risikosituasjoner og utvikle handlingsalternativer når<br />

fristelser og vanskeligheter melder seg. For no<strong>en</strong> vil <strong>en</strong>dring<strong>en</strong> etter hvert<br />

bli automatisert og kreve lit<strong>en</strong> grad av oppmerksomhet og <strong>en</strong>ergi. Andre vil<br />

måtte være årvåkne for far<strong>en</strong> for <strong>til</strong>bakefall.<br />

Et <strong>til</strong>bakefall kan melde seg som <strong>en</strong> <strong>til</strong>synelat<strong>en</strong>de rasjonell overveielse om<br />

å ta opp igj<strong>en</strong> gamle vaner, det kan skje plutselig og det kan skje ved at <strong>en</strong><br />

mer passivt lar seg gli <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> det gamle. No<strong>en</strong> strever rest<strong>en</strong> av livet med<br />

dragning mot gamle vaner.<br />

Et uttrykk fra Sverige heter: «De hvita knogarnas nykterhet» – i dette ligger<br />

at no<strong>en</strong> beholder sin «nykterhet» ved å anstr<strong>en</strong>ge seg og ta seg samm<strong>en</strong> i<br />

d<strong>en</strong> grad at knok<strong>en</strong>e blir hvite. Dette er et godt bilde på d<strong>en</strong> indre kamp<strong>en</strong><br />

og vedvar<strong>en</strong>de <strong>en</strong>ergibruk som no<strong>en</strong> m<strong>en</strong>nesker opplever er nødv<strong>en</strong>dig for<br />

å holde seg <strong>til</strong> sin beslutning.<br />

(Powerpoint-side 32)<br />

Tilbakefall<br />

Når <strong>en</strong> skal <strong>en</strong>dre på <strong>en</strong> vane eller avh<strong>en</strong>gighetsatferd, er <strong>til</strong>bakefall regel<strong>en</strong><br />

heller <strong>en</strong>n unntaket. F.eks. vil 60–80 pros<strong>en</strong>t av de som slutter å røyke<br />

oppleve <strong>til</strong>bakefall i løpet av det første året. Tilbakefall er sannsynligvis like<br />

vanlig for mange andre former for avh<strong>en</strong>gighetsatferd.<br />

Tilbakefall har sine typiske forløp:<br />

De kan oppstå i forbindelse med sosialt press. F.eks. drikkepress.<br />

n Tilbakefall kan komme i forbindelse med <strong>en</strong> tankemessig utfordring av<br />

sin beslutning om <strong>en</strong>dring<br />

n Tilbakefall kan skje i forbindelse med situasjoner som er risikable for<br />

<strong>til</strong>bakefall<br />

«Abstin<strong>en</strong>ce violation effect»<br />

Dette er et allm<strong>en</strong>nm<strong>en</strong>neskelig f<strong>en</strong>om<strong>en</strong> som de fleste vil kunne<br />

gj<strong>en</strong>kj<strong>en</strong>ne. «Abstin<strong>en</strong>ce violation effect» er <strong>en</strong> måte å t<strong>en</strong>ke på som bidrar<br />

<strong>til</strong> at <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> «glipp» fører <strong>til</strong> at <strong>en</strong> tar opp igj<strong>en</strong> d<strong>en</strong> gamle atferd<strong>en</strong> med full<br />

styrke. F.eks. kan <strong>en</strong> drink, eller <strong>en</strong> pils, være et brudd på <strong>en</strong> avtale som <strong>en</strong><br />

har med seg selv om å være totalavhold<strong>en</strong>de. Har <strong>en</strong> så «kommet i skade»<br />

for å ta <strong>en</strong> drink, har <strong>en</strong> brutt kontrakt<strong>en</strong>. Når kontrakt<strong>en</strong> først er brutt er det<br />

«i prinsippet» ing<strong>en</strong> forskjell mellom én drink og mange drinker. No<strong>en</strong> vil<br />

kj<strong>en</strong>ne dette igj<strong>en</strong> fra slanking: Har <strong>en</strong> først tatt én lit<strong>en</strong> konfekt, kan <strong>en</strong> like<br />

godt spise hele esk<strong>en</strong>…<br />

Tilbakefall <strong>til</strong> tidligere faser i <strong>en</strong>dringsprosess<strong>en</strong><br />

Et <strong>til</strong>bakefall betyr ikke nødv<strong>en</strong>digvis at <strong>en</strong> person gir seg over og slipper alle<br />

bremser vis à vis rusmiddelbruk<strong>en</strong>. Et <strong>til</strong>bakefall kan begr<strong>en</strong>ses, mestres og<br />

være <strong>en</strong> erfaring som <strong>en</strong> kan lære noe av. D<strong>en</strong> nye kunnskap<strong>en</strong> kan brukes <strong>til</strong><br />

å mestre fremtidige vanskeligheter. Det er viktig å po<strong>en</strong>gtere at et <strong>til</strong>bakefall<br />

ikke betyr at man faller helt <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> føroverveielse. Blant de som begynner<br />

å røyke igj<strong>en</strong> etter å ha sluttet, havner 85–90 pros<strong>en</strong>t umiddelbart <strong>til</strong>bake i<br />

overveielse, forberedelse eller handling.<br />

Har <strong>en</strong> tatt <strong>en</strong> runde i <strong>en</strong>dringsprosess<strong>en</strong> er det vanskelig å komme seg ut av<br />

d<strong>en</strong> igj<strong>en</strong>: En blir sitt<strong>en</strong>de i «klisteret». Når <strong>en</strong> først er blitt klar over at atferd<strong>en</strong><br />

er problematisk, er det vanskelig å ryste av seg d<strong>en</strong>ne bevissthet<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 33)<br />

Beredskap for forandring: matching – <strong>til</strong>passing<br />

Utgangspunktet for MI er at motivasjon<strong>en</strong> <strong>til</strong> forandring ligger hos kvinn<strong>en</strong><br />

som befinner seg i ulike stadier av forandring. Kvinn<strong>en</strong> ser kanskje ikke konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e<br />

av at alkohol er et problem for h<strong>en</strong>ne og barnet. Hun er kanskje<br />

ambival<strong>en</strong>t og ikke klar <strong>til</strong> å forandre sine alkoholvaner. Som helsearbeider er<br />

oppgav<strong>en</strong> vår å vurdere i hvilket stadium kvinn<strong>en</strong> befinner seg, å møte kvinn<strong>en</strong><br />

i det stadiet, og å <strong>til</strong>passe innsats<strong>en</strong> <strong>til</strong> dette for å hjelpe h<strong>en</strong>ne <strong>til</strong> å forflytte<br />

seg <strong>til</strong> neste stadium. Når du har vurdert hvor klar kvinn<strong>en</strong> er <strong>til</strong> å gjøre<br />

<strong>en</strong> forandring, <strong>til</strong>lemper du de MI strategier som passer best <strong>til</strong> hvert stadium.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

70 71


P R O G R A M 3 . T I M E<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale forts.<br />

n INNLEDNING – ca 2 minutter<br />

n FORELESNING Ambival<strong>en</strong>s – ca 15 minutter<br />

n AKTIVITET Noe jeg har motstrid<strong>en</strong>de tanker om og følelser for<br />

– ca 30 min<br />

(Powerpoint-side 34)<br />

Innledning<br />

Tid: ca 2 minutter<br />

Ambival<strong>en</strong>s er <strong>en</strong> «nøkkel» <strong>til</strong> forståels<strong>en</strong> av rusmiddelbruk og rusmiddelmisbruk.<br />

Orford hevder at ambival<strong>en</strong>s er det viktigste psykologiske begrepet<br />

i arbeidet med avh<strong>en</strong>gighetsproblemer. Miller og Rollnick m<strong>en</strong>er at målet<br />

med «Motivational Interviewing» er å hjelpe m<strong>en</strong>nesker <strong>til</strong> å utforske og løse<br />

ambival<strong>en</strong>s for atferds<strong>en</strong>dring. Mange behandlere og forskere hevder at det<br />

å gj<strong>en</strong>nomarbeide sin ambival<strong>en</strong>s overfor rusmiddelbruk og <strong>en</strong>dring, er <strong>en</strong><br />

forutsetning for å komme seg ut av et rusmiddelproblem.<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>: Ambival<strong>en</strong>s<br />

Tid: ca 15 min<br />

(Powerpoint-side 35)<br />

Ordet «ambival<strong>en</strong>s» kommer fra latin, satt samm<strong>en</strong> av ambi=begge og<br />

val<strong>en</strong>s=kraft. Begrepet defineres ofte som «dobbeltsidighet»: Det å nære<br />

motstrid<strong>en</strong>de følelser, tanker og ønsker overfor samme gj<strong>en</strong>stand.<br />

(Powerpoint-side 36, 37)<br />

Ambival<strong>en</strong>s som motivasjonskonflikt<br />

Ambival<strong>en</strong>s kan betraktes som <strong>en</strong> motivasjonskonflikt, der <strong>en</strong> person har<br />

ulike ønsker som ikke lar seg realisere samtidig. Vi opplever ambival<strong>en</strong>s når<br />

vi må velge, og der valget kan resultere i både positive og negative konsekv<strong>en</strong>ser.<br />

Vi blir usikre og vi begynner å lure på hva som er best å gjøre.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

No<strong>en</strong> faktorer som bestemmer ambival<strong>en</strong>s<strong>en</strong>s int<strong>en</strong>sitet:<br />

n Når <strong>en</strong> har no<strong>en</strong> få alternativer å velge mellom<br />

n Når valgalternativ<strong>en</strong>e er gj<strong>en</strong>sidig utelukk<strong>en</strong>de<br />

n Når valget har alvorlige konsekv<strong>en</strong>ser<br />

n Når viktige områder i livet blir berørt<br />

n Når tidspunktet for å foreta <strong>en</strong> beslutning nærmer seg<br />

Rusmidler og ambival<strong>en</strong>s<br />

I rusmidlers virkemåte ligger pot<strong>en</strong>sialet for både det gode og det onde.<br />

Lystighet og løsslupp<strong>en</strong>het på fest<strong>en</strong> kveld<strong>en</strong> før, følges gjerne av bakrus og<br />

fyllesyke dag<strong>en</strong> derpå. Rusmidler kan gi <strong>en</strong> følelse av eufori og frihet, eller<br />

angst, depresjon og avh<strong>en</strong>gighet.<br />

Ambival<strong>en</strong>s knyttet <strong>til</strong> rusmiddelbruk varierer med opplevels<strong>en</strong> av negative<br />

konsekv<strong>en</strong>ser. Opplevels<strong>en</strong> av negative konsekv<strong>en</strong>ser varierer med forbruksmønsteret.<br />

F.eks. vil <strong>en</strong> ha <strong>en</strong> klar og smertelig opplevelse av negative<br />

konsekv<strong>en</strong>ser etter <strong>en</strong> kraftig drikkeperiode. Person<strong>en</strong> er gjerne bare motivert<br />

72 73


for <strong>en</strong> ting: Å kutte ut alkohol – på kort sikt og i all evighet. Person<strong>en</strong> opplever<br />

lite ambival<strong>en</strong>s. Etter hvert som han/hun holder seg edru, vil oppmerksomhet<strong>en</strong><br />

omkring de negative konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e avta. («Det var ikke så ille likevel.»<br />

«Det skal ikke bli som sist.» «Jeg kan kontrollere det, hvis jeg virkelig forsøker.»)<br />

Person<strong>en</strong> opplever i øk<strong>en</strong>de grad at han/hun har et valg og ambival<strong>en</strong>s<br />

melder seg igj<strong>en</strong>: «Skal jeg bruke alkohol, eller skal jeg la være?»<br />

Opplevels<strong>en</strong> av ambival<strong>en</strong>s er ofte situasjonsavh<strong>en</strong>gig. Når <strong>en</strong> kommer i <strong>en</strong><br />

situasjon der bruk av rusmidler er <strong>en</strong> mulighet, vil opplevels<strong>en</strong> av ambival<strong>en</strong>s<br />

bli sterkere. En blir s<strong>til</strong>t overfor valget: «Skal, skal ikke?». Forv<strong>en</strong>tninger<br />

om de positive effekt<strong>en</strong>e av rusmiddelet aktiveres, samtidig som <strong>en</strong> er<br />

bevisst de negative konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e. Dette resulterer i <strong>en</strong> indre konflikt.<br />

D<strong>en</strong>ne konflikt<strong>en</strong> kan også komme raskt, nærmest automatisk utløst av<br />

ulike stimuli i miljøet: Flask<strong>en</strong> som <strong>en</strong> overrask<strong>en</strong>de finner under rydding av<br />

garasj<strong>en</strong>, som gir <strong>en</strong> sterk lyst eller trang <strong>til</strong> å drikke. Slike <strong>til</strong>feldige h<strong>en</strong>delser<br />

kan forskyve d<strong>en</strong> hårfine balans<strong>en</strong> mellom selvkontroll og fristelse som <strong>en</strong><br />

ellers har. Beslutning<strong>en</strong> om f.eks. å være totalavhold<strong>en</strong>de blir utfordret.<br />

For Orford (1985) er ambival<strong>en</strong>s det viktigste psykologiske begrepet for å<br />

forstå avh<strong>en</strong>gighet og overdrevet rusmiddelbruk. Han beskriver utvikling<strong>en</strong><br />

av ambival<strong>en</strong>s på følg<strong>en</strong>de måte: Når <strong>en</strong> bruker rusmiddelet gj<strong>en</strong>tatte<br />

ganger skjer det <strong>en</strong> <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> det. Rusmiddelets effekter blir stadig<br />

viktigere. En får sterkere appetitt for rusmiddelet og det utøver <strong>en</strong> sterkere<br />

<strong>til</strong>trekningskraft. Lyst<strong>en</strong> og <strong>til</strong>bøyelighet<strong>en</strong> <strong>til</strong> å bruke rusmiddelet blir altså<br />

større. På d<strong>en</strong> ann<strong>en</strong> side vil rusmiddelbruk<strong>en</strong> få øk<strong>en</strong>de kostnader i form av<br />

reaksjoner fra andre m<strong>en</strong>nesker og andre negative konsekv<strong>en</strong>ser. Dermed<br />

styrkes <strong>til</strong>bøyelighet<strong>en</strong> <strong>til</strong> å ikke bruke rusmiddelet. Dette kan utvikle seg <strong>til</strong><br />

<strong>en</strong> int<strong>en</strong>s kamp mellom krefter som trekker mot rusmiddelet og krefter som<br />

drar <strong>en</strong> vekk fra det. Etter hvert kan person<strong>en</strong> komme i <strong>en</strong> situasjon der han/<br />

hun stadig p<strong>en</strong>dler mellom <strong>til</strong>nærming <strong>til</strong>, og unngåelse av, rusmiddelet. Til<br />

slutt kan <strong>en</strong> stå igj<strong>en</strong> med ett valg: Bruke eller ikke bruke. Valget står mellom<br />

asketisk selvkontroll og selvdestruktiv nytelse.<br />

No<strong>en</strong> beskrivelser av dette dilemmaet:<br />

Fatal attraksjon<br />

n Tiltrukket av noe som i verste fall kan ødelegge deg<br />

n Noe som det verk<strong>en</strong> går an å leve med eller leve ut<strong>en</strong><br />

n No<strong>en</strong> av det beste i livet er også noe av de verste<br />

Forvirring, fordi <strong>en</strong> ofte opplever uover<strong>en</strong>sstemmelse mellom tanke og<br />

handling: «Jeg forstår ikke hvorfor jeg drikker, det fører bare med seg<br />

el<strong>en</strong>dighet, og jeg har det jo så godt når jeg er edru.» Det kan se ut som<br />

om d<strong>en</strong>ne person<strong>en</strong> har redusert sin ambival<strong>en</strong>s ved å «viske ut» de gode<br />

sid<strong>en</strong>e ved alkoholbruk<strong>en</strong>. Drikking blir dermed noe uforståelig. Hvordan<br />

skal <strong>en</strong> forklare at <strong>en</strong> drikker når det bare har negative sider? Lyst<strong>en</strong> <strong>til</strong> å<br />

bruke rusmiddelet kan bli <strong>til</strong>skrevet <strong>en</strong> mystisk og voldsom <strong>til</strong>trekningskraft<br />

som person<strong>en</strong> ikke har kontroll over: «Suget».<br />

Skyld, skam, selvforakt og avsky for å ha gitt tapt for eg<strong>en</strong> «svakhet».<br />

En ambival<strong>en</strong>t person er på et nivå klar over at han/hun gjør noe galt ved<br />

å utføre problematferd<strong>en</strong>. Orford (1985) forteller om storspisere («binge<br />

eaters») som gj<strong>en</strong>nomfører str<strong>en</strong>g selvkritikk og selvfordømmelse etter episoder<br />

med overdrevet spising. Person<strong>en</strong> fordømmer seg selv, fordi han/hun<br />

opplever mangl<strong>en</strong>de selvkontroll og ikke klare å styre sine impulser. Dessut<strong>en</strong><br />

er <strong>en</strong> bevisst å ha sviktet sin eg<strong>en</strong> plan og (nok <strong>en</strong> gang) mislykkes.<br />

Handlingslammelse: Uansett hva <strong>en</strong> gjør, så blir det aldri helt riktig. Det er<br />

lettere å passivt fortsette med det vante <strong>en</strong>n å ta <strong>en</strong> aktiv bestemmelse om<br />

<strong>en</strong>dre livss<strong>til</strong><strong>en</strong>.<br />

Reaktanse: Argum<strong>en</strong>ter for d<strong>en</strong> <strong>en</strong>e sid<strong>en</strong> av ambival<strong>en</strong>s<strong>en</strong> blir automatisk<br />

møtt med tanker eller argum<strong>en</strong>ter for d<strong>en</strong> andre sid<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>neskers ibo<strong>en</strong>de<br />

psykologiske t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s <strong>til</strong> å reagere mot det de opplever som press eller<br />

begr<strong>en</strong>sninger i deres bevegelsesfrihet ( Brehm & Brehm, 1981). Argum<strong>en</strong>ter<br />

for d<strong>en</strong> <strong>en</strong>e sid<strong>en</strong> av ambival<strong>en</strong>s<strong>en</strong> blir automatisk møtt av tanker/argum<strong>en</strong>ter<br />

for d<strong>en</strong> andre sid<strong>en</strong>.<br />

Valliant (1991) hevder at vi kan gjøre d<strong>en</strong> alvorlig avh<strong>en</strong>gige urett hvis vi i<br />

<strong>en</strong> behandlingssamm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g fokuserer for sterkt på ambival<strong>en</strong>s og bevisste<br />

valg. D<strong>en</strong> alvorlig avh<strong>en</strong>gige har kommet i <strong>en</strong> situasjon der han/hun blir<br />

styrt av faktorer ut<strong>en</strong>for sin bevissthet, f.eks. nevrobiologiske forhold eller<br />

klassisk betinging. Ved å fokusere på ambival<strong>en</strong>s og valg, kan vi komme i<br />

skade for å kreve at person<strong>en</strong> styrer <strong>en</strong> atferd som de bare delvis har bevisst<br />

kontroll over. Dermed kan vi komme <strong>til</strong> å øke deres psykiske ubehag, ut<strong>en</strong><br />

at de opplever at de kan gjøre noe med sin eg<strong>en</strong> situasjon. Konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong> av<br />

dette kan i første omgang bli beskyttelse og forsvar, og i neste omgang økt<br />

rusbruk.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 38)<br />

Psykologiske og atferdsmessige konsekv<strong>en</strong>ser av ambival<strong>en</strong>s<br />

Psykisk ubehag og sp<strong>en</strong>ning som kan resultere i beskyttelsesreaksjoner:<br />

Ustabil motivasjon og skift<strong>en</strong>de atferd. Jo l<strong>en</strong>gre tid det går fra opplevels<strong>en</strong><br />

av ubehag ved atferd<strong>en</strong>, jo bedre husker man det gode ved d<strong>en</strong>. «Dag<strong>en</strong><br />

derpå» er <strong>en</strong> sikker på at <strong>en</strong> aldri mer skal drikke, m<strong>en</strong>s når helg<strong>en</strong> nærmer<br />

seg igj<strong>en</strong>, husker <strong>en</strong> best hvor gøy <strong>en</strong> hadde det,<br />

(Powerpoint-side 39)<br />

Ambival<strong>en</strong>s kan være knyttet <strong>til</strong> ulike sider ved rusmiddelbruk og <strong>en</strong>dring<br />

n Ambival<strong>en</strong>s knyttet <strong>til</strong> motivasjon for <strong>en</strong>dring: Hva er de positive og hva<br />

er de negative sid<strong>en</strong>e ved rusmiddelbruk<strong>en</strong>? Hva blir de positive og<br />

negative sid<strong>en</strong>e ved <strong>en</strong>dring?<br />

n Ambival<strong>en</strong>s knyttet <strong>til</strong> beslutningstaking: Skal jeg forandre meg, eller<br />

skal jeg forsette som før?<br />

n Tvil om tro på eg<strong>en</strong> evne <strong>til</strong> å mestre: Klarer jeg å <strong>en</strong>dre rusmiddelbruk<strong>en</strong>,<br />

eller klarer jeg det ikke?<br />

74 75


I Motiver<strong>en</strong>de samtale står håndtering av ambival<strong>en</strong>s s<strong>en</strong>tralt i å motivere<br />

kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>til</strong> å redusere problemskap<strong>en</strong>de atferd. Ved å holde de positive og<br />

negative sid<strong>en</strong>e ved rusmiddelbruk<strong>en</strong> opp mot hverandre, ønsker vi at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

skal vurdere sin eg<strong>en</strong> atferd og konsekv<strong>en</strong>ser av d<strong>en</strong>ne, m.a.o. at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

skal konfrontere seg selv.<br />

(Powerpoint-side 40)<br />

Ambival<strong>en</strong>sutforsking i Motiver<strong>en</strong>de samtale<br />

Utforsking og behandling av ambival<strong>en</strong>s er s<strong>en</strong>trale rådgivingsoppgaver mht.<br />

hjelp <strong>til</strong> å ta beslutning om <strong>en</strong>dring. Gj<strong>en</strong>nom rådgiving kan kvinn<strong>en</strong> bli kj<strong>en</strong>t<br />

med eg<strong>en</strong> tvil og usikkerhet mht. <strong>en</strong>dring. Gj<strong>en</strong>nom bevisstgjøring av ambival<strong>en</strong>s,<br />

kan helsearbeider<strong>en</strong> hjelpe kvinn<strong>en</strong> <strong>til</strong> å ta beslutninger, og <strong>til</strong><br />

å bli kj<strong>en</strong>t med innholdet i sin eg<strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>s.<br />

(Powerpoint-side 41)<br />

Rådgiving ved ambival<strong>en</strong>sutforsking<br />

Ved ambival<strong>en</strong>sutforsking inntar helsearbeider<strong>en</strong> <strong>en</strong> balansert posisjon hvor<br />

de ser på begge sider av sak<strong>en</strong> – de gode og de mindre gode. Åpne spørsmål,<br />

oppsummeringer, refleksjoner og empati demper ambival<strong>en</strong>s og gjør beslutningstaking<br />

lettere. Det er viktig å t<strong>en</strong>ke gj<strong>en</strong>nom ordbruk<strong>en</strong> i utforsking<strong>en</strong><br />

slik at du unngår negativt ladede ord, og at du heller reformulerer. Hvis du<br />

bruker ord som kvinn<strong>en</strong> er fortrolig med, kommer hun mer på glid. Konfrontasjon<br />

har lit<strong>en</strong> virkning i utforsking av ambival<strong>en</strong>s. Ved oppsummeringer<br />

fokuseres det på begge sider av sak<strong>en</strong> og på det å stå midt imellom. Systematisk<br />

utforsking av faktorer som taler for og mot <strong>en</strong>dring kan gi klarhet i situasjon<strong>en</strong><br />

og føre <strong>til</strong> beslutning om å handle.<br />

(Powerpoint-side 42, 43, 44)<br />

Dobbeltsidig refleksjon<br />

Vi prøver å holde ord<strong>en</strong> på ambival<strong>en</strong>s gj<strong>en</strong>nom å splitte og holde atskilt<br />

de positive og negative sid<strong>en</strong>e for å skape ord<strong>en</strong> i vår selvoppfatning.<br />

Dette gjøres gj<strong>en</strong>nom ulike språklige formuleringer som «innerst inne…»,<br />

«eg<strong>en</strong>tlig…»eller ved bruk av tidsakse; « jeg skal slutte s<strong>en</strong>ere / <strong>en</strong> eller<br />

ann<strong>en</strong> gang». Det vil derfor kunne være <strong>en</strong> ny og viktig opplevelse å bli<br />

akseptert for at man føler på to måter overfor samm<strong>en</strong> f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 45, 46)<br />

Dilemma, ambival<strong>en</strong>svekt<strong>en</strong><br />

(Powerpoint-side 47)<br />

Når er det kontraindisert å utforske ambival<strong>en</strong>s?<br />

I no<strong>en</strong> samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>ger skal vi ikke utforske ambival<strong>en</strong>s – for eksempel når <strong>en</strong><br />

person er i <strong>en</strong> alvorlig krise, når <strong>en</strong> person er i <strong>en</strong> «dårlig fase» ved kronisk<br />

lidelse, hos svært resignerte/håpløse pasi<strong>en</strong>ter, hos pasi<strong>en</strong>ter som er blitt<br />

alvorlig syke av sitt atferdsproblem (for eksempel hjertelidelse, leversvikt,<br />

KOLS)<br />

I disse <strong>til</strong>fell<strong>en</strong>e er det viktigere å stabilisere situasjon<strong>en</strong>, gi trøst, oppmuntring<br />

og praktisk hjelp.<br />

Aktivitet:<br />

Noe jeg har motstrid<strong>en</strong>de tanker om og følelser for<br />

Tid:30 min<br />

Formål: Øvelse i å bruke åpne spørsmål, refleksjon og oppsummeringer <strong>til</strong><br />

å utforske ambival<strong>en</strong>s.<br />

(Powerpoint-side 48)<br />

Fremgangsmåte: Gå i grupper à tre. Roll<strong>en</strong>e er forteller, intervjuer og<br />

observatør.<br />

Forteller<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>terer et personlig tema som han/hun har motstrid<strong>en</strong>de<br />

følelser og tanker om. Intervjuer bruker åpne spørsmål, refleksjoner (særlig<br />

dobbeltsidig) og oppsummeringer for å få frem og forstå forteller<strong>en</strong>s situasjon<br />

så godt som mulig .<br />

Observatør<strong>en</strong> registrerer intervjuer<strong>en</strong>s ytringer.<br />

Bytt om på roll<strong>en</strong>e slik at alle får prøvd seg i de ulike roll<strong>en</strong>e.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

En dobbeltsidig refleksjon skal inneholde argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e for og mot <strong>en</strong>dring.<br />

Vi erstatter splitt<strong>en</strong>de ord som «m<strong>en</strong>» med bindeord som OG og SAMTIDIG.<br />

Kvinn<strong>en</strong>s splittede opplevelse blir speilet <strong>til</strong>bake som <strong>en</strong> helhet: Vi viser<br />

aksept for h<strong>en</strong>nes dilemma, og inviterer <strong>til</strong> å se helhet<strong>en</strong>. Dette kan innebære<br />

<strong>en</strong> ny måte å t<strong>en</strong>ke på, om seg selv og om atferd<strong>en</strong> sin. Vi introduserer <strong>en</strong> ny<br />

måte å håndtere motivasjonskonflikt<strong>en</strong> på.<br />

76 77


P R O G R A M 4 . T I M E<br />

Motiver<strong>en</strong>de samtale forts.<br />

n INNLEDNING – ca 2 minutter<br />

n FORELESNING Motivasjon og <strong>en</strong>dringssnakk – ca 15 minutter<br />

n FORELESNING Spesifikke rådgivningsstrategier – ca 10 minutter<br />

n AKTIVITET – ca 15 minutter<br />

(Powerpoint-side 49)<br />

Innledning<br />

Tid: ca 2 minutter<br />

Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s «motivasjon» er <strong>en</strong> viktig faktor når <strong>en</strong> skal vurdere hva slags behandlings<strong>til</strong>bud<br />

som passer/ikke passer. Utsagn som: «Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> er motivert<br />

for behandling/<strong>en</strong>dring», eller «Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> er ikke motivert for behandling/<strong>en</strong>dring.»<br />

er vanlige. Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s motivasjon brukes også som <strong>en</strong> forklaring<br />

på hvorfor behandling<strong>en</strong> ikke lykkes.<br />

Motivasjon er imidlertid vanskelig å definere. Hva som m<strong>en</strong>es med utsagn<br />

som «Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> er motivert» eller «Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> har lit<strong>en</strong> motivasjon.» kan variere<br />

avh<strong>en</strong>gig av hva <strong>en</strong> legger i begrepet. I d<strong>en</strong>ne del<strong>en</strong> ser vi nærmere på<br />

tradisjonelle oppfatninger om motivasjon hos m<strong>en</strong>nesker med rusmiddelproblemer.<br />

Videre vil vi pres<strong>en</strong>tere ulike faktorer som kan påvirke atferd.<br />

2D A G<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>:<br />

Motivasjon og <strong>en</strong>dringssnakk<br />

Tid: ca 15 min<br />

(Powerpoint-side 50)<br />

Definisjon av motivasjon: «Faktorer som igangsetter, gir retning <strong>til</strong> og opprettholder<br />

atferd.»<br />

D<strong>en</strong>ne definisjon<strong>en</strong> av motivasjon<strong>en</strong> innebærer at all atferd kan sees på<br />

som motivert. Både skadelig rusmiddelbruk og <strong>en</strong>dring er motivert atferd. Et<br />

annet aspekt ved definisjon<strong>en</strong> er at svært mange faktorer kan «igangsette,<br />

gi retning <strong>til</strong> og opprettholde atferd.» I figur<strong>en</strong> under ser vi no<strong>en</strong> faktorer<br />

som påvirker rusmiddelatferd.<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 51, 52, 53, 54)<br />

I de fleste form<strong>en</strong>e for rådgivning forsøker vi å påvirke kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s t<strong>en</strong>kning og<br />

følelser. En grunn <strong>til</strong> dette er at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s tanker og følelser nettopp er det<br />

som er <strong>til</strong>gj<strong>en</strong>gelig i <strong>en</strong> rådgivningssamtale. Det ser ut som om indre motivasjon<br />

(beslutning, planlegging osv.) gir mer varig atferds<strong>en</strong>dring, <strong>en</strong>n ytre<br />

motivasjon i form av belønning og straff («gulrot og pisk»). I Motiver<strong>en</strong>de<br />

samtale forsøker vi å øke kvinn<strong>en</strong>s bevissthet om negative konsekv<strong>en</strong>ser<br />

av rusmiddelbruk gj<strong>en</strong>nom kartlegging og <strong>til</strong>bakemelding av rusvaner. Vi<br />

gjør kvinn<strong>en</strong> oppmerksom på h<strong>en</strong>nes alkoholkonsum, og arbeider for å<br />

øke h<strong>en</strong>nes bevissthet om risiko<strong>en</strong> for barnet. Samtidig vurderer vi h<strong>en</strong>nes<br />

beredskap for <strong>en</strong>dring. Helsearbeider<strong>en</strong> forsøker å styrke kvinn<strong>en</strong>s ønske<br />

om forandring gj<strong>en</strong>nom å arbeide med diskrepans<strong>en</strong> mellom hvordan det er,<br />

og hvordan hun ønsker at det skal være for h<strong>en</strong>ne og barnet. Hvis kvinn<strong>en</strong><br />

utvikler <strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>s, så arbeider <strong>en</strong> videre med det. Når kvinn<strong>en</strong> er klar<br />

78 79


for å gj<strong>en</strong>nomføre <strong>en</strong> forandring, er det viktig å utarbeide <strong>en</strong> forandringsplan<br />

og s<strong>til</strong>le spørsmål som forsterker atferd<strong>en</strong>: Hva vil du gjøre nå? Hva er neste<br />

steg for deg?<br />

Opplevelse av mestring<br />

Begrepet mestringsforv<strong>en</strong>tning er viktig for forståels<strong>en</strong> av kvinn<strong>en</strong>s avveininger<br />

og valg når det gjelder å <strong>en</strong>dre atferd. Tro<strong>en</strong> på at man klarer<br />

å gj<strong>en</strong>nomføre <strong>en</strong> atferds<strong>en</strong>dring er <strong>en</strong> forutsetning for i det hele tatt å<br />

forsøke. I <strong>til</strong>legg kreves <strong>til</strong>tro <strong>til</strong> at atferd<strong>en</strong> vil føre <strong>til</strong> ønsket utfall (resultatforv<strong>en</strong>tning).<br />

Tiltro <strong>til</strong> eg<strong>en</strong> mestringsevne påvirkes av tidligere erfaringer.<br />

Helsearbeider<strong>en</strong>s rolle er å styre samtal<strong>en</strong> slik at fokus rettes mot d<strong>en</strong><br />

gravides positive mestringserfaringer.<br />

(Powerpoint-side 55)<br />

Motivasjon – rådgivers oppgave<br />

En person kan øke/redusere sin motivasjon for <strong>en</strong>dring gj<strong>en</strong>nom det han/<br />

hun sier. M.a.o. virker visse utsagn mer motiver<strong>en</strong>de <strong>en</strong>n andre.<br />

«Jeg lærer hva jeg tror på når jeg hører meg selv snakke.»<br />

Rådgiver<strong>en</strong>s oppgave er å legge forhold<strong>en</strong>e <strong>til</strong> rette slik at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kan<br />

komme med motiver<strong>en</strong>de utsagn. Dette gjøres gj<strong>en</strong>nom systematisk og<br />

målrettet bruk av åpne spørsmål og refleksjon, slik at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> får mulighet<br />

<strong>til</strong> å gi uttrykk for motiver, ønsker og planer om <strong>en</strong>dring. Kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> har mest<br />

nytte av å komme med argum<strong>en</strong>ter for <strong>en</strong>dring selv, fremfor å høre dette fra<br />

rådgiver<strong>en</strong>. Det er mer motiver<strong>en</strong>de for kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> å høre seg selv fortelle om<br />

grunn<strong>en</strong>e for <strong>en</strong>dring, <strong>en</strong>n å bli fortalt dette av <strong>en</strong> ann<strong>en</strong>.<br />

Darryl Bem har utviklet <strong>en</strong> teori om hvordan vi utvikler vår id<strong>en</strong>titet; vår forståelse<br />

av oss selv. Han hevder at det først og fremst er gj<strong>en</strong>nom våre handlinger<br />

og uttalelser at vi oppdager hvem vi er, hvilke eg<strong>en</strong>skaper vi har og<br />

hva vi m<strong>en</strong>er. Selvpersepsjonsteori<strong>en</strong> har fått <strong>en</strong> del empirisk støtte og gir<br />

<strong>en</strong> forklaring på hvorfor det er best at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> selv kommer med grunn<strong>en</strong>e<br />

for <strong>en</strong>dring.<br />

(Powerpoint-side 56)<br />

Syv kategorier selvmotiver<strong>en</strong>de ytringer<br />

Selvmotiver<strong>en</strong>de utsagn er ytringer som handler om:<br />

n Problemgj<strong>en</strong>kj<strong>en</strong>ning, bekymring<br />

n Beslutning/int<strong>en</strong>sjon om <strong>en</strong>dring<br />

n Konkrete planer om <strong>en</strong>dring<br />

n Fremgangsmåter for å <strong>en</strong>dre seg<br />

n Realistisk optimisme om eg<strong>en</strong> mestringsevne<br />

– tro på evne <strong>til</strong> å mestre det som blir vanskelig<br />

n Håp om at livet blir bedre<br />

n At grunnlegg<strong>en</strong>de verdier ufor<strong>en</strong>elig med rusmiddelbruk<br />

(Powerpoint-side 57)<br />

Lokke frem <strong>en</strong>dringssnakk<br />

Teknikker for å få frem utsagn hos kvinn<strong>en</strong>:<br />

n Spørre direkte om problemopplevelse, bekymringer,<br />

planer om <strong>en</strong>dring og tro på mestringsevne<br />

n «Decisional balance» – Balansevekt<strong>en</strong><br />

n Utbrodering av utsagn («fortell litt mer»)<br />

n Utforsking av de verste bekymring<strong>en</strong>e<br />

n Andre personers synspunkter eller bekymring<br />

n Se <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> tid<strong>en</strong> før det var problem<br />

n Se fremover. Fokus på håp om bedring<br />

n Utforske mål og verdier<br />

n Underdriv<strong>en</strong>de refleksjon<br />

(Powerpoint-side 58, 59)<br />

Motstand og motstandshåndtering<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong>:<br />

Spesifikke rådgivningsstrategier<br />

Tid: ca 10 min<br />

(Powerpoint-side 60, 61)<br />

Når kvinn<strong>en</strong> har besvart TWEAK-skjemaet, gir vi <strong>en</strong> oppsummer<strong>en</strong>de<br />

<strong>til</strong>bakemelding. Om kartlegging<strong>en</strong> gir grunn <strong>til</strong> bekymring, er det viktig<br />

å id<strong>en</strong>tifisere i hvilk<strong>en</strong> fase av forandring d<strong>en</strong> gravide befinner seg, da de<br />

ulike fas<strong>en</strong>e s<strong>til</strong>le ulike krav <strong>til</strong> helsearbeider<strong>en</strong>. Vi kan bruke spesifikke<br />

rådgivningsstrategier for å hjelpe oss i de ulike fas<strong>en</strong>e. Hvis målet er å øke<br />

motivasjon <strong>til</strong> <strong>en</strong>dring hos <strong>en</strong> kvinne som ikke er klar for å gjøre det, kan vi<br />

gjøre bruk av saklig nøytral informasjon i form av informasjonsutveksling<br />

(NB: undersøk hva person<strong>en</strong> allerede vet). Vi må naturligvis i utgangspunktet<br />

respektere at <strong>en</strong> kvinne ikke ønsker å gjøre <strong>en</strong> <strong>en</strong>dring, m<strong>en</strong> samtidig<br />

gjøre det vi kan for å beskytte barnet gj<strong>en</strong>nom de muligheter som<br />

finnes i lovverket osv. Hvis målet er at kvinn<strong>en</strong> skal bli i stand <strong>til</strong> å mestre<br />

<strong>en</strong> atferds<strong>en</strong>dring, kan vi <strong>til</strong>by <strong>en</strong> m<strong>en</strong>y med ulike fremgangsmåter. Det er<br />

viktig å gi støtte og formidle håp og tro på at <strong>en</strong>dring er mulig. Gj<strong>en</strong>nom<br />

å spørre om lov kan vi <strong>til</strong>by ulike løsningsstrategier.<br />

Ved <strong>til</strong>føringsstrategier er det to viktige utfordringer: Forbered kvinn<strong>en</strong>,<br />

få <strong>til</strong>latelse <strong>til</strong> å ’<strong>til</strong>føre’ og dermed øke sjans<strong>en</strong> for at samarbeid kan skje.<br />

Ivareta kvinn<strong>en</strong>s aktive deltakelse i <strong>en</strong>dringsarbeidet<br />

(Powerpoint-side 62)<br />

Informasjonsutveksling – å informere i dialog. UTU<br />

Informasjon når best frem om helsearbeider<strong>en</strong> gir d<strong>en</strong> som respons på<br />

d<strong>en</strong> gravides spørsmål, eller innleses med et «be om lov» spørsmål.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

80 81


Inn<strong>en</strong> <strong>en</strong> gir informasjon kan det være lurt å vurdere:<br />

n Om det går an å lokke frem d<strong>en</strong> gravides egne ideer og kunnskap om<br />

dette emnet?<br />

n Om informasjon<strong>en</strong> er viktig for d<strong>en</strong> gravide i d<strong>en</strong> situasjon<strong>en</strong> hun befinner<br />

seg akkurat nå?<br />

n Om informasjon<strong>en</strong> kommer <strong>til</strong> å øke h<strong>en</strong>nes motivasjon for <strong>en</strong>dring?<br />

Et eksempel: Er det ok at jeg forteller deg om samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<strong>en</strong> mellom<br />

graviditet og alkoholbruk? T<strong>en</strong>k at du skal pres<strong>en</strong>tere informasjon<strong>en</strong> på<br />

et nøytralt vis med respekt for kvinn<strong>en</strong>s autonomi.<br />

1) Pres<strong>en</strong>ter emnet og be om lov<br />

(Alkohol kan påvirke fosteret, er det ok at vi prater om det?)<br />

2) Utforsk kunnskap – hva vet d<strong>en</strong> gravide selv om temaet?<br />

(Hva vet du om alkohol<strong>en</strong>s innvirkning på forsteret?)<br />

3) Tilfør informasjon: saklig, nøytral informasjon som er relevant<br />

4) Utforsk: hvordan opplevde kvinn<strong>en</strong> det som ble fortalt?<br />

(Hva t<strong>en</strong>ker du når du har hørt dette, hvilk<strong>en</strong> betydning får d<strong>en</strong>ne<br />

informasjon<strong>en</strong> for deg?)<br />

(Powerpoint-side 64)<br />

Spørsmål om andre som står kvinn<strong>en</strong> nær og som kan påvirke <strong>en</strong><br />

beslutning om alkoholbruk<br />

n Hvordan ser din partner på å bruke alkohol under graviditet<strong>en</strong>?’<br />

n Hvordan t<strong>en</strong>ker din partner om alkoholbruk?<br />

n Hvordan kan du bruke dine nærmeste for å ta <strong>en</strong> beslutning når det<br />

gjelder alkoholbruk?<br />

n Hvem kan være <strong>til</strong> hjelp for deg hvis du bestemmer deg for å slutte<br />

å bruke alkohol?<br />

Aktivitet<br />

Tid: 15 min<br />

Formål: Å bli bevisst hvordan ulik respons fra helsearbeider påvirker<br />

forandringsmotivasjon.<br />

2D A G<br />

(Powerpoint-side 63)<br />

M<strong>en</strong>y – Ag<strong>en</strong>da<br />

Å bruke <strong>en</strong> m<strong>en</strong>y for viktige områder, og ut fra d<strong>en</strong> lage <strong>en</strong> ag<strong>en</strong>da, kan<br />

være et godt hjelpemiddel i samtaler om livss<strong>til</strong>s<strong>en</strong>dringer. Helsearbeider<strong>en</strong><br />

og kvinn<strong>en</strong> setter opp <strong>en</strong> m<strong>en</strong>y og kvinn<strong>en</strong> prioriter rekkefølg<strong>en</strong> for de områd<strong>en</strong>e<br />

som skal tas opp. En m<strong>en</strong>yag<strong>en</strong>da kan være hjelpsom både for<br />

å begr<strong>en</strong>se og for å få struktur i <strong>en</strong> samtale. Det skaper også trygghet<br />

og oversikt for kvinn<strong>en</strong> når det gjelder hvilke temaer som skal tas opp<br />

– ing<strong>en</strong> temaer kommer som <strong>en</strong> overraskelse. Ta opp spørsmål om hva som<br />

kan være skadelig for barnet; alkohol, legemidler, tobakk, andre rusmidler.<br />

Kvinn<strong>en</strong> velger selv i hvilk<strong>en</strong> rekkefølge hun vil samtale om de ulike punkt<strong>en</strong>e.<br />

Når et emne er avklart oppsummerer du det kvinn<strong>en</strong> har sagt, og går<br />

videre <strong>til</strong> neste område. Alle emneområder er viktige, m<strong>en</strong> særlig alkohol<strong>en</strong><br />

i tidlig graviditet.<br />

Å bruke m<strong>en</strong>yag<strong>en</strong>da er et eksempel på d<strong>en</strong> kli<strong>en</strong>ts<strong>en</strong>trerte holdning<strong>en</strong> i<br />

MI. Med dette viser du som helsearbeider at du er interessert i kvinn<strong>en</strong>s<br />

eget syn på sak<strong>en</strong>, at kvinn<strong>en</strong> kan gjøre egne valg og påvirke og kontrollere<br />

samtal<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 65)<br />

Fremgangsmåte: Deltagerne skriver ned forslag <strong>til</strong> respons på t<strong>en</strong>kbare<br />

utsagn fra kvinner som kommer <strong>til</strong> svangerskapskontroll. Deretter prøver<br />

de dem ut i ulike minirollespill to og to. Legg merke <strong>til</strong> hvordan ulik respons<br />

fra helsearbeider påvirker kvinn<strong>en</strong>s forandringsmotivasjon og hvordan hun<br />

snakker videre om sak<strong>en</strong>.<br />

Hvordan svarer du på d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>sytringer?<br />

Skriv ned forslag <strong>til</strong> respons. Anv<strong>en</strong>d det du har lært om MI.<br />

1. Jeg har forstått at jeg burde kutte ut alkoholbruk<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> jeg vet ikke om<br />

det er verd det.<br />

2. Jeg drikker ett glass vin i blant, m<strong>en</strong> jeg er usikker på om det er så lurt.<br />

3. Det er sikkert lurt å ikke drikke i svangerskapet, m<strong>en</strong> jeg kj<strong>en</strong>ner flere<br />

som har tatt et glass vin ut<strong>en</strong> at barnet har tatt skade av det.<br />

4. Jeg har jo lyst <strong>til</strong> å prøve å kutte helt ut, m<strong>en</strong> jeg er usikker på om jeg<br />

greier å gj<strong>en</strong>nomføre det helt og hold<strong>en</strong>t.<br />

5. Ja jeg vet jo at man frarådes helt å drikke, m<strong>en</strong> jeg tror ikke et glass vin<br />

<strong>en</strong> sjeld<strong>en</strong> gang skader på no<strong>en</strong> måte.<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Strategi<strong>en</strong> med m<strong>en</strong>yag<strong>en</strong>da er også anv<strong>en</strong>delig når samtal<strong>en</strong> berører flere<br />

ulike problemer, eller når flere ulike forandringer kan være aktuelle. Å lage<br />

<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>da bidrar <strong>til</strong> å skape et godt samarbeidsklima i <strong>en</strong> kort konsultasjon<br />

for å ta vare på tid<strong>en</strong> på <strong>en</strong> effektiv måte.<br />

Vis respekt! Følg plan<strong>en</strong>! Skift over <strong>til</strong> neste tema slik dere ble <strong>en</strong>ige om<br />

(med mindre dere blir <strong>en</strong>ige om noe annet)<br />

(Powerpoint-side 66, 67, 68)<br />

Eksempel<br />

Samtale med gravid som er ambival<strong>en</strong>t<br />

R: Som <strong>en</strong> del av våre rutiner når det gjelder gravide i vår <strong>kommune</strong>, spør<br />

vi alle om deres alkoholvaner det siste året. Far<strong>en</strong> ved bruk av rusmidler<br />

under graviditet er gjort kj<strong>en</strong>t gj<strong>en</strong>nom ulike kampanjer og brosjyremateriell.<br />

Dette kan gjøre det vanskelig å snakke om egne vaner – hvis<br />

de er annerledes <strong>en</strong>n det som forv<strong>en</strong>tes.<br />

82 83


For oss er det viktig å få et så eksakt som mulig bilde av dine drikke vaner,<br />

din psykiske helse og belastninger du opplever, slik at det kan bli et<br />

utgangspunkt for videre oppfølging. Jeg lar deg få no<strong>en</strong> minutter <strong>til</strong> å fylle<br />

ut dette skjemaet som heter TWEAK.<br />

– – –<br />

R: Du har tre po<strong>en</strong>g i følge TWEAK skjemaet. Det innebærer at du har hatt<br />

et alkoholforbruk som kan innebære <strong>en</strong> viss risiko for uhelse. Hva t<strong>en</strong>ker<br />

du om det? (Gir informasjon på saklig og nøytralt vis og s<strong>til</strong>ler et åp<strong>en</strong>t<br />

spørsmål)<br />

G: Nei, det kan ikke stemme – jeg har ikke hatt alkoholvaner som skiller seg<br />

ut fra det som er helt vanlig for kvinner på min alder.<br />

R: Hva t<strong>en</strong>ker du nå når du er gravid? (Lar motstandsytring<strong>en</strong> passere og<br />

utforsker videre med et åp<strong>en</strong>t ut forsk<strong>en</strong>de spørsmål)<br />

G: Ja jeg vet jo at man frarådes helt å drikke, m<strong>en</strong> jeg tror ikke et glass vin<br />

<strong>en</strong> sjeld<strong>en</strong> gang skader på no<strong>en</strong> måte<br />

R: Det er ulike måter å se dette på. Er det OK at jeg forteller hvordan helsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

ser på alkohol og graviditet? (Ber om lov <strong>til</strong> å informere).<br />

G: OK<br />

R: (Rådgiver informerer i dialog om betydning<strong>en</strong> av alkoholavhold<br />

i graviditet<strong>en</strong>).<br />

Hva t<strong>en</strong>ker du om det jeg har informert deg om? (avsl.U-T-U)<br />

G: Når jeg hører hva du sier så t<strong>en</strong>ker jeg at det kanskje er best å la være<br />

med det vinglasset fredag kveld<br />

R: … <strong>en</strong>dre alkoholvan<strong>en</strong>e (refleksjon om <strong>en</strong>dringsytring)<br />

Du har fortalt at du har sluttet å røyke. Hva var det som fikk deg <strong>til</strong> å ta<br />

det steget, og hvordan gjorde du det? (Po<strong>en</strong>gtering av vellykket <strong>en</strong>dring<br />

for å øke tro på eg<strong>en</strong> evne <strong>til</strong> å forandre vaner)<br />

G: Ja det bare bestemte jeg meg for da jeg ble gravid – jeg vet jo helserisiko<strong>en</strong><br />

og b<strong>en</strong>yttet sjans<strong>en</strong> da jeg ble gravid. Jeg har lært meg å gjøre andre ting<br />

når jeg kj<strong>en</strong>ner røyksuget, og det avleder meg fra tank<strong>en</strong> på å røyke.<br />

R: Å slutte å røyke er noe av det vanskeligste man kan gjøre når det gjelder<br />

å <strong>en</strong>dre vaner (bekrefter d<strong>en</strong> gravide) Hvis du skulle beslutte deg for å<br />

være helt alkoholfri under graviditet<strong>en</strong>, hvordan ville du gå frem for å<br />

gjøre <strong>en</strong> slik <strong>en</strong>dring også? (Åp<strong>en</strong>t spørsmål med <strong>en</strong>dringssnakk)<br />

G: Jeg ville nok gjøre det samme som da jeg sluttet å røyke; fortelle <strong>til</strong> de<br />

rundt meg, t<strong>en</strong>ke på at det er <strong>til</strong> det beste for barnet, finne på ting når jeg<br />

kj<strong>en</strong>ner at et glass vin hadde gjort godt. Jeg vet at jeg kan greie meg fint<br />

ut<strong>en</strong> alkohol.<br />

R: Du vil fortelle det <strong>til</strong> dem rundt deg at du er gravid og derfor vil være alkoholfri,<br />

du vil finne aktiviteter som kan demme opp for lyst<strong>en</strong> på et glass<br />

– og du vet du klarer det når du først har bestemt deg (oppsummering)<br />

G: Ja det er helt sant – det er slik jeg er!<br />

R: Hva blir det neste skrittet ditt, hva gjør du nå?<br />

G: Jeg t<strong>en</strong>ker at det er like bra å ikke drikke alkohol for å være på d<strong>en</strong> sikre<br />

sid<strong>en</strong> – og det skal gå helt fint.<br />

R: Du velger å være alkoholfri fordi det er sikrest for barnet. Jeg er også helt<br />

sikker på at du vil greie dette.<br />

(Powerpoint-side 69, 70)<br />

Litteratur og ressurser<br />

P R O G R A M 5 . T I M E<br />

Kartleggingsvertøyet TWEAK<br />

med <strong>til</strong>leggsspørsmål<br />

n FORELESNING om bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK med<br />

<strong>til</strong>leggspørsmål – ca 15 minutter<br />

n ROLLESPILL – ca 30 minutter<br />

n OPPSUMMERING – ca 10 minutter<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

84 85


(Powerpoint-side 71, 72)<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong><br />

Kartlegging har vist seg å være et godt grunnlag for å id<strong>en</strong>tifisere de som<br />

har behov for oppfølging av varier<strong>en</strong>de omfang. Videre har det vist seg<br />

at gj<strong>en</strong>nomgang av utfylt skjema samm<strong>en</strong> med pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong> er et godt utgangspunkt<br />

for <strong>en</strong> samtale i etterkant. Dette er prøvd ut i Sverige og USA.<br />

Tilbakemelding<strong>en</strong>e går på at både helsepersonell og gravide er fornøyde<br />

med bruk av likn<strong>en</strong>de kartleggingsverktøy.<br />

Hovedmål med kartlegging<strong>en</strong> er at de kvinn<strong>en</strong>e som har behov for det skal<br />

få <strong>til</strong>bud om et individuelt <strong>til</strong>passet hjelpe<strong>til</strong>bud så raskt som mulig.<br />

Bruk av kartlegging skal også medføre at d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte lege/jordmor ikke skal<br />

bruke unødv<strong>en</strong>dig tid på temaet alkoholbruk i svangerskapet når kvinn<strong>en</strong><br />

allerede praktiserer nulltoleranse.<br />

(Powerpoint-side 73)<br />

FRAMES: Virksomme faktorer i effektive korttidsinterv<strong>en</strong>sjoner for<br />

risikokonsum<strong>en</strong>ter<br />

Korte interv<strong>en</strong>sjoner overfor risikokonsum<strong>en</strong>ter har effekt. De fleste som<br />

har høyt alkoholkonsum er ikke avh<strong>en</strong>gige. Det gjør at de relativt lett kan<br />

minske/kutte sitt konsum. Forskning viser at korte gj<strong>en</strong>tatte samtaler om<br />

alkohol kan føre <strong>til</strong> minsket alkoholkonsum.<br />

Ved å gj<strong>en</strong>nomgå <strong>en</strong> rekke studier av korte behandlinger gitt <strong>til</strong> m<strong>en</strong>nesker<br />

med alkoholproblemer, har Bi<strong>en</strong>, Miller og Tonigan m.fl. funnet frem <strong>til</strong> seks<br />

– ikke-medikam<strong>en</strong>telle kompon<strong>en</strong>ter i effektive interv<strong>en</strong>sjoner. Disse faktor<strong>en</strong>e<br />

ble oppsummert i akronymet FRAMES.<br />

Feedback: Kartlegging av og individuell <strong>til</strong>bakemelding om alkoholforbruket<br />

Det har stor betydning å <strong>til</strong>bakemelde personlig relevant informasjon og<br />

<strong>til</strong>passe informasjon<strong>en</strong> <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte kvinne ut fra h<strong>en</strong>nes spesifikke situasjon.<br />

Informasjon<strong>en</strong> gis i form av <strong>til</strong>bakemelding fra kartleggingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e<br />

som kvinn<strong>en</strong> har svart på. Tilbakemelding<strong>en</strong> bør følges opp med mer<br />

inngå<strong>en</strong>de drøftinger av kvinn<strong>en</strong>s synspunkter på det hun får høre. Dette<br />

gjør at informasjon<strong>en</strong> i <strong>til</strong>bakemelding<strong>en</strong> bearbeides aktivt.<br />

Responsibility for change: Vektlegger personlig ansvar<br />

Ansvar for <strong>en</strong>dring er kanskje d<strong>en</strong> mest kompliserte av alle kompon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e<br />

i FRAMES. Det er ikke alltid lett for helsearbeider<strong>en</strong> å akseptere at <strong>en</strong>dring<br />

av atferd er et spørsmål om kvinn<strong>en</strong>s egne valg og h<strong>en</strong>nes selvbestemmelsesrett<br />

– og når det handler om gravide og d<strong>en</strong> helserisiko<strong>en</strong> som kvinn<strong>en</strong><br />

påfører et barn ved evt. å bruke alkohol i svangerskapet, er det ekstra<br />

utfordr<strong>en</strong>de å akseptere at kvinn<strong>en</strong> ikke ønsker å <strong>en</strong>dre alkoholvaner. Å se<br />

at gravide fortsetter med helseskadelig atferd som påvirker fosteret er <strong>en</strong><br />

følelsesmessig påkj<strong>en</strong>ning – og i no<strong>en</strong> <strong>til</strong>feller vil det være aktuelt å gripe<br />

aktivt inn med <strong>til</strong>tak for å beskytte fosteret.<br />

Advice to make changes: Foreslår at <strong>en</strong>dring kan være <strong>en</strong> god ide, gir<br />

direkte råd om <strong>en</strong>dring<br />

Å gi anbefalinger eller råd er også <strong>en</strong> effektiv kompon<strong>en</strong>t i korte interv<strong>en</strong>sjoner.<br />

Dette punktet er kanskje det som kj<strong>en</strong>nes naturlig for helsearbeider<strong>en</strong><br />

å gjøre, og hvor <strong>en</strong> står på faglig trygg grunn med bakgrunn i<br />

ekspertkunnskap om forbindels<strong>en</strong> mellom helse og atferd. Du gir ikke råd<br />

om hvordan kvinn<strong>en</strong> skal <strong>en</strong>dre atferd<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> mer mot hva som bør <strong>en</strong>dres.<br />

Et direkte råd er et sterkt forsøk på å påvirke <strong>en</strong>dring fra helsearbeider<strong>en</strong>s<br />

side. No<strong>en</strong> kvinner vil reagere negativt på et slikt påvirkningsforsøk, da de<br />

opplever at deres handlefrihet blir begr<strong>en</strong>set. I MI gis råd på <strong>en</strong> bestemt<br />

måte som øker sjans<strong>en</strong> for at råd<strong>en</strong>e blir tatt imot ut<strong>en</strong> å vekke for mye<br />

motstand, samtidig som kvinn<strong>en</strong>s aktive deltakelse i <strong>en</strong>dringsarbeidet<br />

ivaretas. Dette kommer vi <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> når vi skal snakke om spesifikke<br />

rådgivningsstrategier.<br />

M<strong>en</strong>u of differ<strong>en</strong>t ways: Viser alternative veier <strong>til</strong> å oppnå <strong>en</strong>dring<br />

Det finnes <strong>en</strong> rekke ulike måter å gå frem på for å oppnå <strong>en</strong>dring. Det er ikke<br />

sikkert at det som passer for én kvinne også passer for andre. Derfor er det<br />

ves<strong>en</strong>tlig å legge <strong>til</strong> rette for at kvinn<strong>en</strong> selv kan velge d<strong>en</strong> fremgangsmåt<strong>en</strong><br />

som passer best. Effekt<strong>en</strong> av <strong>en</strong> kort interv<strong>en</strong>sjon kan økes ved at helsearbeider<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong>byr kvinn<strong>en</strong> flere fremgangsmåter å velge mellom. Det kan<br />

samm<strong>en</strong>lignes med <strong>en</strong> m<strong>en</strong>y med ulike forslag å velge mellom.<br />

Empathy: Forsøker å se situasjon<strong>en</strong> ut fra d<strong>en</strong> andres perspektiv<br />

En fokusert empati ved at helsearbeider fokuserer på utvalgte deler av det<br />

kvinn<strong>en</strong> forteller, og formidler det <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> h<strong>en</strong>ne. I praksis er ikke dette<br />

alltid like <strong>en</strong>kelt, fordi helsearbeider<strong>en</strong> har sin forhåndsbestemte ag<strong>en</strong>da og<br />

plan for samtal<strong>en</strong>. For eksempel kan helsearbeider<strong>en</strong> som drøfter røyking<br />

med <strong>en</strong> gravid, ha bestemt seg for å fokusere på røyking<strong>en</strong>s helsemessige<br />

konsekv<strong>en</strong>ser for fosteret, m<strong>en</strong>s kvinn<strong>en</strong> på sin side forteller om sitt sterke<br />

ønske om å slutte, og alle de mislykkede forsøk<strong>en</strong>e på å greie det. Her bør<br />

helsearbeider<strong>en</strong> slippe sin eg<strong>en</strong> plan om motivering og heller utforske det<br />

kvinn<strong>en</strong> er opptatt av, nemlig fremgangsmåter og sin lave <strong>til</strong>tro <strong>til</strong> eg<strong>en</strong><br />

mestringsevne.<br />

Self Efficacy: Støtter <strong>til</strong>tro <strong>til</strong> eg<strong>en</strong> mestring og med positive forv<strong>en</strong>tninger<br />

Hos kli<strong>en</strong>ter finnes det to typer av forv<strong>en</strong>tninger som det er viktig å utforske.<br />

Kvinn<strong>en</strong> kan ha forv<strong>en</strong>tninger omkring resultatet av <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuell <strong>en</strong>dring:<br />

Hva vil omlegging<strong>en</strong> føre <strong>til</strong> av slit, strev og belastninger – og hva vil det føre<br />

<strong>til</strong> av positive gevinster. Disse forv<strong>en</strong>tning<strong>en</strong>e er knyttet <strong>til</strong> motivasjon og<br />

påvirker kvinn<strong>en</strong>s ønske om <strong>en</strong>dring. I <strong>til</strong>legg finnes det forv<strong>en</strong>tninger om<br />

eg<strong>en</strong> mestringsevne. Virkningsfulle interv<strong>en</strong>sjoner aktiviserer og forsterker<br />

kvinn<strong>en</strong>s <strong>til</strong>tro <strong>til</strong> eg<strong>en</strong> mestringsevne. Dette er særlig viktig i livss<strong>til</strong>sarbeid,<br />

da no<strong>en</strong> kan oppleve <strong>en</strong>dring som nærmest uoverkommelig.<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

86 87


(Powerpoint-side 74)<br />

Mål med kartlegging<strong>en</strong><br />

n De kvinn<strong>en</strong>e som har behov for det skal få et individuelt <strong>til</strong>passet hjelpe<strong>til</strong>bud<br />

så raskt som mulig<br />

n Alle gravide kvinner skal opplyses om farer ved alkoholbruk i svangerskap<br />

n D<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte lege/jordmor skal ikke bruke mye tid på temaet alkoholbruk<br />

i svangerskapet når det ikke er behov for det. Utfylling og gj<strong>en</strong>nomgang<br />

av skjema tar ikke mye tid<br />

Oppbevaring av utfylt skjema/journalføring<br />

Det <strong>en</strong>kelte skjema skal ikke oppbevares i journal eller påføres navn. I forbindelse<br />

med opplæringsprogrammet oppbevares alle utfylte skjemaer i anonym<br />

form. Dette for at data skal kunne brukes <strong>til</strong> evaluering av prosjektet.<br />

For d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte pasi<strong>en</strong>t bør det journalføres hvis svar på skjema medfører<br />

grunnlag for bekymring, eller dersom det iverksettes støtte<strong>til</strong>tak. Vanlige<br />

rutiner for journalføring følges.<br />

(Powerpoint-side 75)<br />

Viktige forutsetninger<br />

Det er <strong>en</strong> viktig forutsetning at bruk av kartleggingsverktøy innføres som<br />

<strong>en</strong> fast rutine ved det <strong>en</strong>kelte kontor/<strong>kommune</strong>. Dette for å forhindre at<br />

d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte kvinne skal føle seg stigmatisert, og at det ikke skal oppfattes<br />

at det bare er <strong>en</strong>kelte leger/jordmødre som er opptatt av at dette.<br />

TWEAK skal brukes som et selvrapporteringsskjema. Lege/jordmor skal<br />

ikke intervjue. Selvutfylling medfører mindre underrapportering og er tidsbespar<strong>en</strong>de.<br />

D<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte kvinne kan fylle ut skjemaet på v<strong>en</strong>terommet eller<br />

under konsultasjon<strong>en</strong>.<br />

Hvis man velger å legge opp <strong>til</strong> at det fylles ut på v<strong>en</strong>terom må det også<br />

deles ut et skriv som tydelig beskriver følg<strong>en</strong>de:<br />

n Skjemaet er noe alle gravide kvinner skal fylle ut<br />

n Formålet er at de kvinner som har behov for det skal få riktig <strong>til</strong>passet<br />

hjelp så raskt som mulig<br />

n Utfylt skjema ikke skal innlemmes i journal, og kun oppbevares ut<strong>en</strong> navn<br />

<strong>til</strong> statistisk bruk<br />

Hvis <strong>en</strong> velger at kvinn<strong>en</strong> fyller ut skjemaet under konsultasjon<strong>en</strong> kan <strong>en</strong><br />

legge inn <strong>en</strong> «pause» der jordmor/lege fører journal eller gjør annet arbeid.<br />

De samme opplysninger som ov<strong>en</strong>for må formidles. Kvinn<strong>en</strong> kan da svare på<br />

spørsmål ut<strong>en</strong> å føle seg iakttatt. Utfylling av skjemaet tar kun et par minutter.<br />

TWEAK skal b<strong>en</strong>yttes ved første graviditetskontroll, uavh<strong>en</strong>gig av om d<strong>en</strong>ne<br />

gj<strong>en</strong>nomføres hos fastlege eller jordmor. No<strong>en</strong> ganger følger samboer eller<br />

ektefelle, og i d<strong>en</strong>ne samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g er det bare <strong>en</strong> fordel.<br />

D<strong>en</strong> gravide skal få muntlig <strong>til</strong>bakemelding på resultatet, og umiddelbart<br />

<strong>til</strong>bud om støtte<strong>til</strong>tak hvis det er vurdert at det er behov for det.<br />

Det er ønskelig at kommun<strong>en</strong> kan <strong>til</strong>by alle kvinner <strong>en</strong> første svangerskapskontroll<br />

så tidlig som mulig etter at graviditet er konstatert, helst<br />

i uke seks–åtte. Kvinner som h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>der seg tidlig må ikke avvises på<br />

rutinemessig grunnlag. I no<strong>en</strong> <strong>kommune</strong>r opplever kvinn<strong>en</strong>e at de indirekte<br />

får avslag på <strong>en</strong> tidlig kontroll fordi vanlig rutine er første kontroll i uke 11.<br />

(Powerpoint-side 76)<br />

Pres<strong>en</strong>tasjon av TWEAK med <strong>til</strong>leggsspørsmål<br />

D<strong>en</strong> første del<strong>en</strong> baserer seg på det internasjonale kartleggingsverktøyet<br />

TWEAK. De fem spørsmål<strong>en</strong>e i d<strong>en</strong>ne del<strong>en</strong> av skjemaet omhandler<br />

tema<strong>en</strong>e: Tolerance – Worried – Eye – op<strong>en</strong>er – Amnesia – K(c)ut down.<br />

Spørsmål<strong>en</strong>e er utarbeidet slik at de skal gi mindre underrapportering <strong>en</strong>n<br />

direkte spørsmål.<br />

Skjemaet er komplettert med tre <strong>til</strong>leggspørsmål om alkoholbruk siste år<br />

før graviditet, og i graviditet. Dette er direkte m<strong>en</strong>gde – frekv<strong>en</strong>s spørsmål<br />

modifisert <strong>til</strong> gravide med utgangspunkt i AUDIT – C (Alcohol use disorder<br />

id<strong>en</strong>tification test).<br />

(Powerpoint-side 77, 78, 79, 80)<br />

Tolkning av resultat, og <strong>til</strong>bakemelding <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte kvinne<br />

Gj<strong>en</strong>nomgang av hele kartleggingsskjemaet skal gi et godt grunnlag for å<br />

vurdere d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte gravides bruk av alkohol før graviditet, og frem <strong>til</strong> første<br />

konsultasjon.<br />

D<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte kvinnes svar på de fire <strong>til</strong>leggspørsmål<strong>en</strong>e vil også gi mulighet<br />

for å vurdere h<strong>en</strong>nes drikkemønster. Selv om to kvinner har samme skår,<br />

kan drikkemønster være meget forskjellig. En kvinne som har skår på seks<br />

på d<strong>en</strong>ne del<strong>en</strong> kan for eksempel ha svart at hun mer <strong>en</strong>n fire ganger i uk<strong>en</strong><br />

drikker fire <strong>en</strong>heter, m<strong>en</strong> aldri mer <strong>en</strong>n fire <strong>en</strong>heter på <strong>en</strong> gang. En ann<strong>en</strong><br />

som har skår på seks kan ha oppgitt at hun to ganger i måned<strong>en</strong> drikker<br />

inn<strong>til</strong> seks <strong>en</strong>heter. Utforsking av d<strong>en</strong>ne del<strong>en</strong> gir dermed god mulighet for<br />

å nyansere evt. hjelpebehov.<br />

Det er sannsynlig at <strong>en</strong> del kvinner vil komme over det «cut off» som er oppgitt<br />

som mulig risikodrikking før graviditet. I Astrid Alviks undersøkelse hadde<br />

40 pros<strong>en</strong>t av kvinn<strong>en</strong>e <strong>en</strong> skår over «cut off» for mulig risikodrikking før<br />

graviditet (ved bruk av kartleggingsskjema T-ACE). Dette samsvarer med forskningsresultater<br />

som viser at kvinners alkoholforbruk er høyest i alder<strong>en</strong> mellom<br />

20 og 30 år. Det er vanlig å redusere forbruket etter at de har fått barn.<br />

I graviditet er all bruk av alkohol vurdert som risikodrikking.<br />

Når svar på kartlegging indikerer at det er grunn <strong>til</strong> bekymring for alkohol-<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

88 89


forbruket, er det viktig at svar<strong>en</strong>e blir fulgt opp med <strong>en</strong> samtale som utforsker<br />

dette videre. I no<strong>en</strong> situasjoner kan også helsearbeider<strong>en</strong> sitte igj<strong>en</strong><br />

med et inntrykk av at kvinn<strong>en</strong> underrapporterer. I d<strong>en</strong>ne utforsk<strong>en</strong>de fas<strong>en</strong><br />

blir d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte jordmor/leges kliniske skjønn og evne <strong>til</strong> å møte kvinn<strong>en</strong><br />

på <strong>en</strong> empatisk måte avgjør<strong>en</strong>de. Samtal<strong>en</strong> skal ikke kun oppleves som et<br />

kontroll<strong>til</strong>tak, m<strong>en</strong> også som et <strong>til</strong>bud om hjelp.<br />

Viktige grunnlegg<strong>en</strong>de holdninger i samtal<strong>en</strong>:<br />

n Ing<strong>en</strong> kvinner skader sitt eget barn med vilje<br />

n «The spirit» – Holdningssettet i empatisk kommunikasjon som vi hadde<br />

fokus på i går<br />

Mål for samtal<strong>en</strong> – gradér hvor stort problemet er:<br />

n Kvinn<strong>en</strong> har et mulig farefullt forbruk av alkohol før graviditet, m<strong>en</strong> er<br />

inns<strong>til</strong>t på og har ikke problemer med avhold i graviditet<br />

n Kvinn<strong>en</strong> har et mulig farefullt forbruk både før og etter graviditet og er<br />

ambival<strong>en</strong>t <strong>til</strong> totalavhold<br />

n Kvinn<strong>en</strong> har tidligere, og aktuelt et mulig farefullt forbruk av alkohol og<br />

klarer ikke å gj<strong>en</strong>nomføre totalavhold ut<strong>en</strong> hjelp<br />

Viktige budskap:<br />

n Hvis <strong>en</strong> kvinne har drukket alkohol før svangerskap ble påvist er likevel<br />

hver dag ut<strong>en</strong> alkohol av betydning for fosteret<br />

n Det er ing<strong>en</strong> sikker nedre gr<strong>en</strong>se for bruk av alkohol<br />

Når det gj<strong>en</strong>nom samtale avdekkes at kvinn<strong>en</strong> har behov for videre oppfølging<br />

må d<strong>en</strong>ne hjelp<strong>en</strong> <strong>til</strong>bys raskt.<br />

(Powerpoint-side 81)<br />

Aktivitet: Rollespill 1<br />

Tid: ca 30 minutter<br />

Formål: Deltakerne skal få praktisk erfaring i å bruke MI som metode – i<br />

samtale med d<strong>en</strong> gravide ved gj<strong>en</strong>nomgang av utfylt skjema. D<strong>en</strong> gravide<br />

rapporterer om bruk av alkohol frem <strong>til</strong> svangerskap ble konstatert. D<strong>en</strong> som<br />

spiller helsearbeider skal opplyse om farer ved alkoholbruk, og utforske<br />

kvinn<strong>en</strong>s motivasjon for totalavhold i graviditet.<br />

Fremgangsmåte: Deltakerne deles i grupper på tre og tre. De veksler på å ha<br />

roll<strong>en</strong>e «gravid», lege/jordmor, observatør/<strong>til</strong>bakemelder.<br />

Rollespill 1:<br />

Anne møter al<strong>en</strong>e <strong>til</strong> første svangerskapskontroll hos jordmor. Hun er elleve<br />

uker gravid.<br />

Anne er 26 år. Hun har vært sambo<strong>en</strong>de med Lars (28 år) i fire år. Hun har<br />

arbeidet fem år som hjelpepleier. Lars har akkurat avsluttet studier.<br />

Anne og Lars har et drikkemønster der de vanligvis bruker alkohol hver helg<br />

i <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> på fest <strong>en</strong> gang i blant. Hun får ikke skår over to på første del av<br />

kartlegging<strong>en</strong>. Når det gjelder alkoholbruk siste år før graviditet får hun<br />

<strong>en</strong> skår på seks (tre–fire glass to ganger i uk<strong>en</strong> i <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> over fire glass <strong>en</strong><br />

gang i måned<strong>en</strong>).<br />

Når det gjelder alkoholbruk etter at hun ble gravid tar hun selv opp <strong>en</strong><br />

bekymring. Hun og Lars feiret Lars avslutt<strong>en</strong>de studier med <strong>en</strong> tur <strong>til</strong> Italia<br />

samm<strong>en</strong> med v<strong>en</strong>ner. Sannsynligvis var hun gravid da de reiste, m<strong>en</strong> det<br />

var hun ikke klar over. Under oppholdet i Italia, som varte <strong>en</strong> uke, drakk hun<br />

alkohol hver dag. Det kunne medføre for eksempel <strong>en</strong> øl <strong>til</strong> lunsj, og inn<strong>til</strong> tre<br />

glass vin <strong>til</strong> middag. No<strong>en</strong> ganger hadde hun <strong>en</strong> drink etter middag. Ved <strong>en</strong><br />

anledning drakk hun det hun omtaler som <strong>til</strong> «fest». Det medførte bla. flere<br />

drinker etter middag<strong>en</strong>, da de da tok seg <strong>en</strong> «tur på by<strong>en</strong>».<br />

Hun ble klar over at hun var gravid da hun kom hjem. Hun regnet seg frem<br />

<strong>til</strong> at hun da sannsynligvis var fem <strong>til</strong> seks uker gravid. Etter d<strong>en</strong> tid har hun<br />

ikke rørt alkohol, m<strong>en</strong> hun og Lars er veldig bekymret for om barnet kan ha<br />

tatt skade.<br />

Alternativt rollespill 2<br />

Hel<strong>en</strong>e møter <strong>til</strong> første svangerskapskontroll. Hun er ti uker gravid med barn<br />

nummer to. Hun er sambo<strong>en</strong>de med Petter. De er begge 32 år gamle og har<br />

ordnede sosiale forhold med fast bolig og jobb.<br />

Hel<strong>en</strong>e har et drikkemønster der hun av og <strong>til</strong> drikker alkohol samm<strong>en</strong> med<br />

v<strong>en</strong>ner i helger. Hun oppgir at dette er månedlig, og at hun vanligvis da ikke<br />

drikker mer <strong>en</strong>n fire glass. Hun har totalskår under «cut off».<br />

Hun møter <strong>til</strong> konsultasjon s<strong>en</strong>t i januar, og forteller at hun i løpet av jule- og<br />

nyttårsfeiring<strong>en</strong> drakk noe alkohol. Det er snakk om to <strong>til</strong> tre glass vin første<br />

og andre juledag, samt nyttårsaft<strong>en</strong>. Hun fikk konstatert graviditet tidlig i<br />

januar, og har etter dette ikke rørt alkohol. Hun skal <strong>til</strong> helg<strong>en</strong> i bryllup, og<br />

lurer på om det er greit at hun tar et glass champagne eller likn<strong>en</strong>de i slike<br />

anledninger.<br />

Oppsummering i pl<strong>en</strong>um<br />

Tid: 10 minutter<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> diskusjon:<br />

n Hvordan var det for d<strong>en</strong> som spilte helsearbeider å drøfte mulige skader<br />

på fosteret når <strong>en</strong> vet at kvinn<strong>en</strong> har drukket i svangerskapet? Hvordan<br />

var det å informere om nulltoleranse?<br />

n Hvordan opplevde d<strong>en</strong> som spilte kvinn<strong>en</strong> seg ivaretatt? Hvordan ble<br />

informasjon <strong>til</strong>budt? Hvordan ble det <strong>til</strong>rettelagt for å gi ærlige svar?<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

90 91


P R O G R A M 6 . T I M E<br />

Når d<strong>en</strong> gravide<br />

bruker alkohol<br />

n INNLEDNING hva når d<strong>en</strong> gravide bruker alkohol?<br />

– ca 15 minutter<br />

n ROLLESPILL – ca 20 minutter<br />

n DISKUSJON etter rollespill – ca 10 minutter<br />

n OPPSUMMERING av rollespill og dag<strong>en</strong> – ca 20 minutter<br />

Gradering av hjelpebehov<br />

n Hvis det avdekkes at d<strong>en</strong> gravide har drukket alkohol frem <strong>til</strong> graviditet ble<br />

konstatert, m<strong>en</strong> er inns<strong>til</strong>t på totalavhold videre skal hun roses for d<strong>en</strong>ne<br />

avgjørels<strong>en</strong>. Videre understrekes det hvor viktig det er at total avhold opprettholdes.<br />

Hvis hun selv er bekymret, <strong>til</strong>by motiver<strong>en</strong>de samtale.<br />

n Kvinner som vurderes ambival<strong>en</strong>te <strong>til</strong> totalavhold <strong>til</strong>bys hyppig oppfølging<br />

i form av Motiver<strong>en</strong>de samtale. Kontroll<strong>til</strong>tak vurderes.<br />

n Kvinner som ikke raskt nyttiggjør seg d<strong>en</strong>ne hjelp<strong>en</strong>, h<strong>en</strong>vises <strong>til</strong> forsterkede<br />

helsestasjoner eller sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>.<br />

n Hvis poliklinisk støtte ikke er nok, motiveres for innleggelse som <strong>til</strong>tak<br />

for gravide med rusproblemer.<br />

n For kvinner som ikke tar imot relevante hjelpe<strong>til</strong>tak, og der alkoholinntaket<br />

er av <strong>en</strong> slik art at det er overvei<strong>en</strong>de sannsynlig at barnet blir<br />

født med skade, kommer helsepersonells meldeplikt <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> <strong>til</strong><br />

anv<strong>en</strong>delse. Sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> kan vurdere tvangsinnleggelse med hjemmel<br />

i Lov om sosiale tj<strong>en</strong>ester § 6-2a.<br />

2D A G<br />

Innledning:<br />

Hva når d<strong>en</strong> gravide bruker alkohol?<br />

(Powerpoint-side 82, 83, 84, 85, 86, 87)<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> <strong>forelesning</strong><br />

Gradering av hjelpebehov – hva sier lov<strong>en</strong> om <strong>til</strong>tak overfor gravide?<br />

Hvis gj<strong>en</strong>nomgang av utfylt skjema og etterfølg<strong>en</strong>de samtale avdekker<br />

hjelpebehov, skal kvinn<strong>en</strong> raskt <strong>til</strong>bys riktig <strong>til</strong>passet oppfølging.<br />

(Powerpoint-side 86)<br />

Hva sier lov<strong>en</strong>?<br />

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere er beskrevet i Rundskriv 1-46/95<br />

fra Sosial- og helsedepartem<strong>en</strong>tet og Barne- og familiedepartem<strong>en</strong>tet.<br />

Av rundskrivet går det frem:<br />

Omsorg for rusmiddelmisbrukere, også gravide, bygger på at frivillig<br />

behand ling er det primære, jfr. Lov om sosiale tj<strong>en</strong>ester § 6-1. Aktuelle <strong>til</strong>tak<br />

er råd og veiledning, praktisk bistand og samarbeid med andre etater.<br />

Helsepersonell har meldeplikt <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> dersom «det er grunnlag<br />

for å tro at d<strong>en</strong> gravide misbruker rusmidler på <strong>en</strong> slik måte at det er overvei<strong>en</strong>de<br />

sannsynlig at barnet blir født med skade», jfr. Lov om helsepersonell<br />

§ 32. Barneverntj<strong>en</strong>este og ansatte inn<strong>en</strong> familievern er også pålagt samme<br />

meldeplikt <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>. Sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> kan også pålegge helsepersonell<br />

å gi opplysninger uavh<strong>en</strong>gig av taushetsplikt. Dette er hjemlet<br />

i samme paragraf som meldeplikt<strong>en</strong>, Lov om helsepersonell § 32.<br />

Merk at «sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>» i d<strong>en</strong>ne samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g er d<strong>en</strong> etat som har fått<br />

ansvar for oppfølging av Lov om sosiale tj<strong>en</strong>ester kapittel 6 – <strong>til</strong>tak overfor<br />

rusmiddelmisbrukere. Kommun<strong>en</strong>e kan selv bestemme om d<strong>en</strong>ne tj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

skal <strong>til</strong>legges det lokale NAV kontor, eller ann<strong>en</strong> etat. Det medfører i praksis<br />

<strong>en</strong> del forvirring, og det er viktig at kursdeltakerne får <strong>en</strong> ori<strong>en</strong>tering om<br />

hvem som har ansvaret i d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte <strong>kommune</strong>.<br />

Meldeplikt<strong>en</strong> <strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> kommer først <strong>til</strong> anv<strong>en</strong>delse når barnet<br />

er født. M<strong>en</strong> det er mulig å innlede samarbeid med barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> før<br />

fødsel hvis kvinn<strong>en</strong> samtykker <strong>til</strong> det, jfr. Rundskriv 1-46/95 (se over). I saker<br />

der det er snakk om et omfatt<strong>en</strong>de forbruk av alkohol, er det veldig ofte<br />

ønskelig at det innledes samarbeid med barnevern før fødsel for å planlegge<br />

oppfølgings<strong>til</strong>tak så tidlig som mulig.<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

92 93


(Powerpoint-side 87)<br />

Aktivitet – rollespill 3<br />

Tid: ca 20 minutter<br />

Formål: Deltakerne skal øve på motiver<strong>en</strong>de samtale med gravid med utgangspunkt<br />

i gj<strong>en</strong>nomgang av utfylt skjema. Det er bekymring knyttet <strong>til</strong><br />

om kvinn<strong>en</strong> fortsatt bruker alkohol.<br />

Fremgangsmåte: som ved rollespill 1<br />

Rollespill 3<br />

Hanne møter <strong>til</strong> første svangerskapskontroll hos fastlege, tolv uker gravid.<br />

Hun er 26 år og sambo<strong>en</strong>de med Petter, 30 år. Hanne har fra tidligere forhold<br />

<strong>en</strong> sønn på fem år. Leg<strong>en</strong> er kj<strong>en</strong>t med at barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> tidligere har<br />

vært inne og undersøkt hjemmeforhold<strong>en</strong>e, da han har blitt bedt om å<br />

komme med uttalelse i sak<strong>en</strong>. Dette ligger et par år <strong>til</strong>bake i tid. Hun har<br />

jevnlig oppsøkt lege på grunn av litt diffuse plager. Hun har i perioder vært<br />

etterspørr<strong>en</strong>de etter noe å sove på/angstdemp<strong>en</strong>de medikam<strong>en</strong>ter, m<strong>en</strong><br />

har ikke fått foreskrevet vanedann<strong>en</strong>de medikam<strong>en</strong>ter over tid. Når Hanne<br />

har fylt ut TWEAK har hun <strong>en</strong> skår på to på første del fordi hun oppgir at<br />

hun må drikke tre <strong>en</strong>heter før hun begynner å merke de første effekt<strong>en</strong>e.<br />

Videre oppgir hun at hun før graviditet <strong>til</strong> vanlig drakk alkohol to–fire ganger<br />

pr måned – vanligvis fem–seks glass (2). Hun har ikke fylt ut siste del som<br />

omhandler forbruk i graviditet. Ved gj<strong>en</strong>omgang av skjemaet opplyser hun<br />

at hun sannsynligvis har vært på fest et par ganger før hun forsto at hun var<br />

gravid, Etter at graviditet ble påvist har hun bare tatt et glass ved «spesielle<br />

anledninger». Hun forteller at hun synes det er et problem at hun og Petter<br />

nest<strong>en</strong> alltid er på fest de helg<strong>en</strong>e som de har «barnefri». Petter drikker også<br />

alkohol flere kvelder i uk<strong>en</strong>. Det er snakk om <strong>en</strong> øl eller to. Han er positiv <strong>til</strong><br />

at hun ikke drikker når hun er gravid. Han vil gjerne at hun er sjåfør når de er<br />

på fest. Hun synes det er kjedelig å reise på fest når alle rundt h<strong>en</strong>ne drikker.<br />

Det har h<strong>en</strong>dt at hun da har tatt seg et glass øl, kanskje to. Det er det hun<br />

har omtalt som «spesielle anledninger».<br />

<strong>Mom<strong>en</strong>ter</strong> <strong>til</strong> diskusjon etter rollespill<br />

Tid: 10 minutter<br />

n Hvordan var det å utforske hvor mye Hanne drikker nå?<br />

n Hvordan oppfattet du svar<strong>en</strong>e med h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> å få et sannferdig bilde?<br />

n Hvordan var det å være Hanne?<br />

n Hva tr<strong>en</strong>ger Hanne av hjelpe<strong>til</strong>bud for å være totalavhold<strong>en</strong>de<br />

n Hva med samarbeid med samboer?<br />

Oppsummering av dag<strong>en</strong><br />

Tid: 10 minutter<br />

Aktuell litteratur<br />

(Powerpoint-side 88)<br />

n Rapport IS -1284 Sosial- og helsedirektoratet Alkohol og graviditet,<br />

n SIRUS rapport 2/2007 Det norske drikkemønster<br />

n SIRUS rapport 4/2009 Bruk av alkohol blant kvinner<br />

n SIRUS rapport 8/27 Rusmiddelmisbruk blant unge voksne, 21 <strong>til</strong> 30 år<br />

n Alvik Astrid, Alcohol use before, during and after pregnancy, Faculty of<br />

Medicine, University of Oslo 2007<br />

Aktuelle nettsider<br />

n www.helsedir.no/gravid<br />

n www.borgestadklinikk<strong>en</strong>.no<br />

se spesielt under rusrelaterte fosterskader og Prosjekt – TIGRIS<br />

– handlingsveileder<br />

Aktuelle brosjyrer<br />

D<strong>en</strong> beste start<strong>en</strong> (finnes på flere forskjellige språk)<br />

Aktuell litteratur MI<br />

n Arkowitz et al. Motivational interviewing in thetreatm<strong>en</strong>t of psychological<br />

problems. Guilford Press. (2008)<br />

n Barth Tom & Näsholm Christina. Motiver<strong>en</strong>de samtale – <strong>en</strong>dring på egne<br />

vilkår. Fagbokforlaget (2007)<br />

n Barth T, Børtveit T og Prescott P. Endringsfokusert rådgivning. Gyld<strong>en</strong>dal<br />

akademisk (2001)<br />

n varsson BH. MI – Motiverande samtal i hälso- och sjukvård<strong>en</strong> – praktisk<br />

handbok för hälso- och sjukvård<strong>en</strong>. Gothia (2009)<br />

n Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Motiverande samtal för barnmorskor<br />

(2009)<br />

n Miller WR og Rollnick S. Motivational interviewing –preparing people for<br />

change. Guilford Press (2002)<br />

n Prescott P og Børtveit T. Helse og atferds<strong>en</strong>dring. Gyld<strong>en</strong>dal akademisk<br />

(2004)<br />

n Rollnick S, Miller WR og Butler CC. Motivational interviewing in health<br />

care. Helping pati<strong>en</strong>ts change behavior. Guilford Press (2007)<br />

n Rollnick S, Mason, & Butler CC. Health Behaviour Change. A guide for<br />

practitioners. Churchill Livingstone (1999)<br />

Nettbaserte ressurser om MI<br />

n www.motivationalinterview.org<br />

n www.somra.se<br />

n www.motiverandesamtal.org<br />

n www3.intersci<strong>en</strong>ce.wiley.com/journal/122616431/issue<br />

2D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

94 95


TEMA:<br />

Psykiske reaksjoner<br />

i svangerskap og barseltid<br />

Formål: kommer<br />

Faglig ansvarlig: Regions<strong>en</strong>ter for barn og unges psykiske helse<br />

Deltakere: Alle som arbeider med gravide og småbarnsforeldre<br />

3D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

➔<br />

➔➔ ➔<br />

P R O G R A M 1 . T I M E<br />

Psykiske reaksjoner<br />

i forbindelse med<br />

svangerskap og barseltid<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 1–5)<br />

Utfyll<strong>en</strong>de opplysninger<br />

10–15 pros<strong>en</strong>t kvinner har symptomer på nedstemthet og depresjon<br />

i svangerskap og barseltid (Helse- og levekårsundersøkels<strong>en</strong>, 2005).<br />

Depre sjoner i d<strong>en</strong>ne period<strong>en</strong> utgjør et alvorlig helseproblem. Kombinert med<br />

kunnskaper som viser at sped- og småbarns tidlige opplevelser har betydning for<br />

videre utvikling, bør forstyrrelser i d<strong>en</strong>ne period<strong>en</strong> av livet forebygges. Tidligere<br />

undersøkelser har vist at svært få kvinner med fødselsdepresjoner fanges opp<br />

i hjelpeapparatet, <strong>til</strong> tross for at nest<strong>en</strong> alle blant disse tar imot <strong>til</strong>bud om oppfølging<br />

gj<strong>en</strong>nom svangerskapet og på helse stasjon<strong>en</strong>, etter at barnet er født.<br />

(Eberhard-Gran & Slinning, 2007; Glavin, 2009).<br />

Foto: Bjørn E. Årtun<br />

97


Sto Powerpoint-side<br />

5-12 her, m<strong>en</strong><br />

6-12 er vel<br />

riktigere?<br />

Tidlig id<strong>en</strong>tifisering av mødre med symptomer på nedstemthet og fødselsdepresjon,<br />

kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler,<br />

har vist seg å ha positiv effekt på kvinn<strong>en</strong>s depresjonssymptomer (Hold<strong>en</strong><br />

et al., 1989, Wickberg et.al., 1996).<br />

Meta-analyser har vist at fødselsdepresjoner kan knyttes <strong>til</strong> andre risikofaktorer.<br />

Jo flere risikofaktorer som er <strong>til</strong> stede, desto større er risiko<strong>en</strong> for å<br />

få <strong>en</strong> depresjon. Vi snakker her om depresjoner tidligere i livet, depresjoner<br />

i svangerskapet, negative livsh<strong>en</strong>delser, dårlig forhold <strong>til</strong> partner, lite sosialt<br />

nettverk, førstegangsfød<strong>en</strong>de, forhold ved barnet osv. Det er lite empirisk<br />

støtte for at hormonelle faktorer i ves<strong>en</strong>tlig grad bidrar <strong>til</strong> å utløse <strong>en</strong> barseldepresjon<br />

(ca én pros<strong>en</strong>t diagnostiseres med hypothyreose-sykdommer)<br />

(O. Hara & Swein, 1996; Beck, 2001). Stressbelast<strong>en</strong>de faktorer utover<br />

symptomer på fødselsdepresjon bør derfor også tas opp som et tema<br />

med kvinn<strong>en</strong>e – i møte med jordmor og helsesøster.<br />

Fødselsdepresjon og «vanlig» depresjon<br />

(Powerpoint-side 6–12)<br />

Van Doesum (2001) dokum<strong>en</strong>terer at tidlig interv<strong>en</strong>sjon overfor deprimerte<br />

mødre gir god effekt på barnas <strong>til</strong>knytningsforstyrrelser. Det viser seg også<br />

at jo l<strong>en</strong>ger mødr<strong>en</strong>e er deprimerte eller har reguleringsvansker i interaksjon<br />

med sine små barn, jo større sjanse er det for økt insid<strong>en</strong>s av ulike former<br />

for atferdsvansker og også fysiologiske forandringer i hjern<strong>en</strong> hos små barn.<br />

Hamm<strong>en</strong> (2003) påpeker også at barn av deprimerte mødre selv har større<br />

risiko for å bli deprimerte (20–45 pros<strong>en</strong>t av barn <strong>til</strong> pasi<strong>en</strong>ter som<br />

var innlagt på psykiatrisk sykehus hadde selv <strong>en</strong> klinisk depresjon). Andre<br />

problemer som rapporteres er oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet,<br />

sosioemosjonelle vansker, språkforstyrrelser og kognitive vansker<br />

(prospektive studier, Murray et. Al, 2003).<br />

Oppsummert m<strong>en</strong>er vi det er godt epidemiologisk grunnlag for å innføre<br />

bedre metoder for å oppdage kvinner i risiko for å utvikle fødselsdepresjon.<br />

(Powerpointside<br />

13 –<br />

arsomhet – er<br />

ikke nevnt<br />

her i tekst<strong>en</strong>)<br />

P R O G R A M 2 . T I M E<br />

Opplæring i EPDS-metod<strong>en</strong><br />

Skjema og støttesamtaler<br />

(Powerpoint-side 14–23)<br />

Utfyll<strong>en</strong>de opplysninger<br />

Svangerskapsomsorg<strong>en</strong> og helsestasjonstj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> følger i stor grad Nasjonale<br />

faglige anbefalinger som gis ut av Helsedirektoratet (Veileder for<br />

kommun<strong>en</strong>es forebygg<strong>en</strong>de og helsefremm<strong>en</strong>de arbeid i helsestasjonsog<br />

skolehelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>, 2003 og Veileder for svangerskapsomsorg<strong>en</strong> i<br />

kommun<strong>en</strong>e, 2005). Disse anbefaling<strong>en</strong>e beskriver at både jordmor og<br />

helsesøster bør inkludere d<strong>en</strong> voksnes psykiske helse som et eget tema<br />

i flere av konsultasjon<strong>en</strong>e.<br />

Barnets første leveår anses som nevnt som svært viktig for s<strong>en</strong>ere utvikling.<br />

Det anses også veldokum<strong>en</strong>tert at kartleggingsverktøyet The Edinburgh<br />

Postnatal Depression Scale (EPDS) og innføring av støttesamtaler i førstelinjetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

er h<strong>en</strong>siktsmessig for å id<strong>en</strong>tifisere flere kvinner i risiko for<br />

utvikling av fødselsdepresjoner (Glavin, Smith, Sørum, 2009; Eberhard-Gran,<br />

Slinning, 2007).<br />

Psykiater<strong>en</strong> John Cox og hans kollegaer har utviklet et kartleggingsverktøy,<br />

the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for å oppdage symptomer<br />

på nedstemthet og depresjon hos kvinner som nylig har fått barn. Kvinn<strong>en</strong><br />

selv vurderer sin eg<strong>en</strong> helse ut fra skjemaets ti ledd. Kartleggingsverktøyet<br />

er oversatt <strong>til</strong> 25 språk, og også validert for norske forhold. EPDS gir <strong>en</strong><br />

indikasjon på hvordan kvinn<strong>en</strong> har hatt det de siste syv dager, og er utviklet<br />

for bruk av helsepersonell. EPDS brukes ikke <strong>til</strong> å diagnostisere kvinner<br />

med fødselsdepresjon, m<strong>en</strong> gj<strong>en</strong>nom opplæring og tr<strong>en</strong>ing kan d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

helsearbeider oppdage og støtte kvinner som er i risiko for å utvikle fødselsdepresjon.<br />

(Berle, J.Ø, 2005; Eberhard-Gran, M. et.al, 2001).<br />

3D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Cox og Hold<strong>en</strong> (1987) anbefaler alltid bruk av selvrapportering fra kvinn<strong>en</strong>e<br />

gj<strong>en</strong>nom EPDS, og <strong>en</strong> umiddelbar samtale med helsearbeider<strong>en</strong> som er tr<strong>en</strong>t<br />

i bruk av metod<strong>en</strong>. Brukt på <strong>en</strong> slik måte kalles det Edinburgh-metod<strong>en</strong> (Cox,<br />

1987). Dette antas å utelukke feildiagnostisering og i <strong>til</strong>legg videreh<strong>en</strong>vise<br />

falskt positive <strong>til</strong>feller av kvinner med høy sumskår. Som et klinisk eksempel<br />

kan det nevnes at mange falske positive kan fås når EPDS-kartlegging i <strong>en</strong><br />

normalbefolkning gjøres f.eks, i forkant av julehøytid<strong>en</strong> der mange har flere<br />

stressorer kombinert med barselperiode. Disse <strong>til</strong>fell<strong>en</strong>e elimineres bort i<br />

d<strong>en</strong> medhør<strong>en</strong>de samtal<strong>en</strong> med kvinn<strong>en</strong>e, og vil derfor ikke oppta ekstra<br />

kapasitet i helseves<strong>en</strong>et. Eberhard-Gran og Slinning (2007) har utarbeidet<br />

<strong>en</strong> bok om depresjon og nedstemthet i forbindelse med fødsel.<br />

98 99


P R O G R A M 3 . T I M E<br />

Samtaleferdigheter<br />

og gruppeøvelser<br />

(Powerpoint-side 24)<br />

Utfyll<strong>en</strong>de opplysninger<br />

Basert på teori om voks<strong>en</strong>læring anbefales videre at de som skal b<strong>en</strong>ytte<br />

Edinburgh-metod<strong>en</strong> og gj<strong>en</strong>nomføre støttesamtaler på helsestasjon<strong>en</strong> får<br />

gå <strong>til</strong> jevnlig veiledning. Dette er basert på forskning som viser at deltakelse<br />

på kurs al<strong>en</strong>e gir ca. 35 pros<strong>en</strong>t <strong>en</strong>dring i praksis, m<strong>en</strong>s kurs kombinert<br />

med veiledning og videre tr<strong>en</strong>ing i metodikk<strong>en</strong> gir hele 95 pros<strong>en</strong>t <strong>en</strong>dring<br />

i praksis (Joyce, Showers, 2002).<br />

(Powerpoint-side 25)<br />

Utfyll<strong>en</strong>de opplysninger<br />

Helsesøster Kari Glavin disputerer i 2010/2011 på <strong>en</strong> studie av fødselsdeprimerte<br />

i Asker og Bærum. Bærum <strong>kommune</strong> bruker støttesamtaler,<br />

Asker ikke. Det er solide funn som viser effekt ved moderate depresjoner.<br />

I Sveige er det gj<strong>en</strong>nomført 2 RCT studier som begge dokum<strong>en</strong>terer effekt.<br />

Se også vedlagte internasjonale artikler.<br />

(Powerpoint-side 26–45)<br />

Utfyll<strong>en</strong>de opplysninger<br />

Når det gjelder gj<strong>en</strong>nomføring av støttesamtaler kan det være nyttig å lese<br />

Astrid Lindbergs kapittel i Håndbok for sped- og småbarns psykiske helse.<br />

Vi viser også <strong>til</strong> May Britt Drugli og Ragnhild Onsøi<strong>en</strong>s bok Vanskelige foreldresamtaler<br />

– gode dialoger.<br />

(Powerpoint-side 46)<br />

Aktuell litteratur<br />

n Berle, J. Ø. (2005). The Pregnancy and Postpartum Periods: Studies of<br />

foetal growth, anxiety, and depression. The degree Doctor Medicinae<br />

(Dr.med.). University of Berg<strong>en</strong>, Norway.<br />

n Drugli,M.B, Onsøi<strong>en</strong>,R.( 2010) Vanskelige foreldresamtaler – gode<br />

dialoger. Oslo, Cappel<strong>en</strong> akademisk<br />

n Eberhard-Gran, M og Slinning, K. (2007). Nedstemthet og depresjon<br />

i forbindelse med fødsel. Folkehelseinstituttet.<br />

n Eberhard-Gran, M; Eskild, A; Tambs, K; Schei, B; Opjordsmo<strong>en</strong>, S.<br />

The Edinburgh Postnatal Depression scale: validation in a Norwegian<br />

community sample. Nord J Psychiatry 2001; 55:113–117.<br />

n Eberhard-Gran, M., Eskild, A., Tambs, K., Opjordsmo<strong>en</strong>, S., Samuels<strong>en</strong>,<br />

S.O.: Review of validation studies of the Edinburgh Postnatal Depression<br />

Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2001, 104, 243–249<br />

n Glavin, K., Smith, L., Sørum, R. (2009). Preval<strong>en</strong>ce of postpartum depression<br />

in two municipalities in Norway. Scandinavian Journal of caring<br />

sci<strong>en</strong>ce. 2009, 23: 4, 705–710.<br />

n Gre<strong>en</strong>halgh, T., Robert, G., Bate, P. (2008) Diffusion of innovations in health<br />

organisations: a systematic literature review. John Wiley and sons Ltd.<br />

n Hamm<strong>en</strong> C. Stress and depression. Annu Rev Clin Psychol 2005; 1: 293–319<br />

n Helse- og levekårsundersøkels<strong>en</strong> (2005). Rapport <strong>til</strong> social- og helsedirektoratet<br />

fra divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.<br />

n Hold<strong>en</strong>, J.M, Sagovsky R., Cox, JL. (1989). Conselling in a g<strong>en</strong>erealpractice<br />

setting – controlled study of health visitor interv<strong>en</strong>tion in treatm<strong>en</strong>t<br />

of postnatal depression. British Medical Journal, 298, 223–226.<br />

n Joyce, B. og Showers, B. (2002). Stud<strong>en</strong>t Achievem<strong>en</strong>t Through Staff<br />

Developm<strong>en</strong>t. Alexandria VA USA, Longman Inc.<br />

n Murray, L; Cooper, PJ; Wilson, A; & Romaniuk, H. (2003). Controlled trial<br />

of the short- and longterm effect of psychological treatm<strong>en</strong>t of post<br />

partum depression: 2: Impact on the mother-child relationship and child<br />

outcome. British Journal of Psychiatry, 182, 420–427.<br />

n Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter for helsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>. (2005). Kartleggings verktøy<br />

og instrum<strong>en</strong>ter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale<br />

vansker hos barn 0–6 år. Rapport fra Kunnskapss<strong>en</strong>teret, Nr 10-2005.<br />

n Nasjonalt kunnskapss<strong>en</strong>ter for helsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>. (2005). Svangerskap og<br />

psykisk helse. Rapport fra Kunnskapss<strong>en</strong>teret, Nr 2-2005.<br />

n Mazure CM. Life stressors as risk factors in depression. Clin Psychol 1998;<br />

5: 291–313.<br />

n Rogers, E.M. (1995) Diffution of innovations. 4 th Ed. New York, Free press<br />

n Sosial- og helsedirektoratet (2004). Kommun<strong>en</strong>es helsefremm<strong>en</strong>de og<br />

forebygg<strong>en</strong>de arbeid i helsestasjons- og skolehelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>. Veileder<br />

<strong>til</strong> forskrift av 3. april 2003 nr. 450. IS 1154.<br />

n Sosial- og helsedirektoratet (2005). Retningslinjer for svangerskapsomsorg<strong>en</strong>.<br />

Nasjonale faglige retningslinjer, IS 1179.<br />

n Van Doesum, K; Hosman, CMH & Riks<strong>en</strong>-Walrav<strong>en</strong>, MJ. (2005). A modelbased<br />

interv<strong>en</strong>tion for depressed mothers and their infants. Infant m<strong>en</strong>tal<br />

Health Journal, 26:2, 157–176.<br />

n Van Praag HM, de Koet ER, van Os J. (2004). Stress, the Brain and<br />

Depression. Cambridge, England: Cambridge University Press.<br />

n Wang, C. E. (2006). Depression and cognitive vulnerability. Doctoral<br />

thesis, University of Tromsø. http://hdl.handle.net/10037/660<br />

n Wickberg, B, Hwang, P (1996). Conselling of postnatal depression: a<br />

controlled study on a population based Swedish sample. Journal of<br />

Affective Disorders, 39, 209–216.<br />

Nettsteder<br />

n www.ssb.no/emner/02/02/folk<strong>en</strong>drhist/tabeller/tab/00.html (031008)<br />

n www.ssb.no/emner/02/02/folk<strong>en</strong>drhist/tabeller/tab/00.html (031008)<br />

3D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

100 101


TEMA:<br />

Snakke om vold<br />

Formål: Øke handlingskompetanse på trygg avdekking av vold<br />

Faglig ansvarlig: RVTS<br />

Deltakere: Jordmødre, fastleger og andre som har ansvar for svangerskapsomsorg<br />

eller arbeider med småbarnsforeldre, gravide og barn<br />

3D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

➔<br />

➔ ➔➔<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

103


P R O G R A M 4 . T I M E<br />

Vold i nære relasjoner<br />

(Powerpoint-side 1)<br />

(Powerpoint-side 2)<br />

Definisjoner av vold<br />

Per Isdal, 2000<br />

Et utvidet voldsbegrep er viktig for å fange opp d<strong>en</strong> vold<strong>en</strong> vi ikke ser.<br />

D<strong>en</strong> som utøver makt er i fare for å utøve vold – misbruke makt (jfr<br />

barneoppdragelse, lærere i barneskol<strong>en</strong> – minner?). Vi må skille mellom<br />

makt – maktbruk og maktmisbruk.<br />

Vi må skille mellom sinne og vold<br />

n Sinne er <strong>en</strong> grunnlegg<strong>en</strong>de følelse som er nødv<strong>en</strong>dig og viktig. Hjelper<br />

oss <strong>til</strong> å beskytte oss selv.<br />

n Vold er <strong>en</strong> handling, ofte <strong>en</strong> utagering av sinne, frustrasjon og avmakt.<br />

D<strong>en</strong> er skadelig for andre.<br />

M<strong>en</strong> vi tr<strong>en</strong>ger <strong>en</strong> vid definisjon av vold om vi skal kunne gripe vold<strong>en</strong>s<br />

virkninger og forstå hvordan d<strong>en</strong> påvirker.<br />

(Powerpoint-side 3)<br />

Ulike former for vold<br />

Vold kan forstås som et mønster av overgrep og manipuler<strong>en</strong>de atferd som<br />

kan være:<br />

n FYSISK; Fysisk mishandling er <strong>en</strong>hver form for fysisk handling som skader<br />

eller kontrollerer et annet m<strong>en</strong>neske. Fysisk mishandling inkluderer: slag<br />

spark, dytting, angrep med ulike gj<strong>en</strong>stander, lugging biting, knivstikking,<br />

binding, br<strong>en</strong>nmerking, bruk av våp<strong>en</strong>, kvelningsforsøk, forsøk på<br />

drukning.<br />

n PSYKISK; psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller<br />

mangel på handling som kontrollerer, skader eller kr<strong>en</strong>ker. Repeter<strong>en</strong>de<br />

kr<strong>en</strong>kelser ut<strong>en</strong> h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> d<strong>en</strong> andres følelser. Psykisk mishandling<br />

inkluderer: utskjelling, truing, gj<strong>en</strong>tatt sår<strong>en</strong>de kritikk, ignorere, ydmyke,<br />

framsette uriktige anklager, forhør.<br />

n SEKSUELL VOLD; D<strong>en</strong>ne type atferd utføres for å kontrollere og<br />

ydmyke d<strong>en</strong> andre. Seksuell vold inkluderer: uønsket berøring,<br />

påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt,<br />

sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med<br />

andre, påtvunget seksuell aktivitet m<strong>en</strong>s andre ser på.<br />

n MATERIELL VOLD: med materiell vold m<strong>en</strong>es vold som går ut over døde<br />

gj<strong>en</strong>stander. Dette inkluderer for eksempel å knuse og ødelegge vinduer,<br />

dører og møbler, kaste gj<strong>en</strong>stander, ødelegge ting d<strong>en</strong> andre er glad i<br />

som betyr mye for <strong>en</strong>. D<strong>en</strong>ne atferd<strong>en</strong> kan være svært skremm<strong>en</strong>de og<br />

derfor skadelig.<br />

n LATENT VOLD; refererer <strong>til</strong> d<strong>en</strong> makt som ligger i at vold<strong>en</strong> faktisk kan<br />

skje, mulighet<strong>en</strong> for ny vold. I nære relasjoner der det har forekommet<br />

vold, kan d<strong>en</strong> lat<strong>en</strong>te vold<strong>en</strong> utvikle seg <strong>til</strong> å bli d<strong>en</strong> dominer<strong>en</strong>de voldsform<strong>en</strong>.<br />

Risiko for ny vold kan styre alt d<strong>en</strong> voldsutsatte gjør ut<strong>en</strong> at det<br />

foreligger no<strong>en</strong> aktiv trussel. Det å ha opplevd vold gjør at <strong>en</strong> vet det kan<br />

skje igj<strong>en</strong>.<br />

Disse adferdsmønstr<strong>en</strong>e er verk<strong>en</strong> impulsive eller ute av kontroll – de er<br />

derimot målrettet, instrum<strong>en</strong>telle og har underdanighet og kontroll over<br />

offeret som funksjon.<br />

(Powerpoint-side 4)<br />

Vold<strong>en</strong> har et bestemt mønster<br />

Godt verktøy ifht mødre, se hvordan vold<strong>en</strong> ikke er episodisk, m<strong>en</strong> går<br />

i sirkler, gj<strong>en</strong>tar seg og bygger på hverandre. Viktig for oss å minne oss på<br />

at vold<strong>en</strong> er <strong>til</strong>stede selv om vi ikke ser d<strong>en</strong> eller selv om d<strong>en</strong> ikke synes<br />

akkurat nå.<br />

(Powerpoint-side 5)<br />

Voldsroller<br />

n Utøver<br />

n Offer<br />

n Vitne<br />

(Powerpoint-side 6)<br />

Hvorfor spørre om vold?<br />

Po<strong>en</strong>get med å spørre! En jordmor i rapport<strong>en</strong> spurte <strong>en</strong> kvinne hun kj<strong>en</strong>te<br />

og fikk bekreft<strong>en</strong>de svar på at hun var utsatt for vold ut<strong>en</strong> at jordmor visste.<br />

Historier om vold kommer ikke uoppfordret, de forteller ikke hvis de ikke blir<br />

spurt.<br />

n SKAM: Vold i nære relasjoner er skambelagt, og de tr<strong>en</strong>ger hjelp for å<br />

komme ut av d<strong>en</strong> isolasjon<strong>en</strong> de lever i.<br />

n HEMMELIG: «I vår familie hadde vi bare et felles mål – selv om det aldri<br />

ble sagt – var det vårt mål å holde vold<strong>en</strong> hemmelig.»<br />

Å snakke om vold<strong>en</strong> har <strong>en</strong> normaliser<strong>en</strong>de effekt – at det er andre som<br />

har det på samme måte.<br />

n SKYLD: Kvinn<strong>en</strong> som utsettes for vold ser ofte på seg selv som årsak<strong>en</strong> <strong>til</strong><br />

vold<strong>en</strong>, at det er h<strong>en</strong>nes skyld fordi hun gjør noe eller er d<strong>en</strong> hun er. Vold<br />

i famili<strong>en</strong> ødelegger livet <strong>til</strong> flere m<strong>en</strong>nesker <strong>en</strong>n g<strong>en</strong>etiske sykdommer <strong>til</strong><br />

samm<strong>en</strong>.<br />

De som bryter ut av voldelige parforhold søker i større grad hjelp <strong>en</strong>n de<br />

som ikke bryter ut. De som ikke bryter ut av voldelige parforhold har oftere<br />

barn / flere barn.<br />

3D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

104 105


(Powerpoint-side 7)<br />

Hvorfor spørre om vold<br />

Som er grunn<strong>en</strong> <strong>til</strong> at vi vil stanse vold – det er farlig for barn. Vi må bryte<br />

voldssirkel<strong>en</strong>. Det å ha barn er <strong>en</strong> faktor som gjør at kvinner ikke bryter ut<br />

av forholdet. Kvinner med de minste barna er de som kvier seg mest for å<br />

bryte ut. All erfaring sier at vold eskalerer om <strong>en</strong> ikke snakker om d<strong>en</strong> og får<br />

adekvat hjelp både <strong>til</strong> offer og utøver.<br />

er ofte isolert og lever med trusler og mishandling som kun avtar når utøver<br />

mildnes. Etter hvert kan kvinn<strong>en</strong> komme <strong>til</strong> å erfare partner<strong>en</strong> både som <strong>en</strong><br />

trussel for overlevelse og som d<strong>en</strong> <strong>en</strong>este kilde <strong>til</strong> støtte og omsorg.<br />

Det dannes traumatiske bånd mellom kvinn<strong>en</strong> og d<strong>en</strong> som utøver vold<strong>en</strong><br />

hvor kvinn<strong>en</strong> vil fokusere på å utløse omsorg fra partner<strong>en</strong> som strategi for<br />

å overlevelse. I dette lukkede systemet lærer hun å holde ham fornøyd som<br />

<strong>en</strong> måte å regulere hans aggresjon.<br />

(Powerpoint-side 8)<br />

Vold er angrep på mors omsorgsevne<br />

Mor kan på ulike måter bli emosjonelt fravær<strong>en</strong>de og dermed mindre emosjonelt<br />

<strong>til</strong>gj<strong>en</strong>gelig, og hun kan bli mer aggressiv mot barna. Mors traumeresponser<br />

kan virke skremm<strong>en</strong>de, og kan forsterke barnets egne traumeresponser.<br />

En overordnet konsekv<strong>en</strong>s synes å være at mors evne <strong>til</strong> fysisk og<br />

psykologisk beskyttelse av barna kan svekkes når hun blir utsatt for vold.<br />

Hvilke mødre som vil være mest sårbare for angrep på omsorgsystemet<br />

vil blant annet kunne h<strong>en</strong>ge samm<strong>en</strong> med kvalitet<strong>en</strong> på omsorg mor har<br />

fått i eg<strong>en</strong> oppvekst, alvorlighet og hyppighet av vold fra partner, mangel<br />

på sosial støtte og vanskelig økonomi. Kronisk følelse av skyld, skam og<br />

selvbebreidelse kan t<strong>en</strong>kes å bidra <strong>til</strong> problemer med å se barna, ta barnas<br />

perspektiv og <strong>til</strong> å forholde seg <strong>til</strong> hvordan vold<strong>en</strong> påvirker barna. Et halvt år<br />

etter vold<strong>en</strong> har opphørt vil mange mødre ha klart å gj<strong>en</strong>reise omsorg<strong>en</strong> for<br />

barna.<br />

Ingunn Eriks<strong>en</strong>s artikkel<br />

Kilpatrick sier at mors versjon ofte er lite troverdig, hun diss kanskje,<br />

b<strong>en</strong>ekter – gi barnet et eget <strong>til</strong>bud.<br />

Bruke vår RAS som eksempel.<br />

Hvordan mors uforutsigbarhet skaper dårlige omsorgsbetingelser for ham;<br />

plutselige flyttinger, skift<strong>en</strong>de emosjonell <strong>til</strong>stedeværelse, responser.<br />

Mors reaksjoner på sønn<strong>en</strong>s voldsbruk blir overdim<strong>en</strong>sjonert – «han er<br />

<strong>en</strong> psykopat».<br />

Beskyttelse – «det må han jo klare»<br />

«Nei, han gikk al<strong>en</strong>e første skoledag på d<strong>en</strong> nye skol<strong>en</strong>, jeg tror han synes<br />

det var best»<br />

Neste øyeblikk; «Han er helt ute av seg, om no<strong>en</strong> bare kunne forstå hvor<br />

sårbar han er»<br />

(Powerpoint-side 9)<br />

Traumatiske bånd<br />

Utøvers fysiske og psykologiske trusler mot kvinn<strong>en</strong>s overlevelse skaper<br />

<strong>en</strong> situasjon som ligner d<strong>en</strong> som gisler erfarer. Teori<strong>en</strong> er at kvinn<strong>en</strong> ser på<br />

utøver som <strong>en</strong> allmektig fangevokter som det er umulig å flykte fra. Kvinn<strong>en</strong><br />

Å forlate utøver er vanskelig fordi det betyr å miste det <strong>en</strong>este forholdet som<br />

nå er <strong>til</strong>gj<strong>en</strong>gelig for h<strong>en</strong>ne. Dette fokuset på utøver kan skape forvr<strong>en</strong>gninger<br />

i kvinn<strong>en</strong>s evne <strong>til</strong> å gj<strong>en</strong>kj<strong>en</strong>ne utøver som opphavet <strong>til</strong> vold<strong>en</strong> og h<strong>en</strong>nes<br />

evne <strong>til</strong> å handle i møte med vold<strong>en</strong>. Hovedfokuset blir på mann<strong>en</strong> i stedet for<br />

barna ettersom d<strong>en</strong>ne dynamikk<strong>en</strong> reduserer kvinn<strong>en</strong>s evne <strong>til</strong> å ta initiativ <strong>til</strong><br />

handling/<strong>en</strong>dring. Overlevelse blir overordnet og utøvers behov blir de viktigste<br />

å dekke, kanskje for hele famili<strong>en</strong>. ALT dreier seg om å ikke få pappa sint.<br />

Slike forvirringsstrategier kan føre <strong>til</strong> at kvinn<strong>en</strong> ikke er sikker på hvem det<br />

er som har ansvar for vold<strong>en</strong>, og hvem som eg<strong>en</strong>tlig tr<strong>en</strong>ger å forandre seg.<br />

Det er hun som ødelegger famili<strong>en</strong>, hun som er «gal» og det blir vanskelig å<br />

rettferdiggjøre et brudd i famili<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 10)<br />

Vold<strong>en</strong>s innflytelse på familielivet<br />

n Vold preger all samhandling<br />

n Mor og barns atferd organiseres rundt det å være snill, grei,<br />

pliktoppfyll<strong>en</strong>de – for å unngå ny vold<br />

n Mor og barns atferd oraniseres rundt oppmerksomhet<strong>en</strong> rundt<br />

faresignaler. Konstant på vakt holdning i famili<strong>en</strong><br />

n Utrygghet som normal<strong>til</strong>stand<br />

n Barn kan ditansere seg fra mor, bli voldelig mot h<strong>en</strong>ne som et<br />

resultat av fars defineringsmakt<br />

(Powerpoint-side 11)<br />

Utøvers destruktive innflytelse<br />

Stor fare for mors fysiske integritet og verdi som m<strong>en</strong>neske svekkes i barna<br />

øyne. Utøver kr<strong>en</strong>ker og gjør mor lit<strong>en</strong> med barna <strong>til</strong>stede. Mødre utsatt for<br />

vold opplever ofte vansker med å knytte gode relasjoner <strong>til</strong> barna.<br />

Etter voldsepisoder kan mødre bli triste og deprimerte, utålmodige og his sige<br />

og emosjonelt ustabile, no<strong>en</strong> mødre bryter samm<strong>en</strong>. Når hun må nøytralisere,<br />

bagatellisere og glemme kr<strong>en</strong>kels<strong>en</strong>e fordi hun tr<strong>en</strong>ger han, h<strong>en</strong>nes andre blir<br />

h<strong>en</strong>nes personlige prosjekt lagt <strong>til</strong> side for å ta vare på og forandre han. Alternativ<strong>en</strong>e<br />

blir umulige å se i <strong>en</strong> livssituasjon som ikke gir åpninger for håp.<br />

«Sier jeg noe, slår han meg» – «Forteller jeg alt lar han det gå utover barna» –<br />

«Om jeg flytter fra ham vil jeg ikke l<strong>en</strong>ger kunne beskytte barna mine» – «Om<br />

3D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

106 107


jeg sier noe kommer barnevernet og tar barna mine fra meg». Ved å ta disse<br />

utsagn<strong>en</strong>e på alvor og anerkj<strong>en</strong>ne mors tidligere strategier i parforholdet,<br />

skaper <strong>en</strong> grunnlag for dialog og kan samm<strong>en</strong> legge strategier for framtid<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 12)<br />

Hvorfor holde det skjult i famili<strong>en</strong>?<br />

n FAR: Skam, skyld, angst, b<strong>en</strong>ekting, bagatellisering, eksternalisering,<br />

fragm<strong>en</strong>tering<br />

n MOR: Angst, sikkerhet, barna, skam, skyld, tro på <strong>en</strong>dring, isolasjon,<br />

nettverk, ressurser<br />

n BARNET: Angst for straff og konsekv<strong>en</strong>ser, skam, skyld, lojalitet overfor<br />

foreldre, normalitetsopplevelse, flinke <strong>til</strong> å utrykke/spille at alt er ok.<br />

(Powerpoint-side 13)<br />

Svangerskapet – økt risiko for vold<br />

n 25–40 % kvinner utsatt for vold mishandles i svangerskapet – ofte mer<br />

<strong>en</strong>n ellers<br />

n Han kj<strong>en</strong>ner seg avvist<br />

n Fosteret trussel for sjalu partner<br />

n Hans usikkerhet og avmakt over ny livssituasjon<br />

n Fosteret repres<strong>en</strong>terer økt ansvar for partner<strong>en</strong><br />

n Svangerskapet betyr mer kontakt med hjelpeapparat – med økt risiko f<br />

or avdekking<br />

(Powerpoint-side 14)<br />

Normale reaksjoner på å bli utsatt for vold<br />

Det finnes ing<strong>en</strong> spesifikke voldssymptomer<br />

P R O G R A M 5 . T I M E<br />

Sikkerhetsarbeid<br />

(Powerpoint-side 18)<br />

3D A G<br />

D E L<br />

E N<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 15)<br />

Ulike måter å vise redsel på<br />

n D<strong>en</strong> livredde kvinn<strong>en</strong><br />

n D<strong>en</strong> bedøvede kvinn<strong>en</strong><br />

n D<strong>en</strong> sinte kvinn<strong>en</strong><br />

n D<strong>en</strong> underkastede kvinn<strong>en</strong><br />

(Powerpoint-side 16)<br />

Hva er viktig i scre<strong>en</strong>ing?<br />

Samtal<strong>en</strong>e blir ikke g<strong>en</strong>uine p.g.a. h<strong>en</strong>nes redsel for ham<br />

(Jaffe, 2003; Eriksson, 2001)<br />

Dersom hun ikke kan fortelle fritt om vold<strong>en</strong> kan hun fremstå som d<strong>en</strong> som<br />

har problemet, og hjelper<strong>en</strong> kan bli med på å sykeliggjøre h<strong>en</strong>ne<br />

(Powerpoint-side 17)<br />

Når kvinn<strong>en</strong> er voldsutsatt<br />

Hva tr<strong>en</strong>ger du? (Spørsmål <strong>til</strong> kvinn<strong>en</strong>)<br />

(Powerpoint-side 19)<br />

Hva er sikkerhetsarbeid?<br />

Hvorfor sikkerhetsarbeid? Forsøke å minske vold<strong>en</strong> – unngå at folk blir<br />

ytterligere skadet. Man kan ikke drive behandling med folk som er redde.<br />

At hjelper<strong>en</strong> fokuserer på sikkerhet gjør kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> oppmerksom på det også<br />

(bevisstgjøring på eg<strong>en</strong> situasjon er terapeutisk).<br />

(Powerpoint-side 20)<br />

Sikkerhetsarbeid er ikke<br />

n At kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> skal godta sin situasjon og forsøke å <strong>til</strong>passe seg et voldelig<br />

forhold<br />

n At kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> skal få ansvaret for å unngå å bli utsatt for vold – det er alltid<br />

utøvers ansvar å hindre at mer vold forekommer<br />

108 109


(Powerpoint-side 21)<br />

Kartlegg kvinn<strong>en</strong>s sikkerhet<br />

n Telefonnummer<br />

n Hjelpeapparat<br />

n Snakker du med no<strong>en</strong>?<br />

n Kan du fortelle dette <strong>til</strong> no<strong>en</strong>?<br />

Også info om vold etc – hjelp som finnes?<br />

(Powerpoint-side 22)<br />

Spørsmål<br />

n Er kvinn<strong>en</strong> eller barna h<strong>en</strong>nes i fare?<br />

n Har vold<strong>en</strong> økt i d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>ere tid?<br />

n Finnes det våp<strong>en</strong> i huset?<br />

n Hvis pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong> er i fare, har hun no<strong>en</strong> plan for å bedre sikkerhet<strong>en</strong> eller<br />

komme seg unna?<br />

(Powerpoint-side 23)<br />

Hvordan forholde seg <strong>til</strong> b<strong>en</strong>ektelser<br />

Det at du spør kan hjelpe de som opplever overgrep <strong>til</strong> å fortelle på s<strong>en</strong>ere<br />

tidspunkt.<br />

(Powerpoint-side 24)<br />

Undersøkelse ved krises<strong>en</strong>teret i Gøteborg<br />

n 77 % av barna befant seg i samme rom som foreldr<strong>en</strong>e når mishandlig<strong>en</strong><br />

av mor fant sted<br />

n 45 % hadde under mishandlig<strong>en</strong> vært i fysisk kontakt med <strong>en</strong> eller begge<br />

av foreldr<strong>en</strong>e<br />

n 62 % av barna hadde selv vært utsatt for flere former for mishandlig fra far<br />

n NOU 2003.31 anslår at mellom 12-24 000 barn årlig opplever at mor utsette<br />

for fysisk vold<br />

(Powerpoint-side 25)<br />

Barn som lever med vold<br />

n Tilstede ved å se vold<strong>en</strong> direkte – 50 %<br />

n Tilstede gj<strong>en</strong>nom å høre vold<strong>en</strong><br />

n Tilstede gj<strong>en</strong>nom å oppleve følg<strong>en</strong>e av vold<strong>en</strong><br />

n Familiekultur – <strong>en</strong> oppvekst i utrygghet<br />

n D<strong>en</strong> skjulte virkelighet –et kulturelt tabu<br />

(hvorfor står det<br />

pros<strong>en</strong>t her<br />

og ikke på de<br />

andre?)<br />

(Powerpoint-side 26)<br />

Vold<strong>en</strong><br />

n D<strong>en</strong> største påkj<strong>en</strong>ning<strong>en</strong> for barnet er utvilsomt vold<strong>en</strong> og det høye<br />

konfliktnivået mellom foreldr<strong>en</strong>e.<br />

n Uforutsigbarhet<strong>en</strong> i foreldr<strong>en</strong>es atferd og temperam<strong>en</strong>t oppleves som <strong>en</strong><br />

kronisk belastning for barna.<br />

n Traumets kilde er barnets omsorgsperson<br />

(Powerpoint-side 27)<br />

Det kompet<strong>en</strong>te barnet<br />

Barn er ekstremt <strong>til</strong>pasningsdyktige – får symptomer som passer, avleder og<br />

ikke avslører foreldr<strong>en</strong>e<br />

(Powerpoint-side 28)<br />

Hemmeligholdelse<br />

n Foreldre prøver ofte å skjule problem<strong>en</strong>e hjemme, m<strong>en</strong> barn vet ofte mer<br />

<strong>en</strong>n foreldr<strong>en</strong>e kj<strong>en</strong>ner <strong>til</strong>.<br />

n Det betyr ikke at barn skjønner hva som skjer og hvorfor. Forsøk på å<br />

skjule øker ofte bare barns forvirring, frykt og skyldfølelse.<br />

n Foreldres opptatthet av hemmeligholdelse utad, gj<strong>en</strong>nom overtalelse,<br />

appell eller trusler, har <strong>en</strong> destruktiv effekt på barns utvikling.<br />

(Powerpoint-side 29)<br />

Dokum<strong>en</strong>tér<br />

n I pasi<strong>en</strong>tjournal<strong>en</strong> – med nøyaktige detaljer<br />

n Med pasi<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s egne ord<br />

n Med fotografier (hvis hun samtykker)<br />

n Vurder samm<strong>en</strong> med kolleger om opplysningsplikt<strong>en</strong> utløses<br />

(Powerpoint-side 30)<br />

Videre h<strong>en</strong>visning og oppfølging<br />

Sørg for å ha oversikt over lokale ressurser: Fastlege, helsestasjon, politi<br />

(familievoldskoordinator), krises<strong>en</strong>ter, barnevern, sosialkontor, familievernkontor,<br />

overgrepsmottak, BUP, Akutteamet ved DPS, Lokalt konsultasjonsteam<br />

(?), ATV eller Brøset sinnemestring<br />

(Powerpoint-side 31)<br />

Lesetips<br />

n «Å spørre om vold ved svangerskapskontroll», NKVTS Rapport 1, 2009<br />

(www.nkvts.no)<br />

n Barn som lever med vold – et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ<br />

<strong>til</strong> Vold og S<strong>en</strong>ter for Krisepsykologi gir ut bulletiner og nyhetsbrev<br />

(www.atv-stiftels<strong>en</strong>.no)<br />

(Powerpoint-side 32, 33, 34)<br />

Rollespill<br />

3D A G<br />

D E L<br />

T O<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

110 111


TEMA:<br />

Alvorlig og<br />

kompleks problematikk<br />

Formål: Handlingskompetanse når små barn og foreldre står overfor<br />

kompleks og alvorlig problematikk: Hvordan støtte, og hvordan sikre et<br />

godt nok nettverk rundt barn – og foreldre?<br />

Faglig ansvarlig: Fastleger, jordmødre, helsesøstre, barnevern,<br />

Sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>, PPT, samt repres<strong>en</strong>tanter fra spesialisthelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>e<br />

Deltakere: Bufetat (statig barnevern og familievern)<br />

4D A G<br />

➔<br />

➔➔ ➔<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

113


PROGRAM 1. TIME<br />

Fra bekymring <strong>til</strong> handling<br />

n INTRODUKSJON OG PRESENTASJON – ca 10 minutter<br />

n LOVVERKET – 15 minutter<br />

n FILM – 10 minutter<br />

n SUMMEOPPGAVE – 20 minutter<br />

Introduksjon og pres<strong>en</strong>tasjon<br />

Tid: ca 10 min<br />

Introduksjon<strong>en</strong> er m<strong>en</strong>t som et bakteppe for dag<strong>en</strong>. Det er viktig å tydeliggjøre<br />

at komplekse og alvorlige saker er vanskelig å håndtere for de fleste av<br />

oss, m<strong>en</strong> at det er mulig med fokus og opplæring. Det er også t<strong>en</strong>kt å si noe<br />

om viktighet<strong>en</strong> av samarbeid slik at dette blir tydeliggjort veldig tidlig. Det er<br />

også viktig å spesifisere hva som blir gj<strong>en</strong>nomgått i løpet av dag<strong>en</strong>, samt si<br />

noe om at mange sannsynligvis vil savne <strong>en</strong> hel del på det teoretiske planet<br />

– <strong>til</strong> fordel for praktisk handling.<br />

Introduksjon av foredragsholdere<br />

Bakgrunn og kompetanse.<br />

(Powerpoint-side 2)<br />

Introduksjon av dag<strong>en</strong><br />

Når vi møter et barn eller <strong>en</strong> forelder som vi er bekymret for v<strong>en</strong>ter vi<br />

g<strong>en</strong>erelt for l<strong>en</strong>ge med å:<br />

n Erkj<strong>en</strong>ne at vi har <strong>en</strong> bekymring<br />

n Snakke med kolleger/ledere om at vi har <strong>en</strong> bekymring<br />

n Snakke med forelder<strong>en</strong>/foreldr<strong>en</strong>e om at vi har <strong>en</strong> bekymring<br />

n Involvere andre instanser slik at barnet og famili<strong>en</strong> skal få bedre hjelp<br />

n Melde bekymring <strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> eller sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

Alvorlig og kompleks problematikk handler dels om dramatiske, alvorlige<br />

h<strong>en</strong>delser og dels om situasjoner som kanskje blir vurdert som noe<br />

mildere, m<strong>en</strong> som varer over tid og dermed påvirker d<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erelle omsorgssituasjon<strong>en</strong><br />

i stor grad.<br />

Når vi fokuserer på alvorlig og kompleks problematikk sp<strong>en</strong>ner vi altså over<br />

hele spekteret; fra det tidspunktet du som fagperson blir bekymret, eller<br />

kj<strong>en</strong>ner <strong>en</strong> uro knyttet <strong>til</strong> <strong>en</strong> gravid kvinne – eller for <strong>en</strong> familie – og hvor<br />

uro<strong>en</strong> er knyttet <strong>til</strong> de situasjon<strong>en</strong>e hvor problematikk<strong>en</strong> hos barnet, de<br />

voksne og/eller i samspillet i famili<strong>en</strong> er åp<strong>en</strong>bare.<br />

(Powerpoint-side 3)<br />

Samarbeid rundt familier<br />

D<strong>en</strong>ne dag<strong>en</strong> av opplæringspakk<strong>en</strong> vil ha fokus på samarbeid rundt familier.<br />

Når du oppfatter at problematikk<strong>en</strong> <strong>til</strong> famili<strong>en</strong> er alvorlig og/eller kompleks<br />

er det viktig at du ikke blir sitt<strong>en</strong>de al<strong>en</strong>e med din bekymring, m<strong>en</strong> at du<br />

konsulterer og involverer andre relevante fagpersoner. Du tr<strong>en</strong>ger andre<br />

fordi:<br />

n Fagpersoner tr<strong>en</strong>ger refleksjonspartnere for å få belyst forskjellige side<br />

ved sak<strong>en</strong><br />

n Fagpersoner tr<strong>en</strong>ger faglig og personlig støtte når situasjon<strong>en</strong> er uklar<br />

eller vanskelig<br />

n Famili<strong>en</strong> og for barnet er det viktig å involvere riktige samarbeidspartnere<br />

så tidlig som mulig, slik at god og nyttig hjelp kan bli gitt raskt, både i<br />

barnets liv og for problemutvikling.<br />

(Powerpoint-side 4)<br />

Konkret handlingskompetanse<br />

For at vi skal kunne melde bekymring <strong>til</strong> famil<strong>en</strong>, samarbeidspartnere og<br />

barnevernet er vi ofte både opptatt av å ha sikre bevis for, og <strong>en</strong> klar beskrivelse<br />

av, hva problemet er.Det er fornuftig å t<strong>en</strong>ke nytt rundt dette.<br />

Det familiemedlemmer tr<strong>en</strong>ger er tydelige, stødige og støtt<strong>en</strong>de fagpersoner<br />

som tematiserer bekymringer rundt famili<strong>en</strong> og foreldrefungering på <strong>en</strong><br />

måte som er empatisk m<strong>en</strong> handlingsrettet.<br />

Det er også viktig for familier at fagpersoner har kunnskap om et <strong>til</strong>taksapparat<br />

i kommun<strong>en</strong>. Dette er <strong>til</strong> for at familier skal få god hjelp så tidlig<br />

som mulig. og b<strong>en</strong>ytter <strong>til</strong>taksapparatet på <strong>en</strong> måte som kommer barnet<br />

og foreldr<strong>en</strong>e <strong>til</strong> gode.<br />

Dette kan nok oppleves som utfordr<strong>en</strong>de for mange – både å være d<strong>en</strong> som<br />

kanskje først ser at famili<strong>en</strong> strever, og dessut<strong>en</strong> skulle si noe om dette både<br />

<strong>til</strong> famili<strong>en</strong> og <strong>til</strong> andre samarbeidspartnere. Samtidig skal du fortsette å ha<br />

<strong>en</strong> viktig rolle for famili<strong>en</strong> fremover. Dette er et stort ansvar som krever mye<br />

av fagpersoner. Et slikt ansvar kan føre <strong>til</strong> handlingslammelse hvis man opplever<br />

å mangle kunnskap og handlingskompetanse.<br />

Dag<strong>en</strong> i dag skal derfor ha fokus på konkret handlingskompetanse. Vi skal<br />

ha fokus på samhandling, <strong>til</strong>tak og rutiner i komplekse og alvorlige saker i<br />

<strong>til</strong>legg <strong>til</strong> konkret fokus på møtet med familier som strever og som vi tr<strong>en</strong>ger<br />

å tematisere dette med.<br />

Vi vil også sette fokus på hva slags barrierer og dilemmaer som ligger<br />

i samfunnet og hos d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte fagperson når det gjelder å handle i<br />

komplekse og alvorlige saker. Det er viktig å få disse team<strong>en</strong>e opp i dag<strong>en</strong>,<br />

slik at de kan utfordres hos d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte fagperson, på det <strong>en</strong>kelte arbeidssted<br />

og i d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte <strong>kommune</strong>.<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

114 115


Undervisning i seg selv har vist seg å ha minimal påvirkning på <strong>en</strong>dring/<br />

utvikling av praktisk arbeid i det daglige.<br />

Vi har derfor lyst <strong>til</strong> at dere prøver å koble så mye som mulig av det vi<br />

snakker om opp <strong>til</strong> deres eg<strong>en</strong> arbeidshverdag. I løpet av dag<strong>en</strong> vil vi gj<strong>en</strong>nomgå<strong>en</strong>de<br />

ha øvelser som dere kan <strong>til</strong>passe <strong>til</strong> å gjelde deres eg<strong>en</strong> hverdag.<br />

Når vi har øvelser som gjelder samarbeid ønsker vi at dere t<strong>en</strong>ker<br />

målrettet og på <strong>en</strong> måte som gjør at dere kan gå i gang med et konkret<br />

og målrettet arbeid allerede første dag <strong>til</strong>bake på jobb.<br />

Vi skal innom mye sp<strong>en</strong>n<strong>en</strong>de og interessant tematikk i dag. Vi vet at vi<br />

veldig raskt kommer å gj<strong>en</strong>nomgå temaer som dere kanskje kunne ønske<br />

at vi brukte mer tid på når det gjelder det teoretiske fundam<strong>en</strong>tet.<br />

Det vil alltid være mulig å ønske større vekt på dette ved <strong>en</strong> s<strong>en</strong>ere anledning.<br />

Målet i dag er å ha fokus på handlingsperspektivet – når vi oppdager<br />

– hva gjør vi med det – og samm<strong>en</strong> med hvem?<br />

(Powerpoint-side 5 og 6)<br />

Lovverket<br />

Tid: ca 15 min<br />

Å fokusere på lovverket såpass tidlig og såpass «overflatisk» er m<strong>en</strong>t som et<br />

fundam<strong>en</strong>t for videre fokus. Det er viktig å tydeliggjøre at dette er noe som<br />

vi alle er nødt <strong>til</strong> å forholde oss <strong>til</strong>, samtidig som lovverket i stor grad åpner<br />

for muligheter <strong>til</strong> å samarbeide i alvorlige og komplekse saker. Det er ikke<br />

t<strong>en</strong>kt fordypning i d<strong>en</strong>ne samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> å gi <strong>en</strong> ramme for å sette inn<br />

handlingsforslag ved et s<strong>en</strong>ere tidspunkt.<br />

Hovedprinsipp<br />

Som helsepersonell er vi lovpålagt å reagere når vi er bekymret for et barn.<br />

Prinsipp om samarbeid<br />

Vi er også pålagt å samarbeide med forelder<strong>en</strong> etter prinsippet om brukermedvirkning.<br />

Det betyr at vi er pålagt å:<br />

n Informere<br />

n Treffe og samordne <strong>til</strong>tak i samarbeid med forelder<strong>en</strong><br />

n Ikke gi tj<strong>en</strong>ester og iverksette <strong>til</strong>tak ut<strong>en</strong> direkte samtykke fra forelder<strong>en</strong><br />

så langt det er mulig<br />

Samarbeidsplikt i kommun<strong>en</strong> gjelder så vel kommun<strong>en</strong> som helhet, de ulike<br />

kommunale <strong>en</strong>het<strong>en</strong>e og de ansatte. I alvorlige og komplekse saker vil godt<br />

arbeid ALLTID forutsette samarbeid.<br />

Helsestasjon<strong>en</strong> skal ha rutiner for samarbeid med andre kommunale<br />

tj<strong>en</strong>ester (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj<strong>en</strong>este §2-1). Helsestasjon<strong>en</strong><br />

skal ha kompetanse <strong>til</strong> å vurdere konsekv<strong>en</strong>ser som kan virke<br />

inn på hels<strong>en</strong> <strong>til</strong> barn, unge og gravide. Dette involvere psykisk uhelse,<br />

rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner hos foreldr<strong>en</strong>e.<br />

I rutin<strong>en</strong>e forutsettes at et strukturert samarbeid med barnevern, PPT, lege,<br />

helsesøster, jordmor, barneverntj<strong>en</strong>este er <strong>til</strong> stede. Dessut<strong>en</strong> forutsettes<br />

det at det eksisterer et grunnlag for samarbeid rundt <strong>en</strong>keltbarn som vil ha<br />

nytte av at andre grupper samarbeider.<br />

(Powerpoint-side 7)<br />

Taushetsplikt<br />

Alt helsepersonell har taushetsplikt i kraft av sin profesjon – §21 i helsepersonellov<strong>en</strong>.<br />

Taushetsplikt<strong>en</strong> inkluderer alle opplysninger som regnes som<br />

personlige. Selve kli<strong>en</strong>tforholdet regnes også som <strong>en</strong> personlig opplysning.<br />

Når familier strever med foreldrefungering<strong>en</strong> med bakgrunn i psykisk<br />

uhelse, rusmiddelbruk eller vold i famili<strong>en</strong> blir man ofte kj<strong>en</strong>t med personlige<br />

og s<strong>en</strong>sitive opplysninger. Man må derfor være varsom mht. hva man<br />

velger å melde videre <strong>til</strong> samarbeidspartnere, og på hvilk<strong>en</strong> måte man velger<br />

å melde videre. Taushetsplikt<strong>en</strong> er der for å ivareta personvernet og personlige<br />

opplysninger skal behandles på <strong>en</strong> respektfull måte.<br />

I mange situasjoner kan taushetsplikt<strong>en</strong> oppleves som <strong>en</strong> utfordring i å<br />

kunne håndtere komplekse og alvorlige situasjoner.<br />

Unntak fra taushetsplikt<strong>en</strong><br />

Samtykke<br />

Opplysninger kan bringes videre hvis kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gir samtykke <strong>til</strong> det. Å<br />

b<strong>en</strong>ytte seg av samtykke vil være det beste utgangspunktet for å formidle<br />

opplysninger <strong>til</strong> andre samarbeidspartnere. Relasjonsmessig vil det også<br />

innebære et godt fundam<strong>en</strong>t for fremtidig samarbeid.<br />

Et samtykke må alltid være informert og frivillig. Det vil si at kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> skal<br />

være informert om hva det innebærer og det må ikke ligge no<strong>en</strong> form for press<br />

fra fagperson<strong>en</strong>. Som regel krever dette at man nøye må gj<strong>en</strong>nomgå hva som<br />

ligger i å gi sitt samtykke og mulighet<strong>en</strong> for å trekke dette <strong>til</strong>bake samt at det<br />

er mulig å utelate no<strong>en</strong> med tanke på informasjon, osv. Dessut<strong>en</strong> bør man gi<br />

kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> noe bet<strong>en</strong>ketid før <strong>en</strong> samtykkeerklæring blir undertegnet.<br />

Anonymisering<br />

Så l<strong>en</strong>ge det ikke er mulig å lese hvem opplysning<strong>en</strong>e dreier seg om er det<br />

mulig å diskutere situasjoner med samarbeidspartnere. I no<strong>en</strong> samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>ger<br />

kan det være <strong>til</strong>strekkelig for å gj<strong>en</strong>nomføre et faglig samarbeid.<br />

Man kan også diskutere et dilemma t<strong>en</strong>tativt og dermed få situasjon<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong>strekkelig belyst.<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

116 117


Man må sikre at det ikke er mulig å kj<strong>en</strong>ne igj<strong>en</strong> hvem opplysning<strong>en</strong>e<br />

gjelder, og det er opp <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte fagperson å avbryte diskusjon<strong>en</strong> hvis<br />

dette skjer, samtidig som det er opp <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte å <strong>en</strong>dre gj<strong>en</strong>kj<strong>en</strong>nelige<br />

opplysninger om famili<strong>en</strong> det dreier seg om slik at man sikrer anonymitet.<br />

No<strong>en</strong> ganger oppleves bruk av anonymisering som problematisk i små<br />

samfunn som kan være mer gj<strong>en</strong>nomsiktige <strong>en</strong>n store byer.<br />

(Powerpoint-side 8)<br />

Opplysningsrett<br />

Med mindre kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong> motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger<br />

gis <strong>til</strong> samarbeid<strong>en</strong>de helsepersonell når dette er nødv<strong>en</strong>dig for å kunne<br />

gi forsvarlig helsehjelp i følge helsepersonellov<strong>en</strong> § 25. D<strong>en</strong> som har<br />

opp lysningsrett har også rett å la være å bringe informasjon videre, dvs<br />

taushets rett. Vurdering<strong>en</strong> av hvorvidt informasjon skal bringes videre<br />

skal gjøres på faglig, etisk og h<strong>en</strong>siktsmessig grunnlag.<br />

Hvis man samarbeider med andre yrkesgrupper som ikke defineres som<br />

helsepersonell (for eksempel barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>), må samtykke fra kli<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

innh<strong>en</strong>tes.<br />

Opplysningsplikt <strong>til</strong> barnevernet<br />

Når man får <strong>en</strong> h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>delse fra barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> har man <strong>en</strong> plikt <strong>til</strong> å gi<br />

fra seg opplysninger som etterspørres i h<strong>en</strong>hold <strong>til</strong> helsepersonellov<strong>en</strong> § 33.<br />

Det innebærer at man må gi fra seg informasjon som i andre situasjoner vil<br />

vurderes som taushetsbelagt.<br />

Når barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> etterspør slike opplysninger er de ansvarlig for at<br />

situasjon<strong>en</strong> er så alvorlig som lov<strong>en</strong> krever. Barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> skal konkretisere<br />

hva de har behov for å vite, m<strong>en</strong> det er også viktig at d<strong>en</strong> som utgir<br />

informasjon reflekterer rundt hva som er relevant informasjon og ikke.<br />

Opplysnings og meldeplikt <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

Helsepersonell har så vel meldeplikt som opplysningsplikt <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

når det gjelder gravide kvinner. I helsepersonellov<strong>en</strong> § 32 står det at<br />

helsepersonell ut<strong>en</strong> hinder av taushetsplikt § 21 skal gi opplysninger <strong>til</strong><br />

sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>, når det er grunn <strong>til</strong> å tro at <strong>en</strong> gravid kvinne misbruker rusmidler<br />

på <strong>en</strong> slik måte at det er overvei<strong>en</strong>de sannsynlig at barnet vil bli født<br />

med skade jf. lov om sosiale tj<strong>en</strong>ester § 6-2a.<br />

Hvis helsepersonell får oppfordring om å gi opplysninger <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

om <strong>en</strong> gravid kvinne som bruker rusmidler så plikter helsepersonell å gjøre<br />

det.<br />

Film<br />

Tid: 20 min<br />

Summeoppgave<br />

Tid: ca 15 min<br />

Fortell om <strong>en</strong> gravid / et barn / <strong>en</strong> familie som du har vært bekymret for<br />

n Hva var det som gjorde at du ble bekymret?<br />

n Hva så du hos barnet?<br />

n Hva så du hos forelder<strong>en</strong>?<br />

n Hva så du ved samspillet?<br />

n Hva gjorde du?<br />

n Hvilk<strong>en</strong> kompetanse skulle du ønske at du hadde som du ikke har nå?<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Meldeplikt <strong>til</strong> barnevernet<br />

Hvis man som helsepersonell har opplysninger eller mistanke om at et barn<br />

utsettes for omsorgssvikt av no<strong>en</strong> form, skal man ikke v<strong>en</strong>te på initiativ fra<br />

barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> m<strong>en</strong> selv melde videre opplysninger som man har.<br />

Ut<strong>en</strong> hinder av taushetsplikt<strong>en</strong> § 21 skal helsepersonell selv gi opplysninger<br />

<strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> når det er grunn <strong>til</strong> å tro at et barn blir mishandlet i<br />

hjemmet eller at det foreligger andre former form for alvorlig omsorgssvikt.<br />

Dette vil være situasjon<strong>en</strong> om man har <strong>en</strong> bekymring knyttet <strong>til</strong> foreldr<strong>en</strong>es<br />

psykiske uhelse, rusmiddelbruk eller man er bekymret for at det er vold i<br />

hjemmet.<br />

Dette betyr ikke at man som helsepersonell må ha konkrete bevis for sin<br />

bekymring. Det er nok at man har mistanke om at situasjon<strong>en</strong> er <strong>til</strong> stede.<br />

For å fremme et best mulig utgangspunkt for samarbeid er det <strong>en</strong> viktig<br />

kompon<strong>en</strong>t å informere foreldr<strong>en</strong>e om sin bekymring, og ev<strong>en</strong>tuelt be om<br />

samtykke <strong>til</strong> å kontakte barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>.<br />

118 119


PROGRAM 2. TIME<br />

Når er det påkrevd å handle,<br />

og hvorfor?<br />

n HVA ER EN ALVORLIG OG KOMPLEKS PROBLEMATIKK<br />

– ca 60 minutter<br />

Målet med d<strong>en</strong>ne bolk<strong>en</strong> er å tydeliggjøre at foreldr<strong>en</strong>es problematikk kan<br />

påvirke deres evne <strong>til</strong> å være s<strong>en</strong>sitive overfor barnet. Det er viktig å tydeliggjøre<br />

at det for barnet vil være irrelevant hva slags diagnose foreldr<strong>en</strong>e<br />

har (eller ikke har). Det er måt<strong>en</strong> dette utspiller seg på i relasjon<strong>en</strong> mellom<br />

barnet og de voksne som er det ess<strong>en</strong>sielle. Det er også viktig å tydeliggjøre<br />

at det ikke er psykisk sykdom, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner i seg<br />

selv som fører <strong>til</strong> vansker med omsorg – det vil si at det ikke nødv<strong>en</strong>digvis er<br />

grad<strong>en</strong> av problematikk som er avgjør<strong>en</strong>de, m<strong>en</strong> de måter forelder<strong>en</strong> håndterer<br />

sin omsorgsrolle på <strong>til</strong> tross for problematikk<strong>en</strong>.<br />

(Powerpoint-side 9)<br />

Hva er alvorlig og kompleks problematikk?<br />

Tid: 60 min<br />

4D A G<br />

(Powerpoint-side 10)<br />

Foreldr<strong>en</strong>es problematikk<br />

Vi har tidligere hatt fokus på rusmiddelproblematikk, psykiske vansker og<br />

vold i nære relasjoner.<br />

Hvem er det vi snakker om?<br />

n Fra foreldre med situasjonsavh<strong>en</strong>gige, forbigå<strong>en</strong>de psykiske vansker<br />

<strong>til</strong> alvorlig psykisk lidelse<br />

n Fra foreldre med situasjonsavh<strong>en</strong>gig kortvarig rusmiddelbruk <strong>til</strong><br />

vedvar<strong>en</strong>de rusmiddelmisbruk og avh<strong>en</strong>gighet<br />

- Alkohol<br />

- Medikam<strong>en</strong>ter<br />

- Illegale stoffer<br />

n Foreldre i behandling i spesialisthelsetj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> og foreldre ut<strong>en</strong>for<br />

behandlingsapparatet<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Psykisk uhelse og psykiske lidelser<br />

Psykisk uhelse og psykiske lidelser er vanlige i befolkning<strong>en</strong> og inkluderer<br />

alt fra relativt mild angst og depresjon <strong>til</strong> alvorlige personlighetsforstyrrelser<br />

og alvorlige psykiske lidelser som schizofr<strong>en</strong>i <strong>til</strong> bipolar lidelse. Ofte oppstår<br />

foreskjellig symptomer og lidelser samm<strong>en</strong>, for eksempel er det vanlig å<br />

opp leve angst samtidig som man opplever depresjon.<br />

Det er ikke <strong>en</strong> selvfølge at <strong>en</strong> «på papiret» alvorlig diagnose umiddelbart<br />

fører <strong>til</strong> vansker med foreldreroll<strong>en</strong>, samtidig som det ikke er <strong>en</strong> selvfølge at<br />

<strong>en</strong> forelder med <strong>en</strong> «mild» diagnose vil klare å ivareta barnets behov på <strong>en</strong><br />

h<strong>en</strong>siktsmessig måte.<br />

Bruk av rusmidler<br />

Bruk av rusmidler kan ses som problematisk når bruk<strong>en</strong> virker forstyrr<strong>en</strong>de<br />

120 121


inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i famili<strong>en</strong>, eller når rusmiddelbruket<br />

forstyrrer og belaster de følelsesmessige bånd<strong>en</strong>e i famili<strong>en</strong><br />

(Frid Hans<strong>en</strong>). Barn er s<strong>en</strong>sitive for <strong>en</strong>dringer og ustabilitet hos foreldre, og<br />

ved bruk av rusmidler <strong>en</strong>drer foreldre seg. Ved slik <strong>en</strong>dring er det sannsynlig<br />

at forelder<strong>en</strong> kan få problemer med å være s<strong>en</strong>sitiv overfor sitt barns behov.<br />

Dette inkluderer så vel alkohol og illegale stoffer som medikam<strong>en</strong>ter.<br />

I graviditet<strong>en</strong> må <strong>en</strong> hver bruk som kan føre <strong>til</strong> skade på det ufødte barnet<br />

regnes som rusmiddelmisbruk.<br />

Gr<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e for hva som er et problematisk forbruk av rusmidler må vurderes<br />

annerledes i graviditet, sped- og småbarnsperiod<strong>en</strong> samm<strong>en</strong>lignet med<br />

andre faser i livet fordi det påvirker omsorgskompetanse hos foreldr<strong>en</strong>e.<br />

Vold<br />

Vold mot <strong>en</strong> av de voksne eller mellom voksne er vold mot barn. Det er vel så<br />

skadelig for et barn å være vitne <strong>til</strong> vold som å selv bli utsatt for det. Ofte er<br />

omsorgsperson<strong>en</strong> så skremt eller skremm<strong>en</strong>de for barnet at s<strong>en</strong>sitivitet<strong>en</strong><br />

for barnets behov ikke blir ivaretatt. Barn i familier der det forekommer vold<br />

er derfor ofte overlatt <strong>til</strong> seg selv for å søke trøst. Dessut<strong>en</strong> er vold i familier<br />

et tabubelagt tema som sjeld<strong>en</strong> kommuniseres høyt, noe som vanskeliggjør<br />

støtte fra andre voksne.<br />

(Powerpoint-side 11)<br />

Et barneperspektiv på foreldr<strong>en</strong>es problematikk<br />

Å ha <strong>en</strong> psykisk uhelse, streve med rusmiddelproblematikk og/eller leve i <strong>en</strong><br />

familie hvor vold er <strong>en</strong> kompon<strong>en</strong>t påvirker ofte d<strong>en</strong> voksne i stor grad. Det<br />

er for mange <strong>en</strong> påkj<strong>en</strong>ning å ha et foreldreansvar samtidig som man i <strong>til</strong>legg<br />

skal mestre <strong>en</strong> strevsom hverdag.<br />

For barnet er det irrelevant hva som er foreldr<strong>en</strong>es diagnoser. Ofte er situasjon<strong>en</strong><br />

slik at foreldr<strong>en</strong>e heller ikke har <strong>en</strong> diagnose da d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> problematikk<br />

vanligvis er tabubelagt og skjult. Fra et barneperspektiv handler<br />

det om i hvilk<strong>en</strong> grad foreldr<strong>en</strong>e makter å ivareta barnets behov for <strong>en</strong> s<strong>en</strong>sitiv<br />

omsorg på tross av problematikk. Det er dette som er det ess<strong>en</strong>sielle.<br />

Det er vanskelig å si noe om hvordan barnet påvirkes av foreldr<strong>en</strong>es<br />

psykiske lidelse. Omsorgsutøvels<strong>en</strong> har <strong>en</strong> medier<strong>en</strong>de funksjon. Det betyr<br />

at når man har oppdaget problematikk hos foreldr<strong>en</strong>e ved scre<strong>en</strong>ing er det<br />

omsorgsutøvels<strong>en</strong> hos foreldr<strong>en</strong>e som må kartlegges, ikke nødv<strong>en</strong>digvis<br />

symptomer hos barna eller symptomer hos foreldr<strong>en</strong>e (Johnson et.al 2001,<br />

Otto et.al 2003, Solantus-Simmula et.al 2002).<br />

For no<strong>en</strong> foreldre med problemer er det slik at s<strong>en</strong>sitivitet<strong>en</strong> overfor barnets<br />

behov blir svekket, og at barnet derfor ikke vil få dekket sitt livsnødv<strong>en</strong>dige<br />

behov av å ha <strong>en</strong> s<strong>en</strong>sitiv <strong>til</strong>stedevær<strong>en</strong>de omsorgsperson som setter barnets<br />

behov foran sine egne.<br />

Dette betyr ikke nødv<strong>en</strong>digvis at forelder<strong>en</strong> ikke ønsker det beste for barnet<br />

sitt, m<strong>en</strong> at d<strong>en</strong>ne helt <strong>en</strong>kelt ikke klarer å ivareta dette.<br />

No<strong>en</strong> ganger er situasjon<strong>en</strong> så alvorlig at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.<br />

Samtidig er nødv<strong>en</strong>digvis ikke forelder<strong>en</strong> bevisst på hvilk<strong>en</strong> virkning<br />

eg<strong>en</strong> <strong>til</strong>stand har på barnet og på samspillet, og forelder<strong>en</strong> klarer derfor<br />

ikke å be om hjelp.<br />

I andre samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>ger kan det være sånn at foreldre mer eller mindre int<strong>en</strong>sjonelt<br />

skader barna sine.<br />

(Powerpoint-side 12)<br />

Helsepersonell må handle<br />

Barn av psykisk syke og rusmisbruk<strong>en</strong>de foreldre er de viktigste risikogrupp<strong>en</strong>e<br />

vi i dag kj<strong>en</strong>ner <strong>til</strong>. Det er økt sannsynlighet for uheldig utfall for barnets<br />

psykologiske så vel som sosiale utvikling. Å vokse opp i et miljø preget av<br />

foreldr<strong>en</strong>es problematikk vil øke sårbarhet hos barnet når det gjelder konkrete<br />

opplevelser, samtidig som barnet vil ha dårligere muligheter å håndtere<br />

vansker i fremtid<strong>en</strong>. Barnet vil også ha problemer med å etablere adaptive og<br />

korriger<strong>en</strong>de relasjoner i barndomm<strong>en</strong> og s<strong>en</strong>ere i livet.<br />

En rekke studier viser at omsorgspersoners s<strong>en</strong>sitivitet og respondering på<br />

barnet kan forklare mye av barnets utvikling (Propper & Moore, 2006).<br />

Ofte er d<strong>en</strong>ne typ<strong>en</strong> problematikk så tabubelagt og skambelagt at foreldre selv<br />

ikke makter å tematisere det. Famili<strong>en</strong> gjør sitt beste for å skjule og underkommunisere<br />

hvordan dynamikk<strong>en</strong> i famili<strong>en</strong> blir påvirket av egne og/eller partners<br />

plager. Hvis vi som helsepersonell velger å la være og tematisere problematikk<strong>en</strong><br />

og hvordan d<strong>en</strong> påvirker barnet, da er vi med på å skambelegge ytterligere.<br />

Vi er dermed delaktige i at barn og foreldre ikke får god nok hjelp.<br />

(Powerpoint-side 13)<br />

Viktighet<strong>en</strong> av tidlig interv<strong>en</strong>sjon<br />

For d<strong>en</strong>ne period<strong>en</strong> i livet er det svært viktig å interv<strong>en</strong>ere tidlig. Spedbarnsforskning<br />

viser at tidlig samspill mellom foreldre og barn har stor betydning<br />

for hvordan barnet utvikler seg videre i livet.<br />

Samtidig er det <strong>en</strong> fase hvor barnet er prisgitt sin omsorgsgiver og d<strong>en</strong>nes<br />

mulighet for å ivareta barnet.<br />

Graviditet, sped- og småbarnsperiod<strong>en</strong> er <strong>en</strong> særlig motiver<strong>en</strong>de fase i livet<br />

for å fokusere på <strong>en</strong>dring og på seg selv og på relasjon<strong>en</strong> med det lille barnet.<br />

Dersom vi kan id<strong>en</strong>tifisere disse barna og famili<strong>en</strong>e kan vi mulig<strong>en</strong>s komme<br />

i forkant av alvorlige vansker, og vi kan forebygge noe av d<strong>en</strong> uheldige utvikling<strong>en</strong>.<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

122 123


Det er derfor viktig å t<strong>en</strong>ke tidlig interv<strong>en</strong>sjon for så vel problemutvikling<br />

som alder hos barnet.<br />

Powerpoint-side 14<br />

Tilknytning, selvutvikling og utvikling i et livstidsperspektiv<br />

Vi er biologisk predisponert for <strong>til</strong>knytning. Å utvikle et trygt <strong>til</strong>knytningsmønster<br />

er det mest naturlige. Vi lærer <strong>til</strong>knytning på <strong>en</strong> prosedural måte,<br />

det vil si at vi lærer gj<strong>en</strong>nom erfaringer vi gjør oss med omsorgsperson<strong>en</strong>.<br />

Et barn vil betale <strong>en</strong> hvilk<strong>en</strong> som helst pris for å få lov <strong>til</strong> å være i et forhold<br />

med sin omsorgsgiver, også et dårlig.<br />

Barnet gir d<strong>en</strong> voksne tegn på behov for <strong>til</strong>knytning (utforsking og nærhet/<br />

trøst/trygghet). D<strong>en</strong> voksne gjør <strong>en</strong> riktig eller feilaktig fortolkning av det<br />

som barnet s<strong>en</strong>der ut. Fortolkning<strong>en</strong> kan være påvirket av forelder<strong>en</strong>s eg<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong>knytningshistorie og hvilk<strong>en</strong> psykisk <strong>til</strong>stand hun/han er i (påvirket av<br />

psykisk uhelse, rusmiddelbruk og/eller vold).<br />

på i forhold <strong>til</strong> behov for nærhet og trygghet, samtidig som det er mulig å<br />

utvikle selvst<strong>en</strong>dighet.<br />

Hvis omsorgsperson<strong>en</strong> ikke klarer av å ivareta barnets behov for nærhet,<br />

trygghet og trøst og skyver barnet fra seg ved disse behovne, da vil barnet<br />

utvikle <strong>en</strong> unnvik<strong>en</strong>de <strong>til</strong>knytning.<br />

Hvis omsorgsperson<strong>en</strong> er på og av, og dersom egne indre behov styrer<br />

hvilk<strong>en</strong> form for relasjon d<strong>en</strong>ne har med barnet, da vet ikke barnet hva<br />

det kan forv<strong>en</strong>te av omsorgsperson<strong>en</strong>. Barnet vil utvikle <strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>t<br />

<strong>til</strong>knytning.<br />

Hvis omsorgsperson<strong>en</strong> oppleves som skremm<strong>en</strong>de og/eller skremt, slik at<br />

d<strong>en</strong> person<strong>en</strong> som barnet skal søke seg <strong>til</strong> for trygghet også, er d<strong>en</strong> samme<br />

som barnet er aller mest utrygg på og redd for, da vil barnet utvikle <strong>en</strong> disorgansiert<br />

<strong>til</strong>knytning.<br />

4D A G<br />

Powerpoint-side 15<br />

Barnets behov og strategier for <strong>til</strong>knytning<br />

Barnet <strong>til</strong>passer seg det miljøet det kommer fra, og vil for <strong>en</strong>hver pris knytte<br />

seg <strong>til</strong> omsorgsperson<strong>en</strong>. Hvis d<strong>en</strong>ne ikke klarer å sette barnets behov i<br />

s<strong>en</strong>trum (<strong>en</strong>t<strong>en</strong> med bakgrunn i eg<strong>en</strong> <strong>til</strong>knytningshistorie og/eller med bakgrunn<br />

i nåvær<strong>en</strong>de problematikk) vil barnet <strong>til</strong>passe seg forelder<strong>en</strong>s <strong>til</strong>stand<br />

slik at <strong>en</strong> form for <strong>til</strong>knytning allikevel blir etablert. Det innebærer at barnet<br />

no<strong>en</strong> ganger må utvikle komp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>de strategier. Dette er strategier som<br />

ikke nødv<strong>en</strong>digvis er h<strong>en</strong>siktsmessige, m<strong>en</strong> som er nødv<strong>en</strong>dige for å kunne<br />

knytte seg <strong>til</strong> forelder<strong>en</strong>. Eksempel på slike strategier kan være å trekke seg<br />

unna, å kl<strong>en</strong>ge, å bestandig være blid osv.<br />

Gj<strong>en</strong>nom erfaring<strong>en</strong> skaper barnet forv<strong>en</strong>tninger <strong>til</strong> omsorgsperson<strong>en</strong> og om<br />

samspillet. Disse erfaring<strong>en</strong>e av interaksjon med omsorgsperson<strong>en</strong> danner<br />

grunnlag for utvikling av <strong>en</strong> indre arbeidsmodell hos barnet.<br />

D<strong>en</strong> indre arbeidsmodell<strong>en</strong> er <strong>en</strong> abstrahert versjon av relasjon<strong>en</strong> mellom<br />

barnet og forelder<strong>en</strong> og vil sid<strong>en</strong> utspille seg i alle nære relasjoner barnet er<br />

i. På d<strong>en</strong> måt<strong>en</strong> blir relasjon<strong>en</strong> mellom barnet og omsorgsperson<strong>en</strong> før<strong>en</strong>de<br />

for hvordan barnet i oppvekst<strong>en</strong> og i voks<strong>en</strong>livet forholder seg <strong>til</strong> andre m<strong>en</strong>nesker.<br />

Forskning har vist at indre arbeidsmodeller i stor grad overføres i g<strong>en</strong>erasjoner,<br />

hvilket betyr at hvis mor har <strong>en</strong> trygg eller utrygg <strong>til</strong>knytningss<strong>til</strong> er<br />

sannsynlighet<strong>en</strong> stor for at hun gj<strong>en</strong>nom sin omsorg vil overføre samme<br />

trygge eller utrygge <strong>til</strong>knytningss<strong>til</strong> <strong>til</strong> sitt barn (Fonagy, 2004).<br />

Hvis omsorgsperson<strong>en</strong> er s<strong>en</strong>sitiv overfor sitt barns behov og <strong>til</strong>byr trygghet<br />

og nærhet når barnet har behov for det, samtidig som utforsking blir<br />

oppmuntret når barnet er i et slikt modus, da vil barnet utvikle <strong>en</strong> trygg<br />

<strong>til</strong>knytning. Barnet vil ha <strong>en</strong> opplevelse av at andre m<strong>en</strong>nesker er <strong>til</strong> å stole<br />

Powerpoint-side 16<br />

Trygg <strong>til</strong>knytning<br />

Barnet utvikler <strong>en</strong> trygg <strong>til</strong>knytning og et «selv» når hun/han får mulighet<br />

å speile seg selv i sin omsorgsperson. Det betyr at det som barnet s<strong>en</strong>der<br />

ut blir møtt og bekreftet av forelder<strong>en</strong>, og at følelsesmessige opplevelser<br />

deles.<br />

Å oppleve at man blir opplevd gjør at barnet får <strong>en</strong> forståelse av å kunne<br />

påvirke sin eg<strong>en</strong> verd<strong>en</strong> og av å kunne påvirke andre (omsorgsgiver<strong>en</strong>). Det<br />

vil gi <strong>en</strong> opplevelse av å være ag<strong>en</strong>t i sitt eget liv og av å få <strong>en</strong> opplevelse av<br />

et «selv» som både er lik og ulik andre m<strong>en</strong>nesker. Ut fra dette utvikles <strong>en</strong><br />

reflekter<strong>en</strong>de funksjon som styrer måt<strong>en</strong> vi ser på og organiserer verd<strong>en</strong>.<br />

Powerpoint-side 17<br />

Usikker <strong>til</strong>knytning<br />

Når barnets indre verd<strong>en</strong> ikke blir speilet eller bekreftet blir barnet utsatt for<br />

omsorgssvikt. Det vil føre <strong>til</strong> <strong>en</strong> forvirrings<strong>til</strong>stand hos barnet når det gjelder<br />

hva som er virkelig og ikke av egne opplevelser. Barnet vil utvikle <strong>en</strong> usikker<br />

<strong>til</strong>knytning og evn<strong>en</strong> <strong>til</strong> å reflektere rundt egne og andres indre verd<strong>en</strong> vil bli<br />

begr<strong>en</strong>set. Eg<strong>en</strong> opplevelse vil i stor grad være basert på ustabilitet i relasjon<strong>en</strong><br />

med omsorgsgiver og vil gi seg utslag i hvordan barnet relaterer seg <strong>til</strong><br />

andre m<strong>en</strong>nesker.<br />

Powerpoint-side 18<br />

Foreldrerolle<br />

For å være s<strong>en</strong>sitive overfor sitt barn tr<strong>en</strong>ger man å ha <strong>en</strong> indre fores<strong>til</strong>ling<br />

om barnet. Forelder<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>ger kapasitet <strong>til</strong> å forstå og repres<strong>en</strong>tere barnets<br />

indre opplevelser og spille dette <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> barnet. For å få d<strong>en</strong>ne forståels<strong>en</strong><br />

tr<strong>en</strong>ger forelder<strong>en</strong> <strong>til</strong>gang <strong>til</strong> sitt eget indre sjelsliv g<strong>en</strong>erelt, og på følelser og<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

124 125


tanker knyttet <strong>til</strong> foreldreskapet spesielt. Forelder<strong>en</strong> må også ha <strong>en</strong> evne <strong>til</strong><br />

å omsette forståels<strong>en</strong> i konting<strong>en</strong>t omsorgsatferd.<br />

Disse faktor<strong>en</strong>e er ess<strong>en</strong>sielle hos foreldre. For no<strong>en</strong> foreldre er dette problematisk,<br />

<strong>en</strong>t<strong>en</strong> med bakgrunn i eg<strong>en</strong> historie og/eller med bakgrunn i<br />

nåvær<strong>en</strong>de problematikk på psykisk uhelse, rusmiddelbruk eller vold.<br />

Reflektiv funksjon hos foreldre er mulig å jobbe med og <strong>en</strong>dre. Det betyr at<br />

det er mulig å bryte ev<strong>en</strong>tuelle g<strong>en</strong>erasjonsbarrierer, samtidig som dette<br />

også vil være virkningsfullt der hvor det ikke er snakk om g<strong>en</strong>erasjonsspørsmål.<br />

Powerpoint-side 19<br />

Hva er mekling?<br />

(Gå raskt gj<strong>en</strong>nom powerpoint-sid<strong>en</strong>)<br />

Mekling og barnefordeling<br />

Legg inn eg<strong>en</strong> erfaringer fra meklerpraksis. Be deltakerne i sal<strong>en</strong> om tanker,<br />

og svar på ev<strong>en</strong>tuelle spørsmål.<br />

n Samlivsbrudd – i <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> psykiske vansker, rus og vold. Hva er viktig<br />

å ivareta?<br />

n Kamp mellom foreldre – eksempel på dette.<br />

n Konsekv<strong>en</strong>ser for barnet? Har barnet det godt nok hos d<strong>en</strong> andre forelder<strong>en</strong>?<br />

Hva er godt nok? Når trer meldeplikt<strong>en</strong> inn? Tilsyn under<br />

samvær. Ori<strong>en</strong>ter om dette.<br />

n Hvordan hindre g<strong>en</strong>erasjonsutvikling og avhjelpe barn og foreldre<br />

i <strong>en</strong> vanskelig situasjon? Det er viktig å anbefale familievernet <strong>til</strong> disse<br />

famili<strong>en</strong>e.<br />

n Roll<strong>en</strong> <strong>til</strong> hjelpeapparatet? Som eksempel kan nevnes <strong>en</strong> barnehageansatt<br />

som ser at et barn er trist etter samvær. Hva kan dette bety?<br />

Hva kan man gjøre?<br />

Powerpoint-side 20<br />

Tvangsekteskap<br />

n Mange som arbeider med barn og ungdom opplever at de mangler<br />

kunnskap om temaet tvangsekteskap. Derfor har fagpersoner skrevet <strong>en</strong><br />

veileder mot tvangsekteskap, for å dele erfaringer og øke mulighet<strong>en</strong> for<br />

å forebygge. I 2011 vil det komme <strong>en</strong>da <strong>en</strong> veileder <strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>.<br />

D<strong>en</strong> kan bes<strong>til</strong>les via kompetanses<strong>en</strong>teret.<br />

n Det er opprettet <strong>en</strong> rekke boliger for m<strong>en</strong>nesker som er utsatt for tvangsekteskap<br />

i Norge. Bolig<strong>en</strong>e har hemmelig adresse. Kompetanseteamet<br />

<strong>til</strong>deler plass i det nasjonale bo- og støtte<strong>til</strong>budet <strong>til</strong> unge over 18 år som<br />

er utsatt for tvangsekteskap.<br />

PROGRAM 3. TIME<br />

Når hjemme er verst<br />

Tid: ca 40 min<br />

Målet med d<strong>en</strong>ne bolk<strong>en</strong> er å ta utgangspunkt i film<strong>en</strong> «hjemme verst» og<br />

p<strong>en</strong>se over på d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte deltaker. H<strong>en</strong>sikt<strong>en</strong> er at de skal kj<strong>en</strong>ne seg igj<strong>en</strong><br />

i dilemmaet og reagere, <strong>til</strong> tross for at <strong>en</strong> del ting er ganske synlig. Derfor<br />

begynner vi med «hva er jeg redd for». Ta gjerne utgangspunkt i noe som er<br />

selvopplevd for å stimulere mulighet<strong>en</strong> <strong>til</strong> å være åp<strong>en</strong> om egne dilemmaer<br />

rundt d<strong>en</strong>ne problematikk<strong>en</strong>.<br />

Etter <strong>en</strong> kort gj<strong>en</strong>nomgang (ca. 5 minutter) av «hva er jeg redd før» – åpne<br />

opp for ca. 10 minutters summing, to og to med tematikk<strong>en</strong> – «hva er mest<br />

vanskelig for meg og hva er jeg redd for vil skje?»<br />

Powerpoint-side 22<br />

Film<strong>en</strong> «Hjemme verst»<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Powerpoint-side 21<br />

Kompetanseteam<br />

Støtteark <strong>til</strong> tema tvangsekteskap:<br />

n Tvangsekteskap er et tema som dere i kommun<strong>en</strong>e kan være observante<br />

på.<br />

n At det finnes et Kompetanseteam som kan kontaktes. Les powerpointsid<strong>en</strong>.<br />

126 127


PROGRAM 4. TIME<br />

Powerpoint-side 23<br />

Hva skaper<br />

handlingsbarrierer?<br />

Tid: ca 25 min<br />

n HVA ER JEG REDD FOR? – ca x minutter<br />

n BARRIERER OG DILEMMAER – ca x minutter<br />

n OPPGAVE – ca x minutter<br />

Hva vi opplever som vanskelig kan være forskjellig fra person <strong>til</strong> person. Det<br />

som er felles for oss alle er at vi tr<strong>en</strong>ger å bli bevisst på hva vi opplever som<br />

vanskelig og hvorfor, for å klare å utfordre det og for å kunne handle på tross<br />

av våre tabuer og dilemmaer.<br />

Hvis vi ikke gjør dette er det lett å overse det som kan virke som problematisk,<br />

og dermed vil barna og deres familier ikke få riktig hjelp <strong>til</strong> riktig tid.<br />

Vi kan være redde for:<br />

n Å oppleve maktesløshet og derfor t<strong>en</strong>ke at situasjon<strong>en</strong> er uhåndterbar<br />

n At vi vil bli hjelpeløse<br />

n Å gjøre noe galt, og t<strong>en</strong>ke at man må ha spisskompetanse for å involvere<br />

seg i alvorlig problematikk hos familier<br />

n Å sette i gang noe vi ikke har kontroll over, og at situasjon<strong>en</strong> raskt vil bli<br />

uoversiktlig og vanskelig å forholde seg <strong>til</strong>.<br />

n At vi overdriver og hauser opp situasjon<strong>en</strong>.<br />

n For reaksjon<strong>en</strong> hos foreldr<strong>en</strong>e – kanskje er det sinne, fortvilelse, tristhet<br />

osv,som er vanskelig for d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte fagperson å håndtere.<br />

4D A G<br />

Felles for alle disse faktor<strong>en</strong>e er at de alle kan gjøre oss mindre rede <strong>til</strong> å se<br />

problematikk hos foreldre, og dermed gjøre det vanskeligere for å oss håndtere<br />

situasjon<strong>en</strong> på <strong>en</strong> god måte.<br />

Barrierer og dilemmaer<br />

Å oppleve at noe er tabubelagt hemmer handlingskompetans<strong>en</strong> vår. Noe<br />

som er tabubelagt er fylt av <strong>en</strong> farlig makt over omgivels<strong>en</strong>e, og kan ikke<br />

berøres eller nevnes. Det er hellig og ukr<strong>en</strong>kelig, noe som i sin tur passiviserer<br />

oss.<br />

Vi møter forskjellige typer dilemmaer og barrierer når vi møter gravide,<br />

sped- og småbarnsfamilier som strever med psykiske problemer, rusproblematikk<br />

og/eller voldsproblematikk. Vi tr<strong>en</strong>ger å være bevisst disse dilemma<strong>en</strong>e<br />

og barrier<strong>en</strong>e for å kunne møte dem og handle på tross av dem.<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Hva er jeg redd for?<br />

Når vi møter alvorlig og kompleks problematikk møter vi ofte oss selv, og vi<br />

blir utfordret på det vi opplever som mest vanskelig i møter med andre m<strong>en</strong>nesker.<br />

Powerpoint-side 24<br />

Samfunnsmessige barrierer<br />

Alvorlig og kompleks problematikk er tabubelagt i vårt samfunn, både hos<br />

de som strever med det og hos de som ser på. Hos foreldre som strever kan<br />

det å ha problemer føre <strong>til</strong> skyld og skam, og no<strong>en</strong> ganger et ønske om å<br />

gjemme seg og sine problemer bort.<br />

Når vi som fagpersoner møter dette, da vil d<strong>en</strong>ne opplevels<strong>en</strong> av skam<br />

smitte over, og det vil vanskeliggjøre mulighet<strong>en</strong> for å snakke om problematikk<strong>en</strong><br />

på <strong>en</strong> åp<strong>en</strong> måte. Vi vil dermed forsterke det samfunnsmessige<br />

tabuet gj<strong>en</strong>nom å ikke nevne det vi ser, noe som igj<strong>en</strong> fører <strong>til</strong> <strong>en</strong> sterkere<br />

128 129


skamfølelse og et større behov av skjule. Det kan være vanskeligere å ha<br />

fokus på temaer som angår oss selv i større grad, <strong>en</strong>n på temaer som vi kj<strong>en</strong>ner<br />

oss fjernt fra. Det kan for eksempel være vanskeligere å interv<strong>en</strong>ere og<br />

tematisere alkoholbruk hos gravide og småbarnsforeldre <strong>en</strong>n å tematisere<br />

narkotikamisbruk. Det kan også være vanskeligere å interv<strong>en</strong>ere overfor<br />

grupper som vi kj<strong>en</strong>ner oss mer lik, for eksempel for likheter på utdanning,<br />

livss<strong>til</strong> osv.<br />

Ofte forstås rusmiddelbruk, psykologiske og sosiale problemer som noe<br />

som <strong>til</strong>hører «privatlivets fred», og at <strong>en</strong> «legger seg bort i noe <strong>en</strong> ikke har<br />

noe med». Dette vanskeliggjør samtale rundt tematikk<strong>en</strong>.<br />

Det er viktig å huske at slike temaer ofte er <strong>en</strong>da vanskeligere å tematisere<br />

for d<strong>en</strong> som har problemet, og når helsepersonell unnlater å si noe bidrar vi<br />

<strong>til</strong> å gjøre det <strong>en</strong>da vanskeligere.<br />

Powerpoint-side 25<br />

Faglige/teoretiske barrierer<br />

Hvis vi har vanskelig for å stole på vår eg<strong>en</strong> bekymring blir vi opptatt av å<br />

samle bevis for at vi har rett eller ikke. Relasjon<strong>en</strong> blir da preget av dette, og<br />

vil ofte føre <strong>til</strong> at mulighet for samarbeid går tapt. Det er viktig å huske at det<br />

ikke er helsepersonells oppgave å skaffe bevis for sin bekymring.<br />

Hvis vi har mangl<strong>en</strong>de faglig kunnskap, og hvis vi ikke er oppdatert på problemer<br />

hos foreldre og hvilke konsekv<strong>en</strong>ser det har for barn, da vil det være<br />

vanskelig å reagere. Å oppleve seg som lite kompet<strong>en</strong>t i forhold <strong>til</strong> faktisk<br />

kunnskap kan føre <strong>til</strong> handlingslammelse.<br />

Det samme er situasjon<strong>en</strong> hvis vi mangler metoder og kommunikasjonsferdigheter.<br />

Vi kan bli utrygge i situasjon<strong>en</strong> hvis vi ikke har et språk eller erfaring<br />

i å snakke om disse ting<strong>en</strong>e.<br />

Hvis vi har mangl<strong>en</strong>de kunnskap om <strong>til</strong>takskjede, lovverk og ev<strong>en</strong>tuelt behandlingsapparat<br />

vil vi sannsynligvis være redd for å bli sitt<strong>en</strong>de al<strong>en</strong>e med<br />

noe som kan bli stort.<br />

Vår forståelse og vårt perspektiv kan føre <strong>til</strong> dilemmaer mht. å håndtere<br />

komplekse og alvorlige saker. Vi kan ta et voks<strong>en</strong>perspektiv, med de utfordringer<br />

det kan innebære å ha et rusmiddelproblem, <strong>en</strong> psykisk lidelse<br />

eller å leve i <strong>en</strong> voldelig relasjon samtidig som man er forelder. Eller vi kan ta<br />

et barneperspektiv og se barnet og barnets signaler ut<strong>en</strong> å ta høyde for d<strong>en</strong><br />

voksnes livssituasjon. Avh<strong>en</strong>gig av hvilket perspektiv vi tar, vil det uansett<br />

kunne føre <strong>til</strong> at vi overser dynamikk<strong>en</strong> mellom foreldre og barn.<br />

Mange fagpersoner beskriver at de er redd for å miste allians<strong>en</strong> med d<strong>en</strong><br />

voksne, og dermed miste kontakt med famili<strong>en</strong> hvis de velger å reagere på<br />

bekymring. Det er da viktig å t<strong>en</strong>ke på at man kan være med å dekke over<br />

alvorlig problematikk, samtidig som reell allianse ikke er basert på å skulle<br />

overse problematikk i famili<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> heller legge d<strong>en</strong> på bordet og hjelpe<br />

famili<strong>en</strong> med d<strong>en</strong> problematikk<strong>en</strong> som er der.<br />

Powerpoint-side 26<br />

Personlige barrierer<br />

Når vi møter foreldre med problemer møter vi også oss selv, og det kan være<br />

flere ting som gjør at det er vanskelig for oss å se og handle.<br />

Det som er smertefullt for andre blir ofte vondt for oss. Det gjelder både når<br />

man ser voksne som har det vanskelig, og kanskje særlig når man ser barn.<br />

No<strong>en</strong> vil la være å reagere fordi det blir for smertefullt.<br />

For folk flest er ikke psykisk uhelse, rusmiddelmisbruk eller vold i nære<br />

relasjoner ukj<strong>en</strong>te f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>er. Mange har vært, eller vil bli deprimerte i løpet<br />

av livet. De aller fleste bruker rusmidler i form av alkohol, og kanskje vi har<br />

erfaringer med å ha vært i et voldelig forhold. Alle disse faktor<strong>en</strong>e vil kunne<br />

påvirke måt<strong>en</strong> vi håndterer møtet med <strong>en</strong> ann<strong>en</strong> person. Det vil kunne føre<br />

<strong>til</strong> bagatellisering («sånn har vel alle det»). No<strong>en</strong> står mitt i eg<strong>en</strong> problematikk,<br />

og det kan være vanskelig å skille eg<strong>en</strong> fra andres problematikk.<br />

Vi har alle <strong>en</strong> historie. Kanskje påvirker opplevelser i eg<strong>en</strong> oppvekst d<strong>en</strong><br />

måt<strong>en</strong> vi reagerer på overfor andres problematikk.<br />

I forl<strong>en</strong>gels<strong>en</strong> av dette må vi være bevisst på risiko<strong>en</strong> for overid<strong>en</strong>tifisering,<br />

<strong>en</strong>t<strong>en</strong> med d<strong>en</strong> voksne eller barnet. Det kan føre <strong>til</strong> at vi blir handlingslammet<br />

eller reagerer feilaktig.<br />

Det er mye skam og skyld knyttet <strong>til</strong> psykiske problemer, rusproblematikk<br />

og psykososiale forhold. I d<strong>en</strong>ne situasjon<strong>en</strong> vil egne moralbegreper og<br />

fordommer kunne komme <strong>til</strong> overflat<strong>en</strong>. Konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kan bli mindre fleksibilitet<br />

i hvordan vi t<strong>en</strong>ker om familier som strever, og mindre fleksibilitet i<br />

måt<strong>en</strong> vi møter dem på.<br />

Reaksjoner hos foreldre, for eksempel avvisning, sinne, tristhet og fortvilelse<br />

kan oppleves som vanskelige å håndtere.<br />

Vi kan også være redd for egne reaksjoner. Hvordan skal jeg forholde meg <strong>til</strong><br />

det jeg møter og ser ut<strong>en</strong> å bli nedkjørt, sint og lei meg?<br />

Powerpoint-side 27<br />

Tverrfaglige barrierer<br />

Det er <strong>en</strong> m<strong>en</strong>gde tverrfaglige fallgruver å gå i. Vi bør spørre oss selv om vi<br />

samarbeider på d<strong>en</strong> mest h<strong>en</strong>siktsmessige måt<strong>en</strong> <strong>til</strong> beste for famili<strong>en</strong>e, og<br />

på hvilk<strong>en</strong> måte vi kan samarbeide bedre.<br />

Mangl<strong>en</strong>de felles forståelse i samhandlingsfeltet vil kunne føre <strong>til</strong> mangl<strong>en</strong>de<br />

respekt for andres arbeid og <strong>til</strong> at man lar være å samarbeide. Fordommer<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

130 131


om hva andre kan og ikke kan blir ofte stå<strong>en</strong>de som sannheter.<br />

Man er også usikker på andres rolle, mandat eller kompetanse, og har problemer<br />

å se hvem man skal h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>de seg <strong>til</strong>. Det kan også være vanskelig<br />

å se eg<strong>en</strong> rolle, eget mandat, eget lovverk og eg<strong>en</strong> <strong>til</strong>takskjede.<br />

Myter om andre faggrupper gjør at det eksisterer stereotypiske fores<strong>til</strong>linger<br />

om andre. .<br />

Å ikke stole på andres bidrag i samhandling fører <strong>til</strong> at man ikke utnytter<br />

hverandres faglige kompetanse, m<strong>en</strong> heller håndterer alvorlig og kompleks<br />

problematikk selv.<br />

Fjern barrier<strong>en</strong>e<br />

Et utgangspunkt for å kunne håndtere kompleks og alvorlig problematikk<br />

er å bli kj<strong>en</strong>t med egne holdninger, verdier og normer rundt psykiske problemer,<br />

rusmiddelproblematikk og vold i nære relasjoner. I <strong>til</strong>legg er det viktig<br />

å ha et bevisst forhold <strong>til</strong> eg<strong>en</strong> bakgrunn, livss<strong>til</strong>, m<strong>en</strong>neskesyn, kulturell<br />

forståelse og livserfaring.<br />

Hvis man ser at disse faktorer er i vei<strong>en</strong> for å kunne oppdage problematikk<br />

og reagere på det man ser, da er det h<strong>en</strong>siktsmessig å legge <strong>til</strong> rette for<br />

<strong>en</strong>dring av væremåter. Det er også viktig å øke bevissthet<strong>en</strong> rundt egne<br />

følelsesmessige reaksjoner i møte med alvorlig og kompleks problematikk.<br />

Et utgangspunkt for å begynne samhandle er <strong>en</strong> felles forståelse i samhandlingsfeltet.<br />

I <strong>til</strong>legg må man bevare d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes unike preg og avklare rolle<br />

og ansvar. Å utvikle nettverk før man jobber med <strong>en</strong> konkret situasjon vil<br />

gjøre dette lettere. Slikt arbeid krever ofte forankring i ledels<strong>en</strong> og legitimitet<br />

<strong>til</strong> å bruke tid og krefter på samarbeid.<br />

PROGRAM 5. time<br />

Samordning og samarbeid<br />

n HVA GJØR VI NÅR VI MØTER EN FAMILIE VI ER BEKYMRET<br />

FOR? – ca 20 minutter<br />

n TVERRFAGLIG SAMARBEID – ca x minutter<br />

n KASUS – ca 20 minutter<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

Summing/oppgave<br />

Tid: ca x min<br />

Fortell om <strong>en</strong> gravid / et barn / <strong>en</strong> familie som du har vært bekymret for<br />

n Hva var det som gjorde at du ble bekymret?<br />

n Hva så du hos barnet?<br />

n Hva så du hos forelder<strong>en</strong>?<br />

n Hva så du ved samspillet?<br />

n Hva gjorde du?<br />

n Hvilk<strong>en</strong> kompetanse skulle du ønske du hadde som du ikke har nå?<br />

Hva har du t<strong>en</strong>kt rundt d<strong>en</strong>ne famili<strong>en</strong> og barnet i løpet av dag<strong>en</strong>?<br />

Hva ville du gjort annerledes nå, samm<strong>en</strong>lignet med tidligere?<br />

Målet med d<strong>en</strong>ne bolk<strong>en</strong> er å få konkret handlingskompetanse. Fra «dårlig<br />

magefølelse» melder seg <strong>til</strong> fagperson<strong>en</strong> har <strong>en</strong> konkret bekymring knyttet<br />

<strong>til</strong> et barn og <strong>en</strong> familie er handlingskompetanse viktig. Det vil være h<strong>en</strong>siktsmessig<br />

å ha <strong>en</strong> meget konkret måte å håndtere <strong>en</strong>hver situasjon som<br />

man som fagperson kommer ut for slik at ing<strong>en</strong> familier glipper.<br />

Oppskrift<strong>en</strong> skal også kopieres opp slik at kursdeltakere har d<strong>en</strong> foran seg<br />

når d<strong>en</strong> gj<strong>en</strong>nomgås. D<strong>en</strong> vil i <strong>til</strong>legg kunne brukes i etterkant .<br />

132 133


Powerpoint-side 28<br />

Hva gjør vi når vi møter <strong>en</strong> familie vi er bekymret for?<br />

Tid: ca 20 min<br />

Vi v<strong>en</strong>ter ofte for l<strong>en</strong>ge med å ta tak i bekymringer vi har med h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> omsorg<strong>en</strong><br />

for barn. Det er viktig å raskt gjøre noe med sine bekymringer slik at<br />

barn ikke har det vanskelig over lang tid på grunn av foreldres problematikk.<br />

Det er også viktig å raskt komme inn med h<strong>en</strong>syn <strong>til</strong> foreldr<strong>en</strong>e slik at de kan<br />

få riktig hjelp og settes i stand <strong>til</strong> å ivareta foreldrefunksjon<strong>en</strong> på <strong>en</strong> god nok<br />

måte.<br />

Når man <strong>en</strong>t<strong>en</strong> gj<strong>en</strong>nom scre<strong>en</strong>ing har avdekket at <strong>en</strong> forelder er risikogruppe<br />

for psykisk uhelse, rusmiddelbruk eller vold i famili<strong>en</strong> eller har <strong>en</strong><br />

oppfattning om at et barn ikke blir ivaretatt på <strong>en</strong> god nok måte bør man:<br />

Powerpoint-side 29,30,31<br />

1. Gjør <strong>en</strong> vurdering av hvor bekymret du er – vær spesifikk på at du gjør din<br />

vurdering ut fra hvordan situasjon<strong>en</strong> påvirker barnet. Gr<strong>en</strong>ser og kriterier<br />

kan være annerledes i andre faser av livet samm<strong>en</strong>lignet med gravid,<br />

sped- og småbarnsperiod<strong>en</strong>.<br />

2. Skriv gjerne ned så konkret som mulig hvilke observasjoner og tanker du<br />

har om barnet og famili<strong>en</strong><br />

- Hva har du sett?<br />

- Hva var det som gjorde deg bekymret?<br />

3. Gjør <strong>en</strong> vurdering av barnets situasjon<br />

- Hvordan t<strong>en</strong>ker du at situasjon<strong>en</strong> påvirker barnet?<br />

- Har du sett noe spesielt ved barnet?<br />

4. Gjør <strong>en</strong> vurdering av foreldr<strong>en</strong>es situasjon<br />

- Hvordan opplever du foreldr<strong>en</strong>e når du møter dem?<br />

- Hvordan opplever du samspillet mellom foreldr<strong>en</strong>e og barnet?<br />

5. Be om <strong>en</strong> samtale med kollega/leder hvor dere samm<strong>en</strong> vurderer om<br />

dere har grunn <strong>til</strong> å være bekymret.<br />

- Hvis dere bestemmer dere for å se tid<strong>en</strong> an er det viktig å sette <strong>en</strong><br />

relativt kort tidsfrist for når situasjon<strong>en</strong> skal drøftes igj<strong>en</strong>. Husk at med<br />

små barn er tid<strong>en</strong> knapp, og hver dag omsorg<strong>en</strong> kan bli bedre teller svært<br />

mye.<br />

6. Hvis dere beslutter dere for å interv<strong>en</strong>ere må dere vurdere om:<br />

Dere skal håndtere situasjon<strong>en</strong> al<strong>en</strong>e<br />

- Bekymring<strong>en</strong> formidles <strong>til</strong> foreldr<strong>en</strong>e*<br />

- Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med foreldr<strong>en</strong>e*<br />

Dere bør kalle inn <strong>til</strong> anonym drøfting/vurdering av aktuelle instanser<br />

Dere bør be om samtykke hos foreldr<strong>en</strong>e for å involvere andre samarbeidspartnere*<br />

- Bekymring formidles <strong>til</strong> foreldr<strong>en</strong>e*<br />

- Dere ber om samtykke for å drøfte situasjon<strong>en</strong> med samarbeidspartnere<br />

Dere bør melde bekymring <strong>til</strong> sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> eller barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong><br />

uavh<strong>en</strong>gig av hvorvidt dere får samtykke fra foreldr<strong>en</strong>e. Vær oppmerksom<br />

på at du som fagperson har et selvst<strong>en</strong>dig ansvar for å melde<br />

bekymring <strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> eller sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> <strong>til</strong> tross for at din<br />

leder kanskje ikke ønsker det, eller hvis foreldr<strong>en</strong>e motsetter seg det.<br />

- Bekymring meldes <strong>til</strong> foreldr<strong>en</strong>e*<br />

- Be som samtykke for å melde sak<strong>en</strong> <strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> eller<br />

sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>*<br />

- Foreldr<strong>en</strong>e samtykker eller ikke.<br />

- Skriv <strong>en</strong> bekymringsmelding <strong>til</strong> barnevernstj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> eller<br />

sosialtj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>.<br />

- Bekymringsmelding<strong>en</strong> gj<strong>en</strong>nomgås samm<strong>en</strong> med foreldr<strong>en</strong>e. Her<br />

vil det være mulig for foreldr<strong>en</strong>e å komme med <strong>til</strong>føyelser eller<br />

komm<strong>en</strong>tarer. Foreldr<strong>en</strong>e har rett <strong>til</strong> <strong>en</strong> kopi av melding<strong>en</strong>.*<br />

* Det er unntak fra prinsippet om å ta opp situasjon<strong>en</strong> direkte med foreldr<strong>en</strong>e.<br />

Der hvor man mist<strong>en</strong>ker seksuelle overgrep eller vold mot barnet skal<br />

man melde sin bekymring direkte <strong>til</strong> barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> eller <strong>til</strong> politiet.<br />

Dette <strong>til</strong> sikkerhet for barnet.<br />

Powerpoint-side 32<br />

D<strong>en</strong> nødv<strong>en</strong>dige samtal<strong>en</strong><br />

Som nevnt anbefaler vi i så å si alle situasjoner at man først drøfter sin<br />

bekymring med foreldr<strong>en</strong>e. Det er det beste utgangspunktet for et <strong>til</strong>litsfullt<br />

samarbeid i tid<strong>en</strong> som kommer. Ofte opplever fagfolk det som vanskelig å<br />

snakke med foreldre om bekymring for omsorgsrolle. Det er derfor lurt å<br />

forberede seg godt før man snakker med foreldre.<br />

Forbered samtal<strong>en</strong> godt. Å snakke med <strong>en</strong> kollega og ev<strong>en</strong>tuelt rollespille vil<br />

kunne forberede samtal<strong>en</strong> på <strong>en</strong> god måte. Det kan være lurt å fores<strong>til</strong>le seg<br />

hva som er det verste som kan skje, for å være m<strong>en</strong>talt forberedt på det man<br />

gruer seg mest <strong>til</strong>. Ofte er dette <strong>en</strong> vel så vanskelig situasjon for foreldr<strong>en</strong>e,<br />

så det er viktig å kunne formidle alvorlighet<strong>en</strong> i samtal<strong>en</strong> samtidig som setting<strong>en</strong><br />

for samtal<strong>en</strong> er imøtekomm<strong>en</strong>de og inkluder<strong>en</strong>de.<br />

Hva skal jeg si. Å lage <strong>en</strong> liste over ting som må sies vil være h<strong>en</strong>siktsmessig<br />

slik at alle punkter blir tematisert. Det vil også kunne bidra <strong>til</strong> <strong>en</strong> ryddighet i<br />

måt<strong>en</strong> ting tematiseres på.<br />

Hvem skal være <strong>til</strong> stede. Hvis du skal formidle bekymring knyttet <strong>til</strong> foreldreroll<strong>en</strong><br />

kan det være fornuftig å være to personer <strong>til</strong> stede. Gjerne deg samm<strong>en</strong><br />

med leder<strong>en</strong> din. I <strong>en</strong> slik situasjon bør det være leder<strong>en</strong> din som primært<br />

formidler bekymring<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s din rolle bør være å ivareta forelder<strong>en</strong> og barnet.<br />

Man bør unngå å s<strong>til</strong>le flere <strong>en</strong>n to da det kan bli overveld<strong>en</strong>de for forelder<strong>en</strong>.<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

134 135


Du skal formidle <strong>en</strong> bekymring – ikke <strong>en</strong> anklage. Når vi er usikre har vi lett<br />

for å bli noe rigide og knappe, og i <strong>en</strong> allerede vanskelig situasjon vil <strong>en</strong><br />

forelder lett oppleve dette som <strong>en</strong> anklage. Det er viktig å vise foreldr<strong>en</strong>e<br />

respekt og la dem få lov <strong>til</strong> å fortelle om situasjon<strong>en</strong>. Spør om de kj<strong>en</strong>ner<br />

igj<strong>en</strong> de observasjon<strong>en</strong>e dere har gjort. Husk at du ønsker at barnet skal få<br />

det bedre, og at d<strong>en</strong> beste måt<strong>en</strong> å få dette <strong>til</strong> på er gj<strong>en</strong>nom <strong>en</strong> god relasjon<br />

mellom deg og forelder<strong>en</strong>.<br />

Hva med foreldr<strong>en</strong>es reaksjoner. Dersom foreldr<strong>en</strong>e blir sinte, lei seg og<br />

fortvilet er det viktig å gi dem tid med sin reaksjon og at du ikke går i forsvar.<br />

Si at du forstår at dette er <strong>en</strong> vanskelig og ubehagelig samtale, m<strong>en</strong> hold<br />

fast ved at d<strong>en</strong> er nødv<strong>en</strong>dig.<br />

Før dere forlater hverandre, er det viktig at dere oppsummerer det dere har<br />

vært gj<strong>en</strong>nom i samtal<strong>en</strong>, og at dere har tatt beslutninger om hva dere skal<br />

gjøre videre og når.<br />

Powerpoint-side 33<br />

Tverrfaglig samarbeid<br />

Tverrfaglig samarbeid: Hva er det?<br />

Tverrfaglig samarbeid er avgjør<strong>en</strong>de i off<strong>en</strong>tlig forvaltning pga av sektorinndeling<br />

og funksjonsdiffer<strong>en</strong>siering (Lauvås og Lauvås 2009). Som eksempel<br />

kan nevnes at <strong>en</strong> barnevernarbeider kan vise <strong>til</strong> raskere saksbehandling og<br />

effekt av <strong>til</strong>taket overfor <strong>en</strong> toåring ved å be om bistand fra helsestasjon<strong>en</strong>.<br />

Funksjonsdiffer<strong>en</strong>siering gjør at barnevernsarbeider<strong>en</strong> ikke har kunnskap<br />

eller legalitet <strong>til</strong> å gj<strong>en</strong>nomføre oppgaver som er lagt <strong>til</strong> helsesøster å utføre.<br />

Samarbeid er ofte avgjør<strong>en</strong>de for resultatet i komplekse og samm<strong>en</strong>satte<br />

saker. . . (Blindheim og Fryd<strong>en</strong>lund 2009)<br />

Tverrprofesjonelt samarbeid er ofte utfordr<strong>en</strong>de og kan lede <strong>til</strong> u<strong>en</strong>igheter.<br />

Følelser og id<strong>en</strong>titet i profesjonsutøvels<strong>en</strong> kan bli satt på prøve og skape<br />

ubehag. Hvordan opplever deltaker<strong>en</strong> i det tverrfaglige teamet anerkj<strong>en</strong>nelse<br />

i arbeidet? Opplever de det som mulig å være u<strong>en</strong>ig i forståels<strong>en</strong> av<br />

problemet? Er det nødv<strong>en</strong>dig med ulike syn for å fremme det tverrprofesjonelle<br />

samarbeidet? Vil et <strong>en</strong>hetlig syn fremme arbeidet, eller vil <strong>en</strong> slik<br />

forståelse bli statisk og konserver<strong>en</strong>de? Dette er spørsmål som vil kunne<br />

hjelpe oss å forstå kompleksitet<strong>en</strong> ved tverrfaglig samarbeid.<br />

Lauvås og Lauvås påpeker at tverrfaglig samarbeid ikke er <strong>en</strong> gruppe profesjonsutøvere<br />

med stort sett samme kompetanse og med med fare for<br />

oppløsning av faglige skillelinjer. Det er heller ikke monosamarbeid med <strong>en</strong><br />

forståelse av å ha <strong>en</strong> overordnet og premissgiv<strong>en</strong>de posisjon overfor samarbeidspartnere.<br />

Tverrfaglig samarbeid foregår når flere yrkesgrupper arbeider<br />

samm<strong>en</strong> ved sid<strong>en</strong> av hverandre eller parallelt med sterkt atskilte fagområder.<br />

(Willums<strong>en</strong> 2009)<br />

Tverrfaglig samarbeid søker å ivareta at flere profesjoner jobber tett samm<strong>en</strong><br />

med stor grad av interaksjon og integrering av ideer og aktiviteter.<br />

Videre er det et <strong>en</strong>gasjem<strong>en</strong>t i felles beslutninger som har som mål å skape<br />

<strong>til</strong>tak som er <strong>en</strong> syntese av samarbeidspartnernes ulike bidrag. D<strong>en</strong>ne nye<br />

forståels<strong>en</strong> kan part<strong>en</strong>e i teamet ikke skape al<strong>en</strong>e, og teamets synspunkter<br />

gjelder grupp<strong>en</strong> og ikke d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte etat<strong>en</strong>.<br />

Fleksibilitet og overblikk over helhet<strong>en</strong> er stikkord der målet er å finne løsninger<br />

som er best for bruker<strong>en</strong> dvs. for barnet og foreldr<strong>en</strong>e.<br />

Foreldr<strong>en</strong>es bidrag i tverrprofesjonelt arbeid er nødv<strong>en</strong>dig for å få <strong>til</strong> relevant<br />

hjelp inn<strong>en</strong>for <strong>en</strong> <strong>til</strong>takskjede. Uansett er det de som står barnet nærmest,<br />

og m<strong>en</strong>er som oftest å ville sine barn det beste ut fra sin forståelse. Hvordan<br />

har det seg at <strong>til</strong>tak ikke blir iverksatt raskere, når profesjonsutøverne og<br />

brukerne i utgangspunktet har et felles mål om å gi barnet et bedre liv? Hva<br />

hindrer god etisk profesjonsutøvelse?<br />

Det er mange måter å forstå og forklare hva som hemmer tverrfaglig samarbeid.<br />

Eg<strong>en</strong>skapsforklaringer av deltakerne i et tverrfaglig samarbeid vil<br />

neppe være <strong>en</strong> fremmer.<br />

Suksessfaktorer i tverrfaglig samarbeid<br />

I d<strong>en</strong>ne samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>g<strong>en</strong> vil vi vise <strong>til</strong> no<strong>en</strong> suksessfaktorer i tverrfaglig<br />

samarbeid.<br />

Disse er: (Human factors AS 2007 og Parker 1994)<br />

Powerpoint-side 34<br />

Målsetting<br />

At det er tydelig definerte delmål og mål i arbeidet|. At det er <strong>en</strong> felles oppfatning<br />

av at målet er felles. I motsatt fall jobber alle deltakerne i det tverrfaglige<br />

teamet på hver sin tue og kommer ikke i mål. Her er foreldr<strong>en</strong>e også<br />

viktige bidragsytere. Det er viktig at teamdeltakerne tror at målet er verdifullt<br />

og at det kan nås.<br />

Powerpoint-side 34<br />

Ledelsesansvar<br />

At det er et formelt lederskap som utøves klart og tydelig samtidig som alle<br />

i det tverrfaglige teamet er involvert. Lederansvaret fordeles i samsvar med<br />

deltakernes kompetanse og teamets målsetting. Lederskapet utøves med<br />

sterkt fokus på oppgav<strong>en</strong>e som etat<strong>en</strong> er satt <strong>til</strong> å utføre. Anerkj<strong>en</strong>nelse av<br />

d<strong>en</strong> måt<strong>en</strong> og myndighet som leder<strong>en</strong> utøver sitt ansvar på.<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

136 137


Powerpoint-side 35<br />

Tydelige roller<br />

At det er tydelig hvem som forv<strong>en</strong>tes å gjøre hvilke oppgaver i det tverrfaglige<br />

samarbeidet.<br />

Dersom mange fagpersoner er inne i samme sak er det viktig å skille på<br />

hvem som gjør hva og <strong>til</strong> hvilk<strong>en</strong> tid. Som eksempel er det viktig at familieterapeut<strong>en</strong><br />

har oppfattet at hun skal samtale med begge foreldr<strong>en</strong>e vedrør<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> samværsavtale, før barneverntj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> igangsetter <strong>en</strong> undersøkelsessak.<br />

Powerpoint-side 36<br />

Tillit<br />

At deltakerne i det tverrfaglige teamet har <strong>til</strong>lit <strong>til</strong> hverandre. Trygghet og respekt<br />

er nøkkelord. Regler om konfid<strong>en</strong>sialitet overholdes og deltakerne er<br />

trygge på at teamdeltakerne ikke forteller ut<strong>en</strong>forstå<strong>en</strong>de om det som skal<br />

holdes inn<strong>en</strong>for teamet. Gode etiske regler for samhandling ivaretas.<br />

Powerpoint-side 37<br />

Åp<strong>en</strong>het<br />

At det er <strong>en</strong> åp<strong>en</strong> og trygg forståelse av hvordan våre ulike kompetanser<br />

brukes. Og at det er positivt at alle bidrar med sitt faglige perspektiv.<br />

Respekt og anerkj<strong>en</strong>nelse for ulike faglige perspektiver ligger i dette. En<br />

forståelse av at <strong>en</strong>hver deltaker skal lykkes inn<strong>en</strong>for sitt felt. Det er viktig<br />

å være trygg på at etat<strong>en</strong>s synspunkter blir ivaretatt, selv om etat<strong>en</strong> er<br />

forhindret i å delta i møte. Som eksempel kan nevnes at hvis barnehag<strong>en</strong> er<br />

forhindret i å delta i et møte, så bli barnehagepersonalets fokus ivaretatt av<br />

de andre i teamet. For å lykkes er det nødv<strong>en</strong>dig med god nok kunnskap om<br />

hverandres fagområder.<br />

Powerpoint-side 38<br />

Evaluering<br />

For å kunne vurdere om arbeidet er nyttig og at måloppnåelse er mulig, er<br />

det viktig med evaluering.<br />

Powerpoint-side 39<br />

Kasus: Barn med <strong>en</strong> psykisk syk forelder<br />

Tid: ca 20 min<br />

Les igj<strong>en</strong>nom kasuset. Ha gjerne film<strong>en</strong> i bakhodet når dere jobber med<br />

kasuset og t<strong>en</strong>k på hvilk<strong>en</strong> informasjon vi har <strong>til</strong>gang <strong>til</strong>.<br />

Jeg er far <strong>til</strong> <strong>en</strong> gutt på 1 1/2 år. Gutt<strong>en</strong> er kvikk og har masse humor, <strong>en</strong> gutt<br />

det er lett å være far <strong>til</strong>. Han bor fast hos mor etter bruddet for ett år sid<strong>en</strong>.<br />

Han har samvær med meg ann<strong>en</strong>hver helg, fra fredag etter barnehag<strong>en</strong> <strong>til</strong><br />

søndag kveld. Han er også hos meg hver onsdag ettermiddag. Vi bor i nærhet<strong>en</strong><br />

av hverandre.<br />

Mitt problem er bekymring for mors omsorgskapasitet. All d<strong>en</strong> tid jeg har<br />

kj<strong>en</strong>t h<strong>en</strong>ne har hun hatt <strong>en</strong> psykisk lidelse. De siste året har det kommet<br />

frem at hun også har et alkoholproblem. Hun har tidligere vært innlagt på<br />

psykiatrisk sykehus og er medisinert med god effekt. Jeg vil beskrive h<strong>en</strong>ne<br />

som <strong>en</strong> god mamma, m<strong>en</strong> hun er avh<strong>en</strong>gig av medisinering<strong>en</strong> og av oppfølging<br />

i psykiatritj<strong>en</strong>est<strong>en</strong> i kommun<strong>en</strong>. D<strong>en</strong> siste tid<strong>en</strong> er jeg blitt bekymret<br />

for at hun ikke tar sykdomm<strong>en</strong>s innvirkning på vårt barn alvorlig, og at<br />

hun ikke får behandling. Jeg er også bekymret for h<strong>en</strong>nes alkoholmisbruk<br />

og h<strong>en</strong>nes nye kjæreste som er <strong>en</strong> kj<strong>en</strong>t misbruker i by<strong>en</strong> vår. Jeg har t<strong>en</strong>kt<br />

på mine motiver og jeg har ikke et ønske om å <strong>en</strong>dre samværsordning<strong>en</strong>.<br />

Jeg m<strong>en</strong>er det er det beste for alle at d<strong>en</strong> fortsetter, fordi jeg har <strong>en</strong> jobb<br />

som krever reiser ut<strong>en</strong>for Norge.<br />

Jeg tr<strong>en</strong>ger hjelp <strong>til</strong> <strong>en</strong> god fremgangsmåte med no<strong>en</strong> handlingsalternativer.<br />

Jeg lurer også på hvordan det vil påvirke hans framtid at han har <strong>en</strong> psykisk<br />

syk forelder?<br />

Gå samm<strong>en</strong> to og to.<br />

Oppgave;<br />

1. Hvilk<strong>en</strong> <strong>til</strong>nærming vil jeg ha i møte med pappa<strong>en</strong>?<br />

2. Hvis jeg kan velge det optimale for d<strong>en</strong>ne famili<strong>en</strong>, hvilke tverrfaglige<br />

<strong>til</strong>tak burde settes inn?<br />

3. Hvilke muligheter har jeg og mitt tverrfaglige team for måloppnåelse?<br />

4. Hvilke hindre ser jeg som mest utfordr<strong>en</strong>de i min <strong>kommune</strong>?<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

138 139


PROGRAM 6. og 7. time<br />

Samm<strong>en</strong> kan vi gjøre noe<br />

med det!<br />

Powerpoint-side 40<br />

Hjelpeapparatet for gravide, små barn, foreldre og småbarnsfamilier<br />

– muligheter og begr<strong>en</strong>sninger<br />

Disse punkt<strong>en</strong>e må utdypes videre, og er kjernepunkt i forhold <strong>til</strong> dag 4. Det<br />

er mulig at mye stoff vedrør<strong>en</strong>de barns utvikling, behov etc, pluss d<strong>en</strong> nødv<strong>en</strong>dige<br />

samtal<strong>en</strong> (dag 2) tas ut for å få mer input på handlingskompetanse.<br />

Dag<strong>en</strong> har for stor tyngde mot kunnskap om barn, og programmet forutsetter<br />

at deltakerne har <strong>en</strong> basiskunnskap som kanskje gjør at resultatet av dag<br />

4 ikke fører <strong>til</strong> økt trygghet i å handle på bekymring. Dette vil Bufetat jobbe<br />

videre med – slik at <strong>en</strong> redigert utgave kan foreligge i god tid før nytt år.<br />

4D A G<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

140 141


Notater<br />

Helsedirektoratet<br />

Barne-, ungdoms- og<br />

familiedirektoratet<br />

R-BUP<br />

– Regions<strong>en</strong>tre for barn<br />

og unges psykiske helse<br />

RKVTS – regionale<br />

ressurss<strong>en</strong>tre om vold,<br />

traumatisk stress og<br />

selvmordsforebygging<br />

De regionale kompetanses<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

på rusfeltet<br />

Bufetat (barne-, ungdoms-<br />

og familieetat<strong>en</strong>)<br />

142 143


➔<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!